natuurkunde

Dynamo, generator

Deze applet behandelt de werking van een dynamo (generator).
This browser doesn't support HTML 5 canvas!Applet: Walter Fendt
www.walter-fendt.de


Maatschappelijk belang

Generatoren spelen een hoofdrol in onze maatschappij. In elektriciteitscentrales worden ze gebruikt voor productie van de elektrische energie waarop onze maatschappij draait.

Inductie

Een generator is in feite een grote dynamo. De werking van een dynamo berust op het natuurverschijnsel elektro-magnetische inductie:

Een veranderende magnetische flux in een spoel veroorzaakt een spanning tussen de uiteinden van die spoel, en bij gesloten stroomkring ook een stroom.

De magnetische flux in een spoel geeft aan hoeveel magnetische veldlijnen de spoel doorkruisen. Eenheid: weber (Wb).
Je berekent de inductiespanning (Uind) en de magnetische flux (Φ) zo:

Principe van een dynamo (generator)

Een spoel die in een extern magnetisch veld wordt rondgedraaid, zodat de flux blijft veranderen en er voortdurend elektrische spanning ontstaat: dat is het principe van een dynamo.

De applet

De applet toont een dynamo, voor het overzicht vereen-
voudigd tot een draaiende spoel met één winding, zonder weekijzeren kern. De draaias van de spoel is niet getekend, de externe aandrijving wel.
Verder zie je het magneetveld, een voltmeter voor de inductiespanning en een grafiek van de inductiespanning als functie van de tijd.
Merk op: als de spoel horizontaal staat, is de flux maxi-
maal. Staat hij verticaal, dan is de flux nul.