Uitreiking Matthijs Vermeulenprijs aan Peter Adriaansz / Presentation Matthijs Vermeulen Prize to Peter Adriaansz

Op 12 december 2015, tijdens de 38ste editie van Dag in de Branding, ontving Peter Adriaansz de Matthijs Vermeulenprijs 2015 uit handen van Henriėtte Post, directeur-bestuurder van het Fonds Podiumkunsten. De Matthijs Vermeulenprijs is de belangrijkste Nederlandse compositieprijs, ter waarde van € 20.000,- en wordt tweejaarlijks beschikbaar gesteld door het Fonds Podiumkunsten aan een Nederlands componist. On December 12, 2015, during the 38th edition of Dag in de Branding, Peter Adriaansz received the Matthijs Vermeulen Prize 2015 from the hands of Henriette Post, managing director of the Performing Arts Fund. The Matthijs Vermeulen Prize is the most important Dutch Composition Prize, worth € 20,000, - and made available every two years by the Performing Arts Fund to a Dutch composer.


Henriėtte Post

Uit de toespraak van Henriėtte Post:"Peter, je bent een vorstelijk componist met een missie. Je bent er oprecht van overtuigd dat je als kunstenaar verplicht bent een rol te spelen bij het bevorderen van een betere maatschappij. Jij streeft naar het componeren van muziek die ontdaan is van alle culturele baggage ook van jouw persoonlijke dwang of manipulatie. En die door zijn autonome schoonheid fungeert als een medium. Een medium dat in staat is om nieuwe of onbekende registers te openen bij de luisteraar. Die er door geraakt wordt, aan wie onverwachte mysteries ontvouwt worden en die loskomt van onvervulde verlangens." En Henriėtte citeert uit het juryrapport:"De actualiteit van Scala II schuilt met name in de wijze waarop het invulling geeft aan de behoefte aan sacraliteit in onze seculiere samenleving. Het werk heeft de potentie om aansluiting te vinden bij een grote groep luisteraars en is daarmee volgens de jury grensoverschrijdend en toegankelijk tegelijkertijd. Scala II is een voltreffer binnen het eigenzinnige oeuvre van Peter Adriaansz. De compositie vertoont een zeldzaam raffinement en orginaliteit en is van zeer hoog niveau. De jury heeft met grote fascinatie geluisterd naar Scala II. Vanuit een langszaam voortschrijdende progressie ontwikkelt het zich naar een vorm van rituele muziek. Een wonderlijke klankwereld die raakt aan magie en de luisteraar van de allereerste maat in vervoering brengt. Einde citaat". "Ik wil graag de leden van de jury, Willemijn Mooij, Maarten van Boven, Pablo Cabenda, Mark Delaere en Jurjen Hempel, hartelijk danken voor de deskundige en zorgvuldige manier waarop zij tot een unaniem oordeel zijn gekomen", aldus Henriėtte. From the speech of Henriette Post: "Peter, you are a royal composer with a mission. You're sincerely covinced that as an artist it is mandatory to play a role in promoting a better society. You are committed to composing music that is stripped of all cultural baggage also of your personal compulsion or manipulation. And which by its autonomous beauty acts as a medium. A medium which is able to open new or unknown registers to the listener. Whom is affected by it, to whom unexpected mysteries are unfolded and which detacxhes from unfulfilled desires." And Henriėtte quotes from the jury report:"The topicality of Scala II lies especially in how it fulfills the need for sacredness in our secular society. The work has the potential to connect with a large group of listeners and crosses borders, according to the jury. and accessible at the same time. Scala II is a hit in the self-willed work of Peter Adriaansz. The composition exhibits a rare refinement and originality and is of very high level. The jury listened with fascination to Scala II. From a long accommodating ongoing progression it develops into a form of ritual music. A strange sound world which is to bring magic and raptures the listener from the first cadence. End quote." "I would like to thank the members of the jury, Willemijn Mooij, Maarten van Boven, Pablo Cabenda, Mark Delaere and Jurjen Hempel, for the professional and careful way in which they have come to a unanimous verdict, "says Henriėtte.


Peter Adriaansz

En vervolgens overhandigde Henriėtte het symbool, een werk van Jeroen Henneman, en een check aan Peter Adriaansz. Subsequently Henriėtte handed over the icon, a work by Jeroen Henneman, and a check to Peter Adriaansz.

Na een dankwoord aan vele mensen en instituten vervolgt Peter met: "Dank ook aan de jury voor het zeer wijs besluit :-). Dank ook aan mijn ouders. Van mijn vader heb ik discipline en kritisch onderscheidingsvermogen geleerd. Van mijn moeder moed en een brede kijk op cultuur. Beiden tesamen zijn ze dus zo'n beetje verantwoordelijk voor mijn onhebbelijke neiging om nogal obstinaat mijn eigen gang te gaan. Betere ouders kan een componist zich dus echt niet wensen. Ik ben uiteraard zeer verguld en vereerd met de toekenning van de MVP aan mijn werk Scala II." En hij besluit met:"We hebben nog steeds een mooie cultuur waar mensen zich enorm voor inzetten. En laten we hopen dat dat nog lang zo mag blijven." After a word of thanks to many people and institutions with Peter continues:"Thanks also to the jury for the very wise decision :-) Thanks also to my parents. From my father, I learned discipline and critical discernment. And courage and a broad view on culture from my mother. Both of them together so they are pretty much responsible for my obnoxious tendency to be rather obstinate in going my own way. Better parents a composer cannot wish. I'm obviously very pleased and honoured by the award of the Matthijs Vermeulen Price for my work Scala II. " And he concludes: "We still have a beautiful culture where people put an enormously effort into and let's hope that this will continue for a long time."


Ralph van Raat - Slagwerk Den Haag / The Hague Percussion

Waarna het podium voor pianist Ralph van Raat en Slagwerk Den Haag is om deze fantastische compositie, Scala II, voor de tweede maal dit jaar in Korzo ten gehore te brengen (zie ook mijn coverage van de vorige keer).

Uitvoerenden:

  • Ralph van Raat - piano
  • Ryoko Imai, Fedor Teunisse, Niels Meliefste, Joey Marijs, Pepe Garcia, Enric Monfort - percussie
Na afloop van het concert wordt Peter uitbundig gefeliciteerd door onder andere vele collega-componisten. Maarten Altena, Martijn Padding en Diederik Wagenaar maken allen hun opwachting. Maar dat deed de jongere generatie componisten ook in de personen van Brendan Faegre en Ezequiel Menalled. En als klap op de voorpijl huldigt de Deense componist Hans Abrahamsen Peter Adriaansz.

Whereupon the stage is for pianist Ralph van Raat and The Hague Percussion to perform this fantastic composition, Scala II, for the second time this year in Korzo (see also my coverage from last time).

Line up for this performance:

  • Ralph van Raat - piano
  • Ryoko Imai, Fedor Teunisse, Niels Meliefste, Joey Marijs, Pepe Garcia, Enric Monfort - percussion
After the concert Peter exuberantly congratulated by, among other, many fellow composers. Maarten Altena, Martijn Padding and Diederik Wagenaar make all their appearance. But the younger generation of composers did so as well in the persons of Brendan Faegre and Ezequiel Menalled. And to crown it all Danish composer Hans Abrahamsen honoured Peter Adriaansz.


Peter Adriaansz tussen collega's / amongst collegues


Foto's/Photos

Matthijs Vermeulen Prijs / Price 2015 voor / goes to Peter Adriaansz

VIDEO

Peter Adriaansz - Scala II (Videoclip)

Matthijs Vermeulenprijs 2015 - Rede Henriėtte Post

Matthijs Vermeulenprijs 2015 PeterAdriaansz - Prijsuitreiking door Henriėtte Post

Matthijs Vermeulenprijs 2015 - Dankwoord Peter Adriaansz

AUDIO

Peter Adriaansz - Scala II (Composition in extenso)

Links

Back