GENEALOGISCHE WEBSITE VAN

KLAAS BEKKEMA.

Genealogie van de Friese Wouden en Oostdongeradeel.

PERGO ET PERAGO!

IK GEAN TROCH EN FOLBRING!

Mijn oude genealogische website heeft van 16 november 2001 t/m 26 april 2013 bestaan. Er werd teveel plagiaat gepleegd en alles werd zonder mijn toestemming en bronvermelding op het internet geplaatst. Dat was de reden om deze website te beëindigen. Ik heb na vier jaar besloten om die website helemaal van het internet te verwijderen en een geheel nieuwe te maken. Qua uiterlijk heb ik er niets aan veranderd, het behoudt de oude kleur indeling en ook de vermelding naar de andere links.
Deze nieuwe website beslaat het grootste deel van mijn eigen voorouders die uit de Friese Wouden en Oostdongeradeel komen.
Er zullen geen data worden geplaatst, maar op een verhalende wijze gegevens worden vermeld uit dit deel van Friesland (zoals dat ik ook met mijn eigen voorouders heb gedaan op mijn andere homepage), en ook nog families die meestal geen bloedverwant van mij zijn,  uitgezonderd enige die voor 1800 familie werden.
Voor meer info lees eerst de inleiding.

Disclaimer:

Deze website is gemaakt door Klaas J. Bekkema. Niets van deze website mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor is gegeven door de samensteller. Schriftelijke toestemming kunt u opvragen door middel van een e-mail te sturen . Na toestemming bij elke vorm van publikatie altijd de bron vermelden.
De gegevens mogen nimmer voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 

Dizze webside is makke troch Klaas J. Bekkema. Neat fan dizze webside mei op hokker wize dan ek fermeardere wurde en/of iepenbier makke wurde troch middel fan druk, fotokopy, mikrofilm, elektronysk of op hokker oare wize ek, sûnder foarôfgeande skriflike tastimming dêrfoar jûn is troch de gearstaller. Skriftlike tastimming kin jo opfreegje troch middel fan in e-meel te stjoeren. Nei tastimming by eltse foarm fan publikaasje altiten de boarne fermelde. De gegevens meie nea foar kommersjele doelen brûkt wurde.

 

This website is prepared by Klaas J. Bekkema. All rights reserved. No part of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, electronically or any other means, without prior written permission from the compiler. A written permission can only be obtained by sending an e-mail. After permission for each form of publication, the source always has to be mentioned. The data may never be used for commercial purposes.

 

Diese Website ist hergestellt worden von Klaas J. Bekkema. Nichts aus dieser Website darf auf welche Weise dann auch öffentlich gemacht werden, durch Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder auf welche andere Weise, ohne vorhergehende schriftliche Erlaubnis vom Verfasser. Eine schriftliche Erlaubnis können Sie allein bekommen durch ein E-Mail zu senden. Nach Erlaubnis muss für jeder Art immer die Quelle erwähnt werden. Die Daten dürfen nie für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

 

 Zie ook eens op mijn andere website en home page.

 

Mocht u informatie wensen, dan kunt u mij een e-mail sturen, maar lees eerste de inleiding.

Klaas J. Bekkema.

Begonnen: 14 mei 2017.

Bijgewerkt: 1 augustus 2017.