U bevindt zich hier: REACH tijdslijn  
 REACH TIJDSLIJN
1967-2007
Opstellen

GESCHIEDENIS EN TIJDSPAD
 

Het REACH implementatie proces.

Met de start van REACH op 1 juni 2007 is een proces opgang gekomen welke gefaseerd is in tijd, onderstaand is aangegeven hoe dit proces verloopt. Naast het preregistratieproces is de tijdige communicatie in uw keten van belang.


 
december 2006   * 13 december 2006: REACH is geaccepteerd door het Europese parlement.

* 18 december 2006: REACH is geaccepteerd door de raad van ministers.

* 30 december 2006: publicatie van de REACH verordening [1.841 KB] en richtlijn 2006/121/EG [101 KB] , het ammandement tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen, in het publicatieblad van de Europese Unie L369, 49 ste jaargang van 30 december 2006.
 
29 mei 2007   Publicatie van de rectificatie [1.805 KB] van Verordening (EG) nr. 1907/2006.
 
1 juni 2007   De start van REACH.

* Titel I, IV, IX, X, XIII en XIV van REACH worden van kracht.

* De richtlijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen (91/155/EEG en updates) wordt ingetrokken. Artikel 14 van richtlijn 1994/45/EC stopt. Er is een overgangstermijn welke op 1 december 2010 stopt. Echter bij registratie van één van de componenten van uw preparaat dient U uw veiligheidsinformatieblad aan te passen binnen 12 maanden.

* Opening EU REACH guidance op de ECHA website.

* De notificatieprocedure voor nieuwe stoffen (richtlijn 67/548/EEG) en de bestaande stoffen richtlijn (83/793/EEG) blijven van kracht tot 1 juni 2008. De richtlijn voor beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (76/769/EEG) blijft van kracht tot 1 juni 2009.
 
12 juni 2007  * Publieke introductie van IUCLID 6, International Uniform ChemicaL Information Database.
Een software applicatie voor het opslaan, uitwisselen en onderhouden van gevarengegevens van chemische stoffen. Binnen REACH speelt versie 6 (IUCLID 6) naast REACH-IT een centrale rol, het is de software om chemische stoffen te registreren bij het ECHA. Daarnaast helpt IUCLID 6 bij het maken van dossiers onder REACH.
 
1 juni 2008   * De resterende titels II, III, V, VI, VII, XI en XII, evenals artikel 128 en 136 van REACH worden van kracht.

* Het Europese agentschap ECHA in Helsinki, Finland wordt volledig operationeel.

* Richtlijn 1993/105/EEG, 2000/21/EG en richtlijn (EEG) nummer 793/93 en (EG) nummer 1488/94 vervallen.

* Start van het 6 maanden durende preregistratieproces volgens REACH. De Periode voor preregistratie voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen en voor registranten van geleidelijk geïntegreerde stoffen die geen preregistratie hebben verricht welke loopt van 1 juni 2008 tot 1 december 2008.

* De uiterste datum waarop de vergoedingen voor het agentschap (ECHA) worden bekent gemaakt.

* De uiterste datum waarop de raad van bestuur van het agentschap (ECHA) de procedures rondom vertrouwelijkheid vaststelt.

* Uiterlijke datum waarop de Commissie een evaluatie van de bijlagen XIII uitvoert, en wijzigingsvoorstellen indient. Gekeken wordt naar de toereikendheid van de criteria voor de identificatie van stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch zijn of zeer persistent en zeer bioaccumulerend zijn.

* De verplichtingen [7 KB] voor downstream gebruikers starten.

* Het evaluatieproces start.

* Het autorisatieproces start.

* De communicatie voor stoffen in artikelen start.

* Uiterlijke datum waarop de Commissie een evaluatie van de bijlagen I, IV en V uitvoert, en wijzigingsvoorstellen indient.
 
1 augustus 2008   * Richtlijn 93/67/EEG wordt ingetrokken.

* Artikel 135 wordt van kracht.
 
1 december 2008  * Start sanctiebeleid [17 KB] voor schending van de REACH verordening.

* Einde preregistratie periode voor geleidelijk geïntegreerde stoffen. Artikel 28 lid 6 wordt van kracht.

* Uiterlijke datum waarop het Agentschap (ECHA) een (REACH) registratienummer toekent voor aangemelde stoffen.
 
1 januari 2009  * De uiterlijke datum waarop het Agentschap (ECHA) een lijst publiceert op de website voor geleidelijk geïntegreerde stoffen waarvoor preregistratie is verricht. Die lijst bevat alleen de namen van de stoffen, met inbegrip van de EINECS- en CAS-nummers, voor zover die beschikbaar zijn, en andere identiteitscodes, alsook de eerste beoogde uiterste termijn voor registratie.
 
1 juni 2009   * Titel VIII en bijlage XVII worden van kracht.

* De uiterste datum waarop het agentschap een aanbeveling doet voor stoffen welke met voorrang worden opgenomen in bijlage XIV.

* Opname van wijziging van de goedgekeurde beperkingen krachtens Richtlijn 76/769/EEG in bijlage XVII.

* Richtlijn 76/769/EEG wordt ingetrokken.

* Start van de beperkingen.

* Eerste communicatie deadline voor geleidelijk geïntegreerde stoffen voor downstream gebruikers.
 
30 november 2009  * Uiterlijke datum voor late pre-registratie voor stoffen welke geregistreerd dienen te worden op of voor 30 november 2010.  
1 december 2009  * De uiterlijke datum waarop downstram-users hun (bedoeld) gebruik kunnen melden aan leveranciers welke dit moeten meenemen ter overweging voor registratie.  
1 juni 2010  * Uiterlijke datum waarop de Commissie, zo nodig, een ontwerp-wijziging voorstel van bijlage XVI en XVII.
 
30 november 2010  * De uiterste datum voor registratie van geleidelijk geïntegreerde stoffen:

- welke geklassificeerd zijn als kankerverwekkend, mutageen, reprotoxisch in de kategorie 1 en 2, vanaf 1 ton per jaar;
- stoffen welke geklassificeerd zijn als zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken (R50/53), vanaf 100 ton per jaar;
- geleidelijk geïntegreerde stoffen welke geproduceerd of geimporteerd worden in de EU, in hoeveelheden vanaf 1000 ton per jaar per producent or per importeur (artikel 23).
 
1 december 2010   *Veiligheidsinformatiebladen volgens (91/155/EEG) zijn niet langer toegestaan.

* De Europese versie van het global harmonisatiesysteem
(GHS of Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) wordt van kracht voor stoffen.
 
1 juni 2011  * Informatieverplichting voor (niet geleidelijk geïntegreerde) stoffen in artikelen welke kandidaat voor autorisatie zijn (artikel 7.2 stoffen).

* Het Agentschap legt uiterlijk op 1 december 2011 het eerste ontwerp van het voortschrijdende actieplan aan de lidstaten voor. Een ontwerp van een voortschrijdend communautair actieplan voor een periode van drie jaar waarin wordt vermeld welke stoffen er ieder jaar moeten worden beoordeeld.
 
1 juni 2012  * Het Agentschap (ECHA) wordt uiterlijk op deze datum geëvalueerd.

* Uiterlijke datum waarop de Commissie het toepassingsgebied van de REACH verordening beoordeeld, en zonodig wijzigingsvoorstellen indient.
 
1 december 2012  * Uiterste datum voor geleidelijk geïntegreerde stoffen waarop het Agentschap ontwerp-besluiten vaststelt voor registratiedossiers welke ingedient zijn voor 1 december 2010.
 
1 juni 2013  * Uiterste registratiedatum voor geleidelijk geïntegreerde stoffen in hoeveelheden vanaf 100 ton per jaar.

* Uiterste datum waarop afwijkende nationale voorschriften geldig zijn (publicatie van deze beperkingen, uiterlijk 1 juni 2009).

* Uiterste datum waarop de commissie een evaluatie uitvoert omtrent de autorisatieverplichting voor stoffen met hormoonontregelende eigenschappen (artikel 138 lid 7 en artikel 60 lid 3).
 
1 juni 2014  * Uiterlijke datum waarop de Commissie een evaluatie uitvoert om te beoordelen of de toepassing van de verplichting om een chemische veiligheidsbeoordeling uit te voeren en die in een chemisch veiligheidsrapport te documenteren, al dan niet uitgebreid moet worden voor stoffen die aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting, categorie 1 of 2, voldoen.
 
1 juni 2015   * De Europese versie van het global harmonisatiesysteem
(GHS) wordt van kracht voor preparaten of mengsels.
 
1 juni 2016   * Uiterste datum voor geleidelijk geïntegreerde stoffen waarop het Agentschap ontwerp-besluiten vaststelt voor registratiedossiers welke ingedient zijn voor 1 december 2013.
 
1 juni 2018   * Uiterste registratiedatum voor geleidelijk geïntegreerde stoffen in hoeveelheden vanaf 1 ton per jaar.

* Datum tot wanneer elke SIEF operationeel is.
 
1 juni 2019  * Uiterste datum waarop de commissie een evaluatie uit van de vereisten voor testmethoden (doelstelling om tekstmethodes zonder dierproeven te bevorderen en testmethodes met dierproeven te vervangen, beperken of verfijnen), artikel 138 lid 9.

* Uiterste datum waarop de commissie een evaluatie uitvoert omtrent de verplichting om hogerop in de toeleveringsketen informatie door de geven over stoffen en preparaten (artikel 138 lid 8 en artikel 33).

* Uiterlijke datum waarop de Commissie een evaluatie uitvoert om te beoordelen of de toepassing van de verplichting om een chemische veiligheidsbeoordeling uit te voeren en die in een chemisch veiligheidsrapport te documenteren, al dan niet uitgebreid moet worden tot stoffen waarvoor die verplichting nog niet geldt omdat zij niet registratieplichtig zijn (b.v. polymeren), of die wel registratieplichtig zijn maar in hoeveelheden van minder dan 10 ton per jaar worden vervaardigd of ingevoerd.
 
2020  * Conform het uitvoeringsplan dat op 4 september 2002 tijdens de Wereldtop voor duurzame ontwikkeling te Johannesburg is aangenomen, streeft de Europese Unie ernaar dat chemische stoffen uiterlijk in 2020 worden geproduceerd en gebruikt met zo weinig mogelijk negatieve gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu.
 
1 juni 2022  * Uiterste datum voor geleidelijk geïntegreerde stoffen waarop het Agentschap ontwerp-besluiten vaststelt voor registratiedossiers welke ingedient zijn voor 1 december 2018.