Doelstelling

De Commissie voor Kerk en IsraŽl van de Hervormde gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht is opgericht in november 1988 en wordt gevormd door leden van de drie wijkgemeenten. Ze telt momenteel zeven leden.
Zij stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de innige verbondenheid met IsraŽl, als zijnde het door God uitverkoren volk in het verleden, heden en in de toekomst.
Uitgangspunt voor haar handelen is Romeinen 11:17-18 ďEn zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel uĒ.

Motivatie

Waarom vinden wij het zo belangrijk om de relatie tussen Kerk en IsraŽl onder de aandacht te brengen?

  • Vanuit de gemeenschap met Christus weten we ons verbonden met IsraŽl, onze oudste broeder.
  • De Bijbel, ook het Nieuwe Testament is geschreven door Joden. Sommige dingen kunnen we alleen begrijpen als we kennis hebben van de Joodse gebruiken en gewoonten.
  • Reeds vanaf de eerste eeuwen na Chr. is er in de kerk geleerd dat zij de plaats van IsraŽl heeft ingenomen. Deze vervangingstheologie heeft er enerzijds toe geleidt dat er een breuk is ontstaan in onze verbondenheid met IsraŽl. Anderzijds is er een geestelijke bedekking gekomen over de kerken als het gaat om Gods weg met, en Zijn trouw aan IsraŽl (zie hiervoor ook Jesaja 25:7). Alleen vanuit het denken van IsraŽl kunnen we echter de openbaring weer verstaan. Laten we daarom bidden om zicht op IsraŽl!
  • Vanaf het begin van de 20e eeuw, en zeker na de stichting van de staat IsraŽl in 1948 zien we dat God bezig is de beloften aan het Joodse volk te vervullen en Zijn Naam te heiligen (EzechiŽl 36:22-24). De plotselinge opkomst en de explosieve groei van de beweging van Messiaanse Joden sinds de jaren í70 bewijst dat de Heere God ook een begin maakt met het geestelijk herstel van IsraŽl. Het herstel van IsraŽl is dť sleutel om deze tijd in bijbels licht te verstaan. De vijgenboom (symbool voor IsraŽl) loopt uit en de zomer is nabij! (MattheŁs 24: 32-33). Met het Joodse volk mogen we met verlangen uitzien naar de (weder)komst van de Messias.
  • Paulus schrijft in Romeinen 11:11 dat Ēdoor hun (IsraŽlĎs) val de zaligheid den heidenen geworden is, om hen tot jaloersheid te verwekkenĒ. In bijna 2000 jaar geschiedenis van kruistochten, pogroms, gedwongen bekeringen en inquisitie (wat uiteindelijk voor de naziís zelfs een vergoelijking zou worden voor de holocaust), hebben we de Joden niet tot jaloersheid verwekt maar zijn we voor hen veeleer een belemmering geworden om in Jezus te geloven. Wij hebben door onze houding door de eeuwen heen onnoemelijk veel schuld op ons geladen. Als christenen moeten wij deze schuld belijden en dat tonen in onze daden van solidariteit met IsraŽl en het Joodse volk.
  • Als het volk IsraŽl uiteindelijk Jezus als de Messias zal aanvaarden, wat niet onze verdienste is maar enkel en alleen door God gewerkt, zal dat een wereldwijde opwekking met zich meebrengen: Romeinen 11:12 ďEn indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!Ē en in vers 15: ďWant indien hun verwerping (van Jezus) de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?Ē
  • We zien dat voorafgaand aan Jezusí wederkomst de strijd om Jeruzalem zich verhevigt (Zacharia 12:3). In een tijd waarin het antisemitisme weer opkomt en de haat tegen Gods oogappel (Zacharia 2:8) zich steeds bruter manifesteert, kan de kerk IsraŽl te hulp komen met een machtig wapen: onze voorbede. In Jesaja 62: 6-7 lezen we: ďO Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen. O gij, die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen! En zwijgt niet stil voor Hem totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde.Ē

1) In de kanttekeningen bij de Statenvertaling staat: Houdt niet op van bidden en smeken, maar houdt aan in het gebed, ja valt Hem zolang lastig, totdat gij verhoord wordt.