DIVERSEN

In de loop der jaren heb ik een groot aantal artikelen geschreven over heel verschillende onderwerpen. Hieronder kunt u de links vinden. De lijst begint met Bijbelse onderwerpen, daarna een aantal geloofsthema's, en tenslotte verschillende persoonlijke verhalen.

Dubbel: In de Bijbel worden alle belangrijke dingen ten minste dubbel gezegd. Alle belangrijke verhalen worden ten minste tweemaal verteld. Alle belangrijke onderwerpen worden van ten minste twee kanten belicht. Dat zegt iets over de aard van de Bijbel: Gods Woord in gesprek met zichzelf.

Het bijbelboek Prediker: In het seizoen 1997/1998 hield ik een bijbelkring over het boek Prediker. In het seizoen 2007/2008 heb ik mij opnieuw met Prediker bezig gehouden, in het kader van het themajaar SAMEN van onze gemeente. Daarvoor las ik het interessante boek van AART SCHIPPERS: Het boek De Prediker.

Het bijbelboek Jeremia: In de lijdenstijd van 2006 stonden gedeelten uit het bijbelboek Jeremia op het leesrooster van Kind op Zondag. Reden om me wat in dit bijbelboek te verdiepen.

Het bijbelboek Openbaring: Het boek Openbaring blijft ons fascineren. Daarom schreef ik een korte inleiding over de aard van dit bijbelboek en over de relatie tussen het boek Openbaring en de geschiedenis. Geboeid las ik het boek van Truus Kuijper-Maan: Wat zeggen de visioenen in de Openbaring van Johannes? In Openbaring 12 vertelt Johannes over zijn visioen van de vrouw en de draak. Dat vraagt om een korte uitleg over de duivel. Bij mijn studie van het boek Openbaring gebruikte ik onder meer de uitleg van A.P. van Schaik: De Openbaring van Johannes.

Deuterocanonieke boeken: Na het verschijnen van de Nieuwe Bijbel Vertaling (2004) is mij verschillende keren de vraag gesteld: wat zijn nu precies deuterocanonieke boeken?

Wanneer is Jezus jarig? De christenheid viert de geboorte van Jezus op 25 (en 26) december. Maar op welke datum zou Jezus nu werkelijk geboren zijn?

Wie goed doet, goed ontmoet. Een Bijbelse en troostrijke waarheid.

Gestorven voor onze zonden: Dat Jezus is gestorven voor onze zonden, is voor veel christenen het hart van het christelijk geloof - anderen hebben er vragern bij of moeite mee.

De verschijning van de opgestane Heer aan Petrus: Wat is er bekend over de verschijning van Jezus na Zijn opstanding aan Petrus? Niet veel, maar genoeg stof voor een artikel.

Wanneer is Jezus ten hemel gevaren? Veertig dagen na Pasen vieren we Hemelvaartsdag. Een artikel van prof. dr. H.J. de Jonge heeft me ervan overtuigd dat Jezus al op de avond van Pasen ten hemel is gevaren.

Pinksteren: Pinksteren is voor veel mensen een schimmig feest. Terwijl het juist een heel fijn en praktisch feest mag zijn! Een korte pinkstertekst vindt u hier.

Een maand ethiek: Van 6 juni tot en met 5 juli 2013 studeer ik in het kader van de verplichte permanente educatie voor predikanten een maand ethiek. Ik houd daarover een dagboek bij.

Teksten van The Messiah: The Messiah van Händel heeft me gefascineerd vanaf mijn tienertijd. Vanwege de aansprekende muziek én vanwege de collage van de teksten. Bij die teksten hieronder enkele kanttekeningen. Niet van een musicoloog, maar van een dominee.

De Bijbel over de kerkdienst: Voor veel mensen staat de kerkdienst centraal in hun geloof en in het kerkelijke leven. Maar wat zegt de bijbel over de kerkdienst?

Barth over de kerkdienst: Karl Barth wordt wel beschouwd als de grootste theoloog van de twintigste eeuw. Hoe moet volgens hem een kerkdienst eruit zien?

Bestaat God? Ds. Klaas Hendrikse haalde in 2007 het nieuws met zijn boek Geloven in een God die niet bestaat. Prof. Frits de Lange schreef in Trouw van 11 juni 2016 een artikel: En God sprak: Ik besta niet. Voor mij aanleiding om onder woorden te brengen wat ik zelf geloof over het bestaan van God.

Is God een persoon?  Die vraag wordt me af en toe gesteld.

Augustinus tot God: In tegenstellingen aanbidt Augustinus Gods heerlijke en heilige geheim: hoger, breder en dieper dan veel modieuze theologie (vrijzinnig of evangelicaal).

Van Ruler heeft gezegd ... :  Prof. A.A. van Ruler (1908-1970) was één van de markantste Nederlandse theologen uit de twintigste eeuw. Zijn gedachten hebben mij diepgaand beïnvloed. Van Ruler kon het ook markant zeggen. Veel van zijn uitspraken zijn gevleugeld. Van Ruler heeft gezegd ... Maar wat zei hij precies, en in welk verband? Naar een bepaalde uitspraak zoek je je een ongeluk. Daarom heb ik een aantal van zijn boeken doorgebladerd. Markante uitspraken heb ik genoteerd en vervolgens geordend.

Vijftig jaar na De Ramp: Op 1 februari 2003 was het vijftig jaar geleden dat de Watersnoodramp zuid-west Nederland trof. Kerkinactie verzocht mij voor kerkdiensten op zondag 2 februari 2003 een preekschets te schrijven.

Liederen: In de loop der jaren schreef ik een aantal liederen bij verschillende bijbelgedeelten en gelegenheden. Ze zijn vrij beschikbaar voor gebruik. Bij mijn berijming van de Tien Geboden schreef ik een korte toelichting. Ik schreef ook een berijming van de Zeven Geboden, de zogenaamde Noachitische geboden.

Heer van hemel en aarde: Een gebed vóór de maaltijd, geestelijk verwant met het hierna genoemde dankgebed ná de maaltijd Mensenlievend God.

Mensenlievend God: Een dankgebed na de maaltijd dat in deze streken veel werd gebruikt. Iemand vroeg mij naar de tekst. Ik deed navraag in onze gemeente. Allerlei reacties kwamen binnen. Met hulp van verschillende kanten vond ik de herkomst van dit gebed.

Op weg naar 2020: In onze kerkelijke gemeente (Protestantse gemeente te Goes) zijn we bezig met een bezinning over onze toekomst. Hoe kerk zijn op weg naar 2020? Daarvoor schreef ik een persoonlijke bijdrage.

Pastoraat: Wat bedoelen we met "pastoraat"? waarom doen we aan "pastoraat"? waarom willen we wat we willen?

De Drie Kooien: Een gedicht dat mij heel dierbaar is, is het lange verhalende vers van Muus Jacobse: De Drie Kooien (Kampen, 1946, met houtsneden van Nico Bulder). Ik geef de tekst en enkele kanttekeningen.

Vergeving: In het pastoraat krijg ik regelmatig te maken met vragen rond vergeving. Moeten we alles vergeven wat ons wordt aangedaan? Jezus leert ons immers bidden: vergeef ons onze schulden ...? Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Eerbied voor het leven: Regelmatig krijg ik ethische vragen rond leven en dood, bijvoorbeeld: "Dominee, hoe denkt u over euthanasie? wat vindt u van voltooid leven?" Over zulke vragen gaat dit artikel.

Na ons leven: Als predikant krijg ik regelmatig vragen over de dood. Waar zijn de overledenen? Kunnen ze ons zien? Zullen wij elkaar terugzien? Dominee: wat vindt u van die tv-programma's waarin boodschappen van gene zijde worden doorgegeven? Gaan alle ongelovige mensen voor eeuwig verloren? - Zulke vragen dwingen me om op een rijtje te zetten wat ik zelf geloof en denk. Zonder de pretentie dat ik als dominee om het hoekje heb gekeken.

Vader: Mijn vader is lang geleden (17 februari 1971) overleden. Hij was toen 48 en ik 17. Alleen al voor mijzelf vind ik het waardevol om herinneringen aan hem vast te leggen.

Moeder: Op 3 april 2008 overleed mijn moeder. Ook op mijn website wil ik haar leven herdenken.'

Klazina Damme: Bij mijn stamboom-onderzoek kwam ik de gegevens tegen van haar veelbewogen leven (1813-1862), dat zich hier vlak bij Goes heeft afgespeeld.

Goes:  Een serie kaartjes over het ontstaan van de stad Goes. Naar het geweldige boek van dr. C. Dekker: EEN SCHAMELE LANDSTEDE.

De Van Dusseldorpstraat: Van 1991 tot 2018 woonde ik in Goes in de toenmalige pastorie aan de Van Dusseldorpstraat. Reden om mij eens te verdiepen in deze straat.

Windows 10: Microsoft probeert ons allemaal te verleiden tot Windows 10. Mijn eerste ervaringen.

De laatste Psalm: Geïnspireerd door een strip van Casper en Hobbes en door Psalm 150: De laatste Psalm. Eind goed, al goed.

TERUG NAAR INDEX