LIEDEREN

In de loop der jaren heb ik bij verschillende bijbelgedeelten en gelegenheden liederen gemaakt op bekende melodieën (die van Psalm 136 is favoriet, waarschijnlijk omdat die Psalm het eerste "versje" was dat ik als kind op de lagere school moest leren). Ze zijn vrij beschikbaar voor gebruik (licentie CC BY-NC-SA).

* De hemel daar omhoog - een kinderliedje bij Genesis 1- 8
*
De Tien Woorden en het ene Woord - bij Exodus 20
* De zeven geboden
*
Sabbat-liedje voor kinderen
*
Pinksterlied bij Exodus 24: 1-11
*
Esther-liedje voor kinderen
*
Jona
*
Bij Lucas 6:36-38
*
Bij Spreuken 15: 3
*
Meer dan Kerst
*
Organist
*
De koster
* Bij het afscheid van mw. Koos Meulenberg-Op 't Hof als voorzitter van de classis Goes
* Afscheid van ds. Eeuwout van der Linden als predikant van de Protestantse gemeente te Goes
* Vacantie


De hemel daar omhoog - een kinderliedje bij Genesis 1: 6- 8
Melodie Alles wordt Nieuw 1: 3: Het water steeg wel hoog...

1. De hemel daar omhoog
een dak door God gegeven.
Wij kunnen veilig leven
onder de hemelboog
onder de hemelboog.
2. Als er geen dak zou zijn,
wij waren weerloos tegen
het weer, de wind, de regen,
de kou, de angst, de pijn
de kou, de angst, de pijn.
3. De hemel daar omhoog
Gods dak voor alle mensen
die recht en vrede wensen
onder de hemelboog
onder de hemelboog.

De tien woorden en het ene woord - bij Exodus 20
Melodie: De Tien Geboden / Psalm 140.

1. God gaf Zijn volk de Tien Geboden:
Ik ben de HEER, Ik maak je vrij.
Geloof naast Mij geen vreemde goden.
Aanbid geen beeld, ook geen van Mij.
2. Je zult niet vals bij Mijn NAAM zweren.
Op sabbat is je werk gereed.
Vader en moeder zul je eren.
Zó doende leef je lang en breed.
3. Je zult niet moorden en niet vreemdgaan.
Je zult niet stelen. Spreek geen kwaad.
Je zult je hart geen zonde toestaan.
Hoor Mijn geboden metterdaad!
4. Liefde is Jezus' Ja en Amen
op al wat God gesproken heeft.
Wet en Profeten vat Hij samen:
Gelukkig wie uit liefde leeft.

De Zeven Geboden
Melodie: De Tien Geboden / Psalm 140

1. Zeven geboden zijn gegeven.
God sloot met Noach Zijn verbond:
een weg om naar Zijn wil te leven
voor mensen heel de wereld rond.
2. Behoed het recht en leef rechtvaardig.
Heb eerbied voor de Naam van God.
Geen schepsel is verering waardig.
Vermoord geen mens: het beeld van God.
3. Ontucht kan niemand vreugde geven.
Ontvoer geen mens en steel geen goed.
Heb altijd eerbied voor het leven
van mens en dier, dus eet geen bloed.
4. Zeven geboden zijn gegeven
aan mensen heel de wereld rond:
de weg om naar Gods wil te leven.
Gods boog bevestigt Zijn verbond.

Sabbat-liedje voor kinderen. Melodie: Psalm 136.

  1. Toen God alles had gemaakt,
toen heeft Hij Zijn werk gestaakt.
Elke week geeft God een dag
dat je vrijuit leven mag.
  2. God heeft Israël bevrijd.
Eén dag is aan Hem gewijd.
Elke week geeft God een dag
dat je vrijuit leven mag.
  3. Altijd werken is geen werk.
Eén dag rusten maakt je sterk.
Elke week geeft God een dag
dat je vrijuit leven mag.
  4. Werk valt ook een ander zwaar.
Gun dus rust ook aan elkaar.
Elke week geeft God een dag
dat je vrijuit leven mag.
  5 Joden vieren nu nog steeds
elke sabbat als een feest.
Elke week geeft God een dag
dat je vrijuit leven mag.
  6 Jezus heeft op de sjabát
God en mensen liefgehad.
Elke week geeft God een dag
dat je vrijuit leven mag.
  7. Toen de sabbat was gedaan,
toen is Jezus opgestaan.
Elke week geeft God een dag
dat je vrijuit leven mag.
  8. Elke zondag vieren wij:
Jezus maakt ons vrij en blij.
Elke week geeft God een dag
dat je vrijuit leven mag.
  9. 's Zondags gaan we naar de kerk.
God komt vóór ons daaglijks werk.
Elke week geeft God een dag
dat je vrijuit leven mag.
10. Eens is elk verdriet voorbij.
Dan zijn alle mensen vrij.
Dan is élke dag een feest
dankzij Vader, Zoon en Geest!

Pinksterlied bij Exodus 24: 1-11
Melodie: Psalm 66.

1. Gij wilt met mensen U verbinden.
Gij Zelf roept mensen naar U toe.
Gij geeft U aan Uw volk te vinden.
Gij wijst ons Zelf het waar en hoe.
Waar ons Uw heiligheid doet schromen,
beschermt Gij Zelf ons voor gevaar.
Waar wij niet nader mogen komen,
nadert voor ons de Middelaar.
2. Wij willen Uw geboden houden
die in Uw boek geschreven staan.
Wij zullen Uw geboden houden
en vrolijk op Uw wegen gaan.
Voortaan staat het met bloed geschreven
dat Gij ons zocht, dat Gij ons vondt.
Gij hebt ons Uw verbond gegeven:
dit is het bloed van Uw verbond.
3. Geen schepsel kan U zien en leven.
Toch hebben mensen U aanschouwd:
Geheim door hemels licht omgeven,
Mysterie vreeslijk en vertrouwd.
Wie door U werden aangenomen,
eten en drinken op Uw feest.
God Die bij mensen zijt gekomen:
het wonder van de Heilge Geest!

Ester-liedje voor kinderen.
Melodie: Psalm 136.

1. Geen verhaal door óns bedacht
over duizend-en-één nacht.
Góds verhaal: hoe Hij altijd
Zijn volk Israël bevrijdt!

2. (Ester 1- 2:) Vasti viert het feest niet mee.
Straks zegt elke vrouw nog NEE!
Wie wordt nu de koningin?
Ester is naar konings zin.

3. (Ester 3- 4:) Haman haat het volk van God.
Furieus werpt hij het lot.
Ester: ga er tegen in!
Dáárvoor werd je koningin!

4. (Ester 5- 6:) Ester kijkt de koning aan:
Zullen we uit eten gaan?
Haman vat de vraag verkeerd.
Mordechai wordt hoog geëerd.

5. (Ester 7- 8:) Hamans haat wordt ons fataal.
Prik hem daarom op zijn paal!
Koning, maak een nieuwe wet.
Daarmee wordt ons volk gered.

6. (Ester 9-10:) Op de vastgestelde dag
slaat het Joodse volk zijn slag.
Joden vieren nu nog steeds
Poerim als een vrolijk feest.

7. Looft de God van Israël!
Hij heeft Zijn geheim bestel.
Joden-haters telkens weer -
Joden-Helper is de Heer!

Jona (kinderdienst 1994 / zangspel m.m.v. cantorij 2005)
De gemeente zingt de volgende Jona-partij op Psalm-melodieën:

Na Jona 1:1 (melodie Psalm 65):

Ik ben een dienaar van de HERE,
de God van Israël,
geroepen om te profeteren
volgens Zijn hoog bevel.
De God Die hemel, zee en aarde
uit niets geschapen heeft;
Die boven ieder volk op aarde
aan ons de voorkeur geeft.


Na Jona 1:3a (melodie Psalm 65):

Ik ben voortvluchtig voor de HERE,
de God van Israël,
gedwongen om te emigreren
vanwege dit bevel.
Bemoeienis met die barbaren,
daar doe ik niet aan mee.
Dus schipper, mag ik overvaren
ver weg van Ninevé?


Na Jona 1:12 (melodie Psalm 51):

Het is mijn schuld, mijn schuld dat we vergaan.
Ik heb voor Gods bevel de vlucht genomen.
Maar nergens kan een mens aan God ontkomen.
Nu straft Hij me om wat ik heb misdaan.
Pak me maar beet en gooi me in de zee.
Misschien hoeft dan niet heel het schip te zinken.
Anders sleep ik straks jullie allen mee.
Dan kan ik beter maar alleen verdrinken!


Na Jona 3: 4 (melodie Psalm 68):

Het duurt geen veertig dagen meer
met Ninevé. Dan zal de Heer
uw hele stad omkeren.
Er zal geen huis meer blijven staan.
U zult met man en muis vergaan.
God zal u mores leren.
U spaart geen vijand en geen vriend.
U hebt de zwaarste straf verdiend:
de dood van mens en dieren.
Weet dat uw eind gekomen is.
U gaat naar de verdoemenis.
Het recht zal zegevieren!


Na Jona 4: 3 (melodie Psalm 145):

Genadig en barmhartig bent U, Heer,
Lankmoedig en vol goedheid telkens weer.
Van dag tot dag vergeeft U onze schuld.
Met slechte mensen hebt U steeds geduld.
Dáárom heb ik voor U de vlucht genomen.
Ik wist wel dat het oordeel niet zou komen.
Ik wist wel dat U Ninevé zou sparen.
Die afgang wilde ik mijzelf besparen.


Na Jona 4: 6 en 4: 8 (melodie Psalm 136):

Looft de Heer want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Hij geeft schaduw op mijn hoofd,
daarom zij Gods naam geloofd!

God, dit is geen leven meer!
Ik val van de hitte neer.
Dit verdriet is mij te groot.
Dan ga ik nog liever dood.

Bij Lucas 6: 36-38.
Melodie Gezang 174.

Geen liefde gaan verloren.
Geen goedheid gaat voorbij.
Wie liefhad, wordt herboren.
Wie weg gaf, krijgt erbij.
Wij leven van genade
in deze aardse staat
tot eenmaal onze Vader
ons loont met milde maat.


Bij Spreuken 15: 3
Melodie Psalm 134.

De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.
1. God ziet op aarde overal
wat was en is en wezen zal.
God ziet ons mensen goed en kwaad
wat elk op aarde doet en laat.
2 God ziet de mensen slecht en goed.
Wee wie zijn naaste onrecht doet.
God ziet de liefde en de haat.
Heil haar die liefheeft metterdaad.
3 God ziet de mensheid zes miljard
en Hij kent ieder mens apart.
God ziet en mist en zoekt en vindt
ieder verloren mensenkind.
4 God ziet de vrede en de strijd.
Hij waakt voor de gerechtigheid.
God ziet ons leven goed en slecht
en eens doet Hij aan ieder recht.

Meer dan Kerst
Melodie: The First Nowell.

Gezonden door God, zo Vader zo Zoon.
Geboren een Jodenkind, mens heel gewoon.
Door herders gezocht en door wijzen geëerd.
Van jongsaf de wil van Zijn Vader geleerd.
Wij belijden Jezus als Heiland en Heer.
Vrede op aarde, aan God alle eer!

Door Johannes gedoopt en gezalfd met de Geest.
Die aan armen Gods Rijk geeft en zieken geneest.
Hij leert ons de liefde: het grote gebod.
Hij leert ons als kinderen bidden tot God.
Wij belijden Jezus als Heiland en Heer.
Vrede op aarde, aan God alle eer!

Verraden, veroordeeld, gegeseld, gedood.
Hij geeft ons Zijn lichaam: het levende Brood.
Gelegd in het graf, tot het diepste gegaan.
Door de kracht van de Geest uit de dood opgestaan.
Wij belijden Jezus als Heiland en Heer.
Vrede op aarde, aan God alle eer!

In glorie gezeten aan Gods rechterhand.
Zijn Woorden gaan verder van land tot land.
Tot Hij zal verschijnen, God weet wanneer.
Dan zal iedereen Jezus erkennen als Heer.
Wij verwachten Jezus als Heiland en Heer.
Vrede op aarde, aan God alle eer!


Organist
Melodie: Ps 150.

Laat zich 't orgel overal
bij het juichend vreugdgeschal
tot des HEREN glorie paren.

1. Wie zich heeft geoefend tot
orgelspel in dienst van God
concerteert niet voor publiek
looft de Heer met zijn muziek
in de kring van Zijn vertrouwden
heerst niet van zijn orgelbank
dient met toon en maat en klank
helpt de lofzang gaande houden.
2. Wie zich weet geroepen tot
orgelspel in dienst van God:
hart en ziel en voet en hand
laten zingen de prestant
laten schallen de trompetten
laten jubelen de fluit
dagen ménsen-stemmen uit
om de lofzang voort te zetten.
3. Wie is uitverkoren tot
orgelspel in dienst van God
speelt het voorspel in de tijd
tot de grote eeuwigheid:
eens als alles zal verzinken
kerkgebouwen zijn vergaan
zelfs geen orgels meer bestaan
nóg zal dan de lofzang klinken.

Bij het 40-jarig jubileum als organist van de heer L.M.Hollestelle op zaterdag 2 november 1996.


De koster
Melodie: Psalm 84.

Beter dorpelwachter van Gods huis
dan hoog gezeten bij de goddelozen

1. Hoe goed is het om hier te zijn
waar woord en water, brood en wijn,
de tekens zijn van God bij mensen;
waar mensen samenkomen tot
hun wekelijkse dienst aan God;
waar ze hun vreugden, vragen, wensen,
verwoorden voor de lieve Heer
en Psalmen zingen tot Zijn eer.
2. Hoe goed is het om hier te zijn,
hier dienaar van de Heer te zijn,
zodat Zijn heilzaam woord kan klinken;
het water stromen kan ten doop;
het brood tot maaltijd wordt van hoop;
de beker nodigt om te drinken;
dit bouwwerk teken wordt van méér:
een kerkgebouw - huis van de Heer!
3. Hoe goed is het om hier te zijn,
hier dienaar van Gods volk te zijn,
dat mensen zich hier welkom weten:
een open huis voor jong en oud,
gemeenschap veilig en vertrouwd:
niemand verketterd of vergeten.
Het hart van dit geheimenis:
de mens die hier de gastheer is.
4. Hoe zwaar is het om hier te zijn
waar alle dingen, groot en klein,
voor God in orde moeten wezen.
De kerkgangers met hun kritiek.
De kerkelijke politiek.
Altijd voor brand en inbraak vrezen.
Beschikbaar zijn op ieder uur.
Een koster kent noch rust, noch duur.
5. Hoe goed was het om hier te zijn.
Nu komt het eind van zijn termijn
als dorpelwachter van Gods woning.
De arbeid die hij heeft gedaan,
de angst die hij heeft uitgestaan -
de trouwe knecht verdient beloning.
De Heer heeft Zelf gediend als knecht.
Eens doet Hij elke koster recht.

Bij het afscheid van koster Elema
23 september 2005


Bij het afscheid van mw. Koos Meulenberg-Op 't Hof
als voorzitter van de classis Goes (31 januari 2013)

Melodie: Ps 134.

De wegen gaan vandaag uiteen.
Voorzitter Koos laat ons alleen.
Zes jaren heeft zij ons geleid.
Wij danken haar voor haar beleid.

De Heer heeft ons Zijn wil geleerd.
Hij heeft de wereld omgekeerd.
In Zijn kerk is de grootste klein.
De leider zal een dienaar zijn.

Door Schriftlezing en door gebed
wordt dadelijk de toon gezet:
wij leven voor Gods aangezicht.
Op Hem is ons gesprek gericht.

Een voorzitter is geen solist
die alles eigenwijs beslist.
We doen het samen met elkaar.
Zó maakt Gods Geest ons samen waar.

Een vrouw geeft leiding in de kerk.
Kordaat besturend staat zij sterk.
Als zoutend zout, stad op een berg:
één vrouw is duizend mannen t' erg.

De classis is een grote vloot.
Soms raakt een scheepke in de nood.
De preses brengt de vrede weer,
onder de hoede van de Heer.

De wegen gaan vandaag uiteen.
De weg van ieder kent slechts Eén.
Wij bidden daarom allemaal:
Dat 's HEREN zegen op u daal'.Afscheid ds. Eeuwout van der Linden
als predikant van de Protestantse gemeente te Goes
mei / juni 2013
Melodie: Tussentijds 183 / Een vogel, zij broedt

Gekomen naar hier
om met ons te delen
wijsheid inspiratie
lief en leed en lot
Gebleven bij ons
levend in ons midden
luisterend naar mensen
en op zoek naar God
    
Gemeente en kerk
vieren preken bidden
dopen en begraven
van begin tot slot
Verhalen en kunst
Bijbel  kring  verrassing
voorganger en pastor
mens verwijzend naar God

Een levensverhaal
zoon en man en vader
wandelen in bergen
afzien en genot
Studeren en schrijven
Israël en liefde
klooster  stilte  innerlijk
als ruimte voor God

Vertrekken van hier
onderweg naar morgen
loslaten beginnen
is ons levenslot
Vriendschap die blijft
dankbaarheid van jaren
voor je toekomst wensen
wij je: Ga met God


Vacantie

Melodie: Psalm 92: een lied voor de sabbatdag

Ons dagelijkse leven:
gehaast en opgejaagd
gestrest en overvraagd
al onze krachten geven.
Vacantie: even vrijheid -
rust die ons adem geeft.
Zing voor de Heer Die leeft!
Dank Hem voor vrijheid blijheid.

Ons dagelijkse leven
gehaast en opgejaagd
gestrest en overvraagd
tot wij de adem geven.
Dan daagt voorgoed de vrijheid:
de rust die God ons geeft.
Zing voor de Heer Die leeft!
eeuwig in Zijn nabijheid.

terug naar diversen

TERUG NAAR INDEX