WISSELKRING RELITRENDS - 23 OCTOBER 2007

Evangelische christenen


In het najaar van 2007 draaide in onze gemeente een Wisselkring Relitrends.
Relitrends: wat is er godsdienstig / geestelijk aan de hand in onze tijd?
Wisselkring: elk van de predikanten neemt een avond voor haar / zijn rekening.

Zelf koos ik als thema: evangelische christenen.
Ik behandel dit onderwerp vanuit een positieve verbondenheid met onze evangelische zusters en broeders,
binnen onze Protestantse Kerk in Nederland en daarbuiten.
Sommige deelnemers van de Wisselkring voelen zichzelf van harte evangelisch,
anderen staan kritisch tegenover de evangelische geloofsbeleving.

Hieronder de samenvatting die de deelnemers aan het eind van de avond meekregen,
aangevuld met een enkele opmerking uit de bespreking.

De hoofdlijn van de avond was als volgt:
1.
De liedbundel Opwekking als smaakmaker in veel evangelische diensten en bijeenkomsten.
2.
Wat is evangelisch? Zoeken naar een omschrijving.
3.
De Evangelische Gemeenschap Rafaël Goes - een evangelische zustergemeente ter plaatse.
4.
Het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
5.
Evangelisch in onze eigen gemeente.


1. DE BUNDEL OPWEKKING

Om te beginnen beluisterden we met elkaar een lied uit Opwekking:
voor sommige aanwezigen overbekend - voor anderen onbekend.
Aan de eind van de avond hebben we het samen gezongen.

Opwekking 387: Groot en machtig is Hij.
Groot en machtig is Hij.
Bekleed met sterkte,
gehuld in luister.
Groot en machtig is Hij.

Prijs met mij de naam van God,
vier het feest met mij,
want Hij heeft ons vrijgekocht:
wat een Heer is Hij!

Kenmerkend voor dit lied (en veel andere Opwekkingsliederen):
Inhoudelijk: 1. Lofprijzing en aanbidding
2. Klassieke geloofsinhoud
3. Bijbelse teksten en taal (vooral uit de Psalmen)
Qua vorm: Stijl van de popmuziek: * herhalingen
* beat en syncopes
Daardoor appèl op lichaam en gevoel.

Opwekking is uitstekend georganiseerd:
° jaarlijkse uitbreiding (nu tot 667).
° uitgeverij van materiaal en cd's
° website:
www.opwekking.nl

Evaluatie van Opwekkingliederen:
Positief: * bijbels
* uitbundig
* persoonlijk
* toegankelijk (zeker voor jongeren!)
Risico's: - bijbelteksten zonder verband
- vervangingstheologie
- religieus jargon
NB : Deze zelfde risico's kleven ook aan ons Liedboek!
Beperkingen: - wisselende kwaliteit van teksten en muziek
- veel eendagsvliegen en hoge omloopsnelheid
- weinig liederen uit de schat der eeuwen

2. WAT IS EVANGELISCH?

Bron: KASKI rapport Evangelische christenen in Nederland (juli 2004).
Auteur Gert de Jong geeft de typering van twee deskundigen weer:

Holvast: de evangelische beweging heeft wortels

in de Reformatie, het Puritanisme, het Piëtisme, de grote opwekkingsbewegingen, enz.
Kenmerkend voor evangelisch:
1. de Bijbel heeft een centrale plaats
2. men leeft vanuit persoonlijke bekering en geloof
3. men leeft vanuit een missionair élan

4. men is sociaal betrokken op de wereld.

Volgens Hijme Stoffels hoort bij evangelisch in ieder geval:
1. de Bijbel zien als het gezaghebbend woord van God;
2. de persoonlijke overgave aan Jezus Christus als enige weg tot behoud centraal stellen;
3. leven in de verwachting van een wereldwijd geestelijk reveil;
4. zich beijveren voor de evangelie verkondiging in woord en daad.

De Jong zelf voegt daar nog aan toe:
de grote plaats voor zang en muziek in de kerkdienst.

Evangelisch geloven is vooral een keuze:
persoonlijke toewijding aan de Heer.
Vanuit de persoonlijke keuze voor de Heer
de volgende karakteristieke elementen:
* lied (Opwekking) en muziek (praiseband)
* intensiteit en uitbundigheid
* discipline (tienden en stille tijd)
* getuigenis en gebed
* overzichtelijke actieve gemeenten.
3. DE EVANGELISCHE GEMEENSCHAP RAFAEL GOES

De voorganger van Rafael Goes, collega Krijn Verhage, was uitgenodigd om op deze avond zelf te vertellen over zijn gemeente. Tot zijn en onze spijt kon hij deze avond niet vrijmaken. Vandaar dat we ons hebben beholpen met indirecte informatie, met name van de website www.rafaelgoes.nl

De Rafael-gemeente is een gemeenschap van christenen uit Goes en omgeving,
die mensen wil aansporen als individu, echtpaar, gezin en als deel van het Lichaam van Christus
tot een leven in een relatie van liefde met God en met elkaar.
Begin 2007 telde de Gemeenschap 330 leden en 65 gasten.
Rafael Goes behoort tot de familie van evangelische gemeenten Rafael Nederland.

We bespraken de geloofspunten van Rafael Nederland (zie
www.rafaelgoes.nl).
Conclusies:

Met Rafael Goes heeft onze gemeente een goed contact
* in het Pastores Convent van Goes.
* in gebedsactiviteiten als Samen bidden voor onze stad.

4. HET EVANGELISCH WERKVERBAND BINNEN DE PKN
(website
www.ewv.nl)

Het motto van het Evangelisch Werkverband is:
Levend uit Gods liefde - Staande in de kerk - Bewogen met de wereld
De missie van het Evangelisch Werkverband is:
Wij willen biddend zoeken naar en meewerken aan
geestelijke vernieuwing binnen de Protestantse Kerk in Nederland, opdat deze,
* gericht op Gods heerlijkheid,
* in gehoorzaamheid aan haar Heer Jezus Christus
* en in de kracht van de Heilige Geest,
haar roeping in de wereld kan vervullen.

Enkele punten uit het visie-document (zie website
www.ewv.nl):
1. Bemoediging: Het EW is een beweging van bemoediging.
2. Evangelisatie: De plaatselijke gemeente wil missionair zijn.
3. Zending: het winnen van mensen voor Christus door de verkondiging van het evangelie.
4. Inspirerende kerkdiensten. Evangelische Liedbundel naast het Liedboek.
5. Gebed: de kerk als een plaats van krachtig gebed.
6. Doop: Het EW is geen voorstander van overdoop, maar erkent de pastorale behoefte aan een ritueel voor de vernieuwing van het verbond met God en de bevestiging van de doop (bijvoorbeeld de voetwassing).
7. De bediening van genezing en bevrijding in elke locale christelijke gemeente.
8. Gemeente Groei Groepen: Er zijn zo'n 1500 Gemeente Groei Groepen actief.
9. Israël: De kerk kan zonder diepe verbondenheid met Israël niet bestaan.
5. ONZE EIGEN GEMEENTE
(website:
www.protestantsgoes.nl)

Iets van de evangelische inspiratie is in onze gemeente voelbaar in
* Inspirerende kerkdiensten (genoemd door één van de deelnemers!)
* Gemeente Groei Groepen
* Open Kerk diensten
* Samen bidden voor onze stad
* Gebedsgroep SAMEN
* Kinderkoor Lichterlaaie.

TENSLOTTE:

 1. Evangelische christenen putten bemoediging en kracht uit een groot landelijk netwerk
  van organisatie en stichtingen op allerlei terreinen, zoals
  * EO
  * Christenen in Contact
  * Evangelische Alliantie
  * Alphacursus
  * Christen Unie.
 2. Het KASKI rapport schat het aantal evangelische christenen tussen de 500.000 en 800.000.
  Zij vormen dus zonder twijfel om een belangwekkende "relitrend"!
 3. Veel van onze eigen kerkelijk betrokken gemeenteleden onder de 30 jaar geloven evangelisch.
 4. Verschil in sfeer - Overeenkomst in leer - Verbondenheid in de Heer!

TERUG NAAR INDEX