DE ZEVEN GEBODEN

In de calvinistische traditie worden in de morgendienst vaak de Tien Geboden gelezen. Uit die goede gewoonte spreekt het besef dat Gods geboden heilzaam zijn voor ons leven en samenleven.  Maar het is de vraag of wij als christenen ons zomaar de Tien Geboden kunnen toe-eigenen. Met bijvoorbeeld het Sabbatsgebod lopen we al vast (want onze christelijke zondag is geen "verplaatste sabbat"). De Tien Geboden zijn allereerst gegeven aan Israël, aan het Joodse volk. Maar de Joodse traditie kent naast de Tien Geboden ook de Zeven Geboden, de zogenaamde Noachitische Geboden, bestemd voor alle mensen. In Noach sluit God Zijn verbond met de hele wereld (Genesis 9). Deze Zeven Noachitische Geboden zijn:
1. Gebod om rechtvaardigheid te betrachten.
2. Verbod om Gods Naam te misbruiken.
3. Verbod op afgoderij.
4. Verbod om te doden.
5. Verbod op onzedelijkheid zoals incest.
6. Verbod om te stelen of iemand te ontvoeren.
7. Verbod op het eten van het vlees van een nog levend dier.

Ook in het Nieuwe Testament worden we herinnerd aan de Noachitische Geboden. In de vroege christelijke kerk was er verschil van mening over de vraag of niet-Joodse christenen zich moesten houden aan de hele Joodse Wet. Tenslotte besloot men om aan de niet-Joodse christenen slechts vier verboden op te leggen. Zie Handelingen 15:20 vgl. 29 - ik zet de nummers van hierboven erbij:
    (3) Verbod van vlees uit de afgodendienst.
    (5) Verbod van ontucht.
    (4) Verbod van bloed (het eten van bloed of het plegen van moord).
    (7) Verbod van het eten van vlees met het bloed er nog in.
Hiermee zijn in de praktijk nog niet alle problemen opgelost. Zo wijzen de Noachitische geboden en ook Handelingen 15 in de richting van ritueel slachten, waarbij het vlees helemaal leegbloedt. En ritueel slachten beschouwen wij als minder diervriendelijk.

De Noachitische Geboden uit de Joodse traditie zie ik als een omschrijving van humaniteit. Naast de eigen identiteit van het Joodse volk (met als hoogtepunt: de sabbat) staat de menselijkheid van alle mensen. Wij drukken de humaniteit tegenwoordig (om precies te zijn: sinds de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen van 1789 en zeker sinds de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948) uit in de Rechten van de Mens. Het lijkt me goed Bijbels om de humaniteit te omschrijven met Gods heilzame geboden. De ethiek van de Zeven Geboden geldt voor alle mensen en is daardoor verbindend en inclusief. Van levensbelang voor de toekomst van de mensheid die dreigt te worden verscheurd door exclusieve religieuze pretenties.

Ook de christelijke traditie kent de Noachitische Geboden. Ik noem één voorbeeld. Abraham Kuyper schreef drie dikke boeken over De Gemeene Gratie (in boekvorm gepubliceerd in 1902-1904). Met gemeene gratie bedoelt Kuyper Gods goedheid over alle mensen zonder onderscheid. Hij begint (!) zijn uitvoerige betoog met een uiteenzetting over Gods verbond met Noach (De Gemeene Gratie deel I pag. 5-92). Het Joodse zevental Noachitische geboden vindt Kuyper te veel van het goede (pag 41). Hij beperkt De ordinantiën van het Noachitisch Verbond (pag. 41-47) tot een tweetal: het verbod om bloed te eten en het gebod om het menselijke leven te beschermen.

Jaren geleden heb ik de Tien Geboden berijmd. Het leek me goed om als pendant van de Tien Geboden ook de Zeven Geboden te berijmen; en wel op de zelfde melodie: de Tien Geboden / Psalm 140.

1.     Zeven geboden zijn gegeven.
        God sloot met Noach Zijn verbond:
        een weg om naar Zijn wil te leven
        voor mensen heel de wereld rond.

2.     Behoed het recht en leef rechtvaardig.
        Heb eerbied voor de Naam van God.
        Geen schepsel is verering waardig.
        Vermoord geen mens: het beeld van God.

3.     Ontucht kan niemand vreugde geven.
        Ontvoer geen mens en steel geen goed.
        Heb altijd eerbied voor het leven
        van mens en dier, dus eet geen bloed.

4.     Zeven geboden zijn gegeven
        aan mensen heel de wereld rond:
        de weg om naar Gods wil te leven.
        Gods boog bevestigt Zijn verbond.

terug naar diversen

TERUG NAAR INDEX