genhome.gif (2335 bytes)

 

 

 

 

 

pic0004.jpg (6496 bytes)
Titelplaat
 

pic0005.jpg (10618 bytes)
Ouderlijk huis te Utrecht
 

pic0006.jpg (7146 bytes)
Woonhuis te Utrecht
 

pic0007.jpg (13374 bytes)
Woonhuis en postkantoor te Zundert
 

pic0008.jpg (9123 bytes)
Erf en stallen Paardenposterij
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensschets van  Willem Passtoors 

 

pic0002.jpg (7965 bytes) 

Op 9 september 1856 heeft Willem's jongste zoon, Willem Frederik George Lodewijk Passtoors, dit boekwerk aan zijn vader aangeboden ter gelegenheid van diens 72ste verjaardag. Zoals de titel al aangeeft gaat het om een levensbeschrijving van Willem Passtoors.

Anno 2006 vieren wij het 150-jarig bestaan van dit boekwerk! 

Het is een uniek historisch document. In de eerste plaats voor de familie Passtoors omdat hierin het leven wordt beschreven van de stamvader van deze familie. Het document heeft echter ook een bredere cultuurhistorische waarde omdat het een vrij uitvoerige beschrijving geeft van de Paardenposterij in de eerste helft van de negentiende eeuw. Daarbij is het ook voor de gemeente Zundert een interessant geschiedkundig brondocument aangezien het grootste gedeelte van het verhaal zich in deze omgeving heeft afgespeeld.

Dit besef heeft de familie Passtoors er in 1932 toe gebracht om het originele manuscript aan de gemeente Zundert te schenken. De burgemeester van Zundert had al toegezegd “het werk met meer dan gewoon genoegen voor de gemeente te zullen accepteren”. De gemeenteraad, die echter nog over het voorstel moest beslissen, was juist in die periode ongelukkigerwijs in een interne politieke strijd verwikkeld. Hierdoor gebeurde het dat ook het voorstel tot acceptatie van het boekwerk in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Zundert op 17 augustus 1932 werd verworpen. Pas twee jaar later, op 30 juli 1934, werd door de raad alsnog besloten de levensschets te aanvaarden. De overweging hierbij: “dat door de aanvaarding van deze schets de gemeente in het bezit zal worden gesteld van een voor de […] kennis der geschiedenis van Zundert hoogst belangrijk document”. Overigens had van 1932 tot 1934 de burgemeester zelf het boek in een kluis in bewaring gehad. Het boekwerk bevindt zich thans in het Regionaal Archief West-Brabant te Oudenbosch.

Het is Willem Frederik George Lodewijk vooral te doen geweest om de carrière van zijn vader te belichten, waarbij de nadruk sterk ligt op het ambt van paardenpostmeester. Gebruikmakend van diverse bescheiden uit zijn vader’s persoonlijk archief, doet hij uitvoerig verslag van de vele benoemingen en dienstorders dienaangaande, alsmede van de diverse beroemdheden die hij tijdens de uitoefening van zijn ambt heeft mogen ontmoeten, waaronder keizer Napoleon van Frankrijk. keizer Alexander I van Rusland, Frederik Wilhelm IV koning van Pruissen, én diverse leden van het Huis van Oranje.

In de Levensschets is ook een tiental aquarellen opgenomen. Met uitzondering van die op de titelpagina, hebben de illustraties allemaal betrekking op huizen waarin Willem Passtoors tijdens zijn leven heeft gewoond en het onroerend goed dat hij in Zundert en omgeving bezat. Dit bezit is achterin het boekwerk ook weergegeven op een reeks van kadastrale kaarten.

De tekst van de Levensschets is in zijn 150-jarig bestaan al diverse malen in gedrukte vorm (krant en periodiek) en in getypte versies (door en voor familieleden) opnieuw vastgelegd. Kopieën hiervan circuleren zodoende al vele jaren binnen de familiekring. Als kind was ik al gefascineerd door deze Levensschets van mijn voorvader en ik was vast besloten hier later meer mee te gaan doen. Dit was eigenlijk ook het prille begin van mijn genealogisch onderzoek. In 1999-2000 heb ik het manuscript vanuit het Regionaal Archief West-Brabant naar het Gemeentearchief van Amsterdam laten overkomen, om de inhoud aan de hand van het origineel nog eenmaal exact en volledig (en dit keer digitaal!) over te nemen. Hierbij heb ik tevens de oorspronkelijke lay-out van de tekst gehandhaafd. De foto's van de aquarellen alsmede de kadastrale kaarten zijn indertijd al door mijn oom Joop Rapmund gemaakt en door hem aan mij ter hand gesteld. 

Alhoewel ik nog steeds voornemens ben om een integrale heruitgave van de Levensschets, inclusief alle prenten en kadastrale kaarten, in gedrukte vorm het licht te laten zien, heb ik besloten om vooralsnog de volledige tekst via deze website ter beschikking te stellen aan een ieder die hierin is geïnteresseerd. Ook de bijbehorende afbeeldingen - nu nog alleen in een sterk verkleinde versie op deze pagina zichtbaar - zullen hierop worden gepubliceerd. De webversie van de tekst van de Levensschets is beschikbaar in Adobe Acrobat pdf-formaat. Klik hier om de tekst het bekijken.

 

Laatst bijgewerkt:
02-10-2006

 

 

 

 

 

    g-boek.gif (5352 bytes)
Webversie Levensschets

 

pic0009.jpg (10381 bytes)
Koetshuis


pic0010.jpg (8070 bytes)
Boerderij aan de
 Laarsche Straat


pic0011.jpg (6694 bytes)
Boerderij ´t
 Mereltje Ter Eik
 

pic0012b.jpg (7936 bytes)

pic0012c.jpg (6448 bytes)

Huisjes aan de Markt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gotop_n.gif (1210 bytes)