genhome.gif (2335 bytes)
 

 

Passtoors en Van Gogh

De beroemdste inwoner van Zundert is natuurlijk Vincent van Gogh die daar in 1853 ter wereld kwam en er een deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. In 2003 werd landelijk herdacht dat Vincent van Gogh 150 jaar daarvoor het levenslicht had gezien en ook in Zundert vonden ter gelegenheid daarvan allerlei festiviteiten plaats. Het is in dit verband interessant om te achterhalen f en in welke mate er contact is geweest tussen de familie van Vincent van Gogh en de familie van Willem Passtoors. Beide families hebben namelijk tegelijkertijd aan de Markt te Zundert gewoond.

Vincent van Gogh zal de oude postmeester Willem Passtoors, die pas in 1859 overleed, ongetwijfeld hebben gekend, evenals zijn zoon Willem Federik George Lodewijk die het bij het woonhuis aan de Markt gelegen postkantoor beheerde. De Paardenposterij, die schuin tegenover zijn woonhuis aan de andere zijde van de Markt was gelegen, heeft hij niet meer bewust meegemaakt omdat die al in het jaar na zijn geboorte werd opgeheven. Het woonhuis van Willem Passtoors en de stallen en andere bijgebouwen van de voormalige Paardenposterij waren in zijn jeugd nog wel aanwezig.

n van de zonen van Willem Passtoors, Johannes Theodorus Passtoors (1806-1886) woonde eveneens aan de Markt, alwaar hij een leerlooierij dreef. Zijn pand was naast het huis van de familie Van Gogh gelegen. Hij woonde daar vanaf 1847 en moet als buurman de familie Van Gogh goed hebben gekend.
 

 

In het midden de hervormde pastorie van de familie Van Gogh met links daarvan het huis van Johannes Theodorus Passtoors (foto uit 1900).


E
en schoonzoon van Willem Passtoors, Cornelis van Ginneken (1815-1871), getrouwd met Geertruida Adriana Passtoors (1818-1895) was ten tijde van de geboorte van Vincent van Gogh de plaatselijke dorpsdokter. Op 30 maart 1853 assisteerde hij bij de bevalling van Anna van Gogh-Carbentus en de volgende dag vergezelde hij de vader, predikant Theodorus van Gogh, om de nieuwgeborene als Vincent Willem van Gogh bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Zundert aan te geven.

 

Cornelis van Ginneken (1815-1871)
Bron: familiearchief Hennekam/Vermeulen.
http://hennekam.opweb.nl/fotoalbum/index.php?label_id=1
 

 

Vincent van Gogh (1853-1890), 1866
Bron: Van Gogh Museum

 


O
verigens was Willems jongste zoon, Willem Frederik George Lodewijk Passtoors (1826-1900), getuige bij de aangifte van de geboorte van drie kinderen uit het gezin Van Gogh, namelijk: Anna Cornelia (17-02-1855), Theodorus (01-05-1857) en Elisabeth Huberta van Gogh (16-05-1859).

 

De familie Van|Gogh. Boven de beide ouders: Theodorus van Gogh en Anna Cornelia van Gogh (geboren Carbentus); onder de kinderen, v.l.n.r.: Vincent Willem, Anna Cornelia, Theo, Elisabeth Huberta, Willemina Jacoba en Cornelius Vincent.


Vincent van Gogh bracht de eerste 16 jaar van zijn korte leven, afgezien van enkele onderbreking, in Zundert door, een drie uur lange wandeling ten zuiden van Breda. Tot zijn dood, op zevenendertig jarige leeftijd, blijkt de sterkte van zijn herinneringen aan Zundert, zijn liefde voor de streek en de grote invloed van die tijd op zijn verdere leven, herhaaldelijk uit talrijke van zijn brieven. In zijn laatste levensjaar schrijft hij nog over zijn herinneringen aan Zundert, aan elke kamer van hun huis, elke plant in de tuin, aan de directe omgeving, de velden, de buren etc. Vanaf 1861 bezocht hij de dorpsschool in Zundert, waar Charles van Ginneken, zoon van Dr. Cornelis van Ginneken en Geertruida Adriana Passtoors, als klasgenoot n van zijn schoolkameraden gold. Hun beider namen staan op dezelfde schoolgeldlijst van april 1861. Er bestond regelmatig contact tussen de families Van Gogh en Van Ginneken, zelfs ook nadat de familie Van Gogh in 1871 van Zundert naar Helvoirt en in 1875 naar Etten verhuisden.

Op 21 juli 1878 bijvoorbeeld, bezocht Vincent, die toen 25 jaar oud was, met zijn vader, zijn oude vriend Charles van Ginneken in Zundert. Vincent schrijft in zijn brief van 22 juli 1878 uit Etten aan broer Theo (brief 144/123):

"Gisteren moest Pa preken te Zundert en ging ik mede daarheen. Gij moet veel groeten hebben van de Tantes. Gingen ook nog naar Ch. Van Ginneken, die, zoals gij misschien reeds hebt gehoord gaat trouwen met Marie v. Mens en de Ropsentuin heeft gekocht om daar een looierij te zetten." *

* Het cursief  geplaatste gedeelte staat wel in de Van Crimpen/Berends-Albert editie van 1990 maar is weg gelaten in de originele "Brieven aan zijn Broeder", van Jo. van Gogh-Bonger in 1914 en ook weg gelaten in de latere bijgewerkte editie van haar zoon en ook in engelse en franse edities.

 

 


gotop_n.gif (1210 bytes)