Nu een strengere Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is ingegaan, heb ik helaas het besluit moeten nemen de Stambomen op mijn site te wijzigen. Personen die zijn geboren na ca.1910 kan/mag ik niet meer opnemen.

 

Wie een stamboom wil publiceren op internet, doet er verstandig aan om zich in eerste instantie te beperken tot gegevens van overledenen en alleen gegevens op te nemen over levende personen als zij daarin ondubbelzinnig hebben toegestemd. De Wbp kent geen principe als ‘wie zwijgt, stemt toe’ bij het publiceren op internet van persoonsgegevens. De publicist moet reële moeite doen om de (levende) familieleden te bereiken en hen – voorafgaand aan de publicatie op internet van hun persoonsgegevens – vertellen wat hij over hen wil publiceren en met welk doel. Als een familielid geen toestemming geeft voor een dergelijke vermelding, mogen zijn of haar gegevens niet worden gepubliceerd.

 

Kees Alblas

 

 

Parenteel van Bastiaen Cornelisz Alblas

 

Opgemaakt met GensDataPro

April 2019

 

c.alblas@hetnet.nl

 

 

 

 

I.              Bastiaen Cornelisz Alblas, geb. circa 1540, bouwman, schepen 1596-1597, waarsman van Langerak 1598, ovl. te Langerak tussen 23 jul 1598 en 17 okt 1598, tr. met Maritgen N.N., geb. circa 1545, ovl. te Langerak tussen 30 mei 1617 en 8 mei 1624.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willem Bastiaensz, geb. circa 1564, ovl. te Langerak tussen 14 okt 1631 en 6 apr 1633, volgt IIa.

2.           Cornelis Bastiaensz (den ouden), geb. circa 1570, ovl. te Langerak tussen 29 mei 1641 en 31 mrt 1642, volgt IIb.

3.           Cornelis Bastiaensz, (de jonge, alias Cornelis Joosten), geb. circa 1575, ovl. te Langerak tussen 6 mrt 1627 en 25 dec 1642, volgt IIc.

4.           Andries Bastiaensz, geb. te Langerak tussen 1579 en 1580, ovl. te Langerak tussen 2 jan 1663 en 3 okt 1669, volgt IId.

5.           Adriaen Bastiaensz, geb. te Langerak circa 1582, ovl. te Langerak tussen 1 dec 1660 en 2 jan 1663, volgt IIe.

 

De stamvader van deze parenteel is Bastiaen Cornelisz Alblas. Drs. H.M. Kuypers wees ons er op dat Bastiaen Cornelisz in 1583 in een juridisch geschil met een buurman voor het gerecht van Nieuwpoort den Alblassser wordt genoemd. Uit deze akte uit het dingboek van Nieuwpoort wordt duidelijk dat hij uit (Oud) Alblas afkomstig was en er wellicht ook was geboren. Bastiaen Cornelisz is de eerste van deze familie die met de toenaam of (achter)naam Alblas wordt aangeduid. Daarmee is hij met recht de stamvader van deze familie. Bastiaen Cornelisz Alblas woonde in Langerak, dat vlakbij Nieuwpoort ligt.

De heer Kuypers stelde kopieën van de originelen en transcripties beschikbaar van het Oudschildgeld van 1536 en 1599 en een bewerking van het kohier van de morgentalen van 1579 van Langerak. In het kohier van de morgentalen van 1579 wordt Bastiaen Cornelisz vermeld als bezitter van een perceel land in weer 89. In het Oudschildgeld van 1599 worden zijn weduwe en oudste zoon Willem Bastiaensz vermeld als bezitters en gebruikers van percelen land in de weren 83, 84 en 89. In het Oudschildgeld van 1536 komt Bastiaen Cornelisz (nog) niet voor. De aanduiding den Alblassser doet vermoeden dat hij in 1583 nog niet zo lang geleden uit (Oud) Alblas vertrokken was.

Van de 5 zonen van Bastiaen Cornelisz Alblas en zijn vrouw Maritgen staat de volgorde niet vast. Van deze kinderen stelde de heer Kuypers een aantal transcripties uit archieven beschikbaar en gaf in het bijzonder belangrijke aanwijzingen betreffende het uit elkaar houden van de twee zonen Cornelis Bastiaensz (den ouden) en Cornelis Bastiaensz (de jonge, alias Joosten), hun echtgenoten en kinderen. Daarmee konden de eerste 3 generaties Alblas in kaart worden gebracht. Voor de eerste 4 generaties Alblas is ook dankbaar gebruik gemaakt van transcripties die door de heer H. de Bruin beschikbaar werden gesteld.

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat het moeilijk zal zijn om de vader van Bastiaen Cornelisz te vinden, omdat al niet met zekerheid is vast te stellen of  Bastiaen Cornelisz de achternaam Alblas al droeg toen hij naar Langerak kwam, of dat de achternaam hem daar is gegeven. Er kwamen in (Oud) Alblas wel Cornelissen Alblas voor die eventueel de vader van Bastiaen Cornelisz zouden kunnen zijn, maar daar is geen enkel bewijs voor gevonden om dat te kunnen bewerkstelligen. Hieronder gegevens over een Cornelis Alblas, waarin geen enkele aanwijzing gevonden kan worden die richting Bastiaen Cornelisz zou kunnen gaan, maar misschien dat een lezer van dit artikel er wat meer gegevens over weet.

 

Antwerpsch Archievenblad Eerste deel 1864, Pag. 230/231.

 
20 dec. 1546: Cornelis van Alblas, Schouteth in den Hage, by Breda, overmits dien dat ongehoorsaem is geweest den uytschryvere van der poorteryen van dese stad en den brieven dienaengaende aen hem, te meer stonden geschreven niet geobedieerd heeft, contrarie der Hoogheyd ons genaedigsten Heeren’s Keysers en deser synder genaden Stad Juridictie, daer af de Heer en de Stad wel geinformeerd syn, sal porren binnen sonnenscbyn uyt de stad voor dry jaeren. vol. B. 7-

 

 

Stadsarchief Breda

Cornelis Alblas

Poorter op maandag 13 januari 1539 Alblas

Datum inschrijving poorter: 1539/01/13
Naam poorter: Alblas
Voornaam poorter: Cornelis
Beroep poorter: scepen
Herkomst poorter: Alblas
Opmerkingen m.b.t. poorter: wert poorter ende scepen

den 13 january (zie van Goor,p.221) [Alblas reeds een familie naam.]
Bron: 1-1a 2111/010

Bron:              Poorterboeken 1534-1632

Archief:           I-1a inventarisnummer 2111

                        Oud Administratief Archief Stad Breda

 

 

Van de heer H.M. Kuypers hebben wij de volgende informatie ontvangen. Wij willen hem daar heel hartelijk voor bedanken, ook voor de overige informatie die wij van hem gekregen hebben.

 

Onlangs vond ik de volgende akte, waarin uw stamvader Bastiaen Cornelisz. genoemd wordt in een geschil, of zo u wilt een proces, voor het gerecht van Nieuwpoort. De akte staat in een dingboek, een boek waarin gedingen= processen= geschillen genotuleerd worden. Het is daarmee één van de vroegste vermeldingen van hem.

Ora Nieuwpoort 18 d.d. 6-5-1583: Coevoet als gemachtigde van Cornelis Adriaensz. Eyser, contra Bastiaen Cornelisz. Den Alblasser, gearresteerde. Opnieuw op 13-5-1583.

U ziet, dat hij hier “den Alblasser” genoemd wordt. Natuurlijk verwachtte iedereen wel dat uw familie uit (Oud-)Alblas afkomstig zou zijn, maar hier hebt u het bewijs en niet alleen het bewijs dat uw familie uit (Oud-)Alblas afkomstig is, maar ook dat Bastiaen Cornelisz. zelf nog uit  (Oud-)Alblas afkomstig is, maar ook dat Bastiaen Cornelisz. zelf nog in (Oud-)Alblas gewoond heeft en mogelijk ook geboren is.

Het is dus met recht de stamvader van uw familie Alblas, ook wanneer u nog zijn vader of voorvaderen mocht vinden, omdat Bastiaen Cornelisz. de eerste is die voorkomt met de (achter)naam Alblas. Zijn vader zal zeker niet met de achternaam Alblas voorkomen, zolang hij in (Oud-)Alblas woonde. Ik denk ook dat deze toenaam (ik zou hier nog niet van een achternaam willen spreken) wil zeggen dat Bastiaen Cornelisz. nog niet zo lang tevoren uit (Oud-)Alblas vertrokken is.

 

U zult misschien zeggen, “hoe weet u nu dat hij in Langerak woont, dat staat er niet bij”. Ten eerste staan de dingboeken vol met Langerakkers, Langerak ligt immers naast de deur van Nieuwpoort.

Ten tweede is Cornelis Adriaensz. hoogstwaarschijnlijk ook een Langerakker, hij is een Abeel en een buurman (weer 81) van Bastiaen Cornelisz. Alblas (weren 83/84). Het antwoord volgt uit de volgende akten, weliswaar staat daar geen toenaam bij, maar in het kohier van de morgentalen van Langerak van 1579 komt geen Bastiaen Cornelisz. voor, alleen een Bastiaen Alblas. Ook in Nieuwpoort ken ik geen andere Bastiaen Cornelisz. in die periode.

 

Ora Nieuwpoort 18 d.d. 30.6.1581: Bastiaen Cornelisz. wt Langeraeck, eijser contra Heynric smit van der Ameijde, gearresteerde.

 

Dito, d.d. 6.7.1582: De huysvrou van Cornelis Adriaensz., eysere contra Bastiaen Cornelisz. en anderen, gedaechdens. 

 

 

 

Gegevens betreffende de stamvader Bastiaen Cornelisz Alblas en zijn zonen

Bastiaen Cornelisz Alblas, bouwman te Langerak, † tussen 23-7-1598 en 17-10-1598, tr. Maritgen N.N., † tussen 30-5-1617 en 8-5-1624.

 

Op 23 juli rijdt Bastiaen Cornelisz Alblas voor de kasteelheer van Langerak (die ook heer van Asperen was) met een wagen naar Asperen. Hij leeft dan dus nog. Zie het tweede transcript hier onder. Daarna volgt een derde transcript van 17 oktober 1598 waarin gesproken wordt van de weduwe en erfgenamen van Bastiaen Cornelisz Alblas.

 

OA Langerak 81 d.d. 22-10-1597: onder aerbeyts loonen, vacatien aan Bastiaen Cornelisz vanwegen zyn soon van twaterschap te maecken 58 gld. 2½ st. 

 

dito d.d. 28-10-1598: onder Aerbeytsloon Bastiaen Cornelisz Alblas van de groote vliet en van wagenhuyr op 23 julij tot Asperen reedt

 

Arch. vh Geref. weeshuis te Schoonhoven 71 d.d. 17-10-1598: Anthonis Adriaensz van Abeel, schout, Thonis Cornelisz de Heer en Thonis Willemsz, schepenen in der heerl. Langeraeck aen de zuytzijde der Lecke, doen condt dat op huyden voor ons gecompareert is Jan van der Stale, woen. t’Schoonhoven, welcke transp. aen de weesmrs. binnen der stede Schoonhoven tbv ’t weeshuijs aldaer de helft van 10 m. lants, leggende in een weer van 13 m., daervan de voordere 3 m. leen is, met huijs etc. daer op staende, daer aff de wederhelft derselver 10 m. toecompt Dirrick Jansz Lonck ter Gouda, gelegen in Langeraeck, daer oostwaert de weduwe en d’erfgen. van Bastiaen Cornelisz Alblas zal. en westwaert Claes Willemsz c.s., genaempt Ben-schoppersweer, vuijtwijsende den brieve van decrete by den hove van Utrecht verleent op Pieter Willemsz Vlaming t’Schoonhoven als mombaer inder tijt van Jan van der Staele, van date 30-7-1580 [weer 84] [zegels ontbreken].

 

De vrouw van Bastiaen Cornelisz Alblas komen we tegen met de namen Maria, Maritgen en Marrige. De naam Maritgen komt het meest voor in de familie. Daarom houden we die naam aan. Zij leeft nog op 30 mei 1617 (zie eerstvolgende transcript) en is reeds overleden op 8 mei 1624 (zie tweede transcript).

 

ora Langerak 20 fol 97vo d.d. 30-5-1617: Aert Jacopsz, Jacop Aertsz, Thonis Aertsz, Peter Aertsz en Jan Jaspersz x Pietertgen Aertsdr, elcx vhs en vsz. Aert Jacopsz als vader van Annitgen en Maritgen Aerts, altsamen won. in Nieupoort, transp. aen Adriaen Jacopsz, won. in Langeraeck, seker 4½ m. lants, wesende de helft van een weer van 9 m. [weer 82], daervan de wederhelft toecompt hem, Adriaen Jacopsz, en de weeskk. van Maritgen Adriaensdr, str. tot de lds van Goudriaen, bel. O. Daniel Bastiaensz c.s., W. de wed. en kk. van Bastiaen Cornelisz Alblas.

 

ora Langerak 25 fol 109 d.d. 8-5-1624: Cornelis Bastiaensz den jongen, inw. deser heerl. van Langeraeck, bek. 100 car. gld. schuldich te zijn aen Henrick Pietersz, coorncooper en burger van Nieupoort, versekert op 4 m. lants, onverdeijlt liggende in twee weren, t’een groot 12 m., daer hij met sijn broeders Andries en Adriaem Alblas nu ter tijt op woent, en t’ander weer groot 8 m., daer Willem Alblas, sijn broeder, op is woenende, alles sulcx hij over d’erffenisse van zijn vader en moeder zal. daerin gerechtich is. [exact dezelfde tekst op fol 122 d.d. 6-3-1627].

 

De naam Maritgen zien we in het eerste transcript hier onder. De naam Marrige ben ik maar één keer tegengekomen. Zie tweede transcript. Het derde transcript (een samenvatting) met de naam Maria komt uit gegevens van de heer De Bruin.

 

Heerl. Arch. Langerak 58 fol 2vo d.d. 8-11-1602: Gedeon van den Boetzelaer, vrijheer van Langeraeck, doet kondt dat zijn vader [Rutger] te leen verlijt heeft gehadt op Henrick Dirricxz Loncq zeker 3 m. 2 roeden lants in Langeraeck in een weer van 13 m., van outs genaempt dat overweer aen den Oosterwal, daer nu ter tijt op woont en als huijrman bruijcker aff is Cornelis Bastiaensz Alblas, str. tot de lds van Goudriaen, daer oostwaert Maritgen, die weduwe van Bastiaen Cornelisz ende westwaert Jan Mathijsz c.s. elcx naest gelant zijn, ende alzoo die helft vant selve perceel leengoet tot 1½ m. 1 roede gecocht was bij Johan van der Stale t’Schoonhoven, die tselve eenige tijt gepossideert heeft gehadt zonder aen ons hult en eed gepresteert thebben, ende was oversulcx ’t voorn. leen aen ons vervallen, dan om zeker consideratien vn. Johan van der Stale ons ootmoedelick heeft te kennen gegeven dat hij een onmundich weeskint te dier tijt was, hebben wij volstaen en verclaerde Johan van der Stale tselve leengoet weder vercocht heeft die weesmrn tot Schoonhoven tbv tweeshuijs en de weeskk. aldaer. Die worden hier nu mee verlijt.

 

Arch. vh Geref. weeshuis te Schoonhoven 1 (legger van pachten en renten 1580-1601)

fol 21 een hofstede groot 13 m. waeronder 3 m. leens in Langerack, gemeen met Dirck Jansz Lonck, gecocht van Jan van der Stael, welcke 13 m. gebruyct worden by de naegelaeten wed. van Bastiaen Cornelisz Alblas en haer zoon Cornelis Bastiaensz, waervan de pacht geexpireert sal wesen Corsmisse 1598 toecomende en sal tvsz. jaer pachts opt weeshuijs verscheenen weesen en staen tontfanghen op den 9-2-[15]99 en opnieuw gepacht voor 6 jaren voor 102 car. gld. ingegaen Petrij ad Cathedram 1599. Op 4-2-1605 soo heeft Marrige, wedue wijlen Bastiaen Cornelisz Alblas gehuert die helft van de vsz. hofstede met 13 m. lants voor 4 jaren. Op 12-11-1608 hebben Cornelis en Andries Sebastiaensz, gebroeders, soonen van Bastiaen Alblas, gehuijrt de helft van vsz. 13 m. lants voor 6 jaren.

OV.1976 de lenen van Langerak.
pag. 11 nr. 19;
3 morgen land in het Overweer (1602: in een weer van 13 morgen waar nu Cornelis Bastiaensz op woont.
aan de overste zijde 1602 Maria de wede van Bastiaen Cornelisz.

Het echtpaar Bastiaen en Maritgen heeft 5 zonen. De volgorde is niet met zekerheid bekend. De oudste is Willem. Er zijn 2 zonen met de naam Cornelis, die soms worden onderscheiden door aan de tweede Cornelis toe te voegen: “de jonge” of “de jongste”. Bij enkelvoudig voorkomen gebeurt dat dikwijls niet en dat levert soms verwarring op. Eerder zijn de gegevens van deze 2 zonen door elkaar gehaald. Daarom worden ze hier onder uitgewerkt. Verder zijn er nog zonen Andries en Adriaen.

Cornelis Bastiaensz Alblas de oude, geb. ca. 1570, bouwman te Langerak, † aldaar tussen 29-5-1641 en 31-3-1642, tr. N.N. Cornelisdr (dochter van Cornelis Thonisz en Lijntgen Gorisdr), † vóór 29-5-1641.

Hij is schepen van Langerak in 1617-1619, 1622, 1628, 1631, 1634 en 1638-/’39, “gelast schout” [waarnemend] op 7-6-1627, waersman in 1626 en achtman in 1608 en 1621.

 

Zoals boven aangegeven is het uit elkaar houden van de beide broers Cornelis de oude en de jonge soms lastig en het is lang niet altijd zeker, wanneer er in een akte sprake is van slechts één Cornelis Bastiaensz Alblas, om welke het gaat. Er is vooralsnog geen akte bekend waarin Cornelis Bastiaensz Alblas de oude met de toevoeging ‘de oude’ wordt genoemd. Vermoedelijk heeft alleen de oude Cornelis ambtelijke functies (schepen, waarnemend schout, waarsman en achtman) in Langerak bekleed, omdat hij meer land bezat dan zijn jongere broer. En dat kwam omdat hij met een rijke boerendochter uit Langerak was getrouwd. Weer 84 heet ook naar hem ‘Cornelis Alblas weer’, omdat hij daar het meeste land in bezat, inclusief de helft van een leen. Cornelis Bastiaensz Alblas de jonge was minder welgesteld dan zijn oudere gelijknamige broer en ambten gingen vroeger samen met (relatieve) rijkdom.

Als de broers samen worden genoemd, dan wordt de jongste als zodanig aangeduid. Zie de 2 transcripties hier onder.

ora Nieuwpoort 96 d.d. 23-5-1607: De heer van Langerack bekent dat hij bij Cornelis Bastiaensz Alblas voor de ene helft en Cornelis Bastiaensz Alblas de jonge, Andries en Adriaen Bastiaensz Alblas voor de andere helft aengebrocht is, gecocht van Dirck van Losecaet nom. uxoris 4½ m. eijgen lants en 1½ m. 1 roede leengoet in Langerack in een weer van 13 m.    

ora Langerak 20 fol 50 d.d. 10-6-1609: Dirrick Losecaet, burger tot Schoonhoven, als erfgenaem nom. uxoris van Dirrick Jansz Loncq zal., transp. aen Cornelis Bastiaensz Alblas voor d’eene helft, Cornelis Bastiaensz Alblas den Joncxsten, Andries en Adriaen Bastiaensz Alblas mit hun drieën voor dander helft de helft van een hofstede en weer lants in Langeraeck, mit huijs etc., int geheel groot ontrent 13 m., str. tot de lds van Goudriaen, bel. O. de wed. van Bastiaen Cornelisz Alblas, W. Dirrick Claesz c.s. Int selve weer lants is gelegen anderhalve m. een roede lants leenroerig aen den huijse van Langeraeck, niet begrepen in desen, alzoo vn. Cornelis Bastiaensz c.s. daervan leenbrief apart is hebbende.

 

Op 29 mei 1641 is Cornelis Bastiaensz Alblas ziek en maakt zijn testament. Zie het eerste transcript hier onder. We weten dat het om “de oude” gaat vanwege de namen van zijn dochters. De jongste heeft kinderen met andere namen. Op 31 maart 1642 is hij al overleden, want er wordt gesproken over Cornelis Bastiaensz Alblas sal(iger).

 

ora Langerak 28 d.d. 29-5-1641: Test. van Cornelis Bastiaensz Alblas, won. in Langeraeck, wat sieckel. ofte pijnl. van de jijcht sijnde. Hij prelegateert aen Hendricxtgen Cornelis, sijn outste dochter, om redenen van haer groote moijten die deselve sijne dochter alsnu met hem in zijne ouderdom en groote impotentheijt is hebbende, sijns gedeelte en portie van de huijsinge en gront vandien, daer hij met deselve zijne dochter jegenwoordich in is woonende, met noch de hoogen camp lants leggende int huijsweer van de twee Alblassenweeren over den buijtendijck aldaer, wesende groot 7 hont, dat hem aldaer is competerende, mitsg. noch 2 hont lants, wesende de helfte van ’t ouwe camptgen int vsz. weer. Hij wil dat sijn dochter Hendricxtgen Cornelis al tgeene vsz. staet voor vuijt sal hebben sonder ijetwes int minste aen sijne andere dochter Maritgen Cornelis voor vuijt te keeren, mits dat vn. Hendricktgen Cornelis, syne dochter, ofte by overlijden van haer derselver man en kinderen voortaen sijn gemack sullen doen en hem in alles waernemen gel. sij jegenwoordich is doende. Zijn universele erfgenamen in alle zijne vordere na telatene goederen, elcx gelycke portie en even diep zijn vsz. Heindricktgen en Maritgen Cornelis, beijde sijn dochteren.

ora Langerak 25 fol 172 d.d. 31-3-1642: Gijsbert Mertensz als man en voocht van Hendricktgen Cornelis en Adriaen Petersz Verhouck als man en voocht van Maritgen Cornelis, tsamen kk. van Cornelis Bastiaensz Alblas sal., accorderen nopende de erffenisse van landerijen bij vn. Cornelis Bastiaensz nagelaten. Gijsbert Mertensz krijgt in de 2 weren van Alblas 4 m.. nog int weer van 13 m., daer vsz. Cornelis Alblas op gewoont en overleden is, 2 m. 1½ hont, waertegen Adriaen Pietersz oock 1 m. int selve weer krijgt en nog 3 m. 5 hont lants in een weer van 11 m. 3 hont ontrent de eijckenboom daer Jan Cornelisz Stout in sijn leven en nu Claes Jansz Stout op woont, bel. O. Anna Ningen en W. Aert Thonis c.s.

De dochter Maritgen van Cornelis de oude was eerder getrouwd met Adriaen Claesz Gou. Nadat zij weduwe as geworden is zij hertrouwd met Adriaen Pietersz Verhouck. Onderstaande transcripten geven dat aan.

 

Weesk. Langerak 2 fol 95vo d.d. 24-8-1641: Maritgen Cornelis, wed. wijlen Adriaen Claesz, geass. met Adriaen Bastiaensz Alblas, haer oom en gec. voocht, ter eenre en Willem Claesz, rechte bloetvoocht van tnaergelaten weeskint van vn. Adriaen Claesz, sijn broeder, t.a.s. accord. beroerende de naergelaten goederen. Maritgen Cornelis sal behouden alle de imboedel en sal haer weeskint, m.n. Claes Adriaensz, nu out zijnde ontrent 11 jaren, de eerste 5 jaren onderhouden, waervoor zij sal hebben het jrl. genoth van 4 m. 5 hont lants met de portie van de huysinge, wesende de helft tgeene tselve weeskint geneffens haer toebehoort, gel. int weer daer sij woont int kerckeweer, oock mede achter Claes Jansz Stout en Alblasssen weer.

    

ora Langerak 21 fol 96 d.d. 11-6-1643: Adriaen Petersz Verheuch als man en voocht van Maijgen Cornelis Alblas transp. aen Claes Jansz Stout seecker 3 m. 5 hont lants, wesende het rechte derdepart van een hofstede van 11 m. 3 hondt, gemeen doort selve weer, gelegen effen boven den eijckelen boom, daer boven Anna Ningen en haer kk. en beneden Aert Thonisz c.s., str. tot de lds van Goudriaen. Doch alsoo het vn. weeskint van vn. Maritgen Cornelis geprocreert bij Adriaen Claesz Gou, haer eerste geweesde man in dese partije gehadt heeft 1 m., dan is bij lotinge tselve weeskint daervoor gegeven ½ m. int weer van den ouden Alblas en ½ m. int kercke weer met het griendeken.

Van de vrouw van Cornelis de oude weten we niet de naam vandaar N.N.), maar wel dat ze een dochter was van Cornelis Thonisz (vandaar Cornelisdr). Dat blijkt uit de volgende 3 transcripten. Dit is een puzzel die de heer Kuypers voor ons heeft opgelost. Daar waren we zelf niet opgekomen. Dit is echt genealogisch speurwerk op hoog niveau.

ora Langerak 20 fol 19vo d.d. 2-4-1604: Aert Adriaensz, woen. in Peulwijck in de baronie Liesvelt, transp. aen Jan Cornelisz, Goris Cornelisz en Cornelis Bastiaensz 2½ m. en ½ quartier honts lants gelegen in Langeraeck in een weer lants van 11½ m., bel. O. en W. derfgen. van Willem Thonisz mit aenpaert in de betimmeringe, zoo vele hij over de erffenisse van zijn vader za. Adriaen Aertsz en zijn overleden halve zuster Maritgen Adriaens daerinne gerechtich is en bekenne daervan bij mangelinge voldaen te zijn mit den ontfanck van andere landen gelegen in Peulwijck zoo vele dvoirsz. Jan ende Goris Cornelisz ende Cornelis Bastiaensz over derffenisse van haer moeder za. ende dvoirsz. huer halve suster daerin gerechtich zijn.

 

dito fol 25 d.d. 12-12-1604: Jan Reyersz x Niesgen Aerts, won. aen Ghiessen Nieukerck, transp. aen Cornelis Baltensz zeker 2 m. lants, wesende ’t rechte derdepaert van 6 m. in een weer groot 12 m. [weer 73] in Langeraeck, gecavelt met Thonis Aertsz en Cornelis Baltensz vsz., bel. O. Jan Cornelisz en Cornelis Bastiaensz, W. Cors Bastiaensz wed., mit ’t aenpart van het huys, zulcx de comp.t in der vsz. qualite aengecomen is ten overlijden van Willem Thonisz za., (die tselve in lijftochte beseten hadde) over de erffenisse van Ychgen Aerts, zijns huysvrouwen zuster was.

 

ora Langerak 25 fol 172 d.d. 31-3-1642: Gijsbert Mertensz als man en voocht van Hendricktgen Cornelis en Adriaen Petersz Verhouck als man en voocht van Maritgen Cornelis, tsamen kk. van Cornelis Bastiaensz Alblas sal., accorderen nopende de erffenisse van landerijen bij vn. Cornelis Bastiaensz nagelaten. Gijsbert Mertensz krijgt in de 2 weren van Alblas 4 m.. nog int weer van 13 m., daer vsz. Cornelis Alblas op gewoont en overleden is, 2 m. 1½ hont, waertegen Adriaen Pietersz oock 1 m. int selve weer krijgt en nog 3 m. 5 hont lants in een weer van 11 m. 3 hont ontrent de eijckenboom daer Jan Cornelisz Stout in sijn leven en nu Claes Jansz Stout op woont, bel. O. Anna Ningen en W. Aert Thonis c.s.

 

In de eerste akte staat dat 3 personen, Jan en Goris Cornelisz en een Cornelis Bastiaensz land kopen in een weer van 11½ morgen. Dit weer wordt ten westen belend door de erfgenamen van Willem Thonisz. In de tweede akte staat dat de erfgenamen van Willem Thonisz land verkopen in weer 73, waar Jan Cornelisz en Cornelis Bastiaensz ten oosten van belenden. Dat betekent dus dat het weer in de eerste akte weer 72 is. In de overzichten van de weren van Langerak wordt dit weer later het Claes Stouts weer genoemd..

Claes (Jansz) Stout is een zoon van Jan Cornelisz, de eerste naam van de 3 personen van de eerste akte. Jan Cornelisz en zijn broer Goris Cornelisz zijn zoons van Cornelis Thonisz, wiens erfgenamen in 1579 (kohier van de morgentalen) eigenaren van dit weer waren.

Dit weer is 11½ morgen groot. Een derde part van 11½ m. is 3 morgen 5 hond. (6 hond = 1 morgen).

In de derde akte staat dat kinderen van Cornelis Bastiaensz Alblas o.a. van hun vader [eigenlijk van hun moeder, maar die was eerder gestorven] geërfd hadden 3 morgen 5 hond land in een weer van 11½ morgen, waar eerst Jan Cornelisz Stout en daarna diens zoon Claes Jansz Sout gewoond hebben of nog woonden.

Het is duidelijk dat dit 1/3 part van weer 72 is. M.a.w. de Cornelis Ablas, die in de eerste akte samen met Jan en Goris Cornelisz genoemd wordt is Cornelis Bastiaensz Alblas (de oude). Hij moet daarom met een zuster van Jan en Goris Cornelisz getrouwd zijn geweest.

Het is verleidelijk aan om de vrouw van Cornelis Bastiaensz de oude de naam Stout mee te geven, maar dat is onjuist omdat haar vader en broers nooit met de naam Stout zijn aangetroffen. Pas zoons van Jan Cornelisz komen voor het eerst met die naam voor

Vervolgens kijken we naar de kinderen van Cornelis Bastiaensz Alblas de oude. Uit bovenstaande is al duidelijk dat er bij zijn overlijden 2 dochters waren: Hendricktgen en Maritgen. Maar er was al eerder een dochter overleden. Dat blijkt uit de volgende transcriptie. De dochter is getrouwd geweest met Abraham Petersz, maar kinderloos overleden. Haar eigen naam wordt niet genoemd. Daarom wordt zij in de genealogie aangeduid met N.N.

Hier zien we ook de leeftijd van Cornelis de oude. In 1634 is hij ongeveer 63 jaar oud, dus zijn geboortejaar is 1570 of 1571.

 

ora Langerak 25 fol 148 d.d. 9-6-1634: Cornelis Bastiaensz Alblas, onse mede schepen, out ontrent 63 jaren, gerechtelijck gedachvaert tvv Ghijsbert Mertensz en Adriaen Claesz omme de waerheijt te geven, verclaerde dat hij als daeraen en over is geweest als het huwelijck tusschen deselve zijne dochter en Abraham Petersz gededinget ofte geaccordeert werde en dat beroerende de conditiën van versterven en erven der goederen ondersproocken is en zijne intentie nijet anders is geweest dan dat elck van hun beijden te weten bruijdegom en bruijt bij overlijden den tijt van twee jaren lanck geen geboorte ten vuijt gaen van de twee jaren in leven zijnde, zoude blijven bij zijn goet, maer winst en verlies half en half, ende vorders nae de twee jaren alwaer daer kint off kinderen geweest en oock overleden, dat dan tgoet soude gaen naer de suijthollantse rechten en weder zijden half en half.

 

Cornelis Bastiaensz Alblas de jonge (alias Cornelis Joosten), geb. ca. 1575 (geschat), bouwman te Langerak, † aldaar tussen 6-3-1627 en 25-12-1642, tr. Annitgen Aerts Joosten, geb. ca. 1580  † te Langerak na 6-7-1662.

 

Zijn alias “Joosten” volgt uit onderstaand transcript.

 

ora Langerak 25 fol 102vo d.d. 31-7-1622: Cornelis Bastiaensz Alblas de Jonge ofte anders Cornelis Joosten genaempt, wonende in dese heerlicheijt, bekende schuldich te zijn aen Lenaert Jansz, burger der stede van Nieupoort in Hollant, de somme van 100 car. gld.

 

Zijn vrouw heet Anneken (of Annitgen) Aerts en zijn kinderen zijn Maritgen Cornelis (getrouwd met Willem Barentsz) en Bastiaen Cornelisz (alias Broer Joosten). Zie onderstaande transcripten.

 

ora Langerak 26 fol 79 d.d. 6-7-1662:  Anneken Aerts, won. alhier, wed. wijlen Cornelis Bastiaensz Alblas, machtigt Bastiaen Cornelisz Alblas, haer soon, om op interesse te nemen de somme van 500 car. gld., verseeckert op ontrent 1½ m. lants, gel. alhier in twee weeren, teene genaemt thuijsweer van den ouden Alblas en t’ander sijnde de hofstede daer Gijsbert Mertensz op woont.

ora Langerak 25 fol 176vo d.d. 25-12-1642: Andries en Adriaen Bastiaensz Alblas en Bastiaen Cornelisz de jongen, soon van Cornelisz Bastiaensz Alblas vhs en voor zijn moeder Annitgen Joosten en zijn suster Maritgen Cornelis ter eenre en Gijsbert Mertensz als man en voocht van Hendricktgen Cornelis Alblasdr t.a.s. Zij hebben nu op huijden de heer van Langerack versocht seecker 1½ m. een roe lants, waerin Gijs Mertensz vant selve leen de rechte helft heeft over erffenisse en door overlijden van Cornelis Bastiaensz Alblas, zijn huijsvrouwen vader, leggende in een weer van 13 m., waervan de rechte helft vant vsz. weer bij hen is gecocht van eenen Dirrick van Loosecaet nom. exorys daervan het transport op 8-8-1609 is gedaen. In de eijgenbrief was verhaelt dat het vsz. leen daerin niet is begrepen, gel. het vsz. leen ten dienmael op vn. Cornelis Alblas en nu door zijn overlijden op Andries en Adriaen Alblas en Annitgen Joosten de eene rechte helft en Gijsbert Mertensz voor de ander helft competerende, nu bij forme van treckinge van looten gevallen en als leenman gestelt vn. Gijsbert Mertensz.

 

dito fol 241 d.d. 25-7-1675: Bastiaen Cornelisz Alblas anders Broer Joosten genaempt vhs en hem sterckmakende voor Maritgen Cornelis Albas, sijne suster, dewelcke met voorich consent van den heere Gilbert Junius, Domheer en vice decan van den Capittel van St. Marien Uttrecht, als procuratie hebbende van de heere Cornelis Loots, Advocaet shoffs van Uttrecht, gepasseert voor notaris Nicolaes van Vechten tot Uttrecht van dato 29-11-1674, transp. aen Cornelis Cornelisz Stout, achtman van Langeraeck, 1 m. 3 hont 2 quartier lant, gelegen in Willem Alblas weer, synde de helft van de campen tusschen de weteringh en buijttendijck, bel. O. Jacob Abeel en W. Pleun Ariensz Nomen c.s.

 

 

IIa.           Willem Bastiaensz Alblas, (zn. van I), geb. circa 1564, schepen 1609,1610 te Langerak, ovl. te Langerak tussen 14 okt 1631 en 6 apr 1633, tr. circa 1587 met Neeltgen Dirckse, geb. circa 1565, ovl. te Langerak voor 14 okt 1631.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis Willems, geb. te Langerak circa 1588, ovl. te Langerak voor nov 1625, volgt IIIa.

2.           Henrickgen Willemse, geb. te Langerak circa 1590, ovl. te Langerak na 7 mei 1644, volgt IIIb.

3.           Dirck Willemse, geb. te Langerak circa 1592, ovl. te Langerak voor 24 mei 1656, volgt IIIc.

4.           Niesgen Willemse, geb. te Langerak circa 1594, ovl. voor 28 mei 1667, tr. voor 13 jun 1633 met Cornelis Aariensz Bouman, geb. circa 1593.

5.           Ariaentgen Willemse, geb. te Langerak circa 1596, ovl. te Langerak tussen 1637 en 1667.

6.           Annitgen Willemse, geb. te Langerak circa 1598, ovl. te Langerak na 25 apr 1672.

7.           Maritgen Willemse, geb. te Langerak circa 1599, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667.

8.           Neeltgen Willemse, geb. te Langerak circa 1601, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667.

9.           Susanna Willemse, geb. te Langerak circa 1602, ovl. voor 29 apr 1675, volgt IIId.

 

IIIa.         Cornelis Willems Alblas, (zn. van IIa), geb. te Langerak circa 1588, ovl. te Langerak voor nov 1625, tr. te Langerak circa 1613 met Geertgen Thonis de Heer, dr. van Thonis Cornelisz de Heer en Annitge Dircksdr, geb. te Langerak circa 1592, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Beeltje Cornelisse, geb. te Langerak circa 1614, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667, tr. op 4 dec 1637 met Pieter Aertsz, geb. circa 1610.

2.           Pietertje Cornelisse, geb. te Langerak circa 1616, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667.

3.           Neeltge Cornelisdr, geb. te Langerak circa 1618, ovl. te Langerak op 19 apr 1674, tr. met Pieter Arriensz.

 

IIIb.         Henrickgen Willemse Alblas, (dr. van IIa), geb. te Langerak circa 1590, ovl. te Langerak na 7 mei 1644, tr. te Langerak in 1615 met Meerten Claesz Vuijren-Vuijck, zn. van Claes Jansz Vuijren-Vuijck en Cuniertje Jansdr, geb. te Langerak in 1587, ovl. voor 9 okt 1639.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Trijntje Meertens, geb. te Langerak circa 1614, ovl. na 28 mei 1667, otr. (1) te Goudriaan in sep 1636 met Pieter Jansz, geb. te Goudriaan circa 1600, ovl. na 1 jan 1651, tr. (2) voor 28 mei 1667 met Cornelis Aalbertsz, ovl. na 28 mei 1667.

2.           Claes Meertensz, geb. te Langerak circa 1616, ovl. te Langerak na 28 mei 1667.

3.           Bastiaen Meertensz, geb. te Langerak circa 1618, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667.

4.           Cornelis Meertensz, geb. te Langerak circa 1620.

5.           Jan Meertensz, geb. te Langerak circa 1625, ovl. te Langerak na 28 mei 1667.

6.           Neeltje Meertens, geb. te Langerak circa 1625, ovl. te Langerak na 28 mei 1667, tr. te Langerak voor 28 mei 1667 met Jan Matthijsz de Jongh, zn. van Matthijs Jansz de Jongh en Marichje Meertens, geb. te Langerak tussen 1627 en 1629, gerechtsbode, ovl. te Langerak na 11 aug 1674.

 

IIIc.         Dirck Willemse Alblas, (zn. van IIa), geb. te Langerak circa 1592, ovl. te Langerak voor 24 mei 1656, tr. (1) te Langerak circa 1615 met Neeltje Cornelisdr Uijl, dr. van Cornelis Hendricksz Uijl en IJchgen Gerritsdr, geb. te Langerak circa 1590, ovl. te Langerak voor 1 mei 1638.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaen Dircks, geb. te Langerak circa 1615, ovl. te Langerak voor 30 apr 1668, volgt IVa.

2.           Pietertje Dircks, geb. te Langerak circa 1617, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667.

3.           Adriaentje Dircks, geb. te Langerak circa 1618, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667, otr. te Goudriaan op 28 feb 1644 met Jan Fredericksz, geb. in 1618.

4.           Marrigje Dircks, geb. te Langerak circa 1622.

5.           Cornelis Dircxse, geb. te Langerak circa 1626, ovl. te Rotterdam op 15 aug 1668, volgt IVb.

 

                 Dirck Willemse Alblas, tr. (2) te Goudriaan op 29 mei 1638 met Heijltge Thonis, geb. te Goudriaan circa 1586, ovl. te Langerak na 24 jul 1649.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis Dircksz, geb. te Langerak circa 1640.

2.           Neeltje Dircks, geb. te Langerak circa 1642, tr. voor 9 dec 1670 met Jan Jansz.

3.           Annigje Dircks, geb. te Langerak circa 1645, otr. te Goudriaan op 30 nov 1686, kerk.huw. te Goudriaan op 15 dec 1686 met Claes Sijmonsz Benschop, geb. te Benschop circa 1640.

4.           Arien Dircksz, geb. te Langerak circa 1648.

 

IVa.         Bastiaen Dircks Alblas, (zn. van IIIc), geb. te Langerak circa 1615, ovl. te Langerak voor 30 apr 1668, tr. met Jannichje Danen of Daniels, dr. van Daniël Bastiaense en Neeltge Andriesdr., geb. te Langerak circa 1609, ovl. te Langerak in sep 1668, begr. te Langerak op 6 sep 1668.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje Bastiaens.

 

IVb.         Cornelis Dircxse Alblas, (zn. van IIIc), geb. te Langerak circa 1626, ovl. te Rotterdam op 15 aug 1668, begr. te Rotterdam op 19 aug 1668, otr. te Rotterdam op 3 okt 1655, tr. te Rotterdam op 19 okt 1655 met Anna Andries Romeijn.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia, geb. te Rotterdam in jul 1656, ged. te Rotterdam op 8 jul 1656.

2.           Dirck, geb. te Rotterdam in 1657, ged. te Rotterdam op 1 nov 1657, otr. te Rotterdam op 30 jan 1684, tr. te Rotterdam op 14 feb 1684 met Aeltje Verdonck, geb. te Rotterdam, ovl. te Rotterdam op 8 jan 1725, begr. te Rotterdam op 12 jan 1725.

3.           Andries, geb. te Rotterdam in 1659, ged. te Rotterdam op 5 jan 1659.

4.           Andries, geb. te Rotterdam in 1660, ged. te Rotterdam op 14 sep 1660.

 

                 Anna Andries Romeijn, tr. (2) met Johannes Crynen Ketelaer.

 

IIId.         Susanna Willemse Alblas, (dr. van IIa), geb. te Langerak circa 1602, ovl. voor 29 apr 1675, otr. te Goudriaan op 18 mrt 1635 met Cornelis Hendricksz Swart, geb. te Goudriaan circa 1605, ovl. te Langerak voor 19 mrt 1670, begr. te Langerak op 19 mrt 1670.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willen Cornelisz, ged. te Nieuwpoort op 8 nov 1637.

2.           Grietken Cornelisse, ged. te Nieuwpoort op 4 sep 1639.

 

IIb.           Cornelis Bastiaensz (den ouden) Alblas, (zn. van I), geb. circa 1570, bouwman, schepen van Langerak 1617-1619,1622-1639, waarsman 1626, gesubstitueerd schout van Langerak 1627, ovl. te Langerak tussen 29 mei 1641 en 31 mrt 1642, tr. circa 1605 met N.N. Cornelisdr, dr. van Cornelis Thonisz en Lijntje Goris, geb. te Langerak, ovl. voor 29 mei 1641.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrickgen Cornelis, geb. te Langerak circa 1608, ovl. te Langerak op 29 jun 1670, volgt IIIe.

2.           Maritgen Cornelis, geb. te Langerak circa 1609, ovl. na 5 dec 1641, volgt IIIf.

3.           N.N., geb. te Langerak circa 1611, ovl. te Langerak voor 9 jun 1634, tr. met Abraham Petersz.

 

IIIe.         Hendrickgen Cornelis Alblas, (dr. van IIb), geb. te Langerak circa 1608, ovl. te Langerak op 29 jun 1670, tr. voor 9 jun 1634 met Gijsbert Maertensz, zn. van Maerten Dircksz en Jacobgen Aryens, geb. te Langerak circa 1612, ged. in 1614, ovl. te Langerak na 21 jan 1672.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maerten Gijbertsz, geb. te Langerak circa 1634, watermolenaar te Langerak, 1654-1663, ovl. na 8 aug 1698, tr. voor 20 dec 1663 met Neeltjen Jans, ged. te Dubbeldam op 28 mrt 1632, ovl. na 8 aug 1698.

2.           Bastiaen Gijsbertsz, volgt IVc.

 

IVc.         Bastiaen Gijsbertsz (IVc), (zn. van IIIe), schepen van Langerak 1670-1673, tr. (1) te Langerak voor 21 aug 1661 met zijn achternicht Maritgen Adriaens Alblas, (dr. van IIe) (zie IIIm).

 

                 Bastiaen Gijsbertsz (IVc), tr. (2) met Annigje Cornelis.

                 Uit dit huwelijk:, IIIm.

1.           Cornelis, ged. te Nieuwpoort op 12 nov 1673.

 

IIIf.          Maritgen Cornelis Alblas, (dr. van IIb), geb. te Langerak circa 1609, ovl. na 5 dec 1641, tr. (1) te Lopik tussen 1628 en 1629 met Adriaen Claesse Gou, geb. te Langerak circa 1595, ovl. te Langerak tussen 1640 en 1641.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Claes Adriaens, geb. te Langerak circa 1630.

 

                 Maritgen Cornelis Alblas, otr. (2) te Lopikerkapel op 5 dec 1641 met Adriaan Peters Verhouck, geb. te Lopik voor 1595.

 

IIc.           Cornelis Bastiaensz, (de jonge, alias Cornelis Joosten) Alblas, (zn. van I), geb. circa 1575, bouwman, ovl. te Langerak tussen 6 mrt 1627 en 25 dec 1642, tr. met Annitgen Aerts Joosten, geb. circa 1580, ovl. te Langerak na 7 jul 1662.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maritgen Cornelis, geb. te Langerak circa 1612, ovl. te Langerak na 23 feb 1677, volgt IIIg.

2.           Bastiaen Cornelis (alias Broer Joosten), geb. te Langerak circa 1614.

 

IIIg.         Maritgen Cornelis Alblas, (dr. van IIc), geb. te Langerak circa 1612, ovl. te Langerak na 23 feb 1677, tr. te Nieuwpoort op 1 jul 1635 met Willem Barentse, zn. van Jansz Barent en Neeltgen Willems, geb. te Langerak tussen 1610 en 1611, ovl. tussen 1672 en 1677.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Barent Willemsz van Langerack, ged. te Nieuwpoort op 4 dec 1639.

2.           Cornelis Willemsz.

3.           Pieter Willemsz.

4.           Claes Willemsz.

5.           Aertje Willemsdr.

 

IId.          Andries Bastiaensz Alblas, (zn. van I), geb. te Langerak tussen 1579 en 1580, Schepen te Langerak 1609-1614,1645, armmeester 1639,1642,1644,1651, ovl. te Langerak tussen 2 jan 1663 en 3 okt 1669, tr. te Langerak voor 16 jun 1619 met Ariaentgen Thonis de Heer, dr. van Thonis Cornelisz de Heer en Annitge Dircksdr, geb. te Langerak circa 1585, ovl. te Langerak op 1 nov 1669, begr. te Langerak op 1 nov 1669.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrickgen Andries, geb. te Langerak circa 1620, ovl. te Langerak circa okt 1669, begr. te Langerak op 3 okt 1669.

2.           Cornelis Andriesz, geb. te Langerak circa 1620, ovl. te Langerak na 13 feb 1676, tr. met Lijsken Cornelis, geb. circa 1622, ovl. na 13 feb 1676.

 

Andries Bastiaensz Alblas.

ora Langerak 25 fol 213vo d.d. 6-1-1647: Andries Bastiaensz Alblas als man en voocht van Adriaentgen Thonis, Adriaen Bastiaensz Alblas als man en voocht van Maritgen Thonis, Bastiaen Thonisz als getrout gehadt hebbende Jannetgen Thonis, met Thonis en Bastiaen Bastiaensz, sijne soonen, Jan Claesz als man en voocht van Belitgen Bastiaens, Lijsgen Bastiaensdochter, geass. met Thonis Bastiaensz, haeren broeder, voor eenen handt, Thonis Bastiaensz, Jan Bastiaensz als kk. van Lijsgen Thonis, en Daniel Jansz als man en voocht van Geertgen Thonis, geass. met Pieter Aertsz als man en voocht van Neeltgen Cornelis, als naer doode van vn. Geertgen Thonis mede successeur van de voorsz. lootinge volgens seecker testament bij vn. Annitgen Dirricx gemaect [datum niet ingevuld] voor schepenen alhier, hebben metten anderen gecavelt en gegrontlooth alsulcke goederen als haerl. tsamentelijck is competerende van derselver vader, moeder, grootvader en grootmoeder in vsz. qualite is aengecomen van Anthonis Cornelisz de Heer en Annitgen Dirricx, beijde sal. en dat gelooth van seecker twee weeren lants leggende boven de wael, het eene genaempt 't leechweer van Thonis de Heer, groot 7 m. 3 hont, str. tot de lds van Noordeloos toe, daer boven de weduwe en kk. van Thonis Leendertsz en beneden het weer genaempt Foptgens weer gelegen is, mitsgaders noch het huijsweer, daerop vn. Thonis de Heer en Annitgen Dirricx overleden is, soo met de huijsinge, daerop staende, groot sijnde 8 m. 1 hont, daerboven Govertgens weer en beneden Anna Vuijck c.s. naest gelegen sijn, str. tot de lds van Noordeloos toe. Andries Bastiaensz Alblas is te loote gevallen het westerse 1/5 part van den hoogendijck met den rijsdijck met de stoep in beijde weeren en oock het westerse 1/5 part van de kade int leechweer en noch enkele grienden en een steech. Adriaen Bastiaensz Alblas is te loote gevallen het 2e 1/5 part in den hoogendijck van beijde weeren etc.

 

IIe.           Adriaen Bastiaensz Alblas, (zn. van I), geb. te Langerak circa 1582, o.a. aannemer van dijk- en baggerwerken. Schepen 1614-1616, 1619-1622, 1625, 1628, 1633, 1637, 1640, 1648-1654. Waarsman 1645, substituutschout 1621-1622, 1625, 1628-1629, 1633, 1637, armmeester 1618, achtman van Langerak 1626, 1633, ovl. te Langerak tussen 1 dec 1660 en 2 jan 1663, tr. te Langerak in 1609 met Maritgen Thonis de Heer, dr. van Thonis Cornelisz de Heer en Annitge Dircksdr, geb. te Langerak circa 1588, ovl. te Langerak tussen 2 jan 1663 en 23 jun 1663.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaen Adriaens, geb. te Langerak circa 1609, ovl. te Langerak voor 23 jun 1663, volgt IIIh.

2.           Teunis Adriaens, geb. te Langerak tussen 1610 en 1611, ovl. te Langerak na 31 jan 1672, volgt IIIi.

3.           Adriaen Adriaens, geb. te Langerak circa 1612, volgt IIIj.

4.           Neeltgen Adriaens, geb. te Langerak circa 1615, ovl. te Langerak voor 9 nov 1671, relatie met Leendert Sijbertsz, geb. te Schoonhoven circa 1615, ovl. tussen 1667 en 1671.

5.           Henrickgen Adriaens, geb. circa 1616, ovl. te Langerak voor 21 jun 1662, volgt IIIk.

6.           Dirck Adriaens, geb. circa 1619, ovl. na 28 nov 1672.

7.           Abraham Adriaens, geb. te Langerak circa 1623.

8.           Jan Adriaens, geb. te Langerak circa 1626, ovl. na 1693, volgt IIIl.

9.           Maritgen Adriaens, geb. te Langerak circa 1627, ovl. te Langerak tussen 1666 en 1668, volgt IIIm.

 

Dirck Adriaens Alblas.

staat op 20-7-1670 te boek als "bejaard vrijer".

 

IIIh.         Bastiaen Adriaens Alblas, (zn. van IIe), geb. te Langerak circa 1609, ovl. te Langerak voor 23 jun 1663, tr. (1) te Langerak circa 1640 met Maritge Cornelisse, geb. te Langerak circa 1610, ovl. te Langerak voor 1 nov 1651.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maritge Bastiaens, geb. te Langerak circa 1640.

2.           Teunis Bastiaansz, geb. te Langerak circa 1642, volgt IVd.

3.           Cornelis Bastiaensz, geb. te Langerak circa 1648, ovl. te Ameide na 23 jan 1707, volgt IVe.

4.           Peter Bastiaens, geb. te Langerak tussen 1649 en 1650, ovl. te Langerak op 28 feb 1719, volgt IVf.

5.           Adriaan Bastiaan, geb. te Langerak circa 1650.

6.           Grietje, geb. te Langerak circa 1651.

 

                 Bastiaen Adriaens Alblas, tr. (2) voor 1655 met Pietertien Jans, geb. te Langerak circa 1610.

 

IVd.         Teunis Bastiaansz Alblas j.m. van Langerak, (zn. van IIIh), geb. te Langerak circa 1642, otr. (1) te Ameide op 18 feb 1665, kerk.huw. te Ameide op 12 mrt 1665 met Nelligje Theunis, geb. te Jaarsveld circa 1642.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Annigje Teunis, geb. te Langerak circa 1666, tr. (1) te Benschop op 31 jul 1687 met Hendrik Lamberts, geb. te Benschop circa 1665, tr. (2) te Benschop op 19 dec 1706 met Gerrit Jansz Lekkerkerker, geb. circa 1664.

 

Teunis Bastiaansz Alblas.

Bij het tweede huwelijk wordt Teunis Bastiaansz j.m. van Langerak genoemd. Dit suggereert dat hij niet eerder getrouwd was. Vermoedelijk is dit een slordigheidje bij de inschrijving in Rotterdam.

 

                 Teunis Bastiaansz Alblas j.m. van Langerak, otr. (2) te Rotterdam op 2 apr 1673, tr. te Rotterdam op 16 apr 1673 met Lijsbeth Robberts, geb. te Rotterdam.

 

IVe.         Cornelis Bastiaensz Alblas, (zn. van IIIh), geb. te Langerak circa 1648, Schepen te Tienhoven 1720-1730, ovl. te Ameide na 23 jan 1707, otr. te Ameide op 23 sep 1677, kerk.huw. te Ameide op 14 okt 1677 met Willempje Jans van Osch, dr. van Jan Petersz van Osch en Adriaentje Claesse Maat, geb. te Ameide circa 1655, ovl. te Ameide na 23 jan 1707.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaen Cornelisz, geb. te Langerak circa 1679, kerk.huw. te Ameide op 27 mei 1713 met Pietertje Ariens Rietveld, dr. van Arien Aertse Rietveld en Marigje Leenderts, ged. te Langerak op 23 okt 1687.

2.           Jan Cornelisse, geb. te Langerak circa 1681, ovl. tussen 1729 en 1738, volgt Va.

3.           Merigje Cornelis, ged. te Langerak op 25 nov 1683, ovl. te Langerak voor 5 mei 1686.

4.           Marritje, ged. te Ameide op 11 apr 1686, ovl. tussen 1733 en 1742, otr. te Ameide op 21 jul 1714, kerk.huw. te Ameide op 12 aug 1714 met Cornelis Jansz Coppelaar, zn. van Jan Cornelisz Coppelaar en Marijken Cornelisdr Sanderse van Langerack, ged. te Ameide op 5 feb 1685, ovl. op 6 nov 1742.

5.           Teunis Cornelisz, ged. te Ameide op 5 mei 1689, volgt Vb.

6.           Arien Cornelisz, ged. te Ameide op 9 okt 1692, ovl. te Ameide op 9 jul 1777, begr. te Ameide op 13 jul 1777, tr. met Marigje Jans Vermaat, geb. circa 1695.

7.           Aart Cornelis, geb. te Ameide op 19 dec 1695.

 

Va.           Jan Cornelisse Alblas, (zn. van IVe), geb. te Langerak circa 1681, ovl. tussen 1729 en 1738, otr. te Ameide op 25 apr 1705, tr. te Ameide op 10 mei 1705 met Anneke Jans Coppelaar, dr. van Jan Cornelisz Coppelaar en Marijken Cornelisdr Sanderse van Langerack, ged. te Ameide op 27 mei 1683.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willempje Jans, ged. te Ameide op 19 jan 1708, ovl. te Ameide voor 10 dec 1735, otr. te Ameide op 1 mei 1734, tr. te Ameide op 16 mei 1734 met Adriaan Hendriksz van Straeten, geb. te Tienhoven circa 1705.

2.           Cornelis Jansz, ged. te Ameide op 22 mei 1712, begr. te Ameide op 1 mei 1789, volgt VIa.

3.           Merrigje, ged. te Ameide op 10 nov 1715, tr. te Ameide op 16 feb 1744 met Theunis Colje, ged. te Ameide op 8 mrt 1711.

4.           Ariaantje, ged. te Ameide op 19 mrt 1719.

5.           Johanna, ged. te Ameide op 28 jun 1722, tr. te Ameide op 21 mei 1741 met Cornelis Coppelaar, zn. van Cornelis Jansz Coppelaar en Maritje Cornelis Alblas, ged. te Ameide op 10 jul 1718.

6.           Jan, ged. te Ameide op 2 jan 1724.

7.           Samuel, ged. te Ameide op 15 apr 1729, volgt VIb.

 

VIa.         Cornelis Jansz Alblas, (zn. van Va), ged. te Ameide op 22 mei 1712, begr. te Ameide op 1 mei 1789, tr. (1) te Langerak op 9 jun 1743 met Annigje Ariens Bloemendaal, ged. te Langerak op 25 mrt 1714, ovl. te Ameide in dec 1755, begr. te Ameide op 3 jan 1756.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Annigje, geb. te Ameide op 22 mrt 1744.

2.           Jan, geb. te Ameide op 20 feb 1746.

3.           Arie, ged. te Ameide op 24 mrt 1748.

 

                 Cornelis Jansz Alblas, otr. (2) te Ameide op 4 nov 1757, tr. te Ameide op 20 nov 1757 met Maaike de Jong, ged. te Meerkerk op 18 jul 1734.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan, geb. te Ameide circa 1758, ged. te Ameide op 5 nov 1758.

2.           Arigje, geb. te Ameide circa 1760, ged. te Ameide op 23 mrt 1760, ovl. te Tienhoven op 19 okt 1832, tr. (1) op 7 nov 1779 met Gerrit Lekkerkerk, geb. circa 1758, tr. (2) met Arie van den Singel.

3.           Annigjen, geb. te Ameide circa 1761, ged. te Ameide op 18 okt 1761.

4.           Adriaan Cornelisz, geb. te Ameide circa 1763, ovl. te Willige‑Langerak op 30 apr 1842, volgt VIIa.

5.           Cornelis, geb. te Ameide circa 1765, ged. te Ameide op 6 nov 1765.

6.           Annigje, geb. te Ameide op 17 mrt 1768, ovl. op 18 mei 1842, volgt VIIb.

7.           Willempje, geb. te Ameide circa 1771, volgt VIIc.

8.           Jannigje, geb. te Ameide circa 1777, ged. te Ameide op 22 jan 1777.

9.           Jan, geb. te Ameide op 2 apr 1780, ged. te Ameide op 9 apr 1780.

 

VIIa.        Adriaan Cornelisz Alblas, (zn. van VIa), geb. te Ameide circa 1763, ged. te Ameide op 16 apr 1763, bouwman, ovl. te Willige‑Langerak op 30 apr 1842, otr. te Ameide op 14 feb 1789, tr. te Groot Ammers op 8 mrt 1789 met Geertje Aarts van de Werken, geb. te Hoornaar op 4 mrt 1766, ged. te Hoornaar op 9 mrt 1766, ovl. te Willige‑Langerak op 18 feb 1844.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te Langerak op 8 apr 1790, ged. te Langerak op 10 apr 1790, diende in het leger van Napoleon 2e Regiment de la Mediterranee.

2.           Engeltje, geb. te Langerak circa 1791, ovl. te Lopik op 20 jan 1875, volgt VIIIa.

3.           Maagje, geb. te Jaarsveld circa 1795, ged. te Jaarsveld op 15 mrt 1795.

4.           Arie, geb. te Jaarsveld op 16 jul 1796, ovl. te Willige‑Langerak op 22 nov 1826, volgt VIIIb.

5.           Maaike, geb. te Willige‑Langerak circa 1799, ged. te Willige‑Langerak op 12 mei 1799, tr. te Willige‑Langerak op 14 dec 1823 met Jan Rietveld, zn. van Cornelis Rietveld en Geertruij Stigter, geb. te Schoonhoven circa 1798.

6.           Arisje, geb. te Willige‑Langerak in 1803, ovl. te Willige‑Langerak op 23 apr 1878, volgt VIIIc.

7.           Jan, geb. te Willige‑Langerak circa 1804, ged. te Willige‑Langerak op 9 dec 1804.

8.           Pieter Adriaan, geb. te Willige‑Langerak circa 1811, ovl. te Hoenkoop op 23 jan 1878, volgt VIIId.

 

VIIIa.      Engeltje Alblas, (dr. van VIIa), geb. te Langerak circa 1791, ged. te Langerak op 6 nov 1791, ovl. te Lopik op 20 jan 1875, tr. te Jaarsveld op 1 okt 1813 met Klaas Borst, geb. te Lopik circa 1783, ged. te Lopik op 23 nov 1783, schipper, landbouwer, ovl. te Lopik op 5 jan 1868.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia, geb. te Jaarsveld op 5 feb 1814, ovl. te Jaarsveld op 21 aug 1818.

2.           Adriaan, geb. te Ameide op 4 nov 1815, ovl. te Lopik op 24 mrt 1840.

3.           Johanna Cornelia, geb. te Willige Langerak op 11 okt 1818, ovl. te Schoonhoven op 4 okt 1859.

4.           Thomas, geb. te Lopik op 28 okt 1821, ovl. te Lopik op 24 sep 1853.

5.           Geertruij, geb. te Lopik op 13 nov 1824, ovl. te Jaarsveld op 22 jun 1864.

6.           Cornelis, geb. te Lopik op 9 jul 1827.

7.           Klaas, geb. te Lopik op 2 okt 1830, ovl. te Lopik op 9 okt 1831.

8.           Janna, geb. te Lopik op 24 feb 1832, ovl. te Lopik op 19 nov 1891.

9.           Klaas, geb. te Lopik op 9 feb 1837, ovl. te Lopik op 24 mrt 1837.

 

VIIIb.      Arie Alblas, (zn. van VIIa), geb. te Jaarsveld op 16 jul 1796, ovl. te Willige‑Langerak op 22 nov 1826, tr. te Willige‑Langerak circa 9 aug 1823 met Geertje Trapman, geb. te Jaarsveld op 15 dec 1799, ovl. te Willige Langerak op 24 jun 1872.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Geertje, geb. te Willige‑Langerak op 21 sep 1824, ovl. te Willige‑Langerak op 7 mrt 1836.

2.           Cornelis, geb. te Willige‑Langerak op 25 dec 1825, ovl. te Willige‑Langerak op 14 jan 1828.

3.           Arie, geb. te Willige‑Langerak op 16 jan 1827, volgt IXa.

 

IXa.         Arie Alblas, (zn. van VIIIb), geb. te Willige‑Langerak op 16 jan 1827, arbeider, tr. te Willige‑Langerak op 23 mrt 1863 met Neeltje Goedhart, geb. te Nieuwpoort circa 1830.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adrianus, geb. te Willige‑Langerak circa 1865, ovl. te Willige‑Langerak op 2 dec 1867.

2.           Adrianus, geb. te Willige‑Langerak circa 1868, ovl. te Willige‑Langerak op 6 apr 1868.

3.           Geertrui, geb. te Willige‑Langerak circa 1869, ovl. te Willige‑Langerak op 5 mrt 1869.

4.           Geertrui, geb. te Willige‑Langerak circa 1870, ovl. te Willige‑Langerak op 5 dec 1870.

5.           Peter, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 1 mrt 1872.

 

VIIIc.      Arisje Alblas, (dr. van VIIa), geb. te Willige‑Langerak in 1803, ged. te Willige‑Langerak op 27 jun 1803, ovl. te Willige‑Langerak op 23 apr 1878, tr. te Willige‑Langerak op 23 jun 1821 met Cornelis Hooijkaas, zn. van Pieter Hooijkaas en Teuntje Rietveld, geb. te Willige‑Langerak in 1797, ged. te Willige‑Langerak op 5 mrt 1797, ovl. te Willige Langerak op 17 okt 1858.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriaan, geb. te Willige Langerak op 11 okt 1832, tr. te Nieuwpoort op 6 dec 1879 met Neeltje Verkerk, dr. van Gerrit Verkerk en Lena Dekker, geb. te Ammerstol circa 1850.

 

VIIId.      Pieter Adriaan Alblas, (zn. van VIIa), geb. te Willige‑Langerak circa 1811, ged. te Willige‑Langerak op 10 jul 1811, bouwman, ovl. te Hoenkoop op 23 jan 1878, tr. te Willige‑Langerak op 25 jul 1832 met Annigje Gerrits den Boer, dr. van Gerrit den Boer en Neeltje van Wijk, geb. te Willige‑Langerak op 20 okt 1809.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Geertje, geb. te Willige Langerak circa 1833, ovl. te Oudewater op 18 jul 1896, volgt IXb.

2.           Gerrit, geb. te Willige‑Langerak op 12 jul 1834, volgt IXc.

3.           Adriaan, geb. te Willige‑Langerak op 22 feb 1836, ovl. te Achtienhoven op 12 sep 1900, volgt IXd.

4.           Neeltje, geb. te Willige‑Langerak op 15 okt 1837, ovl. te Moordrecht op 20 nov 1893, tr. te Hoenkoop op 15 jul 1864 met Jan van den Dool, geb. te Noordeloos op 22 sep 1832.

5.           Cornelis, geb. te Willige‑Langerak op 22 apr 1839, ovl. te Utrecht op 19 apr 1917, volgt IXe.

6.           Jan, geb. te Willige‑Langerak op 28 dec 1840, ovl. te Willige‑Langerak op 10 jan 1841.

7.           Jan, geb. te Willige‑Langerak op 8 feb 1842, volgt IXf.

8.           Hendrika, geb. te Willige‑Langerak op 29 okt 1844.

9.           Annigje, geb. te Hoenkoop op 2 dec 1850, ovl. te Breukelen op 1 jul 1935, volgt IXg.

 

IXb.         Geertje Alblas, (dr. van VIIId), geb. te Willige Langerak circa 1833, ovl. te Oudewater op 18 jul 1896, tr. te Hoenkoop op 6 jul 1853 met Willem Hoogervorst, zn. van Simon Hoogervorst en Maria Verweij, geb. te Haastrecht circa 1831, ovl. te Oudewater op 30 aug 1889.

                 Uit dit huwelijk:

1.           N N, geb. en ovl. te Hoenkoop op 29 sep 1853.

2.           Peter, geb. te Oudewater op 3 sep 1855, tr. te Montfoort op 4 nov 1880 met Aaltje Hol, dr. van Eldert Hol en Adriana van Schaik, geb. te Montfoort circa 1856.

3.           Maria, geb. te Oudewater op 13 jul 1858, ovl. te Oudewater op 16 mei 1859.

4.           Willem, geb. te Oudewater op 28 mrt 1860, ovl. te Oudewater op 20 jul 1883.

5.           Maria, geb. te Oudewater op 18 mrt 1862, ovl. te Oudewater op 3 jul 1863.

6.           Simon, geb. te Oudewater op 23 mei 1864, veehandelaar, tr. (1) te Oudewater op 6 sep 1888 met Margje Anker, dr. van Jan Anker en Geertje de Jong, geb. te Stolwijk in 1866, tr. (2) te Amsterdam op 7 nov 1928 met Hendrika Johanna Catharina Weermeijer, dr. van Dirk Weermeijer en Geertruij Elisabeth Voorthuijzen, geb. te Amsterdam circa 1869.

7.           Annigje, geb. te Oudewater op 4 sep 1866, ovl. te Oudewater op 10 dec 1868.

8.           Arie, geb. te Oudewater op 10 mrt 1869, ovl. te Oudewater op 5 feb 1928, tr. te Papekop op 20 okt 1904 met Wilhelmina Margaretha van Wijngaarden, dr. van Adriaan van Wijngaarden en Maria de Leede, geb. te Papekop circa 1877.

9.           Dirk, geb. te Oudewater op 28 dec 1870, ovl. te Oudewater op 15 mrt 1871.

10.         Dirk, geb. te Oudewater op 26 jul 1872, tr. te Reeuwijk op 25 mei 1894 met Mietje Stolk, dr. van Pieter Stolk en Mijnsje van Dam, geb. te Reeuwijk in 1874.

11.         Gerrit, geb. te Oudewater op 18 okt 1875, ovl. te Oudewater op 5 feb 1878.

12.         Annigje, geb. te Oudewater op 9 nov 1878, tr. te Oudewater op 3 nov 1904 met haar neef Peter de Groot, (zn. van IXg), geb. te Achtienhoven op 9 mei 1881.

 

IXc.         Gerrit Alblas, (zn. van VIIId), geb. te Willige‑Langerak op 12 jul 1834, tr. te Haastrecht op 5 okt 1860 met Pietje van Dam, dr. van Aart van Dam en Antje Rijweg, geb. te Bodegraven circa 1837.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aart, geb. te Kralingen op 4 okt 1869, volgt Xa.

 

Xa.           Aart Alblas, (zn. van IXc), geb. te Kralingen op 4 okt 1869, tr. te Capelle aan de IJssel op 5 mei 1892 met Jacomina Broere, dr. van Arie Broere en Leentje Boon, geb. te Capelle aan de IJssel circa 1872.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gerrtit Cornelis, geb. te Kralingen op 24 aug 1892, ovl. te Poortugaal op 6 jun 1965, volgt XIa.

2.           Leentje, geb. te Rotterdam op 9 mei 1896, tr. te Rotterdam op 19 jun 1919 met Cornelis de Wit, zn. van Cornelis de Wit en Jannetje Poldermans, geb. te Rotterdam op 15 apr 1894.

 

XIa.         Gerrtit Cornelis Alblas, (zn. van Xa), geb. te Kralingen op 24 aug 1892, winkelier in zuivel, ovl. te Poortugaal op 6 jun 1965, tr. te Rotterdam op 24 jul 1940 met Adriana Gerritse, geb. te Hendrik Ido Ambacht op 5 feb 1918, ovl. te Rotterdam op 13 jun 1988, begr. te Rotterdam op 17 jun 1988.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aart, geb. te Rotterdam op 19 jun 1941, tr. op 1 aug 1962 met W.J. de Jonge, geb. circa 1943.

2.           Gijsbert Gerrit, geb. te Rotterdam op 21 nov 1945.

3.           Jacomina Hendrika, geb. te Rotterdam op 2 jun 1948.

 

IXd.         Adriaan Alblas, (zn. van VIIId), geb. te Willige‑Langerak op 22 feb 1836, bouwman, veehouder, ovl. te Achtienhoven op 12 sep 1900, tr. te Papekop op 12 nov 1859 met Klaasje de Jong, geb. te Ouderkerk aan de IJssel op 8 jan 1840, ovl. te Achtienhoven op 8 jan 1884.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pieter, geb. te Papekop op 3 aug 1860, ovl. te Achttienhoven op 27 aug 1916, volgt Xb.

2.           Petrus, geb. te Utrecht op 26 jan 1862, ovl. te Utrecht op 13 dec 1931, tr. te Utrecht op 12 nov 1896 met Susanna Oostveen, dr. van Arnoldus Oostveen en Susanna van Sticht, geb. te Achtienhoven circa 1856.

3.           Adrianus, geb. te Utrecht op 15 aug 1864, ovl. te Breukelen St.Pieter op 27 mei 1927, volgt Xc.

 

Xb.           Pieter Alblas, (zn. van IXd), geb. te Papekop op 3 aug 1860, ovl. te Achttienhoven op 27 aug 1916, tr. te Ouderkerk a/d IJssel op 28 okt 1880 met Giela de Jong, dr. van Cornelis de Jong en Jannigje de Jong, geb. te Ouderkerk a/d IJssel op 16 okt 1857.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriaan, geb. te Utrecht op 26 jul 1881, ovl. te Utrecht op 31 aug 1890.

2.           Jannigje, geb. te Utrecht op 2 apr 1883, tr. te Utrecht op 28 mrt 1907 met Hendrik van den Broek, zn. van Melcher van den Broek en Adriana Berkelaar, geb. te Westbroek circa 1881.

3.           Cornelis, geb. te Utrecht op 24 jul 1885, ovl. te Doorn op 24 dec 1953, tr. te Benschop op 13 nov 1919 met Neeltje Alida Roodenburg, dr. van Huibert Roodenburg en Marigje Rietveld, geb. te Benschop op 22 nov 1889.

4.           Clasina, geb. te Utrecht op 24 okt 1887, ovl. te Utrecht op 12 apr 1960, volgt XIb.

5.           Geertje Teuntje, geb. te Utrecht op 18 okt 1889, tr. te Achtienhoven op 21 okt 1915 met Cornelis Plooij, zn. van Maarten Plooij en Roelofje van den Broek, geb. te Soest circa 1883.

6.           Adriaan, geb. te Achtienhoven op 6 nov 1891, volgt XIc.

7.           Pieter, geb. te Utrecht op 16 aug 1895, volgt XId.

8.           Adriana, geb. te Utrecht op 18 apr 1898, tr. te Achtienhoven op 11 sep 1924 met Arie de Ridder, zn. van Dirk Hendrikus de Ridder en Lijsje Baron, geb. te Hoornaar circa 1898.

9.           Peter Gerrit, geb. te Utrecht op 18 okt 1900, tr. te Zeist op 26 apr 1923 met Gerritje Dorrestijn, dr. van Jan Dorrestijn en Gerritje Verkroost, geb. te Zeist circa 1901.

 

XIb.         Clasina Alblas, (dr. van Xb), geb. te Utrecht op 24 okt 1887, ovl. te Utrecht op 12 apr 1960, tr. te Utrecht op 6 okt 1910 met Jacobus Johannes Doeser, zn. van Jan Doeser en Jannigje van Woudenberg, geb. te Utrecht in 1884, ovl. te Utrecht op 8 dec 1959.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan, geb. te Utrecht op 12 mrt 1911.

 

XIc.         Adriaan Alblas, (zn. van Xb), geb. te Achtienhoven op 6 nov 1891, tr. te Utrecht op 22 jul 1915 met Jannigje Cornelia Doeser, dr. van Jan Doeser en Jannigje van Woudenberg, geb. te Utrecht circa 1891.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Giela, geb. te Utrecht in 1916, tr. te Utrecht op 16 jan 1938 met Egbert Schuurman, zn. van Gijsbert Schuurman en Gijsje Hartman, geb. te Achtienhoven in 1913.

 

XId.         Pieter Alblas, (zn. van Xb), geb. te Utrecht op 16 aug 1895, tr. (1) te Maartensdijk op 17 apr 1919, (gesch. te Utrecht op 12 1925) met Geertje Boshuizen, dr. van Jan Boshuizen en Geertje Dorrestijn, geb. te Maartensdijk in 1893.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Giela, geb. te Maartensdijk op 24 jul 1920, ovl. te IJsselstein op 24 mrt 2011, begr. te Groenekan Hervormde Begraafplaats op 30 mrt 2011, tr. (1) met Arie Liebrecht, relatie (2) met Tamme Blonk.

 

                 Pieter Alblas, tr. (2) te Utrecht op 12 jun 1930 met Cornelia Jacoba den Hertog, dr. van Martinus den Hertog en Cornelia Petronella van Overbeek, geb. te Utrecht op 7 jul 1910, ovl. te Nederhorst den Berg op 12 feb 1968.

 

Xc.           Adrianus Alblas, (zn. van IXd), geb. te Utrecht op 15 aug 1864, sluiswachter, boer, ovl. te Breukelen St.Pieter op 27 mei 1927, tr. te Moordrecht op 7 aug 1891 met Geertje van den Dool, geb. te Moordrecht op 11 aug 1870, ovl. te Breukelen op 2 jan 1930.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Clazina, geb. te Amsterdam op 31 okt 1892, ovl. te Groenekan op 22 mrt 1945, tr. te Breukelen op 1 mrt 1918 met Marinus van Asselt, geb. te Heuvelsesteeg op 12 aug 1897, ovl. te Utrecht op 28 nov 1985.

2.           Neeltje, geb. te Utrecht op 25 dec 1892, ovl. te Loenen aan de Vecht op 18 feb 1976, volgt XIe.

3.           Alida, geb. te Breukelen Nijenrode op 15 jan 1894, ovl. op 24 jan 1967, relatie met Jan Budding, geb. circa 1892.

4.           Adrianus, geb. te Breukelen Nijenrode op 26 feb 1895, ovl. te Breukelen Nijenrode op 2 jun 1895.

5.           Jaantje, geb. te Breukelen Nijenrode op 27 feb 1896.

6.           Janna, geb. te Breukelen Nijenrode op 27 feb 1896, ovl. te Utrecht op 12 sep 1975, relatie met Arie de Graaf, geb. te Utrecht circa 1894, kolenhandelaar.

7.           Adrianus, geb. te Heeswijk op 20 sep 1898, ovl. op 20 dec 1959, relatie met Geertje van Donselaar, geb. circa 1900, ovl. op 12 dec 1962.

8.           Annigje, geb. te Leiderdorp op 24 okt 1899, ovl. op 18 okt 1970, relatie met Nicolaas Guchelaar, geb. circa 1897.

9.           Pieter, geb. te Breukelen St.Pieter op 5 mei 1901, ovl. te Breukelen St.Pieter op 21 jun 1901.

10.         Huibert, geb. te Breukelen St.Pieter op 25 jan 1903, ovl. circa 1963, volgt XIf.

11.         Giela, geb. te Breukelen St.Pieter op 23 jan 1905, ovl. te Breukelen St.Pieter op 2 mrt 1905.

12.         Pieter, geb. te Breukelen St.Pieter op 6 apr 1906, ovl. op 6 aug 1965, volgt XIg.

13.         Giela, geb. te Breukelen St.Pieter op 4 okt 1907, ovl. te Hilversum op 31 jan 1995, volgt XIh.

14.         Pietertje, geb. te Breukelen St.Pieter op 26 feb 1909, ovl. te Breukelen St.Pieter op 18 mrt 1909.

15.         Peter, geb. te Breukelen St.Pieter op 11 sep 1910, ovl. te Breukelen St.Pieter op 1 jan 1911.

16.         Geertje, geb. te Breukelen St.Pieter op 19 jun 1913, relatie met Tinus Kerker, geb. circa 1912.

17.         Suzanne, geb. te Breukelen op 1 apr 1915, relatie met Evert Heeger, geb. te Breukelen op 3 sep 1912, chauffeur, kolemhandelaar, ovl. te Utrecht op 3 sep 1988.

18.         Jan, geb. te Breukelen St.Pieter op 11 mrt 1917, volgt XIi.

19.         Pietertje, geb. te Breukelen St.Pieter, relatie met Jan Butselaar, geb. circa 1910.

 

XIe.         Neeltje Alblas, (dr. van Xc), geb. te Utrecht op 25 dec 1892, ovl. te Loenen aan de Vecht op 18 feb 1976, relatie met Arnoldus Nieuwhof, geb. circa 1890.

                 Uit deze relatie:

1.           Geertje Wilhelmina Rijkje Nieuwhoff, geb. te Breukelen Nijenrode op 9 mei 1932.

2.           Adrianus, geb. te Breukelen Nijenrode op 12 dec 1933.

 

XIf.          Huibert Alblas, (zn. van Xc), geb. te Breukelen St.Pieter op 25 jan 1903, ovl. circa 1963, tr. te Breukelen St.Pieter op 16 dec 1927 met Gerdina Catharina Heemsbergen, dr. van Rijk Heemsbergen en Aaltje de Graaf, geb. circa 1905, ovl. op 29 jan 1994.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Alida, geb. te Breukelen St.Pieter op 22 jun 1928, ovl. op 8 mei 1990, tr. te Breukelen St.Pieter op 5 nov 1947 met G. de Haas, geb. op 8 mrt 1928, ovl. op 9 mei 1978.

2.           Geertje, geb. te Breukelen St.Pieter op 5 dec 1929.

3.           Adrianus, geb. te Breukelen St.Pieter op 5 feb 1935, tr. te Vreeland op 2 nov 1960 met T. Hellingwerf, geb. circa 1934.

 

XIg.         Pieter Alblas, (zn. van Xc), geb. te Breukelen St.Pieter op 6 apr 1906, ovl. op 6 aug 1965, relatie met Dirkje Bruins, geb. circa 1908.

                 Uit deze relatie:

1.           Adrianus, geb. te Breukelen St.Pieter op 23 jul 1930, tr. te Breukelen St.Pieter op 22 dec 1954 met G.A. Bevers, geb. circa 1929.

2.           Willem, geb. te Breukelen St.Pieter op 20 sep 1933.

3.           Geziena Johanna, geb. te Breukelen St.Pieter op 8 okt 1934, tr. te Breukelen St.Pieter op 2 jun 1954 met C.L. Bosse, geb. circa 1933.

4.           Pieter, geb. te Ruwiel op 13 dec 1940, tr. te Breukelen St.Pieter op 12 aug 1964 met I.M.C. Hellingwerf, geb. circa 1939.

5.           Geertje Irene, geb. te Loenen op 5 mei 1945, tr. te Maarssen op 18 jun 1965 met J.F. Kemp, geb. circa 1944.

 

XIh.         Giela Alblas, (dr. van Xc), geb. te Breukelen St.Pieter op 4 okt 1907, ovl. te Hilversum op 31 jan 1995, begr. te Loenen aan de Vecht op 3 feb 1995, relatie met Arie Versloot, geb. te Lopikerkapel op 11 aug 1907, loodgieter.

                 Uit deze relatie:

1.           Janna, geb. te Nieuwersluis op 13 jul 1934.

2.           Giela, geb. te Nieuwersluis op 25 jul 1937.

3.           Geertje, geb. te Nieuwersluis op 7 jan 1942.

 

XIi.          Jan Alblas, (zn. van Xc), geb. te Breukelen St.Pieter op 11 mrt 1917, tr. met Vilma Jolan Füzy, geb. te Budapest [Hongarije] op 6 jun 1916, ovl. te Haarlem op 13 okt 1992.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johannes, geb. te Amsterdam op 26 okt 1943, tr. op 30 mei 1969 met S.C. Vörös, geb. circa 1948.

2.           Jozsa Margit, geb. te Amsterdam op 11 sep 1944, tr. op 12 jun 1970 met A.A.M. Göbel, geb. circa 1941.

3.           Vilma Geertruida, geb. te Zandvoort op 21 jan 1946, tr. op 19 aug 1971 met N. Strating, geb. circa 1944.

4.           Jan Adriaan, geb. te Zandvoort op 3 apr 1948, tr. op 25 sep 1987 met A Koning, geb. op 15 nov 1948.

 

IXe.         Cornelis Alblas, (zn. van VIIId), geb. te Willige‑Langerak op 22 apr 1839, ovl. te Utrecht op 19 apr 1917, tr. te Kockengen op 26 jan 1865 met Margaretha Sloeserweij, dr. van Hendrik Sloeserweij en Hendrikje Smorenburg, geb. te De Bilt op 6 nov 1836, ovl. te Utrecht op 19 feb 1905.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrikje, geb. te Kockengen op 15 jun 1865, ovl. te Kockengen op 22 sep 1865.

2.           Pieter, geb. te Kockengen op 28 jul 1867, ovl. te Utrecht op 20 jul 1951, volgt Xd.

3.           Hendrikje, geb. te Kockengen op 16 mrt 1869, ovl. te Huizen op 10 mrt 1945, tr. te Utrecht op 21 feb 1901 met Rijk van Es, zn. van Bartholemeus van Es en Johanna Meij, geb. te Utrecht op 15 nov 1876, ovl. te Soest op 8 mrt 1944.

4.           Annigje, geb. te Kockengen op 22 sep 1870, ovl. te Kockengen op 8 jul 1871.

5.           Hendrik, geb. te Kockengen op 18 dec 1871, ovl. te Kockengen op 11 jun 1872.

6.           Hendrik, geb. te Kockengen op 20 apr 1873, ovl. te Kockengen op 17 jul 1873.

7.           Hendrik, geb. te Kockengen op 12 mei 1874, ovl. te Kockengen op 7 nov 1879.

8.           Annetje, geb. te Kockengen op 30 jul 1875, ovl. te Kockengen op 6 nov 1879.

9.           Cornelis, geb. te Kockengen op 28 apr 1877, ovl. te Swartruggens [R.S.A.] op 12 jul 1935, volgt Xe.

10.         Margaretha, geb. te Kockengen op 25 feb 1879, ovl. te Kockengen op 31 okt 1879.

 

Xd.          Pieter Alblas (Xd), (zn. van IXe), geb. te Kockengen op 28 jul 1867, ovl. te Utrecht op 20 jul 1951, tr. te Utrecht op 4 sep 1901 met zijn nicht Clasina Alblas, (dr. van IXf) (zie Xh).

 

Xe.           Cornelis Alblas, (zn. van IXe), geb. te Kockengen op 28 apr 1877, onderwijzer te Groot Marico (RSA), ovl. te Swartruggens [R.S.A.] op 12 jul 1935, tr. te Schweiner Reneke, Bloemhof [R.S.A.] op 12 jan 1910 met Margaretha Wilhelmina Lemmes, geb. circa 1892.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis Pieter, geb. op 26 mrt 1911, volgt XIk.

2.           Ellen Maria, geb. te Lichtenburg [R.S.A.] op 2 mei 1914, ovl. te Ottosdal [R.S.A.] op 30 jan 1970, volgt XIl.

3.           Lourence Bardenhorst, geb. te Lichtenburg [R.S.A.] op 11 sep 1916, ovl. te Bloemfontein [R.S.A.] op 23 feb 1974, volgt XIm.

4.           Willem Hendrik Sloesarwey, geb. op 24 aug 1921, ovl. in 1974, volgt XIn.

 

Cornelis Alblas.

Cornelis Alblas is rond 1896 naar Zuid Afrika geëmigreerd en is in de omgeving van Rustenburg gaan wonen. Ik heb nog niet kunnen vinden of hij toen al getrouwd was of dat hij in Zuid Afrika is getrouwd. Op een geboorteakte van één van de kinderen wordt de moeder aangegeven als Margaretha Wilhelmina Alblas, haar eigen achternaam heb ik nog niet kunnen vinden.
Cornelis Alblas is rondom 1896 na Suid Afrika geëmigreer en is in die omgewing van Rustenburg gaan woon. Ek het nog nie kan vind of hy toe al getroud was of dat hy in Suid Afrika is getroud. Op 'n geboortesertifikaat van één van die kinders word die moeder aangedui as Margaretha Wilhelmina Alblas, haar eie naam het ek nog nie kan vind
.

 

XIk.         Cornelis Pieter Alblas, (zn. van Xe), geb. op 26 mrt 1911, tr. met Martha Magdalena Theresa Sylvester, geb. op 27 mei 1914.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis Pieter, geb. op 10 dec 1938, tr. met Bets van Wyk, geb. op 22 feb 1942.

2.           David Lourence, geb. op 11 jun 1940, ovl. op 31 mrt 2007, tr. met Judith Celliera Blignaut, geb. op 26 okt 1943.

3.           Sarah Teresa, geb. op 25 apr 1942, tr. te Westonaria [R.S.A.] circa 1964 met William John Preston Wheeler, geb. te Krugersdorp [R.S.A.] op 26 jun 1934.

4.           Ulriech, geb. op 25 feb 1947, tr. met Gezina Maria Steyn, geb. op 28 jan 1948.

5.           Louis Allen, geb. op 22 nov 1948, tr. met Toy (Onbekend), geb. op 2 aug 1952.

6.           Margaretha Wilhelmina, geb. op 25 apr 1951, tr. te Westonaria [R.S.A.] op 12 sep 1970 met Ignatius Michael Mouton, geb. te Krugersdorp [R.S.A.] op 4 mrt 1951.

7.           Andre, geb. op 2 jan 1953, tr. met Bets (Onbekend), geb. op 18 mrt 1952.

8.           Petra Isabella, geb. op 10 apr 1955, tr. met van Wyk.

 

XIl.          Ellen Maria Alblas, (dr. van Xe), geb. te Lichtenburg [R.S.A.] op 2 mei 1914, ovl. te Ottosdal [R.S.A.] op 30 jan 1970, tr. met Frederik Christoffel Eloff.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johanna Petronella.

2.           Teunis.

3.           Cornelia Margaretha.

 

XIm.        Lourence Bardenhorst Alblas, (zn. van Xe), geb. te Lichtenburg [R.S.A.] op 11 sep 1916, ovl. te Bloemfontein [R.S.A.] op 23 feb 1974, tr. te Viljoenskroon [R.S.A.] op 11 mei 1946 met Aletta Johanna Erasmus, geb. op 29 aug 1920.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Elsabe, geb. te Johannesburg [R.S.A.] op 5 nov 1946, tr. te Welkom [R.S.A.] op 6 jun 1970 met Reuben Welman, geb. op 24 mrt 1945.

2.           Margaretha Juliana.

3.           Joan.

 

XIn.         Willem Hendrik Sloesarwey Alblas, (zn. van Xe), geb. op 24 aug 1921, ovl. in 1974, tr. te Brixton [R.S.A.] op 26 mei 1945 met Dirkia Christina Johanna Joubert, geb. op 21 mei 1927.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willem Cornelis, geb. op 30 aug 1946, ovl. op 26 feb 2010, tr. op 8 feb 1968 met Gail Avadne Marshall, geb. op 3 feb 1947.

2.           Lynette, geb. op 24 apr 1958, ovl. op 3 aug 2014, tr, (gesch.) met Pierre Bezuidenhout.

 

IXf.          Jan Alblas, (zn. van VIIId), geb. te Willige‑Langerak op 8 feb 1842, tr. te Hoenkoop op 25 jan 1867 met Adriana Bos, dr. van Theunis Jacob Bos en Theuntje de Wit, geb. te Benschop op 13 jun 1840.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. te Achtienhoven op 5 sep 1868, ovl. te Wilnis op 19 dec 1937, volgt Xf.

2.           Peter, geb. te Achtienhoven op 15 dec 1870, ovl. te Ouder Amstel op 23 apr 1960, volgt Xg.

3.           Teuntje, geb. te Achtienhoven op 24 mrt 1872, tr. te Lange Ruige Weide op 14 sep 1900 met Jan Jacob de Hoog, geb. te Lange Ruige Weide op 14 mei 1872.

4.           Clasina, geb. te Achtienhoven op 17 jul 1873, ovl. te Utrecht op 12 dec 1958, volgt Xh.

5.           Jan, geb. te Achtienhoven op 26 nov 1875, ovl. te Woudenberg op 19 dec 1964, volgt Xi.

6.           Gerrit, geb. te Utrecht op 15 okt 1882, ovl. te Utrecht op 10 feb 1968, volgt Xj.

7.           Annigje, geb. circa 1884.

8.           Elisabeth, geb. circa 1888.

 

Xf.           Teunis Alblas, (zn. van IXf), geb. te Achtienhoven op 5 sep 1868, melkslijter, ovl. te Wilnis op 19 dec 1937, begr. te Noorden op 23 dec 1937, tr. te Kockengen op 14 dec 1894 met Willemijntje van Eijk, geb. te Kockengen op 10 sep 1866, ovl. te Wilnis op 3 jan 1951, begr. te Noorden op 8 jan 1951.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johanna, geb. te Utrecht op 19 okt 1895, volgt XIo.

2.           Jan, geb. te Utrecht op 15 nov 1896, volgt XIp.

3.           Gerrit, geb. te Utrecht op 4 feb 1898, volgt XIq.

4.           Adriana, geb. te Utrecht op 22 mei 1899, volgt XIr.

5.           Antje, geb. te Nieuwkoop op 21 aug 1900, volgt XIs.

6.           Teunis, geb. te Wilnis op 1 feb 1903, volgt XIt.

7.           Johan Reinhart, geb. te Wilnis op 1 jan 1905, volgt XIu.

8.           Gijsbert, geb. te Wilnis op 9 apr 1907, volgt XIv.

 

XIo.         Johanna Alblas, (dr. van Xf), geb. te Utrecht op 19 okt 1895, tr. te Wilnis op 31 aug 1917 met Pieter van Oudenallen, geb. te Wilnis op 14 jan 1891.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pieter, geb. circa 1919.

2.           Teunis, geb. circa 1921.

3.           Alland, geb. circa 1923.

4.           Willemijntje van Oudenalllen, geb. circa 1925.

5.           Gerrit, geb. circa 1927.

6.           Johanna, geb. circa 1929.

7.           Neeltje, geb. circa 1931.

8.           Jan, geb. circa 1933.

9.           Cornelis Gijsbert, geb. circa 1935.

 

XIp.         Jan Alblas, (zn. van Xf), geb. te Utrecht op 15 nov 1896, tr. te Wilnis op 15 mrt 1928 met Adriana Verbrugge, geb. te Wilnis op 4 okt 1894.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. circa 1930.

2.           Leuntje, geb. circa 1932.

3.           Willemijntje, geb. circa 1934.

 

XIq.         Gerrit Alblas, (zn. van Xf), geb. te Utrecht op 4 feb 1898, tr. te Kamerik op 23 nov 1928 met Gerrigje Vijfhuizen, geb. te Woerden op 7 okt 1898.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. circa 1930.

2.           Hendrik, geb. circa 1932.

3.           Willem, geb. circa 1934.

4.           Jan, geb. circa 1936.

 

XIr.          Adriana Alblas, (dr. van Xf), geb. te Utrecht op 22 mei 1899, tr. te Wilnis op 25 jul 1924 met Hendrik van der Zaan, geb. te Wilnis op 29 nov 1896.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan, geb. circa 1926.

2.           Teunis, geb. circa 1928.

3.           Arie, geb. circa 1930.

4.           Willemijntje, geb. circa 1931.

5.           Hendrik, geb. circa 1934.

6.           Adriaan, geb. circa 1936.

 

XIs.          Antje Alblas, (dr. van Xf), geb. te Nieuwkoop op 21 aug 1900, tr. te Wilnis op 6 apr 1922 met Gijsbertus van Leeuwen, geb. te Wilnis op 26 jul 1898.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willempje, geb. circa 1924.

2.           Teunis, geb. circa 1926.

3.           Cornelis, geb. circa 1928.

4.           Gijsbertus, geb. circa 1930.

5.           Willemijntje, geb. circa 1932.

6.           Johanna, geb. circa 1934.

7.           Hendrik, geb. circa 1936.

8.           Jan, geb. circa 1938.

9.           Alida Elisabeth, geb. circa 1940.

10.         Roelof, geb. circa 1942.

 

XIt.          Teunis Alblas, (zn. van Xf), geb. te Wilnis op 1 feb 1903, tr. te Wilnis op 2 dec 1926 met Geertrui Stuivenberg, geb. te Utrecht op 2 jun 1903.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willemijntje, geb. in okt 1927.

2.           Fijgje Adriaantje, geb. te Wilnis op 5 mrt 1929, ovl. te Vinkeveen op 24 jan 2016, tr. te Mijdrecht op 7 feb 1952 met Daniël Dijs Bos, zn. van Cornelia Wilhelmina Dijs en Jacob Bos, geb. te Mijdrecht op 17 feb 1931, ovl. te Mijdrecht op 24 jun 2015.

3.           Teunis, geb. circa 1930.

4.           Johanna, geb. circa 1932.

5.           Adriana, geb. circa 1936.

6.           Adrianus, geb. op 26 jun 1938, ovl. op 9 jun 2012.

 

XIu.         Johan Reinhart Alblas, (zn. van Xf), geb. te Wilnis op 1 jan 1905, tr. (1) te Waarder op 16 okt 1931 met Sijgje Griffioen, geb. circa 1907.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. te Kockengen op 27 jan 1933, ovl. te Zeist op 6 feb 1993, begr. te Zeist op 10 feb 1993, tr. te Wilnis op 8 dec 1954 met Marrigje Jacoba Aletta Veenvliet, geb. te Wilnis op 24 mei 1932.

2.           Jan, geb. op 16 dec 1934, relatie met NN NN.

3.           Johan, geb. op 4 okt 1939, relatie met Greet de Vink, geb. op 21 jan 1942.

4.           Arie, geb. circa 1945, relatie met Corrie Pauw, geb. op 9 mrt 1946.

5.           Willemijntje, geb. circa 1947.

6.           Marrigje, geb. circa 1949.

 

                 Johan Reinhart Alblas, tr. (2) te Noorden op 16 dec 1948 met Christina Pauw, geb. circa 1907.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriana, geb. op 19 sep 1949, relatie met Mijndert van der Lee, geb. op 31 jul 1948.

2.           Dirkje, geb. op 27 mei 1952, relatie met Jan Fransen, geb. op 8 mrt 1949.

 

                 Christina Pauw, tr. (1) met Gijsbert Alblas, (zn. van Xf) (zie XIv).

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. circa 1934, relatie met Anny van Leeuwen, geb. op 23 feb 1935.

2.           Cornelis, geb. op 16 sep 1935, relatie met Maartje Klazina van der Blom, geb. op 7 apr 1937.

3.           Gijsbert, geb. op 24 okt 1936, relatie met Melcha de Vries, geb. op 17 mrt 1947.

4.           Jannie, geb. circa 1937.

5.           Jan, geb. op 9 jul 1939, relatie met Annie de Groot, geb. op 4 okt 1940.

6.           Willem, geb. op 3 sep 1940, relatie met Willemijntje Boer, geb. op 15 nov 1944.

7.           Willemijntje, geb. op 9 aug 1942, relatie met Nick van der Horst, geb. op 22 okt 1938.

8.           Arie, geb. circa 1944.

9.           Gertje, geb. circa 1946.

10.         Johanna, geb. op 6 mei 1946, relatie met Bas van der Lek, geb. op 21 nov 1944.

 

XIv.         Gijsbert Alblas, (zn. van Xf), geb. te Wilnis op 9 apr 1907, tr. te Noorden op 17 sep 1931 met Christina Pauw (zie XIu).

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. circa 1934, relatie met Anny van Leeuwen (zie XIu).

2.           Cornelis, geb. op 16 sep 1935, relatie met Maartje Klazina van der Blom (zie XIu).

3.           Gijsbert, geb. op 24 okt 1936, relatie met Melcha de Vries (zie XIu).

4.           Jannie, geb. circa 1937.

5.           Jan, geb. op 9 jul 1939, relatie met Annie de Groot (zie XIu).

6.           Willem, geb. op 3 sep 1940, relatie met Willemijntje Boer (zie XIu).

7.           Willemijntje, geb. op 9 aug 1942, relatie met Nick van der Horst (zie XIu).

8.           Arie, geb. circa 1944.

9.           Gertje, geb. circa 1946.

10.         Johanna, geb. op 6 mei 1946, relatie met Bas van der Lek (zie XIu).

 

                 Christina Pauw, tr. (2) met Johan Reinhart Alblas (zie XIu).

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriana, geb. op 19 sep 1949, relatie met Mijndert van der Lee (zie XIu).

2.           Dirkje, geb. op 27 mei 1952, relatie met Jan Fransen (zie XIu).

 

Xg.           Peter Alblas, (zn. van IXf), geb. te Achtienhoven op 15 dec 1870, ovl. te Ouder Amstel op 23 apr 1960, tr. te Weesperkaspel op 27 dec 1905 met Reinsje Soer, geb. te Havelte op 3 mrt 1873, ovl. te Ouder Amstel op 18 aug 1947.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan Pieter, geb. te Weesperkaspel op 3 jul 1909.

2.           Janna Adriana Reinsje, geb. te Weesperkarspel op 12 mrt 1911, ovl. te Nepean [Canada] op 7 aug 2005, volgt XIw.

 

XIw.        Janna Adriana Reinsje Alblas, (dr. van Xg), geb. te Weesperkarspel op 12 mrt 1911, ovl. te Nepean [Canada] op 7 aug 2005, begr. te Nepean [Canada] op 10 aug 2005, tr. te Abcoude op 27 mei 1936 met Johan Dullemond, geb. te Loenersloot op 30 jan 1910, manager op boerderij, ovl. te Richmond [Canada] op 24 feb 1998.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hillegonda, geb. te Loenersloot op 25 sep 1937, tr. te Brocville [Canada] op 25 jul 1960 met Ralph de Kleine, geb. in 1935.

2.           Peter Johan, geb. te Loenersloot op 5 jul 1947.

3.           Cornelis Willem, geb. te Loenersloot op 1 nov 1948, tr. te Ottawa [Canada] op 20 aug 1977 met Ruth Monahan, geb. in 1948.

4.           Johan, geb. te Loenersloot op 29 aug 1950, tr. te Ottawa [Canada] op 18 mei 1974 met Mary Triemstra, geb. in 1955.

5.           Reinsje Adriana, geb. te Brocville [Canada] op 18 sep 1953, tr. te Brocville [Canada] op 6 jun 1981 met Gerben Gazendam, geb. in 1955.

 

Xh.           Clasina Alblas, (dr. van IXf), geb. te Achtienhoven op 17 jul 1873, ovl. te Utrecht op 12 dec 1958, tr. met haar neef Pieter Alblas (zie Xd).

                 Uit dit huwelijk:

1.           Margaretha, geb. te Utrecht op 10 aug 1902, tr. te Utrecht op 20 apr 1932 met Jacobus Cornelis te Winkel, zn. van Jacobus Cornelis te Winkel en Annetje Engel, geb. te Utrecht in 1904.

2.           Doodgeboren, geb. en ovl. te Utrecht op 20 mrt 1904.

3.           Jan, geb. te Utrecht op 24 dec 1905, volgt XIj.

4.           Cornelis, geb. te Utrecht in 1907, ovl. te Utrecht op 19 feb 1908.

5.           Doodgeboren, geb. en ovl. te Utrecht op 27 nov 1909.

6.           Cornelis Pieter, geb. en ovl. te Utrecht op 1 sep 1911.

 

XIj.          Jan Alblas, (zn. van Xd en Xh), geb. te Utrecht op 24 dec 1905, kleurendrukker, tr. te Rotterdam op 24 jan 1934 met Jannetje Brons, dr. van Hendrik Brons en Trijntje van Someren, geb. te Putten op 19 feb 1904.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Clasina, geb. te Nijkerk op 12 mei 1935.

2.           Rina, geb. te Soest in dec 1939, ovl. te Soest op 7 feb 1940.

3.           Theodorus, geb. te Amersfoort op 28 sep 1943, bureelambtenaar, transport manager, ovl. te Roosendaal op 17 nov 1986, begr. te Roosendaal op 21 nov 1986, tr. te Rotterdam op 19 sep 1967, (gesch. te Rotterdam op 6 mei 1986) met Margriet Ine Tieleman, geb. te Rotterdam op 26 mei 1945.

 

Xi.            Jan Alblas, (zn. van IXf), geb. te Achtienhoven op 26 nov 1875, landbouwer, ovl. te Woudenberg op 19 dec 1964, tr. te Bunnik op 17 sep 1908 met Cornelia Oskam, dr. van Floris Jansen Oskam en Cornelia Verweij, geb. te Bunnik op 7 okt 1884, ovl. te Woudenberg op 21 jun 1932.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia, geb. te Bunnik op 23 jan 1905 Cornelia wordt erkend bij het aangaan van het huwelijk van haar ouders, tr. te Bunnik op 24 apr 1929 met Steven Kemp, zn. van Bart Kemp en Lambertje de Leeuw, geb. te Hagestein circa 1901.

2.           Adriana, geb. te Utrecht op 21 jun 1909, tr. op 3 aug 1933 met J.L. Dalhuysen, geb. circa 1906.

3.           Jannigje, geb. te Utrecht op 18 okt 1910, ovl. te Woudenberg op 20 jan 2003, tr. (1) op 3 nov 1932 met Arend de Kruijf, geb. op 15 sep 1901, ovl. op 31 mei 1969, tr. (2) met R. van Vlastuin.

4.           Jan, geb. te Utrecht op 18 apr 1912.

5.           Flora Elisabeth, geb. te Utrecht op 4 jan 1914, tr. op 29 jun 1934 met P. van Egdom, geb. circa 1911.

6.           Annetje, geb. te Woudenberg op 26 aug 1917, tr. op 7 okt 1942 met J. de Goede, geb. circa 1915.

7.           Teunis, geb. te Woudenberg op 20 jul 1920, tr. te Utrecht op 12 nov 1947 met Willemijntje Boot, geb. op 5 sep 1923.

8.           Willem, geb. te Woudenberg op 11 nov 1922, ovl. te Woudenberg op 13 sep 1998, tr. te Ooststellingwerf op 6 sep 1951 met Hilda Willemina Sandburg, geb. op 20 mei 1925, ovl. te Woudenberg op 10 mrt 2006, begr. te Woudenberg Begraafplaats Henschoterhof op 15 mrt 2006.

9.           Teuntje Jacoba, geb. te Woudenberg op 10 mrt 1926, tr. op 5 jul 1950 met E. Pater, geb. circa 1923.

10.         Bastiaan, geb. te Woudenberg op 8 mrt 1928, volgt XIx.

 

XIx.         Bastiaan Alblas, (zn. van Xi), geb. te Woudenberg op 8 mrt 1928, tr. op 24 mrt 1960 met Elizabeth Roest, geb. te Weesperkaspel op 12 jun 1929.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia, geb. te Amsterdam op 15 jul 1962.

2.           Marjan, geb. te Bussum op 8 okt 1965.

3.           Martin Jan, geb. te Bussum op 14 mrt 1967.

 

Xj.            Gerrit Alblas, (zn. van IXf), geb. te Utrecht op 15 okt 1882, koopman, ovl. te Utrecht op 10 feb 1968, begr. te Utrecht, tr. (1) te Utrecht op 11 mei 1910 met Johanna Hendrika van Maanen, dr. van Jacob van Maanen en Wilhelmina van Eck, geb. te Utrecht op 15 mei 1882, ovl. te Utrecht op 24 sep 1926.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jacob Willem Johannes, geb. te Utrecht op 15 mrt 1904, ovl. te De Bilt op 13 jul 1976, volgt XIy.

2.           Jan, geb. te Utrecht op 27 jul 1911, ovl. te Utrecht, volgt XIz.

3.           Wilhelmina, geb. te Utrecht op 14 jun 1914, ovl. te Doesburg, relatie met N. van Til, geb. circa 1915.

4.           Adriana, geb. te Weesperkarspel op 1 dec 1915, ovl. te Utrecht op 1 sep 1983.

5.           Gerrit, geb. te Weesperkarspel op 4 nov 1917, ovl. te Zeist op 5 sep 1991, volgt XIaa.

6.           Helmart, geb. te Utrecht op 13 dec 1919, ovl. te Wijk bij Duurstede op 11 jun 2002, volgt XIab.

                

                       

                       

 

Gerrit Alblas en Johanna Hendrika van Maanen

Bij hun huwelijk erkennen Gerrit en Johanna hun eerder geboren zoon Jacob Willem Johannes.

 

                 Gerrit Alblas, tr. (2) te Utrecht op 7 aug 1940 met Cornelia de Jong, geb. te Utrecht op 9 okt 1881, ovl. te Utrecht op 25 feb 1953.

 

XIy.         Jacob Willem Johannes Alblas, (zn. van Xj), geb. te Utrecht op 15 mrt 1904, ovl. te De Bilt op 13 jul 1976, tr. te Utrecht op 26 jun 1930 met Bartje Jannetje Mook, geb. te Utrecht circa 4 mrt 1905, ovl. te De Bilt op 8 dec 1993, begr. te De Bilt op 13 dec 1993.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johanna Hendrika, geb. te Utrecht op 9 apr 1931, tr. op 19 jul 1951 met W.A. London, geb. circa 1930.

2.           Adriana Hendrika, geb. te Utrecht op 31 aug 1932, ovl. te Maarssen op 20 mrt 2017, begr. te Maarssen op 27 mrt 2017 Algemene Begraafplaats, tr. op 4 jun 1953 met Dirk Bogaards, geb. te Utrecht op 13 sep 1924, ovl. te Maarssen op 3 dec 2001.

3.           Wilhelmina, geb. te Utrecht op 29 jun 1934, tr. op 3 dec 1959 met A. London, geb. circa 1933.

4.           Bartje Jannetje, geb. te Utrecht op 14 nov 1936, tr. op 5 jun 1958 met L.G. Miedema, geb. circa 1935.

5.           Claziena, geb. te Utrecht op 21 sep 1938, relatie met J. van der Wilt, geb. circa 1937.

6.           Cornelia, geb. te Utrecht op 6 okt 1940, ovl. te Geldrop op 6 aug 1996, gecr. te Heeze op 9 aug 1996, tr. op 1 jul 1970 met Robert Baeldert Snip, geb. te Voorburg op 26 sep 1942, werktuigbouwkundig ingenieur.

7.           Gerrit, geb. te Utrecht op 9 dec 1942, tr. op 12 mrt 1969 met C.C. van der Laan, geb. circa 1943.

8.           Margriet, geb. te Utrecht op 16 feb 1946, tr. op 17 dec 1970 met A.J.P. Bos, geb. circa 1944.

9.           Jacob Willem Johannes, geb. te Utrecht op 21 okt 1948, wijnverkoper, tr. te Wageningen op 12 mei 1971 met C. Burton, geb. circa 1949.

 

XIz.         Jan Alblas, (zn. van Xj), geb. te Utrecht op 27 jul 1911, ovl. te Utrecht, tr. te Utrecht op 25 jan 1934 met Wilhelmina Oudhof, geb. te Utrecht op 30 sep 1911, ovl. te Utrecht op 6 jul 1965.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Miepje, geb. te Utrecht circa 1944.

2.           Johny, geb. te Utrecht circa 1946.

3.           Gwendoline, geb. te Utrecht op 16 jul 1948, ovl. te Oosterbeek op 6 mrt 2001, tr. met N.N. Oostenrijk.

 

XIaa.        Gerrit Alblas, (zn. van Xj), geb. te Weesperkarspel op 4 nov 1917, timmerman, ovl. te Zeist op 5 sep 1991, tr. te Utrecht op 2 dec 1943 met Adriana den Uyl, dr. van Jan den Uyl en Marretje van Barneveld, geb. te Maarssenbroek op 27 nov 1912, ovl. te Zeist op 21 feb 1997.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johanna Hendrika, geb. te Breukelen op 3 jan 1946, relatie met Gerrit Jansen, geb. circa 1945.

2.           Marjan, geb. te Breukelen op 31 dec 1947, relatie met Henk Kraan, geb. circa 1946.

3.           Gerrit, geb. te Breukelen op 25 jun 1951, P.T.T. beambte, tr, (gesch. op 14 mei 1991) met Henriëtte Norbertha Zandbergen, geb. te Utrecht op 15 okt 1951.

 

XIab.       Helmart Alblas, (zn. van Xj), geb. te Utrecht op 13 dec 1919, ovl. te Wijk bij Duurstede op 11 jun 2002, tr. op 12 jun 1952 met Bep Spelt, geb. op 29 mrt 1920, ovl. te Utrecht in 1984.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Helmart, geb. en ovl. te Utrecht in 1955.

2.           Helma, geb. te Utrecht op 30 aug 1956, tr. met Freek van Veenendaal, geb. te Utrecht op 29 sep 1954.

 

IXg.         Annigje Alblas, (dr. van VIIId), geb. te Hoenkoop op 2 dec 1850, ovl. te Breukelen op 1 jul 1935, tr. met Arie de Groot.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Peter, geb. te Achtienhoven op 9 mei 1881, tr. met zijn nicht Annigje Hoogervorst, (dr. van IXb) (zie IXb).

 

VIIb.        Annigje Alblas, (dr. van VIa), geb. te Ameide op 17 mrt 1768, ged. te Ameide op 27 mrt 1768, ovl. op 18 mei 1842, otr. te Ameide op 17 jan 1789, tr. te Ameide op 22 feb 1789 met Bastiaan de Hoop, geb. te Tienhoven op 23 jul 1768, ged. te Tienhoven op 23 jul 1768, ovl. te Willige Langerak op 17 jun 1829.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Klaas, geb. op 11 aug 1792, ged. op 19 aug 1792.

2.           Cornelis, geb. op 14 sep 1793, ged. op 22 sep 1793.

3.           Jannigje, geb. op 5 apr 1795.

4.           Klaas, geb. op 8 mei 1796.

5.           Gerrit, geb. op 21 apr 1799.

6.           Marijke, geb. op 21 sep 1800.

7.           Bastiaan, geb. op 11 okt 1801.

8.           Arigje, geb. op 5 sep 1802.

 

VIIc.        Willempje Alblas, (dr. van VIa), geb. te Ameide circa 1771, ged. te Ameide op 16 jun 1771, tr. op 12 mrt 1793 met Hendrik van Hemert, geb. circa 1770.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maaike, geb. op 26 jan 1794, tr. te Goudriaan op 17 jun 1820 met Maarten de Groot, zn. van Jan de Groot en Lijsbet Prins, geb. circa 1780.

2.           Ariaantje, geb. circa 1797, tr. te Goudriaan op 17 feb 1815 met Pieter de Bruin, zn. van Pieter de Bruin en Lijsje Maat, geb. circa 1784.

 

VIb.         Samuel Alblas, (zn. van Va), ged. te Ameide op 15 apr 1729, tr. te Ameide op 16 okt 1756 met Martijntje Heikoop, geb. in 1730.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Annigje, geb. te Ameide op 7 jul 1757, ged. op 15 jan 1764.

2.           Annigje, geb. te Ameide op 5 jul 1759, ged. te Tienhoven op 5 jul 1759.

3.           Neeltje, geb. te Ameide op 28 jan 1761.

4.           Neeltje, geb. te Ameide op 19 jan 1763.

5.           Jan, geb. te Ameide op 19 okt 1766.

6.           Johannes, geb. te Ameide op 12 mrt 1769.

7.           Adriaan, geb. te Ameide op 11 apr 1773.

8.           Cornelis, geb. te Ameide op 6 apr 1777.

 

Vb.           Teunis Cornelisz Alblas, (zn. van IVe), ged. te Ameide op 5 mei 1689, otr. te Langerak op 24 feb 1725, tr. te Ameide op 18 mrt 1725 met Metje Claas Rietveld, ged. te Langerak op 9 okt 1698.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis Teunis, geb. te Ameide op 16 nov 1727, ovl. te Ameide circa 1728.

2.           Cornelis Teunis, geb. te Ameide op 24 apr 1730, volgt VIc.

3.           Claas Teunis, geb. te Ameide op 19 jun 1735.

4.           Willem Teunis, geb. te Ameide op 6 mrt 1740.

 

VIc.         Cornelis Teunis Alblas, (zn. van Vb), geb. te Ameide op 24 apr 1730, otr. te Ameide op 20 okt 1753, tr. te Ameide op 10 jun 1755 met Aaltje Teunisse Demper, geb. te Langerak op 3 aug 1732.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Metje, geb. te Ameide op 2 mei 1756, ged. te Ameide op 7 mei 1756, tr. op 14 mei 1775 met Cornelis van der Linden, geb. te Vianen op 10 okt 1751.

2.           Teunis, geb. te Ameide op 5 feb 1758, ovl. te Lexmond op 14 aug 1810, volgt VIId.

3.           Cornelia, geb. te Ameide op 16 mrt 1760.

4.           Jan, geb. te Ameide op 17 jan 1762, ovl. te Hoornaar op 26 jul 1844, volgt VIIe.

5.           Teuntje, geb. te Ameide op 17 mrt 1765.

6.           Willemtje, geb. te Ameide op 1 mrt 1767.

7.           Lijsbeth, geb. te Ameide op 15 jan 1769.

8.           Adriana, geb. te Ameide op 22 aug 1773.

9.           Jacobje, geb. te Ameide op 12 mei 1776, tr. circa 1800 met Willem Kwakernaat, geb. circa 1775.

10.         Marrigje, geb. te Ameide op 25 dec 1778, ovl. te Lopik op 11 mrt 1832, volgt VIIf.

 

VIId.       Teunis Alblas, (zn. van VIc), geb. te Ameide op 5 feb 1758, ovl. te Lexmond op 14 aug 1810, tr. met Jannetje de Jongh, geb. te Lexmond circa 1767.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te Lexmond op 16 mei 1790, diende in het leger van Napoleon 124e Regiment Infanterie van Linie.

2.           Jan, geb. te Lexmond op 22 nov 1791.

3.           Aaltje, geb. te Lexmond op 22 dec 1792, ged. te Lexmond op 25 dec 1792.

4.           Gerrit, geb. te Lexmond op 15 apr 1794, ovl. te Noordeloos op 16 mei 1851, volgt VIIIe.

5.           Aaltje, geb. te Lexmond op 9 dec 1795.

6.           Arie, geb. te Lexmond op 4 jan 1797, tr. te Giessendam op 30 mrt 1850 met Johanna de Vries, dr. van Cornelis de Vries en Neeltje Verhoef, geb. op 10 feb 1801.

7.           Nicolaas, geb. te Lexmond op 28 nov 1797, ged. te Lexmond op 6 dec 1797, ovl. te Noordeloos op 21 mei 1881, tr. te Noordeloos op 13 feb 1841 met Aagje van Muilwijk, dr. van Leendert van Muilwijk en Aafje van Es, geb. in 1810.

8.           Marigje, geb. te Lexmond op 9 feb 1799.

9.           Teunis, geb. te Lexmond op 10 sep 1800.

10.         Teunis, geb. te Lexmond op 15 dec 1801.

11.         Marigje, geb. te Lexmond op 17 okt 1803.

12.         Teuntje, geb. te Lexmond op 7 jan 1806.

 

VIIIe.      Gerrit Alblas, (zn. van VIId), geb. te Lexmond op 15 apr 1794, ovl. te Noordeloos op 16 mei 1851, tr. te Ottoland op 10 mrt 1827 met Elizabeth Jacobsdr Bos, geb. te Noordeloos op 26 mrt 1800, ovl. te Noordeloos op 4 dec 1886.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. te Lexmond op 19 dec 1827, ovl. te Giessendam op 7 aug 1903, volgt IXh.

2.           Adriana, geb. te Lexmond op 9 feb 1829, ovl. te Hoogblokland op 13 feb 1898.

3.           Jacob, geb. te Noordeloos op 4 mrt 1832, ovl. te Noordeloos op 17 mrt 1832.

4.           Jantje, geb. te Noordeloos op 3 apr 1832, ovl. te Noordeloos op 31 jul 1856.

5.           Jacob, geb. te Noordeloos op 16 mrt 1837, ovl. te Noordeloos op 26 aug 1899.

 

IXh.         Teunis Alblas, (zn. van VIIIe), geb. te Lexmond op 19 dec 1827, ovl. te Giessendam op 7 aug 1903, tr. te Hoornaar op 1 nov 1856 met Jannigje Vlot, geb. te Hoornaar op 1 jul 1827, ovl. te Giessendam op 13 jun 1887.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gerrit, geb. te Hoornaar op 17 mei 1858, ovl. te Brandwijk op 1 dec 1929.

2.           Klaas, geb. te Noordeloos op 27 okt 1859, ovl. te Brandwijk op 20 mrt 1916.

3.           Elisabeth, geb. te Noordeloos op 4 apr 1862, ovl. te Noordeloos op 16 apr 1870.

4.           Annigje, geb. te Noordeloos op 8 jan 1864, ovl. te Giessendam op 7 okt 1886.

 

VIIe.        Jan Alblas, (zn. van VIc), geb. te Ameide op 17 jan 1762, ovl. te Hoornaar op 26 jul 1844, tr. circa 1790 met Ariaantje Korevaar, geb. circa 1767, ovl. te Giessen Nieuwkerk op 14 mei 1843.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te Polsbroek op 14 mrt 1792, ged. te Polsbroek op 28 mrt 1792, diende in het leger van Napoleon 17e Regiment Infanterie van Linie.

2.           Aaltje, geb. te Ottoland op 30 mei 1805, ovl. te Schelluinen op 27 dec 1878, volgt VIIIf.

3.           Jannigje, geb. te Ottoland op 22 feb 1807.

 

VIIIf.       Aaltje Alblas, (dr. van VIIe), geb. te Ottoland op 30 mei 1805, ovl. te Schelluinen op 27 dec 1878, tr. te Schelluinen op 17 feb 1826 met Arie Sterk, geb. circa 1800, Arbeider.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gijsbert, geb. circa 1836, tr. te Giessendam op 4 apr 1868 met Johanna Adriana de Vries, dr. van Anthonie de Vries en Flora van Hoven, geb. circa 1850.

 

VIIf.        Marrigje Alblas, (dr. van VIc), geb. te Ameide op 25 dec 1778, ovl. te Lopik op 11 mrt 1832, tr. te Lopik op 14 sep 1800 met Pieter Boef, geb. te Lopik op 11 nov 1781, timmerman, ovl. te Lopik op 2 sep 1849.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aart, geb. te Lopik op 30 jun 1805, tr. te Zwolle op 11 feb 1841 met Aaltje Weinreich, dr. van Adam Weinreich en Aaltje Ridderrinkhof, geb. te Hasselt op 23 dec 1812.

 

IVf.          Peter Bastiaens Alblas, (zn. van IIIh), geb. te Langerak tussen 1649 en 1650, marktschipper, ovl. te Langerak op 28 feb 1719, begr. te Langerak op 2 mrt 1719, tr. (1) circa 1680 met Grietje Bastiaans, geb. circa 1655, ovl. te Langerak tussen 1689 en 1695.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Merrigje Peters, ged. te Langerak op 7 jun 1684, ovl. te Jaarsveld op 21 nov 1750, volgt Vc.

2.           Gijsbert Peters, ged. te Langerak op 7 jan 1687, volgt Vd.

3.           Cornelis Petersz, ged. te Langerak op 15 sep 1689, begr. te Ameide op 5 mei 1750, volgt Ve.

4.           Annigje Petersdr, ged. te Langerak in 1692, ovl. te Langerak voor 9 okt 1766, volgt Vf.

 

                 Peter Bastiaens Alblas, otr. (2) te Ameide op 13 sep 1695, kerk.huw. te Ameide op 29 sep 1695 met Annigje Louwerens van der Vloet, geb. te Ameide circa 1660.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan Petersz, ged. te Langerak op 10 nov 1695, volgt Vg.

 

Vc.           Merrigje Peters Alblas, (dr. van IVf), ged. te Langerak op 7 jun 1684, ovl. te Jaarsveld op 21 nov 1750, tr. circa 1725 met Leendert Willemsz van den Bergh, geb. te Jaarsveld circa 1695, ovl. te Jaarsveld op 28 feb 1761.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Judith, geb. te Jaarsveld op 17 jun 1726, ovl. te Jaarsveld op 26 jan 1806.

2.           Willem Leendertsz, geb. te Jaarsveld op 10 apr 1729, ovl. te Jaarsveld op 17 sep 1813.

 

Vd.          Gijsbert Peters Alblas, (zn. van IVf), ged. te Langerak op 7 jan 1687, tr. te Langerak tussen 1710 en 1711 met Neeltje Claese Middelcoop, dr. van Claes Hermansz Middelcoop en Willempje Bastiaense, ged. te Langerak op 30 mei 1686.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Grietje, ged. te Langerak op 14 aug 1712.

2.           Willemtje, ged. te Langerak op 26 jul 1716.

3.           Petertje, ged. te Langerak op 12 jun 1718.

4.           Claes, ged. te Langerak op 10 dec 1719.

5.           Peter, ged. te Langerak op 30 nov 1721.

6.           Marigje, ged. te Langerak op 24 sep 1724.

7.           Marrigje, geb. te Langerak op 7 jul 1726.

 

Ve.           Cornelis Petersz Alblas, (zn. van IVf), ged. te Langerak op 15 sep 1689, begr. te Ameide op 5 mei 1750, otr. (1) te Ameide op 9 mei 1722, kerk.huw. te Ameide op 25 mei 1722 met Ariaantje Floris den Ruyter, dr. van Floris Cornelisz den Ruijter en Willemijntje Ghijsbertsdr de Besten, ged. te Goudriaan op 28 jan 1693.

 

                 Cornelis Petersz Alblas, otr. (2) te Ameide op 8 jan 1724, kerk.huw. te Ameide op 23 jan 1724 met Lijsje Fasse Ottelander, dr. van Fas Florensz Ottelander en Cornelia Jans, ged. te Ameide op 13 dec 1702.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Fas, geb. te Ameide op 12 sep 1728.

2.           Peter, geb. te Langerak in nov 1731, ovl. te Langerak circa 8 mrt 1790, volgt VId.

3.           Cornelia, geb. te Ameide op 6 feb 1735.

4.           Grietje, geb. te Ameide op 7 aug 1740.

 

VId.         Peter Alblas, (zn. van Ve), geb. te Langerak in nov 1731, ged. te Langerak op 18 nov 1731, werkman, bouwman, ovl. te Langerak circa 8 mrt 1790, begr. te Langerak op 12 mrt 1790, tr. te Langerak circa 1753 met Gerrigje Eikelenboom, dr. van Arie Hendriks Eikelenboom en Adriaantje Jillisdr Vuuren, geb. te Willige‑Langerak circa 1734, ovl. te Langerak circa 9 dec 1790, begr. te Langerak op 13 dec 1790.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gijsbert Petersz, geb. te Langerak in dec 1754, ovl. te Langerak voor 1 dec 1805, volgt VIIg.

2.           Ariaantje, geb. te Langerak op 17 jul 1756.

 

VIIg.        Gijsbert Petersz Alblas, (zn. van VId), geb. te Langerak in dec 1754, ged. te Langerak op 25 dec 1754, ovl. te Langerak voor 1 dec 1805, tr. te Groot Ammers op 30 nov 1777 met Marigje Frederiks Morelis, dr. van Frederik Gabrielsz. Morelis en Elisabeth Teunisdr. de Ridders, geb. in okt 1750, ged. te Meerkerk op 25 okt 1750, ovl. te Langerak op 3 jul 1814.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gerrigje, geb. te Langerak op 5 jul 1778.

2.           Fredrik, ged. te Langerak op 2 mrt 1780, ovl. te Stolwijk op 30 mei 1838, volgt VIIIg.

3.           Peter, geb. te Langerak op 10 nov 1781, ovl. te Langerak op 9 dec 1839, volgt VIIIh.

4.           Lijsbeth, geb. te Langerak op 25 jan 1784.

5.           Gijsbert, ged. te Langerak op 15 mei 1785, ovl. te Langerak op 25 nov 1849, volgt VIIIi.

6.           Lijsbeth, geb. te Langerak op 27 apr 1788.

 

                 Marigje Frederiks Morelis, dr. van Frederik Gabrielsz. Morelis en Elisabeth Teunisdr. de Ridders, tr. (2) te Langerak op 1 dec 1805 met Michiel van Wijk, geb. te Langerak in 1747, ged. te Langerak op 5 okt 1747.

 

VIIIg.      Fredrik Alblas, (zn. van VIIg), ged. te Langerak op 2 mrt 1780, bouwman, ovl. te Stolwijk op 30 mei 1838, otr. te Stolwijk op 25 mrt 1808, tr. te Stolwijk op 10 apr 1808 met Elisabeth Ooms, dr. van Aalbert Ooms en Susanna Schilt, ged. te Stolwijk op 9 dec 1787, ovl. te Stolwijk op 29 jul 1869.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze ondertrouwacte is te zien  te zien dat Fredrik Alblas

heeft getekend met Alleblas en Elisabeth Ooms met een X (kruisje).

De namen van de kinderen zijn echter ingeschreven als Alblas,

alleen de 2e zoon Gijsbert is ingeschreven onder de naam Alleblas.

 

 

 

 

 

 

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gijsbert, geb. te Stolwijk op 6 aug 1809, ovl. te Stolwijk op 13 aug 1809, begr. te Stolwijk op 15 aug 1809.

2.           Gijsbert Alleblas, geb. te Stolwijk op 26 feb 1812, ovl. te Zwartsluis op 15 jan 1892, volgt IXi.

3.           Aalbert, geb. te Stolwijk op 9 mei 1816, ovl. te Zevenhuizen op 3 feb 1862, volgt IXj.

4.           Gerrit, geb. te Stolwijk op 28 aug 1819, ovl. te Stolwijk op 4 okt 1880, volgt IXk.

5.           Susanna, geb. te Stolwijk op 3 mei 1822, ovl. te Stolwijk op 29 jul 1822.

6.           Susanna, geb. te Stolwijk op 17 dec 1823, ovl. te Stolwijk op 18 okt 1824.

7.           Teunis, geb. te Stolwijk op 2 okt 1825, ovl. te Stolwijk op 2 dec 1826.

8.           Teunis, geb. te Stolwijk op 7 nov 1827, ovl. te 's‑Gravenzande op 17 mrt 1885, volgt IXl.

 

IXi.          Gijsbert Alleblas, (zn. van VIIIg), geb. te Stolwijk op 26 feb 1812, Rijksveldwachter, ovl. te Zwartsluis op 15 jan 1892, tr. te Zaltbommel op 29 nov 1844 met Elizabeth van Bentum, geb. te Hoogblokland op 17 mrt 1812, ovl. te Zwartsluis voor 1892.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Elisabeth Maria, geb. te Zaltbommel op 26 sep 1839, ovl. te Zwartsluis op 17 apr 1913, volgt Xk.

                

                       

Gijsbert Alleblas en Elizabeth van Bentum

Op de huwelijks akte staat de vermelding "wettiging van 1 kind". Het kind is Elisabeth Maria van Bentum, geboren 26 september 1839.

 

Xk.           Elisabeth Maria Alleblas, (dr. van IXi), geb. te Zaltbommel op 26 sep 1839, ovl. te Zwartsluis op 17 apr 1913, tr. te Zwartsluis op 26 sep 1868 met Kornelis Blei, zn. van Jan Blei en Janke de Vries, geb. te Zwartsluis op 15 apr 1838, timmerman/mastenmaker, ovl. te Zwartsluis op 26 sep 1920.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan, geb. te Zwartsluis op 19 apr 1869, ovl. te Zwartsluis op 3 dec 1890.

2.           Gijsbert, geb. te Zwartsluis op 20 jan 1871, ovl. te Zwartsluis op 28 jun 1957, volgt XIac.

 

Elisabeth Maria Alleblas.

Elisabeth Maria was 5 jaar toen haar ouders trouwden en Gijsbert haar als zijn kind heeft gewettigd.

 

XIac.        Gijsbert Blei, (zn. van Xk), geb. te Zwartsluis op 20 jan 1871, spekslager, ovl. te Zwartsluis op 28 jun 1957, tr. te Zwartsluis op 25 aug 1898 met Annigje Schaapman, dr. van Roelof Schaapman (veehouder) en Elisabeth Klasina Steenbergen, geb. te Zwartsluis circa 1873.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Kornelis, geb. te Zwartsluis op 14 jun 1899, ovl. te Zwartsluis op 31 mei 1902.

2.           Jan, geb. te Zwartsluis op 21 aug 1901, ovl. te Ermelo op 11 jun 1982.

3.           Elisabeth Klazina, geb. te Zwartsluis op 12 apr 1905, ovl. te Zwartsluis op 3 jan 1965.

4.           Elisabeth Maria, geb. te Zwartsluis op 31 dec 1906.

5.           Klaasje, geb. te Zwartsluis op 2 dec 1912, ovl. te Zwartsluis op 9 mrt 1996.

 

IXj.          Aalbert Alblas, (zn. van VIIIg), geb. te Stolwijk op 9 mei 1816, metselaarsknecht, ovl. te Zevenhuizen op 3 feb 1862, tr. te Sluipwijk op 19 sep 1840 met Teuntje van Es, dr. van Frank Franksz. van Es en Cornelia Teunisdr. Burger, geb. te Reeuwijk op 6 apr 1817.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Frederik, geb. op 26 nov 1841, ovl. te Waddinxveen‑Noord op 16 jan 1842.

2.           Frank, geb. op 11 apr 1843, ovl. te Waddinxveen‑Noord op 8 sep 1843.

3.           Elisabeth, geb. te Waddinxveen op 23 dec 1844, ovl. te Maasland op 2 jan 1919, volgt Xl.

4.           Frank, geb. te Waddinxveen‑Broek op 2 nov 1847, ovl. te Waddinxveen op 9 okt 1942, volgt Xm.

5.           Cornelia, geb. op 24 sep 1850, ovl. te Zevenhuizen op 10 feb 1862.

6.           Frederica, geb. te Zevenhuizen op 17 aug 1853, tr. te Zevenhuizen op 16 mrt 1878 met Arie Schouten, geb. circa 1850.

7.           Albertus, geb. te Zevenhuizen op 17 dec 1857, volgt Xn.

 

Xl.            Elisabeth Alblas, (dr. van IXj), geb. te Waddinxveen op 23 dec 1844, ovl. te Maasland op 2 jan 1919,

                 2 kinderen:

1.           Teunis Alblas, geb. te Zevenhuizen op 7 aug 1869, ovl. te Zevenhuizen op 23 aug 1869.

2.           Elizabeth Alblas, geb. te Zevenhuizen op 13 okt 1872, ovl. te Zevenhuizen op 22 jan 1873.

 

                 Elisabeth Alblas, tr. te Maasland op 31 dec 1880 met Arij Vellekoop, zn. van Pieter Vellekoop en Engeltje Kleijn, geb. te Hof van Delft op 24 dec 1837, timmerman, ovl. te Maasland op 18 feb 1912.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Engeltje, geb. te Maasland op 7 dec 1881, ovl. te Maasland op 15 jul 1947, tr. te Maasland op 27 mei 1904 met Moerman Jacob, geb. te Maasland op 26 jun 1878, ovl. te Maasland op 8 mrt 1964.

2.           Albertus, geb. te Maasland op 9 apr 1883, tr. te Maasland op 25 mei 1906 met Pop Jannigje, geb. te 's‑Gravenzande op 20 sep 1883, ovl. te Maassluis op 1 sep 1980.

3.           Teuntje Cornelia, geb. te Maasland op 7 aug 1884, ovl. te Maasland op 22 dec 1884.

 

                 Arij Vellekoop, zn. van Pieter Vellekoop en Engeltje Kleijn, tr. (1) te Maasland op 18 jan 1868 met Grietje Binnendijk, geb. te Maasland op 20 feb 1843, ovl. te Maasland op 19 feb 1880.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pieter, geb. te Maasland op 10 jun 1874.

2.           Frans, geb. te Maasland op 15 sep 1877.

 

Xm.          Frank Alblas, (zn. van IXj), geb. te Waddinxveen‑Broek op 2 nov 1847, landarbeider, ovl. te Waddinxveen op 9 okt 1942, begr. te Waddinxveen op 13 okt 1942, otr. te Zevenhuizen op 4 mei 1872, tr. te Zevenhuizen op 18 mei 1872 met Maria Adriana Westhoek, dr. van Hermanus Westhoek en Jannetje Molenaar, geb. te Zevenhuizen op 1 mrt 1852, ovl. te Waddinxveen op 24 nov 1915, begr. te Waddinxveen op 27 nov 1915.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Albertus, geb. te Zevenhuizen op 21 okt 1872, ovl. te Waddinxveen op 13 okt 1951, volgt XIad.

2.           Abraham Hermanus, geb. te Zevenhuizen op 30 nov 1873, ovl. te Zevenhuizen op 26 mrt 1874.

3.           Abraham Hermanus, geb. te Zevenhuizen op 24 jan 1875, ovl. te Waddinxveen op 26 jan 1913, volgt XIae.

4.           Teuntje Jannetje, geb. te Zevenhuizen op 20 nov 1876, ovl. te Boskoop op 12 jun 1901, volgt XIaf.

5.           Hermanus, geb. te Zevenhuizen op 15 okt 1878, ovl. te Boskoop op 1 okt 1968, volgt XIag.

6.           Cornelis, geb. te Zevenhuizen op 7 mrt 1881, landarbeider, ovl. te Gouda op 1 apr 1945.

7.           Jannetje Teuntje, geb. te Moerkapelle op 15 jul 1883, tr. te Waddinxveen op 4 jul 1906 met Dirk van der Kraats, zn. van Arie van der Kraats en Clasina Nieuwwerf, geb. te Boskoop in 1882.

8.           Frank, geb. te Bleiswijk op 22 nov 1885, ovl. te Boskoop op 15 feb 1957, volgt XIah.

9.           Willem, geb. te Moerkapelle op 26 dec 1887, ovl. te Waddinxveen op 18 okt 1940, volgt XIai.

10.         Elizabeth, geb. te Waddinxveen op 21 okt 1891, ovl. te Leiden op 16 mei 1935, volgt XIaj.

11.         Adriana Maria, geb. te Waddinxveen op 2 dec 1894, ovl. te Waddinxveen op 7 mei 1975, volgt XIak.

12.         Arie Frederik, geb. te Waddinxveen op 3 sep 1896, ovl. te Gouda op 1 nov 1970, volgt XIal.

 

XIad.       Albertus Alblas, (zn. van Xm), geb. te Zevenhuizen op 21 okt 1872, ged. te Zevenhuizen, meubelmaker, ovl. te Waddinxveen op 13 okt 1951, begr. te Waddinxveen op 17 okt 1951, otr. te Waddinxveen op 4 mei 1898, tr. te Waddinxveen op 18 mei 1898 met Margje van der Neut, dr. van Bartholomeus van der Neut en Maartje Soek, geb. te Waddinxveen op 18 jun 1876, ovl. te Waddinxveen op 24 feb 1970, begr. te Waddinxveen op 28 feb 1970.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Frank, geb. te Waddinxveen op 4 mrt 1899, firmant meubelfabriek Fema, ovl. te Gouda op 12 aug 1990, begr. te Waddinxveen op 16 aug 1990, otr. te Waddinxveen op 11 jul 1923, tr. te Waddinxveen op 25 jul 1923, kerk.huw. te Waddinxveen op 25 jul 1923 met Magdalena Vet, dr. van Cornelis Vet en Christina Boot, geb. te Zaandam op 21 mei 1900, ovl. te Gouda op 12 mei 1998, begr. te Waddinxveen op 15 mei 1998.

2.           Bartholomeus, geb. te Waddinxveen op 30 dec 1900, meubelmaker, ovl. te Utrecht op 29 jul 1963, begr. te Waddinxveen op 2 aug 1963, otr. te Waddinxveen op 24 aug 1926, tr. te Waddinxveen op 8 sep 1926 met Wilhelmina Poot, geb. te Waddinxveen op 21 jul 1906.

3.           Teunis Albertus, geb. te Waddinxveen op 20 feb 1903, meubelmaker, ovl. te Gouda op 15 jun 1993, begr. te Waddinxveen, otr. te Waddinxveen op 17 jul 1929, tr. te Waddinxveen op 31 jul 1929 met Geertruida Johanna Baas, geb. te Waddinxveen op 1 mrt 1905, ovl. te Gouda op 20 jul 1980, begr. te Waddinxveen op 24 jul 1980.

4.           Maarten Marinus, geb. te Waddinxveen op 11 aug 1906, ged. te Waddinxveen, meubelmaker, ovl. te Waddinxveen op 31 jan 1989, begr. te Waddinxveen op 4 feb 1989, otr. (1) te Waddinxveen op 13 sep 1933, tr. te Waddinxveen op 27 sep 1933 met Everdina van der Laan, dr. van Pieter van der Laan en Rachel Adriana Gelderblom, geb. te Waddinxveen op 3 mrt 1910, ovl. te Leiden op 30 aug 1936, begr. te Waddinxveen op 3 sep 1936, tr. (2) te Rotterdam op 26 okt 1938, kerk.huw. te Rotterdam op 26 okt 1938, (gesch. op 25 jun 1962) met Aaltje van Herk, geb. te Rotterdam op 27 mrt 1914, tr. (3) te Hazerswoude op 14 feb 1968 met Adriana Slappendel, dr. van Bastiaan Slappendel en Marijtje Voorwinden, geb. te Hazerswoude op 9 jun 1921, ged. te Hazerswoude, ovl. op 7 nov 2003.

5.           Marinus Adrianus, geb. te Waddinxveen op 9 dec 1910, ged. te Waddinxveen, firmant meubelfabriek Fema, ovl. te Waddinxveen op 20 jul 1980, begr. te Waddinxveen op 25 jul 1980, otr. te Waddinxveen op 20 mei 1936, tr. te Waddinxveen op 3 jun 1936 met Anthonia Honkoop, dr. van Cornelis Honkoop (los werkman) en Bastiaantje Kok, geb. te Waddinxveen op 2 mei 1915, ged. te Waddinxveen, ovl. te Waddinxveen op 31 mrt 1991, begr. te Waddinxveen op 4 apr 1991.

6.           Abraham Hermanus, geb. te Waddinxveen op 25 apr 1912, meubelmaker, ovl. te Gouda op 19 mrt 1968, begr. te Waddinxveen op 22 mrt 1968.

7.           Margje, geb. te Waddinxveen op 27 okt 1915, ovl. te Waddinxveen op 28 nov 2000, begr. te Waddinxveen op 4 dec 2000, otr. te Waddinxveen op 25 sep 1946, tr. te Waddinxveen op 9 okt 1946 met Jacob Adrianus van der Laan, geb. te Waddinxveen op 15 mrt 1913, kruidenier/stoker, ovl. te Boskoop op 14 feb 2004, begr. te Waddinxveen op 19 feb 2004.

 

 

Meubelfabriek  "F E M A"

 

Het zal omstreeks 1926 geweest zijn, toen Frank Alblas zonder werk kwam, maar door dat gegeven toch niet bij de pakken neer ging zitten. Hij kon bij veearts Van den Berg aan de Dorpsstraat een werkplaats huren en daar begon hij zelf meubelen te fabriceren.

In 1928 verkocht Van den Berg zijn woonhuis en werkplaats aan de heer Heemskerk en Frank Alblas moest naar een ander onderkomen uitzien en deze vond hij ook weer aan de Dorpsstraat, maar nu meer naar de richting van het Noordeinde, maar die werkplaats was veel kleiner dan de werkplaats die hij moest verlaten.

In die tijd bewoonde het gezin van Frank Alblas een huis met winkel aan de Dorpsstraat 44 en toen daar achter een huis leeg kwam, heeft hij dat gehuurd en daar konden de meubelen worden afgewerkt om deze dan in zijn eigen winkel te kunnen verkopen.

In 1933 benaderde Frank Alblas zijn broer Marinus Adrianus Alblas om samen met de fabricage van meubelen door te gaan en hebben zij, met hulp van hun vader Albertus Alblas, een gedeelte van de papierfabriek "De Schone Haas" aan de Zuidkade 53 gekocht en hebben toen de meubelfabriek "FEMA" opgericht. (Frank En Marinus Alblas)

De zaken verliepen voorspoedig en in mei 1935 hebben zij een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van enkele houtbewerking machines, gedreven door twee elektromotoren van 2 en 3 PK., deze vergunning is toen verleend en voor 1 december 1935 moesten de machines in werking zijn.

Ondanks de crisistijd bleef men voldoende werk houden en zelfs in de oorlog had men goed aan het werk kunnen blijven, als er toen maar materialen voor handen waren geweest. Om toch aan het werk te kunnen blijven, is men op zoek gegaan naar vervangende werkzaamheden en die hebben zij toen gevonden in het "verzolen" van klompen. Het "gat" in de klomp was voor hen dus het "gat" in de markt en leverde toch aardig wat werk op. Gesteund door dit succes is men toen naar nog meer werk gaan uitkijken en dat is toen gevonden in het vervaardigen van "stroop" uit suikerbieten, dit had uiteraard niets met meubelmaken van doen, maar er was weer werk en daar ging het om.

Een bijkomende bijzonderheid mag niet onvermeld blijven en dat is dat ook hun vier broers, Bart, Teunis, Maarten en Bram in het bedrijf werkzaam waren.

 

..\Foto's\PERSFEMA.JPG

 

Op de foto van links naar rerchts: Marius Versluis, Teunis A. Alblas, Piet van Erk, Gerrit de Heer,

Arie Versluis, Maarten M. Alblas, Arie Alblas, Aart van Hoven, (vader) Albertus Alblas,

Bartholomeus Alblas, Frank Alblas, W. Onderdijk (vertegenwoordiger), Marinus A. Alblas, Jo Versluis.

 

 

XIae.        Abraham Hermanus Alblas, (zn. van Xm), geb. te Zevenhuizen op 24 jan 1875, ovl. te Waddinxveen op 26 jan 1913, tr. te Waddinxveen op 13 jun 1900 met Pietje Asscheman, dr. van Pieter Asscheman en Neeltje Boon, geb. te Waddinxveen op 21 mei 1877, ovl. te Waddinxveen op 8 feb 1912.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria Adriana, geb. te Waddinxveen circa 1901, ovl. te Waddinxveen op 13 dec 1931, relatie met Dirk Kers, geb. circa 1900.

2.           Teuntje Jannetje, geb. te Waddinxveen op 10 jan 1904, ovl. te Waddinxveen op 26 nov 1982, begr. te Waddinxveen op 30 nov 1982, tr. te Waddinxveen op 9 jun 1926 met Willem Burger, geb. te Ouderkerk aan de IJssel circa 24 jan 1900.

3.           Pieter, geb. te Waddinxveen op 10 jan 1904, tuinder, ovl. te Waddinxveen op 7 aug 1991, tr. te Waddinxveen op 1 okt 1936 met Kaatje van Reeuwijk, geb. te Nieuwerkerk aan de IJssel op 15 jan 1906, ovl. te Waddinxveen op 7 aug 1997.

 

XIaf.        Teuntje Jannetje Alblas, (dr. van Xm), geb. te Zevenhuizen op 20 nov 1876, ovl. te Boskoop op 12 jun 1901, tr. te Boskoop op 8 jun 1899 met Huig Moraal, zn. van Dirk Moraal en Johanna Clasina Schoorel, geb. te Boskoop in 1872.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Dirkje, geb. te Boskoop op 22 jul 1899.

 

XIag.       Hermanus Alblas, (zn. van Xm), geb. te Zevenhuizen op 15 okt 1878, boomkweker, ovl. te Boskoop op 1 okt 1968, begr. te Boskoop op 4 okt 1968, tr. te Waddinxveen op 13 jun 1906 met Ariaantje van den Haak, geb. te Zevenhuizen op 18 jan 1878, ovl. te Gouda op 15 dec 1944.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria Adriana, geb. te Boskoop op 21 mrt 1907, tr. te Boskoop op 8 jan 1931 met Klaas de Jong.

2.           Willemijntje, geb. te Boskoop op 30 nov 1910, ovl. te Hillegom op 29 nov 2009, begr. te Hillegom op 3 dec 2009, tr. op 2 aug 1935 met Hendrik Jan Lamfers, geb. op 13 nov 1904, ovl. op 18 dec 1993.

3.           Teuntje Johanna, geb. te Boskoop op 18 mrt 1912, winkeljuffrouw, ovl. te Gouda op 25 sep 1980, begr. te Boskoop op 30 sep 1980.

4.           Cornelis, geb. te Boskoop op 11 sep 1913, bediende fouragehandel, ovl. te Waddinxveen op 28 mrt 1951, begr. te Boskoop op 31 mrt 1951, tr. te Boskoop op 4 mei 1937 met Klazina Koning, geb. te Boskoop op 28 jul 1914, ovl. te Boskoop op 7 jul 1998.

5.           Jannetje, geb. te Boskoop op 21 apr 1915, tr. te Boskoop op 11 jul 1935 met Klaas Koning, geb. te Boskoop circa 1911, handelaar in pluimvee voeders, ovl. te Waddinxveen op 28 mrt 1951, begr. te Boskoop op 31 mrt 1951.

6.           Hendrika, geb. te Boskoop op 29 mei 1919, tr. te Boskoop op 22 okt 1942 met J.J. de Jong, geb. circa 1916.

 

XIah.       Frank Alblas, (zn. van Xm), geb. te Bleiswijk op 22 nov 1885, boomkweker, ovl. te Boskoop op 15 feb 1957, tr. (1) op 22 jul 1914 met Catharina van den Haak, geb. te Zevenhuizen op 11 jul 1881, ovl. te Boskoop op 31 jul 1930.

 

                 Frank Alblas, tr. (2) te Boskoop op 15 aug 1935 met Johanna Dijs, dr. van Daniël Dijs en Teuntje Schreur, geb. te Mijdrecht op 27 mrt 1892, ovl. te Boskoop op 28 mei 1987, begr. te Boskoop op 1 jun 1987.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teuntje, geb. te Boskoop op 19 feb 1937.

 

XIai.        Willem Alblas, (zn. van Xm), geb. te Moerkapelle op 26 dec 1887, boomkweker/mach.houtbewerker, ovl. te Waddinxveen op 18 okt 1940, begr. te Waddinxveen, otr. te Waddinxveen op 11 jul 1914, tr. te Waddinxveen op 22 jul 1914 met Neeltje Cammaraat, dr. van Corstiaan Cammaraat en Heiltje Scheurwater, geb. te Waddinxveen op 9 nov 1888, ovl. te Waddinxveen op 18 mrt 1975, begr. te Waddinxveen op 22 mrt 1975.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Corstiaan, geb. te Waddinxveen op 23 dec 1915, metaalbewerker, ovl. te Waddinxveen op 15 jan 1975, begr. te Waddinxveen op 20 jan 1975, tr. op 5 jan 1939 met Aaltje van Es, geb. circa 1918.

2.           Frank, geb. te Waddinxveen op 28 dec 1916, ovl. te Alphen aan den Rijn op 8 jan 2001, begr. te Alphen aan den Rijn op 12 jan 2001, otr. te Waddinxveen op 14 mrt 1942, tr. te Waddinxveen op 25 mrt 1942 met Neeltje Elizabeth van de Wal, dr. van Gerrit van de Wal en Hendrika Pieternella Brok, geb. te Waddinxveen op 9 mei 1922.

3.           Marius, geb. te Waddinxveen op 8 apr 1918, metaalbewerker/kelner, ovl. te Waddinxveen op 26 mei 1980, begr. te Waddinxveen op 30 mei 1980, tr. te Waddinxveen op 1 sep 1939 met Maria Zaal, geb. te Alphen aan den Rijn op 24 jul 1921.

4.           Heiltje, geb. te Waddinxveen op 27 dec 1923, tr. (1) te Alphen aan den Rijn op 20 feb 1947 met T.C. Rodenburg, geb. circa 1920, relatie (2) met T. van Roekel, geb. circa 1920.

 

XIaj.        Elizabeth Alblas, (dr. van Xm), geb. te Waddinxveen op 21 okt 1891, ovl. te Leiden op 16 mei 1935, tr. te Waddinxveen op 23 feb 1921 met Hendrik Adrianus Schotman, zn. van Adrianus Schotman en Johanna Kapoen, geb. te Ameide op 10 feb 1896, betonwerker, landarbeider, ovl. te Waddinxveen op 10 aug 1929, begr. te Waddinxveen op 14 aug 1929 Algemene Begraafplaats.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria Adriana, geb. te Waddinxveen op 30 dec 1921, ovl. te Katwijk op 26 mei 1990, tr. met Arie van Rhijn, zn. van Pieter van Rhijn en Maartje Haasnoot, geb. te Katwijk op 15 mrt 1921, ovl. te Katwijk op 13 sep 2003.

2.           Hendrik Adrianus, geb. te Waddinxveen op 25 feb 1923, ovl. te Wormer op 3 mrt 1960, tr. met Elisabeth Korf, geb. te Wormer op 6 jul 1922, ovl. te Wormer op 20 mrt 2012.

 

Hendrik Adrianus Schotman.

Het echtpaar Hendrik Adrianus Schotman en Elisabeth Alblas, woonde in 1929 in Waddinxveen op het eigendomsrecht van een heg van vlierstruiken die tussen hun huizen op de erfscheiding stond. Nadat Koster de vlierstruiken gesnoeid had, deed Schotman aangifte bij de politie van vernielig. Koster werd hierop door de politierechter Noordeinde. Hendrik Adrianus had al een jarenlang ruzie met zijn 35 jarige buurman A. Koster over het veroordeeld tot een kleine geldboete van 15 gulden. Koster tekende beroep aan en won de zaak, omdat de rechter vaststelde dat de struiken niet aan Schotman toebehoorden maar aan de eigenaar van de grond.
Deze aanleiding zorgde voor een gespannen verstandhouding met veel scheldpartijen en geschreeuw over en weer. Op 10 augustus 1929 omstreeks 17.00 uur heeft de politie nog met Koster gesproken om hem tot rede te brengen en een minnelijke schikking te treffen.
Echter om 17.30 uur stond Koster zijn buurman op te wachten op het bruggetje voor hun huis aan het Noordeinde. Hij had even daarvoor nog een fles lichte jenever gekocht om zichzelf moed in te drinken voor een gesprek met Schotman. Adrianus was niet thuis maar werd door zijn dochter van het werk gehaald. Direct nadat Schotman bij zijn huis aankwam laaide de ruzie weer zo hoog op dat Koster zijn scheermes uit de zak haalde en met 3 sneden bij Adrianus Schotman het hoofd bijna van de romp scheidde. Hendrik Adrianus viel hevig bloedend voorover in het water en moet terstond zijn overleden. Koster werd direct daarna thuis door de veldwachter aangehouden.
Uit het sectierapport blijkt dat met verschillende steken de grote bloedvaten, het strottenhoofd en de slokdarm zijn doorgesneden.
A. Koster is op 11 februari 1830 door de Arr. Rechtbank te Rotterdam veroordeeld ter zake van "moord" tot acht jaar gevangenisstraf, terwijl de eis 15 jaar was. In hoger beroep op 23 april 1930 bij het Gerechtshof te ''s-Gravenhage tot twaalf jaar. Bij het Hof te Amsterdam wordt op 14 oktober 1930 geen moord maar doodslag bewezen en Koster veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf
.

 

XIak.       Adriana Maria Alblas, (dr. van Xm), geb. te Waddinxveen op 2 dec 1894, ovl. te Waddinxveen op 7 mei 1975, begr. te Waddinxveen op 10 mei 1975, tr. te Waddinxveen op 31 okt 1917 met Aart van Hoven, zn. van Cornelis Corstiaan van Hoven en Johanna Schotman, geb. te Dussen op 8 jan 1892, landarbeider, ovl. te Gouda op 15 feb 1966, begr. te Waddinxveen op 19 feb 1966.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria Adriana, geb. te Waddinxveen op 12 nov 1918, tr. te Moerkapelle op 19 aug 1942 met J.R. van Beek, geb. circa 1916.

2.           Cornelis Korstiaan, geb. te Waddinxveen op 31 mrt 1920.

3.           Frank, geb. te Waddinxveen op 17 jun 1921, tr. te Bleiswijk op 14 aug 1946 met P. van Rhijn, geb. circa 1924.

4.           Aart, geb. te Waddinxveen op 19 jul 1922.

5.           Abraham Hermanus, geb. te Waddinxveen op 27 jan 1926.

6.           Johanna, geb. te Waddinxveen op 21 feb 1930.

 

XIal.        Arie Frederik Alblas, (zn. van Xm), geb. te Waddinxveen op 3 sep 1896, boomkweker/orgelbouwer, ovl. te Gouda op 1 nov 1970, begr. te Waddinxveen, tr. te Waddinxveen op 31 mei 1922 met Wijntje Hendrika van Gelooven, geb. te Waddinxveen op 23 nov 1896, ovl. te Gouda op 21 jan 1978, begr. te Waddinxveen op 26 jan 1978.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Frank Hendrik, geb. te Waddinxveen op 17 jun 1923, ovl. te Gouda op 9 sep 1999, tr. op 31 mei 1950 met Gerritje Doornhein, geb. te Waddinxveen op 4 jun 1924.

 

Xn.           Albertus Alblas, (zn. van IXj), geb. te Zevenhuizen op 17 dec 1857, bouwknecht, tr. te Zevenhuizen op 7 jan 1882 met Barendina Hordijk, geb. te Zevenhuizen op 27 mrt 1859.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Grietje, geb. te Zevenhuizen op 13 feb 1882, ovl. te Zevenhuizen op 28 mrt 1888.

2.           Teunis, geb. te Zevenhuizen op 27 mei 1883, ovl. te Zevenhuizen op 26 apr 1884.

3.           Teuntje, geb. te Zevenhuizen op 4 aug 1884.

4.           Arie, geb. te Zevenhuizen op 31 jan 1886, ovl. te Zevenhuizen op 10 mrt 1890.

5.           Catharina, geb. te Zevenhuizen op 1 jan 1890.

6.           Bertha, geb. te Waddinxveen circa 1891, ovl. te Waddinxveen op 11 aug 1892.

7.           Grietje, geb. te Zevenhuizen op 5 jul 1892.

8.           Cornelis, geb. te Zevenhuizen circa 1896, ovl. te Waddinxveen op 25 jan 1897.

 

IXk.         Gerrit Alblas, (zn. van VIIIg), geb. te Stolwijk op 28 aug 1819, boeren werkman, ovl. te Stolwijk op 4 okt 1880, tr. (1) te Berkenwoude op 11 sep 1843 met Hendrikje de Lange, dr. van Teunis de Lange en Adriana Pottuijt, geb. te Berkenwoude op 13 sep 1820, ovl. te Stolwijk op 15 apr 1862.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Frederik, geb. te Berkenwoude op 20 jan 1844, ovl. te Krimpen aan de Lek op 25 jan 1931, volgt Xo.

2.           Teunis, geb. te Stolwijk op 29 dec 1844, ovl. te Stolwijk op 1 feb 1845.

3.           Adriana, geb. te Stolwijk op 23 jun 1846, tr. te Stolwijk op 27 mei 1866 met Leendert den Dikken, geb. circa 1844.

4.           Elizabeth, geb. te Stolwijk op 17 mei 1849, ovl. te Stolwijk op 5 jun 1849.

5.           Teunis, geb. te Stolwijk op 16 aug 1850, ovl. te Stolwijk op 10 sep 1850.

6.           Teunis, geb. te Stolwijk op 14 jul 1851.

7.           Elizabeth, geb. te Stolwijk op 21 aug 1852, ovl. te Stolwijk op 18 dec 1852.

8.           Jacobus, geb. te Stolwijk op 6 feb 1854, ovl. te Stolwijk op 6 okt 1856.

9.           Elizabeth, geb. te Stolwijk op 10 nov 1855, ovl. te Stolwijk op 26 mrt 1856.

10.         Jacobus, geb. te Stolwijk op 9 jul 1859, ovl. te Stolwijk op 1 sep 1859.

11.         Gerrit Jacobus, geb. te Stolwijk op 12 jul 1861, ovl. te Stolwijk op 2 jun 1862.

 

                 Gerrit Alblas, tr. (2) te Stolwijk op 9 dec 1865 met Pietertje Burger, dr. van Bastiaan Burger en Cornelia Mak, geb. circa 1 jan 1822.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gerrigje, geb. te Stolwijk op 12 jan 1869, ovl. te Stolwijk op 30 jun 1886.

 

Xo.           Frederik Alblas, (zn. van IXk), geb. te Berkenwoude op 20 jan 1844, boerenknecht, arbeider, ovl. te Krimpen aan de Lek op 25 jan 1931, tr. (1) te Bergambacht op 3 jan 1873 met Rijmpje van den Oever, dr. van Dirk van den Oever en Ariaantje Koolwijk, geb. te Bergambacht op 23 aug 1845, dienstbode, ovl. te Krimpen aan de Lek op 14 jun 1887.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Dirk, geb. te Bergambacht op 26 sep 1873, ovl. te Bergambacht op 17 okt 1873.

2.           Gerrit, geb. te Bergambacht op 19 dec 1874, ovl. te Stolwijk op 28 feb 1932, volgt XIam.

3.           Willempje, geb. te Bergambacht op 19 dec 1875, ovl. te Bergambacht op 7 mrt 1876.

4.           Dirk, geb. te Bergambacht op 6 jan 1877, ovl. te Krimpen a/d Lek op 24 nov 1956, volgt XIan.

5.           Willem, geb. te Krimpen aan de Lek op 29 jun 1879, tr. te Krimpen aan de Lek op 20 jan 1904 met Elizabeth Mak, geb. te Krimpen aan de Lek in 1885.

6.           Adriana, geb. te Krimpen aan de Lek op 19 okt 1880, ovl. te Krimpen aan de Lek op 31 aug 1881, tr. te Krimpen aan de Lek op 10 apr 1907 met Pieter Mak, geb. te Lekkerkerk in 1876.

7.           Adriana, geb. te Krimpen a/d Lek op 13 okt 1881.

8.           Hendrik, geb. te Krimpen aan de Lek op 11 nov 1882, ovl. te Krimpen aan de Lek op 2 dec 1883.

9.           Hendrik, geb. te Krimpen aan de Lek op 22 okt 1884, ovl. te Krimpen aan de Lek op 9 apr 1933, volgt XIao.

10.         Marinus, geb. te Krimpen aan de Lek op 5 okt 1886, ovl. te Krimpen aan de Lek op 7 feb 1888.

 

                 Frederik Alblas, tr. (2) te Krimpen aan de Lek op 9 nov 1887 met Maartje Koolmees, dr. van Hendrik Koolmees en Aaltje van Vliet, geb. te Krimpen aan de IJssel op 10 mei 1848, ovl. te Krimpen aan de Lek op 27 jan 1931.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aaltje, geb. te Krimpen a/d Lek op 14 apr 1889, ovl. te Krimpen a/d Lek op 22 jun 1899.

2.           Frederik, geb. te Krimpen aan de Lek circa 1891, tr. te Nieuw Lekkerland op 20 feb 1913 met Wilhelmina Buijs, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 26 sep 1891.

 

XIam.      Gerrit Alblas, (zn. van Xo), geb. te Bergambacht op 19 dec 1874, ovl. te Stolwijk op 28 feb 1932, tr. te Lekkerkerk op 26 jan 1900 met Antonia Nobel, geb. te Lekkerkerk in 1877.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gerrit, geb. te Krimpen a/d Lek op 8 aug 1918.

 

XIan.       Dirk Alblas, (zn. van Xo), geb. te Bergambacht op 6 jan 1877, ovl. te Krimpen a/d Lek op 24 nov 1956, tr. te Krimpen a/d Lek op 4 nov 1903 met Teuntje Gouwens, geb. te Ouderkerk a/d IJssel op 12 jan 1882, ovl. op 15 nov 1967.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Rijmpje Adriana, geb. op 26 aug 1904, ovl. te Lekkerkerk op 15 jul 2000, begr. te Lekkerkerk op 20 jul 2000, tr. met Jacob Koen, geb. circa 1900, ovl. te Lekkerkerk op 30 okt 1966.

2.           Willem Johannes, geb. op 30 sep 1906, ovl. op 28 dec 1982.

3.           Jacoba, geb. op 19 okt 1909, ovl. op 21 jun 1974.

4.           Frederik, geb. te Krimpen aan de Lek op 15 sep 1911, ovl. op 21 mei 2001, tr. met Margje de Jager, geb. op 14 aug 1915, ovl. op 5 jun 1996.

5.           Cornelia Saartje, geb. op 26 mrt 1923.

6.           Dick, geb. op 14 apr 1927, ovl. op 9 dec 1994.

 

XIao.       Hendrik Alblas, (zn. van Xo), geb. te Krimpen aan de Lek op 22 okt 1884, koopman, ovl. te Krimpen aan de Lek op 9 apr 1933, tr. te Krimpen a/d Lek op 1 jul 1908, (gesch. te Rotterdam op 29 dec 1922) met Leentje Witte, geb. te Krimpen aan de Lek op 26 feb 1889.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Engel, geb. te Krimpen aan de Lek op 15 jan 1911, ijzerwerker, ovl. te Gouda op 2 dec 1989, relatie met Engeltje Mudde, dr. van Arie Mudde en Willempje Verkerk, geb. te Lekkerkerk op 7 mrt 1911, ovl. te Lekkerkerk op 13 dec 1999.

2.           Rijmpje, geb. te Krimpen aan de Lek op 8 jan 1912, ovl. te Krimpen aan de Lek op 29 jan 1912.

3.           Frederik, geb. te Krimpen aan de Lek op 28 jan 1913, ovl. te Krimpen aan de Lek op 6 feb 1980.

4.           Rijmpje, geb. te Krimpen aan de Lek op 8 jun 1914, ovl. te Krimpen aan de Lek op 1 sep 1934.

5.           Maartje, geb. te Krimpen aan de Lek op 2 sep 1915, ovl. op 7 feb 2012, tr. te Waarder op 6 okt 1938 met Dirk Verweij, geb. te Waarder op 4 mei 1908.

6.           Leentje, geb. te Krimpen aan de Lek op 26 feb 1917, ovl. op 9 mei 1999.

7.           Anna Cornelia, geb. te Krimpen aan de Lek op 3 jul 1918, ovl. te Krimpen aan de Lek op 23 mrt 1919.

8.           Anna Cornelia, geb. te Krimpen aan de Lek op 3 okt 1919, ovl. te Nieuw Lekkerland op 1 jan 1978.

9.           Jacobus, geb. te Krimpen aan de Lek op 13 feb 1921, tr. te Ouderkerk a/d IJssel op 10 jan 1946 met J. van der Berg, geb. circa 1922.

10.         Cornelia Anna, geb. te Krimpen aan de Lek op 3 mrt 1922.

11.         Berdina, geb. te Lekkerkerk op 16 sep 1923 Berdina is na de scheiding van Hendrik en Leentje geboren, maar door Hendrik wel als kind van hem erkend, ovl. te Gouda op 14 sep 1999.

                

                       

                       

 

Jacobus Alblas en J. van der Berg

Zijn geëmigreerd naar Canada.

 

                 Leentje Witte, tr. (2) te Lekkerkerk op 25 feb 1926 met Cornelis Leuvenink, geb. te Lekkerkerk circa 1871.

 

IXl.          Teunis Alblas, (zn. van VIIIg), geb. te Stolwijk op 7 nov 1827, korenmolenaarsknecht, ovl. te 's‑Gravenzande op 17 mrt 1885, tr. te Zevenhuizen op 11 mrt 1854 met Klaasje Suiker, dr. van Klaas Suiker en Alida Bos, geb. te Zevenhuizen op 7 jun 1828, ovl. te 's‑Gravenzande op 16 mrt 1919.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Elisabeth, geb. te 's‑Gravenzande op 8 feb 1855, tr. te 's‑Gravenzande op 8 nov 1878 met Hendrik Lodewijk Casimier, zn. van Hendrik Lodewijk Casimier en Maartje Baan, geb. te Purmerend op 26 mrt 1851, brievenbesteller, ovl. te Leiden op 22 jan 1906.

2.           Klaas, geb. te Bleiswijk op 23 okt 1856, ovl. te 's‑Gravenzande op 30 mrt 1894, volgt Xp.

3.           Frederika, geb. te Bleiswijk op 11 sep 1860, volgt Xq.

 

Xp.           Klaas Alblas, (zn. van IXl), geb. te Bleiswijk op 23 okt 1856, koopman/kruidenier, ovl. te 's‑Gravenzande op 30 mrt 1894, tr. te 's‑Gravenzande op 29 nov 1878 met Neeltje van Nellen, dr. van Arend van Nellen en Magdalena Meijer, geb. te 's‑Gravenzande op 25 feb 1857, ovl. te 's‑Gravenzande op 31 jan 1939, begr. te 's‑Gravenzande op 3 feb 1939.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. te 's‑Gravenzande op 17 jun 1879, ovl. te 's‑Gravenhage op 22 mrt 1937, volgt XIap.

2.           Arend, geb. te 's‑Gravenzande op 26 sep 1880, ovl. te 's‑Gravenzande op 9 mrt 1881.

3.           Klaasje, geb. te 's‑Gravenzande op 1 nov 1881, ovl. te 's‑Gravenhage op 31 dec 1954, volgt XIaq.

4.           Magdalena, geb. te 's‑Gravenzande op 21 dec 1882, volgt XIar.

5.           Arentje, geb. te 's‑Gravenzande op 9 mei 1884, ovl. te 's‑Gravenzande op 17 sep 1963, begr. te 's‑Gravenzande op 20 sep 1963.

6.           Elisabeth, geb. te 's‑Gravenzande op 21 sep 1885, ovl. te 's‑Gravenzande op 28 dec 1885.

7.           Arend, geb. te 's‑Gravenzande op 4 mrt 1887, ovl. te Delft op 24 nov 1967, volgt XIas.

8.           Alida, geb. te 's‑Gravenzande op 21 apr 1888, ovl. te Naaldwijk op 6 jan 1971, volgt XIat.

9.           Jacobus, geb. te 's‑Gravenzande op 23 aug 1889, ovl. te Naaldwijk op 11 dec 1968, volgt XIau.

10.         Elisabeth, geb. te 's‑Gravenzande op 18 feb 1891, ovl. te 's‑Gravenzande op 3 mrt 1970, volgt XIav.

11.         Klaas, geb. te 's‑Gravenzande op 8 nov 1892, grossier bakkerij grondstoffen, ovl. te Sprang Capelle op 3 feb 1963, begr. te Sprang Capelle op 6 feb 1963, tr. (1) te Sprang Capelle op 19 aug 1920 met Adriana Hendrika Dingena Oerlemans, dr. van Jan Jacobus Oerlemans en Gerdina Hoefnagel, geb. te Sprang Capelle op 23 mrt 1894, ovl. te 's‑Hertogenbosch op 28 mei 1937, begr. te 's Gevelduin Capelle op 2 jun 1937, tr. (2) te Ginneken op 2 mrt 1939 met Gerdina Beverwijk, geb. te Steenwijk op 16 feb 1909, ovl. te Breda op 18 nov 1999.

12.         Neeltje, geb. te 's‑Gravenzande op 11 apr 1894, ovl. te 's‑Gravenhage op 16 feb 1991, volgt XIaw.

 

Klaas Alblas.

Klaas vestigt zich op 6 mei 1876 in 's Gravenzande. Klaas en Neeltje hadden een kruidenierswinkel in de Langstraat. Na het overlijden van Klaas, tijdens de pokkenepidemie, werd de winkel voortgezet door Neeltje en hun ongetrouwde dochter Arentje. Na de afbraak van de winkel in de Langstraat werd deze voortgezet in de Fremerystraat. Neeltje deed ook kosterswerk in de Gereformeerde Kerk, dit werk werd in 1904 overgenomen door zoon Arend.

 

XIap.       Teunis Alblas, (zn. van Xp), geb. te 's‑Gravenzande op 17 jun 1879, broodbakker, ovl. te 's‑Gravenhage op 22 mrt 1937, begr. te 's‑Gravenhage op 26 mrt 1937, tr. te 's‑Gravenzande op 17 aug 1905 met Margaretha Steenks, geb. te 's‑Gravenzande op 28 nov 1881, ovl. te 's‑Gravenhage op 26 okt 1965, begr. te 's‑Gravenhage op 30 okt 1965.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje Johanna, geb. te Scheveningen op 8 jun 1906, ovl. te 's‑Gravenhage op 21 jul 2001, tr. te 's‑Gravenhage op 5 okt 1932, kerk.huw. te 's‑Gravenhage op 5 okt 1932 met Adriaan Johan Hendrik Wattez, geb. te St.Jans Molenbeek op 23 aug 1908, leraar, ovl. te 's‑Gravenhage op 30 dec 1980, begr. te 's‑Gravenhage op 3 jan 1981.

2.           Klaas Johannes, geb. te Scheveningen op 9 jul 1907, leraar wiskunde/boekhouden, ovl. te 's‑Gravenhage op 2 sep 1943, begr. te 's‑Gravenhage op 6 sep 1943, tr. te 's‑Gravenhage op 10 okt 1934 met Lijntje Clasina Oranje, dr. van Pieter Oranje en Maaike Helena Littooij, geb. te Amsterdam op 19 feb 1906, onderwijzeres, ovl. te 's‑Gravenhage op 28 nov 1997, begr. te 's‑Gravenhage op 3 dec 1997.

3.           Johannes, geb. te Scheveningen op 26 okt 1908, bakker, ovl. te Quelph Ontario [Canada] op 15 apr 1994, tr. te 's‑Gravenhage op 21 mrt 1934 met Maria van den Assem, geb. te Scheveningen op 8 sep 1910, ovl. te Quelph Ontario [Canada] op 15 apr 1994.

4.           Willem Jacobus, geb. te Scheveningen op 25 mei 1910, bakker, ovl. te 's‑Gravenhage op 16 feb 1991, begr. te 's‑Gravenhage op 21 feb 1991, tr. te Appeltern op 12 jun 1935, kerk.huw. te Scheveningen op 12 jun 1935 met Elisabeth Fieret, geb. te 's‑Gravenhage op 1 jul 1914, ovl. te 's‑Gravenhage op 4 jul 1996, begr. te 's‑Gravenhage op 9 jul 1996.

5.           Teunis, geb. te Scheveningen op 25 aug 1912, bakker/concierge, ovl. te 's‑Gravenhage op 5 dec 1994, begr. te 's‑Gravenhage op 9 dec 1994, tr. te 's‑Gravenhage op 9 mrt 1938 met Hendrikje Smid, geb. te Groningen op 5 aug 1915, ovl. te 's‑Gravenhage op 27 dec 2000.

6.           Arend, geb. te Scheveningen op 23 jul 1914, accountant, ovl. te Rijswijk op 23 aug 1997, begr. te Rijswijk op 27 aug 1997, tr. (1) te 's‑Gravenhage op 9 sep 1942 met Maria Post, geb. te IJselmuiden op 19 aug 1917, ovl. te 's‑Gravenhage op 27 jul 1946, tr. (2) te 's‑Gravenhage op 18 okt 1950 met Alida Willemina Schipper, geb. te Ermelo op 7 jul 1920, ovl. te Apeldoorn op 16 jun 2001.

7.           Johanna, geb. te Scheveningen op 24 nov 1917, ovl. te 's‑Gravenhage op 14 dec 1999, tr. te 's‑Gravenhage op 11 apr 1945 met Gerrit van Dijk, geb. te 's‑Gravenhage op 11 jan 1907, drukker/typograaf, ovl. te 's‑Gravenhage op 27 okt 1986, begr. te 's‑Gravenhage op 31 okt 1986.

8.           Margaretha, geb. te Scheveningen op 1 jul 1922, otr. te 's‑Gravenhage op 20 mrt 1946 met Leendert Corstiaan Lievaart, geb. te Naaldwijk op 29 dec 1912, tuinder, ovl. te Naaldwijk op 7 jan 2005, begr. te Naaldwijk begraafplaats Naaldwijk.

 

XIaq.       Klaasje Alblas, (dr. van Xp), geb. te 's‑Gravenzande op 1 nov 1881, ovl. te 's‑Gravenhage op 31 dec 1954, begr. te 's‑Gravenhage op 4 jan 1955, tr. te 's‑Gravenzande op 1 aug 1907 met Bartel Geleijnse, geb. te Haamstede op 9 mei 1879, ovl. te 's‑Gravenhage op 30 mei 1946, begr. te 's‑Gravenhage Oud Eik en Duin op 3 jun 1946.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bartel, geb. te Maassluis op 11 jun 1908, ovl. te Maassluis op 11 aug 1916.

2.           Klaas, geb. te Maassluis op 14 jun 1909, ovl. op 18 okt 1982, tr. op 18 nov 1936 met Janny Smoker, geb. circa 1911, ovl. op 11 aug 1978.

3.           Pieter Willem, geb. te Maassluis op 5 jul 1910, Majoor Telegrafist bij Marine, ovl. te Den Helder op 13 jun 1955, relatie met Martha Maria Anna Kronemeijer, geb. te 's‑Gravenhage op 12 mei 1910, ovl. te Arnhem op 28 apr 1996, begr. te 's‑Gravenhage begraafplaats Oud Eik en Duinen.

4.           Teunis, geb. te Maassluis op 5 jan 1913, ovl. te 's‑Gravenhage op 17 dec 1962, tr. te 's‑Gravenhage op 18 jan 1939 met Martine Johanna Beekman, geb. te 's‑Gravenhage op 7 nov 1912, ovl. te 's‑Gravenhage op 2 okt 1997, begr. te 's‑Gravenhage op 7 okt 1997.

5.           Nicolaas Johannes, geb. te Maassluis op 5 mrt 1914, ovl. te Vlaardingen op 30 jun 2005, begr. te Vlaardingen begraafplaats "Holy", relatie met Cornelia Rookhuizen, geb. circa 1914, ovl. te Vlaardingen op 3 feb 2005, begr. te Vlaardingen begraafplaats "Holy".

6.           Neeltje, geb. te 's‑Gravenhage op 11 aug 1915, ovl. op 22 sep 1992, relatie met Abram Vianen, geb. circa 1913, ovl. op 5 jul 1984.

7.           Lijna Pieternella, geb. te 's‑Gravenhage op 6 apr 1917, ovl. op 21 mei 1993, tr. op 15 sep 1948 met Aad van de Kruk, geb. circa 1915.

8.           Magdalena, geb. te 's‑Gravenhage op 23 dec 1918, ovl. te Spijkenisse op 2 dec 2011, begr. te Rozenburg Algemene begraafplaats, tr. op 29 okt 1947 met Jan Siersema, geb. te Marum op 25 feb 1923, ovl. te Spijkenisse op 18 apr 2003, begr. te Rozenburg Algemene begraafplaats.

9.           Bartel, geb. te 's‑Gravenhage op 2 mei 1920, ovl. op 29 dec 2000, tr. op 3 mrt 1948 met Siet Nieuwland, geb. circa 1918.

10.         Simon, geb. te 's‑Gravenhage op 1 sep 1922, ovl. op 20 dec 1998, relatie met Riet van Nielen, geb. circa 1924, ovl. op 3 okt 1992.

 

XIar.        Magdalena Alblas, (dr. van Xp), geb. te 's‑Gravenzande op 21 dec 1882, tr. te 's‑Gravenzande op 17 jun 1920 met Koos Hollaar, geb. te Maassluis circa 1889.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willem, geb. circa 1920.

 

XIas.        Arend Alblas, (zn. van Xp), geb. te 's‑Gravenzande op 4 mrt 1887, koster, ovl. te Delft op 24 nov 1967, begr. te 's‑Gravenzande op 28 nov 1967, tr. (1) te 's‑Gravenzande op 19 feb 1914 met Clasina van der Kaaij, geb. te 's‑Gravenzande op 1 nov 1886, ovl. te 's‑Gravenzande op 8 sep 1939, begr. te 's‑Gravenzande op 10 sep 1939.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Grietje, geb. te 's‑Gravenzande op 6 jan 1915, ovl. te 's‑Gravenzande op 24 aug 1952, otr. te 's‑Gravenzande op 1 dec 1938 met Frans van der Hout, zn. van Jogchem van der Hout en Neeltje Sophia van Geest, geb. te 's‑Gravenzande op 29 nov 1912.

 

                 Arend Alblas, tr. (2) te 's‑Gravenzande op 12 mei 1948 met Aafje Haaring, geb. te 's‑Gravenzande op 31 jan 1893, ovl. te Naaldwijk op 21 apr 1976.

 

XIat.        Alida Alblas, (dr. van Xp), geb. te 's‑Gravenzande op 21 apr 1888, ovl. te Naaldwijk op 6 jan 1971, tr. te 's‑Gravenzande op 3 jul 1913 met Matthijs Honders, geb. te Herwijnen op 4 sep 1887, ovl. te Naaldwijk op 20 okt 1959, begr. te Naaldwijk op 24 okt 1959.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willem Johannes, geb. te Naaldwijk op 3 aug 1915, ovl. te Delft op 31 mei 2005, begr. te Naaldwijk op 4 jun 2005, tr. op 31 jul 1940 met Jannetje Elisabeth Vellekoop, geb. te Poeldijk op 14 feb 1917, ovl. te Naaldwijk op 14 mrt 2006, begr. te Naaldwijk op 20 mrt 2006.

2.           Neeltje, geb. te Naaldwijk op 30 aug 1916, ovl. te Delft op 22 dec 2006, begr. te Naaldwijk op 29 dec 2006, tr. op 29 okt 1935 met Willem Flikweert, geb. te Nieuwerkerk op 17 aug 1911, ovl. te Delft op 3 nov 1989, begr. te Naaldwijk op 8 nov 1989.

3.           Wilhelmina Maria Hermina, geb. te Naaldwijk op 3 nov 1917, ovl. te Naaldwijk op 8 jul 1918.

4.           Wilhelmina Hermina, geb. te Naaldwijk op 9 nov 1918, ovl. te Wateringen op 28 okt 2004, begr. te Wateringen op 2 nov 2004, tr. op 27 nov 1946 met Johannes Leerdam, geb. te Kwintsheul op 5 feb 1911, ovl. te Kwintsheul op 25 okt 1994, begr. te Wateringen op 29 okt 1994.

5.           Alida, geb. te Naaldwijk op 11 mrt 1921, ovl. te Driebergen op 23 nov 2012, begr. te Driebergen, tr. op 29 mrt 1944 met Anton Kok, geb. te 's‑Gravenhage op 8 aug 1919, ovl. te Driebergen op 12 apr 2007, begr. te Driebergen op 17 apr 2007.

6.           Klaas, geb. te Naaldwijk op 20 mei 1922, ovl. te Vlaardingen op 29 sep 1988, begr. te Vlaardingen op 4 okt 1988, tr. op 20 aug 1946 met Anna Wapenaar, geb. te Vlaardingen op 14 aug 1924, ovl. te Vlaardingen op 24 jul 2016, begr. te Vlaardingen Begraafplaats Holy op 29 jul 2016.

7.           Petronella Johanna, geb. te Naaldwijk op 28 okt 1924, ovl. te Delft op 20 jun 2007, begr. te Hoek van Holland op 25 jun 2007, tr. op 19 okt 1949 met Eliza Huysman, geb. te 's‑Gravenzande op 17 feb 1923, ovl. te Delft op 3 mrt 2004, begr. te Hoek van Holland op 8 mrt 2004.

8.           Klaasje (Loes), geb. te Naaldwijk op 2 mei 1927, tr. op 20 apr 1955 met Arie de Gier, geb. te 's‑Gravenhage op 5 feb 1926, ovl. te 's‑Gravenhage op 13 nov 1994, begr. te 's‑Gravenhage op 18 nov 1994.

9.           Matthijs, geb. te Naaldwijk op 19 sep 1929, ovl. te Brockville [Canada] op 3 sep 2010, begr. te Williamsburg [Canada] op 7 sep 2010, tr. op 16 jun 1954 met Wilhelmina van der Hoek, geb. te Honselersdijk op 18 jun 1929, ovl. te Brockville [Canada] op 17 aug 2011, begr. te Williamsburg [Canada] op 19 aug 2011.

 

XIau.       Jacobus Alblas, (zn. van Xp), geb. te 's‑Gravenzande op 23 aug 1889, reiziger/gistbezorger, ovl. te Naaldwijk op 11 dec 1968, begr. te Naaldwijk op 16 dec 1968, tr. te Maassluis op 28 aug 1919 met Pieternella Bergwerf, geb. te Maassluis op 22 mrt 1889, ovl. te Delft op 28 mei 1968, begr. te Naaldwijk op 31 mei 1968.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Klaas, geb. te Hoek van Holland op 18 feb 1922, ovl. te Oisterwijk op 23 okt 2006, gecr. te Tilburg op 28 okt 2006 ,de urn is bijgezet in het graf van zijn ouders te Naaldwijk, tr. te Naaldwijk op 20 okt 1948, (gesch.) met M.M. Geene, geb. circa 1924.

2.           Christina, geb. te Hoek van Holland op 31 mrt 1923, relatie met J. van Golen, geb. circa okt 1922.

3.           Neeltje, geb. te Hoek van Holland op 15 nov 1926, ovl. te Vancouver [Canada] op 17 jun 2007, tr. met H.G. van der Wel, geb. te De Lier op 4 jun 1924.

4.           Jannie, geb. te Naaldwijk op 19 jun 1929, ovl. te Naaldwijk op 23 jan 2016, begr. te Naaldwijk op 29 jan 2016, tr. te Naaldwijk op 16 okt 1952 met Hendrik Hortensius, geb. op 31 dec 1926, ovl. op 22 dec 2000, begr. te Naaldwijk op 27 dec 2000.

                

                       

                       

 

J. van Golen en Christina Alblas

Gezin in 1947 geëmigreerd naar Vancouver, Canada.

 

Neeltje Alblas.

gezin in 1947 geëmigreerd naar Vancouver, Canada.

 

XIav.       Elisabeth Alblas, (dr. van Xp), geb. te 's‑Gravenzande op 18 feb 1891, ovl. te 's‑Gravenzande op 3 mrt 1970, begr. te 's‑Gravenzande op 7 mrt 1970, tr. te 's‑Gravenzande op 20 sep 1917 met Hendrik van der Wijden, zn. van Teunis van der Wijden (tuinder) en Voskamp Hester, geb. te 's‑Gravenzande op 9 nov 1891, tuinder, ovl. te 's‑Gravenzande op 3 okt 1965, begr. te 's‑Gravenzande op 7 okt 1965.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hester, geb. te Naaldwijk op 18 jun 1918, ovl. op 26 feb 2004, tr. te 's‑Gravenzande op 11 apr 1945 met Johannes van Andel, geb. te 's‑Gravenzande op 13 mrt 1916, slager, ovl. te Monster op 13 nov 1992.

2.           Klaas, geb. te Naaldwijk op 2 jun 1919, ovl. te Naaldwijk op 26 feb 1922.

3.           Neeltje, geb. te Naaldwijk op 29 aug 1921, ovl. te Delft op 14 mrt 2018, begr. te Naaldwijk Algemene Begraafplaats op 19 mrt 2018, tr. te 's‑Gravenzande op 28 apr 1948 met Johannes Hermanus Bregman, zn. van Gerrit Bregman en Jannetje Adriana Diteweg, geb. te Honselersdijk op 18 aug 1919, technisch administratief medewerker LEI, ovl. te Naaldwijk op 12 mei 2007, begr. te Naaldwijk op 16 mei 2007.

4.           Elisabeth Hendrika, geb. te Naaldwijk op 7 mei 1923, ovl. te 's‑Gravenzande op 6 dec 2007, begr. te Naaldwijk op 11 dec 2007, tr. te 's‑Gravenzande op 12 dec 1946 met Arie Boers, geb. te Naaldwijk op 29 jun 1921, ovl. te Naaldwijk op 11 aug 1990.

5.           Cornelia Helena, geb. te Naaldwijk op 8 jan 1925, ovl. te 's‑Gravenzande op 19 mei 1991, tr. te 's‑Gravenzande op 2 mrt 1950 met Arnoldes Boekenstijn, geb. te 's‑Gravenzande op 28 jan 1924, ovl. te 's‑Gravenzande op 28 nov 1986.

6.           Klasina, geb. te 's‑Gravenzande op 1 apr 1927, ovl. te 's‑Gravenzande op 3 jan 2013, begr. te 's‑Gravenzande begraafplaats Beukenhage, tr. te 's‑Gravenzande op 16 okt 1951 met Cornelis Eijgenraam, geb. te Delft op 20 jul 1922, ovl. te 's‑Gravenzande op 27 dec 2015, begr. te 's‑Gravenzande begraafplaats Beukenhage.

7.           Teunis, geb. te 's‑Gravenzande op 6 okt 1928, ovl. te Naaldwijk in Verpleeghuis "De Naaldhorst" op 15 jun 2010, begr. te Hoek van Holland op 19 jun 2010, tr. te 's‑Gravenzande op 5 mei 1953 met Margaretha van de Wagt, geb. te 's‑Gravenzande op 20 apr 1931, ovl. te Hoek van Holland op 5 mrt 2015.

8.           L.L., geb. te 's‑Gravenzande op 2 dec 1932.

9.           Hendrik, geb. te 's‑Gravenzande op 18 dec 1935, ovl. te 's‑Gravenzande op 27 jan 2011, begr. te 's‑Gravenzande op 1 feb 2011 begraafplaats Beukenhage, tr. te Monster op 31 aug 1961 met Neeltje Koen, geb. te Monster op 12 mrt 1939.

 

XIaw.      Neeltje Alblas, (dr. van Xp), geb. te 's‑Gravenzande op 11 apr 1894, ovl. te 's‑Gravenhage op 16 feb 1991, begr. te 's‑Gravenhage op 21 feb 1991, tr. te 's‑Gravenzande op 21 aug 1919 met Philippus Verbrugge, geb. te Puttershoek op 26 jan 1892, groentenhandelaar, ovl. te Leidschendam op 4 mei 1974.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Dirk Willem, geb. te Heemskerk op 12 aug 1920, tr. te 's‑Gravenhage op 22 mei 1946 met Elisabeth in 't Veld, geb. op 22 aug 1922.

2.           Klaas, geb. te Heemskerk op 24 jul 1922, ovl. circa jun 1995, tr. te 's‑Gravenhage op 23 aug 1950 met Annie Bout, geb. op 24 aug 1924, ovl. vanaf 2004.

3.           Teunis, geb. te 's‑Gravenhage op 15 sep 1926, ovl. op 4 apr 2016, tr. te 's‑Gravenhage op 28 apr 1954 met Ida Houweling, geb. op 17 mrt 1926, ovl. te 's‑Gravenhage op 27 apr 2014.

 

Xq.           Frederika Alblas, (dr. van IXl), geb. te Bleiswijk op 11 sep 1860, tr. te 's‑Gravenzande circa 26 jun 1886 met Abraham Kerst, zn. van Hendrikus Kent en Barbara Mouthaan, geb. te Capelle‑Vrijhoeve circa 1863, schoenmaker.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis Antonie, geb. te Capelle aan de IJssel in 1887, ovl. te Amerongen op 16 apr 1942, tr. te Amerongen op 21 dec 1911 met Maria Louisa Stap, dr. van Hendrik Cornelis Stap en Maria Louisa Veerman, geb. te Amerongen in 1885.

2.           Hendrik, geb. te Capelle‑Vrijhoeve circa 1892, tr. te 's‑Gravenmoer op 22 aug 1917 met Cornelia Johanna Kielen, dr. van Evert Kielen en Eva Cornelia Versteeg, geb. te 's‑Gravenmoer circa 1895.

3.           Antonie, geb. te Capelle‑Vrijhoeve circa 1896, tr. te Capelle‑Vrijhoeve op 31 dec 1919 met Johanna Oerlemans, dr. van Jan Jacobus Oerlemans en Gerdina Hoefnagel, geb. te Capelle aan de IJssel circa 1898.

 

VIIIh.      Peter Alblas, (zn. van VIIg), geb. te Langerak op 10 nov 1781, werkman, ovl. te Langerak op 9 dec 1839, tr. te Langerak op 28 dec 1805 met Emmetje Teunisse Schippers, geb. te Langerak op 10 mrt 1779, ovl. te Langerak op 29 okt 1855.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gijsbert, geb. te Langerak op 15 mei 1806, ged. te Langerak op 18 mei 1806, ovl. te Langerak op 24 mei 1851.

2.           Heijltje, geb. te Langerak op 1 nov 1808, ovl. te Langerak op 7 aug 1875, volgt IXm.

3.           Huugje, geb. te Langerak op 10 mei 1809, ged. te Langerak op 14 mei 1809.

4.           Teunis, geb. te Langerak op 3 dec 1810, ged. te Langerak op 12 dec 1810, ovl. te Langerak op 14 apr 1830.

5.           Gerrigje, geb. te Langerak voor 1813, ovl. te Ameide op 18 apr 1858, volgt IXn.

6.           Klaas, geb. te Langerak circa 1815, werkman, ovl. te Langerak op 12 mrt 1884, tr. te Langerak op 13 nov 1839 met Lijntje Boonstoppel, dr. van Adrianus Boonstoppel en Pleuntje Vonk, geb. circa 1804.

7.           Jacob, geb. te Langerak op 19 jun 1818, ovl. te Langerak op 16 mrt 1820.

8.           Frederik, geb. te Langerak op 30 mrt 1819, ovl. te Langerak op 5 jul 1838.

9.           Lijsbeth, geb. te Langerak op 14 feb 1822, ovl. te Nieuwpoort op 21 aug 1870.

10.         Maria, geb. te Langerak op 15 jun 1823, ovl. te Hoornaar op 5 sep 1891, volgt IXo.

11.         Jouweltje, geb. te Langerak op 15 mei 1825, ovl. te Langerak op 21 dec 1826.

12.         Beligje, geb. te Langerak op 1 dec 1826, ovl. te Langerak op 22 feb 1828.

13.         Maaike, geb. te Langerak op 11 dec 1828, ovl. te Langerak op 7 nov 1835.

 

IXm.        Heijltje Alblas, (dr. van VIIIh), geb. te Langerak op 1 nov 1808, ged. te Langerak op 8 nov 1808, diensbode, ovl. te Langerak op 7 aug 1875, tr. te Langerak op 13 apr 1827 met Daniël Haas, zn. van Johannes Haas en Aantje Hoogewerf, ged. te Ameide op 13 jun 1801, boerenknecht.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Emmigje de Haas, geb. te Langerak op 18 aug 1831.

2.           Teuntje de Haas, geb. te Langerak circa 1837, ovl. te Langerak op 25 aug 1839.

3.           Johanna de Haas, geb. te Langerak op 5 okt 1842.

4.           Peter de Haas, geb. te Langerak op 27 apr 1846.

 

IXn.         Gerrigje Alblas, (dr. van VIIIh), geb. te Langerak voor 1813, diensbode, ovl. te Ameide op 18 apr 1858,

                 een zoon:

1.           Teunis Alblas, geb. te Langerak op 29 jan 1833, ovl. te Langerak op 14 mei 1833.

 

                 Gerrigje Alblas, tr. te Langerak op 17 sep 1836 met Teunis van den Hoven, zn. van Teunis van den Hoven en Aachje Verschoor, geb. te Willige‑Langerak circa 1806, arbeider.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Peter, geb. te Ameide in 1842, tr. (1) te Alkmaar op 17 dec 1865 met Antje van Voorts, dr. van Willem van Voorts en Huibertje Konijn, geb. te Egmond aan Zee in 1842, tr. (2) te Alkmaar op 4 dec 1892 met Elisabeth Geertruida Dekker, dr. van Jacob Dekker en Hendrica Helena Johanna van Engelen, geb. te Alkmaar in 1856.

 

IXo.         Maria Alblas, (dr. van VIIIh), geb. te Langerak op 15 jun 1823, ovl. te Hoornaar op 5 sep 1891,

                 een dochter:

1.           Emmigje Alblas, geb. te Langerak op 6 jun 1850, ovl. te Langerak op 15 sep 1852.

 

                 Maria Alblas, tr. te Hoornaar op 21 jan 1859 met Arie Hooikaas, geb. te Hoogblokland op 11 okt 1814, ovl. te Hoornaar op 28 nov 1893.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willemijntje Emmigje, geb. te Hoornaar op 21 apr 1865, ovl. te Hoornaar op 6 jan 1939.

 

VIIIi.       Gijsbert Alblas, (zn. van VIIg), ged. te Langerak op 15 mei 1785, arbeider,bouwman, ovl. te Langerak op 25 nov 1849, tr. (1) te Brandwijk op 19 okt 1806 met Grietje den Toom, dr. van Arie den Toom en Klasina Rietveld, ged. te Brandwijk op 19 nov 1780, ovl. te Langerak op 30 mei 1823.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gijsbertus, geb. te Langerak op 17 feb 1808, ovl. te Veur op 7 jul 1883, volgt IXp.

2.           Klazina, geb. te Langerak op 8 feb 1809, ged. te Langerak op 8 feb 1809.

3.           Marigje, geb. te Langerak op 13 nov 1811, ged. te Langerak op 24 nov 1811, tr. te Ameide op 23 mrt 1830 met Leendert Kouwenhoven, zn. van Bastiaan Kouwenhoven en Marrigje de Hoop, geb. te Ameide circa 1806, arbeider, schipper.

4.           Arie, geb. te Langerak op 29 mrt 1815, ovl. te Langerak op 4 dec 1886, tr. te Langerak op 9 feb 1849 met Neeltje Zwijnenburg, dr. van Arie Zwijnenburg en Seijgje Dempers, geb. te Groot Ammers op 2 jun 1802.

5.           Gerrigje, geb. te Langerak circa 1816, ovl. te Langerak op 28 feb 1818.

6.           Klaas, geb. te Langerak op 9 dec 1818, ovl. te Langerak op 22 apr 1822.

 

                 Gijsbert Alblas, tr. (2) te Langerak op 3 jul 1825 met Jannigje den Rade, dr. van Jan Jacobse den Rade en Marigje Nederberg, geb. te Andel circa 1776, ovl. te Langerak op 17 feb 1853.

 

IXp.         Gijsbertus Alblas, (zn. van VIIIi), geb. te Langerak op 17 feb 1808, boer, ovl. te Veur op 7 jul 1883, tr. (1) te Groot Ammers op 12 mrt 1830 met Elisabeth Zwijnenburg, dr. van Leendert Zwijnenburg en Baartje Hogendoorn, geb. te Groot Ammers circa 1810, ovl. te Veur op 14 jan 1847.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Margarheta, geb. te Groot Ammers op 31 aug 1830, volgt Xr.

2.           Bartje, geb. te Groot Ammers op 31 mrt 1832, ovl. te 's‑Gravenhage op 13 apr 1878, tr. te Veur op 4 mei 1860 met Johannes Schmal, zn. van Johannes Pieter Schmal en Johanna Jacoba Beuker, geb. te Voorburg op 15 mrt 1828, huisschilder, ovl. te Voorburg op 5 mrt 1900.

3.           Leendert, geb. te Groot Ammers op 28 dec 1833, volgt Xs.

4.           Gijsbert, geb. te Veur op 5 jun 1835, tr. te Mijdrecht op 28 apr 1869 met Klasina de Graaff, geb. te Mijdrecht in 1830.

5.           Neeltje, geb. te Veur op 8 dec 1836, ovl. te Veur op 30 mrt 1839.

6.           Adriana, geb. te Veur op 1 mrt 1838, ovl. te Veur op 5 sep 1838.

7.           Adriana, geb. te Veur op 15 mrt 1839, ovl. te Veur op 2 jul 1841.

8.           Cornelis, geb. te Veur op 25 mrt 1840, ovl. te Veur op 20 jun 1840.

9.           Nicolaas, geb. te Veur op 12 jan 1842, ovl. te Wassenaar op 12 aug 1920, volgt Xt.

10.         Elisabeth, geb. te Veur op 5 jul 1843, ovl. te Veur op 5 aug 1848.

11.         Neeltje, geb. te Veur op 20 mei 1844, ovl. te Veur op 30 apr 1848.

 

                 Gijsbertus Alblas, tr. (2) te Voorschoten op 28 apr 1848 met Maartje van der Kwaak, dr. van Dirk van der Kwaak en Geertje Keijzer, geb. te Rijnsburg op 9 feb 1817, ovl. te Veur op 11 mrt 1886.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Dirk, geb. te Veur op 12 nov 1848, ovl. te Veur op 16 jan 1920.

2.           Gerard, geb. te Veur op 10 aug 1850, ovl. te Veur op 30 okt 1850.

3.           Geertje, geb. te Veur op 6 nov 1851, ovl. te Veur op 15 jun 1853.

4.           Gerard, geb. te Veur op 30 aug 1853, ovl. te Veur op 31 mei 1937, volgt Xu.

5.           Albertus, geb. te Veur op 5 mrt 1859, ovl. te 's‑Gravenhage op 28 apr 1937, volgt Xv.

 

Xr.           Margarheta Alblas, (dr. van IXp), geb. te Groot Ammers op 31 aug 1830, tr. te Veur op 20 sep 1848 met Arie Oudshoorn, zn. van Leendert Oudshoorn en Helena Koole, geb. te Veur op 30 nov 1825, arbeider, bouwman, koopman, ovl. te Veur op 26 aug 1881.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Leendert, geb. te Veur op 7 sep 1848, ovl. te Veur op 20 aug 1851.

2.           Elisabeth, geb. te Veur op 28 sep 1850.

3.           Lena, geb. te Veur op 30 nov 1852.

4.           Gijsbert, geb. te Veur op 18 dec 1854.

5.           Cornelia, geb. te Veur op 22 okt 1856.

6.           Leendert, geb. te Veur op 20 jul 1858, ovl. te Veur op 19 feb 1861.

7.           Cornelis, geb. te Veur op 3 okt 1860.

8.           Aleida, geb. te Veur op 2 feb 1862, ovl. te Veur op 18 sep 1863.

9.           Maria, geb. te Veur op 22 okt 1864.

10.         Alida, geb. te Veur op 4 feb 1866.

11.         Leendert, geb. te Veur op 3 mrt 1867, brievenbesteller, ovl. te Wageningen op 12 okt 1934, tr. te Wageningen op 21 dec 1895 met Frederika Cornelia van de Peppel, dr. van Martinus van de Peppel en Elisabeth Maria Dobbenberg, geb. te Wageningen circa 1868, dienstbode.

12.         Alida, geb. te Veur op 12 apr 1869.

13.         Alida, geb. te Veur op 24 sep 1870, ovl. te Veur op 27 dec 1872.

 

Xs.           Leendert Alblas, (zn. van IXp), geb. te Groot Ammers op 28 dec 1833, koopman, tr. te Delft op 6 jul 1870 met Adriana Kleijn, geb. te Akkersdijk op 2 aug 1832.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Elizabeth Maria, geb. te Delft op 22 aug 1874, ovl. te Delft op 20 sep 1874.

2.           Gerard Adrianus, geb. te Delft op 20 mei 1876, volgt XIax.

 

XIax.       Gerard Adrianus Alblas, (zn. van Xs), geb. te Delft op 20 mei 1876, relatie met Hendrika Johanna Sophia de Bruin, dr. van Johannes de Bruin en Johanna Sophia Heiltje Grol, geb. circa 1878.

                 Uit deze relatie:

1.           Adriana Johanna, geb. te Delft op 9 dec 1901, tr. te 's‑Gravenhage op 5 okt 1921 met Cornelis Hermanus Labrie, geb. te 's‑Gravenhage op 28 dec 1895, machinebankwerker, ovl. te 's‑Gravenhage op 3 jun 1977.

 

Xt.           Nicolaas Alblas, (zn. van IXp), geb. te Veur op 12 jan 1842, opzichter landgoed De Raaphorst in Wassenaar, ovl. te Wassenaar op 12 aug 1920, tr. te Wassenaar op 2 mei 1875 met Alida van der Niet, dr. van Leendert van der Niet en Marijtje van Beelen, geb. te Noordwijkerhout op 18 feb 1854, dienstbode, ovl. te 's‑Gravenhage op 30 dec 1937.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gijsbert, geb. te Wassenaar op 13 mei 1876, ovl. te Steenwijk op 30 jul 1959, volgt XIay.

2.           Leendert, geb. te Wassenaar op 21 mei 1878.

3.           Cornelis, geb. te Wassenaar op 21 mei 1878.

4.           Elisabeth, geb. te Wassenaar op 19 dec 1880, tr. te Wassenaar op 18 feb 1909 met Jan Jacob van Dam, geb. te Krommenie circa 1880.

5.           Martina Maria Louisa Theodora, geb. te Wassenaar op 8 jul 1882, tr. te Wassenaar op 28 apr 1910, (gesch. te Wassenaar op 3 jun 1925) met Gustar Oscar Heirich Brose, geb. te Gallien [Duitsland] in 1879.

6.           Nicolaas, geb. te Wassenaar op 11 mei 1885.

7.           Alida, geb. te Wassenaar op 11 dec 1886, ovl. te Wassenaar op 23 jul 1925, tr. te Wassenaar op 4 jun 1908 met Adolf Bloemendal, geb. te Wassenaar circa 1885.

8.           Arie, geb. te Wassenaar circa 4 mei 1888, tr. te Putten op 23 nov 1920 met Johanna Katharina Rutel, geb. te Putten circa 1890.

9.           Wilhelmina, geb. te Wassenaar op 29 sep 1889, tr. te Wassenaar op 14 jan 1915 met Gijsbert Los, geb. te Haarlemmermeer circa 1888.

 

Alida van der Niet.

Alida heeft haar 80ste verjaardag gevierd op de boerderij van de buitenplaats Raaphorst, als dank schreef zij het volgende briefje: Gevierd de 80 jaar op de Boerderij buitenplaats Raaphorst met mijn kinderen en vrienden en vriendinnen op de landgoederens van den Vorstelijken Goederen waar ik 60 jaaren heefd gewoond, nu door ongesteldheid in Den Haag nu veelen groeten aan allen, tot weerziens. Moeder A. Alblas-van der Niet.

 

XIay.       Gijsbert Alblas, (zn. van Xt), geb. te Wassenaar op 13 mei 1876, NS arbeider, ovl. te Steenwijk op 30 jul 1959, tr. te Noordeloos op 28 mrt 1900 met Lijsje Adriaantje Maria de Jong, dr. van Arie de Jong en Christina Rietveld, geb. te Noordeloos op 23 apr 1879, ovl. te Steenwijk op 8 jan 1946.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Nicolaas, geb. te Weststellingwerf op 2 apr 1901, arbeider, ovl. te Meppel op 5 aug 1989, tr. te Havelte op 27 aug 1926 met Jantje Dekker, geb. te Havelte op 26 nov 1903, ovl. te Zwolle op 13 jan 1983.

2.           Dood geboren meisjes tweeling, geb. en ovl. te Weststellingwerf op 26 feb 1902.

3.           Christina Alida, geb. te Weststellingwerf op 10 jan 1903, dienstbode, ovl. te Steenwijk op 28 mei 1983, tr. te Steenwijkerwold op 30 apr 1932 met Klaas Hendriks, zn. van Roelof Hendriks en Jantje Bakker, geb. te Steenwijkerwold op 9 sep 1900, groentenventer.

4.           Alida, geb. te Weststellingwerf op 30 nov 1903, ovl. te Weststellingwerf op 9 mrt 1905.

5.           Jacoba, geb. te Weststellingwerf op 10 nov 1904, tr. te Steenwijk op 24 dec 1929 met Hendrikus Sluiter, geb. te Steenwijk circa 1905, plateelschilder.

6.           Arie, geb. te Steenwijkerwold op 23 dec 1906, arbeider, ovl. te Zwolle op 19 nov 1997, tr. te Steenwijkerwold op 15 jun 1929 met Roelina Vos, geb. te Diever op 30 aug 1907, ovl. te Zwolle op 19 apr 1967.

7.           Maaike Klasina, geb. te Steenwijkerwold op 13 nov 1911, ovl. te Apeldoorn op 19 apr 1991, tr. te Amsterdam op 23 feb 1938 met Roel den Hollander, geb. te Fijnaart op 20 jan 1915, ovl. te Apeldoorn op 28 jul 1999.

8.           Alida, geb. te Steenwijkerwold op 15 sep 1913, tr. te Ouder Amstel op 14 apr 1937 met Hendrik van Leeuwen, geb. circa 1910.

9.           Leendert, geb. te Steenwijkerwold op 24 sep 1915, ovl. te Zwolle op 6 nov 1979, tr. te Steenwijkerwold op 20 dec 1945 met D. Keizer, geb. circa 1917.

10.         Adriana Maria, geb. te Steenwijkerwold op 12 sep 1917, ovl. te 's‑Gravenhage op 16 aug 1994, tr. te Steenwijk op 17 jun 1938 met F. van Olst, geb. te Steenwijk op 5 jul 1913, ovl. te Naaldwijk op 8 mei 2000.

11.         Maria, geb. te Steenwijkerwold op 10 dec 1920, ovl. te Steenwijk op 9 apr 2001, tr. te Steenwijk op 15 jul 1938 met J. Vis, geb. circa 1920, ovl. op 19 feb 1988.

 

Xu.           Gerard Alblas, (zn. van IXp), geb. te Veur op 30 aug 1853, landbouwer, ovl. te Veur op 31 mei 1937, begr. te Voorschoten, tr. te Voorschoten op 18 jun 1875 met Cornelia Margaretha van 't Riet, dr. van Gerrit van 't Riet en Alida Jacoba van Leeuwen, geb. te Oegstgeest op 27 apr 1850, ovl. te Veur op 1 jun 1940, begr. te Voorschoten.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gijsbert, geb. te Veur op 10 okt 1875, ovl. te Voorschoten op 13 jan 1915, volgt XIaz.

2.           Alida Jacoba, geb. te Veur op 15 okt 1876, ovl. op 5 mei 1939, volgt XIba.

3.           Maria, geb. te Veur op 13 nov 1877, ovl. op 21 sep 1881, begr. te Voorschoten.

4.           Gerrit, geb. te Veur op 18 jan 1879, ovl. op 6 okt 1881.

5.           Margie, geb. te Veur op 30 aug 1880, ovl. te Voorburg op 12 aug 1964, volgt XIbb.

6.           Maria Elisabeth, geb. te Voorschoten op 19 nov 1881, ovl. te Leiden op 10 mrt 1955, volgt XIbc.

7.           Gerrit, geb. te Veur op 30 jan 1883, ovl. te Lisse op 10 okt 1943, volgt XIbd.

8.           Simon, geb. te Veur op 30 jun 1884, ovl. circa 1940.

9.           Cornelia Margaretha, geb. te Veur op 26 aug 1885, ovl. te Leiden op 22 nov 1986, volgt XIbe.

10.         Dirk, geb. te Veur op 26 dec 1886, ovl. te Veenendaal op 28 aug 1978, begr. te Veenendaal op 31 aug 1978.

11.         Hillegonda, geb. te Veur op 4 apr 1888, ovl. te Leidschendam op 24 mrt 1975, volgt XIbf.

12.         Nicolaas, geb. te Veur op 2 apr 1890, ovl. te Ede op 23 apr 1990, volgt XIbg.

13.         Gerard, geb. te Veur op 30 mei 1891, ovl. te Veenendaal op 11 okt 1970, begr. te Veenendaal op 14 okt 1970.

14.         Antje, geb. te Veur op 20 dec 1893, ovl. te Leiden op 9 sep 1963, volgt XIbh.

15.         Albertus, geb. te Veur op 9 nov 1895, ovl. te Leidschendam op 5 dec 1986, volgt XIbi.

 

XIaz.        Gijsbert Alblas, (zn. van Xu), geb. te Veur op 10 okt 1875, ovl. te Voorschoten op 13 jan 1915, begr. te Voorschoten, relatie met Willemijntje van Maanen, geb. circa 1877, ovl. te Voorschoten circa 1969.

                 Uit deze relatie:

1.           Willem, geb. te Leiden op 2 sep 1900, gasfitter/gem.werker, ovl. te Oegstgeest op 23 jun 1979, begr. te Voorschoten op 27 jun 1979, tr. te Katwijk aan den Rijn op 14 feb 1929 met Maartje Verhoef, geb. circa 1908, ovl. te Voorschoten op 15 jan 1983, begr. te Voorschoten op 19 jan 1983.

2.           Gerardus, geb. te Voorschoten op 19 jan 1909, huisschilder, ovl. te 's‑Gravenhage op 15 feb 1983, begr. te Leidschendam op 19 feb 1983, tr. te Stompwijk op 5 apr 1934 met Lena Catharina Vermeer, geb. te Voorburg op 20 okt 1911, ovl. te Leidschendam op 18 nov 1994, begr. te Leidschendam op 23 nov 1994.

3.           Barend, geb. te Voorschoten op 10 mei 1910, ovl. te Wassenaar, tr. op 27 apr 1940 met Clazina van Egmond, geb. circa 1913.

4.           Cornelis, geb. te Voorschoten op 27 aug 1912, gistbezorger/pluimveehandelaar, ovl. te Leidschendam op 23 jul 1994, gecr. te Leiden op 27 jul 1994, tr. te Leidschendam op 15 jun 1948 met Jacoba Plas, geb. te Stompwijk circa 17 jul 1919, ovl. te Leidschendam op 18 feb 1983, gecr. te 's‑Gravenhage op 21 feb 1983.

5.           Gijsbertus, geb. te Voorschoten op 8 mrt 1914, metselaar, ovl. te Voorschoten op 10 feb 1981, begr. te 's‑Gravenhage op 13 feb 1981, tr. te Leiden op 31 jan 1940 met Wilhelmina van der Leek, geb. te Leiden op 31 dec 1917, ovl. te Voorschoten op 29 sep 1981, begr. te 's‑Gravenhage op 1 okt 1981.

 

XIba.       Alida Jacoba Alblas, (dr. van Xu), geb. te Veur op 15 okt 1876, ovl. op 5 mei 1939, begr. te Leidschendam, tr. te Veur op 3 nov 1899 met Cornelis Huisman, zn. van Arie Huisman en Neeltje van Leeuwen, geb. te Voorschoten op 12 apr 1875, melkboer, ovl. te Veur op 23 apr 1948, begr. te Voorschoten op 26 apr 1948.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje, geb. te Stompwijk op 23 dec 1899, ovl. te Voorburg op 14 feb 1982, tr. met Cornelis Oudshoorn, geb. circa 1896, ovl. circa 1950.

2.           Gerard, geb. te Stompwijk op 23 okt 1902, tr. met Wilhelmina Koerts.

3.           Arie, geb. te Stompwijk op 17 mrt 1906, tr. met Maria Catrina Spierdijk, geb. te Rotterdam op 5 nov 1912.

4.           Cornelia Margaretha, geb. te Stompwijk op 22 aug 1909, tr. met Piet Oosterlee, geb. op 9 jul 1905, ovl. op 23 nov 1985.

 

XIbb.       Margie Alblas, (dr. van Xu), geb. te Veur op 30 aug 1880, ovl. te Voorburg op 12 aug 1964, begr. te Leidschendam op 15 aug 1964, tr. te Veur op 30 mei 1906 met Johannes Abraham Keukenmeester, geb. te Stompwijk circa 7 mrt 1879, ovl. te Leidschendam op 6 okt 1967, begr. te Leidschendam.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Petronella Johanna, geb. te Stompwijk op 26 dec 1908.

2.           Cornelia, geb. te Stompwijk op 16 sep 1918, tr. te Leidschendam op 20 jul 1943 met Paulus Glasbergen, geb. circa 1916.

 

XIbc.       Maria Elisabeth Alblas, (dr. van Xu), geb. te Voorschoten op 19 nov 1881, ovl. te Leiden op 10 mrt 1955, begr. te Leidschendam, relatie met Cornelis Verlaan, geb. te Stompwijk op 14 mrt 1883, schilder, ovl. te Delft op 20 feb 1961, begr. te Leidschendam.

                 Uit deze relatie:

1.           Cornelis, geb. te Stompwijk op 13 jan 1910.

2.           Maria Cornelia, geb. te Stompwijk op 10 nov 1911.

3.           Gerard, geb. te Stompwijk op 7 apr 1915.

4.           Johannes Jacobus, geb. te Stompwijk op 22 jan 1924.

 

XIbd.       Gerrit Alblas, (zn. van Xu), geb. te Veur op 30 jan 1883, bloemistknecht, ovl. te Lisse op 10 okt 1943, tr. te Lisse op 14 mei 1924 met Antonia Baas, geb. te Ameide op 10 dec 1898.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia Margaretha, geb. te Lisse op 6 jul 1924.

2.           Aartje, geb. te Lisse op 1 sep 1926.

3.           Aaltje, geb. te Lisse op 14 mei 1929, ovl. te Lisse op 10 jul 1943.

4.           Jannetje, geb. te Lisse op 23 jul 1930.

5.           Gerard, geb. te Lisse op 5 dec 1934.

 

XIbe.       Cornelia Margaretha Alblas, (dr. van Xu), geb. te Veur op 26 aug 1885, ovl. te Leiden op 22 nov 1986, begr. te Leiden op 27 nov 1986, tr. te Veur op 23 mei 1924 met Adrianus Cornelis Rijling, geb. te Leiden op 5 nov 1892, groenteboer, ovl. te Leiden op 21 dec 1982, begr. te Leiden op 24 dec 1982.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Clazina Petronella, geb. te Stompwijk op 18 feb 1925, tr. te Leidschendam op 11 aug 1954 met P. van Dam, geb. circa 1923.

 

XIbf.        Hillegonda Alblas, (dr. van Xu), geb. te Veur op 4 apr 1888, ovl. te Leidschendam op 24 mrt 1975, begr. te Rijnsburg op 27 mrt 1975, tr. te Veur op 8 nov 1911 met Paulus van Delft, geb. te Rijnsburg op 22 feb 1888, banketbakker, ovl. te Leidschendam op 3 dec 1961, begr. te Rijnsburg op 7 dec 1961.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria Cornelia Margaretha, geb. te Rijnsburg op 3 feb 1914, tr. te Leidschendam op 26 sep 1939 met Sietse van Popta, geb. circa 1912.

 

XIbg.       Nicolaas Alblas, (zn. van Xu), geb. te Veur op 2 apr 1890, landbouwer, ovl. te Ede op 23 apr 1990, begr. te Veenendaal op 27 apr 1990, tr. te Leidschendam op 24 sep 1940 met Wilhelmina Bekker, geb. te Ede circa 14 jun 1901.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Steven Gerard, geb. te Leidschendam op 11 mei 1941, relatie met Petronella Janna Weijland, geb. op 6 dec 1944.

 

XIbh.       Antje Alblas, (dr. van Xu), geb. te Veur op 20 dec 1893, ovl. te Leiden op 9 sep 1963, tr. (1) te Oegstgeest circa 1917 met Willem Johannes Oudshoorn, geb. te Oegstgeest op 7 mrt 1893, bakker, ovl. te Oegstgeest op 21 mei 1930.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Leendert, geb. te Oegstgeest op 11 nov 1917, ovl. te 's‑Gravendeel op 30 dec 1985, tr. op 13 mei 1958 met Clasina Schetsberg, geb. op 9 sep 1927.

2.           Cornelia Margarethe, geb. te Oegstgeest op 4 dec 1918, ovl. te 's‑Gravenhage op 15 mrt 1994, tr. op 28 nov 1956 met Willem Aart van den Berg, geb. op 20 feb 1917, ovl. te 's‑Gravenhage op 5 jun 1993.

3.           Guurtje, geb. te Oegstgeest op 9 feb 1920, tr. op 20 jan 1942 met Johannes Adam Keukenmeester, geb. op 19 nov 1913, ovl. te Leidschendam op 25 jul 1973.

4.           Gerardes, geb. te Oegstgeest op 24 mrt 1925, tr. (1) op 29 aug 1950 met Vos Petronella Antonia Johanna, geb. op 15 jun 1930, tr. (2) op 27 jul 1967 met F. de Graaf.

5.           Willem Johannes, geb. te Oegstgeest op 10 jun 1929, tr. op 6 jun 1955 met Jacoba ter Haar, geb. op 23 apr 1933.

 

                 Antje Alblas, tr. (2) te Leiden op 27 jul 1938 met Hendrik Ruytenbeek, geb. te Leiden op 16 sep 1897.

 

XIbi.        Albertus Alblas, (zn. van Xu), geb. te Veur op 9 nov 1895, magazijnbediende, ovl. te Leidschendam op 5 dec 1986, begr. te Rijswijk op 9 dec 1986, tr. te Stompwijk op 29 okt 1925 met Maria Neeltje Verlaan, geb. te Stompwijk circa 25 mrt 1902, ovl. te Leidschendam op 20 mei 1958.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Paulus Gerard, geb. te Voorburg op 6 okt 1926.

2.           Gerard, geb. te 's‑Gravenhage op 20 apr 1929, tr. te 's‑Gravenhage op 1 mrt 1955 met L. Westerduin, geb. circa 1930.

3.           Geertruida, geb. te Voorburg op 9 jul 1930, ovl. te Delft op 24 apr 2007, gecr. te Eindhoven, tr. te Leidschendam op 6 jul 1954 met Jacques Rosbergen, geb. te Stompwijk op 15 feb 1925, ovl. te Neede op 12 jun 2013, gecr. te Enschede.

 

Xv.           Albertus Alblas, (zn. van IXp), geb. te Veur op 5 mrt 1859, boer/botermaker, ovl. te 's‑Gravenhage op 28 apr 1937, tr. te Oudshoorn op 28 apr 1881 met Lijsje Oskam, dr. van Adrianus Oskam en Marijtje de Jong, geb. te Alphen aan den Rijn op 13 jan 1857, ovl. te 's‑Gravenhage op 4 apr 1909.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria, geb. te Stompwijk op 2 nov 1881.

2.           Adrianus, geb. te Stompwijk op 23 jan 1883, ovl. te 's‑Gravenhage op 25 apr 1921, volgt XIbj.

3.           Gijsbert, geb. te Stompwijk op 27 jan 1884, ovl. te 's‑Gravenhage op 30 dec 1956, volgt XIbk.

4.           Marijtje, geb. te Stompwijk op 13 feb 1885, ovl. te Stompwijk op 29 sep 1885.

5.           Jan Thomas, geb. te Stompwijk op 12 jun 1886, ovl. te 's‑Gravenhage op 20 feb 1975, volgt XIbl.

6.           Marijtje, geb. te Stompwijk op 4 jul 1888, ovl. te Stompwijk op 30 nov 1889.

7.           Marinus, geb. te Stompwijk op 16 mei 1890, volgt XIbm.

8.           Gerard, geb. te Stompwijk op 15 okt 1891.

9.           Elisabeth, geb. te 's‑Gravenhage op 9 jul 1894, winkelbediende, ovl. te Leiderdorp op 4 aug 1981, begr. te Leiderdorp op 8 aug 1981, tr. te 's‑Gravenhage op 27 feb 1918 met Gerardus Adrianus den Drijver, zn. van Gerardus den Drijver en Alida Johanna Innemee, geb. te Naaldwijk op 16 dec 1893, tuindersknecht, ovl. te Leiderdorp op 19 nov 1967, begr. te Loosduinen Begraafplaats Westduin op 23 nov 1967.

10.         Risje, geb. te 's‑Gravenhage op 20 okt 1895, ovl. te Alblasserdam,ZH op 23 apr 1964.

11.         Albertus, geb. te 's‑Gravenhage op 2 nov 1897, ovl. te 's‑Gravenhage op 19 mei 1937.

12.         Petronella Johanna, geb. te 's‑Gravenhage op 30 okt 1899, winkeljuffrouw, ovl. te Amsterdam op 21 mei 1982, tr. te 's‑Gravenhage op 27 aug 1924 met Johannes Wilhelmus Band, zn. van Johannes Band en Trijntje Zonderland, geb. te Amsterdam op 5 mei 1898, agent van politie.

13.         Dirk, geb. te 's‑Gravenhage op 24 feb 1901, ovl. te 's‑Gravenhage op 6 mrt 1902.

14.         Jacoba Maria, geb. te 's‑Gravenhage op 25 jan 1904, winkeljuffrouw, tr. te 's‑Gravenhage op 24 feb 1926 met Marinus Cornelis Weijtze, zn. van Louis Wilhelm Weijtze (melkbezorger) en Suzanna Wilhelmina Morien, geb. te 's‑Gravenhage op 19 nov 1900, hovenier, ovl. te 's‑Gravenhage op 25 mei 1982.

 

XIbj.        Adrianus Alblas, (zn. van Xv), geb. te Stompwijk op 23 jan 1883, kruidenier, ovl. te 's‑Gravenhage op 25 apr 1921, tr. te 's‑Gravenhage op 25 jan 1905 met Maria Petronella ten Ham, dr. van Arnoldus ten Ham en Anna Petronella Ronteltap, geb. te Schiedam op 1 aug 1883, naaister, ovl. te 's‑Gravenhage op 27 feb 1970.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Elisa, geb. te 's‑Gravenhage op 26 dec 1905, tr. te 's‑Gravenhage op 6 feb 1935 met F.A.M. Osse, geb. circa 1903.

2.           Arnoldus Johannes, geb. te 's‑Gravenhage op 24 nov 1907, tr. te 's‑Gravenhage op 9 okt 1940 met F.H.M. van Dooremalen, geb. circa 1909.

3.           Albertus Theodorus, geb. te 's‑Gravenhage op 14 okt 1913, vertegenwoordiger, ovl. te Breda op 12 jul 1989, tr. (1) te Arnhem op 3 feb 1939, (gesch. te Arnhem op 16 jan 1951) met Wilhelmina Cornelia Sampimon, geb. te 's‑Gravenhage op 2 jul 1917, tr. (2) te Breda op 25 sep 1952 met Julia Johanna Francisca Looijens, geb. te Breda op 29 jul 1910, ovl. te Breda op 30 jun 1993, begr. te Breda op 5 jul 1993.

4.           Johanna Alberta, geb. te 's‑Gravenhage op 3 mrt 1919, boekhoudster, ovl. te 's‑Gravenhage op 23 nov 2003, gecr. te 's‑Gravenhage Crematorium Ockenburgh op 28 nov 2003, otr. te 's‑Gravenhage, tr. te 's‑Gravenhage op 8 aug 1945 met Thomas Leonardus Snels, geb. te Dongen op 16 aug 1918, bureauchef DWL, ovl. te 's‑Gravenhage op 4 mei 2009, gecr. te Rijswijk Crematorium Eikelenburg op 8 mei 2009.

 

XIbk.       Gijsbert Alblas, (zn. van Xv), geb. te Stompwijk op 27 jan 1884, kruidenier, ovl. te 's‑Gravenhage op 30 dec 1956, begr. te 's‑Gravenhage, tr. te 's‑Gravenhage op 24 apr 1918 met Albertina Francoise, geb. te 's‑Gravenhage op 3 aug 1891, ovl. te 's‑Gravenhage op 30 sep 1970.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrika, geb. te 's‑Gravenhage op 3 okt 1920, tr. te 's‑Gravenhage op 7 jul 1943 met G. de Jong, geb. circa 1918.

2.           Elisabeth, geb. te 's‑Gravenhage op 17 nov 1921, ovl. te 's‑Gravenhage op 17 jan 1945.

3.           Albertus, geb. te 's‑Gravenhage op 27 jun 1924, tr. op 13 sep 1950 met Elisabeth Johanna van der Klugt, geb. op 2 jan 1931, ovl. te Zoetermeer op 14 apr 2006, begr. te Rijswijk.

4.           Jan, geb. te 's‑Gravenhage op 2 apr 1928.

5.           Maria, geb. te 's‑Gravenhage op 13 aug 1930.

 

XIbl.        Jan Thomas Alblas, (zn. van Xv), geb. te Stompwijk op 12 jun 1886, kruidenier, ovl. te 's‑Gravenhage op 20 feb 1975, tr. te 's‑Gravenhage op 4 feb 1914 met Antonia Susanna Dekkers, dr. van Johannes Bartholomeus Dekkers en Susanna Maria Theodora van Duine, geb. te 's‑Gravenhage op 10 nov 1883, bediende, ovl. te 's‑Gravenhage op 27 aug 1946, begr. te 's‑Gravenhage begraafplaats Nieuw Eykenduinen op 27 aug 1946.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johannes Bartholomeus, geb. te 's‑Gravenhage op 4 nov 1915, hoogleraar, ovl. op 29 mrt 1998, tr. te 's‑Gravenhage op 11 okt 1946 met D.F. van Harten, geb. circa 1917.

2.           Albertus, geb. te 's‑Gravenhage op 2 nov 1918, ovl. te 's‑Gravenhage op 5 dec 1918.

 

XIbm.      Marinus Alblas, (zn. van Xv), geb. te Stompwijk op 16 mei 1890, tr. te 's‑Gravenhage op 24 jul 1912 met Maria Johanna Drooglever, dr. van Simon Machiel Drooglever en Jannigje Schalk, geb. te Leerdam op 6 aug 1882.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Albertus Cornelis, geb. te 's‑Gravenhage op 26 apr 1913, tr. te 's‑Gravenhage op 27 nov 1935 met Geertruida Cornelia Withaar, geb. te 's‑Gravenhage op 2 mei 1912, ovl. te 's‑Gravenhage op 25 jan 2004, gecr. te Rijswijk op 30 jan 2004.

2.           Johanna Maria, geb. te 's‑Gravenhage op 8 jul 1914.

3.           Elisabeth, geb. te 's‑Gravenhage op 26 jun 1915.

4.           Bertha Cornelia, geb. te 's‑Gravenhage op 14 jun 1916.

5.           Maria, geb. te 's‑Gravenhage op 10 apr 1918.

6.           Marianne Christina, geb. te 's‑Gravenhage op 9 aug 1919.

7.           Gerard, geb. te 's‑Gravenhage op 1 dec 1920.

8.           Wilhelmina, geb. te 's‑Gravenhage op 2 apr 1922.

9.           Simon Michiel, geb. te 's‑Gravenhage op 22 feb 1924.

10.         Adrianus, geb. te 's‑Gravenhage op 8 jun 1925.

 

Vf.           Annigje Petersdr Alblas, (dr. van IVf), ged. te Langerak in 1692, ovl. te Langerak voor 9 okt 1766, tr. te Langerak voor 1712 met Arie Ariensz Maat, zn. van Arie Claesz Maat en Aentje Pietersdr Croock, ged. te Langerak op 13 mei 1683, ovl. te Langerak voor 9 okt 1766.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Arij, ged. te Langerak op 28 mrt 1712.

2.           Adriaantje, ged. te Langerak op 19 feb 1719.

3.           Peter, ged. te Langerak op 25 dec 1720.

4.           Ariaantje, ged. te Langerak op 25 dec 1722.

5.           Aart, ged. te Langerak op 20 feb 1724.

6.           Aeltje, ged. te Langerak op 2 jan 1727.

                

                       

                       

 

Arie Ariensz Maat en Annigje Petersdr Alblas

Op 24-10-1744 stellen Arie Ariens Maat (schepen te Langerak) en Annigje Alblas voor schout en schepenen van Langerak een testament voor de langstlevende op. Er zijn dan vier ongehuwde kinderen: Arij, Peter, Aart en Ariaantje. Als de laatstlevende is gestorven zal het bezit worden verdeeld. Alleen zoon Arie krijgt daarboven de complete bijenstal met alle toebehoren.

 

Vg.           Jan Petersz Alblas, (zn. van IVf), ged. te Langerak op 10 nov 1695, tr. te Langerak circa 1718 met Merrigje Andriesse Romeijn, dr. van Andries Jacobs Romeijn en Maghdalene Bastiaenssen, ged. te Giessen‑Nieuwkerk op 2 dec 1691.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Peter, ged. te Langerak op 8 jan 1719.

2.           Andries Jansz., geb. te Langerak circa 1722, ovl. te Ameide op 31 aug 1789, volgt VIe.

3.           Jacob, geb. te Langerak op 21 dec 1727.

4.           Gijsbert, ged. te Langerak op 9 jul 1730.

5.           Jacob, ged. te Langerak op 19 okt 1731.

6.           Cornelis, geb. te Ameide circa 1732.

7.           Pieternel, geb. te Langerak op 13 feb 1735.

 

VIe.         Andries Jansz. Alblas, (zn. van Vg), geb. te Langerak circa 1722, ovl. te Ameide op 31 aug 1789, begr. te Ameide op 5 sep 1789, tr. te Langerak op 26 dec 1745 met Annigje Aartse de Haan, geb. circa 1722, begr. te Ameide op 26 mrt 1807.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Marrigje, geb. te Ameide op 23 jan 1746.

2.           Margrietje, geb. te Ameide op 23 mrt 1751.

3.           Marrigje, geb. te Ameide op 8 apr 1753.

4.           Jan, geb. te Ameide op 11 mrt 1756.

5.           Magtel, geb. te Ameide op 16 sep 1758, ovl. te Ameide op 31 jul 1842, volgt VIIh.

6.           Jacob, geb. te Ameide op 25 okt 1761.

 

VIIh.        Magtel Alblas, (dr. van VIe), geb. te Ameide op 16 sep 1758 Akte 4.87, ovl. te Ameide op 31 jul 1842,

                 een dochter:

1.           Joanna Kornelia Alblas, ged. te Ameide op 29 aug 1784, ovl. te Ameide circa 1786.

 

Joanna Kornelia Alblas.

Bij geboorte inschrijving staat geschreven: Joannes Diepenhorst als vader in barensnood bezworen, door Machteld Alblas.

 

                 Magtel Alblas, otr. te Ameide op 11 aug 1786, tr. te Ameide op 27 aug 1786 met Hendrik den Dunnen, zn. van Floris den Dunnen en Margrietje Joosten Haaksman, ged. te Lexmond op 20 mrt 1761, ovl. te Ameide op 8 nov 1794.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Floris, ged. te Ameide op 4 feb 1787.

2.           Jan, ged. te Ameide op 15 feb 1789, ovl. te Ameide in 1795, begr. te Ameide op 3 jun 1795.

3.           Margrita, ged. te Ameide op 28 nov 1790.

4.           Annigje, ged. te Ameide op 30 sep 1792, ovl. te Ameide op 3 mrt 1814.

5.           Hendrik, ged. te Ameide op 14 apr 1795.

 

                 Magtel Alblas,

                 2 dochters:

1.           Aagje Alblas, geb. te Ameide op 11 jun 1799, ovl. te Ameide op 25 nov 1876, volgt VIIIj.

2.           Willemina Alblas, geb. te Ameide op 2 feb 1803, ged. te Ameide op 1 mei 1803, ovl. te Nieuwpoort op 7 jun 1885, tr. te Groot Ammers op 7 mrt 1835 met Arie Gelderblom, zn. van Willem Gelderblom en Wijntje Blick, geb. te Groot Ammers op 4 mrt 1800, ovl. te Nieuwpoort op 2 feb 1880.

                

                       

                       

 

Magtel Alblas

Op de geboorte inschrijving van de kinderen wordt niet aangegeven wie de vader is.

 

VIIIj.       Aagje Alblas, (dr. van VIIh), geb. te Ameide op 11 jun 1799 Akte 5.8, ged. te Ameide op 28 jul 1799, ovl. te Ameide op 25 nov 1876,

                 3 kinderen:

1.           Anna Alblas, geb. te Ameide op 6 jan 1821, volgt IXq.

2.           Andries Alblas, geb. te Ameide op 21 feb 1830, volgt IXr.

3.           Levenloos, geb. en ovl. te Ameide op 17 feb 1843.

 

IXq.         Anna Alblas, (dr. van VIIIj), geb. te Ameide op 6 jan 1821, tr. te Ameide op 24 mei 1845 met Jasper Labee, zn. van Cornelis Labee en Joanna Bouwman, geb. te Ameide op 30 jul 1825.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te Ameide op 16 aug 1846, ovl. te Ameide op 12 jan 1852.

2.           Arie, geb. te Ameide op 16 dec 1849.

3.           Anna, geb. te Ameide op 1 feb 1852.

4.           Johanna, geb. te Ameide op 10 aug 1855.

5.           Magdalena, geb. te Ameide op 5 okt 1858.

6.           Bergetta Margrita, geb. te Ameide op 2 mrt 1862.

7.           Cornelis, geb. te Ameide op 27 jul 1865.

 

IXr.          Andries Alblas, (zn. van VIIIj), geb. te Ameide op 21 feb 1830, tr. (1) te Ameide op 5 jan 1855 Akte 1 met Aartje Kars, geb. te Lopik op 14 feb 1833, ovl. te Ameide op 24 nov 1868.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aagje, geb. te Ameide op 7 apr 1855, ovl. te Ameide op 13 jan 1934, volgt Xw.

2.           Mattheus, geb. te Ameide op 6 apr 1858, volgt Xx.

3.           Jan, geb. te Ameide op 18 feb 1860, ovl. te Ameide op 5 sep 1942, volgt Xy.

4.           Teunis, geb. te Ameide op 18 jun 1860.

5.           Annigje, geb. te Ameide op 7 mei 1864, ovl. te Tiel op 8 apr 1938, volgt Xz.

6.           Leendert, geb. te Ameide op 12 feb 1866, ovl. te Ameide op 20 mei 1867.

 

                 Andries Alblas, tr. (2) te Ameide op 27 aug 1877 met Klazina Versluis, geb. te Streefkerk op 3 mrt 1837.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Anton, geb. te Ameide op 5 feb 1878.

2.           Jan, geb. te Ameide op 10 mei 1879, ovl. te Ameide op 28 mei 1879.

3.           Grietje, geb. te Ameide op 9 feb 1881, ovl. te Ameide op 23 mei 1881.

4.           Grietje, geb. te Ameide op 8 apr 1882, ovl. te Ameide op 28 dec 1955.

5.           Jan, geb. te Ameide op 18 jan 1887.

 

Xw.          Aagje Alblas, (dr. van IXr), geb. te Ameide op 7 apr 1855, ovl. te Ameide op 13 jan 1934, tr. te Hardinxveld op 20 okt 1883 met Jasper Blokland, zn. van Lodewijk Blokland en Maria van Emmerik, geb. te Zijpe circa 1853.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Lodewijk, geb. te Hardinxveld op 27 mrt 1884.

2.           Ortje, geb. te Hardinxveld op 20 okt 1885.

3.           N.N., geb. en ovl. te Hardinxveld op 30 nov 1888.

4.           Maria, geb. te Hardinxveld op 23 jan 1890.

5.           Andrika, geb. te Hardinxveld op 7 aug 1893.

6.           Johanna, geb. te Hardinxveld op 3 aug 1896.

 

Xx.           Mattheus Alblas, (zn. van IXr), geb. te Ameide op 6 apr 1858, tr. te Jaarsveld op 4 jan 1884 met Maria Versluis, geb. te Jaarsveld circa 1862.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Andries, geb. te Jaarsveld op 29 apr 1884, ovl. te Jaarsveld op 21 jan 1885.

2.           Andries, geb. te Jaarsveld op 22 jun 1885.

3.           Adrianus, geb. te Jaarsveld op 5 okt 1886, ovl. te Lopik op 4 aug 1962, volgt XIbn.

4.           Teunis, geb. te Jaarsveld op 4 jul 1890, ovl. te Jaarsveld op 8 jul 1891.

5.           Maria, geb. te Jaarsveld op 12 nov 1892, ovl. te Jaarsveld op 12 mrt 1894.

6.           Ortje, geb. te Jaarsveld op 2 mrt 1897.

 

XIbn.       Adrianus Alblas, (zn. van Xx), geb. te Jaarsveld op 5 okt 1886, ovl. te Lopik op 4 aug 1962, relatie met Fijgje van den Heuvel, geb. te Stolwijk circa 1891, ovl. te Lopik op 31 okt 1971.

                 Uit deze relatie:

1.           Mattheus, geb. te Jaarsveld op 9 mei 1926, ovl. op 12 dec 1985, tr. met Arieka van Gent, geb. op 9 mei 1929, ovl. op 2 aug 2015, begr. te Ameide op 7 aug 2015.

2.           Klaas, geb. te Jaarsveld op 16 apr 1927, ovl. te Ameide op 18 mei 1981, tr. te Ameide op 29 jun 1951 met Janna Veen, geb. te Ameide op 4 jan 1930.

3.           Maria, geb. te Jaarsveld op 4 mei 1928.

4.           Marie, geb. te Jaarsveld op 24 jun 1930, ovl. te Lopik op 31 jan 2013.

 

Xy.           Jan Alblas, (zn. van IXr), geb. te Ameide op 18 feb 1860, Postbode, ovl. te Ameide op 5 sep 1942, begr. te Ameide, tr. te Ameide op 31 okt 1884 met Neeltje van Lomwel, geb. te Ameide op 23 jun 1861, ovl. te Lopik op 1 sep 1943.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Arie, geb. te Ameide op 21 feb 1893, volgt XIbo.

2.           Andries, geb. te Ameide op 6 aug 1895, ovl. te Rotterdam in 1963, tr. te Ameide op 24 mrt 1921 met Sara Uittenbogaard, geb. te Tienhoven op 26 nov 1901, ovl. te Rotterdam in mei 1989.

3.           Mattheus, geb. te Ameide op 26 feb 1898, ovl. te Utrecht op 21 feb 1978, volgt XIbp.

4.           Adrianus Marinus, geb. te Meerkerk op 11 mei 1899, ovl. te Amsterdam op 11 jul 1958, volgt XIbq.

 

XIbo.       Arie Alblas, (zn. van Xy), geb. te Ameide op 21 feb 1893, tr. te Ameide op 30 jan 1914 met Annigje Maria de Groot, dr. van Johannes de Groot en Merrigje Elisabeth Hoijenbos, geb. te Ameide op 1 sep 1895.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan, geb. te Ameide op 22 jun 1914.

2.           Gerrit, geb. te Ameide op 22 sep 1917.

3.           Neeltje, geb. te Ameide op 7 aug 1919.

4.           Merrigje Elisabeth, geb. te Ameide op 29 jan 1924, ovl. te Ameide op 23 sep 2015, tr. met Pieter Boon.

5.           Johaanes, geb. te Ameide op 2 dec 1925.

6.           Andries, geb. te Ameide op 28 apr 1927.

7.           Bastiaan, geb. te Ameide op 16 jun 1929.

8.           Aartje, geb. te Ameide op 16 jun 1929.

9.           Adriana Jacoba, geb. te Ameide op 22 sep 1931, tr. op 7 aug 1953 met Gerrit de Groot, dr. van Reginus de Groot en Maagje van Zijl, geb. te Ameide op 15 aug 1925, ovl. te Utrecht op 3 apr 1991.

10.         Mattheus, geb. te Ameide op 9 nov 1932.

11.         Sophia, geb. te Ameide op 2 nov 1934.

12.         Adrianus Marinus, geb. te Ameide op 5 aug 1938.

 

XIbp.       Mattheus Alblas, (zn. van Xy), geb. te Ameide op 26 feb 1898, opperman, ovl. te Utrecht op 21 feb 1978, tr. te Ameide op 1 apr 1921 met Jannigje Lakerveld, geb. te Ameide op 21 aug 1900.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pietertje Anna, geb. te Ameide op 5 aug 1921, ovl. te Rotterdam op 12 mrt 2002, begr. te Rotterdam op 16 mrt 2002, tr. op 6 jul 1944 met J.H. van Santen, geb. circa 1920.

2.           Neeltje, geb. te Ameide op 5 aug 1921, ovl. te Ridderkerk op 17 sep 1998, begr. te Nieuw‑Lekkerland op 22 sep 1998, tr. op 20 jun 1946 met Willem Koorneef, geb. circa 1920, ovl. op 14 okt 1986.

3.           Jan, geb. te Ameide op 28 jan 1923, tr. op 25 jan 1951 met Adriana van den Hoven, geb. in 1925, ovl. te Nieuw‑Lekkerland op 2 dec 2010, begr. te Nieuw‑Lekkerland op 7 dec 2010.

4.           Hendrika, geb. te Ameide op 27 feb 1927, relatie met W. den Hertog, geb. circa 1925.

5.           Aartje, geb. te Ameide op 27 aug 1928, ovl. te Gorinchem op 11 okt 2002, begr. te Nieuwland op 16 okt 2002, tr. op 16 aug 1951 met A. Haag, geb. circa 1926, ovl. te Nieuwland op 4 jan 2006.

6.           Adriana Maria, geb. te Ameide circa 1932, tr. (1) op 2 jan 1957 met B. den Hartogh, geb. circa 1930, tr. (2) te Lexmond op 24 dec 1963 met Cornelis van den Dool, geb. te Meerkerk op 29 sep 1930, graanmolenaar te Tienhoven.

7.           Arigje, geb. te Ameide op 23 dec 1933, ovl. te Ameide op 25 feb 2016, tr. op 2 nov 1955 met Willem van den Berg, geb. circa 1930.

8.           Jannigje, geb. te Ameide op 2 nov 1935, tr. op 10 apr 1959 met A. Terlouw, geb. op 3 aug 1937.

9.           Frederika, geb. te Ameide op 13 mei 1938, relatie met T. de Bie, geb. circa 1935.

10.         Hendrik, geb. te Ameide op 5 jul 1940, ovl. te Ameide op 3 mei 2010, tr. op 26 jun 1964 met M. van Mullem, geb. circa 1943.

11.         Mattheus, geb. te Ameide op 21 jul 1945, tr. te Nieuwpoort op 22 jan 1965 met A.L. van Arkel, geb. circa 1947.

 

XIbq.       Adrianus Marinus Alblas, (zn. van Xy), geb. te Meerkerk op 11 mei 1899, timmerman, ovl. te Amsterdam op 11 jul 1958, begr. te Capelle aan de IJssel op 15 jul 1958, tr. te Capelle aan de IJssel op 9 sep 1920 met Cornelia Terlouw, geb. te Rotterdam op 14 mrt 1897.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Dirk, geb. te Capelle aan de IJssel op 8 feb 1921, ged. te Kralingseveer, timmerman, tr. te Nieuw Beijerland op 14 sep 1944 met Neeltje Huisman, geb. te Nieuw Beijerland op 18 feb 1921, ged. te Nieuw Beijerland.

2.           Neeltje, geb. te Capelle aan de IJssel op 1 jul 1922, tr. op 6 mrt 1946 met J. Verwijmeren, geb. circa 1925.

3.           Jan, geb. te Capelle aan de IJssel op 14 aug 1923, tr. op 9 feb 1949 met J. Broere, geb. circa 1925.

4.           Gerrit, geb. te Capelle aan de IJssel op 12 sep 1924, tr. op 4 dec 1946 met M.W. van Rooyen, geb. circa 1927.

5.           Arie, geb. te Capelle aan de IJssel op 6 feb 1926, tr. op 18 feb 1953 met L.A. Broere, geb. circa 1929.

6.           Elisabeth, geb. te Capelle aan de IJssel op 3 aug 1927, tr. op 6 jul 1949 met H. Kol, geb. circa 1925.

7.           Mattheus, geb. te Capelle aan de IJssel op 16 feb 1929, tr. op 25 jun 1958 met A. van Buren, geb. circa 1932.

8.           Johannes, geb. te Capelle aan de IJssel op 26 aug 1930, ovl. te Rotterdam op 27 jan 2016, begr. te Krimpen a/d Lek Begraafplaats Waalhoven op 2 feb 2016, tr. te Capelle aan de IJssel op 15 aug 1953 met J.C. de Pater, geb. circa 1933.

9.           Andries, geb. te Capelle aan de IJssel op 9 aug 1932, tr. te Capelle aan de IJssel op 8 mei 1958 met H. Terlouw, geb. circa 1935.

10.         Adriana, geb. te Capelle aan de IJssel op 12 okt 1934, tr. op 26 okt 1956 met J.A. Mes, geb. circa 1931.

11.         Aartje, geb. te Capelle aan de IJssel op 12 sep 1936, tr. op 27 jun 1956 met A. de Jong, geb. circa 1933.

12.         Cornelia, geb. te Capelle aan de IJssel op 26 mrt 1940.

 

Xz.           Annigje Alblas, (dr. van IXr), geb. te Ameide op 7 mei 1864, ovl. te Tiel op 8 apr 1938, tr. te Ameide op 24 aug 1888 met Teunis Berm, zn. van Gerrit Adrianus Berm en Zwaantje van Ringelenstijn, geb. te Ameide op 17 dec 1866, bootwerker.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johanna Maria, geb. te Meerkerk op 13 nov 1887.

2.           Gerrit Adrianus, geb. te Meerkerk op 3 jun 1889.

3.           Adriana, geb. te Nieuwland op 22 aug 1892.

4.           Andreas, geb. te Nieuwland op 22 apr 1894.

5.           Zwaantje, geb. te Nieuwland op 26 dec 1896.

6.           Johannes Marinus, geb. te Nijmegen op 19 aug 1899.

7.           Mijs Cornelis, geb. te Nijmegen op 11 mei 1901.

8.           Maria Johanna, geb. te Rotterdam op 21 okt 1903, ovl. te Rotterdam op 9 sep 1994.

 

IIIi.          Teunis Adriaens Alblas, (zn. van IIe), geb. te Langerak tussen 1610 en 1611, ovl. te Langerak na 31 jan 1672, tr. circa 1639 met Annitge Nanninghen, dr. van Ningh Jansz Nanninghen en Annitge Cornelisdr, geb. te Langerak tussen 1612 en 1613, ovl. te Langerak na 12 jun 1669.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Martijntje Teunisse, geb. te Langerak circa 1640, ovl. na 1693, volgt IVg.

2.           Annigje Teunis, geb. te Langerak circa 1650, begr. te Langerak op 9 mrt 1715, volgt IVh.

3.           Jan Teunis, geb. te Langerak circa 1655, tr. te Benschop op 26 nov 1676 met Martijntje Coenen, geb. te Benschop circa 1655.

4.           Cornelia Teunisse, geb. circa 1659.

 

IVg.         Martijntje Teunisse Alblas, (dr. van IIIi), geb. te Langerak circa 1640, ovl. na 1693, kerk.huw. (1) te Benschop op 13 dec 1663 met Jan Jansz Klomp, ovl. te Benschop voor 27 mei 1664.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan Jans, ged. te Benschop op 27 mei 1664, otr. te Benschop op 4 dec 1692, kerk.huw. te Willige Langerak op 18 dec 1692 met Lijsbeth Corsse Vink, geb. te Willige Langerak circa 1667.

 

                 Martijntje Teunisse Alblas, kerk.huw. (2) te Benschop op 20 nov 1664 met Claes Pieterse Kamp, geb. te Benschop circa 1638, ovl. te Benschop voor 1 apr 1693.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis Claesz, ged. te Benschop op 17 sep 1665, tr. (1) te Langerak op 26 jun 1692 met Aegjje Teunisse, geb. te Giessen Oudekerk in 1670, ovl. voor 1707, tr. (2) te Langerak op 6 feb 1717 met Aefje Frederikke, geb. voor 1670, tr. (3) met Aaltje Otten, begr. te Langerak op 1 mei 1716.

2.           Grietge Claes, ged. te Benschop op 25 nov 1666.

3.           Teunis Claesz, ged. te Benschop op 9 apr 1669, otr. te Benschop op 11 mrt 1694 met Dievertje Abrahamsdr.

4.           Marrichje Claes, ged. te Benschop op 25 sep 1670, ovl. te Benschop voor 30 nov 1673.

5.           Nanning Claesz, ged. te Benschop op 25 feb 1672.

6.           Marrichie Claes, ged. te Benschop op 30 nov 1673.

7.           Jannechie, ged. te Benschop op 30 nov 1673.

8.           Annechie, ged. te Benschop op 21 nov 1675.

9.           Peter Claesz, ged. te Benschop op 16 sep 1677.

10.         Willem Claesz, ged. te Benschop op 27 jul 1679.

11.         Annetje, ged. te Benschop op 19 sep 1680.

 

                 Martijntje Teunisse Alblas, kerk.huw. (3) te Langerak op 14 apr 1693 met Pieter Arentsen Bonsert, geb. te Willige‑Langerak circa 1656, ovl. te Langerak in 1693.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan, ged. te Langerak op 28 mrt 1687.

 

IVh.         Annigje Teunis Alblas, (dr. van IIIi), geb. te Langerak circa 1650, begr. te Langerak op 9 mrt 1715, tr. (1) te Langerak op 15 jan 1688 met Jan Claassen Stout, geb. te Langerak circa 1644, Schepen te Langerak 1684, 1687, 1699, begr. te Langerak op 7 dec 1720.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje Jansdr, ged. te Langerak op 3 feb 1689, ovl. tussen 1755 en 1766, tr. te Langerak voor 1717 met Bastiaan Cornelisz den Haan, zn. van Kornelis Aerts den Haan en Marigje Bastiaensdr, geb. te Langerak circa 1681, ovl. te Langerak tussen 1751 en 1766.

2.           Claas Jans, ged. te Langerak op 7 sep 1690, ovl. te Langerak voor 7 mrt 1743, otr. te Langerak op 28 nov 1722 met Huijbertje Huijberts Smit, dr. van Huijbert Corsse Smit en Elsje Jansdr, geb. te Langerak circa 1670, ovl. te Langerak op 3 nov 1750.

3.           Frederik Willem Jansz, ged. te Langerak op 26 nov 1693.

 

                 Annigje Teunis Alblas, tr. (2) te Langerak circa jun 1670 met Cornelis Cornelisse Stout, zn. van Cornelis Jan Stout en Beertge Ariensdr, geb. te Langerak circa 1632, ovl. te Langerak voor 29 jan 1687.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis Cornelisse, geb. te Langerak in 1674, begr. te Langerak op 28 jun 1712, tr. voor 6 okt 1695 met Annigje Aerts, geb. in 1674.

2.           Baertje Cornelisse, geb. te Langerak in 1678, ovl. tussen 1705 en 1706, tr. met Anthonis den Hertog, geb. te Ameide in 1678, begr. te Ameide op 8 aug 1721.

 

IIIj.          Adriaen Adriaens Alblas, (zn. van IIe), geb. te Langerak circa 1612, timmerman, schepenvan Langerak 1653, timmerman te Nieuwpoort 1663, otr. (1) te Nieuwpoort op 23 mei 1655, kerk.huw. te Ottoland op 5 sep 1655 met Meerichien Cornelis, geb. te Nieuwpoort circa 1630, ovl. te Nieuwpoort voor 22 aug 1676.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan Adriaensz, geb. te Nieuwpoort circa 1657, volgt IVi.

2.           Cornelis Adriaensz, geb. te Nieuwpoort circa 1659, timmerman, otr. te Jaarsveld op 9 mei 1686, kerk.huw. te Nieuwpoort op 24 mei 1686 met Aeltjen van Kersbergen, geb. te Schoonhoven circa 1660.

3.           Barbera Adriaens, geb. te Nieuwerkerk circa 1661.

 

                 Adriaen Adriaens Alblas, otr. (2) te Nieuwpoort op 22 aug 1676 met Neeltje Loenen, geb. te Benschop circa 1622.

 

IVi.          Jan Adriaensz Alblas, (zn. van IIIj), geb. te Nieuwpoort circa 1657, timmerman, otr. (1) te Nieuwpoort op 24 jan 1681 met Neeltje Ariens Hartoch, geb. te Nieuwpoort circa 1660.

 

                 Jan Adriaensz Alblas, otr. (2) te Nieuwpoort op 19 feb 1684, kerk.huw. te Goudriaan op 12 mrt 1684 met Merrichje Willems, geb. te Molenaarsgraaf circa 1661.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Arij, geb. te Nieuwpoort op 3 mrt 1697.

2.           Willemijntje, geb. te Nieuwpoort op 31 mei 1699.

3.           Cornelia, geb. te Nieuwpoort op 14 okt 1703.

 

IIIk.         Henrickgen Adriaens Alblas, (dr. van IIe), geb. circa 1616, ovl. te Langerak voor 21 jun 1662, tr. met Aert Aeltsz Advocaat, zn. van Aelt Aertsz Advocaat en Eechte Thonisdr Smit, geb. te Langerak circa 1610, visser op de Lek, ovl. te Langerak op 1 dec 1666.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Belichen, geb. te Langerak circa 1648, ovl. te Langerak voor 27 mei 1675, tr. na 1676 met Gerrit Baltensz den Uijl, zn. van Balthus Gerrits den Uijl en Jannigje Cornelis, geb. te Langerak circa 1645, ovl. te Langerak na 9 nov 1704.

2.           Aelt Aertsz.

 

IIIl.          Jan Adriaens Alblas, (zn. van IIe), geb. te Langerak circa 1626, meestertimmerman te Nieuwpoort, 1672 te Langerak, 1687-1704 gemeenlandstimmerman te Langerak, ovl. na 1693, tr. (1) circa 1669 met Petertje Sijbranden Verkaijck, dr. van Sijbrand Meertensz Verkaijck en Nannichje Geenen, geb. te Bergambacht circa 1642, ovl. tussen 1672 en 1675.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Kind, geb. te Langerak voor 15 jul 1671, ovl. te Langerak voor 16 jul 1671, begr. te Langerak op 16 jul 1671.

2.           Sijbrant Jansz, geb. circa 1672, ovl. te Langerak tussen 1749 en 1754, volgt IVj.

 

                 Jan Adriaens Alblas, otr. (2) te Schoonderwoerd op 1 mei 1675, kerk.huw. te Schoonderwoerd op 15 mei 1675 met Jannigje Cornelisdr van der Maas, geb. te Hei‑en Boeicoop circa 1643.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis Jansz, geb. te Langerak circa 1676, volgt IVk.

2.           Barber Jansz, geb. te Langerak circa 1678.

 

IVj.          Sijbrant Jansz Alblas, (zn. van IIIl), geb. circa 1672, watermolenaar te Langerak van 1707 tot 1715 op de Oostermolen en van 1715 tot 1744 op de Westermolen, ovl. te Langerak tussen 1749 en 1754, tr. te Nieuwpoort circa 1698 met Baldijntje Hendricksdr Stael of Stoel, dr. van Hendrick Baltussen Stael of Stoel en Neeltje Evertsdr, ged. te Groot Ammers op 4 nov 1674, ovl. tussen 1753 en 1754.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pietertje Sijbrands, geb. te Langerak, ged. te Nieuwpoort op 26 jan 1698, otr. te Ottoland op 6 apr 1721, kerk.huw. te Langerak op 20 apr 1721 met Aart Pieterse de Wit, zn. van Peter Aertsz de Wit en Grietje Jacobse, ged. te Langerak op 28 jun 1691.

2.           Hendrik Sijbrants, geb. te Nieuwpoort, ged. te Nieuwpoort op 31 jul 1701, ovl. te Langerak tussen 1701 en 1702.

3.           Hendrik Sijbrants, geb. te Nieuwpoort, ged. te Nieuwpoort op 19 nov 1702, ovl. te Langerak tussen 1702 en 1706.

4.           Hendrik Sijbandsz, geb. te Nieuwpoort, ovl. te Langerak tussen 1779 en 1784, volgt Vh.

5.           Neeltje Sijbrants, geb. te Nieuwpoort, ged. te Nieuwpoort op 24 jan 1712, otr. te Stolwijk op 6 mei 1735, tr. te Ammerstol op 22 mei 1735 met Frans Teunisz van der Dussen, zn. van Teunis Franse van der Dussen en Elisabeth Claesse Muijs, ged. te Stolwijk op 27 mei 1714.

6.           Johanna Sijbrants, geb. te Langerak, ged. te Nieuwpoort op 10 sep 1719, tr. op 1 okt 1744 met Mees Corsse van der Pijl, zn. van Cors Pieterse van der Pijl en Lijntje Meeusdr Visser, ged. te Langerak op 13 nov 1701.

 

Vh.           Hendrik Sijbandsz Alblas, (zn. van IVj), geb. te Nieuwpoort, ged. te Nieuwpoort op 2 mei 1706, ovl. te Langerak tussen 1779 en 1784, tr. te Langerak op 18 jan 1733 met Geertrui Aartsdr Spek, dr. van Aartsz Speksnijder en Neeltje Jansdr Verhoeven, geb. te Groot Ammers op 29 jan 1708, ged. te Groot Ammers op 29 jan 1708, ovl. te Langerak op 30 apr 1784.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje, geb. te Langerak, ged. te Langerak op 6 apr 1733.

2.           Sijbrand, geb. te Langerak, ged. te Langerak op 6 apr 1733.

3.           Aart Hendriksz, geb. te Langerak, ovl. te Groot Ammers voor 30 apr 1784, volgt VIf.

4.           Sijbrand, geb. te Langerak, volgt VIg.

5.           Neeltje, geb. te Langerak, ged. te Langerak op 18 dec 1735.

6.           Jan, geb. te Langerak, ged. te Langerak op 1 jun 1737.

7.           Hendrik, geb. te Langerak, ged. te Langerak op 13 nov 1740.

8.           Hendrik Hendriks, geb. te Langerak op 17 feb 1743, volgt VIh.

9.           Baltus Hendriksz., geb. te Langerak, ovl. te Sliedrecht op 8 jan 1822, volgt VIi.

10.         Dirk Hendriksz, geb. te Langerak, ged. te Langerak op 28 jul 1748, ovl. te Langerak op 12 aug 1824, tr. met Cornelia Broere, geb. te Bergambacht op 10 apr 1762, ovl. te Langerak op 20 apr 1846.

11.         Annigje, geb. te Langerak, ovl. te Langerak op 16 jul 1824, volgt VIj.

 

Hendrik Sijbandsz Alblas.

22-2-1751, Verklaring. Hendrik Alblas, oud 44 jaar en Willem Willems de Jong, oud 32 jaar leggen voor Schout en Schepenen een verklaring af inzake een ruzie op straat waar zij getuigen van waren. 's Avonds tussen 7 en 8 uur waren beiden aanwezig voor het rechthuis van Langerak en zagen hoe er tussen Gerrit Ottespeer en een man die in de wandeling Jan Nijenpijp werd genoemd een woordenwisseling ontstond. De ruzie liep hoog op en Gerrit Ottespeer gaf de andere man enkele klappen. Deze trok hierop zijn mes en ging daarmee Gerrit Ottespeer, die door enkele omstanders werd vastgehouden, te lijf, hij stak hem in de borst en vervolgens in de rug. Gerrit Ottespeer viel bloedend op de grond.

 

VIf.          Aart Hendriksz Alblas, (zn. van Vh), geb. te Langerak, ged. te Langerak op 31 jan 1734, ovl. te Groot Ammers voor 30 apr 1784, tr. te Groot Ammers op 19 sep 1758 met Neeltje Hendriks den Boer, geb. circa 1736.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te Groot Ammers op 31 dec 1758, ged. te Groot Ammers op 31 dec 1758.

2.           Hendrik Aarts, geb. circa 1761, volgt VIIi.

3.           Leendert Aarts, geb. te Groot Ammers op 1 jan 1764, ovl. te Molenaarsgraaf op 15 jun 1823, volgt VIIj.

4.           Hendrik, geb. te Groot Ammers op 15 dec 1765, ged. te Groot Ammers op 25 dec 1765.

5.           Geertruij, geb. te Groot Ammers op 27 mrt 1768.

6.           Hendrikje, geb. te Groot Ammers op 27 okt 1771.

7.           Aart, geb. te Groot Ammers op 4 sep 1774.

8.           Aart, geb. te Groot Ammers op 19 okt 1777.

 

VIIi.         Hendrik Aarts Alblas, (zn. van VIf), geb. circa 1761, ged. te Groot Ammers op 15 feb 1761, otr. te Brandwijk op 30 dec 1791, tr. te Brandwijk op 15 jan 1792 met Jannigje van Leeuwen, geb. circa 1770.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje Aarts, geb. te Brandwijk op 9 jun 1798, ged. te Brandwijk op 17 jun 1798.

2.           Cornelis Aarts, geb. te Brandwijk op 15 okt 1805, ged. te Brandwijk op 20 okt 1805.

 

VIIj.         Leendert Aarts Alblas, (zn. van VIf), geb. te Groot Ammers op 1 jan 1764, ovl. te Molenaarsgraaf op 15 jun 1823, otr. te Hardinxveld op 17 okt 1788, tr. te Hardinxveld op 9 nov 1788 met Maria Roelofs van Vuuren, geb. te Brandwijk op 6 dec 1765, ovl. te Molenaarsgraaf op 16 dec 1829.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Anna, geb. te Groot Ammers op 5 apr 1789, ged. te Groot Ammers op 12 apr 1789.

2.           Neeltje, geb. te Molenaarsgraaf op 10 sep 1791, volgt VIIIk.

3.           Aartje, geb. te Molenaarsgraaf op 9 nov 1793, volgt VIIIl.

4.           Lena, geb. te Molenaarsgraaf op 10 aug 1796, ged. te Molenaarsgraaf op 14 aug 1796.

5.           Maria, geb. te Molenaarsgraaf op 4 mei 1800, ged. te Molenaarsgraaf op 4 mei 1800.

6.           Roel, geb. te Molenaarsgraaf op 27 aug 1802, ged. te Molenaarsgraaf op 5 sep 1802.

7.           Aart, geb. te Molenaarsgraaf op 22 jun 1804, ged. te Molenaarsgraaf op 1 jul 1804.

8.           Aart, geb. te Molenaarsgraaf op 23 apr 1806, ged. te Molenaarsgraaf op 27 apr 1806.

9.           Roel, geb. te Molenaarsgraaf op 17 mrt 1808, ovl. te Wijngaarden op 13 nov 1888, volgt VIIIm.

 

VIIIk.      Neeltje Alblas, (dr. van VIIj), geb. te Molenaarsgraaf op 10 sep 1791, ged. te Molenaarsgraaf op 11 sep 1791, relatie met Herbert van Muylwijk, geb. te Hoornaar op 24 okt 1788, ovl. te Hoornaar op 9 jan 1830.

                 Uit deze relatie:

1.           Maria, geb. te Hoornaar in 1821, ovl. te Arnhem op 18 jul 1891, tr. met Martinus van Baaren.

 

VIIIl.       Aartje Alblas, (dr. van VIIj), geb. te Molenaarsgraaf op 9 nov 1793, ged. te Molenaarsgraaf op 17 nov 1793, tr. te Goudriaan op 27 dec 1816 met Willem Noordland, zn. van Nicolaas Noordland en Lana Verbaan, geb. op 16 mei 1792.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria, geb. te Brandwijk op 14 sep 1824, tr. te Brandwijk op 3 jun 1843 met Arij Noordergraaf, zn. van Martinus Noordergraaf en Meinsje Hoek, geb. te Ouderkerk a/d IJssel circa 1821.

 

VIIIm.     Roel Alblas, (zn. van VIIj), geb. te Molenaarsgraaf op 17 mrt 1808, ged. te Molenaarsgraaf op 27 mrt 1808, ovl. te Wijngaarden op 13 nov 1888, tr. te Molenaarsgraaf op 28 nov 1834 met Annigje Brandwijk, geb. te Ottoland op 3 okt 1807, ovl. te Wijngaarden op 6 feb 1888.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.           Leendert, geb. te Molenaarsgraaf op 16 sep 1834, ovl. te Molenaarsgraaf op 17 sep 1834.

2.           Leendert, geb. te Molenaarsgraaf op 7 okt 1835, ovl. te Molenaarsgraaf op 24 jan 1836.

3.           Maria, geb. te Molenaarsgraaf op 27 feb 1837, ovl. te Brandwijk op 6 feb 1908, volgt IXs.

4.           Jannigje, geb. te Molenaarsgraaf op 18 apr 1838, ovl. te Molenaarsgraaf op 30 apr 1839.

5.           Leendert, geb. te Molenaarsgraaf op 24 nov 1839.

6.           Jannigje, geb. te Molenaarsgraaf op 11 mrt 1841, ovl. te Oud Alblas op 20 aug 1913, tr. te Bleskensgraaf op 19 feb 1874 met Arie Vlot, zn. van Teunis Vlot en Adriana Blom, geb. te Bleskensgraaf op 2 sep 1847.

7.           Arie, geb. te Molenaarsgraaf op 23 okt 1842, ovl. te Molenaarsgraaf op 6 mrt 1846.

8.           Roel, geb. te Molenaarsgraaf op 22 okt 1844, ovl. te Molenaarsgraaf op 13 mrt 1846.

9.           Roel, geb. te Molenaarsgraaf op 21 mei 1847, ovl. te Molenaarsgraaf op 6 mrt 1848.

10.         Arie, geb. te Wijngaarden op 25 aug 1853, ovl. te Leeuwarden op 29 jan 1886.

 

IXs.          Maria Alblas, (dr. van VIIIm), geb. te Molenaarsgraaf op 27 feb 1837, ovl. te Brandwijk op 6 feb 1908,

                 een dochter:

1.           Maria Alblas, geb. te Wijngaarden op 3 nov 1863.

 

                 Maria Alblas, tr. te Bleskensgraaf op 26 jan 1872 met Maarten Hoeflaak, zn. van Nicolaas Hoeflaak, geb. in 1847.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Annigje, geb. te Ottoland op 9 sep 1873, tr. te Brandwijk op 15 okt 1896 met Willem Beuzekom, zn. van Bart Beuzekom en Johanna van 't Verlaat, geb. te Giessendam op 4 nov 1876.

2.           Lena, geb. te Brandwijk op 2 dec 1877, tr. te Brandwijk op 25 jan 1901 met Teunis Smit, zn. van Hendrik Smit en Niesje de Jong, geb. te Brandwijk op 9 sep 1874.

 

VIg.         Sijbrand Alblas, (zn. van Vh), geb. te Langerak, ged. te Langerak op 31 jan 1734, tr. (1) te Hardingsveld op 25 jan 1756 met Neeltje Abrahamse Vink, geb. te Nieuw Lekkerland circa 1734, ged. te Nieuw Lekkerland op 3 dec 1734.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te Giessendam circa 1756, ged. te Giessendam op 24 jun 1757.

2.           Abram, geb. te Giessendam op 9 sep 1759, ovl. te Alblasserdam,ZH op 3 apr 1824.

3.           Grietje, ged. te Giessen Nieuwkerk op 26 jul 1761.

4.           Grietje, geb. te Streefkerk, volgt VIIk.

5.           Geertruij, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 2 jun 1765.

6.           Neeltje, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 8 feb 1767.

7.           Gijsbert, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 18 jun 1769.

8.           Aart, geb. te Streefkerk, ovl. te Streefkerk op 9 jul 1842, volgt VIIl.

9.           Neeltje, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 9 mei 1773.

 

                 Sijbrand Alblas, tr. (2) te Streefkerk op 10 mei 1777 met Baartje Jiellisje Bek, geb. te Nieuw Lekkerland, ged. te Nieuw Lekkerland op 1 dec 1743.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jilles, geb. te Streefkerk op 21 mrt 1779, ovl. te Monster op 1 jul 1852, volgt VIIm.

2.           Aartje, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 8 okt 1780.

3.           Adrianus, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 20 mei 1783, diende in het leger van Napoleon 17e Regiment Infanterie van Linie.

4.           Teunis, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 7 nov 1784.

5.           Teuntje, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 5 dec 1787.

6.           Sijbrand, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 13 sep 1789.

 

VIIk.        Grietje Alblas, (dr. van VIg), geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 8 mei 1763, tr. te Lekkerkerk op 28 aug 1796 met Jacob Leendert Vervoorn.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje, geb. te Lekkerkerk op 19 mei 1797.

2.           Sijbrand, geb. te Lekkerkerk op 31 dec 1798.

3.           Leendert, geb. te Lekkerkerk op 24 jun 1805.

 

VIIl.         Aart Alblas, (zn. van VIg), geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 1 sep 1771, ovl. te Streefkerk op 9 jul 1842, relatie met Jannigje de Gier, dr. van Johannes de Gier en Maria Valkenburg, geb. te Overschie circa 1784, ovl. te Molenaarsgraaf op 1 jun 1875.

                 Uit deze relatie:

1.           Sijbrand, geb. te Streefkerk op 24 nov 1806, ged. te Streefkerk op 26 nov 1806, fuselier, ovl. te Breskens op 27 jan 1832.

2.           Maria, geb. te Streefkerk op 9 dec 1807, ged. te Streefkerk op 13 dec 1807, ovl. te Streefkerk op 27 feb 1814.

3.           Aart, geb. te Schoonhoven op 9 mrt 1809, ged. te Schoonhoven op 12 mrt 1809.

4.           Abram, geb. te Streefkerk op 15 feb 1812, ovl. te Streefkerk op 2 dec 1891, volgt VIIIn.

5.           Hannes, geb. te Streefkerk op 28 apr 1815.

6.           Johannes, geb. te Streefkerk op 3 dec 1816, ovl. te Streefkerk op 27 mrt 1817.

7.           Maria, geb. te Streefkerk op 3 jul 1818, ovl. te Molenaarsgraaf op 2 feb 1898, volgt VIIIo.

8.           Neeltje, geb. te Streefkerk op 22 okt 1821, ovl. te Sliedrecht op 6 mrt 1902, volgt VIIIp.

 

VIIIn.      Abram Alblas, (zn. van VIIl), geb. te Streefkerk op 15 feb 1812, ovl. te Streefkerk op 2 dec 1891, tr. te Streefkerk op 6 jan 1844 met Annigje Terlouw, geb. te Langerak op 18 apr 1819, ovl. te Streefkerk op 30 mrt 1906.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jannigje, geb. te Streefkerk op 10 jul 1844, ovl. te Brandwijk op 12 feb 1921.

2.           Geertje, geb. te Streefkerk op 12 sep 1845, ovl. te Streefkerk op 1 mei 1846.

3.           Sijgje, geb. te Streefkerk op 13 jun 1847, ovl. te Alblasserdam,ZH op 3 jul 1906.

4.           Geertje, geb. te Streefkerk op 12 okt 1848.

5.           Aart, geb. te Streefkerk op 14 apr 1850, ovl. te Streefkerk op 16 dec 1853.

6.           Cornelis, geb. te Streefkerk op 11 mei 1851, ovl. te Streefkerk op 22 jun 1863.

7.           Adriana, geb. op 22 nov 1852, volgt IXt.

8.           Aart, geb. te Streefkerk op 11 okt 1857, ovl. te Gorinchem op 5 mei 1919, volgt IXu.

9.           Maria, geb. te Streefkerk op 22 nov 1859, ovl. te Streefkerk op 18 dec 1860.

 

                 Annigje Terlouw,

                 een dochter:

1.           Geertje Terlouw, geb. te Langerak op 3 nov 1841, ovl. te Moordrecht in 1844.

 

IXt.          Adriana Alblas, (dr. van VIIIn), geb. op 22 nov 1852, tr. te Streefkerk op 2 aug 1872 met Willem Brand, geb. circa 1846.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jacoba, geb. te Streefkerk circa 1877, ovl. te Streefkerk in 1940.

 

IXu.         Aart Alblas, (zn. van VIIIn), geb. te Streefkerk op 11 okt 1857, landbouwer, ovl. te Gorinchem op 5 mei 1919, tr. te Brandwijk op 24 okt 1890 met Metje van 't Hof, dr. van Hendrik van 't Hof en Jaantje Rietveld, geb. te Hoogblokland op 26 apr 1867, ovl. te Streefkerk op 23 jan 1935.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jannigje van 't Hof, geb. te Brandwijk op 8 jan 1886, ovl. te Brandwijk op 5 apr 1886.

2.           Hendrik, geb. te Brandwijk op 24 nov 1890, ovl. te Brandwijk op 23 dec 1890.

3.           Annigje, geb. te Brandwijk op 5 dec 1891, ovl. te Brandwijk op 15 dec 1891.

4.           Annigje, geb. te Streefkerk op 13 okt 1892.

5.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 11 jul 1894, tr. te Streefkerk op 25 mei 1928 met Alida Sprong, geb. te Streefkerk op 6 mei 1901.

6.           Jannigje, geb. te Streefkerk op 10 aug 1895, tr. te Blokzijl op 30 nov 1916 met Teunis Christiaan Mourik, zn. van Cornelis Mourik (koopman) en Maaike Cornelia Stam, geb. te Groot Ammers in 1891, kaasmaker.

7.           Abraham, geb. te Streefkerk op 31 mei 1897, ovl. te Streefkerk op 21 jul 1897.

8.           Abraham, geb. te Streefkerk op 5 dec 1898, ovl. te Groot Ammers op 11 jan 1973, volgt Xaa.

9.           Cornelis, geb. te Streefkerk op 29 jan 1900.

10.         Bastiaan, geb. te Streefkerk op 6 apr 1901, ovl. te Streefkerk op 25 jul 1901.

11.         Bastiaantje, geb. te Streefkerk op 28 jun 1902, ovl. te Streefkerk op 22 jul 1902.

12.         Krijna, geb. te Streefkerk op 1 aug 1903.

13.         Aart, geb. te Streefkerk op 3 okt 1904, ovl. te Streefkerk op 5 nov 1904.

14.         Aart, geb. te Streefkerk op 12 jan 1906, ovl. te Streefkerk op 19 jul 1907.

15.         Sijgje, geb. te Streefkerk op 13 nov 1908, ovl. te Streefkerk op 22 dec 1908.

16.         Aart, geb. te Streefkerk op 10 jul 1910, ovl. op 1 jun 1984, volgt Xab.

17.         Bastiaan, geb. te Streefkerk op 20 jul 1911.

 

Jannigje van 't Hof.

Bij de geboorte van Jannigje was Metje ongehuwd.

 

Xaa.         Abraham Alblas, (zn. van IXu), geb. te Streefkerk op 5 dec 1898, ovl. te Groot Ammers op 11 jan 1973, tr. te Streefkerk op 4 apr 1918 met Elizabeth Natzijl, geb. te Rotterdam op 19 nov 1898, ged. te Rotterdam op 25 dec 1898.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Metje, geb. te Streefkerk op 23 sep 1918, ovl. op 6 okt 2000, tr. met Piet Verheij, geb. circa 1916, ovl. op 6 okt 2000.

2.           Neeltje, geb. te Streefkerk op 8 mei 1920.

3.           Elisabeth, geb. te Groot Ammers op 4 aug 1921, tr. te Groot Ammers op 9 mei 1946 met Louwrens Nederlof, geb. te Sliedrecht op 14 nov 1916.

4.           Aart, geb. te Groot Ammers op 16 mei 1923.

5.           Annigje, geb. te Groot Ammers op 10 mei 1924.

6.           Hermanus, geb. te Streefkerk op 21 okt 1925.

7.           Abraham, geb. te Streefkerk op 9 jul 1927.

8.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 1 okt 1928, ovl. te Streefkerk op 3 okt 1928.

9.           Teuntje, geb. te Streefkerk op 26 sep 1929.

10.         Gerrigje, geb. te Streefkerk op 13 sep 1931.

11.         Jannigje, geb. te Streefkerk op 4 jun 1933.

12.         Johanna, geb. te Streefkerk op 5 jan 1935.

13.         Krijna Geertrijda, geb. te Streefkerk op 2 feb 1936.

14.         Cornelis, geb. te Streefkerk op 15 aug 1938.

15.         N.N., geb. en ovl. te Streefkerk op 12 aug 1943.

 

Xab.         Aart Alblas, (zn. van IXu), geb. te Streefkerk op 10 jul 1910, rijwielhandelaar, ovl. op 1 jun 1984, tr. (1) te Rotterdam op 5 sep 1934, (gesch. te Rotterdam op 30 jan 1950) met Margaretha van Wijnen, dr. van Jacobus van Wijnen en Lijntje Dunselman, geb. te Krimpen a/d Lek op 10 feb 1910, ovl. te Westvoorne op 1 apr 1988.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aartje, geb. te Krimpen a/d Lek op 17 apr 1934.

2.           Metje Lijntje, geb. te Rotterdam op 5 jun 1941, ovl. in 2014.

3.           Lijntje Hermina Margaretha, geb. te Rotterdam op 28 jan 1948.

 

                 Aart Alblas, tr. (2) met Maria Hillegonda van Ravestein, dr. van Hendricus Johannes van Ravestein (huisschilder) en Maria Johanna van Zuilekom, geb. te Rotterdam op 11 jun 1927.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria Johanna, geb. te Rotterdam op 15 mei 1947.

2.           Aart, geb. te Rotterdam op 15 jan 1956.

3.           Hillegonda Catharina, geb. te Rotterdam op 24 mei 1959.

 

VIIIo.      Maria Alblas, (dr. van VIIl), geb. te Streefkerk op 3 jul 1818, ovl. te Molenaarsgraaf op 2 feb 1898, tr. te Nieuwpoort op 18 apr 1839 met Gerrit Jan Schutte, zn. van Wijnand Schutte en Alida de Vos, geb. te Nieuwpoort op 21 mei 1816, werkman, winkelier, ovl. te Molenaarsgraaf op 9 okt 1892.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Wijnant, geb. te Molenaarsgraaf op 15 nov 1839, ovl. te Molenaarsgraaf op 10 feb 1849.

2.           Aart, geb. te Molenaarsgraaf op 26 mei 1841, ovl. te Molenaarsgraaf op 2 sep 1908.

3.           Jan, geb. te Molenaarsgraaf op 23 aug 1842, ovl. te Molenaarsgraaf op 2 sep 1908.

4.           Jannigje, geb. te Molenaarsgraaf op 11 aug 1844, ovl. te IJsselstein op 5 mei 1882, tr. (1) te Molenaarsgraaf op 7 feb 1865 met Pieter Zuidervliet, geb. te Nieuwpoort circa 1837, schippersknecht, ovl. te IJsselstein op 5 mei 1882, tr. (2) met Hendrik den Braanker.

5.           Alida, geb. te Molenaarsgraaf op 27 feb 1848, ovl. te Brandwijk op 11 mrt 1931, tr. te Molenaarsgraaf op 1 feb 1867 met Anthonie van Houweling, geb. te Peursum op 30 nov 1846, schipper, ovl. te Peursum op 26 jun 1902.

6.           Wijntje, geb. te Molenaarsgraaf op 16 jun 1849, ovl. te Molenaarsgraaf op 20 mrt 1894, tr. te Molenaarsgraaf op 24 feb 1871, (gesch.) met Pieter Kraayeveld, geb. te Jaarsveld op 16 jan 1847, metselaar, ovl. te Nieuwveen,ZH op 26 mei 1940.

7.           Sijgje, geb. te Molenaarsgraaf op 6 okt 1850, ovl. te Molenaarsgraaf op 3 nov 1879.

8.           Wijnand, geb. te Molenaarsgraaf op 25 jun 1852.

9.           Abraham, geb. te Molenaarsgraaf op 24 sep 1855, ovl. te Brandwijk op 1 mei 1933, tr. te Brandwijk op 27 mrt 1875 met Geertje van Bergeijk, dr. van Jan van Bergeijk en Jacomijntje Vermeij, geb. te Brandwijk op 25 nov 1853.

10.         Jacoba, geb. te Molenaarsgraaf op 16 mrt 1856, ovl. te Leerbroek op 12 sep 1924, tr. te Molenaarsgraaf op 22 feb 1878 met Jan Visser, geb. te Polsbroek circa 1852.

11.         Gerrit Jan, geb. te Molenaarsgraaf op 12 aug 1857, ovl. te Molenaarsgraaf op 25 feb 1910.

12.         Johannes, geb. te Brandwijk op 6 mrt 1860, ovl. te Molenaarsgraaf op 8 sep 1860.

 

VIIIp.      Neeltje Alblas, (dr. van VIIl), geb. te Streefkerk op 22 okt 1821, ovl. te Sliedrecht op 6 mrt 1902, begr. te Sliedrecht op 10 mrt 1902, tr. te Wijngaarden op 1 aug 1845 met Leendert de Haan, zn. van Cornelis de Haan, geb. te Wijngaarden op 1 jan 1813, ovl. te Sliedrecht op 8 dec 1880.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia, geb. te Wijngaarden op 19 sep 1845, ovl. te Sliedrecht op 20 sep 1846.

2.           Kornelis, geb. te Sliedrecht op 22 jan 1847, ovl. te Rotterdam op 10 aug 1871.

3.           Aart, geb. te Sliedrecht op 26 feb 1855, ovl. te Rotterdam op 15 jun 1916.

4.           Jannigje, geb. te Sliedrecht op 29 mrt 1858, ovl. te Sliedrecht op 12 sep 1874.

5.           Cornelis, geb. te Sliedrecht op 16 okt 1858, ovl. te Sliedrecht op 12 sep 1859.

6.           Leendert Cornelis, geb. te Sliedrecht op 11 apr 1861, ovl. te Vrijenban op 13 feb 1898.

 

VIIm.       Jilles Alblas, (zn. van VIg), geb. te Streefkerk op 21 mrt 1779, ged. te Streefkerk op 28 mrt 1779, ovl. te Monster op 1 jul 1852, tr. te Streefkerk op 20 mei 1803 met Adriana Dijkshoorn, dr. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn en Cornelia de Bruijn, geb. te Vlaardingen op 28 apr 1782, ged. te 't Woudt op 28 apr 1782, ovl. te Hof van Delft op 11 mrt 1869.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Sijbrand, geb. te Streefkerk op 26 feb 1804, ovl. te Monster op 3 dec 1875, volgt VIIIq.

2.           Cornelis, geb. te Kwintsheul op 16 okt 1805, ovl. te Monster op 20 aug 1839, volgt VIIIr.

3.           Bertus, geb. te Kwintsheul op 6 mei 1807, ovl. te Monster op 30 aug 1852, volgt VIIIs.

4.           Pieter, geb. te Kwintsheul op 19 jan 1809, ovl. te Schiedam op 21 dec 1871, volgt VIIIt.

5.           Cornelia, geb. te Kwintsheul op 15 jun 1810, volgt VIIIu.

6.           Teuntje, geb. te Kwintsheul op 6 nov 1812, ged. te Kwintsheul op 7 nov 1812, ovl. te Naaldwijk (is in overlijdensregister ingeschreven als Teuntje Alleblas) op 11 feb 1876, tr. te Naaldwijk op 1 aug 1840 met Huijbrecht Boekenstijn, geb. te Loosduinen circa 1810.

7.           Jannetje Alleblas, geb. te Kwintsheul op 13 jan 1815, ged. te Kwintsheul op 15 jan 1815, ovl. te Monster op 23 jul 1818.

8.           Lena, geb. te Kwintsheul op 6 jun 1816, ovl. te Delft op 30 mei 1906, volgt VIIIv.

9.           Adriana Alleblas, geb. te Kwintsheul op 9 dec 1817, ged. te Kwintsheul op 14 dec 1817, ovl. te Monster (is in overlijdensregister ingeschreven als Adriana Alleblas) op 9 mrt 1818.

10.         Jannetje Alleblas, geb. te Kwintsheul op 26 mrt 1819, ged. te Kwintsheul op 28 mrt 1819, ovl. te Monster op 11 aug 1819.

11.         Jannetje, geb. te Kwintsheul op 29 aug 1820, ged. te Kwintsheul op 10 sep 1820.

12.         Adriana, geb. te Kwintsheul op 5 mrt 1823, ged. te Kwintsheul op 9 mrt 1823.

 

VIIIq.      Sijbrand Alblas, (zn. van VIIm), geb. te Streefkerk op 26 feb 1804, ged. te Streefkerk op 4 mrt 1804, arbeider, ovl. te Monster op 3 dec 1875, tr. (1) te 's‑Gravenzande op 25 mei 1838 met Anna Oversloot, dr. van Pieter Oversloot en Cornelia van Zanten, geb. te 's‑Gravenzande op 15 aug 1811, ovl. te Wateringen op 14 feb 1849.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriana, geb. te Wateringen op 8 feb 1839, ovl. te Vlaardingen op 22 mrt 1918, volgt IXv.

2.           Pieter, geb. te Wateringen op 6 dec 1840, ovl. te Wateringen op 27 okt 1849.

3.           Jilles Alleblas, geb. te Wateringen op 19 mei 1843, ovl. te Wateringen op 19 dec 1927, volgt IXw.

4.           Arie, geb. te Wateringen op 4 aug 1845, ovl. te Monster op 2 nov 1900, volgt IXx.

5.           Cornelia, geb. te Kwintsheul op 5 okt 1847, ovl. te 's‑Gravenzande op 27 jun 1933, volgt IXy.

 

                 Sijbrand Alblas, tr. (2) te Wateringen op 6 apr 1850 met Adriana van den Bos, dr. van Willem van den Bos en Gerritje Huijsman, geb. te 's‑Gravenzande circa 1821, ovl. circa 1915.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gerritje, geb. te Wateringen op 28 aug 1850, ovl. te Wateringen op 17 mrt 1932, tr. te Wateringen op 13 aug 1875 met Arie Bertus van der Wilk, geb. te Wateringen circa 1851.

2.           Pieter Alleblas, geb. te Monster op 4 mei 1852, ovl. te Monster op 19 okt 1852.

3.           Antje, geb. te Monster op 1 sep 1853, ovl. te Delft op 14 dec 1941, volgt IXz.

4.           Willemina, geb. te Monster op 5 nov 1855, ovl. te Monster op 18 apr 1857.

5.           Pieter, geb. te Monster op 18 aug 1857, ovl. te Monster op 24 nov 1857.

6.           Wilhelmina, geb. te Monster op 24 apr 1863, volgt IXaa.

 

IXv.         Adriana Alblas, (dr. van VIIIq), geb. te Wateringen op 8 feb 1839, ovl. te Vlaardingen op 22 mrt 1918, tr. te Maasland op 8 mei 1863 met Gerrit Mostert, zn. van Maarten Mostert en Cornelia Oosterloo, geb. te Maasland op 8 jul 1829, ovl. te Maasland op 23 mrt 1899.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia, geb. te Maasland op 4 feb 1864, ovl. te Maasland op 1 jan 1940, tr. te Maasland op 17 aug 1888 met Pieter de Zeeuw, geb. circa 1864.

2.           Antje, geb. te Maasland op 10 dec 1865.

3.           Maarten, geb. te Maasland op 19 nov 1868, ovl. te Maasland op 22 apr 1942, tr. te Maasland op 15 mei 1891 met Leentje Lievaart, geb. te Rozenburg op 7 feb 1866, ovl. te Maasland op 26 jul 1928.

4.           IJsbrand, geb. te Maasland op 13 mrt 1870, tr. te Maasland op 18 nov 1892 met Jannetje van Bergen, dr. van Arij van Bergen, geb. te Maasland circa 1869.

5.           Elizabeth, geb. te Maasland op 7 dec 1872, ovl. te Maasland op 1 apr 1873.

6.           Elizabeth, geb. te Maasland op 18 apr 1874, tr. te Maasland op 18 mei 1894 met Hendrik Mostert, zn. van Arij Mostert en Maria Meijnders, geb. te Naaldwijk circa 1868.

7.           Gerrit, geb. te Maasland op 27 jun 1878.

 

IXw.        Jilles Alleblas, (zn. van VIIIq), geb. te Wateringen op 19 mei 1843, arbeider, ovl. te Wateringen op 19 dec 1927, tr. (1) te Naaldwijk op 1 nov 1873 met Pieternella Zwaanswijk, geb. te Naaldwijk op 23 okt 1844.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Sijbrand Alblas, geb. te Wateringen op 25 okt 1874, ovl. te Wateringen op 23 nov 1964, volgt Xac.

2.           Geertruda Jeanne Alblas, geb. te Wateringen op 19 sep 1876, volgt Xad.

3.           Marinus Alblas, geb. te Monster op 18 nov 1878, volgt Xae.

 

Jilles Alleblas.

Bij de geboorte aangiften van de kinderen wordt de naam van de vader aangegeven als Jillis Alblas, op de eigen geboorte akte staat echter Jilles Alleblas.

 

                 Jilles Alleblas, tr. (2) te De Lier op 20 nov 1885 met Neeltje van der Lugt, geb. te De Lier op 8 jan 1855, ovl. te Wateringen op 23 nov 1927.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Trijntje Alblas, geb. te Monster op 18 dec 1886.

2.           Antje Alblas, geb. te Monster op 14 jul 1889, tr. te Naaldwijk op 27 jun 1912 met Evert van Beek, geb. te Naaldwijk in 1889.

3.           Arie Alblas, geb. te Monster op 17 mei 1892, ovl. op 2 nov 1970, volgt Xaf.

4.           Neeltje Alblas, geb. te Monster op 1 feb 1894, tr. te Wateringen op 17 nov 1925 met Pleun van der Lugt, geb. te Vrijenban op 2 aug 1898.

5.           Adriana Alblas, geb. te Monster op 3 jun 1896, ovl. te Wateringen op 21 jun 1963, tr. te Wateringen op 2 feb 1917 met Jasper Leendert van der Meer, geb. te Monster op 5 mrt 1896.

 

Xac.         Sijbrand Alblas, (zn. van IXw), geb. te Wateringen op 25 okt 1874, arbeider, ovl. te Wateringen op 23 nov 1964, tr. (1) te Den Helder op 17 apr 1902 met Sophia Alkemade, dr. van Hendrik Alkemade en Cornelia Welling, geb. te 's‑Gravenhage op 9 mrt 1877, ovl. te 's‑Gravenhage op 20 jun 1905.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jelia, geb. te Wateringen op 18 feb 1903, tr. te Wateringen op 14 nov 1928 met Gerrit Vreugdenhil, geb. te Maasland op 27 jan 1905.

2.           Cornelia, geb. te Wateringen op 6 okt 1904, tr. te Wateringen op 3 mrt 1932 met Pieter Cornelisz. Moerman, zn. van Cornelis Moerman en Magchteltje Zegwaard, geb. te Rotterdam circa 1906.

 

                 Sijbrand Alblas, tr. (2) te Wateringen op 29 mei 1907 met Hendrika Cornelia Alkemade, dr. van Hendrik Alkemade en Cornelia Welling, geb. te 's‑Gravenhage op 29 jan 1882, ovl. op 31 jul 1972.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Sophia, geb. te Wateringen op 7 dec 1908, volgt XIbr.

2.           Jacoba Cornelia, geb. te Wateringen op 21 nov 1909, ovl. te Wateringen op 7 jan 1940, tr. te Wateringen op 17 okt 1935 met Pieter van der Schaft, zn. van Maarten van der Schaft en Maartje Versteve, geb. te Vlaardingen op 15 mrt 1909, ovl. te 's‑Gravenzande op 11 okt 2001.

3.           Sijbrand, geb. te Wateringen op 18 feb 1911, ovl. te 's‑Gravenhage op 8 aug 1911.

4.           Sijbrand, geb. te Wateringen op 18 mei 1912, ovl. te Wateringen op 19 mei 1913.

5.           Elizabeth Hendrika, geb. te Wateringen op 19 mei 1912.

6.           Sijbrand, geb. te Wateringen op 7 sep 1913, ovl. te Wateringen op 27 okt 1997, begr. te Wateringen op 1 nov 1997, tr. te Naaldwijk op 1 mei 1947 met Maria Johanna Backer, dr. van Pieter Backer en Adriana Jannetje Diteweg, geb. te Appeltern op 25 sep 1923, ovl. te Wateringen op 20 mei 2008.

7.           Hendrika, geb. te Wateringen op 20 mrt 1915, ovl. te Wateringen op 6 mei 1936.

8.           Petronella, geb. te Wateringen op 6 dec 1916, ovl. te Kwintsheul op 7 dec 2005.

9.           Geertruida, geb. te Wateringen op 3 okt 1919, ovl. te Rijswijk op 25 mrt 2010, volgt XIbs.

 

XIbr.        Sophia Alblas, (dr. van Xac), geb. te Wateringen op 7 dec 1908, tr. te Wateringen op 25 okt 1934 met Willem Poot, zn. van Leendert Adrianus Poot en Jaapje Kuijper, geb. te Hof van Delft op 13 aug 1906, tuinder, ovl. te Salem [Verenigde Staten] op 2 sep 2000.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Leendert Adrianus, geb. te De Lier op 22 jan 1936, eigenaar tuincentrum, tr. op 30 sep 1960 met Elsie Boerman.

2.           Sijbrand, geb. te De Lier op 11 jan 1938, lasser, smid landbouwwerktuigen, tr. te Modesta [Verenigde Staten] op 29 jul 1966 met Hendrina Dijkxhoorn, geb. circa 1943.

3.           Willem, geb. te De Lier op 31 okt 1939, cactus kweker, tr. op 28 jun 1968 met Roelijn Zuidervaart, geb. op 8 jul 1948.

4.           Herman Jacob, geb. te De Lier op 7 dec 1941, restaurant houder, tr. op 23 jun 1967 met Betty Mae van Houten, geb. op 23 jun 1946.

5.           Karel, geb. te De Lier op 15 feb 1943, winkelier huishoudelijke apparatuur, tr. op 19 mei 1972 met Fonda Tol.

6.           Hendrika Cornelia, geb. te De Lier op 18 apr 1945, tr. op 30 jul 1971 met Herman Frederik Dorst, zn. van Koos Dorst en Wilhelmina Leffers, geb. op 29 nov 1934.

7.           Jaapje Sophia, geb. te De Lier op 4 nov 1946, onderwijzeres, tr. (1) te Modesta [Verenigde Staten] op 3 aug 1973, (gesch. te Leduc [Canada] op 7 apr 1992) met Arthur de Groot, tr. (2) te Edmonton [Canada] op 17 jun 1999 met Arend Stolte, geb. te Ommen op 5 feb 1943.

8.           Arie, geb. te De Lier op 27 mrt 1949, dominee, tr. met Joanne Eelkema.

9.           Johannes, geb. te De Lier op 4 jul 1951.

                

                       

                       

 

Willem Poot en Sophia Alblas

Het gezin van Willem Poot en Sophia Alblas zijn geëmigreerd naar Amerika, zij zijn vertrokken met het schip "Johan van Oldebarneveld" en kwamen op 10 october 1955 aan.

 

XIbs.        Geertruida Alblas, (dr. van Xac), geb. te Wateringen op 3 okt 1919, ovl. te Rijswijk op 25 mrt 2010, tr. op 12 okt 1954 met Jacobus van Konijnenburg, geb. circa 1916, ovl. op 29 jan 2008.

                 Uit dit huwelijk:

1.           J.C., tr. met Oostrom.

2.           C.M., tr. met J. Boeker.

 

Xad.         Geertruda Jeanne Alblas, (dr. van IXw), geb. te Wateringen op 19 sep 1876, tr. te Monster op 15 sep 1900 met Karel van Velden, geb. te Naaldwijk in 1875.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Petronella Neeltje Maria, geb. te Naaldwijk in 1904, tr. te Wateringen op 10 feb 1926 met Leendert Maarten Meijburg, zn. van Maarten Willem Meijburg en Willemina Koppenol, geb. te Wateringen op 29 jun 1898.

 

Xae.         Marinus Alblas, (zn. van IXw), geb. te Monster op 18 nov 1878, tr. te De Lier op 8 mei 1908 met Bruina Petronella van der Lely, geb. te De Lier in 1880.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pieternella Neeltje, geb. te Wateringen op 30 apr 1910.

 

Xaf.         Arie Alblas, (zn. van IXw), geb. te Monster op 17 mei 1892, ovl. op 2 nov 1970, tr. met Maartje Vis, geb. op 1 jun 1898, ovl. op 9 jan 1984.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Leendert, geb. te Wateringen op 26 jan 1929, tr. met Gre van Pijpen, geb. te Lisse op 10 dec 1934, ovl. te Delft op 16 aug 2015, begr. te Wateringen Algemene Begraafplaats op 20 aug 2015.

 

IXx.         Arie Alblas, (zn. van VIIIq), geb. te Wateringen op 4 aug 1845, ovl. te Monster op 2 nov 1900, tr. te Monster op 11 jan 1879 met Stijntje de Munnik, geb. te 's‑Gravenzande circa 1847.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Sijbrand Jochem, geb. te Gallien [Duitsland] in 1870, ovl. te Monster op 15 dec 1914, relatie met Catharina de Jong, geb. in 1882.

 

IXy.         Cornelia Alblas, (dr. van VIIIq), geb. te Kwintsheul op 5 okt 1847, ovl. te 's‑Gravenzande op 27 jun 1933, tr. te 's‑Gravenzande op 5 apr 1872 met Arend van der Boom, geb. te 's‑Gravenzande op 10 sep 1842, timmerman/aannemer, ovl. te 's‑Gravenzande op 27 nov 1914.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria, geb. te 's‑Gravenzande op 11 jan 1873, ovl. te Ede op 23 sep 1943.

2.           Sijbrand, geb. te 's‑Gravenzande op 10 sep 1874, timmerman.

3.           Cornelis, geb. te 's‑Gravenzande op 30 okt 1876, timmerman/aannemer, ovl. te 's‑Gravenhage op 1 okt 1952.

4.           Dirk Anthonie, geb. te 's‑Gravenzande op 17 dec 1878, ovl. te 's‑Gravenzande op 12 aug 1895.

5.           Arie, geb. te 's‑Gravenzande op 20 okt 1880, ovl. te 's‑Gravenzande op 10 mrt 1881.

6.           Arie, geb. te 's‑Gravenzande op 21 jan 1882, timmerman/aannemer, ovl. te Delft op 24 apr 1979.

7.           Anton, geb. te 's‑Gravenzande op 15 jan 1884, timmerman,meubelmaker,beeldh, ovl. te 's‑Gravenzande op 12 apr 1972.

8.           Cornelia, geb. te 's‑Gravenzande op 6 feb 1886, ovl. te 's‑Gravenzande op 15 jul 1942.

9.           Wilhelmina, geb. te 's‑Gravenzande op 8 jul 1888, ovl. te 's‑Gravenzande op 29 jan 1932.

10.         Adriana Hendrika, geb. te 's‑Gravenzande op 30 mrt 1890, ovl. te 's‑Gravenhage op 29 jan 1932.

 

IXz.         Antje Alblas, (dr. van VIIIq), geb. te Monster op 1 sep 1853, ovl. te Delft op 14 dec 1941, tr. te Monster op 25 sep 1875 met Karel Alkemade, geb. te Pijnakker op 13 apr 1852, schipper, koopman, ovl. te Delft op 18 okt 1920.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Karel Sijbrand, geb. te Pijnacker op 12 mei 1876, tr. te Delft op 8 okt 1902 met Anthonia Turkenburg, geb. te Delft op 31 mrt 1876.

2.           Adriana Johanna, geb. te Pijnacker op 21 aug 1877, volgt Xag.

3.           Sijbrand Willem, geb. te Delft circa 23 jan 1879, ovl. te Delft op 16 jun 1898.

4.           Johanna Wilhelmina, geb. te Delft op 20 dec 1881, tr. te Delft op 29 aug 1906 met Abraham Vogelaar, geb. te Delft circa 1882.

5.           Willem Arie, geb. te Delft op 27 jun 1883, ovl. te Delft op 10 apr 1893.

6.           Wilhelmina Antje, geb. te Delft op 28 okt 1884, ovl. te Delft op 15 mei 1888.

7.           Antje Carolina, geb. te Delft op 6 feb 1887, tr. te Delft op 9 feb 1916 met Anthonij van Bemmel, geb. te Delft circa 1892.

8.           Cornelis Hendrik, geb. te Delft op 13 apr 1888, ovl. te Pijnacker op 11 okt 1917, tr. op 7 mei 1913 met Hendrika Bemener, geb. te 's‑Gravenhage op 11 jan 1892.

9.           Wilhelmina Gerritje, geb. te Delft op 18 jan 1891, ovl. te Delft op 13 aug 1978, begr. te Delft op 17 aug 1978, tr. te Delft op 26 jan 1916, kerk.huw. te Delft op 26 jan 1916 met Johannes Jacobus Buchel, geb. te Delft op 10 okt 1890.

 

Xag.         Adriana Johanna Alkemade, (dr. van IXz), geb. te Pijnacker op 21 aug 1877, tr. te Delft op 3 mei 1901 met Samuel van der Gaag, zn. van Gerritje van der Gaag, geb. te Vrijenban op 4 dec 1878.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gerritje Wilhelmina, geb. te Vrijenban op 16 jul 1901.

2.           Antje Carolina, geb. te Vrijenban op 15 aug 1904.

 

Samuel van der Gaag.

De vader van Samuel van der Gaag is onbekend. Hij is door zijn moeder, Gerritje van der Gaag, op 3 mei 1901 erkend.

 

IXaa.        Wilhelmina Alblas, (dr. van VIIIq), geb. te Monster op 24 apr 1863, tr. te De Lier op 31 jul 1885 met Johannes de Bruin, zn. van Jan de Bruin en Trijntje Molenaar, geb. te Maasland circa 1865, ovl. te Loosduinen op 3 okt 1910.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Trijntje, geb. te De Lier op 6 mrt 1887, ovl. te Naaldwijk op 14 apr 1917, tr. met Maarten Binnendijk.

2.           Adriana, geb. te De Lier op 9 feb 1889, tr. te De Lier op 6 dec 1912 met Johannes Gerardus Valstar, zn. van Arie Valstar en Stijntje Immerzeel, geb. te Naaldwijk op 27 jun 1885.

3.           Sijbrand, geb. te De Lier in 1894, ovl. te De Lier op 7 apr 1895.

 

VIIIr.       Cornelis Alblas, (zn. van VIIm), geb. te Kwintsheul (is in geboorteregister ingeschreven als Cornelis Alblas) op 16 okt 1805, ged. te Kwintsheul (is in doopregister ingeschreven als Cornelis Alleblas) op 20 okt 1805, landbouwer, ovl. te Monster op 20 aug 1839, tr. te Gorinchem op 17 mei 1834 met Maaike van Driel, dr. van Bastiaan van Driel en Adriaantje Verhoeven, geb. te Sleeuwijk op 12 jun 1808, dienstbode, ovl. te Veur op 5 jan 1890.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriana Cornelia, geb. te Sleeuwijk op 9 okt 1834, volgt IXab.

2.           Bastiaan Alleblas, geb. te Monster op 6 sep 1837, ovl. te Wateringen op 9 jan 1897, volgt IXac.

3.           Jacoba, geb. te Monster op 3 feb 1839, ovl. te Utrecht op 1 feb 1921, volgt IXad.

 

                 Maaike van Driel, dr. van Bastiaan van Driel en Adriaantje Verhoeven, tr. (2) te Monster op 26 mrt 1841 met Johannes Janknegt, geb. te Gouda op 3 mrt 1795, ged. te Naaldwijk op 10 mrt 1795, timmermansbaas, ovl. te Monster op 1 nov 1857.

 

IXab.       Adriana Cornelia Alblas, (dr. van VIIIr), geb. te Sleeuwijk op 9 okt 1834, tr. (1) te Monster op 8 mei 1858 met Jacob van der Burg, zn. van Jacob van der Burg en Jacoba de Bruijn, geb. te Brielle op 30 dec 1829, bezemmaker, spekslager.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jacob, geb. te Brielle op 13 sep 1859, ovl. te Brielle op 8 apr 1860.

2.           Johannes, geb. te Brielle op 31 jan 1861, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 10 nov 1947, tr. te Schiedam op 14 mei 1890 met Petronella Hille, dr. van Jacob Hille en Petronella Weij, geb. te Schiedam circa 1870.

3.           Jacob, geb. te Schiedam op 10 sep 1863.

 

                 Jacob van der Burg, zn. van Jacob van der Burg en Jacoba de Bruijn, tr. (1) te Brielle op 5 jun 1851 met Johanna Maria van der Reijden, dr. van Pieter van der Reijden en Trijntje Kraijenbrink, geb. te Brielle op 25 mrt 1826.

 

                 Adriana Cornelia Alblas, tr. (2) te Schiedam op 17 apr 1867 met Pieter Cornelis Johannes Hoppe, zn. van Johannes Hendrik Hoppe en Neeltje van Lom, geb. te Schiedam in 1834.

 

                 Adriana Cornelia Alblas, tr. (3) te Schiedam op 22 nov 1882 met Johann Howe, zn. van Johann Howe en Friederike Focke, geb. te Bremen [Duitsland] in 1860.

 

IXac.        Bastiaan Alleblas, (zn. van VIIIr), geb. te Monster op 6 sep 1837, houtzaagmolenaar In 1811 kocht Bastiaan Alleblas houtzaagmolen "De Gunst", na zijn overlijden werd de houtzaagmolen verkocht aan Nicolaas Hugo Polycarpus van Steekelenburg, ovl. te Wateringen op 9 jan 1897, tr. (1) te Delft op 6 jan 1860 met Ariaantje van Velzen, dr. van Pieter van Velzen en Neeltje Verhoeff, geb. te Berkel op 5 jul 1837.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te Monster op 1 mrt 1860, ovl. te Monster op 5 mrt 1860.

2.           Neeltje, geb. te Monster op 25 jan 1862, ovl. te Monster op 18 jan 1909, volgt Xah.

3.           Cornelis Jacobus, geb. te Monster op 14 jun 1864, ovl. te Naaldwijk op 19 jul 1953, volgt Xai.

4.           Jacobus, geb. te Monster op 30 jan 1866, ovl. te Naaldwijk op 20 apr 1927, volgt Xaj.

5.           Jacoba, geb. te Monster op 8 jun 1867, ovl. te Monster op 28 apr 1868.

6.           Arend, geb. te Monster op 11 nov 1868, ovl. te Wateringen op 8 apr 1949, volgt Xak.

7.           Jacobus Wilhelmus, geb. te Monster op 14 aug 1871, timmerman, ovl. te Naaldwijk op 21 okt 1952, tr. te Naaldwijk op 3 dec 1892 met Adriana Nicolai, geb. te Naaldwijk circa 1872.

8.           Pieter, geb. te Monster op 29 mrt 1874, ovl. te Monster op 22 jul 1874.

9.           Maaike, geb. te Monster op 12 nov 1875, ovl. te Monster op 3 jul 1876.

10.         Anna Maria, geb. te Monster op 28 jan 1877, ovl. te Monster op 8 aug 1877.

11.         Johannes Marinus, geb. te Monster op 11 feb 1878, ovl. te Delft op 20 nov 1953, volgt Xal.

 

                 Bastiaan Alleblas, tr. (2) te Loosduinen op 21 okt 1891 met Jannetje Broekhoven, geb. circa 1840.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Marinus Jacobus, geb. te Wateringen op 10 dec 1892, ovl. te Wateringen op 16 jan 1893.

2.           Bastiaan, geb. te Wateringen op 5 mrt 1897, ovl. te Wateringen op 7 apr 1897.

 

Xah.         Neeltje Alleblas, (dr. van IXac), geb. te Monster op 25 jan 1862, ovl. te Monster op 18 jan 1909, tr. te Monster op 26 nov 1881 met Dirk van der Kaaij, zn. van Johannes van der Kaaij en Francina Gerardina Monijé, geb. te 's‑Gravenzande op 2 jan 1855.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Francina Gerardina, geb. te Loosduinen op 27 jun 1882, ovl. te Monster op 3 mei 1883.

2.           Bastiaan, geb. te Monster op 4 nov 1883, tr. te Monster op 13 dec 1924, (gesch. op 11 jun 1957) met Elisabeth Clasina Maria Wagner, dr. van Petrus Wagner en Elisabeth Clasina Maria Passier, geb. te 's‑Gravenhage op 21 okt 1885, ovl. te 's‑Gravenhage op 24 dec 1969.

 

Xai.          Cornelis Jacobus Alleblas, (zn. van IXac), geb. te Monster op 14 jun 1864, ovl. te Naaldwijk op 19 jul 1953, tr. te Hillegersberg op 12 mrt 1886 met Maria Overhands, geb. te Hillegersberg op 21 feb 1863, ovl. te Hillegersberg op 20 jan 1953.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaan, geb. te Monster op 21 mei 1886, ovl. te Delft op 2 jan 1966, volgt XIbt.

2.           Leendert, geb. te Monster op 25 dec 1887, ovl. op 24 jul 1961, volgt XIbu.

3.           Jacobus, geb. te Monster op 7 mei 1889, ovl. op 17 okt 1967, volgt XIbv.

4.           Pieter, geb. te Monster op 6 apr 1891, ovl. te Monster op 23 jul 1891.

5.           Adriaantje, geb. te Monster op 5 feb 1893, ovl. op 1 dec 1956, tr. te Naaldwijk op 23 aug 1913 met Willem Kok, geb. te Haarlem circa 1891.

6.           Gijsbertus, geb. te Monster op 15 jul 1895, ovl. op 29 aug 1959, volgt XIbw.

7.           Arend, geb. te Monster op 10 feb 1898, ovl. te Monster op 25 feb 1898.

8.           Jannetje, geb. te Monster op 2 aug 1899, tr. te Naaldwijk op 22 mrt 1923 met Jan Hoogendam, geb. te Rijswijk circa 1899.

9.           Zwaantje, geb. te Monster op 9 dec 1900, ovl. te Hoek van Holland op 31 mei 1990, volgt XIbx.

10.         Neeltle, geb. te Monster op 19 mei 1904.

 

XIbt.        Bastiaan Alleblas, (zn. van Xai), geb. te Monster op 21 mei 1886, schipper, ovl. te Delft op 2 jan 1966, tr. te De Lier op 30 nov 1907 met Stoffelina Sara Bijl, dr. van Pieter Bijl en Maria Hoogstad, geb. te De Lier circa 1886, ovl. te 's‑Gravenhage op 2 mrt 1974.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te De Lier op 28 jun 1907, ovl. te De Lier op 6 nov 1962, tr. te Leiden op 1 nov 1933 met Margareth van Eck, dr. van Gerrit van Eck en Jacoba van Rossum, geb. te Leiden op 13 jun 1912, ovl. circa 1988.

2.           Jaantje, geb. te Maasland op 23 mrt 1908, ovl. te Maassluis circa 1 aug 2000, tr. te De Lier op 6 jun 1930 met Dirk van Sinderen, geb. te Holwerd op 5 jul 1909.

3.           Pieter Cornelis, geb. te De Lier op 13 jul 1908, ovl. te De Lier op 24 feb 1909.

4.           Marie, geb. te Maasland op 6 sep 1909, ovl. te De Lier in 1980, relatie met Adrianus Noordam, geb. op 19 sep 1903, ovl. op 27 feb 1973.

5.           Pieter, geb. te Maasland op 19 jan 1911, ovl. te Leiderdorp op 14 aug 1976, tr. te Sassenheim op 24 dec 1933 met Neeltje Maria van der Voort, geb. op 3 jun 1915, ovl. te Leiden op 14 feb 1969.

6.           Sara Stoffelina, geb. te Maasland op 11 aug 1912, ovl. op 23 mrt 1981, relatie met Bertus Pelikaan, geb. circa 1910, ovl. te De Lier op 14 jul 1973.

7.           Huib, geb. te Maasland circa 1915, relatie met Christina Wilhelmina Broekman, geb. circa 1920, ovl. te De Lier op 4 mei 1980.

8.           Jo, geb. te De Lier circa 1918, relatie met Pieter Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk circa 1917.

9.           Bastiaan, geb. te De Lier op 1 mei 1919, ovl. op 8 okt 1988, tr. op 16 mei 1939 met Maria Bergwerff, geb. te Rozenburg op 18 mei 1916, ovl. op 9 okt 1996.

10.         Leentje, geb. te De Lier circa 1920, ovl. te Delft op 3 apr 1921 Leentje is in Delft overleden, 4 maanden oud, er is ook in De Lier een akte opgemaakt, akte nummer 4, op 9 april 1921.

11.         Lena, geb. te De Lier op 8 jan 1922, relatie met Anthonius Gerardus Middelburg, geb. te 's‑Gravenhage op 1 sep 1919, ovl. te Rotterdam op 24 aug 1987.

                

                       

                       

 

Bastiaan Alleblas en Stoffelina Sara Bijl

Op de huwelijksakte is de volgende aantekening gemaakt: Verklarende tevens de bruidegom en bruid als hun kind te erkennen een zoon, uit laatst genoemde te De Lier geboren, den achtentwintigsten Juni, Negentienhonderdzeven, onder de voornaam van Cornelis.

 

Cornelis Alleblas.

Op de geboorteakte van Cornelis is de volgende aantekening gemaakt: Bastiaan Alleblas en Stoffelina Sara Bijl hebben bij de voltrekking van hun huwelijk, den dertigsten November Negentienhonderdzeven, het kind in nevenstaande akte vermeld erkend en alzoo gewettigd.

 

XIbu.       Leendert Alleblas, (zn. van Xai), geb. te Monster op 25 dec 1887, ovl. op 24 jul 1961, tr. te Naaldwijk op 6 jul 1913 met Stijntje van Oosten, geb. te 's‑Gravenzande op 29 jan 1895, ovl. te 's‑Gravenzande op 7 jul 1975.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis Hendrik, geb. te 's‑Gravenzande op 25 sep 1913, ovl. op 26 jun 2003, tr. met N.N..

2.           Hendrik Cornelis, geb. te Naaldwijk op 27 nov 1914.

3.           Bastiaan Jacobus, geb. te Naaldwijk op 10 aug 1918, machinebankwerker, ovl. te Delft op 10 okt 1944 gefusilleerd te Delft, tr. met Willemina Adriana Johanna Hagman, geb. circa 1920.

4.           Elisa Leendert, geb. te Naaldwijk op 14 mei 1926, ovl. te Naaldwijk op 28 feb 2007, tr. met Johanna van Santen.

 

Cornelis Hendrik Alleblas.

Vader Leendert Alleblas tekende de geboorteakte van Cornelis Hendrik met Leendert Alblas.

 

XIbv.       Jacobus Alleblas, (zn. van Xai), geb. te Monster op 7 mei 1889, ovl. op 17 okt 1967, tr. te Naaldwijk op 9 dec 1911 met Lena Nobel, geb. te Sliedrecht circa 1894.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria Janna, geb. te Naaldwijk circa 1912, ovl. te Naaldwijk op 14 nov 1913.

2.           Janna Maria, geb. te Naaldwijk op 19 mei 1913, tr. te Hoek van Holland op 27 feb 1936 met Wiebe Verweij, zn. van Gerrit Verweij en Douwina de Boer, geb. te 's‑Gravenzande op 18 feb 1904.

3.           Neeltje, geb. te Naaldwijk in 1916, tr. te Naaldwijk op 21 jun 1938 met Jacobus van Staalduinen, geb. in 1915.

4.           Cornelis Jacobus, geb. te Naaldwijk circa 1919, ovl. te Naaldwijk op 17 apr 1919.

5.           Bastiaan, geb. te Naaldwijk circa 1923, ovl. te Naaldwijk op 11 feb 1924.

6.           Leendert, geb. te Naaldwijk circa 1923, ovl. te Naaldwijk op 26 mrt 1923.

 

XIbw.      Gijsbertus Alleblas, (zn. van Xai), geb. te Monster op 15 jul 1895, ovl. op 29 aug 1959, tr. te Naaldwijk op 21 jul 1917 met Maartje Wassink, dr. van Simon Wassink en Adriana Binnendijk, geb. te Naaldwijk op 20 sep 1896.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Doodgeboren, geb. te Naaldwijk op 9 feb 1920.

2.           Simon, geb. te Naaldwijk circa 1923, ovl. te Naaldwijk op 28 okt 2000.

3.           Johannes Gerardus, geb. te Naaldwijk circa 1932, ovl. te Naaldwijk op 17 sep 1937.

 

XIbx.       Zwaantje Alleblas, (dr. van Xai), geb. te Monster op 9 dec 1900, ovl. te Hoek van Holland op 31 mei 1990, tr. te Naaldwijk op 18 mrt 1926 met Pieter Mathijs van Bueren, zn. van Jacob van Bueren en Anna Flohil, geb. te 's‑Gravenzande op 21 dec 1899, ovl. te Hoek van Holland op 9 apr 1945.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jacob, geb. op 16 nov 1931, ovl. op 13 mrt 1945.

 

Xaj.          Jacobus Alleblas, (zn. van IXac), geb. te Monster op 30 jan 1866, ovl. te Naaldwijk op 20 apr 1927, tr. te Naaldwijk op 6 sep 1890 met Elizabeth Nicolai, geb. te Naaldwijk in 1868.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Doodgeboren, geb. te Naaldwijk op 17 mrt 1891.

2.           Adriana Wilhelmina, geb. te Naaldwijk op 18 mrt 1892.

3.           Wilhelmina Ariaantje, geb. te Naaldwijk op 29 okt 1893, tr. te Naaldwijk op 1 nov 1913 met Johan Missot, geb. te Amsterdam circa 1891.

4.           Jannetje, geb. te Naaldwijk op 3 jan 1895, ovl. te Naaldwijk op 19 jan 1895.

5.           Bastiaan Cornelis, geb. te Naaldwijk op 14 dec 1895, tr. te De Lier op 23 jun 1928 met Pietje van Loenen, geb. te De Lier circa 1907.

6.           Cornelis Bastiaan, geb. te Naaldwijk op 14 dec 1895.

7.           Petrus Marinus, geb. te Naaldwijk op 25 nov 1897, ovl. te Naaldwijk op 15 jan 1898.

8.           Adriana Jacoba, geb. te Naaldwijk op 4 jan 1899, tr. te Naaldwijk op 9 jul 1921 met Cornelis van der Meer, geb. te 's‑Gravenzande circa 1899.

9.           Cecilia Cornelia, geb. te Naaldwijk op 24 okt 1901, tr. te 's‑Gravenhage op 22 okt 1919 met Anthonius Johannes Weber, geb. circa 1898.

10.         Jacobus Wilhelmus, geb. te Naaldwijk op 13 jun 1903.

11.         Marie Cornelia, geb. te Naaldwijk op 15 okt 1905.

12.         Petrus Marinus, geb. te Naaldwijk op 26 aug 1909.

 

Xak.         Arend Alleblas, (zn. van IXac), geb. te Monster op 11 nov 1868, mestschipper, ovl. te Wateringen op 8 apr 1949, tr. te Boskoop met Cornelia Klaverveld, geb. te Boskoop circa 1868, ovl. te Wateringen op 8 jul 1947.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaan, geb. te Monster op 2 mrt 1893, volgt XIby.

2.           Cornelia, geb. te Monster op 29 okt 1894, tr. te Wateringen op 5 jan 1921 met Jacobus Marinus Steentjes, zn. van Petrus Steentjes en Cornelia Wilhelmina Scholtes, geb. te Naaldwijk op 20 apr 1894.

3.           Adriaan, geb. te Monster op 27 mrt 1897, volgt XIbz.

4.           Lena, geb. te Monster op 28 mei 1900, volgt XIca.

5.           Cornelis Wilhelmus, geb. te Monster op 5 sep 1902, ovl. te Monster op 21 feb 1905.

6.           Maria, geb. te Monster op 18 sep 1904, tr. te Wateringen op 31 okt 1924 met Petrus Jacobus Heskes, geb. te Naaldwijk circa 1900, ovl. te Naaldwijk op 14 nov 1981, begr. te Naaldwijk op 18 nov 1981.

7.           Cornelis, geb. te Wateringen op 20 dec 1909.

 

XIby.       Bastiaan Alleblas, (zn. van Xak), geb. te Monster op 2 mrt 1893, schipper, tr. te Naaldwijk op 5 jun 1918 met Hendrika Maria Steentjes, dr. van Petrus Steentjes en Cornelia Wilhelmina Scholtes, geb. te Naaldwijk op 12 sep 1895, ovl. te Delft op 20 okt 1961.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Petrus Wilhelmus, geb. te Wateringen circa 1921, ovl. te Wateringen op 12 apr 1921.

2.           Arnoldus Jacobus, geb. te Kwintsheul op 17 aug 1926, ovl. te Kwintsheul op 27 feb 2011, begr. te Kwintsheul, tr. met Dien Olierook, geb. op 27 sep 1931, ovl. te Kwintsheul op 29 mei 1996.

3.           Sebastianus Bernardus, geb. te 's‑Gravenhage circa 1941, ovl. te Wateringen op 10 jan 1942.

 

XIbz.       Adriaan Alleblas, (zn. van Xak), geb. te Monster op 27 mrt 1897, tr. te Naaldwijk op 4 jul 1923 met Agatha Maria Barbara van der Zande, dr. van Hendricus Everardus van der Zande en Elisabeth van der Enden, geb. te Monster op 4 dec 1903.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia Elisabeth, geb. te Naaldwijk op 25 feb 1924.

2.           Hendricus Everardus, geb. te Naaldwijk op 7 mrt 1925, ovl. te 's‑Gravenhage op 22 jan 1987, tr. te Wateringen op 21 sep 1954 met Maria Cornelia Hoes, dr. van Marinus Adrianus Hoes en Cornelia Maria Schouw, geb. te Loosduinen op 19 feb 1931.

3.           Arnoldus, geb. te Naaldwijk op 6 mrt 1926, tr. met Anna de Bruin.

4.           Reinier, geb. te Naaldwijk op 10 mrt 1927, tr. met Francien.

5.           Elisabeth, geb. te Wateringen op 2 jul 1928, tr. met Kaspar Krempel.

6.           Maria Helena, geb. te Wateringen op 17 sep 1929, tr. te Wateringen op 30 dec 1955 met Johannes Maria van der Ende, zn. van Johannes Martinus van der Ende en Cornelia Margaretha Maria Vink, geb. te Schipluiden op 19 feb 1932, ovl. te Den Hoorn op 18 dec 2001.

7.           Sebastianus, geb. te Wateringen op 11 mrt 1931, ovl. op 1 mei 2004, tr. met Maria Helena van Veen.

8.           Johannes Petrus, geb. te Wateringen op 20 jul 1932, ovl. te Delft op 2 mrt 1985, tr. met Ger van 't Hart.

9.           Cornelia Jacoba, geb. te Wateringen op 21 okt 1933, ovl. te Kwintsheul op 17 apr 2006, tr. te Wateringen op 12 nov 1959 met Jacobus Johannes Hoes, zn. van Marinus Adrianus Hoes en Cornelia Maria Schouw, geb. te 's‑Gravenhage op 28 aug 1927.

10.         Adrianus Reinier, geb. te Wateringen op 27 feb 1935, tr. met Alie van Geest.

11.         Helena Geertruida, geb. te Wateringen op 3 sep 1936, ovl. te Binnenmaas op 14 jan 1997, tr. (1) te Rotterdam op 20 sep 1962, (gesch. te Rotterdam op 5 dec 1975) met Paul Ammand Blaset, geb. te Malang [Indonesië] op 24 sep 1935, tr. (2) te Rotterdam op 24 jul 1986 met Kasper Wigbolt Groene, geb. te Rotterdam op 10 apr 1936.

12.         Cornelis Adrianus, geb. te Wateringen op 27 nov 1938, ovl. te Delft op 14 dec 1986, relatie met Diny Klapwijk, geb. circa 1938.

13.         Jacobus Maria, geb. te Wateringen op 2 aug 1941, tr. met Els Oltshoorn.

14.         Leonardus Theodorus Helena, geb. te Wateringen op 4 mei 1943.

15.         Johannes Wilhelmus, geb. te Wateringen op 23 okt 1944, tr. met Ans van der Kleij.

 

XIca.        Lena Alleblas, (dr. van Xak), geb. te Monster op 28 mei 1900, tr. te Wateringen op 24 okt 1924 met Theodorus Jacobus Verhulst, geb. te Naaldwijk circa 1896, fabrieksarbeider.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Theodorus Cornelis, geb. te Wateringen op 23 mei 1935, tr. op 13 mei 1961 met Catharina Anna van der Ende, dr. van Jacobus Johannes Wilhelmus van der Ende en Maria Johanna Jacoba van der Kuil, geb. te Monster op 19 nov 1940.

 

Xal.          Johannes Marinus Alleblas, (zn. van IXac), geb. te Monster op 11 feb 1878, molenaarsknecht bij houtzaagmolen "De Gunst", ovl. te Delft op 20 nov 1953, tr. te Naaldwijk op 17 okt 1903 met Aagje Valk, dr. van Hendrik Valk en Neeltje Noordam, geb. te Naaldwijk op 1 mei 1872, ovl. te Naaldwijk op 21 jul 1946.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaan, geb. te Naaldwijk op 3 okt 1904, tr. te Naaldwijk op 26 jan 1937 met Johanna Geertruida van Daalen, dr. van Joris van Daalen en Maria de Hoog, geb. te Naaldwijk circa 1903.

2.           Hendrik, geb. te Naaldwijk op 1 jul 1906, tr. te Naaldwijk op 17 jul 1930 met Arendje Voskamp, dr. van Johannes Voskamp en Jacomina Solleveld, geb. te 's‑Gravenzande circa 1908.

3.           Adriaantje, geb. te Naaldwijk op 24 jun 1908.

4.           Willem, geb. te Naaldwijk op 2 okt 1910.

 

IXad.       Jacoba Alblas, (dr. van VIIIr), geb. te Monster op 3 feb 1839, dienstbode, ovl. te Utrecht op 1 feb 1921, tr. te Monster op 20 apr 1859 met Wilhelmus Andreas Mathlener, zn. van Hendrikus Mathlener en Apolonia Kroesbeek, geb. te Pijnacker op 28 apr 1835, winkelier.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Apolonia Johanna, geb. te Monster op 18 jan 1860.

2.           Maria Cornelia, geb. te Rotterdam op 22 jun 1861, ovl. te Monster op 4 mei 1862.

3.           Hendrik Cornelis, geb. te Monster op 1 aug 1863, ovl. te Monster op 4 nov 1864.

4.           Maaike, geb. te Monster op 14 aug 1868.

5.           Theodora Aleida, geb. te Monster in 1870, ovl. te Monster op 16 jun 1870.

6.           Johan Cornelis, geb. te Monster op 28 aug 1872.

7.           Hendrik Cornelis, geb. te Monster op 9 okt 1875, ovl. te Monster op 4 aug 1876.

8.           Johanna Wilhelmina, geb. te Monster op 10 mrt 1877.

9.           Hermanus Cornelis, geb. te Monster op 4 nov 1879.

 

VIIIs.       Bertus Alblas, (zn. van VIIm), geb. te Kwintsheul op 6 mei 1807, ged. te Kwintsheul op 10 mei 1807, ovl. te Monster op 30 aug 1852, tr. (1) te Naaldwijk op 26 mei 1838 met Antje van den Bos, geb. te Naaldwijk circa 1810.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jilles, geb. te Wateringen op 22 feb 1839, ovl. te Monster op 1 okt 1839.

2.           Antje, geb. te Monster op 14 jan 1840, ovl. te Naaldwijk op 7 mrt 1910, tr. te Wateringen op 2 jun 1876 met Christiaan Binnendijk, geb. te Naaldwijk circa 1838.

 

Bertus Alblas.

Is bij het huwelijk met Dirkje de Wild Bertus Alleblas genoemd en bij overlijden Hubertus Alleblas.

 

                 Bertus Alblas, tr. (2) te Wateringen op 28 mei 1842 met Dirkje de Wild, geb. te 's‑Gravenzande circa 1810.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriana, geb. te Wateringen op 10 dec 1842, ovl. te Wateringen op 8 aug 1926, volgt IXae.

2.           Hendrik Alleblas, geb. te Wateringen op 21 aug 1844, ovl. te Wateringen op 15 feb 1845.

3.           Magdalena Alleblas, geb. te Wateringen op 14 jul 1845, ovl. te Delft op 29 jun 1924, volgt IXaf.

4.           Hendrik Alleblas, geb. te Wateringen op 14 mrt 1847, ovl. te Wateringen op 9 mei 1847.

5.           Jilles Alleblas, geb. te Wateringen op 14 mrt 1847, ovl. te Wateringen op 7 apr 1847.

6.           Jillis, geb. te Monster op 26 nov 1848, volgt IXag.

7.           Hubertus Cornelis Alleblas, geb. te Monster op 21 aug 1852, ovl. te Monster op 27 jun 1854.

 

IXae.        Adriana Alblas, (dr. van VIIIs), geb. te Wateringen op 10 dec 1842, ovl. te Wateringen op 8 aug 1926, tr. te Rijswijk op 11 jun 1875 met Hugo Kans, zn. van Joost Kans en Elisabeth van der Voort, geb. te Rijswijk op 3 okt 1843, ovl. te Andijk op 8 apr 1880.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Joost, geb. te Naaldwijk in 1876, tr. te Naaldwijk op 27 aug 1896 met Pieternella Dijkshoorn, dr. van Pieter Dijkshoorn en Jannetje van der Smient, geb. in 1872.

2.           Dirkje, geb. te Wateringen in 1878, tr. te Wateringen op 6 sep 1899 met Gerrit van der Kruit, zn. van Cornelis van der Kruit en Petronella Hombroeck, geb. in 1872.

 

                 Adriana Alblas,

                 een zoon:

1.           Adrianus Alblas, geb. te Wateringen op 25 apr 1883, volgt Xam.

 

Xam.        Adrianus Alblas, (zn. van IXae), geb. te Wateringen op 25 apr 1883, scheepmaker, tr. te Wateringen op 24 jan 1912 met Jannetje van den Ende, dr. van Jacobus van den Ende en Wilhelmina Boon, geb. te 's‑Gravenzande op 8 mrt 1886, ovl. te Naaldwijk op 16 mei 1934.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adrianus Jacobus, geb. te Naaldwijk op 5 nov 1912, ovl. te Naaldwijk op 26 dec 1918.

2.           Adriana Jacoba, geb. te Honselersdijk op 7 feb 1921, tr. te Naaldwijk op 6 jun 1950 met Willem van Loenen, zn. van Pieter Hendriks van Loenen en Antje Hoogstad, geb. te De Lier op 20 jan 1924.

3.           Pieter Willem, geb. te Honselersdijk op 21 okt 1922.

 

IXaf.        Magdalena Alleblas, (dr. van VIIIs), geb. te Wateringen op 14 jul 1845, ovl. te Delft op 29 jun 1924, tr. te Wateringen op 16 jul 1869 met Arnoldus de Kok, geb. te Wateringen op 13 jun 1837, arbeider, ovl. te Delft op 16 jan 1918.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johanna Elizabeth, geb. te Wateringen op 25 mei 1870, ovl. te Delft op 29 okt 1948, volgt Xan.

2.           Cornelis, geb. te Wateringen op 1 feb 1873.

3.           Elizabeth, geb. te Wateringen op 7 feb 1874, tr. te Delft op 4 sep 1895 met Cornelis Johannes van der Drift, geb. te Nootdorp circa 1873.

4.           Theodorus, geb. te Wateringen op 22 feb 1878, ovl. te Delft op 28 dec 1940, tr. te Delft op 23 dec 1903 met Adriana Frijlink, geb. te 's‑Gravenhage circa 1878.

 

Xan.         Johanna Elizabeth de Kok, (dr. van IXaf), geb. te Wateringen op 25 mei 1870, ovl. te Delft op 29 okt 1948, tr. (1) te Delft op 20 feb 1895 met Johannes Swens, geb. te Haarlemmermeer op 4 mei 1863, ovl. te Delft op 22 dec 1903.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Ferdinand, geb. te Delft op 8 dec 1895.

2.           Magdalena Hermina, geb. te Delft op 18 apr 1897, ovl. te Delft op 27 jul 1897.

3.           Frans Rudolf, geb. te Delft op 19 sep 1898.

4.           Johannes Theodorus, geb. te Delft circa 1900, ovl. te Delft op 7 apr 1902.

 

                 Johanna Elizabeth de Kok, tr. (2) te Delft op 20 apr 1910 met Dirk Frijlink, geb. te 's‑Gravenhage voor 21 jun 1881, ovl. te Delft op 22 dec 1918.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Magdalena, geb. te Delft op 21 okt 1910, ovl. te Delft op 29 apr 1916.

2.           Hester Adriana, geb. te Delft op 29 okt 1910.

3.           Jacoba Johanna, geb. te Delft op 19 jan 1913.

 

IXag.       Jillis Alblas, (zn. van VIIIs), geb. te Monster op 26 nov 1848, tr. te Naaldwijk op 17 mei 1884 met Metje Wessteijn, geb. te Naaldwijk in 1850.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bertus, geb. te Naaldwijk op 27 jan 1885.

2.           Pietertje, geb. te Naaldwijk op 15 jul 1886.

3.           Frank, geb. te Naaldwijk op 4 nov 1887.

4.           Dirkje, geb. te Naaldwijk op 15 dec 1888.

5.           Johanna Christine, geb. te Wateringen op 18 nov 1889, ovl. te Wateringen op 31 dec 1889.

6.           Arie, geb. te Wateringen op 4 mrt 1891, ovl. te Wateringen op 5 jul 1891.

 

VIIIt.       Pieter Alblas, (zn. van VIIm), geb. te Kwintsheul (is in geboorteregister ingeschreven als Pieter Alblas) op 19 jan 1809, ged. te Kwintsheul (is in doopregister ingeschreven als Pieter Alleblas) op 22 jan 1809, brandersknecht, ovl. te Schiedam op 21 dec 1871, tr. te Delfshaven op 15 dec 1839 met Johanna Markus, geb. te Ouderkerk aan de IJssel op 10 okt 1815.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jilles, geb. te Delfshaven op 17 okt 1840, ovl. te Schiedam op 20 aug 1926, volgt IXah.

2.           Cornelia, geb. te Delfshaven op 27 apr 1842, ovl. te Monster op 30 jun 1849.

3.           Neeltje, geb. te Monster op 16 jan 1844.

4.           Cornelis, geb. te Monster op 12 nov 1845, volgt IXai.

5.           Adriana, geb. te Monster op 19 okt 1847, ovl. te Monster op 1 feb 1848.

6.           Willem, geb. te Monster op 26 dec 1849.

7.           Adriana Cornelia, geb. te Rotterdam op 28 okt 1851.

 

IXah.       Jilles Alblas, (zn. van VIIIt), geb. te Delfshaven op 17 okt 1840, kleermaker, ovl. te Schiedam op 20 aug 1926, tr. (1) te Overschie op 15 jul 1871 met Johanna Huys, geb. te Overschie op 22 feb 1849, ovl. te Schiedam op 27 nov 1878.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pieter, geb. te Overschie op 6 apr 1872, letterzetter, ovl. te Nijmegen op 11 nov 1918, tr. te Nijmegen op 27 jul 1906 met Sophia Hendrika Bongers, dr. van Hendrik Bongers en Sophia Staleman, geb. te Hellevoetsluis op 21 mei 1863.

2.           Abraham, geb. te Schiedam op 13 jun 1874, ovl. te 's‑Gravenhage op 17 feb 1955, volgt Xao.

3.           Johanna Petronella, geb. te Schiedam op 31 dec 1875, ovl. te Harderwijk op 17 mei 1952, tr. te Amersfoort op 12 sep 1929 met Hendrik Jan Koers, geb. circa 1865, ovl. in 1942.

4.           Martinus, geb. te Overschie op 28 feb 1878, ovl. te Overschie op 26 nov 1878.

 

                 Jilles Alblas, tr. (2) te Schiedam op 12 nov 1884 met Jannetje van Gerven, geb. te Schiedam op 21 mei 1843.

 

Xao.         Abraham Alblas, (zn. van IXah), geb. te Schiedam op 13 jun 1874, adjunct-directeur HAV-bank, ovl. te 's‑Gravenhage op 17 feb 1955, tr. te Delft op 31 jan 1900, (gesch. te Delft op 8 feb 1924) met Jacoba Stelser, dr. van Pieter Stelser en Jannetje de Rijke, geb. te Delft op 24 jan 1876, ovl. te Hilversum op 11 feb 1968.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johanna Jannetje, geb. te Amersfoort op 27 jan 1901, ovl. te Hilversum op 13 feb 1991, volgt XIcb.

2.           Petronella Julia, geb. te Amersfoort op 22 mrt 1903, ovl. te Schiedam, volgt XIcc.

3.           Jan Jilles Pieter, geb. te Amersfoort op 26 apr 1905, ovl. te Dordrecht op 23 feb 1962, volgt XIcd.

4.           Pieter, geb. te Amersfoort op 12 dec 1906, ovl. te Lemmer circa 1997, volgt XIce.

5.           Bartholomeus Nicolaas, geb. te Amersfoort op 11 feb 1911, ovl. te Hoogeveen op 28 feb 1988, volgt XIcf.

6.           Jacoba Helene Wilhelmina, geb. op 30 jul 1913, ovl. op 8 feb 2006, volgt XIcg.

7.           Sophia Hendrika, geb. te Rotterdam in 1915, ovl. te Hilversum circa 1952, volgt XIch.

8.           Martha, geb. te Rotterdam op 31 jan 1917, volgt XIci.

 

XIcb.       Johanna Jannetje Alblas, (dr. van Xao), geb. te Amersfoort op 27 jan 1901, ovl. te Hilversum op 13 feb 1991, tr. op 5 jan 1921 met Gerrit de Heer, geb. circa 1900.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Dinie, geb. circa 1925.

 

XIcc.        Petronella Julia Alblas, (dr. van Xao), geb. te Amersfoort op 22 mrt 1903, ovl. te Schiedam, tr. met Wim Merk, geb. circa 1901.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Elly, geb. circa 1926.

2.           Dinie, geb. circa 1928.

 

XIcd.       Jan Jilles Pieter Alblas, (zn. van Xao), geb. te Amersfoort op 26 apr 1905, ovl. te Dordrecht op 23 feb 1962, tr. op 8 jul 1942 met Johanna Adriana Knor, geb. op 2 dec 1911, ovl. te Dordrecht op 22 apr 2008.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan, geb. circa 1941.

2.           Robert, geb. circa 1943.

3.           Johanna Elizabeth Adriana, geb. te Breda op 22 feb 1945, ovl. te Alkmaar op 18 okt 2006, tr. (1) te Zandvoort op 19 mei 1972 met Bastiaan Dirk Vlasblom, geb. te Veendam op 23 jun 1940, relatie (2) met Willem Sytse Swart, geb. te 's‑Gravenhage op 5 feb 1923.

4.           Pieter, geb. circa 1947.

 

XIce.        Pieter Alblas, (zn. van Xao), geb. te Amersfoort op 12 dec 1906, ovl. te Lemmer circa 1997, relatie (1) met Janna Stevens, geb. te Wildervank op 22 dec 1909.

                 Uit deze relatie:

1.           Edward, geb. te 's‑Gravenhage op 24 apr 1931 ,is door zijn ouders op 11 mei 1931 erkend als hun kind, tr. (1) in dec 1958, (gesch. in 1966) met Janet Rose. Uit dit huwelijk, tr. (2) met Edna May Pegler, dr. van Victor John George Pegler en Margaret Eleanor Hill, geb. te Ballarat [Australië] op 12 mrt 1917.

 

Janna Stevens.

Op de gezinskaart van Janna staat dat zij hoofd van het huishouden was en dat Pieter Edward op 11 mei 1931 erkend heeft als zijn zoon.
Cornelis Felix, geb. te 's Gravenhage op 4 apr 1902, tr. (1) te 's Gravenhage in mei 1925 met Johanna Adriana Gerharda Buvelot, geb. te Zutphen op 16 jan 1905.
Uit dit huwelijk:
1.              Cornelis Franciscus, geb. te 's Gravenhage op 17 dec 1925.
2.              Johanna Lenardina, geb. te 's Gravenhage op 22 mei 1928
.

 

Edward Alblas.

Edward Alblas is geëmigreerd naar Australië, is daar in Melbourne aangekomen op 13 juni 1953 met het schip de Sibajak. Ook de moeder van Edward, Janna, is naar Australië geëmigreerd, zij ging met hetzelfde schip onder de naam Janna Felix. Dit is te lezen op het Australische document, "FELIX Janna - Nationality Dutch - Arrived Melbourne per Sibajak 13 June 1953. Also known as nee STEVENS".

 

                 Janna Stevens, tr. (2), (gesch.) met Cornelis Felix, geb. te 's‑Gravenhage op 4 apr 1902.

 

                 Pieter Alblas, tr. (2) op 6 apr 1938 met Catharina Bel, geb. te Rotterdam op 31 dec 1914.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Walter, geb. circa 1938.

2.           Robert Pieter, geb. circa 1940.

3.           Marianne, geb. circa 1942.

 

XIcf.        Bartholomeus Nicolaas Alblas, (zn. van Xao), geb. te Amersfoort op 11 feb 1911, bouwvakker, ovl. te Hoogeveen op 28 feb 1988, tr. (1) op 29 jan 1936, (gesch. op 27 mrt 1942) met Hildegard Anna Sindhoff, geb. te Bottrop [Duitsland] op 8 nov 1911.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Rolf Holger, geb. te Celle [Duitsland] op 27 mrt 1942, tr. op 10 jun 1966 met S.A. Priester, geb. circa 1944.

 

Rolf Holger Alblas.

Op 19 december 1978 is Rolf Holger Alblas genaturaliseerd tot Nederlander. Zie Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15421.

 

                 Bartholomeus Nicolaas Alblas, tr. (2) te Waren [Duitsland] op 16 okt 1942 met Minna Lotte Hoffman, geb. op 22 mrt 1922.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Helga Sabine, geb. op 4 apr 1944, tr. op 1 apr 1965 met P.M. Boxhoorn, geb. circa 1942.

2.           Vera Emma, geb. op 8 dec 1948, tr. op 17 jun 1969, (gesch.) met F.C. van Ockenburg, geb. circa 1946.

3.           Birgit, geb. op 21 feb 1950, tr. (1) op 20 jun 1974, (gesch.) met E.H. Zimmerman, geb. in 1948, ovl. circa 2005, tr. (2) op 27 apr 1987 met Daniël Luhrman, geb. op 28 jan 1958.

 

XIcg.       Jacoba Helene Wilhelmina Alblas, (dr. van Xao), geb. op 30 jul 1913, ovl. op 8 feb 2006, tr. met Friederich Ernst Elbers, geb. circa 1911.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hildegard Helene, geb. circa 1936.

2.           Hans Ernst, geb. circa 1938.

3.           Pauline Martha, geb. circa 1943.

4.           Louise Dorethea, geb. circa 1951.

5.           Rudolph, geb. circa 1965.

 

XIch.       Sophia Hendrika Alblas, (dr. van Xao), geb. te Rotterdam in 1915, ovl. te Hilversum circa 1952, tr. met Co van der Wees, geb. circa 1913.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Renate, geb. circa 1942.

2.           Finy, geb. circa 1944.

3.           Martin, geb. circa 1946.

 

XIci.        Martha Alblas, (dr. van Xao), geb. te Rotterdam op 31 jan 1917, tr. met Wim van 't Hof, geb. circa 1915.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johan, geb. circa 1943.

2.           Jan, geb. circa 1945.

3.           Marja, geb. circa 1947.

 

IXai.        Cornelis Alblas, (zn. van VIIIt), geb. te Monster op 12 nov 1845, brandersknecht, tr. te Schiedam op 7 dec 1870 met Lijdia Maria Roepel, dr. van Gerardus Roepel en Johanna Vogelzang, geb. te Schiedam op 11 jan 1846.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pieter Gerardus, geb. te Schiedam op 1 apr 1871, volgt Xap.

2.           Gerardus, geb. te Schiedam op 31 aug 1873.

3.           Gerardus, geb. te Schiedam op 16 jan 1875, tr. te Schiedam op 20 aug 1902 met Antje Hubbeling, dr. van Jan Hubbeling en Lena de Klerk, geb. te Amsterdam circa 1882.

4.           Johanna Petronella, geb. te Schiedam op 26 nov 1877, tr. te Schiedam op 10 jan 1900 met Arij Kloos, zn. van Arij Kloos, geb. te Schiedam circa 1879.

5.           Cornelis Hendricus, geb. te Schiedam op 6 jan 1881, volgt Xaq.

6.           Anna, geb. te Schiedam op 14 sep 1884, tr. te Schiedam op 24 apr 1907 met Coenradus Bernardus Holleman, zn. van Coenraad Holleman en Jannetje van der Ree, geb. te Schiedam circa 1885.

7.           Heintje, geb. te Schiedam op 17 apr 1887.

8.           Johannes, geb. te Schiedam op 11 apr 1891.

 

Xap.         Pieter Gerardus Alblas, (zn. van IXai), geb. te Schiedam op 1 apr 1871, tr. te Schiedam op 15 jun 1898 met Christina Louisa Cam, dr. van Willem Cam en Lena de Klerk, geb. te Amsterdam op 6 okt 1871, ovl. te Schiedam op 9 mrt 1943.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis Willem, geb. te Schiedam op 29 mrt 1898, ovl. te Schiedam op 8 aug 1966, volgt XIcj.

2.           Lena Jansje, geb. te Schiedam op 23 jan 1900.

3.           Lena Lijdia Jansje, geb. te Schiedam circa 1904, tr. te Schiedam op 12 apr 1923 met Franz Hagen, zn. van Carl Joseph Hagen en Catharina Eberhard, geb. te Schiedam circa 1901.

4.           Jansje Jacoba, geb. te Schiedam op 12 aug 1907, ovl. te Schiedam op 4 dec 1969, tr. te Schiedam op 2 okt 1929 met Jan Levering, zn. van Jan Levering en Maria Adriana van Adrichem, geb. te Schiedam op 5 dec 1908, ovl. te Schiedam op 26 mei 1981.

 

XIcj.        Cornelis Willem Alblas, (zn. van Xap), geb. te Schiedam op 29 mrt 1898, classificeerder, ovl. te Schiedam op 8 aug 1966, tr. te Schiedam op 4 jun 1919 met Maria Willemijntje de Gids, dr. van Jan de Gids en Maria Reedijk, geb. te Ijsselmonde op 23 jan 1899, ovl. te Schiedam op 2 jul 1961.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria Christina, geb. te Schiedam op 14 sep 1919, tr. te Schiedam op 14 aug 1940 met J. de Vrijer, geb. circa 1917.

2.           Christiaan Pieter Jacob, geb. te Schiedam op 30 sep 1920, polijster, ovl. te Schiedam op 15 aug 1983, tr. te Schiedam op 30 jun 1943 met Teuntje Mastenbroek, geb. te Schiedam op 8 dec 1921.

3.           Jan, geb. te Schiedam op 12 mei 1922.

4.           Christina Louise, geb. te Schiedam op 2 jan 1924, tr. te Schiedam op 7 jul 1944 met J. Schreutelkamp, geb. circa 1920.

 

Xaq.         Cornelis Hendricus Alblas, (zn. van IXai), geb. te Schiedam op 6 jan 1881, gistwerker, tr. te Schiedam op 8 feb 1911 met Jacoba Elizabeth van der Boor, dr. van Jacob van der Boor en Elizabeth Catrina Schippers, geb. te Schiedam circa 1885.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis Johannes Hendrik, geb. op 6 aug 1912, ovl. op 24 feb 2002, volgt XIck.

 

XIck.       Cornelis Johannes Hendrik Alblas, (zn. van Xaq), geb. op 6 aug 1912, ovl. op 24 feb 2002, tr. met Antje Brand, geb. op 23 apr 1924, ovl. op 23 okt 2011.

                 Uit dit huwelijk:

1.           E., geb. op 30 dec 1946.

2.           C.H.J., geb. op 9 feb 1948, ovl. op 24 feb 2012.

3.           P., geb. op 10 aug 1950.

4.           J., geb. op 6 dec 1951, ovl. op 28 okt 2012.

5.           A., geb. op 6 jun 1953.

6.           F., geb. op 21 aug 1955.

7.           M., geb. op 5 feb 1959.

 

VIIIu.      Cornelia Alblas, (dr. van VIIm), geb. te Kwintsheul op 15 jun 1810, ged. te Kwintsheul op 17 jun 1810,

                 een zoon:

1.           Cornelis Alleblas, geb. te Monster op 12 jul 1830.

 

                 Cornelia Alblas, tr. te Wateringen op 29 nov 1839 met Jan Ravestijn, geb. te Noordeloos circa 1812.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jenneke, geb. te Overschie op 5 apr 1842.

 

VIIIv.      Lena Alblas, (dr. van VIIm), geb. te Kwintsheul op 6 jun 1816, ged. te Loosduinen op 9 aug 1816, ovl. te Delft op 30 mei 1906,

                 een zoon:

1.           Johannis Alblas, geb. te Hof van Delft, volgt IXaj.

 

                 Lena Alblas, tr. te Delft op 8 sep 1847 met Jacob Nowee, zn. van Willem Nowee en Catharina Huijsman, geb. te Wateringen op 16 aug 1822, bouwmans knecht, ovl. te Hof van Delft op 9 mrt 1901.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willem, geb. te Delft op 7 jun 1848, tuinder, ovl. te Hof van Delft op 4 jun 1917, tr. te Delft op 15 mei 1874 met Christina Hermina van der Wees, dr. van Cornelis van der Wees en Geertruida Hendrina Verheijen, geb. te Delft op 21 okt 1851, ovl. te Delft op 25 mei 1919.

2.           Gilles, geb. te Delft op 4 okt 1850, ovl. te Delft op 11 mrt 1923, tr. (1) te Delft op 28 mei 1873 met Anna Philippina van der Wees, dr. van Anthonij van der Wees en Johanna Vrijhof, geb. te Delft in 1848, ged. te Delft, ovl. op 10 aug 1888, tr. (2) met Cornelia Noppen, geb. te Katwijk in 1841, ovl. te Delft in 1910, tr. (3) met Hindrikje Blaauw, geb. te Groningen in 1857.

3.           Catharina, geb. te Delft op 26 sep 1852, ovl. te Nieuw Beijerland op 9 jan 1944, tr. te Delft op 27 jun 1871 met Johannes Vons, geb. te Hillegersberg op 10 mrt 1846, houtzaagmolenaarsknecht.

4.           Adriana, geb. te Delft op 26 jun 1855, ovl. te Delft op 29 mrt 1857.

5.           Adrianus, geb. te Delft op 12 jan 1858, ovl. te Delft op 19 feb 1860.

 

IXaj.        Johannis Alblas, (zn. van VIIIv), geb. te Hof van Delft, ged. te Delft op 1 okt 1842, voorman, melkboer, tr. te Hof van Delft op 18 mei 1866 met Jannetje van Vliet, dr. van Cornelis van Vliet en Neeltje van 't Hoog, geb. te De Lier op 6 mei 1844.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Lena, geb. te Hof van Delft op 11 okt 1869.

2.           Jillis, geb. te Schiedam op 17 dec 1879, ovl. te Rotterdam op 19 okt 1968, volgt Xar.

 

Xar.          Jillis Alblas, (zn. van IXaj), geb. te Schiedam op 17 dec 1879, melkboer, groente-opkoper, ovl. te Rotterdam op 19 okt 1968, tr. te Rotterdam op 7 sep 1921 met Antonia Maria Hollander, geb. te Rotterdam op 12 mei 1884, coupeuse, ovl. te Rotterdam op 1 nov 1966.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria, geb. te Rotterdam op 24 nov 1922.

2.           Johannes, geb. te Rotterdam op 9 sep 1924, ovl. te Rotterdam op 18 okt 1974, volgt XIcl.

 

XIcl.        Johannes Alblas, (zn. van Xar), geb. te Rotterdam op 9 sep 1924, controleur werktuigbouw, ovl. te Rotterdam op 18 okt 1974, tr. te Rotterdam op 3 okt 1945 met Cornelia Broer, geb. te Waddinxveen op 10 jan 1924, ovl. te Oud Beijerland op 17 dec 2017, gecr. te Heinenoord Crematorium Hoeksewaard op 23 dec 2017.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jillis Johannes, geb. te Rotterdam op 18 apr 1946, tr. met Corrie Groenendijk.

2.           Barendina Cornelia, geb. te Rotterdam op 29 jun 1947.

3.           Antonius Marius, geb. te Rotterdam op 20 mrt 1950.

4.           Hanneke Maria, geb. te Rotterdam op 29 jul 1951, tr. op 10 jun 1977, (gesch.) met Johannes Jan Oostervink, geb. te Alphen aan den Rijn op 13 okt 1952, weg-en waterbouwk.opzichter.

5.           Willem Karel, geb. te Rotterdam op 10 okt 1952.

6.           Marius Sijbrand, geb. te Rotterdam op 16 apr 1957.

 

VIh.         Hendrik Hendriks Alblas, (zn. van Vh), geb. te Langerak op 17 feb 1743, tr. te Goudriaan op 7 feb 1773 met Maria Pieterse de Woeste, geb. te Goudriaan op 21 feb 1751.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje, geb. te Goudriaan op 16 jan 1774.

2.           Pieter, geb. te Goudriaan op 22 nov 1774, ged. te Goudriaan op 27 nov 1774, ovl. te Nieuwpoort op 13 dec 1823, tr. met Margritha Compeer, dr. van Klaas Compeer en Gijsbertje Middelkoop, geb. te Streefkerk op 15 jun 1784, ovl. te Nieuwpoort op 15 apr 1863.

3.           Geertruij, geb. te Streefkerk op 10 aug 1777.

4.           Geertruij, geb. te Streefkerk op 3 okt 1778, ged. te Streefkerk op 11 okt 1778.

5.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 10 dec 1779, ged. te Streefkerk op 12 dec 1779, ovl. te Streefkerk op 30 apr 1780.

6.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 4 aug 1781, ovl. te Groot Ammers op 18 sep 1850, volgt VIIn.

7.           Geertruij, geb. te Streefkerk op 28 nov 1782, volgt VIIo.

8.           Cornelis, geb. te Streefkerk op 30 mei 1785, ged. te Streefkerk op 5 jun 1785.

 

VIIn.        Hendrik Alblas, (zn. van VIh), geb. te Streefkerk op 4 aug 1781, ged. te Streefkerk op 12 aug 1781, ovl. te Groot Ammers op 18 sep 1850, tr. met Beatrix Bastiaantje Kortland, dr. van Bastiaan Kortland en Marrigje Eijkelenboom, geb. te Groot Ammers op 3 dec 1787, ovl. te Streefkerk op 10 jul 1827.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaan, geb. te Groot Ammers op 6 apr 1813, ovl. te Groot Ammers op 13 jul 1813.

2.           Bastiaan, geb. te Streefkerk op 6 jul 1814, ovl. te Groot Ammers op 26 jun 1872, volgt VIIIw.

3.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 14 okt 1815, ovl. te Streefkerk op 22 apr 1816.

4.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 3 feb 1817, ovl. te Streefkerk op 26 nov 1840.

5.           Maria, geb. te Streefkerk op 22 jul 1818, ovl. te Streefkerk op 3 dec 1819.

6.           Maria, geb. te Streefkerk op 19 mei 1820, ovl. te Streefkerk op 2 feb 1822.

 

VIIIw.     Bastiaan Alblas, (zn. van VIIn), geb. te Streefkerk op 6 jul 1814, ovl. te Groot Ammers op 26 jun 1872, tr. (1) te Nieuw Lekkerland op 2 mei 1855 met Aaltje Verkerk, dr. van Jan Verkerk en Ariaantje Mak, geb. te Ammerstol op 6 jun 1816, ovl. te Groot Ammers op 24 sep 1869.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pieter, geb. te Ottoland op 13 mei 1863, ovl. te Ottoland op 31 jul 1868.

 

                 Bastiaan Alblas, tr. (2) te Groot Ammers op 24 dec 1869 met Pietertje den Dunnen, dr. van Jan den Dunnen en Lena Noordland, geb. te Ottoland op 18 jan 1829, ovl. te Alblasserdam,ZH op 27 mrt 1891.

 

VIIo.        Geertruij Alblas, (dr. van VIh), geb. te Streefkerk op 28 nov 1782, ged. te Streefkerk op 1 dec 1782, tr. met Pieter den Ouden.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 30 nov 1811, ovl. te Streefkerk op 10 nov 1861, tr. te Groot Ammers op 20 jan 1838 met Barbera Kok, dr. van Joost Kok en Aartje Kortland, geb. te Groot Ammers circa 1804.

2.           Abram, geb. te Streefkerk op 7 okt 1812, ovl. te Streefkerk in 1812, onb.

 

VIi.          Baltus Hendriksz. Alblas, (zn. van Vh), geb. te Langerak, ged. te Langerak op 13 jun 1745, ovl. te Sliedrecht op 8 jan 1822, tr. (1) te Langerak op 10 jun 1770 met Willemijntje Hendriksd. Demper, dr. van Hendrick Huijbertsz Demper en Lijntje Pietersd Boom, geb. te Wijngaarden, ged. te Wijngaarden op 21 jan 1742, ovl. te Sliedrecht op 7 dec 1795.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 19 dec 1770, ged. te Sliedrecht op 23 dec 1770, ovl. te Sliedrecht op 2 jan 1771.

2.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 19 aug 1772, volgt VIIp.

3.           Hendrik Baltusz, geb. te Naaldwijk (bij Sliedrecht) op 8 nov 1774, ovl. te Sliedrecht op 25 dec 1848, volgt VIIq.

4.           Baltus Willem, geb. te Sliedrecht op 21 feb 1778, ged. te Sliedrecht op 1 mrt 1778.

5.           Lijntje, geb. te Sliedrecht op 27 okt 1780, ovl. op 1 mrt 1859, volgt VIIr.

6.           Gerrit, geb. te Sliedrecht op 10 okt 1783, ged. te Sliedrecht op 19 okt 1783.

 

                 Baltus Hendriksz. Alblas, tr. (2) te Sliedrecht op 5 nov 1796 met Grietje Kalis, geb. te Sliedrecht op 7 okt 1764, ovl. te Sliedrecht op 9 jul 1800.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Geertrui, geb. te Sliedrecht op 28 okt 1797, ged. te Sliedrecht op 5 nov 1797.

 

VIIp.        Hendrik Alblas, (zn. van VIi), geb. te Sliedrecht op 19 aug 1772, ged. te Sliedrecht op 23 aug 1772, otr. te Dordrecht op 2 nov 1797, tr. te Dordrecht op 18 nov 1797 met Geertje Bloem, dr. van Herbert Bloem en Pauwelijntje Palm, geb. te Dordrecht op 21 nov 1770, ovl. te Dordrecht op 2 okt 1810.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Balt, ged. te Dordrecht op 25 mei 1798.

2.           Pauline, ged. te Dordrecht op 3 dec 1800.

3.           Herrebert Alleblas, geb. te Dordrecht op 14 dec 1806, ovl. te Dordrecht op 28 feb 1867, volgt VIIIx.

 

Hendrik Alblas.

Bij de doop van zoon Herrebert op 16 dec. 1806, wordt de achternaam van Hendrik geschreven als Alleblas. Hierdoor krijgt Herrebert de achternaam Alleblas.

 

VIIIx.      Herrebert Alleblas, (zn. van VIIp), geb. te Dordrecht op 14 dec 1806, ged. te Dordrecht op 17 dec 1806, ovl. te Dordrecht op 28 feb 1867, tr. te Dordrecht op 29 mei 1833 met Grietje Minck.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te Dordrecht op 25 mei 1835, volgt IXak.

2.           Johanna, geb. te Dordrecht op 12 dec 1836, volgt IXal.

3.           Johannes, geb. te Dordrecht in 1839, volgt IXam.

4.           Herrebert, geb. te Dordrecht in 1841, volgt IXan.

5.           Geertje, geb. te Dordrecht in 1843, volgt IXao.

6.           Paulus, geb. te Dordrecht op 14 aug 1846, tr. (1) te Dordrecht op 10 mei 1871 met Anna van Wijk, dr. van Pieter van Wijk en Adriana Kuik, geb. te Dordrecht in 1843, tr. (2) te Dordrecht op 19 nov 1884 met Adriana Pieternella Kuik, dr. van Adriana Kuik, geb. in 1841.

7.           Cornelia, geb. te Dordrecht op 12 okt 1850, volgt IXap.

 

IXak.       Hendrik Alleblas, (zn. van VIIIx), geb. te Dordrecht op 25 mei 1835, tr. te Dordrecht op 4 jul 1860 met Hendrika Venis, dr. van Dirk Venis en Angenita Koopmans, geb. te Dordrecht in 1831.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Margritha, geb. te Dordrecht in 1860, volgt Xas.

2.           Angenita, geb. te Dordrecht in 1866, tr. te Dordrecht op 17 mei 1900 met Jacobus Verhoeven, zn. van Jan Verhoeven en Elisabeth Ponsen, geb. te Dordrecht in 1847.

 

Xas.         Margritha Alleblas, (dr. van IXak), geb. te Dordrecht in 1860, tr. te Dordrecht op 13 dec 1882 met Nicolaas Molenaar, zn. van Nicolaas Molenaar en Wilhelmina Broederhart, geb. te Dordrecht in 1855.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrika Margaretha, geb. te Dordrecht in 1885, tr. te Dordrecht op 20 feb 1915 met Cornelis Dirk de Bruin, zn. van Pieter Johannes de Bruin en Francina Koster, geb. te Dordrecht in 1888.

2.           Clasina, geb. te Dordrecht in 1889, tr. te Dordrecht op 27 sep 1913 met Frans Elkerbout, zn. van Frans Martin Elkerbout en Jannigje Versluis, geb. te Gorinchem in 1887.

3.           Angenita, geb. te Dordrecht in 1891, tr. te Dordrecht op 1 jun 1922 met Philippus Gardenier, zn. van Jacob Gardenier en Johanna Jacoba Molenaar, geb. te Nieuw‑Helvoet in 1891.

4.           Hendrik, geb. te Dordrecht in 1893, tr. te Dordrecht op 21 okt 1920 met Adriana Aplonia Ploegers, dr. van Frans Ploegers en Elizabeth Bijland, geb. te Dordrecht in 1890.

5.           Nicolaas, geb. te Dordrecht circa 1894, tr. te Delft op 29 aug 1917 met Sina van der Sluijs, dr. van Pieter van der Sluijs en Grietje Olthoff, geb. te Gorinchem circa 1897.

 

IXal.        Johanna Alleblas, (dr. van VIIIx), geb. te Dordrecht op 12 dec 1836, tr. te Dordrecht op 16 mrt 1864 met Nicolaas de Visser, zn. van Pleun de Visser en Grietje Kramers, geb. te Dubbeldam in 1818.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Margaretha, geb. en ovl. te Dubbeldam in 1864.

2.           Margaretha, geb. te Dubbeldam op 17 feb 1867, tr. te Dordrecht op 26 apr 1893 met Auke Abel van der Veer, zn. van Jan van der Veer en Cornelia Köneman, geb. te Middelharnis in 1871.

3.           Appollonia, geb. te Dubbeldam op 8 jul 1869, tr. te Dordrecht op 27 aug 1890 met Cornelis de Bruijn, zn. van Cornelis Bastiaan de Bruijn en Lena Verboom, geb. te Dordrecht in 1866.

4.           Herbert, geb. te Dubbeldam op 14 aug 1871, tr. te Dordrecht op 30 aug 1893 met Johanna Dingena Crans, dr. van David Crans en Sara van Efferen, geb. te Dordrecht in 1873.

5.           Anna Maria, geb. te Dubbeldam op 20 feb 1874.

6.           Johanna, geb. te Dubbeldam op 5 aug 1878, tr. te Dordrecht op 23 mrt 1899 met Pieter van Koijck, zn. van Peter van Koijck en Gijsbertje van Giessen, geb. te Haarlemmermeer in 1871.

 

IXam.      Johannes Alleblas, (zn. van VIIIx), geb. te Dordrecht in 1839, tr. met Neeltje Dooren, dr. van Matthijs Dooren en Margretha Bezemer, geb. te Dordrecht in 1839.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Herbert, geb. te Dordrecht op 17 mei 1868, volgt Xat.

2.           Grietje, geb. te Dordrecht in 1874, volgt Xau.

 

Xat.          Herbert Alleblas, (zn. van IXam), geb. te Dordrecht op 17 mei 1868, plaatwerker, tr. te Dordrecht op 3 feb 1892 met Neeltje Boogers, geb. te Dordrecht op 21 feb 1868.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johanna Pieternella, geb. te Dordrecht in 1893, tr. te Dordrecht op 22 apr 1926 met Willems Middelhoek, zn. van Leendert Middelhoek en Maria de Groot, geb. te 's‑Gravendeel in 1894.

2.           Neeltje, geb. te Dordrecht op 13 apr 1901, ovl. te Dordrecht op 25 jun 1974, volgt XIcm.

3.           Herbert, geb. te Dordrecht in 1903, tr. te Dordrecht op 21 nov 1929 met Marigje van Loon, dr. van Pieter van Loon en Metta Versluis, geb. te Hardinxveld in 1903.

 

XIcm.      Neeltje Alleblas, (dr. van Xat), geb. te Dordrecht op 13 apr 1901, ovl. te Dordrecht op 25 jun 1974, tr. te Dordrecht op 24 apr 1924 met Johannes Hesselink, zn. van Johannes Hesselink en Johanna Onderwater, geb. te Dordrecht op 6 apr 1897, typograaf,steendrukker, ovl. te Dordrecht op 17 aug 1982.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johanna, geb. te Dordrecht op 7 mei 1925.

2.           Neeltje, geb. te Dordrecht op 1 okt 1928, ovl. te Dordrecht op 9 sep 1976.

 

Xau.         Grietje Alleblas, (dr. van IXam), geb. te Dordrecht in 1874, tr. (1) te Dordrecht op 22 mrt 1893 met Pieter Bastiaan de Haas, zn. van Hendrik Govert de Haas en Sara Bax, geb. te Zwijndrecht in 1872.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pieter Bastiaan, geb. te Dordrecht in 1892, tr. te Dordrecht op 28 okt 1915 met Willemina Verhoeven, dr. van Simon Verhoeven en Elisabeth van der Hoek, geb. te Dubbeldam in 1891.

2.           Neeltje, geb. te Dordrecht in 1895, tr. te Dordrecht op 4 jul 1918 met Jan Klijn, zn. van Gerrit Klijn en Anthonia Bozua, geb. te Dordrecht in 1894.

3.           Sara, geb. te Dordrecht in 1897, tr. te Dordrecht op 20 apr 1916 met Johannes Pieter Eekels, zn. van Johannes Eekels en Annigje Leeuwestein, geb. te Dordrecht in 1895.

4.           Johanna, geb. te Dordrecht in 1899, tr. te Dordrecht op 21 feb 1918 met Cornelis Jacobus Bijl, zn. van Dirk Willem Bijl en Lidewij Kooij, geb. te Dordrecht op 19 jun 1896.

 

                 Grietje Alleblas, tr. (2) te Dordrecht op 23 mei 1918 met Abraham van der Graaf, zn. van Huig van der Graaf en Maartje Tromp, geb. te Dordrecht in 1874.

 

IXan.       Herrebert Alleblas, (zn. van VIIIx), geb. te Dordrecht in 1841, tr. te Dordrecht op 10 mei 1866 met Paulina van Driel, dr. van Paulus van Driel en Johanna van der Hart, geb. te Gorinchem in 1838.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johanna Margaretha, geb. te Dordrecht in 1868, volgt Xav.

2.           Herberdina, geb. te Dordrecht in 1869, volgt Xaw.

 

Xav.         Johanna Margaretha Alleblas, (dr. van IXan), geb. te Dordrecht in 1868, tr. te Dordrecht op 28 nov 1895 met Bernardus Nelleke, zn. van Jan Nelleke en Willemijntje Maat, geb. te Veen in 1858.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan Willem, geb. te Dordrecht in 1898, tr. te Dordrecht op 25 okt 1923 met Wilhelmina Jilleba, dr. van George Nicolaas Jilleba en Maaike Boer, geb. te Dordrecht in 1900.

2.           Pouwelina Margaretha, geb. te Dordrecht in 1906, tr. te Dordrecht op 12 jan 1928 met Anthon Marinus Brand, zn. van Johannes Andreas Brand en Gerritje Korporaal, geb. te Dordrecht in 1902.

3.           Elisabeth Helena, geb. te Dordrecht in 1908, tr. te Dordrecht op 28 nov 1929 met Adriaan van de Wetering, zn. van Arie van de Wetering en Zwaantje de Groot, geb. te Dordrecht in 1902.

 

Xaw.        Herberdina Alleblas, (dr. van IXan), geb. te Dordrecht in 1869, tr. te Dordrecht op 28 sep 1893 met Derk Teerlink, zn. van Dirk Teerlink en Lamberta van Dam, geb. te Dordrecht in 1869.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Dirk, geb. te Dordrecht in 1895, ovl. te Dordrecht op 25 feb 1990, volgt XIcn.

2.           Herrebert, geb. te Dordrecht in 1895, tr. te Dordrecht op 15 dec 1921 met Catharina Maria Botbijl, dr. van Jan Botbijl en Catharina Maria Behage, geb. te Vlissingen in 1899.

3.           Paulus, geb. te Dordrecht in 1897, tr. te Dordrecht op 23 dec 1920 met Jenneke Krielaart, dr. van Hendrik Krielaart en Adriana van der Kaa, geb. te Woudrichem in 1896.

4.           Herberdina, geb. te Dordrecht in 1899, tr. te Dordrecht op 27 jul 1922 met Cornelis Teunissen, zn. van Barend Teunissen en Cornelia van Dijk, geb. te Rotterdam in 1895.

5.           Johannes, geb. te Dordrecht in 1901, tr. te Dordrecht op 8 jun 1922 met Adriana Versteeg, dr. van Jacob Versteeg en Maria van der Giessen, geb. te Dordrecht in 1905.

 

XIcn.       Dirk Teerlink, (zn. van Xaw), geb. te Dordrecht in 1895, ovl. te Dordrecht op 25 feb 1990, tr. te Dordrecht op 4 mei 1916 met Bastiaantje Stijweg, dr. van Gerrit Stijweg en Bastiaantje Prins, geb. te Sliedrecht in 1897, ovl. te Dordrecht op 1 sep 1972.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Dirk.

2.           Gerrit.

3.           Bastiaantje, tr. met de Vos.

4.           Herbedina, tr. met Quartel.

 

IXao.       Geertje Alleblas, (dr. van VIIIx), geb. te Dordrecht in 1843, tr. te Dordrecht op 22 nov 1865 met Cornelis Johannes de Visser, zn. van Pleun de Visser en Grietje Kramers, geb. te De Mijl, Krabbe en Nadort in 1839.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pleun, geb. te Dordrecht in 1866, tr. te Dordrecht op 24 dec 1890 met Margaretha Minnebreuker, dr. van Jan Hendrik Minnebreuker en Christina Scheeris, geb. te Dordrecht in 1867.

2.           Herbert, geb. te Dordrecht in 1869, tr. te Dordrecht op 2 mrt 1892 met Catharina Nannings, dr. van Pieter Nannings en Willemijntje Huisman, geb. te Dordrecht in 1868.

3.           Cornelis Johannes, geb. te Dordrecht in 1875, tr. te Dordrecht op 14 mei 1901 met Gijsberdina Scheurwater, dr. van Willem Scheurwater en Johanna Abbema, geb. te Dordrecht in 1874.

 

IXap.       Cornelia Alleblas, (dr. van VIIIx), geb. te Dordrecht op 12 okt 1850, tr. te Dordrecht op 28 apr 1880 met Gerrit Hendrik Koopman, zn. van Hendrik Koopman en Pieternella Ridderhof, geb. te Dordrecht in 1851.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Herrebert, geb. te Dordrecht in 1882, tr. te Dordrecht op 31 mrt 1904 met Adriana Johanna van Eijsden, dr. van Willem van Eijsden en Johanna Adriana Schuurman, geb. te Dordrecht in 1883.

2.           Hendrika, geb. te Dordrecht in 1888, tr. te Dordrecht op 14 mrt 1918 met Cornelis Ruitenberg, zn. van Arie Ruitenberg en Teuntje Kranendonk, geb. te 's‑Gravendeel in 1888.

3.           Gerrit Hendrik, geb. te Dordrecht in 1889, tr. te Dordrecht op 4 dec 1919 met Adriana Gerritdina van Keppel, dr. van Willem van Keppel en Adriana Gerritdina de Rot, geb. te Dordrecht in 1891.

4.           Jan, geb. te Dordrecht in 1896, tr. te Dordrecht op 5 feb 1920 met Gijsje Goedel, dr. van Arnoldus Goedel en Willemina van Bommel, geb. te Gorinchem in 1899.

 

VIIq.        Hendrik Baltusz Alblas, (zn. van VIi), geb. te Naaldwijk (bij Sliedrecht) op 8 nov 1774, ged. te Sliedrecht op 13 nov 1774, klapwaker, ovl. te Sliedrecht op 25 dec 1848, otr. (1) te Sliedrecht op 10 nov 1797, tr. te Sliedrecht op 25 nov 1797 met Theuntje Pietersdr Boer, dr. van Pieter Aartsz Boer en Marrigje Peursum, geb. te Sliedrecht op 20 jan 1777, ovl. te Sliedrecht op 3 mei 1814.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willemijntje, geb. te Sliedrecht op 6 mrt 1798, ged. te Sliedrecht op 11 mrt 1798, ovl. te Sliedrecht op 3 jul 1801.

2.           Huibert, geb. te Sliedrecht op 29 okt 1799, ovl. te Ridderkerk op 16 mei 1854, volgt VIIIy.

3.           Baltus Willem, geb. te Sliedrecht op 18 apr 1802, ged. te Sliedrecht op 25 apr 1802, ovl. te Sliedrecht op 10 mei 1802.

4.           Willemijntje, geb. te Sliedrecht op 1 mei 1803, ged. te Sliedrecht op 25 mei 1803.

5.           Willemijntje, geb. te Sliedrecht op 1 mei 1805, ged. te Sliedrecht, tr. te Sliedrecht op 10 okt 1822 met Bastiaan van der Wilt, zn. van Hendrik van der Wilt en Ariaantje van Oudheusden, geb. te Ijsselmonde circa 1798.

6.           Marigje, geb. te Sliedrecht op 28 sep 1809, volgt VIIIz.

7.           Baltus Willem, geb. te Sliedrecht op 25 mrt 1812, ovl. te Sliedrecht op 16 nov 1813.

 

                 Hendrik Baltusz Alblas, tr. (2) te Sliedrecht op 26 sep 1816 met Cornelia de Keizer, dr. van Bastiaan de Keizer en Lijntje Boermelke, geb. te Hardinxveld op 8 nov 1789, ovl. te Sliedrecht op 7 jan 1827.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaan, geb. te Sliedrecht op 3 jul 1819, ovl. te Sliedrecht op 22 mei 1897, volgt VIIIaa.

2.           Baltus, geb. te Sliedrecht op 4 mrt 1822, ovl. te Sliedrecht op 31 okt 1843.

3.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 9 apr 1823, ovl. te Sliedrecht op 19 sep 1823.

4.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 1 okt 1824, ovl. te Sliedrecht op 1 jan 1892, volgt VIIIab.

 

                 Hendrik Baltusz Alblas, tr. (3) te Sliedrecht op 26 apr 1827 met Maaike Dekker, dr. van Cornelis Dekker en Ariaantje Palsrok, geb. te Sliedrecht op 26 jun 1781.

 

VIIIy.      Huibert Alblas, (zn. van VIIq), geb. te Sliedrecht op 29 okt 1799, ged. te Sliedrecht op 10 nov 1799, schipper, ovl. te Ridderkerk op 16 mei 1854, otr. te Sliedrecht, tr. te Sliedrecht op 13 jul 1826 met Hermina van de Graaf, dr. van Johannis van de Graaf en Commertje Mes, geb. te Sliedrecht op 12 aug 1804, ovl. te Hendrik Ido Ambacht op 31 dec 1859.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 17 nov 1827.

2.           Gerrigje, geb. te Sliedrecht op 9 okt 1829.

3.           Johannes, geb. te Ridderkerk op 2 jan 1832, tr. te Ridderkerk op 27 apr 1855 met Klaasje Lagendijk, dr. van Siemon Lagendijk en Pietertje van der Leer, geb. te Ridderkerk in 1823.

4.           Teuntje, geb. te Ridderkerk op 3 mei 1834.

5.           Commertje, geb. te Ridderkerk op 26 jan 1837.

6.           Cornelis Huibertsz, geb. te Ridderkerk op 11 apr 1839, ovl. te Rijsoord op 21 apr 1908, volgt IXaq.

7.           Baltus, geb. te Ridderkerk op 20 jan 1844, volgt IXar.

8.           Maria, geb. te Ridderkerk op 5 aug 1849.

 

IXaq.       Cornelis Huibertsz Alblas, (zn. van VIIIy), geb. te Ridderkerk op 11 apr 1839, schipper, ovl. te Rijsoord op 21 apr 1908, otr. te Ridderkerk, tr. te Ridderkerk op 1 jun 1866 met Adriaantje Velthuizen, geb. te Rijsoord op 19 okt 1842, ovl. te Rijsoord op 5 jun 1904.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Huibert, geb. te Ridderkerk op 10 feb 1867, ovl. te Rijsoord op 6 jan 1875.

2.           Aart, geb. te Ridderkerk op 7 mei 1868, ovl. te Dordrecht op 2 jan 1949, volgt Xax.

3.           Hermina Aplonia, geb. te Ridderkerk op 15 nov 1869, ovl. te Rijsoord op 26 jul 1870.

4.           Hendrik, geb. te Ridderkerk op 25 jul 1871, ovl. te 's‑Gravendeel op 9 feb 1962, volgt Xay.

5.           Bastiaan, geb. te Ridderkerk op 25 nov 1873, ovl. te Rijsoord op 8 jul 1943, volgt Xaz.

6.           Huibert, geb. te Ridderkerk op 31 aug 1875, ovl. te Ridderkerk op 1 nov 1938, volgt Xba.

7.           Teunis, geb. te Ridderkerk op 25 mrt 1877, tr. te 's‑Gravendeel op 14 mei 1904 met Margaretha Verhoeff, dr. van Jan Verhoeff, geb. te 's‑Gravendeel circa 1879.

8.           Cornelis, geb. te Ridderkerk op 28 nov 1878, ovl. te Rijsoord op 26 jan 1879.

9.           Hermina, geb. te Ridderkerk op 6 feb 1880, tr. te 's‑Gravendeel op 2 mrt 1912 met Arie in 't Veld, zn. van Willem in 't Veld en Lijntje Korres, geb. te 's‑Gravendeel circa 1875.

10.         Aplonia, geb. te Ridderkerk op 26 mrt 1881, ovl. te Rijsoord op 5 dec 1882.

11.         Cornelis, geb. te Ridderkerk op 28 apr 1883, ovl. te Rijsoord op 14 jan 1961, volgt Xbb.

12.         Leendert, geb. te Ridderkerk op 9 nov 1885.

 

Xax.         Aart Alblas, (zn. van IXaq), geb. te Ridderkerk op 7 mei 1868, schipper, ovl. te Dordrecht op 2 jan 1949, tr. te Ridderkerk op 19 jan 1900 met Pietertje van Die, dr. van Izaäc van Die (koetsier, arbeider) en Neeltje van der Padt (winkelierster, arbeidster), geb. te Ridderkerk op 3 okt 1868, ovl. te Dordrecht in jan 1949.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje, geb. circa 1903, werkte in de huishouding van een schippers-internaat, ovl. te Dordrecht op 3 okt 1985, begr. te Dordrecht op 8 okt 1985.

 

Xay.         Hendrik Alblas, (zn. van IXaq), geb. te Ridderkerk op 25 jul 1871, schipper, ovl. te 's‑Gravendeel op 9 feb 1962, otr. te 's‑Gravendeel, tr. te 's‑Gravendeel op 28 nov 1896 met Lena van der Mast, dr. van Cornelis van der Mast en Neeltje Naaktgeboren, geb. te 's‑Gravendeel op 7 mrt 1871, ovl. te 's‑Gravendeel op 18 mrt 1919.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te 's‑Gravendeel op 30 aug 1897, ovl. te Dordrecht op 15 mrt 1922, begr. te 's‑Gravendeel op 19 mrt 1922.

2.           Johannis, geb. te 's‑Gravendeel op 10 nov 1898, ovl. te 's‑Gravendeel op 8 apr 1976, volgt XIco.

3.           Aart, geb. te 's‑Gravendeel op 18 feb 1900, ovl. te 's‑Gravendeel op 9 mei 1912.

4.           Bastiaan, geb. te 's‑Gravendeel op 7 jan 1902, ovl. te Dordrecht op 11 apr 1978, volgt XIcp.

5.           Neeltje, geb. te 's‑Gravendeel op 11 apr 1903, ovl. te Dordrecht op 2 aug 1984.

6.           Adriaantje, geb. te 's‑Gravendeel op 7 apr 1906, ovl. te Dordrecht op 12 mrt 2001, tr. (1) te 's‑Gravendeel op 25 okt 1945 met Jacob Marius Kooyman, geb. te Dordrecht op 9 sep 1904, ovl. te Dordrecht op 19 mrt 1961, tr. (2) te Dordrecht op 20 apr 1970 met Jan Kaat, geb. te 's‑Heer Arendskerke op 27 jul 1897, ovl. te Ermelo op 9 jan 1976, begr. te Dordrecht op 14 jan 1976.

7.           Jacoba Pietertje, geb. te 's‑Gravendeel op 8 mei 1908, ovl. te Dordrecht op 25 jan 1993, begr. te 's‑Gravendeel op 29 jan 1993, tr. te 's‑Gravendeel op 29 okt 1952 met David Gerardus van der Wees, geb. te Delft op 1 jul 1907, ovl. te Nootdorp op 26 nov 1985, begr. te Delft op 30 nov 1985.

8.           Hendrik, geb. te 's‑Gravendeel op 26 okt 1909, ovl. te 's‑Gravendeel op 6 dec 1909.

9.           Hendrik, geb. te 's‑Gravendeel op 9 mei 1911, ovl. te Gouda op 2 jun 1995, volgt XIcq.

 

XIco.       Johannis Alblas, (zn. van Xay), geb. te 's‑Gravendeel op 10 nov 1898, ovl. te 's‑Gravendeel op 8 apr 1976, tr. te 's‑Gravendeel op 4 feb 1925 met Wilhelmina Helena Pauline Maria den Boer, dr. van Jan den Boer en Teuntje Visser, geb. te 's‑Gravendeel op 25 jul 1898, ovl. te 's‑Gravendeel op 16 sep 1972.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te 's‑Gravendeel op 18 sep 1928, tr. te 's‑Gravendeel op 27 jan 1954 met Maria Baars, geb. te 's‑Gravendeel op 30 jul 1928.

2.           Jan, geb. te 's‑Gravendeel op 9 jun 1935, tr. te 's‑Gravendeel op 26 nov 1959 met Maria Johanna Grashuis, dr. van Lammert Grashuis en Johanna Maria Noordhoek, geb. te Puttershoek op 8 aug 1937.

3.           Cornelis, geb. te 's‑Gravendeel op 29 feb 1940, tr. te 's‑Gravendeel op 28 dec 1966 met Trijntje Jabaaij, dr. van Adrianus Jabaaij en Bastiaantje Adriana van der Feest, geb. te 's‑Gravendeel op 24 jun 1943.

 

XIcp.       Bastiaan Alblas, (zn. van Xay), geb. te 's‑Gravendeel op 7 jan 1902, ovl. te Dordrecht op 11 apr 1978, begr. te 's‑Gravendeel op 15 apr 1978, tr. te 's‑Gravendeel op 29 jun 1927 met Jannigje Liefaard, geb. te 's‑Gravendeel op 26 jul 1902, ovl. te Dordrecht op 3 okt 1978, begr. te 's‑Gravendeel op 7 okt 1978.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Lena, geb. te 's‑Gravendeel op 28 aug 1928, ovl. te Ulvenhout op 20 dec 2008, begr. te Bavel op 24 dec 2008, tr. te 's‑Gravendeel op 12 okt 1955 met Johannes Langejan, geb. te Oud‑Beijerland op 28 jul 1929.

2.           Adrianus, geb. te 's‑Gravendeel op 24 jun 1932, tr. te Oud‑Beijerland op 26 mrt 1959 met Jannigje van der Merwe, geb. te Oud‑Beijerland op 2 jun 1936.

3.           Neeltje, geb. te 's‑Gravendeel op 7 jan 1942.

4.           Hendrik, geb. te 's‑Gravendeel op 15 okt 1947, tr. te Klundert op 17 jul 1970 met Cornelia Blokland, geb. te Klundert op 7 jun 1949.

 

XIcq.       Hendrik Alblas, (zn. van Xay), geb. te 's‑Gravendeel op 9 mei 1911, ovl. te Gouda op 2 jun 1995, begr. te 's‑Gravendeel op 6 jun 1995, otr. te 's‑Gravendeel, tr. te 's‑Gravendeel op 6 sep 1939 met Maria Maaike Zuiderent, geb. te 's‑Gravendeel op 12 apr 1916, ovl. te Gouda op 5 apr 1998.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te 's‑Gravendeel op 14 jul 1940, tr. te 's‑Gravenhage op 29 mrt 1968 met Elisabeth Henrica Johanna Bobeldijk, geb. te 's‑Gravenhage op 28 sep 1947.

2.           Adriaantje Lijntje, geb. te 's‑Gravendeel op 22 jun 1946, tr. te Gouda op 20 dec 1967 met Hermanus Hubertus van Well, geb. te Rotterdam op 8 nov 1940.

3.           Aart Cornelis, geb. te 's‑Gravenhage op 20 apr 1953, tr. te Dordrecht op 12 aug 1976 met Ina Margaretha Elisabeth van Wijk, geb. te Winschoten op 9 okt 1953.

 

Xaz.         Bastiaan Alblas, (zn. van IXaq), geb. te Ridderkerk op 25 nov 1873, ovl. te Rijsoord op 8 jul 1943, tr. te 's‑Gravendeel op 22 okt 1898 met Bartha van der Mast, dr. van Cornelis van der Mast en Neeltje Naaktgeboren, geb. te 's‑Gravendeel op 29 jul 1873, ovl. op 22 dec 1918.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te 's‑Gravendeel op 1 jan 1899, ovl. te Dordrecht op 23 mei 1970, volgt XIcr.

2.           Neeltje Adriaantje, geb. te 's‑Gravendeel op 4 nov 1900, tr. te 's‑Gravendeel op 19 sep 1929 met Anthonie van Driel, zn. van Pieter van Driel en Maria Geerts, geb. te 's‑Gravendeel op 7 nov 1905.

3.           Adriaantje Neeltje, geb. te 's‑Gravendeel op 5 jul 1902, ovl. te Dordrecht op 22 dec 1917.

4.           Hendrik, geb. te 's‑Gravendeel op 2 apr 1904.

5.           Jacoba, geb. te Dordrecht op 18 apr 1906, ovl. te Dordrecht op 14 jun 1908.

6.           Aart, geb. te Dordrecht op 17 feb 1908.

7.           Johannus, geb. te Dordrecht op 31 mrt 1910.

8.           Bastiaan, geb. te Dordrecht op 6 nov 1911, ovl. te Dordrecht op 30 sep 1930.

9.           Jacobus, geb. te Dordrecht op 14 jun 1915.

 

XIcr.        Cornelis Alblas, (zn. van Xaz), geb. te 's‑Gravendeel op 1 jan 1899, café eigenaar, ovl. te Dordrecht op 23 mei 1970, relatie met Elizabeth Kroonen, geb. te Dordrecht op 12 mrt 1896.

                 Uit deze relatie:

1.           Bartha, geb. te Dordrecht op 21 nov 1916.

2.           Elizabeth, geb. te Dordrecht op 9 nov 1917, ovl. te Dordrecht op 6 jan 1918.

3.           Neeltje Adriana, geb. te Dordrecht op 6 feb 1923.

4.           Catharina Magelina, geb. te Dordrecht op 10 mrt 1925, ovl. te Dordrecht op 29 jul 1995, gecr.

5.           Bastiaan, geb. te Dordrecht op 4 jun 1929, chef onderhoud, otr. op 28 feb 1952 met Bertje Lijntje van der Geer, geb. te Rotterdam op 31 dec 1930.

 

Xba.         Huibert Alblas, (zn. van IXaq), geb. te Ridderkerk op 31 aug 1875, schipper, ovl. te Ridderkerk op 1 nov 1938, tr. te Ridderkerk op 8 apr 1904 met Lidewij Klootwijk, dr. van Pieter Klootwijk en Willemijntje Valster, geb. te Ridderkerk op 12 sep 1876, ovl. te Ridderkerk op 29 jan 1953.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. op 7 jul 1905, ovl. op 10 feb 1982, volgt XIcs.

2.           Pieter, geb. op 11 jul 1906, ovl. te Ridderkerk op 11 jan 1998, volgt XIct.

3.           Aart, geb. op 16 dec 1907, ovl. op 6 apr 1908.

4.           Aart, geb. te Ridderkerk op 22 jul 1909, ovl. te Ridderkerk op 19 nov 1973, volgt XIcu.

5.           Joris, geb. op 19 nov 1910, ovl. op 6 nov 1979, volgt XIcv.

6.           Adriaantje, geb. op 17 mei 1912, volgt XIcw.

7.           Leendert, geb. op 10 okt 1913, tr. op 5 feb 1946 met Jaapje van Turenhout, geb. op 13 jul 1915.

8.   &nbs