Nu een strengere Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is ingegaan, heb ik helaas het besluit moeten nemen de Stambomen op mijn site te wijzigen. Personen die zijn geboren na ca.1910 kan/mag ik niet meer opnemen.

 

Wie een stamboom wil publiceren op internet, doet er verstandig aan om zich in eerste instantie te beperken tot gegevens van overledenen en alleen gegevens op te nemen over levende personen als zij daarin ondubbelzinnig hebben toegestemd. De Wbp kent geen principe als ‘wie zwijgt, stemt toe’ bij het publiceren op internet van persoonsgegevens. De publicist moet reële moeite doen om de (levende) familieleden te bereiken en hen – voorafgaand aan de publicatie op internet van hun persoonsgegevens – vertellen wat hij over hen wil publiceren en met welk doel. Als een familielid geen toestemming geeft voor een dergelijke vermelding, mogen zijn of haar gegevens niet worden gepubliceerd.

 

Kees Alblas

 

 

Parenteel van Bastiaen Cornelisz Alblas

 

Opgemaakt met GensDataPro

Januari 2018

 

 

c.alblas@hetnet.nl

 

Generatie I

 

 

I.          Bastiaen Cornelisz Alblas, geb. circa 1540, bouwman, schepen 1596-1597, waarsman van Langerak 1598, ovl. te Langerak tussen 23 jul 1598 en 17 okt 1598, tr. met Maritgen N.N., geb. circa 1545, ovl. te Langerak tussen 30 mei 1617 en 8 mei 1624.

            Uit dit huwelijk:

1.         Willem Bastiaensz, geb. circa 1564, ovl. te Langerak tussen 14 okt 1631 en 6 apr 1633, volgt IIa.

2.         Cornelis Bastiaensz (den ouden), geb. circa 1570, ovl. te Langerak tussen 29 mei 1641 en 31 mrt 1642, volgt IIb.

3.         Cornelis Bastiaensz, (de jonge, alias Cornelis Joosten), geb. circa 1575, ovl. te Langerak tussen 6 mrt 1627 en 25 dec 1642, volgt IIc.

4.         Andries Bastiaensz, geb. te Langerak tussen 1579 en 1580, ovl. te Langerak tussen 2 jan 1663 en 3 okt 1669, volgt IId.

5.         Adriaen Bastiaensz, geb. te Langerak circa 1582, ovl. te Langerak tussen 1 dec 1660 en 2 jan 1663, volgt IIe.

 

De stamvader van deze parenteel is Bastiaen Cornelisz Alblas. Drs. H.M. Kuypers wees ons er op dat Bastiaen Cornelisz in 1583 in een juridisch geschil met een buurman voor het gerecht van Nieuwpoort den Alblassser wordt genoemd. Uit deze akte uit het dingboek van Nieuwpoort wordt duidelijk dat hij uit (Oud) Alblas afkomstig was en er wellicht ook was geboren. Bastiaen Cornelisz is de eerste van deze familie die met de toenaam of (achter)naam Alblas wordt aangeduid. Daarmee is hij met recht de stamvader van deze familie. Bastiaen Cornelisz Alblas woonde in Langerak, dat vlakbij Nieuwpoort ligt.

De heer Kuypers stelde kopieën van de originelen en transcripties beschikbaar van het Oudschildgeld van 1536 en 1599 en een bewerking van het kohier van de morgentalen van 1579 van Langerak. In het kohier van de morgentalen van 1579 wordt Bastiaen Cornelisz vermeld als bezitter van een perceel land in weer 89. In het Oudschildgeld van 1599 worden zijn weduwe en oudste zoon Willem Bastiaensz vermeld als bezitters en gebruikers van percelen land in de weren 83, 84 en 89. In het Oudschildgeld van 1536 komt Bastiaen Cornelisz (nog) niet voor. De aanduiding den Alblassser doet vermoeden dat hij in 1583 nog niet zo lang geleden uit (Oud) Alblas vertrokken was.

Van de 5 zonen van Bastiaen Cornelisz Alblas en zijn vrouw Maritgen staat de volgorde niet vast. Van deze kinderen stelde de heer Kuypers een aantal transcripties uit archieven beschikbaar en gaf in het bijzonder belangrijke aanwijzingen betreffende het uit elkaar houden van de twee zonen Cornelis Bastiaensz (den ouden) en Cornelis Bastiaensz (de jonge, alias Joosten), hun echtgenoten en kinderen. Daarmee konden de eerste 3 generaties Alblas in kaart worden gebracht. Voor de eerste 4 generaties Alblas is ook dankbaar gebruik gemaakt van transcripties die door de heer H. de Bruin beschikbaar werden gesteld.

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat het moeilijk zal zijn om de vader van Bastiaen Cornelisz te vinden, omdat al niet met zekerheid is vast te stellen of  Bastiaen Cornelisz de achternaam Alblas al droeg toen hij naar Langerak kwam, of dat de achternaam hem daar is gegeven. Er kwamen in (Oud) Alblas wel Cornelissen Alblas voor die eventueel de vader van Bastiaen Cornelisz zouden kunnen zijn, maar daar is geen enkel bewijs voor gevonden om dat te kunnen bewerkstelligen. Hieronder gegevens over een Cornelis Alblas, waarin geen enkele aanwijzing gevonden kan worden die richting Bastiaen Cornelisz zou kunnen gaan, maar misschien dat een lezer van dit artikel er wat meer gegevens over weet.

 

Antwerpsch Archievenblad Eerste deel 1864, Pag. 230/231.

 

20 dec. 1546: Cornelis van Alblas, Schouteth in den Hage, by Breda, overmits dien dat ongehoorsaem is geweest den uytschryvere van der poorteryen van dese stad en den brieven dienaengaende aen hem, te meer stonden geschreven niet geobedieerd heeft, contrarie der Hoogheyd ons genaedigsten Heeren’s Keysers en deser synder genaden Stad Juridictie, daer af de Heer en de Stad wel geinformeerd syn, sal porren binnen sonnenscbyn uyt de stad voor dry jaeren. vol. B. 7-

 

 

Stadsarchief Breda

Cornelis Alblas

Poorter op maandag 13 januari 1539 Alblas

Datum inschrijving poorter: 1539/01/13

Naam poorter: Alblas

Voornaam poorter: Cornelis

Beroep poorter: scepen

Herkomst poorter: Alblas

Opmerkingen m.b.t. poorter: wert poorter ende scepen

den 13 january (zie van Goor,p.221) [Alblas reeds een familie naam.]

Bron: 1-1a 2111/010

Bron:              Poorterboeken 1534-1632

Archief:           I-1a inventarisnummer 2111

                        Oud Administratief Archief Stad Breda

 

 

Van de heer H.M. Kuypers hebben wij de volgende informatie ontvangen. Wij willen hem daar heel hartelijk voor bedanken, ook voor de overige informatie die wij van hem gekregen hebben.

 

Onlangs vond ik de volgende akte, waarin uw stamvader Bastiaen Cornelisz. genoemd wordt in een geschil, of zo u wilt een proces, voor het gerecht van Nieuwpoort. De akte staat in een dingboek, een boek waarin gedingen= processen= geschillen genotuleerd worden. Het is daarmee één van de vroegste vermeldingen van hem.

Ora Nieuwpoort 18 d.d. 6-5-1583: Coevoet als gemachtigde van Cornelis Adriaensz. Eyser, contra Bastiaen Cornelisz. Den Alblasser, gearresteerde. Opnieuw op 13-5-1583.

U ziet, dat hij hier “den Alblasser” genoemd wordt. Natuurlijk verwachtte iedereen wel dat uw familie uit (Oud-)Alblas afkomstig zou zijn, maar hier hebt u het bewijs en niet alleen het bewijs dat uw familie uit (Oud-)Alblas afkomstig is, maar ook dat Bastiaen Cornelisz. zelf nog uit  (Oud-)Alblas afkomstig is, maar ook dat Bastiaen Cornelisz. zelf nog in (Oud-)Alblas gewoond heeft en mogelijk ook geboren is.

Het is dus met recht de stamvader van uw familie Alblas, ook wanneer u nog zijn vader of voorvaderen mocht vinden, omdat Bastiaen Cornelisz. de eerste is die voorkomt met de (achter)naam Alblas. Zijn vader zal zeker niet met de achternaam Alblas voorkomen, zolang hij in (Oud-)Alblas woonde. Ik denk ook dat deze toenaam (ik zou hier nog niet van een achternaam willen spreken) wil zeggen dat Bastiaen Cornelisz. nog niet zo lang tevoren uit (Oud-)Alblas vertrokken is.

 

U zult misschien zeggen, “hoe weet u nu dat hij in Langerak woont, dat staat er niet bij”. Ten eerste staan de dingboeken vol met Langerakkers, Langerak ligt immers naast de deur van Nieuwpoort.

Ten tweede is Cornelis Adriaensz. hoogstwaarschijnlijk ook een Langerakker, hij is een Abeel en een buurman (weer 81) van Bastiaen Cornelisz. Alblas (weren 83/84). Het antwoord volgt uit de volgende akten, weliswaar staat daar geen toenaam bij, maar in het kohier van de morgentalen van Langerak van 1579 komt geen Bastiaen Cornelisz. voor, alleen een Bastiaen Alblas. Ook in Nieuwpoort ken ik geen andere Bastiaen Cornelisz. in die periode.

 

Ora Nieuwpoort 18 d.d. 30.6.1581: Bastiaen Cornelisz. wt Langeraeck, eijser contra Heynric smit van der Ameijde, gearresteerde.

 

Dito, d.d. 6.7.1582: De huysvrou van Cornelis Adriaensz., eysere contra Bastiaen Cornelisz. en anderen, gedaechdens. 

 

 

 

Gegevens betreffende de stamvader Bastiaen Cornelisz Alblas en zijn zonen

Bastiaen Cornelisz Alblas, bouwman te Langerak, † tussen 23-7-1598 en 17-10-1598, tr. Maritgen N.N., † tussen 30-5-1617 en 8-5-1624.

 

Op 23 juli rijdt Bastiaen Cornelisz Alblas voor de kasteelheer van Langerak (die ook heer van Asperen was) met een wagen naar Asperen. Hij leeft dan dus nog. Zie het tweede transcript hier onder. Daarna volgt een derde transcript van 17 oktober 1598 waarin gesproken wordt van de weduwe en erfgenamen van Bastiaen Cornelisz Alblas.

 

OA Langerak 81 d.d. 22-10-1597: onder aerbeyts loonen, vacatien aan Bastiaen Cornelisz vanwegen zyn soon van twaterschap te maecken 58 gld. 2½ st. 

 

dito d.d. 28-10-1598: onder Aerbeytsloon Bastiaen Cornelisz Alblas van de groote vliet en van wagenhuyr op 23 julij tot Asperen reedt

 

Arch. vh Geref. weeshuis te Schoonhoven 71 d.d. 17-10-1598: Anthonis Adriaensz van Abeel, schout, Thonis Cornelisz de Heer en Thonis Willemsz, schepenen in der heerl. Langeraeck aen de zuytzijde der Lecke, doen condt dat op huyden voor ons gecompareert is Jan van der Stale, woen. t’Schoonhoven, welcke transp. aen de weesmrs. binnen der stede Schoonhoven tbv ’t weeshuijs aldaer de helft van 10 m. lants, leggende in een weer van 13 m., daervan de voordere 3 m. leen is, met huijs etc. daer op staende, daer aff de wederhelft derselver 10 m. toecompt Dirrick Jansz Lonck ter Gouda, gelegen in Langeraeck, daer oostwaert de weduwe en d’erfgen. van Bastiaen Cornelisz Alblas zal. en westwaert Claes Willemsz c.s., genaempt Ben-schoppersweer, vuijtwijsende den brieve van decrete by den hove van Utrecht verleent op Pieter Willemsz Vlaming t’Schoonhoven als mombaer inder tijt van Jan van der Staele, van date 30-7-1580 [weer 84] [zegels ontbreken].

 

De vrouw van Bastiaen Cornelisz Alblas komen we tegen met de namen Maria, Maritgen en Marrige. De naam Maritgen komt het meest voor in de familie. Daarom houden we die naam aan. Zij leeft nog op 30 mei 1617 (zie eerstvolgende transcript) en is reeds overleden op 8 mei 1624 (zie tweede transcript).

 

ora Langerak 20 fol 97vo d.d. 30-5-1617: Aert Jacopsz, Jacop Aertsz, Thonis Aertsz, Peter Aertsz en Jan Jaspersz x Pietertgen Aertsdr, elcx vhs en vsz. Aert Jacopsz als vader van Annitgen en Maritgen Aerts, altsamen won. in Nieupoort, transp. aen Adriaen Jacopsz, won. in Langeraeck, seker 4½ m. lants, wesende de helft van een weer van 9 m. [weer 82], daervan de wederhelft toecompt hem, Adriaen Jacopsz, en de weeskk. van Maritgen Adriaensdr, str. tot de lds van Goudriaen, bel. O. Daniel Bastiaensz c.s., W. de wed. en kk. van Bastiaen Cornelisz Alblas.

 

ora Langerak 25 fol 109 d.d. 8-5-1624: Cornelis Bastiaensz den jongen, inw. deser heerl. van Langeraeck, bek. 100 car. gld. schuldich te zijn aen Henrick Pietersz, coorncooper en burger van Nieupoort, versekert op 4 m. lants, onverdeijlt liggende in twee weren, t’een groot 12 m., daer hij met sijn broeders Andries en Adriaem Alblas nu ter tijt op woent, en t’ander weer groot 8 m., daer Willem Alblas, sijn broeder, op is woenende, alles sulcx hij over d’erffenisse van zijn vader en moeder zal. daerin gerechtich is. [exact dezelfde tekst op fol 122 d.d. 6-3-1627].

 

De naam Maritgen zien we in het eerste transcript hier onder. De naam Marrige ben ik maar één keer tegengekomen. Zie tweede transcript. Het derde transcript (een samenvatting) met de naam Maria komt uit gegevens van de heer De Bruin.

 

Heerl. Arch. Langerak 58 fol 2vo d.d. 8-11-1602: Gedeon van den Boetzelaer, vrijheer van Langeraeck, doet kondt dat zijn vader [Rutger] te leen verlijt heeft gehadt op Henrick Dirricxz Loncq zeker 3 m. 2 roeden lants in Langeraeck in een weer van 13 m., van outs genaempt dat overweer aen den Oosterwal, daer nu ter tijt op woont en als huijrman bruijcker aff is Cornelis Bastiaensz Alblas, str. tot de lds van Goudriaen, daer oostwaert Maritgen, die weduwe van Bastiaen Cornelisz ende westwaert Jan Mathijsz c.s. elcx naest gelant zijn, ende alzoo die helft vant selve perceel leengoet tot 1½ m. 1 roede gecocht was bij Johan van der Stale t’Schoonhoven, die tselve eenige tijt gepossideert heeft gehadt zonder aen ons hult en eed gepresteert thebben, ende was oversulcx ’t voorn. leen aen ons vervallen, dan om zeker consideratien vn. Johan van der Stale ons ootmoedelick heeft te kennen gegeven dat hij een onmundich weeskint te dier tijt was, hebben wij volstaen en verclaerde Johan van der Stale tselve leengoet weder vercocht heeft die weesmrn tot Schoonhoven tbv tweeshuijs en de weeskk. aldaer. Die worden hier nu mee verlijt.

 

Arch. vh Geref. weeshuis te Schoonhoven 1 (legger van pachten en renten 1580-1601)

fol 21 een hofstede groot 13 m. waeronder 3 m. leens in Langerack, gemeen met Dirck Jansz Lonck, gecocht van Jan van der Stael, welcke 13 m. gebruyct worden by de naegelaeten wed. van Bastiaen Cornelisz Alblas en haer zoon Cornelis Bastiaensz, waervan de pacht geexpireert sal wesen Corsmisse 1598 toecomende en sal tvsz. jaer pachts opt weeshuijs verscheenen weesen en staen tontfanghen op den 9-2-[15]99 en opnieuw gepacht voor 6 jaren voor 102 car. gld. ingegaen Petrij ad Cathedram 1599. Op 4-2-1605 soo heeft Marrige, wedue wijlen Bastiaen Cornelisz Alblas gehuert die helft van de vsz. hofstede met 13 m. lants voor 4 jaren. Op 12-11-1608 hebben Cornelis en Andries Sebastiaensz, gebroeders, soonen van Bastiaen Alblas, gehuijrt de helft van vsz. 13 m. lants voor 6 jaren.

OV.1976 de lenen van Langerak.

pag. 11 nr. 19;

3 morgen land in het Overweer (1602: in een weer van 13 morgen waar nu Cornelis Bastiaensz op woont.

aan de overste zijde 1602 Maria de wede van Bastiaen Cornelisz.

 

Het echtpaar Bastiaen en Maritgen heeft 5 zonen. De volgorde is niet met zekerheid bekend. De oudste is Willem. Er zijn 2 zonen met de naam Cornelis, die soms worden onderscheiden door aan de tweede Cornelis toe te voegen: “de jonge” of “de jongste”. Bij enkelvoudig voorkomen gebeurt dat dikwijls niet en dat levert soms verwarring op. Eerder zijn de gegevens van deze 2 zonen door elkaar gehaald. Daarom worden ze hier onder uitgewerkt. Verder zijn er nog zonen Andries en Adriaen.

Cornelis Bastiaensz Alblas de oude, geb. ca. 1570, bouwman te Langerak, † aldaar tussen 29-5-1641 en 31-3-1642, tr. N.N. Cornelisdr (dochter van Cornelis Thonisz en Lijntgen Gorisdr), † vóór 29-5-1641.

Hij is schepen van Langerak in 1617-1619, 1622, 1628, 1631, 1634 en 1638-/’39, “gelast schout” [waarnemend] op 7-6-1627, waersman in 1626 en achtman in 1608 en 1621.

 

Zoals boven aangegeven is het uit elkaar houden van de beide broers Cornelis de oude en de jonge soms lastig en het is lang niet altijd zeker, wanneer er in een akte sprake is van slechts één Cornelis Bastiaensz Alblas, om welke het gaat. Er is vooralsnog geen akte bekend waarin Cornelis Bastiaensz Alblas de oude met de toevoeging ‘de oude’ wordt genoemd. Vermoedelijk heeft alleen de oude Cornelis ambtelijke functies (schepen, waarnemend schout, waarsman en achtman) in Langerak bekleed, omdat hij meer land bezat dan zijn jongere broer. En dat kwam omdat hij met een rijke boerendochter uit Langerak was getrouwd. Weer 84 heet ook naar hem ‘Cornelis Alblas weer’, omdat hij daar het meeste land in bezat, inclusief de helft van een leen. Cornelis Bastiaensz Alblas de jonge was minder welgesteld dan zijn oudere gelijknamige broer en ambten gingen vroeger samen met (relatieve) rijkdom.

Als de broers samen worden genoemd, dan wordt de jongste als zodanig aangeduid. Zie de 2 transcripties hier onder.

ora Nieuwpoort 96 d.d. 23-5-1607: De heer van Langerack bekent dat hij bij Cornelis Bastiaensz Alblas voor de ene helft en Cornelis Bastiaensz Alblas de jonge, Andries en Adriaen Bastiaensz Alblas voor de andere helft aengebrocht is, gecocht van Dirck van Losecaet nom. uxoris 4½ m. eijgen lants en 1½ m. 1 roede leengoet in Langerack in een weer van 13 m.    

ora Langerak 20 fol 50 d.d. 10-6-1609: Dirrick Losecaet, burger tot Schoonhoven, als erfgenaem nom. uxoris van Dirrick Jansz Loncq zal., transp. aen Cornelis Bastiaensz Alblas voor d’eene helft, Cornelis Bastiaensz Alblas den Joncxsten, Andries en Adriaen Bastiaensz Alblas mit hun drieën voor dander helft de helft van een hofstede en weer lants in Langeraeck, mit huijs etc., int geheel groot ontrent 13 m., str. tot de lds van Goudriaen, bel. O. de wed. van Bastiaen Cornelisz Alblas, W. Dirrick Claesz c.s. Int selve weer lants is gelegen anderhalve m. een roede lants leenroerig aen den huijse van Langeraeck, niet begrepen in desen, alzoo vn. Cornelis Bastiaensz c.s. daervan leenbrief apart is hebbende.

 

Op 29 mei 1641 is Cornelis Bastiaensz Alblas ziek en maakt zijn testament. Zie het eerste transcript hier onder. We weten dat het om “de oude” gaat vanwege de namen van zijn dochters. De jongste heeft kinderen met andere namen. Op 31 maart 1642 is hij al overleden, want er wordt gesproken over Cornelis Bastiaensz Alblas sal(iger).

 

ora Langerak 28 d.d. 29-5-1641: Test. van Cornelis Bastiaensz Alblas, won. in Langeraeck, wat sieckel. ofte pijnl. van de jijcht sijnde. Hij prelegateert aen Hendricxtgen Cornelis, sijn outste dochter, om redenen van haer groote moijten die deselve sijne dochter alsnu met hem in zijne ouderdom en groote impotentheijt is hebbende, sijns gedeelte en portie van de huijsinge en gront vandien, daer hij met deselve zijne dochter jegenwoordich in is woonende, met noch de hoogen camp lants leggende int huijsweer van de twee Alblassenweeren over den buijtendijck aldaer, wesende groot 7 hont, dat hem aldaer is competerende, mitsg. noch 2 hont lants, wesende de helfte van ’t ouwe camptgen int vsz. weer. Hij wil dat sijn dochter Hendricxtgen Cornelis al tgeene vsz. staet voor vuijt sal hebben sonder ijetwes int minste aen sijne andere dochter Maritgen Cornelis voor vuijt te keeren, mits dat vn. Hendricktgen Cornelis, syne dochter, ofte by overlijden van haer derselver man en kinderen voortaen sijn gemack sullen doen en hem in alles waernemen gel. sij jegenwoordich is doende. Zijn universele erfgenamen in alle zijne vordere na telatene goederen, elcx gelycke portie en even diep zijn vsz. Heindricktgen en Maritgen Cornelis, beijde sijn dochteren.

ora Langerak 25 fol 172 d.d. 31-3-1642: Gijsbert Mertensz als man en voocht van Hendricktgen Cornelis en Adriaen Petersz Verhouck als man en voocht van Maritgen Cornelis, tsamen kk. van Cornelis Bastiaensz Alblas sal., accorderen nopende de erffenisse van landerijen bij vn. Cornelis Bastiaensz nagelaten. Gijsbert Mertensz krijgt in de 2 weren van Alblas 4 m.. nog int weer van 13 m., daer vsz. Cornelis Alblas op gewoont en overleden is, 2 m. 1½ hont, waertegen Adriaen Pietersz oock 1 m. int selve weer krijgt en nog 3 m. 5 hont lants in een weer van 11 m. 3 hont ontrent de eijckenboom daer Jan Cornelisz Stout in sijn leven en nu Claes Jansz Stout op woont, bel. O. Anna Ningen en W. Aert Thonis c.s.

De dochter Maritgen van Cornelis de oude was eerder getrouwd met Adriaen Claesz Gou. Nadat zij weduwe as geworden is zij hertrouwd met Adriaen Pietersz Verhouck. Onderstaande transcripten geven dat aan.

 

Weesk. Langerak 2 fol 95vo d.d. 24-8-1641: Maritgen Cornelis, wed. wijlen Adriaen Claesz, geass. met Adriaen Bastiaensz Alblas, haer oom en gec. voocht, ter eenre en Willem Claesz, rechte bloetvoocht van tnaergelaten weeskint van vn. Adriaen Claesz, sijn broeder, t.a.s. accord. beroerende de naergelaten goederen. Maritgen Cornelis sal behouden alle de imboedel en sal haer weeskint, m.n. Claes Adriaensz, nu out zijnde ontrent 11 jaren, de eerste 5 jaren onderhouden, waervoor zij sal hebben het jrl. genoth van 4 m. 5 hont lants met de portie van de huysinge, wesende de helft tgeene tselve weeskint geneffens haer toebehoort, gel. int weer daer sij woont int kerckeweer, oock mede achter Claes Jansz Stout en Alblasssen weer.

   

ora Langerak 21 fol 96 d.d. 11-6-1643: Adriaen Petersz Verheuch als man en voocht van Maijgen Cornelis Alblas transp. aen Claes Jansz Stout seecker 3 m. 5 hont lants, wesende het rechte derdepart van een hofstede van 11 m. 3 hondt, gemeen doort selve weer, gelegen effen boven den eijckelen boom, daer boven Anna Ningen en haer kk. en beneden Aert Thonisz c.s., str. tot de lds van Goudriaen. Doch alsoo het vn. weeskint van vn. Maritgen Cornelis geprocreert bij Adriaen Claesz Gou, haer eerste geweesde man in dese partije gehadt heeft 1 m., dan is bij lotinge tselve weeskint daervoor gegeven ½ m. int weer van den ouden Alblas en ½ m. int kercke weer met het griendeken.

Van de vrouw van Cornelis de oude weten we niet de naam vandaar N.N.), maar wel dat ze een dochter was van Cornelis Thonisz (vandaar Cornelisdr). Dat blijkt uit de volgende 3 transcripten. Dit is een puzzel die de heer Kuypers voor ons heeft opgelost. Daar waren we zelf niet opgekomen. Dit is echt genealogisch speurwerk op hoog niveau.

ora Langerak 20 fol 19vo d.d. 2-4-1604: Aert Adriaensz, woen. in Peulwijck in de baronie Liesvelt, transp. aen Jan Cornelisz, Goris Cornelisz en Cornelis Bastiaensz 2½ m. en ½ quartier honts lants gelegen in Langeraeck in een weer lants van 11½ m., bel. O. en W. derfgen. van Willem Thonisz mit aenpaert in de betimmeringe, zoo vele hij over de erffenisse van zijn vader za. Adriaen Aertsz en zijn overleden halve zuster Maritgen Adriaens daerinne gerechtich is en bekenne daervan bij mangelinge voldaen te zijn mit den ontfanck van andere landen gelegen in Peulwijck zoo vele dvoirsz. Jan ende Goris Cornelisz ende Cornelis Bastiaensz over derffenisse van haer moeder za. ende dvoirsz. huer halve suster daerin gerechtich zijn.

 

dito fol 25 d.d. 12-12-1604: Jan Reyersz x Niesgen Aerts, won. aen Ghiessen Nieukerck, transp. aen Cornelis Baltensz zeker 2 m. lants, wesende ’t rechte derdepaert van 6 m. in een weer groot 12 m. [weer 73] in Langeraeck, gecavelt met Thonis Aertsz en Cornelis Baltensz vsz., bel. O. Jan Cornelisz en Cornelis Bastiaensz, W. Cors Bastiaensz wed., mit ’t aenpart van het huys, zulcx de comp.t in der vsz. qualite aengecomen is ten overlijden van Willem Thonisz za., (die tselve in lijftochte beseten hadde) over de erffenisse van Ychgen Aerts, zijns huysvrouwen zuster was.

 

ora Langerak 25 fol 172 d.d. 31-3-1642: Gijsbert Mertensz als man en voocht van Hendricktgen Cornelis en Adriaen Petersz Verhouck als man en voocht van Maritgen Cornelis, tsamen kk. van Cornelis Bastiaensz Alblas sal., accorderen nopende de erffenisse van landerijen bij vn. Cornelis Bastiaensz nagelaten. Gijsbert Mertensz krijgt in de 2 weren van Alblas 4 m.. nog int weer van 13 m., daer vsz. Cornelis Alblas op gewoont en overleden is, 2 m. 1½ hont, waertegen Adriaen Pietersz oock 1 m. int selve weer krijgt en nog 3 m. 5 hont lants in een weer van 11 m. 3 hont ontrent de eijckenboom daer Jan Cornelisz Stout in sijn leven en nu Claes Jansz Stout op woont, bel. O. Anna Ningen en W. Aert Thonis c.s.

 

In de eerste akte staat dat 3 personen, Jan en Goris Cornelisz en een Cornelis Bastiaensz land kopen in een weer van 11½ morgen. Dit weer wordt ten westen belend door de erfgenamen van Willem Thonisz. In de tweede akte staat dat de erfgenamen van Willem Thonisz land verkopen in weer 73, waar Jan Cornelisz en Cornelis Bastiaensz ten oosten van belenden. Dat betekent dus dat het weer in de eerste akte weer 72 is. In de overzichten van de weren van Langerak wordt dit weer later het Claes Stouts weer genoemd..

Claes (Jansz) Stout is een zoon van Jan Cornelisz, de eerste naam van de 3 personen van de eerste akte. Jan Cornelisz en zijn broer Goris Cornelisz zijn zoons van Cornelis Thonisz, wiens erfgenamen in 1579 (kohier van de morgentalen) eigenaren van dit weer waren.

Dit weer is 11½ morgen groot. Een derde part van 11½ m. is 3 morgen 5 hond. (6 hond = 1 morgen).

In de derde akte staat dat kinderen van Cornelis Bastiaensz Alblas o.a. van hun vader [eigenlijk van hun moeder, maar die was eerder gestorven] geërfd hadden 3 morgen 5 hond land in een weer van 11½ morgen, waar eerst Jan Cornelisz Stout en daarna diens zoon Claes Jansz Sout gewoond hebben of nog woonden.

Het is duidelijk dat dit 1/3 part van weer 72 is. M.a.w. de Cornelis Ablas, die in de eerste akte samen met Jan en Goris Cornelisz genoemd wordt is Cornelis Bastiaensz Alblas (de oude). Hij moet daarom met een zuster van Jan en Goris Cornelisz getrouwd zijn geweest.

Het is verleidelijk aan om de vrouw van Cornelis Bastiaensz de oude de naam Stout mee te geven, maar dat is onjuist omdat haar vader en broers nooit met de naam Stout zijn aangetroffen. Pas zoons van Jan Cornelisz komen voor het eerst met die naam voor

Vervolgens kijken we naar de kinderen van Cornelis Bastiaensz Alblas de oude. Uit bovenstaande is al duidelijk dat er bij zijn overlijden 2 dochters waren: Hendricktgen en Maritgen. Maar er was al eerder een dochter overleden. Dat blijkt uit de volgende transcriptie. De dochter is getrouwd geweest met Abraham Petersz, maar kinderloos overleden. Haar eigen naam wordt niet genoemd. Daarom wordt zij in de genealogie aangeduid met N.N.

Hier zien we ook de leeftijd van Cornelis de oude. In 1634 is hij ongeveer 63 jaar oud, dus zijn geboortejaar is 1570 of 1571.

 

ora Langerak 25 fol 148 d.d. 9-6-1634: Cornelis Bastiaensz Alblas, onse mede schepen, out ontrent 63 jaren, gerechtelijck gedachvaert tvv Ghijsbert Mertensz en Adriaen Claesz omme de waerheijt te geven, verclaerde dat hij als daeraen en over is geweest als het huwelijck tusschen deselve zijne dochter en Abraham Petersz gededinget ofte geaccordeert werde en dat beroerende de conditiën van versterven en erven der goederen ondersproocken is en zijne intentie nijet anders is geweest dan dat elck van hun beijden te weten bruijdegom en bruijt bij overlijden den tijt van twee jaren lanck geen geboorte ten vuijt gaen van de twee jaren in leven zijnde, zoude blijven bij zijn goet, maer winst en verlies half en half, ende vorders nae de twee jaren alwaer daer kint off kinderen geweest en oock overleden, dat dan tgoet soude gaen naer de suijthollantse rechten en weder zijden half en half.

 

Cornelis Bastiaensz Alblas de jonge (alias Cornelis Joosten), geb. ca. 1575 (geschat), bouwman te Langerak, † aldaar tussen 6-3-1627 en 25-12-1642, tr. Annitgen Aerts Joosten, geb. ca. 1580  † te Langerak na 6-7-1662.

 

Zijn alias “Joosten” volgt uit onderstaand transcript.

 

ora Langerak 25 fol 102vo d.d. 31-7-1622: Cornelis Bastiaensz Alblas de Jonge ofte anders Cornelis Joosten genaempt, wonende in dese heerlicheijt, bekende schuldich te zijn aen Lenaert Jansz, burger der stede van Nieupoort in Hollant, de somme van 100 car. gld.

 

Zijn vrouw heet Anneken (of Annitgen) Aerts en zijn kinderen zijn Maritgen Cornelis (getrouwd met Willem Barentsz) en Bastiaen Cornelisz (alias Broer Joosten). Zie onderstaande transcripten.

 

ora Langerak 26 fol 79 d.d. 6-7-1662:  Anneken Aerts, won. alhier, wed. wijlen Cornelis Bastiaensz Alblas, machtigt Bastiaen Cornelisz Alblas, haer soon, om op interesse te nemen de somme van 500 car. gld., verseeckert op ontrent 1½ m. lants, gel. alhier in twee weeren, teene genaemt thuijsweer van den ouden Alblas en t’ander sijnde de hofstede daer Gijsbert Mertensz op woont.

ora Langerak 25 fol 176vo d.d. 25-12-1642: Andries en Adriaen Bastiaensz Alblas en Bastiaen Cornelisz de jongen, soon van Cornelisz Bastiaensz Alblas vhs en voor zijn moeder Annitgen Joosten en zijn suster Maritgen Cornelis ter eenre en Gijsbert Mertensz als man en voocht van Hendricktgen Cornelis Alblasdr t.a.s. Zij hebben nu op huijden de heer van Langerack versocht seecker 1½ m. een roe lants, waerin Gijs Mertensz vant selve leen de rechte helft heeft over erffenisse en door overlijden van Cornelis Bastiaensz Alblas, zijn huijsvrouwen vader, leggende in een weer van 13 m., waervan de rechte helft vant vsz. weer bij hen is gecocht van eenen Dirrick van Loosecaet nom. exorys daervan het transport op 8-8-1609 is gedaen. In de eijgenbrief was verhaelt dat het vsz. leen daerin niet is begrepen, gel. het vsz. leen ten dienmael op vn. Cornelis Alblas en nu door zijn overlijden op Andries en Adriaen Alblas en Annitgen Joosten de eene rechte helft en Gijsbert Mertensz voor de ander helft competerende, nu bij forme van treckinge van looten gevallen en als leenman gestelt vn. Gijsbert Mertensz.

 

dito fol 241 d.d. 25-7-1675: Bastiaen Cornelisz Alblas anders Broer Joosten genaempt vhs en hem sterckmakende voor Maritgen Cornelis Albas, sijne suster, dewelcke met voorich consent van den heere Gilbert Junius, Domheer en vice decan van den Capittel van St. Marien Uttrecht, als procuratie hebbende van de heere Cornelis Loots, Advocaet shoffs van Uttrecht, gepasseert voor notaris Nicolaes van Vechten tot Uttrecht van dato 29-11-1674, transp. aen Cornelis Cornelisz Stout, achtman van Langeraeck, 1 m. 3 hont 2 quartier lant, gelegen in Willem Alblas weer, synde de helft van de campen tusschen de weteringh en buijttendijck, bel. O. Jacob Abeel en W. Pleun Ariensz Nomen c.s.

 

 

Generatie II

 

 

IIa.           Willem Bastiaensz Alblas, (zn. van I), geb. circa 1564, schepen 1609,1610 te Langerak, ovl. te Langerak tussen 14 okt 1631 en 6 apr 1633, tr. circa 1587 met Neeltgen Dirckse, geb. circa 1565, ovl. te Langerak voor 14 okt 1631.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis Willems, geb. te Langerak circa 1588, ovl. te Langerak voor nov 1625, volgt IIIa.

2.           Henrickgen Willemse, geb. te Langerak circa 1590, ovl. te Langerak na 7 mei 1644, volgt IIIb.

3.           Dirck Willemse, geb. te Langerak circa 1592, ovl. te Langerak voor 24 mei 1656, volgt IIIc.

4.           Niesgen Willemse, geb. te Langerak circa 1594, ovl. voor 28 mei 1667, tr. voor 13 jun 1633 met Cornelis Aariensz Bouman, geb. circa 1593.

5.           Ariaentgen Willemse, geb. te Langerak circa 1596, ovl. te Langerak tussen 1637 en 1667.

6.           Annitgen Willemse, geb. te Langerak circa 1598, ovl. te Langerak na 25 apr 1672.

7.           Maritgen Willemse, geb. te Langerak circa 1599, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667.

8.           Neeltgen Willemse, geb. te Langerak circa 1601, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667.

9.           Susanna Willemse, geb. te Langerak circa 1602, ovl. voor 29 apr 1675, volgt IIId.

 

IIb.           Cornelis Bastiaensz (den ouden) Alblas, (zn. van I), geb. circa 1570, bouwman, schepen van Langerak 1617-1619,1622-1639, waarsman 1626, gesubstitueerd schout van Langerak 1627, ovl. te Langerak tussen 29 mei 1641 en 31 mrt 1642, tr. circa 1605 met N.N. Cornelisdr, dr. van Cornelis Thonisz en Lijntje Goris, geb. te Langerak, ovl. voor 29 mei 1641.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrickgen Cornelis, geb. te Langerak circa 1608, ovl. te Langerak op 29 jun 1670, volgt IIIe.

2.           Maritgen Cornelis, geb. te Langerak circa 1609, ovl. na 5 dec 1641, volgt IIIf.

3.           N.N., geb. te Langerak circa 1611, ovl. te Langerak voor 9 jun 1634, tr. met Abraham Petersz.

 

IIc.           Cornelis Bastiaensz, (de jonge, alias Cornelis Joosten) Alblas, (zn. van I), geb. circa 1575, bouwman, ovl. te Langerak tussen 6 mrt 1627 en 25 dec 1642, tr. met Annitgen Aerts Joosten, geb. circa 1580, ovl. te Langerak na 7 jul 1662.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maritgen Cornelis, geb. te Langerak circa 1612, ovl. te Langerak na 23 feb 1677, volgt IIIg.

2.           Bastiaen Cornelis (alias Broer Joosten), geb. te Langerak circa 1614.

 

IId.          Andries Bastiaensz Alblas, (zn. van I), geb. te Langerak tussen 1579 en 1580, Schepen te Langerak 1609-1614,1645, armmeester 1639,1642,1644,1651, ovl. te Langerak tussen 2 jan 1663 en 3 okt 1669, tr. te Langerak voor 16 jun 1619 met Ariaentgen Thonis de Heer, dr. van Thonis Cornelisz de Heer en Annitge Dircksdr, geb. te Langerak circa 1585, ovl. te Langerak op 1 nov 1669, begr. te Langerak op 1 nov 1669.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrickgen Andries, geb. te Langerak circa 1620, ovl. te Langerak circa okt 1669, begr. te Langerak op 3 okt 1669.

2.           Cornelis Andriesz, geb. te Langerak circa 1620, ovl. te Langerak na 13 feb 1676, tr. met Lijsken Cornelis, geb. circa 1622, ovl. na 13 feb 1676.

 

Andries Bastiaensz Alblas.

ora Langerak 25 fol 213vo d.d. 6-1-1647: Andries Bastiaensz Alblas als man en voocht van Adriaentgen Thonis, Adriaen Bastiaensz Alblas als man en voocht van Maritgen Thonis, Bastiaen Thonisz als getrout gehadt hebbende Jannetgen Thonis, met Thonis en Bastiaen Bastiaensz, sijne soonen, Jan Claesz als man en voocht van Belitgen Bastiaens, Lijsgen Bastiaensdochter, geass. met Thonis Bastiaensz, haeren broeder, voor eenen handt, Thonis Bastiaensz, Jan Bastiaensz als kk. van Lijsgen Thonis, en Daniel Jansz als man en voocht van Geertgen Thonis, geass. met Pieter Aertsz als man en voocht van Neeltgen Cornelis, als naer doode van vn. Geertgen Thonis mede successeur van de voorsz. lootinge volgens seecker testament bij vn. Annitgen Dirricx gemaect [datum niet ingevuld] voor schepenen alhier, hebben metten anderen gecavelt en gegrontlooth alsulcke goederen als haerl. tsamentelijck is competerende van derselver vader, moeder, grootvader en grootmoeder in vsz. qualite is aengecomen van Anthonis Cornelisz de Heer en Annitgen Dirricx, beijde sal. en dat gelooth van seecker twee weeren lants leggende boven de wael, het eene genaempt 't leechweer van Thonis de Heer, groot 7 m. 3 hont, str. tot de lds van Noordeloos toe, daer boven de weduwe en kk. van Thonis Leendertsz en beneden het weer genaempt Foptgens weer gelegen is, mitsgaders noch het huijsweer, daerop vn. Thonis de Heer en Annitgen Dirricx overleden is, soo met de huijsinge, daerop staende, groot sijnde 8 m. 1 hont, daerboven Govertgens weer en beneden Anna Vuijck c.s. naest gelegen sijn, str. tot de lds van Noordeloos toe. Andries Bastiaensz Alblas is te loote gevallen het westerse 1/5 part van den hoogendijck met den rijsdijck met de stoep in beijde weeren en oock het westerse 1/5 part van de kade int leechweer en noch enkele grienden en een steech. Adriaen Bastiaensz Alblas is te loote gevallen het 2e 1/5 part in den hoogendijck van beijde weeren etc.

 

IIe.           Adriaen Bastiaensz Alblas, (zn. van I), geb. te Langerak circa 1582, o.a. aannemer van dijk- en baggerwerken. Schepen 1614-1616, 1619-1622, 1625, 1628, 1633, 1637, 1640, 1648-1654. Waarsman 1645, substituutschout 1621-1622, 1625, 1628-1629, 1633, 1637, armmeester 1618, achtman van Langerak 1626, 1633, ovl. te Langerak tussen 1 dec 1660 en 2 jan 1663, tr. te Langerak in 1609 met Maritgen Thonis de Heer, dr. van Thonis Cornelisz de Heer en Annitge Dircksdr, geb. te Langerak circa 1588, ovl. te Langerak tussen 2 jan 1663 en 23 jun 1663.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaen Adriaens, geb. te Langerak circa 1609, ovl. te Langerak voor 23 jun 1663, volgt IIIh.

2.           Teunis Adriaens, geb. te Langerak tussen 1610 en 1611, ovl. te Langerak na 31 jan 1672, volgt IIIi.

3.           Adriaen Adriaens, geb. te Langerak circa 1612, volgt IIIj.

4.           Neeltgen Adriaens, geb. te Langerak circa 1615, ovl. te Langerak voor 9 nov 1671, relatie met Leendert Sijbertsz, geb. te Schoonhoven circa 1615, ovl. tussen 1667 en 1671.

5.           Henrickgen Adriaens, geb. circa 1616, ovl. te Langerak voor 21 jun 1662, volgt IIIk.

6.           Dirck Adriaens, geb. circa 1619, ovl. na 28 nov 1672.

7.           Abraham Adriaens, geb. te Langerak circa 1623.

8.           Jan Adriaens, geb. te Langerak circa 1626, ovl. na 1693, volgt IIIl.

9.           Maritgen Adriaens, geb. te Langerak circa 1627, ovl. te Langerak tussen 1666 en 1668, volgt IIIm.

 

Dirck Adriaens Alblas.

staat op 20-7-1670 te boek als "bejaard vrijer".

 

Generatie III

 

 

IIIa.         Cornelis Willems Alblas, (zn. van IIa), geb. te Langerak circa 1588, ovl. te Langerak voor nov 1625, tr. te Langerak circa 1613 met Geertgen Thonis de Heer, dr. van Thonis Cornelisz de Heer en Annitge Dircksdr, geb. te Langerak circa 1592, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Beeltje Cornelisse, geb. te Langerak circa 1614, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667, tr. op 4 dec 1637 met Pieter Aertsz, geb. circa 1610.

2.           Pietertje Cornelisse, geb. te Langerak circa 1616, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667.

3.           Neeltge Cornelisdr, geb. te Langerak circa 1618, ovl. te Langerak op 19 apr 1674, tr. met Pieter Arriensz.

 

IIIb.         Henrickgen Willemse Alblas, (dr. van IIa), geb. te Langerak circa 1590, ovl. te Langerak na 7 mei 1644, tr. te Langerak in 1615 met Meerten Claesz Vuijren-Vuijck, zn. van Claes Jansz Vuijren-Vuijck en Cuniertje Jansdr, geb. te Langerak in 1587, ovl. voor 9 okt 1639.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Trijntje Meertens, geb. te Langerak circa 1614, ovl. na 28 mei 1667, otr. (1) te Goudriaan in sep 1636 met Pieter Jansz, geb. te Goudriaan circa 1600, ovl. na 1 jan 1651, tr. (2) voor 28 mei 1667 met Cornelis Aalbertsz, ovl. na 28 mei 1667.

2.           Claes Meertensz, geb. te Langerak circa 1616, ovl. te Langerak na 28 mei 1667.

3.           Bastiaen Meertensz, geb. te Langerak circa 1618, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667.

4.           Cornelis Meertensz, geb. te Langerak circa 1620.

5.           Jan Meertensz, geb. te Langerak circa 1625, ovl. te Langerak na 28 mei 1667.

6.           Neeltje Meertens, geb. te Langerak circa 1625, ovl. te Langerak na 28 mei 1667, tr. te Langerak voor 28 mei 1667 met Jan Matthijsz de Jongh, zn. van Matthijs Jansz de Jongh en Marichje Meertens, geb. te Langerak tussen 1627 en 1629, gerechtsbode, ovl. te Langerak na 11 aug 1674.

 

IIIc.         Dirck Willemse Alblas, (zn. van IIa), geb. te Langerak circa 1592, ovl. te Langerak voor 24 mei 1656, tr. (1) te Langerak circa 1615 met Neeltje Cornelisdr Uijl, dr. van Cornelis Hendricksz Uijl en IJchgen Gerritsdr, geb. te Langerak circa 1590, ovl. te Langerak voor 1 mei 1638.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaen Dircks, geb. te Langerak circa 1615, ovl. te Langerak voor 30 apr 1668, volgt IVa.

2.           Pietertje Dircks, geb. te Langerak circa 1617, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667.

3.           Adriaentje Dircks, geb. te Langerak circa 1618, ovl. te Langerak voor 28 mei 1667, otr. te Goudriaan op 28 feb 1644 met Jan Fredericksz, geb. in 1618.

4.           Marrigje Dircks, geb. te Langerak circa 1622.

5.           Cornelis Dircxse, geb. te Langerak circa 1626, ovl. te Rotterdam op 15 aug 1668, volgt IVb.

 

                 Dirck Willemse Alblas, tr. (2) te Goudriaan op 29 mei 1638 met Heijltge Thonis, geb. te Goudriaan circa 1586, ovl. te Langerak na 24 jul 1649.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis Dircksz, geb. te Langerak circa 1640.

2.           Neeltje Dircks, geb. te Langerak circa 1642, tr. voor 9 dec 1670 met Jan Jansz.

3.           Annigje Dircks, geb. te Langerak circa 1645, otr. te Goudriaan op 30 nov 1686, kerk.huw. te Goudriaan op 15 dec 1686 met Claes Sijmonsz Benschop, geb. te Benschop circa 1640.

4.           Arien Dircksz, geb. te Langerak circa 1648.

 

IIId.         Susanna Willemse Alblas, (dr. van IIa), geb. te Langerak circa 1602, ovl. voor 29 apr 1675, otr. te Goudriaan op 18 mrt 1635 met Cornelis Hendricksz Swart, geb. te Goudriaan circa 1605, ovl. te Langerak voor 19 mrt 1670, begr. te Langerak op 19 mrt 1670.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willen Cornelisz, ged. te Nieuwpoort op 8 nov 1637.

2.           Grietken Cornelisse, ged. te Nieuwpoort op 4 sep 1639.

 

IIIe.         Hendrickgen Cornelis Alblas, (dr. van IIb), geb. te Langerak circa 1608, ovl. te Langerak op 29 jun 1670, tr. voor 9 jun 1634 met Gijsbert Maertensz, zn. van Maerten Dircksz en Jacobgen Aryens, geb. te Langerak circa 1612, ged. in 1614, ovl. te Langerak na 21 jan 1672.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maerten Gijbertsz, geb. te Langerak circa 1634, watermolenaar te Langerak, 1654-1663, ovl. na 8 aug 1698, tr. voor 20 dec 1663 met Neeltjen Jans, ged. te Dubbeldam op 28 mrt 1632, ovl. na 8 aug 1698.

2.           Bastiaen Gijsbertsz, volgt IVc.

 

IIIf.          Maritgen Cornelis Alblas, (dr. van IIb), geb. te Langerak circa 1609, ovl. na 5 dec 1641, tr. (1) te Lopik tussen 1628 en 1629 met Adriaen Claesse Gou, geb. te Langerak circa 1595, ovl. te Langerak tussen 1640 en 1641.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Claes Adriaens, geb. te Langerak circa 1630.

 

                 Maritgen Cornelis Alblas, otr. (2) te Lopikerkapel op 5 dec 1641 met Adriaan Peters Verhouck, geb. te Lopik voor 1595.

 

IIIg.         Maritgen Cornelis Alblas, (dr. van IIc), geb. te Langerak circa 1612, ovl. te Langerak na 23 feb 1677, tr. te Nieuwpoort op 1 jul 1635 met Willem Barentse, zn. van Jansz Barent en Neeltgen Willems, geb. te Langerak tussen 1610 en 1611, ovl. tussen 1672 en 1677.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Barent Willemsz van Langerack, ged. te Nieuwpoort op 4 dec 1639.

2.           Cornelis Willemsz.

3.           Pieter Willemsz.

4.           Claes Willemsz.

5.           Aertje Willemsdr.

 

IIIh.         Bastiaen Adriaens Alblas, (zn. van IIe), geb. te Langerak circa 1609, ovl. te Langerak voor 23 jun 1663, tr. (1) te Langerak circa 1640 met Maritge Cornelisse, geb. te Langerak circa 1610, ovl. te Langerak voor 1 nov 1651.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maritge Bastiaens, geb. te Langerak circa 1640.

2.           Teunis Bastiaansz, geb. te Langerak circa 1642, volgt IVd.

3.           Cornelis Bastiaensz, geb. te Langerak circa 1648, ovl. te Ameide na 23 jan 1707, volgt IVe.

4.           Peter Bastiaens, geb. te Langerak tussen 1649 en 1650, ovl. te Langerak op 28 feb 1719, volgt IVf.

5.           Adriaan Bastiaan, geb. te Langerak circa 1650.

6.           Grietje, geb. te Langerak circa 1651.

 

                 Bastiaen Adriaens Alblas, tr. (2) voor 1655 met Pietertien Jans, geb. te Langerak circa 1610.

 

IIIi.          Teunis Adriaens Alblas, (zn. van IIe), geb. te Langerak tussen 1610 en 1611, ovl. te Langerak na 31 jan 1672, tr. circa 1639 met Annitge Nanninghen, dr. van Ningh Jansz Nanninghen en Annitge Cornelisdr, geb. te Langerak tussen 1612 en 1613, ovl. te Langerak na 12 jun 1669.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Martijntje Teunisse, geb. te Langerak circa 1640, ovl. na 1693, volgt IVg.

2.           Annigje Teunis, geb. te Langerak circa 1650, begr. te Langerak op 9 mrt 1715, volgt IVh.

3.           Jan Teunis, geb. te Langerak circa 1655, tr. te Benschop op 26 nov 1676 met Martijntje Coenen, geb. te Benschop circa 1655.

4.           Cornelia Teunisse, geb. circa 1659.

 

IIIj.          Adriaen Adriaens Alblas, (zn. van IIe), geb. te Langerak circa 1612, timmerman, schepenvan Langerak 1653, timmerman te Nieuwpoort 1663, otr. (1) te Nieuwpoort op 23 mei 1655, kerk.huw. te Ottoland op 5 sep 1655 met Meerichien Cornelis, geb. te Nieuwpoort circa 1630, ovl. te Nieuwpoort voor 22 aug 1676.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan Adriaensz, geb. te Nieuwpoort circa 1657, volgt IVi.

2.           Cornelis Adriaensz, geb. te Nieuwpoort circa 1659, timmerman, otr. te Jaarsveld op 9 mei 1686, kerk.huw. te Nieuwpoort op 24 mei 1686 met Aeltjen van Kersbergen, geb. te Schoonhoven circa 1660.

3.           Barbera Adriaens, geb. te Nieuwerkerk circa 1661.

 

                 Adriaen Adriaens Alblas, otr. (2) te Nieuwpoort op 22 aug 1676 met Neeltje Loenen, geb. te Benschop circa 1622.

 

IIIk.         Henrickgen Adriaens Alblas, (dr. van IIe), geb. circa 1616, ovl. te Langerak voor 21 jun 1662, tr. met Aert Aeltsz Advocaat, zn. van Aelt Aertsz Advocaat en Eechte Thonisdr Smit, geb. te Langerak circa 1610, visser op de Lek, ovl. te Langerak op 1 dec 1666.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Belichen, geb. te Langerak circa 1648, ovl. te Langerak voor 27 mei 1675, tr. na 1676 met Gerrit Baltensz den Uijl, zn. van Balthus Gerrits den Uijl en Jannigje Cornelis, geb. te Langerak circa 1645, ovl. te Langerak na 9 nov 1704.

2.           Aelt Aertsz.

 

IIIl.          Jan Adriaens Alblas, (zn. van IIe), geb. te Langerak circa 1626, meestertimmerman te Nieuwpoort, 1672 te Langerak, 1687-1704 gemeenlandstimmerman te Langerak, ovl. na 1693, tr. (1) circa 1669 met Petertje Sijbranden Verkaijck, dr. van Sijbrand Meertensz Verkaijck en Nannichje Geenen, geb. te Bergambacht circa 1642, ovl. tussen 1672 en 1675.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Kind, geb. te Langerak voor 15 jul 1671, ovl. te Langerak voor 16 jul 1671, begr. te Langerak op 16 jul 1671.

2.           Sijbrant Jansz, geb. circa 1672, ovl. te Langerak tussen 1749 en 1754, volgt IVj.

 

                 Jan Adriaens Alblas, otr. (2) te Schoonderwoerd op 1 mei 1675, kerk.huw. te Schoonderwoerd op 15 mei 1675 met Jannigje Cornelisdr van der Maas, geb. te Hei‑en Boeicoop circa 1643.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis Jansz, geb. te Langerak circa 1676, volgt IVk.

2.           Barber Jansz, geb. te Langerak circa 1678.

 

IIIm.        Maritgen Adriaens Alblas, (dr. van IIe), geb. te Langerak circa 1627, ovl. te Langerak tussen 1666 en 1668, tr. te Langerak voor 21 aug 1661 met haar achterneef Bastiaen Gijsbertsz, (zn. van IIIe) (zie IVc).

                 Uit dit huwelijk:

1.      Arien Bastiaensz, geb. te Langerak, ged. te Nieuwpoort op 21 aug 1661.

 

 

Generatie IV

 

 

IVa.         Bastiaen Dircks Alblas, (zn. van IIIc), geb. te Langerak circa 1615, ovl. te Langerak voor 30 apr 1668, tr. met Jannichje Danen of Daniels, dr. van Daniël Bastiaense en Neeltge Andriesdr., geb. te Langerak circa 1609, ovl. te Langerak in sep 1668, begr. te Langerak op 6 sep 1668.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje Bastiaens.

 

IVb.         Cornelis Dircxse Alblas, (zn. van IIIc), geb. te Langerak circa 1626, ovl. te Rotterdam op 15 aug 1668, begr. te Rotterdam op 19 aug 1668, otr. te Rotterdam op 3 okt 1655, tr. te Rotterdam op 19 okt 1655 met Anna Andries Romeijn.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia, geb. te Rotterdam in jul 1656, ged. te Rotterdam op 8 jul 1656.

2.           Dirck, geb. te Rotterdam in 1657, ged. te Rotterdam op 1 nov 1657, otr. te Rotterdam op 30 jan 1684, tr. te Rotterdam op 14 feb 1684 met Aeltje Verdonck, geb. te Rotterdam, ovl. te Rotterdam op 8 jan 1725, begr. te Rotterdam op 12 jan 1725.

3.           Andries, geb. te Rotterdam in 1659, ged. te Rotterdam op 5 jan 1659.

4.           Andries, geb. te Rotterdam in 1660, ged. te Rotterdam op 14 sep 1660.

 

                 Anna Andries Romeijn, tr. (2) met Johannes Crynen Ketelaer.

 

IVc.         Bastiaen Gijsbertsz (IVc), (zn. van IIIe), schepen van Langerak 1670-1673, tr. (1) met zijn achternicht Maritgen Adriaens Alblas (zie IIIm).

 

                 Bastiaen Gijsbertsz (IVc), tr. (2) met Annigje Cornelis.

                 Uit dit huwelijk:, IIIm.

1.           Cornelis, ged. te Nieuwpoort op 12 nov 1673.

 

IVd.         Teunis Bastiaansz Alblas j.m. van Langerak, (zn. van IIIh), geb. te Langerak circa 1642, otr. (1) te Ameide op 18 feb 1665, kerk.huw. te Ameide op 12 mrt 1665 met Nelligje Theunis, geb. te Jaarsveld circa 1642.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Annigje Teunis, geb. te Langerak circa 1666, tr. (1) te Benschop op 31 jul 1687 met Hendrik Lamberts, geb. te Benschop circa 1665, tr. (2) te Benschop op 19 dec 1706 met Gerrit Jansz Lekkerkerker, geb. circa 1664.

 

Teunis Bastiaansz Alblas.

Bij het tweede huwelijk wordt Teunis Bastiaansz j.m. van Langerak genoemd. Dit suggereert dat hij niet eerder getrouwd was. Vermoedelijk is dit een slordigheidje bij de inschrijving in Rotterdam.

 

                 Teunis Bastiaansz Alblas j.m. van Langerak, otr. (2) te Rotterdam op 2 apr 1673, tr. te Rotterdam op 16 apr 1673 met Lijsbeth Robberts, geb. te Rotterdam.

 

IVe.         Cornelis Bastiaensz Alblas, (zn. van IIIh), geb. te Langerak circa 1648, Schepen te Tienhoven 1720-1730, ovl. te Ameide na 23 jan 1707, otr. te Ameide op 23 sep 1677, kerk.huw. te Ameide op 14 okt 1677 met Willempje Jans van Osch, dr. van Jan Petersz van Osch en Adriaentje Claesse Maat, geb. te Ameide circa 1655, ovl. te Ameide na 23 jan 1707.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaen Cornelisz, geb. te Langerak circa 1679, kerk.huw. te Ameide op 27 mei 1713 met Pietertje Ariens Rietveld, dr. van Arien Aertse Rietveld en Marigje Leenderts, ged. te Langerak op 23 okt 1687.

2.           Jan Cornelisse, geb. te Langerak circa 1681, ovl. tussen 1729 en 1738, volgt Va.

3.           Merigje Cornelis, ged. te Langerak op 25 nov 1683, ovl. te Langerak voor 5 mei 1686.

4.           Marritje, ged. te Ameide op 11 apr 1686, ovl. tussen 1733 en 1742, otr. te Ameide op 21 jul 1714, kerk.huw. te Ameide op 12 aug 1714 met Cornelis Jansz Coppelaar, zn. van Jan Cornelisz Coppelaar en Marijken Cornelisdr Sanderse van Langerack, ged. te Ameide op 5 feb 1685, ovl. op 6 nov 1742.

5.           Teunis Cornelisz, ged. te Ameide op 5 mei 1689, volgt Vb.

6.           Arien Cornelisz, ged. te Ameide op 9 okt 1692, ovl. te Ameide op 9 jul 1777, begr. te Ameide op 13 jul 1777, tr. met Marigje Jans Vermaat, geb. circa 1695.

7.           Aart Cornelis, geb. te Ameide op 19 dec 1695.

 

IVf.          Peter Bastiaens Alblas, (zn. van IIIh), geb. te Langerak tussen 1649 en 1650, marktschipper, ovl. te Langerak op 28 feb 1719, begr. te Langerak op 2 mrt 1719, tr. (1) circa 1680 met Grietje Bastiaans, geb. circa 1655, ovl. te Langerak tussen 1689 en 1695.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Merrigje Peters, ged. te Langerak op 7 jun 1684, ovl. te Jaarsveld op 21 nov 1750, volgt Vc.

2.           Gijsbert Peters, ged. te Langerak op 7 jan 1687, volgt Vd.

3.           Cornelis Petersz, ged. te Langerak op 15 sep 1689, begr. te Ameide op 5 mei 1750, volgt Ve.

4.           Annigje Petersdr, ged. te Langerak in 1692, ovl. te Langerak voor 9 okt 1766, volgt Vf.

 

                 Peter Bastiaens Alblas, otr. (2) te Ameide op 13 sep 1695, kerk.huw. te Ameide op 29 sep 1695 met Annigje Louwerens van der Vloet, geb. te Ameide circa 1660.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan Petersz, ged. te Langerak op 10 nov 1695, volgt Vg.

 

IVg.         Martijntje Teunisse Alblas, (dr. van IIIi), geb. te Langerak circa 1640, ovl. na 1693, kerk.huw. (1) te Benschop op 13 dec 1663 met Jan Jansz Klomp, ovl. te Benschop voor 27 mei 1664.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan Jans, ged. te Benschop op 27 mei 1664, otr. te Benschop op 4 dec 1692, kerk.huw. te Willige Langerak op 18 dec 1692 met Lijsbeth Corsse Vink, geb. te Willige Langerak circa 1667.

 

                 Martijntje Teunisse Alblas, kerk.huw. (2) te Benschop op 20 nov 1664 met Claes Pieterse Kamp, geb. te Benschop circa 1638, ovl. te Benschop voor 1 apr 1693.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis Claesz, ged. te Benschop op 17 sep 1665, tr. (1) te Langerak op 26 jun 1692 met Aegjje Teunisse, geb. te Giessen Oudekerk in 1670, ovl. voor 1707, tr. (2) te Langerak op 6 feb 1717 met Aefje Frederikke, geb. voor 1670, tr. (3) met Aaltje Otten, begr. te Langerak op 1 mei 1716.

2.           Grietge Claes, ged. te Benschop op 25 nov 1666.

3.           Teunis Claesz, ged. te Benschop op 9 apr 1669, otr. te Benschop op 11 mrt 1694 met Dievertje Abrahamsdr.

4.           Marrichje Claes, ged. te Benschop op 25 sep 1670, ovl. te Benschop voor 30 nov 1673.

5.           Nanning Claesz, ged. te Benschop op 25 feb 1672.

6.           Marrichie Claes, ged. te Benschop op 30 nov 1673.

7.           Jannechie, ged. te Benschop op 30 nov 1673.

8.           Annechie, ged. te Benschop op 21 nov 1675.

9.           Peter Claesz, ged. te Benschop op 16 sep 1677.

10.         Willem Claesz, ged. te Benschop op 27 jul 1679.

11.         Annetje, ged. te Benschop op 19 sep 1680.

 

                 Martijntje Teunisse Alblas, kerk.huw. (3) te Langerak op 14 apr 1693 met Pieter Arentsen Bonsert, geb. te Willige‑Langerak circa 1656, ovl. te Langerak in 1693.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan, ged. te Langerak op 28 mrt 1687.

 

IVh.         Annigje Teunis Alblas, (dr. van IIIi), geb. te Langerak circa 1650, begr. te Langerak op 9 mrt 1715, tr. (1) te Langerak op 15 jan 1688 met Jan Claassen Stout, geb. te Langerak circa 1644, Schepen te Langerak 1684, 1687, 1699, begr. te Langerak op 7 dec 1720.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje Jansdr, ged. te Langerak op 3 feb 1689, ovl. tussen 1755 en 1766, tr. te Langerak voor 1717 met Bastiaan Cornelisz den Haan, zn. van Kornelis Aerts den Haan en Marigje Bastiaensdr, geb. te Langerak circa 1681, ovl. te Langerak tussen 1751 en 1766.

2.           Claas Jans, ged. te Langerak op 7 sep 1690, ovl. te Langerak voor 7 mrt 1743, otr. te Langerak op 28 nov 1722 met Huijbertje Huijberts Smit, dr. van Huijbert Corsse Smit en Elsje Jansdr, geb. te Langerak circa 1670, ovl. te Langerak op 3 nov 1750.

3.           Frederik Willem Jansz, ged. te Langerak op 26 nov 1693.

 

                 Annigje Teunis Alblas, tr. (2) te Langerak circa jun 1670 met Cornelis Cornelisse Stout, zn. van Cornelis Jan Stout en Beertge Ariensdr, geb. te Langerak circa 1632, ovl. te Langerak voor 29 jan 1687.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis Cornelisse, geb. te Langerak in 1674, begr. te Langerak op 28 jun 1712, tr. voor 6 okt 1695 met Annigje Aerts, geb. in 1674.

2.           Baertje Cornelisse, geb. te Langerak in 1678, ovl. tussen 1705 en 1706, tr. met Anthonis den Hertog, geb. te Ameide in 1678, begr. te Ameide op 8 aug 1721.

 

IVi.          Jan Adriaensz Alblas, (zn. van IIIj), geb. te Nieuwpoort circa 1657, timmerman, otr. (1) te Nieuwpoort op 24 jan 1681 met Neeltje Ariens Hartoch, geb. te Nieuwpoort circa 1660.

 

                 Jan Adriaensz Alblas, otr. (2) te Nieuwpoort op 19 feb 1684, kerk.huw. te Goudriaan op 12 mrt 1684 met Merrichje Willems, geb. te Molenaarsgraaf circa 1661.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Arij, geb. te Nieuwpoort op 3 mrt 1697.

2.           Willemijntje, geb. te Nieuwpoort op 31 mei 1699.

3.           Cornelia, geb. te Nieuwpoort op 14 okt 1703.

 

IVj.          Sijbrant Jansz Alblas, (zn. van IIIl), geb. circa 1672, watermolenaar te Langerak van 1707 tot 1715 op de Oostermolen en van 1715 tot 1744 op de Westermolen, ovl. te Langerak tussen 1749 en 1754, tr. te Nieuwpoort circa 1698 met Baldijntje Hendricksdr Stael of Stoel, dr. van Hendrick Baltussen Stael of Stoel en Neeltje Evertsdr, ged. te Groot Ammers op 4 nov 1674, ovl. tussen 1753 en 1754.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pietertje Sijbrands, geb. te Langerak, ged. te Nieuwpoort op 26 jan 1698, otr. te Ottoland op 6 apr 1721, kerk.huw. te Langerak op 20 apr 1721 met Aart Pieterse de Wit, zn. van Peter Aertsz de Wit en Grietje Jacobse, ged. te Langerak op 28 jun 1691.

2.           Hendrik Sijbrants, geb. te Nieuwpoort, ged. te Nieuwpoort op 31 jul 1701, ovl. te Langerak tussen 1701 en 1702.

3.           Hendrik Sijbrants, geb. te Nieuwpoort, ged. te Nieuwpoort op 19 nov 1702, ovl. te Langerak tussen 1702 en 1706.

4.           Hendrik Sijbandsz, geb. te Nieuwpoort, ovl. te Langerak tussen 1779 en 1784, volgt Vh.

5.           Neeltje Sijbrants, geb. te Nieuwpoort, ged. te Nieuwpoort op 24 jan 1712, otr. te Stolwijk op 6 mei 1735, tr. te Ammerstol op 22 mei 1735 met Frans Teunisz van der Dussen, zn. van Teunis Franse van der Dussen en Elisabeth Claesse Muijs, ged. te Stolwijk op 27 mei 1714.

6.           Johanna Sijbrants, geb. te Langerak, ged. te Nieuwpoort op 10 sep 1719, tr. op 1 okt 1744 met Mees Corsse van der Pijl, zn. van Cors Pieterse van der Pijl en Lijntje Meeusdr Visser, ged. te Langerak op 13 nov 1701.

 

IVk.         Teunis Jansz Alblas, (zn. van IIIl), geb. te Langerak circa 1676, timmerman, otr. te Goudriaan, tr. te Goudriaan op 5 jan 1704 met Dirkje Tomas de Boo, dr. van Thomas Jansz de Boo en Theuntje Wouters, geb. circa 1677, ged. te Goudriaan op 29 okt 1677.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Thomas Teunisz, geb. circa 1704, volgt Vi.

2.           Jan Teunisz, geb. te Sliedrecht circa 1706, volgt Vj.

3.           Wouter Teunisz, ged. te Ottoland op 31 jul 1707.

4.           Claas Teunisz, geb. circa 1709, ged. te Goudriaan op 9 jun 1709.

5.           Martijntje Teunisse, geb. circa 1712, ged. te Goudriaan op 21 aug 1712.

6.           Claas Teunisz., geb. te Cillaarshoek op 14 mrt 1717, ged. te Cillaarshoek op 14 mrt 1717, ovl. te Cillaarshoek circa 1743, relatie met Ariaantje Ariensdr. Kleijnendorst, geb. te Cillaarshoek circa 1720, ovl. te Cillaarshoek circa 1765.

7.           Martijntje, geb. te Cillaardshoek op 26 dec 1718.

8.           Teunis, geb. te Cillaarshoek op 5 mei 1720, volgt Vk.

 

Generatie V

 

 

Va.           Jan Cornelisse Alblas, (zn. van IVe), geb. te Langerak circa 1681, ovl. tussen 1729 en 1738, otr. te Ameide op 25 apr 1705, tr. te Ameide op 10 mei 1705 met Anneke Jans Coppelaar, dr. van Jan Cornelisz Coppelaar en Marijken Cornelisdr Sanderse van Langerack, ged. te Ameide op 27 mei 1683.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willempje Jans, ged. te Ameide op 19 jan 1708, ovl. te Ameide voor 10 dec 1735, otr. te Ameide op 1 mei 1734, tr. te Ameide op 16 mei 1734 met Adriaan Hendriksz van Straeten, geb. te Tienhoven circa 1705.

2.           Cornelis Jansz, ged. te Ameide op 22 mei 1712, begr. te Ameide op 1 mei 1789, volgt VIa.

3.           Merrigje, ged. te Ameide op 10 nov 1715, tr. te Ameide op 16 feb 1744 met Theunis Colje, ged. te Ameide op 8 mrt 1711.

4.           Ariaantje, ged. te Ameide op 19 mrt 1719.

5.           Johanna, ged. te Ameide op 28 jun 1722, tr. te Ameide op 21 mei 1741 met Cornelis Coppelaar, zn. van Cornelis Jansz Coppelaar en Maritje Cornelis Alblas, ged. te Ameide op 10 jul 1718.

6.           Jan, ged. te Ameide op 2 jan 1724.

7.           Samuel, ged. te Ameide op 15 apr 1729, volgt VIb.

 

Vb.           Teunis Cornelisz Alblas, (zn. van IVe), ged. te Ameide op 5 mei 1689, otr. te Langerak op 24 feb 1725, tr. te Ameide op 18 mrt 1725 met Metje Claas Rietveld, ged. te Langerak op 9 okt 1698.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis Teunis, geb. te Ameide op 16 nov 1727, ovl. te Ameide circa 1728.

2.           Cornelis Teunis, geb. te Ameide op 24 apr 1730, volgt VIc.

3.           Claas Teunis, geb. te Ameide op 19 jun 1735.

4.           Willem Teunis, geb. te Ameide op 6 mrt 1740.

 

Vc.           Merrigje Peters Alblas, (dr. van IVf), ged. te Langerak op 7 jun 1684, ovl. te Jaarsveld op 21 nov 1750, tr. circa 1725 met Leendert Willemsz van den Bergh, geb. te Jaarsveld circa 1695, ovl. te Jaarsveld op 28 feb 1761.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Judith, geb. te Jaarsveld op 17 jun 1726, ovl. te Jaarsveld op 26 jan 1806.

2.           Willem Leendertsz, geb. te Jaarsveld op 10 apr 1729, ovl. te Jaarsveld op 17 sep 1813.

 

Vd.          Gijsbert Peters Alblas, (zn. van IVf), ged. te Langerak op 7 jan 1687, tr. te Langerak tussen 1710 en 1711 met Neeltje Claese Middelcoop, dr. van Claes Hermansz Middelcoop en Willempje Bastiaense, ged. te Langerak op 30 mei 1686.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Grietje, ged. te Langerak op 14 aug 1712.

2.           Willemtje, ged. te Langerak op 26 jul 1716.

3.           Petertje, ged. te Langerak op 12 jun 1718.

4.           Claes, ged. te Langerak op 10 dec 1719.

5.           Peter, ged. te Langerak op 30 nov 1721.

6.           Marigje, ged. te Langerak op 24 sep 1724.

7.           Marrigje, geb. te Langerak op 7 jul 1726.

 

Ve.           Cornelis Petersz Alblas, (zn. van IVf), ged. te Langerak op 15 sep 1689, begr. te Ameide op 5 mei 1750, otr. (1) te Ameide op 9 mei 1722, kerk.huw. te Ameide op 25 mei 1722 met Ariaantje Floris den Ruyter, dr. van Floris Cornelisz den Ruijter en Willemijntje Ghijsbertsdr de Besten, ged. te Goudriaan op 28 jan 1693.

 

                 Cornelis Petersz Alblas, otr. (2) te Ameide op 8 jan 1724, kerk.huw. te Ameide op 23 jan 1724 met Lijsje Fasse Ottelander, dr. van Fas Florensz Ottelander en Cornelia Jans, ged. te Ameide op 13 dec 1702.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Fas, geb. te Ameide op 12 sep 1728.

2.           Peter, geb. te Langerak in nov 1731, ovl. te Langerak circa 8 mrt 1790, volgt VId.

3.           Cornelia, geb. te Ameide op 6 feb 1735.

4.           Grietje, geb. te Ameide op 7 aug 1740.

 

Vf.           Annigje Petersdr Alblas, (dr. van IVf), ged. te Langerak in 1692, ovl. te Langerak voor 9 okt 1766, tr. te Langerak voor 1712 met Arie Ariensz Maat, zn. van Arie Claesz Maat en Aentje Pietersdr Croock, ged. te Langerak op 13 mei 1683, ovl. te Langerak voor 9 okt 1766.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Arij, ged. te Langerak op 28 mrt 1712.

2.           Adriaantje, ged. te Langerak op 19 feb 1719.

3.           Peter, ged. te Langerak op 25 dec 1720.

4.           Ariaantje, ged. te Langerak op 25 dec 1722.

5.           Aart, ged. te Langerak op 20 feb 1724.

6.           Aeltje, ged. te Langerak op 2 jan 1727.

                

                       

                       

 

Arie Ariensz Maat en Annigje Petersdr Alblas

Op 24-10-1744 stellen Arie Ariens Maat (schepen te Langerak) en Annigje Alblas voor schout en schepenen van Langerak een testament voor de langstlevende op. Er zijn dan vier ongehuwde kinderen: Arij, Peter, Aart en Ariaantje. Als de laatstlevende is gestorven zal het bezit worden verdeeld. Alleen zoon Arie krijgt daarboven de complete bijenstal met alle toebehoren.

 

Vg.           Jan Petersz Alblas, (zn. van IVf), ged. te Langerak op 10 nov 1695, tr. te Langerak circa 1718 met Merrigje Andriesse Romeijn, dr. van Andries Jacobs Romeijn en Maghdalene Bastiaenssen, ged. te Giessen‑Nieuwkerk op 2 dec 1691.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Peter, ged. te Langerak op 8 jan 1719.

2.           Andries Jansz., geb. te Langerak circa 1722, ovl. te Ameide op 31 aug 1789, volgt VIe.

3.           Jacob, geb. te Langerak op 21 dec 1727.

4.           Gijsbert, ged. te Langerak op 9 jul 1730.

5.           Jacob, ged. te Langerak op 19 okt 1731.

6.           Cornelis, geb. te Ameide circa 1732.

7.           Pieternel, geb. te Langerak op 13 feb 1735.

 

Vh.           Hendrik Sijbandsz Alblas, (zn. van IVj), geb. te Nieuwpoort, ged. te Nieuwpoort op 2 mei 1706, ovl. te Langerak tussen 1779 en 1784, tr. te Langerak op 18 jan 1733 met Geertrui Aartsdr Spek, dr. van Aartsz Speksnijder en Neeltje Jansdr Verhoeven, geb. te Groot Ammers op 29 jan 1708, ged. te Groot Ammers op 29 jan 1708, ovl. te Langerak op 30 apr 1784.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje, geb. te Langerak, ged. te Langerak op 6 apr 1733.

2.           Sijbrand, geb. te Langerak, ged. te Langerak op 6 apr 1733.

3.           Aart Hendriksz, geb. te Langerak, ovl. te Groot Ammers voor 30 apr 1784, volgt VIf.

4.           Sijbrand, geb. te Langerak, volgt VIg.

5.           Neeltje, geb. te Langerak, ged. te Langerak op 18 dec 1735.

6.           Jan, geb. te Langerak, ged. te Langerak op 1 jun 1737.

7.           Hendrik, geb. te Langerak, ged. te Langerak op 13 nov 1740.

8.           Hendrik Hendriks, geb. te Langerak op 17 feb 1743, volgt VIh.

9.           Baltus Hendriksz., geb. te Langerak, ovl. te Sliedrecht op 8 jan 1822, volgt VIi.

10.         Dirk Hendriksz, geb. te Langerak, ged. te Langerak op 28 jul 1748, ovl. te Langerak op 12 aug 1824, tr. met Cornelia Broere, geb. te Bergambacht op 10 apr 1762, ovl. te Langerak op 20 apr 1846.

11.         Annigje, geb. te Langerak, ovl. te Langerak op 16 jul 1824, volgt VIj.

 

Hendrik Sijbandsz Alblas.

22-2-1751, Verklaring. Hendrik Alblas, oud 44 jaar en Willem Willems de Jong, oud 32 jaar leggen voor Schout en Schepenen een verklaring af inzake een ruzie op straat waar zij getuigen van waren. 's Avonds tussen 7 en 8 uur waren beiden aanwezig voor het rechthuis van Langerak en zagen hoe er tussen Gerrit Ottespeer en een man die in de wandeling Jan Nijenpijp werd genoemd een woordenwisseling ontstond. De ruzie liep hoog op en Gerrit Ottespeer gaf de andere man enkele klappen. Deze trok hierop zijn mes en ging daarmee Gerrit Ottespeer, die door enkele omstanders werd vastgehouden, te lijf, hij stak hem in de borst en vervolgens in de rug. Gerrit Ottespeer viel bloedend op de grond.

 

Vi.            Thomas Teunisz Alblas, (zn. van IVk), geb. circa 1704, otr. te Cillaarshoek op 3 apr 1733, tr. te Cillaarshoek op 26 apr 1733 met Sijtje Pieters van Dongen, geb. te Cillaarshoek circa 1712.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maaijke, geb. te Cillaarshoek op 10 mei 1736.

2.           Dirkje, geb. te Cillaarshoek op 18 apr 1739.

3.           Jannetje, geb. te Cillaarshoek op 11 sep 1740, volgt VIk.

4.           Martijntje, geb. te Cillaarshoek op 11 feb 1742.

5.           Martijntje, geb. te Cillaarshoek op 24 nov 1743, volgt VIl.

6.           Ingetje, geb. te Cillaarshoek op 3 okt 1745.

7.           Teunis, geb. te Cillaarshoek op 2 apr 1747.

8.           Pieter, geb. te Cillaarshoek op 8 mrt 1750.

9.           Teuntje, geb. te Cillaarshoek op 9 apr 1752, volgt VIm.

 

Vj.            Jan Teunisz Alblas, (zn. van IVk), geb. te Sliedrecht circa 1706, ged. te Wijngaarden op 17 jan 1706, onderwijzer, tr. te Sliedrecht circa 1729 met Neeltje van Asperen, geb. circa 1706.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maike, geb. op 23 nov 1727.

2.           Dirkje, geb. op 15 mei 1729.

3.           Maaike, geb. te Sliedrecht op 10 sep 1730.

4.           Wouter Jan, geb. te Sliedrecht op 17 aug 1732, ovl. te Sliedrecht op 8 sep 1810, tr. (1) te Giessendam op 5 nov 1756 met Zoetje Ariens Huijsmans, geb. circa 1735, tr. (2) te Sliedrecht op 9 sep 1768 met Marigje Jans van Haaften, geb. circa 1734, ovl. op 26 aug 1783, tr. (3) op 7 feb 1788 met Kuyndertje de Jong, geb. te Giessendam circa 1734, tr. (4) te Sliedrecht op 31 okt 1805 met Pietertje Steijweg, geb. te Sliedrecht circa 1734.

5.           Dirkje, geb. te Sliedrecht op 17 aug 1732.

6.           Martijntje, geb. te Sliedrecht op 9 mei 1734.

7.           Dirk, geb. te Sliedrecht op 16 nov 1735.

8.           Johannes, geb. te Sliedrecht op 26 mei 1737.

9.           Pieter, geb. te Sliedrecht op 21 sep 1738, volgt VIn.

10.         Neeltje, geb. te Sliedrecht op 3 jan 1740.

11.         Teuntje, geb. te Sliedrecht op 26 mrt 1741.

12.         Neeltje, geb. te Sliedrecht op 15 apr 1742.

13.         Teuntje, geb. te Sliedrecht op 7 jul 1743.

14.         Cornelis, geb. te Sliedrecht op 16 aug 1744.

15.         Martijntje, geb. te Sliedrecht op 15 mei 1746.

16.         Johannes, geb. te Sliedrecht op 7 jun 1747.

 

Vk.           Teunis Alblas, (zn. van IVk), geb. te Cillaarshoek op 5 mei 1720, schoolmeester, otr. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 30 mei 1752, tr. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 25 jun 1752 met Adriana Kooy, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 21 feb 1734, ovl. te Woubrugge op 23 nov 1791.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johannes, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 1 apr 1753.

2.           Ary, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 18 aug 1754, ovl. te Edam op 12 okt 1828, volgt VIo.

3.           Martinus, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 7 dec 1755.

4.           Johannes, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 7 aug 1757, volgt VIp.

5.           Neeltje, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 11 nov 1759, ovl. te Woubrugge op 8 aug 1768.

6.           Cornelis, geb. te Woubrugge op 5 sep 1762, ovl. te Woubrugge op 6 nov 1776.

7.           Martinus, ged. te Woubrugge op 25 aug 1765 op doopakte staat vader genoemd als Teunis Albas.

8.           Grietje, geb. te Woubrugge in 1767, ovl. te Woubrugge op 7 aug 1767.

9.           Martinus, geb. te Woubrugge op 16 aug 1768, ovl. te Frederiksoord op 9 nov 1823, volgt VIq.

10.         Neeltje, geb. te Woubrugge op 13 jan 1771, volgt VIr.

11.         Pieter, geb. te Woubrugge op 2 mei 1773.

12.         Maria, geb. te Woubrugge op 12 okt 1777, ovl. te Monnickendam op 16 jan 1815, volgt VIs.

 

Generatie VI

 

 

VIa.         Cornelis Jansz Alblas, (zn. van Va), ged. te Ameide op 22 mei 1712, begr. te Ameide op 1 mei 1789, tr. (1) te Langerak op 9 jun 1743 met Annigje Ariens Bloemendaal, ged. te Langerak op 25 mrt 1714, ovl. te Ameide in dec 1755, begr. te Ameide op 3 jan 1756.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Annigje, geb. te Ameide op 22 mrt 1744.

2.           Jan, geb. te Ameide op 20 feb 1746.

3.           Arie, ged. te Ameide op 24 mrt 1748.

 

                 Cornelis Jansz Alblas, otr. (2) te Ameide op 4 nov 1757, tr. te Ameide op 20 nov 1757 met Maaike de Jong, ged. te Meerkerk op 18 jul 1734.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan, geb. te Ameide circa 1758, ged. te Ameide op 5 nov 1758.

2.           Arigje, geb. te Ameide circa 1760, ged. te Ameide op 23 mrt 1760, ovl. te Tienhoven op 19 okt 1832, tr. (1) op 7 nov 1779 met Gerrit Lekkerkerk, geb. circa 1758, tr. (2) met Arie van den Singel.

3.           Annigjen, geb. te Ameide circa 1761, ged. te Ameide op 18 okt 1761.

4.           Adriaan Cornelisz, geb. te Ameide circa 1763, ovl. te Willige‑Langerak op 30 apr 1842, volgt VIIa.

5.           Cornelis, geb. te Ameide circa 1765, ged. te Ameide op 6 nov 1765.

6.           Annigje, geb. te Ameide op 17 mrt 1768, ovl. op 18 mei 1842, volgt VIIb.

7.           Willempje, geb. te Ameide circa 1771, volgt VIIc.

8.           Jannigje, geb. te Ameide circa 1777, ged. te Ameide op 22 jan 1777.

9.           Jan, geb. te Ameide op 2 apr 1780, ged. te Ameide op 9 apr 1780.

 

VIb.         Samuel Alblas, (zn. van Va), ged. te Ameide op 15 apr 1729, tr. te Ameide op 16 okt 1756 met Martijntje Heikoop, geb. in 1730.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Annigje, geb. te Ameide op 7 jul 1757, ged. op 15 jan 1764.

2.           Annigje, geb. te Ameide op 5 jul 1759, ged. te Tienhoven op 5 jul 1759.

3.           Neeltje, geb. te Ameide op 28 jan 1761.

4.           Neeltje, geb. te Ameide op 19 jan 1763.

5.           Jan, geb. te Ameide op 19 okt 1766.

6.           Johannes, geb. te Ameide op 12 mrt 1769.

7.           Adriaan, geb. te Ameide op 11 apr 1773.

8.           Cornelis, geb. te Ameide op 6 apr 1777.

 

VIc.         Cornelis Teunis Alblas, (zn. van Vb), geb. te Ameide op 24 apr 1730, otr. te Ameide op 20 okt 1753, tr. te Ameide op 10 jun 1755 met Aaltje Teunisse Demper, geb. te Langerak op 3 aug 1732.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Metje, geb. te Ameide op 2 mei 1756, ged. te Ameide op 7 mei 1756, tr. op 14 mei 1775 met Cornelis van der Linden, geb. te Vianen op 10 okt 1751.

2.           Teunis, geb. te Ameide op 5 feb 1758, ovl. te Lexmond op 14 aug 1810, volgt VIId.

3.           Cornelia, geb. te Ameide op 16 mrt 1760.

4.           Jan, geb. te Ameide op 17 jan 1762, ovl. te Hoornaar op 26 jul 1844, volgt VIIe.

5.           Teuntje, geb. te Ameide op 17 mrt 1765.

6.           Willemtje, geb. te Ameide op 1 mrt 1767.

7.           Lijsbeth, geb. te Ameide op 15 jan 1769.

8.           Adriana, geb. te Ameide op 22 aug 1773.

9.           Jacobje, geb. te Ameide op 12 mei 1776, tr. circa 1800 met Willem Kwakernaat, geb. circa 1775.

10.         Marrigje, geb. te Ameide op 25 dec 1778, ovl. te Lopik op 11 mrt 1832, volgt VIIf.

 

VId.         Peter Alblas, (zn. van Ve), geb. te Langerak in nov 1731, ged. te Langerak op 18 nov 1731, werkman, bouwman, ovl. te Langerak circa 8 mrt 1790, begr. te Langerak op 12 mrt 1790, tr. te Langerak circa 1753 met Gerrigje Eikelenboom, dr. van Arie Hendriks Eikelenboom en Adriaantje Jillisdr Vuuren, geb. te Willige‑Langerak circa 1734, ovl. te Langerak circa 9 dec 1790, begr. te Langerak op 13 dec 1790.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gijsbert Petersz, geb. te Langerak in dec 1754, ovl. te Langerak voor 1 dec 1805, volgt VIIg.

2.           Ariaantje, geb. te Langerak op 17 jul 1756.

 

VIe.         Andries Jansz. Alblas, (zn. van Vg), geb. te Langerak circa 1722, ovl. te Ameide op 31 aug 1789, begr. te Ameide op 5 sep 1789, tr. te Langerak op 26 dec 1745 met Annigje Aartse de Haan, geb. circa 1722, begr. te Ameide op 26 mrt 1807.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Marrigje, geb. te Ameide op 23 jan 1746.

2.           Margrietje, geb. te Ameide op 23 mrt 1751.

3.           Marrigje, geb. te Ameide op 8 apr 1753.

4.           Jan, geb. te Ameide op 11 mrt 1756.

5.           Magtel, geb. te Ameide op 16 sep 1758, ovl. te Ameide op 31 jul 1842, volgt VIIh.

6.           Jacob, geb. te Ameide op 25 okt 1761.

 

VIf.          Aart Hendriksz Alblas, (zn. van Vh), geb. te Langerak, ged. te Langerak op 31 jan 1734, ovl. te Groot Ammers voor 30 apr 1784, tr. te Groot Ammers op 19 sep 1758 met Neeltje Hendriks den Boer, geb. circa 1736.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te Groot Ammers op 31 dec 1758, ged. te Groot Ammers op 31 dec 1758.

2.           Hendrik Aarts, geb. circa 1761, volgt VIIi.

3.           Leendert Aarts, geb. te Groot Ammers op 1 jan 1764, ovl. te Molenaarsgraaf op 15 jun 1823, volgt VIIj.

4.           Hendrik, geb. te Groot Ammers op 15 dec 1765, ged. te Groot Ammers op 25 dec 1765.

5.           Geertruij, geb. te Groot Ammers op 27 mrt 1768.

6.           Hendrikje, geb. te Groot Ammers op 27 okt 1771.

7.           Aart, geb. te Groot Ammers op 4 sep 1774.

8.           Aart, geb. te Groot Ammers op 19 okt 1777.

 

VIg.         Sijbrand Alblas, (zn. van Vh), geb. te Langerak, ged. te Langerak op 31 jan 1734, tr. (1) te Hardingsveld op 25 jan 1756 met Neeltje Abrahamse Vink, geb. te Nieuw Lekkerland circa 1734, ged. te Nieuw Lekkerland op 3 dec 1734.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te Giessendam circa 1756, ged. te Giessendam op 24 jun 1757.

2.           Abram, geb. te Giessendam op 9 sep 1759, ovl. te Alblasserdam,ZH op 3 apr 1824.

3.           Grietje, ged. te Giessen Nieuwkerk op 26 jul 1761.

4.           Grietje, geb. te Streefkerk, volgt VIIk.

5.           Geertruij, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 2 jun 1765.

6.           Neeltje, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 8 feb 1767.

7.           Gijsbert, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 18 jun 1769.

8.           Aart, geb. te Streefkerk, ovl. te Streefkerk op 9 jul 1842, volgt VIIl.

9.           Neeltje, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 9 mei 1773.

 

                 Sijbrand Alblas, tr. (2) te Streefkerk op 10 mei 1777 met Baartje Jiellisje Bek, geb. te Nieuw Lekkerland, ged. te Nieuw Lekkerland op 1 dec 1743.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jilles, geb. te Streefkerk op 21 mrt 1779, ovl. te Monster op 1 jul 1852, volgt VIIm.

2.           Aartje, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 8 okt 1780.

3.           Adrianus, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 20 mei 1783, diende in het leger van Napoleon 17e Regiment Infanterie van Linie.

4.           Teunis, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 7 nov 1784.

5.           Teuntje, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 5 dec 1787.

6.           Sijbrand, geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 13 sep 1789.

 

VIh.         Hendrik Hendriks Alblas, (zn. van Vh), geb. te Langerak op 17 feb 1743, tr. te Goudriaan op 7 feb 1773 met Maria Pieterse de Woeste, geb. te Goudriaan op 21 feb 1751.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje, geb. te Goudriaan op 16 jan 1774.

2.           Pieter, geb. te Goudriaan op 22 nov 1774, ged. te Goudriaan op 27 nov 1774, ovl. te Nieuwpoort op 13 dec 1823, tr. met Margritha Compeer, dr. van Klaas Compeer en Gijsbertje Middelkoop, geb. te Streefkerk op 15 jun 1784, ovl. te Nieuwpoort op 15 apr 1863.

3.           Geertruij, geb. te Streefkerk op 10 aug 1777.

4.           Geertruij, geb. te Streefkerk op 3 okt 1778, ged. te Streefkerk op 11 okt 1778.

5.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 10 dec 1779, ged. te Streefkerk op 12 dec 1779, ovl. te Streefkerk op 30 apr 1780.

6.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 4 aug 1781, ovl. te Groot Ammers op 18 sep 1850, volgt VIIn.

7.           Geertruij, geb. te Streefkerk op 28 nov 1782, volgt VIIo.

8.           Cornelis, geb. te Streefkerk op 30 mei 1785, ged. te Streefkerk op 5 jun 1785.

 

VIi.          Baltus Hendriksz. Alblas, (zn. van Vh), geb. te Langerak, ged. te Langerak op 13 jun 1745, ovl. te Sliedrecht op 8 jan 1822, tr. (1) te Langerak op 10 jun 1770 met Willemijntje Hendriksd. Demper, dr. van Hendrick Huijbertsz Demper en Lijntje Pietersd Boom, geb. te Wijngaarden, ged. te Wijngaarden op 21 jan 1742, ovl. te Sliedrecht op 7 dec 1795.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 19 dec 1770, ged. te Sliedrecht op 23 dec 1770, ovl. te Sliedrecht op 2 jan 1771.

2.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 19 aug 1772, volgt VIIp.

3.           Hendrik Baltusz, geb. te Naaldwijk (bij Sliedrecht) op 8 nov 1774, ovl. te Sliedrecht op 25 dec 1848, volgt VIIq.

4.           Baltus Willem, geb. te Sliedrecht op 21 feb 1778, ged. te Sliedrecht op 1 mrt 1778.

5.           Lijntje, geb. te Sliedrecht op 27 okt 1780, ovl. op 1 mrt 1859, volgt VIIr.

6.           Gerrit, geb. te Sliedrecht op 10 okt 1783, ged. te Sliedrecht op 19 okt 1783.

 

                 Baltus Hendriksz. Alblas, tr. (2) te Sliedrecht op 5 nov 1796 met Grietje Kalis, geb. te Sliedrecht op 7 okt 1764, ovl. te Sliedrecht op 9 jul 1800.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Geertrui, geb. te Sliedrecht op 28 okt 1797, ged. te Sliedrecht op 5 nov 1797.

 

VIj.          Annigje Alblas, (dr. van Vh), geb. te Langerak, ged. te Langerak op 16 mei 1751, ovl. te Langerak op 16 jul 1824, tr. te Groot Ammers op 1 apr 1787 met Aart Labee, geb. te Langerak circa 1760, ged. te Langerak op 4 okt 1760.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan, geb. te Langerak op 17 feb 1788.

2.           Hendrik, geb. te Langerak op 4 jan 1789, ged. te Langerak op 10 jan 1789, ovl. te Langerak op 3 mrt 1866, tr. te Goudriaan op 28 jan 1813 met Dirkje Maat, dr. van Aart Maat en Sara Verheuvel, geb. te Langerak op 11 feb 1791, ovl. te Langerak op 3 jan 1834.

3.           Jan, ged. te Langerak op 13 aug 1790.

4.           Gerrit, ged. te Langerak op 4 sep 1791.

 

VIk.         Jannetje Alblas, (dr. van Vi), geb. te Cillaarshoek op 11 sep 1740,

                 een zoon:

1.           Pieter Alblas, geb. te Cillaarshoek in jan 1764, ged. te Cillaarshoek op 1 feb 1764.

 

                 Jannetje Alblas, otr. te Cillaarshoek op 21 feb 1766, tr. te Cillaarshoek op 16 mrt 1766 met Cornelis Teunis van 't Hof, geb. te Cillaarshoek circa 1743.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Lena, geb. op 19 apr 1767.

2.           Teuntje, geb. op 19 mrt 1769.

3.           Teuntje, geb. op 29 jul 1770.

4.           Thomas, geb. op 5 jan 1774.

5.           Geerit, geb. op 18 dec 1774.

 

VIl.          Martijntje Alblas, (dr. van Vi), geb. te Cillaarshoek op 24 nov 1743, otr. te Cillaarshoek op 4 nov 1768, tr. te Cillaarshoek op 27 nov 1768 met Hendrik Jans Hoogvliet, geb. te Cillaarshoek circa 1745.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje, geb. op 7 jan 1770.

2.           Neeltje, geb. op 25 dec 1771.

3.           Neeltje, geb. op 28 feb 1773.

4.           Neeltje, geb. op 25 sep 1774.

5.           Pieter, geb. op 15 okt 1775, tr. te Cillaardshoek op 18 mei 1826 met Maria Buitendijk, dr. van Cornelis Buitendijk en Cornelia de Winter, geb. te Cillaarshoek circa 1790.

6.           Sijtje, geb. op 19 jan 1777.

7.           Thomas, geb. op 8 nov 1778.

8.           Thomas, geb. op 4 mrt 1780.

9.           Neeltje, geb. op 6 jan 1782.

 

VIm.        Teuntje Alblas, (dr. van Vi), geb. te Cillaarshoek op 9 apr 1752, otr. te Cillaarshoek op 31 mrt 1786, tr. te Cillaarshoek op 22 apr 1786 met Jacob Adriaans Beljers, geb. te Cillaarshoek circa 1763.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje, geb. te Sint Anthonie Polder circa 1786, ovl. te Puttershoek op 8 jan 1852, tr. (1) te Eindhoven op 22 apr 1815 met Adrianus Visser, zn. van Cornelis Visser en Jaapje Schepers, geb. te Zuidland circa 1756, tr. (2) te Eindhoven op 2 okt 1820 met Pieter Bochout, zn. van Abraham Bochout en Maria Kant, geb. te Eindhoven circa 1779, tr. (3) te Strijen op 22 dec 1826 met Pieter de Kreek, zn. van Dirk de Kreek en Maggeltje van der Waal, geb. te Strijen in 1786.

2.           Ingetje, geb. te Sint Anthonie Polder in 1793, tr. te Eindhoven op 19 mei 1817 met Abram van der Horden, zn. van Bastiaan van der Horden en Trijntje van der Graaf, geb. te Barendrecht circa 1759.

3.           Sijgje, geb. te Sint Anthonie Polder circa 1810, tr. te Puttershoek op 3 apr 1833 met Frans Kleinjan, geb. te Puttershoek op 20 jan 1813, ovl. te Maasdam op 18 dec 1859.

 

VIn.         Pieter Alblas, (zn. van Vj), geb. te Sliedrecht op 21 sep 1738, onderwijzer / dominee, tr. te Sliedrecht op 9 apr 1767 met Elizabeth Haeck, geb. te Bleskensgraaf op 19 jan 1740, ovl. te Sliedrecht op 14 jul 1785.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriana, geb. te Sliedrecht op 26 okt 1768, ged. te Sliedrecht op 30 okt 1768.

2.           Johannes, geb. te Sliedrecht op 6 nov 1771, ged. te Sliedrecht op 10 nov 1771.

3.           Adriana Sara, geb. te Sliedrecht op 22 jun 1773, volgt VIIs.

4.           Levinus Anthonie, geb. te Sliedrecht op 21 mrt 1775, ovl. te Vlissingen op 28 dec 1834, volgt VIIt.

5.           Levina, geb. te Sliedrecht op 30 apr 1776, ged. te Sliedrecht op 5 mei 1776.

6.           Martinus Adrianus, geb. te Wissekerke op 29 dec 1781, ged. te Wissekerke op 30 dec 1781.

 

VIo.         Ary Alblas, (zn. van Vk), geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 18 aug 1754, schoolmeester te Muiden, Rijksontvanger te Edam, ovl. te Edam op 12 okt 1828, tr. te Muiden op 29 mei 1774 met Adriaantje Sentis, geb. te Kolhorn circa 1750.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriana, geb. te Muiden op 11 jun 1775, ovl. te Amsterdam op 11 apr 1850, tr. te Edam op 19 aug 1818 met Adam Barnardus Blijenberg, zn. van Barnardus Blijenberg en Catharina van Geel, geb. te Amsterdam circa 1790.

2.           Jan Arens, geb. te Muiden op 13 okt 1776, ovl. te Schermerhorn op 5 mei 1828, volgt VIIu.

3.           Anthonius, geb. te Muiden op 17 dec 1777.

4.           Trijntje, geb. te Muiden op 11 apr 1779.

5.           Cornelia, geb. te Muiden op 11 mrt 1781.

6.           Neeltje, geb. te Muiden op 24 feb 1782.

7.           Aagtje, geb. te Muiden op 25 mei 1783, ovl. te Schagerbrug op 7 sep 1827, tr. te Edam op 22 mei 1816 met Pieter Voorstad, zn. van Adriaan Willem Voorstad en Frederica Sophia Houtman, geb. in 1783.

8.           Anthonij, geb. te Muiden op 2 mrt 1785, otr. te Amsterdam op 26 mei 1809 met Maria Jacoba Smagge.

9.           Nicolaas, geb. te Hoorn circa 1793, Rijksontvanger te Texel, ovl. te Texel op 14 jul 1856, tr. te Ursem op 8 sep 1859 met Wilhelmina Catharina van Leeuwen, dr. van Johannes van Leeuwen en Elizabeth Gein, geb. te Amsterdam circa 1804.

10.         Adrianus, geb. te Hoorn in 1796, volgt VIIv.

 

VIp.         Johannes Alblas, (zn. van Vk), geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 7 aug 1757, tr. (1) te Zevenhuizen op 24 feb 1787 met Geertruid Geijzenberg, geb. te Zevenhuizen in 1760.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. te Benthuizen op 20 jan 1788, ged. te Benthuizen op 27 jan 1788.

 

                 Johannes Alblas, otr. (2) te Hazerswoude op 15 jan 1790, tr. te Hazerswoude op 31 jan 1790 met Catharina Machteld van Es, geb. te Hazerswoude op 1 jan 1767.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.           Teunis, geb. te Hazerswoude op 18 sep 1791, volgt VIIw.

2.           Elisabeth, geb. te Hazerswoude op 1 mei 1793, ged. te Hazerswoude op 5 mei 1793.

3.           Adriana, geb. te Hazerswoude op 9 jan 1795, ged. te Hazerswoude op 15 jan 1795.

4.           Adriana, geb. te Hazerswoude op 13 sep 1796, ged. te Hazerswoude op 18 sep 1796.

5.           Hendrik, geb. te Hazerswoude op 27 jun 1798, volgt VIIx.

 

VIq.         Martinus Alblas, (zn. van Vk), geb. te Woubrugge op 16 aug 1768, arbeider, ovl. te Frederiksoord op 9 nov 1823, tr. (1) te Woubrugge op 12 mrt 1790 met Lijsje Koole, geb. circa 1768, ovl. te Woubrugge op 10 dec 1792.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. te Woubrugge op 22 jan 1791, bouwknecht, diende in het leger van Napoleon 123e en 126e Regiment Infanterie van Linie, tr. te Woubrugge op 4 mei 1820 met Grietje van Dam, geb. te Woubrugge circa 1798.

2.           Maartje, geb. te Woubrugge op 18 jun 1792.

 

Martinus Alblas.

Voor verdere informatie betreffende Martinus Alblas, klik in Index op de link Boeken en Tijdschriften.

 

                 Martinus Alblas, tr. (2) met Anthonia van Maaswinkel.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Simon, geb. te Hazerswoude circa 1803, bouwmansknecht, tr. te Woubrugge op 30 apr 1835 met Janna van der Mik, geb. te Oudshoorn circa 1801.

2.           Adriana Antonia, geb. te Amsterdam op 25 mei 1807, ged. te Amsterdam op 7 jun 1807 (getuige: Antonia van Maaswinkel).

3.           Adriana Anthonia, geb. circa 1810.

4.           Johannes Corneelis, geb. te Amsterdam op 12 mrt 1811, ged. te Amsterdam op 31 mrt 1811 (getuige: Antonia van Maaswinkel).

5.           Pieter, geb. op 26 mei 1812, volgt VIIy.

6.           Johannes Cornelis, geb. op 13 sep 1815.

 

VIr.          Neeltje Alblas, (dr. van Vk), geb. te Woubrugge op 13 jan 1771, tr. (1) te Benthuizen op 5 mei 1797 met David van Duinen, geb. circa 1770.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hugo, geb. te Benthuizen op 5 jul 1797, ged. te Benthuizen op 9 jul 1797.

 

                 Neeltje Alblas, tr. (2) te Woubrugge op 15 jul 1827 met Arie Beusekom, geb. te Alphen aan den Rijn circa 1769.

 

VIs.          Maria Alblas, (dr. van Vk), geb. te Woubrugge op 12 okt 1777, ovl. te Monnickendam op 16 jan 1815, tr. te Monnickendam op 14 apr 1798 met Arie van Waveren, ovl. te Monnickendam op 29 mrt 1813, begr. te Monnickendam op 2 apr 1813.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Geritje, geb. te Monnickendam op 27 mei 1798, ovl. te Monnickendam op 24 feb 1823, begr. te Monnickendam op 28 feb 1823.

2.           Adriana, geb. te Monnickendam op 3 mrt 1800, ged. te Monnickendam op 13 mrt 1800, tr. te Monnickendam op 8 mei 1831 met Jacob de Hart, zn. van Sweerus de Hart en Ariaantje Jacobsz, geb. te Venhuizen in 1804.

3.           Elisabeth, geb. te Monnickendam op 6 dec 1802, ged. te Monnickendam op 9 dec 1802, ovl. te Monnickendam op 22 okt 1803, begr. te Monnickendam op 26 okt 1803.

4.           Theunis, geb. te Monnickendam op 14 okt 1804, ged. te Monnickendam op 18 okt 1804, ovl. te Vroomshoop op 16 jul 1881, tr. te Weststellingwerf op 14 jul 1824 met Jacoba Cornelia van Nieuwenhoven, dr. van Cornelis van Nieuwenhoven en Jacoba Lemans, geb. te Hoorn circa 1801.

5.           Klaas, geb. te Monnickendam op 22 sep 1807, ged. te Monnickendam op 24 sep 1807, arbeider, tr. te Landsmeer op 29 aug 1841 met Betje Noordberg, dr. van Jan Noordberg en Willempje Willems Visser, geb. te Vlieland in 1822.

6.           Elisabeth, geb. te Monnickendam op 22 jul 1812, ged. te Monnickendam op 30 jul 1812, ovl. te Vledderveen op 27 jan 1890, tr. met Paulus Verra.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.        Adriaan Cornelisz Alblas, (zn. van VIa), geb. te Ameide circa 1763, ged. te Ameide op 16 apr 1763, bouwman, ovl. te Willige‑Langerak op 30 apr 1842, otr. te Ameide op 14 feb 1789, tr. te Groot Ammers op 8 mrt 1789 met Geertje Aarts van de Werken, geb. te Hoornaar op 4 mrt 1766, ged. te Hoornaar op 9 mrt 1766, ovl. te Willige‑Langerak op 18 feb 1844.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te Langerak op 8 apr 1790, ged. te Langerak op 10 apr 1790, diende in het leger van Napoleon 2e Regiment de la Mediterranee.

2.           Engeltje, geb. te Langerak circa 1791, ovl. te Lopik op 20 jan 1875, volgt VIIIa.

3.           Maagje, geb. te Jaarsveld circa 1795, ged. te Jaarsveld op 15 mrt 1795.

4.           Arie, geb. te Jaarsveld op 16 jul 1796, ovl. te Willige‑Langerak op 22 nov 1826, volgt VIIIb.

5.           Maaike, geb. te Willige‑Langerak circa 1799, ged. te Willige‑Langerak op 12 mei 1799, tr. te Willige‑Langerak op 14 dec 1823 met Jan Rietveld, zn. van Cornelis Rietveld en Geertruij Stigter, geb. te Schoonhoven circa 1798.

6.           Arisje, geb. te Willige‑Langerak in 1803, ovl. te Willige‑Langerak op 23 apr 1878, volgt VIIIc.

7.           Jan, geb. te Willige‑Langerak circa 1804, ged. te Willige‑Langerak op 9 dec 1804.

8.           Pieter Adriaan, geb. te Willige‑Langerak circa 1811, ovl. te Hoenkoop op 23 jan 1878, volgt VIIId.

 

VIIb.        Annigje Alblas, (dr. van VIa), geb. te Ameide op 17 mrt 1768, ged. te Ameide op 27 mrt 1768, ovl. op 18 mei 1842, otr. te Ameide op 17 jan 1789, tr. te Ameide op 22 feb 1789 met Bastiaan de Hoop, geb. te Tienhoven op 23 jul 1768, ged. te Tienhoven op 23 jul 1768, ovl. te Willige Langerak op 17 jun 1829.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Klaas, geb. op 11 aug 1792, ged. op 19 aug 1792.

2.           Cornelis, geb. op 14 sep 1793, ged. op 22 sep 1793.

3.           Jannigje, geb. op 5 apr 1795.

4.           Klaas, geb. op 8 mei 1796.

5.           Gerrit, geb. op 21 apr 1799.

6.           Marijke, geb. op 21 sep 1800.

7.           Bastiaan, geb. op 11 okt 1801.

8.           Arigje, geb. op 5 sep 1802.

 

VIIc.        Willempje Alblas, (dr. van VIa), geb. te Ameide circa 1771, ged. te Ameide op 16 jun 1771, tr. op 12 mrt 1793 met Hendrik van Hemert, geb. circa 1770.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maaike, geb. op 26 jan 1794, tr. te Goudriaan op 17 jun 1820 met Maarten de Groot, zn. van Jan de Groot en Lijsbet Prins, geb. circa 1780.

2.           Ariaantje, geb. circa 1797, tr. te Goudriaan op 17 feb 1815 met Pieter de Bruin, zn. van Pieter de Bruin en Lijsje Maat, geb. circa 1784.

 

VIId.       Teunis Alblas, (zn. van VIc), geb. te Ameide op 5 feb 1758, ovl. te Lexmond op 14 aug 1810, tr. met Jannetje de Jongh, geb. te Lexmond circa 1767.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te Lexmond op 16 mei 1790, diende in het leger van Napoleon 124e Regiment Infanterie van Linie.

2.           Jan, geb. te Lexmond op 22 nov 1791.

3.           Aaltje, geb. te Lexmond op 22 dec 1792, ged. te Lexmond op 25 dec 1792.

4.           Gerrit, geb. te Lexmond op 15 apr 1794, ovl. te Noordeloos op 16 mei 1851, volgt VIIIe.

5.           Aaltje, geb. te Lexmond op 9 dec 1795.

6.           Arie, geb. te Lexmond op 4 jan 1797, tr. te Giessendam op 30 mrt 1850 met Johanna de Vries, dr. van Cornelis de Vries en Neeltje Verhoef, geb. op 10 feb 1801.

7.           Nicolaas, geb. te Lexmond op 28 nov 1797, ged. te Lexmond op 6 dec 1797, ovl. te Noordeloos op 21 mei 1881, tr. te Noordeloos op 13 feb 1841 met Aagje van Muilwijk, dr. van Leendert van Muilwijk en Aafje van Es, geb. in 1810.

8.           Marigje, geb. te Lexmond op 9 feb 1799.

9.           Teunis, geb. te Lexmond op 10 sep 1800.

10.         Teunis, geb. te Lexmond op 15 dec 1801.

11.         Marigje, geb. te Lexmond op 17 okt 1803.

12.         Teuntje, geb. te Lexmond op 7 jan 1806.

 

VIIe.        Jan Alblas, (zn. van VIc), geb. te Ameide op 17 jan 1762, ovl. te Hoornaar op 26 jul 1844, tr. circa 1790 met Ariaantje Korevaar, geb. circa 1767, ovl. te Giessen Nieuwkerk op 14 mei 1843.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te Polsbroek op 14 mrt 1792, ged. te Polsbroek op 28 mrt 1792, diende in het leger van Napoleon 17e Regiment Infanterie van Linie.

2.           Aaltje, geb. te Ottoland op 30 mei 1805, ovl. te Schelluinen op 27 dec 1878, volgt VIIIf.

3.           Jannigje, geb. te Ottoland op 22 feb 1807.

 

VIIf.        Marrigje Alblas, (dr. van VIc), geb. te Ameide op 25 dec 1778, ovl. te Lopik op 11 mrt 1832, tr. te Lopik op 14 sep 1800 met Pieter Boef, geb. te Lopik op 11 nov 1781, timmerman, ovl. te Lopik op 2 sep 1849.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aart, geb. te Lopik op 30 jun 1805, tr. te Zwolle op 11 feb 1841 met Aaltje Weinreich, dr. van Adam Weinreich en Aaltje Ridderrinkhof, geb. te Hasselt op 23 dec 1812.

 

VIIg.        Gijsbert Petersz Alblas, (zn. van VId), geb. te Langerak in dec 1754, ged. te Langerak op 25 dec 1754, ovl. te Langerak voor 1 dec 1805, tr. te Groot Ammers op 30 nov 1777 met Marigje Frederiks Morelis, dr. van Frederik Gabrielsz. Morelis en Elisabeth Teunisdr. de Ridders, geb. in okt 1750, ged. te Meerkerk op 25 okt 1750, ovl. te Langerak op 3 jul 1814.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gerrigje, geb. te Langerak op 5 jul 1778.

2.           Fredrik, ged. te Langerak op 2 mrt 1780, ovl. te Stolwijk op 30 mei 1838, volgt VIIIg.

3.           Peter, geb. te Langerak op 10 nov 1781, ovl. te Langerak op 9 dec 1839, volgt VIIIh.

4.           Lijsbeth, geb. te Langerak op 25 jan 1784.

5.           Gijsbert, ged. te Langerak op 15 mei 1785, ovl. te Langerak op 25 nov 1849, volgt VIIIi.

6.           Lijsbeth, geb. te Langerak op 27 apr 1788.

 

                 Marigje Frederiks Morelis, dr. van Frederik Gabrielsz. Morelis en Elisabeth Teunisdr. de Ridders, tr. (2) te Langerak op 1 dec 1805 met Michiel van Wijk, geb. te Langerak in 1747, ged. te Langerak op 5 okt 1747.

 

VIIh.        Magtel Alblas, (dr. van VIe), geb. te Ameide op 16 sep 1758 Akte 4.87, ovl. te Ameide op 31 jul 1842,

                 een dochter:

1.           Joanna Kornelia Alblas, ged. te Ameide op 29 aug 1784, ovl. te Ameide circa 1786.

 

Joanna Kornelia Alblas.

Bij geboorte inschrijving staat geschreven: Joannes Diepenhorst als vader in barensnood bezworen, door Machteld Alblas.

 

                 Magtel Alblas, otr. te Ameide op 11 aug 1786, tr. te Ameide op 27 aug 1786 met Hendrik den Dunnen, zn. van Floris den Dunnen en Margrietje Joosten Haaksman, ged. te Lexmond op 20 mrt 1761, ovl. te Ameide op 8 nov 1794.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Floris, ged. te Ameide op 4 feb 1787.

2.           Jan, ged. te Ameide op 15 feb 1789, ovl. te Ameide in 1795, begr. te Ameide op 3 jun 1795.

3.           Margrita, ged. te Ameide op 28 nov 1790.

4.           Annigje, ged. te Ameide op 30 sep 1792, ovl. te Ameide op 3 mrt 1814.

5.           Hendrik, ged. te Ameide op 14 apr 1795.

 

                 Magtel Alblas,

                 2 dochters:

1.           Aagje Alblas, geb. te Ameide op 11 jun 1799, ovl. te Ameide op 25 nov 1876, volgt VIIIj.

2.           Willemina Alblas, geb. te Ameide op 2 feb 1803, ged. te Ameide op 1 mei 1803, ovl. te Nieuwpoort op 7 jun 1885, tr. te Groot Ammers op 7 mrt 1835 met Arie Gelderblom, zn. van Willem Gelderblom en Wijntje Blick, geb. te Groot Ammers op 4 mrt 1800, ovl. te Nieuwpoort op 2 feb 1880.

                

                       

                       

 

Magtel Alblas

Op de geboorte inschrijving van de kinderen wordt niet aangegeven wie de vader is.

 

VIIi.         Hendrik Aarts Alblas, (zn. van VIf), geb. circa 1761, ged. te Groot Ammers op 15 feb 1761, otr. te Brandwijk op 30 dec 1791, tr. te Brandwijk op 15 jan 1792 met Jannigje van Leeuwen, geb. circa 1770.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje Aarts, geb. te Brandwijk op 9 jun 1798, ged. te Brandwijk op 17 jun 1798.

2.           Cornelis Aarts, geb. te Brandwijk op 15 okt 1805, ged. te Brandwijk op 20 okt 1805.

 

VIIj.         Leendert Aarts Alblas, (zn. van VIf), geb. te Groot Ammers op 1 jan 1764, ovl. te Molenaarsgraaf op 15 jun 1823, otr. te Hardinxveld op 17 okt 1788, tr. te Hardinxveld op 9 nov 1788 met Maria Roelofs van Vuuren, geb. te Brandwijk op 6 dec 1765, ovl. te Molenaarsgraaf op 16 dec 1829.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Anna, geb. te Groot Ammers op 5 apr 1789, ged. te Groot Ammers op 12 apr 1789.

2.           Neeltje, geb. te Molenaarsgraaf op 10 sep 1791, volgt VIIIk.

3.           Aartje, geb. te Molenaarsgraaf op 9 nov 1793, volgt VIIIl.

4.           Lena, geb. te Molenaarsgraaf op 10 aug 1796, ged. te Molenaarsgraaf op 14 aug 1796.

5.           Maria, geb. te Molenaarsgraaf op 4 mei 1800, ged. te Molenaarsgraaf op 4 mei 1800.

6.           Roel, geb. te Molenaarsgraaf op 27 aug 1802, ged. te Molenaarsgraaf op 5 sep 1802.

7.           Aart, geb. te Molenaarsgraaf op 22 jun 1804, ged. te Molenaarsgraaf op 1 jul 1804.

8.           Aart, geb. te Molenaarsgraaf op 23 apr 1806, ged. te Molenaarsgraaf op 27 apr 1806.

9.           Roel, geb. te Molenaarsgraaf op 17 mrt 1808, ovl. te Wijngaarden op 13 nov 1888, volgt VIIIm.

 

VIIk.        Grietje Alblas, (dr. van VIg), geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 8 mei 1763, tr. te Lekkerkerk op 28 aug 1796 met Jacob Leendert Vervoorn.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje, geb. te Lekkerkerk op 19 mei 1797.

2.           Sijbrand, geb. te Lekkerkerk op 31 dec 1798.

3.           Leendert, geb. te Lekkerkerk op 24 jun 1805.

 

VIIl.         Aart Alblas, (zn. van VIg), geb. te Streefkerk, ged. te Streefkerk op 1 sep 1771, ovl. te Streefkerk op 9 jul 1842, relatie met Jannigje de Gier, dr. van Johannes de Gier en Maria Valkenburg, geb. te Overschie circa 1784, ovl. te Molenaarsgraaf op 1 jun 1875.

                 Uit deze relatie:

1.           Sijbrand, geb. te Streefkerk op 24 nov 1806, ged. te Streefkerk op 26 nov 1806, fuselier, ovl. te Breskens op 27 jan 1832.

2.           Maria, geb. te Streefkerk op 9 dec 1807, ged. te Streefkerk op 13 dec 1807, ovl. te Streefkerk op 27 feb 1814.

3.           Aart, geb. te Schoonhoven op 9 mrt 1809, ged. te Schoonhoven op 12 mrt 1809.

4.           Abram, geb. te Streefkerk op 15 feb 1812, ovl. te Streefkerk op 2 dec 1891, volgt VIIIn.

5.           Hannes, geb. te Streefkerk op 28 apr 1815.

6.           Johannes, geb. te Streefkerk op 3 dec 1816, ovl. te Streefkerk op 27 mrt 1817.

7.           Maria, geb. te Streefkerk op 3 jul 1818, ovl. te Molenaarsgraaf op 2 feb 1898, volgt VIIIo.

8.           Neeltje, geb. te Streefkerk op 22 okt 1821, ovl. te Sliedrecht op 6 mrt 1902, volgt VIIIp.

 

VIIm.       Jilles Alblas, (zn. van VIg), geb. te Streefkerk op 21 mrt 1779, ged. te Streefkerk op 28 mrt 1779, ovl. te Monster op 1 jul 1852, tr. te Streefkerk op 20 mei 1803 met Adriana Dijkshoorn, dr. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn en Cornelia de Bruijn, geb. te Vlaardingen op 28 apr 1782, ged. te 't Woudt op 28 apr 1782, ovl. te Hof van Delft op 11 mrt 1869.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Sijbrand, geb. te Streefkerk op 26 feb 1804, ovl. te Monster op 3 dec 1875, volgt VIIIq.

2.           Cornelis, geb. te Kwintsheul op 16 okt 1805, ovl. te Monster op 20 aug 1839, volgt VIIIr.

3.           Bertus, geb. te Kwintsheul op 6 mei 1807, ovl. te Monster op 30 aug 1852, volgt VIIIs.

4.           Pieter, geb. te Kwintsheul op 19 jan 1809, ovl. te Schiedam op 21 dec 1871, volgt VIIIt.

5.           Cornelia, geb. te Kwintsheul op 15 jun 1810, volgt VIIIu.

6.           Teuntje, geb. te Kwintsheul op 6 nov 1812, ged. te Kwintsheul op 7 nov 1812, ovl. te Naaldwijk (is in overlijdensregister ingeschreven als Teuntje Alleblas) op 11 feb 1876, tr. te Naaldwijk op 1 aug 1840 met Huijbrecht Boekenstijn, geb. te Loosduinen circa 1810.

7.           Jannetje Alleblas, geb. te Kwintsheul op 13 jan 1815, ged. te Kwintsheul op 15 jan 1815, ovl. te Monster op 23 jul 1818.

8.           Lena, geb. te Kwintsheul op 6 jun 1816, ovl. te Delft op 30 mei 1906, volgt VIIIv.

9.           Adriana Alleblas, geb. te Kwintsheul op 9 dec 1817, ged. te Kwintsheul op 14 dec 1817, ovl. te Monster (is in overlijdensregister ingeschreven als Adriana Alleblas) op 9 mrt 1818.

10.         Jannetje Alleblas, geb. te Kwintsheul op 26 mrt 1819, ged. te Kwintsheul op 28 mrt 1819, ovl. te Monster op 11 aug 1819.

11.         Jannetje, geb. te Kwintsheul op 29 aug 1820, ged. te Kwintsheul op 10 sep 1820.

12.         Adriana, geb. te Kwintsheul op 5 mrt 1823, ged. te Kwintsheul op 9 mrt 1823.

 

VIIn.        Hendrik Alblas, (zn. van VIh), geb. te Streefkerk op 4 aug 1781, ged. te Streefkerk op 12 aug 1781, ovl. te Groot Ammers op 18 sep 1850, tr. met Beatrix Bastiaantje Kortland, dr. van Bastiaan Kortland en Marrigje Eijkelenboom, geb. te Groot Ammers op 3 dec 1787, ovl. te Streefkerk op 10 jul 1827.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaan, geb. te Groot Ammers op 6 apr 1813, ovl. te Groot Ammers op 13 jul 1813.

2.           Bastiaan, geb. te Streefkerk op 6 jul 1814, ovl. te Groot Ammers op 26 jun 1872, volgt VIIIw.

3.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 14 okt 1815, ovl. te Streefkerk op 22 apr 1816.

4.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 3 feb 1817, ovl. te Streefkerk op 26 nov 1840.

5.           Maria, geb. te Streefkerk op 22 jul 1818, ovl. te Streefkerk op 3 dec 1819.

6.           Maria, geb. te Streefkerk op 19 mei 1820, ovl. te Streefkerk op 2 feb 1822.

 

VIIo.        Geertruij Alblas, (dr. van VIh), geb. te Streefkerk op 28 nov 1782, ged. te Streefkerk op 1 dec 1782, tr. met Pieter den Ouden.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 30 nov 1811, ovl. te Streefkerk op 10 nov 1861, tr. te Groot Ammers op 20 jan 1838 met Barbera Kok, dr. van Joost Kok en Aartje Kortland, geb. te Groot Ammers circa 1804.

2.           Abram, geb. te Streefkerk op 7 okt 1812, ovl. te Streefkerk in 1812, onb.

 

VIIp.        Hendrik Alblas, (zn. van VIi), geb. te Sliedrecht op 19 aug 1772, ged. te Sliedrecht op 23 aug 1772, otr. te Dordrecht op 2 nov 1797, tr. te Dordrecht op 18 nov 1797 met Geertje Bloem, dr. van Herbert Bloem en Pauwelijntje Palm, geb. te Dordrecht op 21 nov 1770, ovl. te Dordrecht op 2 okt 1810.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Balt, ged. te Dordrecht op 25 mei 1798.

2.           Pauline, ged. te Dordrecht op 3 dec 1800.

3.           Herrebert Alleblas, geb. te Dordrecht op 14 dec 1806, ovl. te Dordrecht op 28 feb 1867, volgt VIIIx.

 

Hendrik Alblas.

Bij de doop van zoon Herrebert op 16 dec. 1806, wordt de achternaam van Hendrik geschreven als Alleblas. Hierdoor krijgt Herrebert de achternaam Alleblas.

 

VIIq.        Hendrik Baltusz Alblas, (zn. van VIi), geb. te Naaldwijk (bij Sliedrecht) op 8 nov 1774, ged. te Sliedrecht op 13 nov 1774, klapwaker, ovl. te Sliedrecht op 25 dec 1848, otr. (1) te Sliedrecht op 10 nov 1797, tr. te Sliedrecht op 25 nov 1797 met Theuntje Pietersdr Boer, dr. van Pieter Aartsz Boer en Marrigje Peursum, geb. te Sliedrecht op 20 jan 1777, ovl. te Sliedrecht op 3 mei 1814.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willemijntje, geb. te Sliedrecht op 6 mrt 1798, ged. te Sliedrecht op 11 mrt 1798, ovl. te Sliedrecht op 3 jul 1801.

2.           Huibert, geb. te Sliedrecht op 29 okt 1799, ovl. te Ridderkerk op 16 mei 1854, volgt VIIIy.

3.           Baltus Willem, geb. te Sliedrecht op 18 apr 1802, ged. te Sliedrecht op 25 apr 1802, ovl. te Sliedrecht op 10 mei 1802.

4.           Willemijntje, geb. te Sliedrecht op 1 mei 1803, ged. te Sliedrecht op 25 mei 1803.

5.           Willemijntje, geb. te Sliedrecht op 1 mei 1805, ged. te Sliedrecht, tr. te Sliedrecht op 10 okt 1822 met Bastiaan van der Wilt, zn. van Hendrik van der Wilt en Ariaantje van Oudheusden, geb. te Ijsselmonde circa 1798.

6.           Marigje, geb. te Sliedrecht op 28 sep 1809, volgt VIIIz.

7.           Baltus Willem, geb. te Sliedrecht op 25 mrt 1812, ovl. te Sliedrecht op 16 nov 1813.

 

                 Hendrik Baltusz Alblas, tr. (2) te Sliedrecht op 26 sep 1816 met Cornelia de Keizer, dr. van Bastiaan de Keizer en Lijntje Boermelke, geb. te Hardinxveld op 8 nov 1789, ovl. te Sliedrecht op 7 jan 1827.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bastiaan, geb. te Sliedrecht op 3 jul 1819, ovl. te Sliedrecht op 22 mei 1897, volgt VIIIaa.

2.           Baltus, geb. te Sliedrecht op 4 mrt 1822, ovl. te Sliedrecht op 31 okt 1843.

3.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 9 apr 1823, ovl. te Sliedrecht op 19 sep 1823.

4.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 1 okt 1824, ovl. te Sliedrecht op 1 jan 1892, volgt VIIIab.

 

                 Hendrik Baltusz Alblas, tr. (3) te Sliedrecht op 26 apr 1827 met Maaike Dekker, dr. van Cornelis Dekker en Ariaantje Palsrok, geb. te Sliedrecht op 26 jun 1781.

 

VIIr.        Lijntje Alblas, (dr. van VIi), geb. te Sliedrecht op 27 okt 1780, ged. te Sliedrecht op 5 nov 1780, ovl. op 1 mrt 1859, tr. (1) te Papendrecht op 5 nov 1803 met Hendrik van Trooijen, geb. te Papendrecht op 14 jun 1782, ovl. te Papendrecht op 30 sep 1807.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. te Sliedrecht op 26 mrt 1804, ged. te Sliedrecht op 1 apr 1804.

2.           Pieter, geb. te Papendrecht op 31 jul 1805, ged. te Papendrecht op 4 aug 1805.

 

                 Lijntje Alblas, tr. (2) te Papendrecht op 15 sep 1811 met Arie Visser, zn. van Huig Visser en Engeltje van Asperen, geb. te Sliedrecht op 27 apr 1790, ged. te Sliedrecht op 2 mei 1790, ovl. te Sliedrecht op 6 okt 1821.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Huig, geb. te Papendrecht op 24 jan 1812, ovl. te Sliedrecht op 21 apr 1842, tr. op 5 mei 1837 met Grietje van Heteren, geb. circa 1814.

2.           Balt Willem, geb. op 8 aug 1813, ovl. op 31 dec 1891, tr. (1) op 21 nov 1835 met Willempje van der Graaf, geb. circa 1815, tr. (2) op 21 mei 1841 met Teuntje Nederlof, geb. circa 1816.

3.           Neeltje, geb. op 4 nov 1815, ovl. op 23 jun 1887, tr. met Pieter Dekker, geb. circa 1812.

4.           Willemijntje, geb. op 15 okt 1819, ovl. op 19 sep 1822.

5.           Arie, geb. op 3 nov 1821, tr. op 14 okt 1841 met Anna Kop, geb. circa 1823.

 

VIIs.        Adriana Sara Alblas, (dr. van VIn), geb. te Sliedrecht op 22 jun 1773, ged. te Sliedrecht op 27 jun 1773, otr. te Middelburg op 30 aug 1794, tr. te Middelburg op 13 sep 1794 met Pieter Beheijt, geb. te Nieuwvliet circa 1768.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriana Martine, geb. circa 1796, tr. te Middelburg op 3 jul 1823 met Johannis van der Leije, zn. van Jacobus van der Leije en Pieternella Simons, geb. te Vlissingen circa 1798.

2.           Abraham, geb. te Middelburg circa 1798, tr. te Middelburg op 11 apr 1822 met Louwerina Pieternella de Peval, dr. van Carel de Peval en Janna Paassen, geb. te Middelburg circa 1798.

 

VIIt.        Levinus Anthonie Alblas, (zn. van VIn), geb. te Sliedrecht op 21 mrt 1775, ged. te Sliedrecht op 26 mrt 1775, onderwijzer/dominee, ovl. te Vlissingen op 28 dec 1834, otr. te Kortgene op 9 dec 1796 met Cornelia Oudelandt, geb. te Kortgene circa 26 mei 1775, ovl. te Vlissingen op 11 nov 1852.

                 Uit deze relatie:

1.           Marinus Anthony, geb. te Goes op 21 feb 1798, onderwijzer, ovl. te 's‑Heer Arendskerke op 6 feb 1869, tr. te Goes op 31 okt 1828 met Catharina Berger, dr. van Jan Berger en Pieternella Traas, geb. te Gallien [Duitsland] circa 1805, ovl. te 's‑Heer Arendskerke op 9 mrt 1891.

2.           Elizabeth Petronella, geb. te Goes op 17 aug 1800, ovl. te Wolphaartsdijk op 15 feb 1867, volgt VIIIac.

3.           Pieter Johannes, geb. te Goes op 2 mei 1802, ovl. te Goes voor 1804.

4.           Pieter Johannes, geb. te Goes op 25 feb 1804, broodbakker, ovl. te Vlissingen op 14 mrt 1844.

5.           Jacobus Adrianus, geb. te Goes op 18 jan 1808, ovl. te Goes op 6 okt 1869.

 

VIIu.        Jan Arens Alblas, (zn. van VIo), geb. te Muiden op 13 okt 1776, Rijks Ontvanger, Burgemeester van Zuid- en Noord Schermer, ovl. te Schermerhorn op 5 mei 1828, tr. met Aafje Jans Gem, dr. van Jan Jacobsz Gem en Trijntje Jans Geusebroek, geb. te Hoorn op 11 mrt 1774, ovl. te Schermerhorn op 29 mei 1861.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan, geb. te Hoorn op 14 jun 1798, ovl. te Zuid‑ en Noord Schermer op 9 feb 1866, volgt VIIIad.

2.           Alida, geb. te Hoorn in 1805, volgt VIIIae.

3.           Jacobus Nicolaas, geb. op 14 nov 1806, ovl. te Schermerhorn op 23 jun 1878, volgt VIIIaf.

 

VIIv.        Adrianus Alblas, (zn. van VIo), geb. te Hoorn in 1796, korendrager, tr. te Landsmeer op 11 jun 1826 met Geertje Hooiberg, dr. van Pieter Hooiberg en Geertje Visser, geb. te Kwadijker Koog in 1796, dienstbode.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adrianus, geb. circa 1827, volgt VIIIag.

2.           Geertje, geb. te Landsmeer in 1830, volgt VIIIah.

3.           Adriana, geb. te Landsmeer in 1833, volgt VIIIai.

4.           Pieter, geb. te Landsmeer op 27 sep 1835, ovl. te Zaandam op 6 okt 1905, volgt VIIIaj.

5.           Geertje, geb. te Streefkerk op 12 sep 1845.

6.           Geertje, geb. te Streefkerk op 16 okt 1848.

 

VIIw.       Teunis Alblas, (zn. van VIp), geb. te Hazerswoude op 18 sep 1791, tr. te Bleiswijk op 4 aug 1815 met Aaltje van den Bosch, geb. te Bleiswijk op 18 feb 1787, ovl. te Bleiswijk op 11 feb 1848.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johannes, geb. te Bleiswijk op 3 jun 1817, ovl. te Gendt op 24 dec 1868, volgt VIIIak.

2.           Hermanus, geb. te Bleiswijk op 3 jan 1820, volgt VIIIal.

3.           Adrianus, geb. te Bleiswijk op 4 mei 1821, volgt VIIIam.

4.           Arij, geb. te Bleiswijk op 21 jun 1823.

 

VIIx.        Hendrik Alblas, (zn. van VIp), geb. te Hazerswoude op 27 jun 1798, ged. te Hazerswoude op 1 jul 1798, tr. te Bleiswijk op 10 mei 1824 met Maria Pols, dr. van Arij Pols en Adriana Lievaart, geb. te Overschie circa 1802.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johannes, geb. te Bleiswijk op 16 dec 1827, volgt VIIIan.

2.           Ariaantje, geb. te Hillegersberg circa 1830, ovl. te Moerkapelle op 21 aug 1890, tr. te Moerkapelle op 25 dec 1863 met Bastiaan van Wijk, geb. circa 1832.

 

VIIy.        Pieter Alblas, (zn. van VIq), geb. op 26 mei 1812, modderman, tr. te Amsterdam op 8 aug 1838 met Alijda Smelt, geb. te Amsterdam circa 1809.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Antonia Pieternella, geb. te Amsterdam op 20 jan 1842.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.      Engeltje Alblas, (dr. van VIIa), geb. te Langerak circa 1791, ged. te Langerak op 6 nov 1791, ovl. te Lopik op 20 jan 1875, tr. te Jaarsveld op 1 okt 1813 met Klaas Borst, geb. te Lopik circa 1783, ged. te Lopik op 23 nov 1783, schipper, landbouwer, ovl. te Lopik op 5 jan 1868.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia, geb. te Jaarsveld op 5 feb 1814, ovl. te Jaarsveld op 21 aug 1818.

2.           Adriaan, geb. te Ameide op 4 nov 1815, ovl. te Lopik op 24 mrt 1840.

3.           Johanna Cornelia, geb. te Willige Langerak op 11 okt 1818, ovl. te Schoonhoven op 4 okt 1859.

4.           Thomas, geb. te Lopik op 28 okt 1821, ovl. te Lopik op 24 sep 1853.

5.           Geertruij, geb. te Lopik op 13 nov 1824, ovl. te Jaarsveld op 22 jun 1864.

6.           Cornelis, geb. te Lopik op 9 jul 1827.

7.           Klaas, geb. te Lopik op 2 okt 1830, ovl. te Lopik op 9 okt 1831.

8.           Janna, geb. te Lopik op 24 feb 1832, ovl. te Lopik op 19 nov 1891.

9.           Klaas, geb. te Lopik op 9 feb 1837, ovl. te Lopik op 24 mrt 1837.

 

VIIIb.      Arie Alblas, (zn. van VIIa), geb. te Jaarsveld op 16 jul 1796, ovl. te Willige‑Langerak op 22 nov 1826, tr. te Willige‑Langerak circa 9 aug 1823 met Geertje Trapman, geb. te Jaarsveld op 15 dec 1799, ovl. te Willige Langerak op 24 jun 1872.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Geertje, geb. te Willige‑Langerak op 21 sep 1824, ovl. te Willige‑Langerak op 7 mrt 1836.

2.           Cornelis, geb. te Willige‑Langerak op 25 dec 1825, ovl. te Willige‑Langerak op 14 jan 1828.

3.           Arie, geb. te Willige‑Langerak op 16 jan 1827, volgt IXa.

 

VIIIc.      Arisje Alblas, (dr. van VIIa), geb. te Willige‑Langerak in 1803, ged. te Willige‑Langerak op 27 jun 1803, ovl. te Willige‑Langerak op 23 apr 1878, tr. te Willige‑Langerak op 23 jun 1821 met Cornelis Hooijkaas, zn. van Pieter Hooijkaas en Teuntje Rietveld, geb. te Willige‑Langerak in 1797, ged. te Willige‑Langerak op 5 mrt 1797, ovl. te Willige Langerak op 17 okt 1858.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriaan, geb. te Willige Langerak op 11 okt 1832, tr. te Nieuwpoort op 6 dec 1879 met Neeltje Verkerk, dr. van Gerrit Verkerk en Lena Dekker, geb. te Ammerstol circa 1850.

 

VIIId.      Pieter Adriaan Alblas, (zn. van VIIa), geb. te Willige‑Langerak circa 1811, ged. te Willige‑Langerak op 10 jul 1811, bouwman, ovl. te Hoenkoop op 23 jan 1878, tr. te Willige‑Langerak op 25 jul 1832 met Annigje Gerrits den Boer, dr. van Gerrit den Boer en Neeltje van Wijk, geb. te Willige‑Langerak op 20 okt 1809.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Geertje, geb. te Willige Langerak circa 1833, ovl. te Oudewater op 18 jul 1896, volgt IXb.

2.           Gerrit, geb. te Willige‑Langerak op 12 jul 1834, volgt IXc.

3.           Adriaan, geb. te Willige‑Langerak op 22 feb 1836, ovl. te Achtienhoven op 12 sep 1900, volgt IXd.

4.           Neeltje, geb. te Willige‑Langerak op 15 okt 1837, ovl. te Moordrecht op 20 nov 1893, tr. te Hoenkoop op 15 jul 1864 met Jan van den Dool, geb. te Noordeloos op 22 sep 1832.

5.           Cornelis, geb. te Willige‑Langerak op 22 apr 1839, ovl. te Utrecht op 19 apr 1917, volgt IXe.

6.           Jan, geb. te Willige‑Langerak op 28 dec 1840, ovl. te Willige‑Langerak op 10 jan 1841.

7.           Jan, geb. te Willige‑Langerak op 8 feb 1842, volgt IXf.

8.           Hendrika, geb. te Willige‑Langerak op 29 okt 1844.

9.           Annigje, geb. te Hoenkoop op 2 dec 1850, ovl. te Breukelen op 1 jul 1935, volgt IXg.

 

VIIIe.      Gerrit Alblas, (zn. van VIId), geb. te Lexmond op 15 apr 1794, ovl. te Noordeloos op 16 mei 1851, tr. te Ottoland op 10 mrt 1827 met Elizabeth Jacobsdr Bos, geb. te Noordeloos op 26 mrt 1800, ovl. te Noordeloos op 4 dec 1886.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. te Lexmond op 19 dec 1827, ovl. te Giessendam op 7 aug 1903, volgt IXh.

2.           Adriana, geb. te Lexmond op 9 feb 1829, ovl. te Hoogblokland op 13 feb 1898.

3.           Jacob, geb. te Noordeloos op 4 mrt 1832, ovl. te Noordeloos op 17 mrt 1832.

4.           Jantje, geb. te Noordeloos op 3 apr 1832, ovl. te Noordeloos op 31 jul 1856.

5.           Jacob, geb. te Noordeloos op 16 mrt 1837, ovl. te Noordeloos op 26 aug 1899.

 

VIIIf.       Aaltje Alblas, (dr. van VIIe), geb. te Ottoland op 30 mei 1805, ovl. te Schelluinen op 27 dec 1878, tr. te Schelluinen op 17 feb 1826 met Arie Sterk, geb. circa 1800, Arbeider.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gijsbert, geb. circa 1836, tr. te Giessendam op 4 apr 1868 met Johanna Adriana de Vries, dr. van Anthonie de Vries en Flora van Hoven, geb. circa 1850.

 

VIIIg.      Fredrik Alblas, (zn. van VIIg), ged. te Langerak op 2 mrt 1780, bouwman, ovl. te Stolwijk op 30 mei 1838, otr. te Stolwijk op 25 mrt 1808, tr. te Stolwijk op 10 apr 1808 met Elisabeth Ooms, dr. van Aalbert Ooms en Susanna Schilt, ged. te Stolwijk op 9 dec 1787, ovl. te Stolwijk op 29 jul 1869.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gijsbert, geb. te Stolwijk op 6 aug 1809, ovl. te Stolwijk op 13 aug 1809, begr. te Stolwijk op 15 aug 1809.

2.           Gijsbert Alleblas, geb. te Stolwijk op 26 feb 1812, ovl. te Zwartsluis op 15 jan 1892, volgt IXi.

3.           Aalbert, geb. te Stolwijk op 9 mei 1816, ovl. te Zevenhuizen op 3 feb 1862, volgt IXj.

4.           Gerrit, geb. te Stolwijk op 28 aug 1819, ovl. te Stolwijk op 4 okt 1880, volgt IXk.

5.           Susanna, geb. te Stolwijk op 3 mei 1822, ovl. te Stolwijk op 29 jul 1822.

6.           Susanna, geb. te Stolwijk op 17 dec 1823, ovl. te Stolwijk op 18 okt 1824.

7.           Teunis, geb. te Stolwijk op 2 okt 1825, ovl. te Stolwijk op 2 dec 1826.

8.           Teunis, geb. te Stolwijk op 7 nov 1827, ovl. te 's‑Gravenzande op 17 mrt 1885, volgt IXl.

 

VIIIh.      Peter Alblas, (zn. van VIIg), geb. te Langerak op 10 nov 1781, werkman, ovl. te Langerak op 9 dec 1839, tr. te Langerak op 28 dec 1805 met Emmetje Teunisse Schippers, geb. te Langerak op 10 mrt 1779, ovl. te Langerak op 29 okt 1855.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gijsbert, geb. te Langerak op 15 mei 1806, ged. te Langerak op 18 mei 1806, ovl. te Langerak op 24 mei 1851.

2.           Heijltje, geb. te Langerak op 1 nov 1808, ovl. te Langerak op 7 aug 1875, volgt IXm.

3.           Huugje, geb. te Langerak op 10 mei 1809, ged. te Langerak op 14 mei 1809.

4.           Teunis, geb. te Langerak op 3 dec 1810, ged. te Langerak op 12 dec 1810, ovl. te Langerak op 14 apr 1830.

5.           Gerrigje, geb. te Langerak voor 1813, ovl. te Ameide op 18 apr 1858, volgt IXn.

6.           Klaas, geb. te Langerak circa 1815, werkman, ovl. te Langerak op 12 mrt 1884, tr. te Langerak op 13 nov 1839 met Lijntje Boonstoppel, dr. van Adrianus Boonstoppel en Pleuntje Vonk, geb. circa 1804.

7.           Jacob, geb. te Langerak op 19 jun 1818, ovl. te Langerak op 16 mrt 1820.

8.           Frederik, geb. te Langerak op 30 mrt 1819, ovl. te Langerak op 5 jul 1838.

9.           Lijsbeth, geb. te Langerak op 14 feb 1822, ovl. te Nieuwpoort op 21 aug 1870.

10.         Maria, geb. te Langerak op 15 jun 1823, ovl. te Hoornaar op 5 sep 1891, volgt IXo.

11.         Jouweltje, geb. te Langerak op 15 mei 1825, ovl. te Langerak op 21 dec 1826.

12.         Beligje, geb. te Langerak op 1 dec 1826, ovl. te Langerak op 22 feb 1828.

13.         Maaike, geb. te Langerak op 11 dec 1828, ovl. te Langerak op 7 nov 1835.

 

VIIIi.       Gijsbert Alblas, (zn. van VIIg), ged. te Langerak op 15 mei 1785, arbeider,bouwman, ovl. te Langerak op 25 nov 1849, tr. (1) te Brandwijk op 19 okt 1806 met Grietje den Toom, dr. van Arie den Toom en Klasina Rietveld, ged. te Brandwijk op 19 nov 1780, ovl. te Langerak op 30 mei 1823.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gijsbertus, geb. te Langerak op 17 feb 1808, ovl. te Veur op 7 jul 1883, volgt IXp.

2.           Klazina, geb. te Langerak op 8 feb 1809, ged. te Langerak op 8 feb 1809.

3.           Marigje, geb. te Langerak op 13 nov 1811, ged. te Langerak op 24 nov 1811, tr. te Ameide op 23 mrt 1830 met Leendert Kouwenhoven, zn. van Bastiaan Kouwenhoven en Marrigje de Hoop, geb. te Ameide circa 1806, arbeider, schipper.

4.           Arie, geb. te Langerak op 29 mrt 1815, ovl. te Langerak op 4 dec 1886, tr. te Langerak op 9 feb 1849 met Neeltje Zwijnenburg, dr. van Arie Zwijnenburg en Seijgje Dempers, geb. te Groot Ammers op 2 jun 1802.

5.           Gerrigje, geb. te Langerak circa 1816, ovl. te Langerak op 28 feb 1818.

6.           Klaas, geb. te Langerak op 9 dec 1818, ovl. te Langerak op 22 apr 1822.

 

                 Gijsbert Alblas, tr. (2) te Langerak op 3 jul 1825 met Jannigje den Rade, dr. van Jan Jacobse den Rade en Marigje Nederberg, geb. te Andel circa 1776, ovl. te Langerak op 17 feb 1853.

 

VIIIj.       Aagje Alblas, (dr. van VIIh), geb. te Ameide op 11 jun 1799 Akte 5.8, ged. te Ameide op 28 jul 1799, ovl. te Ameide op 25 nov 1876,

                 3 kinderen:

1.           Anna Alblas, geb. te Ameide op 6 jan 1821, volgt IXq.

2.           Andries Alblas, geb. te Ameide op 21 feb 1830, volgt IXr.

3.           Levenloos, geb. en ovl. te Ameide op 17 feb 1843.

 

VIIIk.      Neeltje Alblas, (dr. van VIIj), geb. te Molenaarsgraaf op 10 sep 1791, ged. te Molenaarsgraaf op 11 sep 1791, relatie met Herbert van Muylwijk, geb. te Hoornaar op 24 okt 1788, ovl. te Hoornaar op 9 jan 1830.

                 Uit deze relatie:

1.           Maria, geb. te Hoornaar in 1821, ovl. te Arnhem op 18 jul 1891, tr. met Martinus van Baaren.

 

VIIIl.       Aartje Alblas, (dr. van VIIj), geb. te Molenaarsgraaf op 9 nov 1793, ged. te Molenaarsgraaf op 17 nov 1793, tr. te Goudriaan op 27 dec 1816 met Willem Noordland, zn. van Nicolaas Noordland en Lana Verbaan, geb. op 16 mei 1792.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria, geb. te Brandwijk op 14 sep 1824, tr. te Brandwijk op 3 jun 1843 met Arij Noordergraaf, zn. van Martinus Noordergraaf en Meinsje Hoek, geb. te Ouderkerk a/d IJssel circa 1821.

 

VIIIm.     Roel Alblas, (zn. van VIIj), geb. te Molenaarsgraaf op 17 mrt 1808, ged. te Molenaarsgraaf op 27 mrt 1808, ovl. te Wijngaarden op 13 nov 1888, tr. te Molenaarsgraaf op 28 nov 1834 met Annigje Brandwijk, geb. te Ottoland op 3 okt 1807, ovl. te Wijngaarden op 6 feb 1888.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.           Leendert, geb. te Molenaarsgraaf op 16 sep 1834, ovl. te Molenaarsgraaf op 17 sep 1834.

2.           Leendert, geb. te Molenaarsgraaf op 7 okt 1835, ovl. te Molenaarsgraaf op 24 jan 1836.

3.           Maria, geb. te Molenaarsgraaf op 27 feb 1837, ovl. te Brandwijk op 6 feb 1908, volgt IXs.

4.           Jannigje, geb. te Molenaarsgraaf op 18 apr 1838, ovl. te Molenaarsgraaf op 30 apr 1839.

5.           Leendert, geb. te Molenaarsgraaf op 24 nov 1839.

6.           Jannigje, geb. te Molenaarsgraaf op 11 mrt 1841, ovl. te Oud Alblas op 20 aug 1913, tr. te Bleskensgraaf op 19 feb 1874 met Arie Vlot, zn. van Teunis Vlot en Adriana Blom, geb. te Bleskensgraaf op 2 sep 1847.

7.           Arie, geb. te Molenaarsgraaf op 23 okt 1842, ovl. te Molenaarsgraaf op 6 mrt 1846.

8.           Roel, geb. te Molenaarsgraaf op 22 okt 1844, ovl. te Molenaarsgraaf op 13 mrt 1846.

9.           Roel, geb. te Molenaarsgraaf op 21 mei 1847, ovl. te Molenaarsgraaf op 6 mrt 1848.

10.         Arie, geb. te Wijngaarden op 25 aug 1853, ovl. te Leeuwarden op 29 jan 1886.

 

VIIIn.      Abram Alblas, (zn. van VIIl), geb. te Streefkerk op 15 feb 1812, ovl. te Streefkerk op 2 dec 1891, tr. te Streefkerk op 6 jan 1844 met Annigje Terlouw, geb. te Langerak op 18 apr 1819, ovl. te Streefkerk op 30 mrt 1906.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jannigje, geb. te Streefkerk op 10 jul 1844, ovl. te Brandwijk op 12 feb 1921.

2.           Geertje, geb. te Streefkerk op 12 sep 1845, ovl. te Streefkerk op 1 mei 1846.

3.           Sijgje, geb. te Streefkerk op 13 jun 1847, ovl. te Alblasserdam,ZH op 3 jul 1906.

4.           Geertje, geb. te Streefkerk op 12 okt 1848.

5.           Aart, geb. te Streefkerk op 14 apr 1850, ovl. te Streefkerk op 16 dec 1853.

6.           Cornelis, geb. te Streefkerk op 11 mei 1851, ovl. te Streefkerk op 22 jun 1863.

7.           Adriana, geb. op 22 nov 1852, volgt IXt.

8.           Aart, geb. te Streefkerk op 11 okt 1857, ovl. te Gorinchem op 5 mei 1919, volgt IXu.

9.           Maria, geb. te Streefkerk op 22 nov 1859, ovl. te Streefkerk op 18 dec 1860.

 

                 Annigje Terlouw,

                 een dochter:

1.           Geertje Terlouw, geb. te Langerak op 3 nov 1841, ovl. te Moordrecht in 1844.

 

VIIIo.      Maria Alblas, (dr. van VIIl), geb. te Streefkerk op 3 jul 1818, ovl. te Molenaarsgraaf op 2 feb 1898, tr. te Nieuwpoort op 18 apr 1839 met Gerrit Jan Schutte, zn. van Wijnand Schutte en Alida de Vos, geb. te Nieuwpoort op 21 mei 1816, werkman, winkelier, ovl. te Molenaarsgraaf op 9 okt 1892.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Wijnant, geb. te Molenaarsgraaf op 15 nov 1839, ovl. te Molenaarsgraaf op 10 feb 1849.

2.           Aart, geb. te Molenaarsgraaf op 26 mei 1841, ovl. te Molenaarsgraaf op 2 sep 1908.

3.           Jan, geb. te Molenaarsgraaf op 23 aug 1842, ovl. te Molenaarsgraaf op 2 sep 1908.

4.           Jannigje, geb. te Molenaarsgraaf op 11 aug 1844, ovl. te IJsselstein op 5 mei 1882, tr. (1) te Molenaarsgraaf op 7 feb 1865 met Pieter Zuidervliet, geb. te Nieuwpoort circa 1837, schippersknecht, ovl. te IJsselstein op 5 mei 1882, tr. (2) met Hendrik den Braanker.

5.           Alida, geb. te Molenaarsgraaf op 27 feb 1848, ovl. te Brandwijk op 11 mrt 1931, tr. te Molenaarsgraaf op 1 feb 1867 met Anthonie van Houweling, geb. te Peursum op 30 nov 1846, schipper, ovl. te Peursum op 26 jun 1902.

6.           Wijntje, geb. te Molenaarsgraaf op 16 jun 1849, ovl. te Molenaarsgraaf op 20 mrt 1894, tr. te Molenaarsgraaf op 24 feb 1871, (gesch.) met Pieter Kraayeveld, geb. te Jaarsveld op 16 jan 1847, metselaar, ovl. te Nieuwveen,ZH op 26 mei 1940.

7.           Sijgje, geb. te Molenaarsgraaf op 6 okt 1850, ovl. te Molenaarsgraaf op 3 nov 1879.

8.           Wijnand, geb. te Molenaarsgraaf op 25 jun 1852.

9.           Abraham, geb. te Molenaarsgraaf op 24 sep 1855, ovl. te Brandwijk op 1 mei 1933, tr. te Brandwijk op 27 mrt 1875 met Geertje van Bergeijk, dr. van Jan van Bergeijk en Jacomijntje Vermeij, geb. te Brandwijk op 25 nov 1853.

10.         Jacoba, geb. te Molenaarsgraaf op 16 mrt 1856, ovl. te Leerbroek op 12 sep 1924, tr. te Molenaarsgraaf op 22 feb 1878 met Jan Visser, geb. te Polsbroek circa 1852.

11.         Gerrit Jan, geb. te Molenaarsgraaf op 12 aug 1857, ovl. te Molenaarsgraaf op 25 feb 1910.

12.         Johannes, geb. te Brandwijk op 6 mrt 1860, ovl. te Molenaarsgraaf op 8 sep 1860.

 

VIIIp.      Neeltje Alblas, (dr. van VIIl), geb. te Streefkerk op 22 okt 1821, ovl. te Sliedrecht op 6 mrt 1902, begr. te Sliedrecht op 10 mrt 1902, tr. te Wijngaarden op 1 aug 1845 met Leendert de Haan, zn. van Cornelis de Haan, geb. te Wijngaarden op 1 jan 1813, ovl. te Sliedrecht op 8 dec 1880.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia, geb. te Wijngaarden op 19 sep 1845, ovl. te Sliedrecht op 20 sep 1846.

2.           Kornelis, geb. te Sliedrecht op 22 jan 1847, ovl. te Rotterdam op 10 aug 1871.

3.           Aart, geb. te Sliedrecht op 26 feb 1855, ovl. te Rotterdam op 15 jun 1916.

4.           Jannigje, geb. te Sliedrecht op 29 mrt 1858, ovl. te Sliedrecht op 12 sep 1874.

5.           Cornelis, geb. te Sliedrecht op 16 okt 1858, ovl. te Sliedrecht op 12 sep 1859.

6.           Leendert Cornelis, geb. te Sliedrecht op 11 apr 1861, ovl. te Vrijenban op 13 feb 1898.

 

VIIIq.      Sijbrand Alblas, (zn. van VIIm), geb. te Streefkerk op 26 feb 1804, ged. te Streefkerk op 4 mrt 1804, arbeider, ovl. te Monster op 3 dec 1875, tr. (1) te 's‑Gravenzande op 25 mei 1838 met Anna Oversloot, dr. van Pieter Oversloot en Cornelia van Zanten, geb. te 's‑Gravenzande op 15 aug 1811, ovl. te Wateringen op 14 feb 1849.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriana, geb. te Wateringen op 8 feb 1839, ovl. te Vlaardingen op 22 mrt 1918, volgt IXv.

2.           Pieter, geb. te Wateringen op 6 dec 1840, ovl. te Wateringen op 27 okt 1849.

3.           Jilles Alleblas, geb. te Wateringen op 19 mei 1843, ovl. te Wateringen op 19 dec 1927, volgt IXw.

4.           Arie, geb. te Wateringen op 4 aug 1845, ovl. te Monster op 2 nov 1900, volgt IXx.

5.           Cornelia, geb. te Kwintsheul op 5 okt 1847, ovl. te 's‑Gravenzande op 27 jun 1933, volgt IXy.

 

                 Sijbrand Alblas, tr. (2) te Wateringen op 6 apr 1850 met Adriana van den Bos, dr. van Willem van den Bos en Gerritje Huijsman, geb. te 's‑Gravenzande circa 1821, ovl. circa 1915.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gerritje, geb. te Wateringen op 28 aug 1850, ovl. te Wateringen op 17 mrt 1932, tr. te Wateringen op 13 aug 1875 met Arie Bertus van der Wilk, geb. te Wateringen circa 1851.

2.           Pieter Alleblas, geb. te Monster op 4 mei 1852, ovl. te Monster op 19 okt 1852.

3.           Antje, geb. te Monster op 1 sep 1853, ovl. te Delft op 14 dec 1941, volgt IXz.

4.           Willemina, geb. te Monster op 5 nov 1855, ovl. te Monster op 18 apr 1857.

5.           Pieter, geb. te Monster op 18 aug 1857, ovl. te Monster op 24 nov 1857.

6.           Wilhelmina, geb. te Monster op 24 apr 1863, volgt IXaa.

 

VIIIr.       Cornelis Alblas, (zn. van VIIm), geb. te Kwintsheul (is in geboorteregister ingeschreven als Cornelis Alblas) op 16 okt 1805, ged. te Kwintsheul (is in doopregister ingeschreven als Cornelis Alleblas) op 20 okt 1805, landbouwer, ovl. te Monster op 20 aug 1839, tr. te Gorinchem op 17 mei 1834 met Maaike van Driel, dr. van Bastiaan van Driel en Adriaantje Verhoeven, geb. te Sleeuwijk op 12 jun 1808, dienstbode, ovl. te Veur op 5 jan 1890.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriana Cornelia, geb. te Sleeuwijk op 9 okt 1834, volgt IXab.

2.           Bastiaan Alleblas, geb. te Monster op 6 sep 1837, ovl. te Wateringen op 9 jan 1897, volgt IXac.

3.           Jacoba, geb. te Monster op 3 feb 1839, ovl. te Utrecht op 1 feb 1921, volgt IXad.

 

                 Maaike van Driel, dr. van Bastiaan van Driel en Adriaantje Verhoeven, tr. (2) te Monster op 26 mrt 1841 met Johannes Janknegt, geb. te Gouda op 3 mrt 1795, ged. te Naaldwijk op 10 mrt 1795, timmermansbaas, ovl. te Monster op 1 nov 1857.

 

VIIIs.       Bertus Alblas, (zn. van VIIm), geb. te Kwintsheul op 6 mei 1807, ged. te Kwintsheul op 10 mei 1807, ovl. te Monster op 30 aug 1852, tr. (1) te Naaldwijk op 26 mei 1838 met Antje van den Bos, geb. te Naaldwijk circa 1810.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jilles, geb. te Wateringen op 22 feb 1839, ovl. te Monster op 1 okt 1839.

2.           Antje, geb. te Monster op 14 jan 1840, ovl. te Naaldwijk op 7 mrt 1910, tr. te Wateringen op 2 jun 1876 met Christiaan Binnendijk, geb. te Naaldwijk circa 1838.

 

Bertus Alblas.

Is bij het huwelijk met Dirkje de Wild Bertus Alleblas genoemd en bij overlijden Hubertus Alleblas.

 

                 Bertus Alblas, tr. (2) te Wateringen op 28 mei 1842 met Dirkje de Wild, geb. te 's‑Gravenzande circa 1810.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adriana, geb. te Wateringen op 10 dec 1842, ovl. te Wateringen op 8 aug 1926, volgt IXae.

2.           Hendrik Alleblas, geb. te Wateringen op 21 aug 1844, ovl. te Wateringen op 15 feb 1845.

3.           Magdalena Alleblas, geb. te Wateringen op 14 jul 1845, ovl. te Delft op 29 jun 1924, volgt IXaf.

4.           Hendrik Alleblas, geb. te Wateringen op 14 mrt 1847, ovl. te Wateringen op 9 mei 1847.

5.           Jilles Alleblas, geb. te Wateringen op 14 mrt 1847, ovl. te Wateringen op 7 apr 1847.

6.           Jillis, geb. te Monster op 26 nov 1848, volgt IXag.

7.           Hubertus Cornelis Alleblas, geb. te Monster op 21 aug 1852, ovl. te Monster op 27 jun 1854.

 

VIIIt.       Pieter Alblas, (zn. van VIIm), geb. te Kwintsheul (is in geboorteregister ingeschreven als Pieter Alblas) op 19 jan 1809, ged. te Kwintsheul (is in doopregister ingeschreven als Pieter Alleblas) op 22 jan 1809, brandersknecht, ovl. te Schiedam op 21 dec 1871, tr. te Delfshaven op 15 dec 1839 met Johanna Markus, geb. te Ouderkerk aan de IJssel op 10 okt 1815.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jilles, geb. te Delfshaven op 17 okt 1840, ovl. te Schiedam op 20 aug 1926, volgt IXah.

2.           Cornelia, geb. te Delfshaven op 27 apr 1842, ovl. te Monster op 30 jun 1849.

3.           Neeltje, geb. te Monster op 16 jan 1844.

4.           Cornelis, geb. te Monster op 12 nov 1845, volgt IXai.

5.           Adriana, geb. te Monster op 19 okt 1847, ovl. te Monster op 1 feb 1848.

6.           Willem, geb. te Monster op 26 dec 1849.

7.           Adriana Cornelia, geb. te Rotterdam op 28 okt 1851.

 

VIIIu.      Cornelia Alblas, (dr. van VIIm), geb. te Kwintsheul op 15 jun 1810, ged. te Kwintsheul op 17 jun 1810,

                 een zoon:

1.           Cornelis Alleblas, geb. te Monster op 12 jul 1830.

 

                 Cornelia Alblas, tr. te Wateringen op 29 nov 1839 met Jan Ravestijn, geb. te Noordeloos circa 1812.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jenneke, geb. te Overschie op 5 apr 1842.

 

VIIIv.      Lena Alblas, (dr. van VIIm), geb. te Kwintsheul op 6 jun 1816, ged. te Loosduinen op 9 aug 1816, ovl. te Delft op 30 mei 1906,

                 een zoon:

1.           Johannis Alblas, geb. te Hof van Delft, volgt IXaj.

 

                 Lena Alblas, tr. te Delft op 8 sep 1847 met Jacob Nowee, zn. van Willem Nowee en Catharina Huijsman, geb. te Wateringen op 16 aug 1822, bouwmans knecht, ovl. te Hof van Delft op 9 mrt 1901.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willem, geb. te Delft op 7 jun 1848, tuinder, ovl. te Hof van Delft op 4 jun 1917, tr. te Delft op 15 mei 1874 met Christina Hermina van der Wees, dr. van Cornelis van der Wees en Geertruida Hendrina Verheijen, geb. te Delft op 21 okt 1851, ovl. te Delft op 25 mei 1919.

2.           Gilles, geb. te Delft op 4 okt 1850, ovl. te Delft op 11 mrt 1923, tr. (1) te Delft op 28 mei 1873 met Anna Philippina van der Wees, dr. van Anthonij van der Wees en Johanna Vrijhof, geb. te Delft in 1848, ged. te Delft, ovl. op 10 aug 1888, tr. (2) met Cornelia Noppen, geb. te Katwijk in 1841, ovl. te Delft in 1910, tr. (3) met Hindrikje Blaauw, geb. te Groningen in 1857.

3.           Catharina, geb. te Delft op 26 sep 1852, ovl. te Nieuw Beijerland op 9 jan 1944, tr. te Delft op 27 jun 1871 met Johannes Vons, geb. te Hillegersberg op 10 mrt 1846, houtzaagmolenaarsknecht.

4.           Adriana, geb. te Delft op 26 jun 1855, ovl. te Delft op 29 mrt 1857.

5.           Adrianus, geb. te Delft op 12 jan 1858, ovl. te Delft op 19 feb 1860.

 

VIIIw.     Bastiaan Alblas, (zn. van VIIn), geb. te Streefkerk op 6 jul 1814, ovl. te Groot Ammers op 26 jun 1872, tr. (1) te Nieuw Lekkerland op 2 mei 1855 met Aaltje Verkerk, dr. van Jan Verkerk en Ariaantje Mak, geb. te Ammerstol op 6 jun 1816, ovl. te Groot Ammers op 24 sep 1869.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pieter, geb. te Ottoland op 13 mei 1863, ovl. te Ottoland op 31 jul 1868.

 

                 Bastiaan Alblas, tr. (2) te Groot Ammers op 24 dec 1869 met Pietertje den Dunnen, dr. van Jan den Dunnen en Lena Noordland, geb. te Ottoland op 18 jan 1829, ovl. te Alblasserdam,ZH op 27 mrt 1891.

 

VIIIx.      Herrebert Alleblas, (zn. van VIIp), geb. te Dordrecht op 14 dec 1806, ged. te Dordrecht op 17 dec 1806, ovl. te Dordrecht op 28 feb 1867, tr. te Dordrecht op 29 mei 1833 met Grietje Minck.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te Dordrecht op 25 mei 1835, volgt IXak.

2.           Johanna, geb. te Dordrecht op 12 dec 1836, volgt IXal.

3.           Johannes, geb. te Dordrecht in 1839, volgt IXam.

4.           Herrebert, geb. te Dordrecht in 1841, volgt IXan.

5.           Geertje, geb. te Dordrecht in 1843, volgt IXao.

6.           Paulus, geb. te Dordrecht op 14 aug 1846, tr. (1) te Dordrecht op 10 mei 1871 met Anna van Wijk, dr. van Pieter van Wijk en Adriana Kuik, geb. te Dordrecht in 1843, tr. (2) te Dordrecht op 19 nov 1884 met Adriana Pieternella Kuik, dr. van Adriana Kuik, geb. in 1841.

7.           Cornelia, geb. te Dordrecht op 12 okt 1850, volgt IXap.

 

VIIIy.      Huibert Alblas, (zn. van VIIq), geb. te Sliedrecht op 29 okt 1799, ged. te Sliedrecht op 10 nov 1799, schipper, ovl. te Ridderkerk op 16 mei 1854, otr. te Sliedrecht, tr. te Sliedrecht op 13 jul 1826 met Hermina van de Graaf, dr. van Johannis van de Graaf en Commertje Mes, geb. te Sliedrecht op 12 aug 1804, ovl. te Hendrik Ido Ambacht op 31 dec 1859.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 17 nov 1827.

2.           Gerrigje, geb. te Sliedrecht op 9 okt 1829.

3.           Johannes, geb. te Ridderkerk op 2 jan 1832, tr. te Ridderkerk op 27 apr 1855 met Klaasje Lagendijk, dr. van Siemon Lagendijk en Pietertje van der Leer, geb. te Ridderkerk in 1823.

4.           Teuntje, geb. te Ridderkerk op 3 mei 1834.

5.           Commertje, geb. te Ridderkerk op 26 jan 1837.

6.           Cornelis Huibertsz, geb. te Ridderkerk op 11 apr 1839, ovl. te Rijsoord op 21 apr 1908, volgt IXaq.

7.           Baltus, geb. te Ridderkerk op 20 jan 1844, volgt IXar.

8.           Maria, geb. te Ridderkerk op 5 aug 1849.

 

VIIIz.      Marigje Alblas, (dr. van VIIq), geb. te Sliedrecht op 28 sep 1809, ged. te Sliedrecht op 1 okt 1809,

                 een zoon:

1.           Hendrik Alblas, geb. te Zwijndrecht circa 1831, volgt IXas.

 

                 Marigje Alblas, tr. te Zwijndrecht op 9 jul 1836 met Corstiaan van der Net, zn. van Adriaan van der Net en Janna Snoek, geb. circa 1809.

 

VIIIaa.     Bastiaan Alblas, (zn. van VIIq), geb. te Sliedrecht op 3 jul 1819, arbeider, ovl. te Sliedrecht op 22 mei 1897, tr. te Sliedrecht op 30 nov 1843 met Jannigje van Trooijen, dr. van Hendrik van Trooijen en Geertruij van Scheij, geb. te Sliedrecht op 22 jul 1822, ovl. te Sliedrecht op 9 dec 1887.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Kornelis, geb. te Sliedrecht op 26 jul 1844, ovl. te Sliedrecht op 11 okt 1844.

2.           Kornelis Hendrik, geb. te Sliedrecht op 14 mei 1846, ovl. te Sliedrecht op 18 jun 1896, volgt IXat.

3.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 24 jul 1847.

4.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 20 sep 1848, ovl. te Wamel te Leeuwen op 23 sep 1861.

5.           Cornelia, geb. te Sliedrecht op 31 aug 1850, ovl. te Sliedrecht op 10 nov 1850.

6.           Cornelia, geb. te Sliedrecht op 17 nov 1851, ovl. te Sliedrecht op 16 feb 1910.

7.           Geetrui, geb. te Sliedrecht op 24 mrt 1853, ovl. te Sliedrecht op 25 jul 1853.

8.           Geerit, geb. te Sliedrecht op 11 okt 1854, ovl. te Sliedrecht op 24 nov 1854.

9.           Geertruida, geb. te Sliedrecht op 2 dec 1858, ovl. te Sliedrecht op 10 okt 1859.

10.         Baltus Huibert, geb. te Sliedrecht op 17 feb 1860, ovl. te Sliedrecht op 22 feb 1941, volgt IXau.

11.         Geertrui, geb. te Sliedrecht op 1 apr 1865.

 

VIIIab.    Hendrik Alblas, (zn. van VIIq), geb. te Sliedrecht op 1 okt 1824, ovl. te Sliedrecht op 1 jan 1892, begr. te Sliedrecht op 5 jan 1892, tr. te Sliedrecht op 13 mei 1854 met Jakoba van Leeuwen, dr. van Willem van Leeuwen en Anna Roskam, geb. te Sliedrecht op 4 jul 1830, ovl. te Sliedrecht op 27 apr 1922.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willem, geb. te Sliedrecht op 21 jan 1855, ovl. te Dordrecht op 24 apr 1878.

2.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 10 nov 1857, ovl. te Sliedrecht op 15 mrt 1859.

3.           Cornelis, geb. te Sliedrecht op 25 nov 1858, ovl. te Sliedrecht op 21 okt 1902, volgt IXav.

4.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 25 mei 1861, ovl. te Sliedrecht op 7 apr 1862.

5.           Hendrik, geb. te Sliedrecht op 12 okt 1863, ovl. te Sliedrecht op 2 mei 1928.

6.           Balt, geb. te Sliedrecht op 16 mei 1868, ovl. te Sliedrecht op 29 aug 1881.

7.           Jacobus, geb. te Sliedrecht op 10 mei 1869, ovl. te Sliedrecht op 2 sep 1869.

8.           Adriaan, geb. te Sliedrecht op 2 jun 1874.

 

VIIIac.     Elizabeth Petronella Alblas, (dr. van VIIt), geb. te Goes op 17 aug 1800, ovl. te Wolphaartsdijk op 15 feb 1867, tr. te Vlissingen op 14 jun 1837 met Joost van der Baan, zn. van Jaques van der Baan en Cornelia Lasten, geb. te Zierikzee op 24 mei 1808, onderwijzer der jeugd, ovl. te Wolphaartsdijk op 27 jan 1896.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia Jacoba, geb. te Zaamslag circa 1839, ovl. te Wolphaartsdijk op 17 aug 1891.

2.           Hendrika Marthina Maria, geb. te Zaamslag in 1843, ovl. te Wolphaartsdijk op 26 apr 1884.

3.           Elizabeth Petronella Cornelia, geb. te Zaamslag in 1845, ovl. te Wolphaartsdijk op 19 apr 1890.

 

VIIIad.    Jan Alblas, (zn. van VIIu), geb. te Hoorn op 14 jun 1798, onderwijzer/winkelier, ovl. te Zuid‑ en Noord Schermer op 9 feb 1866, tr. te Zuid‑ en Noord Schermer op 12 mrt 1820 met Jannetje Jonges, dr. van Klaas Jonges en Rebecca Lakeman, geb. te Jisp op 7 sep 1793.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aafje, geb. te Zuid‑ en Noord Schermer circa 1822, tr. te Zuid‑ en Noord Schermer op 8 mei 1853 met Jacobus de Vos, zn. van Jacobus de Vos en Marijtje Heinis, geb. te 's‑Gravenhage circa 1828.

2.           Rebekka Adriana, geb. te Zuid‑ en Noord Schermer op 30 dec 1823, ovl. te Akersloot op 13 dec 1891, volgt IXaw.

3.           Jan, geb. te Zuid‑ en Noord Schermer circa 1829, ovl. te Eelde op 7 sep 1903, volgt IXax.

4.           Klaas, geb. te Zuid‑ en Noord Schermer circa 1833, tr. te Zuid‑ en Noord Schermer op 31 jul 1858 met Geertje Schermer, dr. van Arie Schermer en Teetje van der Sluis, geb. te Zuid‑ en Noord Schermer circa 1833.

5.           Jacobus Nicolaas, geb. te Zuid‑ en Noord Schermer circa 1835, ovl. te Amsterdam op 21 sep 1917, tr. te Graft op 23 aug 1863 met Elisabeth Klouwers, dr. van Willem Klouwers en Trijntje Slort, geb. te Enkhuizen in 1839.

 

VIIIae.     Alida Alblas, (dr. van VIIu), geb. te Hoorn in 1805, tr. te Schermerhorn op 24 mei 1835 met Hendrik Bossert, zn. van Rodolph Bossert en Jannetje de Plot, geb. te Hoorn in 1793, horlogemaker.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jan Jacobus, geb. te Hoorn in 1837, horlogemaker, tr. (1) te Hoorn op 25 apr 1877 met Alijda Korver, dr. van Jan Korver en Klaasje van Eijk, geb. te Hoorn in 1847, tr. (2) te Hoorn op 21 mei 1880 met Johanna Busman, dr. van Hendrik Busman en Fenna Giesbert, geb. te Westrup in 1848.

2.           Jannetje, geb. te Hoorn in 1838, tr. te Hoorn in 1865 met Pieter Praijer, zn. van Pieter Praijer (landbouwer) en Aafje Gast, geb. te Hoorn in 1837, inlands kramer.

3.           Hendrik, geb. te Hoorn in 1842, horlogemaker, tr. te Hoorn op 25 apr 1877 met Jannetje Fijn, dr. van Pieter Fijn en Jannetje Pauw Peereboom, geb. te Hoorn in 1849.

4.           Alida, geb. te Hoorn in 1845, horlogemaakster, tr. te Hoorn op 29 sep 1870 met Huibert Steenman, zn. van Huibert Steenman en Trijntje Vos, geb. te Hoorn in 1844, loodgieter.

 

VIIIaf.     Jacobus Nicolaas Alblas, (zn. van VIIu), geb. op 14 nov 1806, wijnkoper, ovl. te Schermerhorn op 23 jun 1878, tr. te Schermerhorn op 13 aug 1843 met Heiltje Boekenstijn, dr. van Pieter Abrahamsz Boekenstijn en Johanna Kenas, geb. op 1 jun 1813, grutster, ovl. te Schermerhorn op 9 aug 1905.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aafje, geb. te Schermerhorn op 16 apr 1844, ovl. te Schermerhorn op 10 okt 1934, volgt IXay.

2.           Pieter, geb. te Schermerhorn op 29 jan 1846, volgt IXaz.

3.           Jan, geb. te Schermerhorn in 1849, volgt IXba.

4.           Heiltje, geb. te Schermerhorn in 1854, volgt IXbb.

5.           Alida, geb. te Schermerhorn op 7 feb 1865, ovl. te Schermerhorn op 9 aug 1940, volgt IXbc.

 

VIIIag.    Adrianus Alblas, (zn. van VIIv), geb. circa 1827, korendrager, tr. te Zaandam op 9 mrt 1851 met Maartje Buijs, dr. van Cornelis Buijs (houtzager) en Bregtje Boot, geb. circa 1830, dienstbode.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Geertje, geb. te Zaandam in 1851, dienstbode, tr. (1) te Zaandam op 30 jul 1876 met Hendrik Mars, zn. van Cornelis Mars en Aagje Grundel, geb. te Zaandam in 1849, arbeider, tr. (2) te Zaandam op 22 okt 1882 met Cornelis Vooren, zn. van Gerrit Vooren en Grietje Boom, geb. te Ilpendam in 1838, landman.

2.           Bregje, geb. te Zaandam op 30 jan 1855, volgt IXbd.

3.           Adriana, geb. te Zaandam op 10 okt 1857, volgt IXbe.

 

VIIIah.    Geertje Alblas, (dr. van VIIv), geb. te Landsmeer in 1830, tr. te Zaandam op 22 apr 1855 met Klaas Bakker, zn. van Dirk Bakker (verfmaalder) en Guurtje Schagen, geb. circa 1830, verfhoutmolenaar.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adrianus, geb. te Zaandam in 1862, verfhoutmolenaar, tr. te Zaandam op 25 mei 1884 met Alida Joor, dr. van Cornelispz Joor (houtzaagmolenaar) en Trijntje Zorgman, geb. te Zaandam in 1862.

2.           Guurtje, geb. te Zaandam in 1864, tr. te Zaandam op 29 mei 1887 met Cornelis Buijs, zn. van Jacob Buijs (venter) en Lotje Luiten, geb. te Zaandam in 1865, arbeider.

3.           Pieter, geb. te Zaandam in 1868, werkman, tr. te Zaandam op 28 feb 1900 met Marijtje Molenberg, dr. van Siebertus Molenberg (olieslager) en Jansje Kroonenberg, geb. te Zaandam in 1871.

4.           Klaas, geb. te Zaandam in 1874, olieslager, tr. te Zaandam op 19 dec 1899 met Maartje Rijkes, dr. van Fredrik Rijkes (broodventer) en Geertje Lebouwer, geb. te Zijpe in 1876.

 

VIIIai.     Adriana Alblas, (dr. van VIIv), geb. te Landsmeer in 1833, dienstbode, tr. met Gerrit Fris, zn. van Jan Fris en Dieuwertje van der Markt, geb. te Zaandam in 1826, timmerman.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adrianus, geb. te Zaandam in 1863, timmerman, tr. (1) te Zaandam op 25 nov 1890 met Neeltje Kee, dr. van Jan Kee (timmerman) en Jannetje Kroonenberg, geb. te Zaandam in 1863, tr. (2) te Zaandam op 21 aug 1901 met Johanna Boekhoff, dr. van Philippus Boekhoff en Bartha Heitlager, geb. te Zaandam circa 1875.

2.           Dieuwertje, geb. te Zaandam in 1866, tr. te Zaandam op 3 sep 1889 met Hendrik Prins, zn. van Hendrik Prins (visventer) en Leentje Bosschieter, geb. te Zaandam in 1866, schippersknecht.

3.           Geertje, geb. te Zaandam in 1871, ovl. te Apeldoorn op 27 sep 1931, tr. te Zaandam op 20 mrt 1894 met Simon Scholtens, zn. van Hendrik Scholtens en Neeltje de Jong, geb. te Koog aan de Zaan circa 1871.

4.           Pieter, geb. te Zaandam op 9 mrt 1874, pakhuisknecht, tr. te Zaandam op 18 nov 1899 met Geertje Bleeker, dr. van Wouter Bleeker (sluispachter) en Guurtje Woudenberg, geb. te Zaandam circa 1876.

5.           Gerrit, geb. te Zaandam op 30 dec 1876, tr. te Zaandam op 25 jul 1900 met Aagje Berghouwer, dr. van Klaas Berghouwer en Maartje Offenberg, geb. te Zaandam op 27 apr 1879.

 

VIIIaj.     Pieter Alblas, (zn. van VIIv), geb. te Landsmeer op 27 sep 1835, houtzager, ovl. te Zaandam op 6 okt 1905, tr. (1) te Zaandam op 17 jun 1860 met Neeltje Kolles, dr. van Simon Kolles (verversknecht) en Eijtje Groenescheij, geb. te Zaandam op 26 jul 1832, dienstbode, ovl. te Zaandam op 18 nov 1877.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Geertje, geb. te Zaandam in 1861, volgt IXbf.

2.           IJtje, geb. te Zaandam in 1861, volgt IXbg.

 

                 Pieter Alblas, tr. (2) te Zaandam op 28 apr 1878 met Trijntje Kramer, dr. van Jan Kramer en Machteltje Kooi, geb. te Zaandam in 1831.

 

VIIIak.    Johannes Alblas, (zn. van VIIw), geb. te Bleiswijk op 3 jun 1817, commies, ovl. te Gendt op 24 dec 1868, tr. (1) te Bleiswijk op 10 mei 1845 met Johanna Molenaar, dr. van Arie Molenaar en Jannetje van Reeuwijk, geb. te Bleiswijk in 1822, ovl. te Bergh op 29 mrt 1851.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aaltje, geb. te Brummen circa 1849, ovl. te Brummen op 28 feb 1855.

2.           Arie, geb. te Bergh in dec 1850, ovl. te Bergh op 17 mrt 1851.

 

Johannes Alblas.

Krantenknipsel:
WELDADIGE LANDGENOTEN!.
In den avond van den 24ste dezer had in de gemeente Gent een droevig ongeluk plaats; een braaf en oppassend huisvader, Johannes Alblas, Ambtenaar bij 's Rijks belastingen, bevond zich met een schuitje op de rivier de Waal, om zich ambtshalve aan boord van een schip te begeven, en is ten gevolge van het stormweder en het zinken van zijn vaartuigje jammerlijk verdronken, een diep bedroefde weduwe en vier jonge kinderen in kommervolle omstandigheden nalatende.
Niettegenstaande de liefdadigheid van Nederlands ingezetenen dagelijks meer en meer wordt ingeroepen, hebben de ondergetekenden zich genoopt gevoeld een beroep te doen op hen, die steeds bereid zijn hunne liefdegaven op het altaar der menschlievendheid te offeren en daardoor willen medewerken tot voorziening in het lot der arme weduwe en weezen.
Van de inkomende giften zal dankbaar worden melding gemaakt.
Gent (Over-Betuwe), den 28ste December 1868.
A. van der Goes, Burgemeester.
M. Coenen, Predikant.
P.J. Booms, Rijks-Ontvanger.
D.A. van der Made, Fabrikant.
J.F.A. van der Goes, Secr. van Over-Betuwe
.

 

                 Johannes Alblas, tr. (2) te Bergh op 25 jul 1851 met Bartha Sijollema, dr. van Derk Sijollema en Geiske Stevens, geb. te Bergh in 1820, ovl. te Nijmegen op 7 jan 1892.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johannes Albertus, geb. te Bergh op 17 feb 1854, ovl. te Nijmegen op 1 feb 1928, volgt IXbh.

2.           Dirk Rozinus, geb. te Brummen in 1857, kleermaker, ovl. te Doetinchem op 27 jan 1922, tr. te Doetinchem op 21 aug 1884 met Antonia Buunk, dr. van Jan Willem Buunk en Johanna Veldhorst, geb. te Doetinchem in 1852, dienstmeid, ovl. te Doetinchem op 29 jan 1922.

 

VIIIal.     Hermanus Alblas, (zn. van VIIw), geb. te Bleiswijk op 3 jan 1820, tr. te Bleiswijk op 20 apr 1842 met Neeltje Teeler, geb. te Hillegersberg op 3 apr 1819, ovl. te Bleiswijk op 7 apr 1875.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aaltje, geb. te Bleiswijk op 27 jun 1842.

2.           Teunis, geb. te Bleiswijk op 22 aug 1843, volgt IXbi.

3.           Willem, geb. te Bleiswijk op 15 jun 1846, ovl. te Rotterdam op 2 jan 1905, volgt IXbj.

4.           Willemijntje, geb. te Bleiswijk op 23 sep 1849.

5.           Cornelis, geb. te Bleiswijk op 29 dec 1851.

6.           Alida Wilhelmina, geb. te Bleiswijk op 14 apr 1854.

7.           Cornelis, geb. te Bleiswijk op 23 mei 1857, volgt IXbk.

8.           Johannes, geb. te Bleiswijk op 15 sep 1859.

9.           Johannes, geb. te Bleiswijk op 8 jul 1861.

 

VIIIam.   Adrianus Alblas, (zn. van VIIw), geb. te Bleiswijk op 4 mei 1821, tr. met Willemijntje Geene, geb. circa 1823.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Grietje, geb. te Bleiswijk op 16 aug 1851, vermist.

2.           Teunis, geb. te Bleiswijk op 15 mei 1854.

3.           Arie, geb. te Bleiswijk op 3 jan 1857.

4.           Jacobus, geb. te Bleiswijk op 30 mrt 1858.

 

VIIIan.    Johannes Alblas, (zn. van VIIx), geb. te Bleiswijk op 16 dec 1827, tr. (1) te Bleiswijk op 7 nov 1855 met Adriaantje Koppenol, dr. van Johannes Koppenol en Grietje van den Hoorn, geb. te Bleiswijk op 4 mrt 1832, ovl. te Bleiswijk op 29 mei 1856.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adrianus, geb. te Bleiswijk op 25 mei 1856.

 

                 Johannes Alblas, tr. (2) te Bleiswijk op 23 nov 1856 met Jannetje van Dam, dr. van Dirk van Dam en Alida de Graaf, geb. te Hillegersberg circa 1826.

 

Generatie IX

 

 

IXa.         Arie Alblas, (zn. van VIIIb), geb. te Willige‑Langerak op 16 jan 1827, arbeider, tr. te Willige‑Langerak op 23 mrt 1863 met Neeltje Goedhart, geb. te Nieuwpoort circa 1830.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Adrianus, geb. te Willige‑Langerak circa 1865, ovl. te Willige‑Langerak op 2 dec 1867.

2.           Adrianus, geb. te Willige‑Langerak circa 1868, ovl. te Willige‑Langerak op 6 apr 1868.

3.           Geertrui, geb. te Willige‑Langerak circa 1869, ovl. te Willige‑Langerak op 5 mrt 1869.

4.           Geertrui, geb. te Willige‑Langerak circa 1870, ovl. te Willige‑Langerak op 5 dec 1870.

5.           Peter, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 1 mrt 1872.

 

IXb.         Geertje Alblas, (dr. van VIIId), geb. te Willige Langerak circa 1833, ovl. te Oudewater op 18 jul 1896, tr. te Hoenkoop op 6 jul 1853 met Willem Hoogervorst, zn. van Simon Hoogervorst en Maria Verweij, geb. te Haastrecht circa 1831, ovl. te Oudewater op 30 aug 1889.

                 Uit dit huwelijk:

1.           N N, geb. en ovl. te Hoenkoop op 29 sep 1853.

2.           Peter, geb. te Oudewater op 3 sep 1855, tr. te Montfoort op 4 nov 1880 met Aaltje Hol, dr. van Eldert Hol en Adriana van Schaik, geb. te Montfoort circa 1856.

3.           Maria, geb. te Oudewater op 13 jul 1858, ovl. te Oudewater op 16 mei 1859.

4.           Willem, geb. te Oudewater op 28 mrt 1860, ovl. te Oudewater op 20 jul 1883.

5.           Maria, geb. te Oudewater op 18 mrt 1862, ovl. te Oudewater op 3 jul 1863.

6.           Simon, geb. te Oudewater op 23 mei 1864, veehandelaar, tr. (1) te Oudewater op 6 sep 1888 met Margje Anker, dr. van Jan Anker en Geertje de Jong, geb. te Stolwijk in 1866, tr. (2) te Amsterdam op 7 nov 1928 met Hendrika Johanna Catharina Weermeijer, dr. van Dirk Weermeijer en Geertruij Elisabeth Voorthuijzen, geb. te Amsterdam circa 1869.

7.           Annigje, geb. te Oudewater op 4 sep 1866, ovl. te Oudewater op 10 dec 1868.

8.           Arie, geb. te Oudewater op 10 mrt 1869, ovl. te Oudewater op 5 feb 1928, tr. te Papekop op 20 okt 1904 met Wilhelmina Margaretha van Wijngaarden, dr. van Adriaan van Wijngaarden en Maria de Leede, geb. te Papekop circa 1877.

9.           Dirk, geb. te Oudewater op 28 dec 1870, ovl. te Oudewater op 15 mrt 1871.

10.         Dirk, geb. te Oudewater op 26 jul 1872, tr. te Reeuwijk op 25 mei 1894 met Mietje Stolk, dr. van Pieter Stolk en Mijnsje van Dam, geb. te Reeuwijk in 1874.

11.         Gerrit, geb. te Oudewater op 18 okt 1875, ovl. te Oudewater op 5 feb 1878.

12.         Annigje, geb. te Oudewater op 9 nov 1878, tr. te Oudewater op 3 nov 1904 met haar neef Peter de Groot, (zn. van IXg), geb. te Achtienhoven op 9 mei 1881.

 

IXc.         Gerrit Alblas, (zn. van VIIId), geb. te Willige‑Langerak op 12 jul 1834, tr. te Haastrecht op 5 okt 1860 met Pietje van Dam, dr. van Aart van Dam en Antje Rijweg, geb. te Bodegraven circa 1837.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aart, geb. te Kralingen op 4 okt 1869, volgt Xa.

 

IXd.         Adriaan Alblas, (zn. van VIIId), geb. te Willige‑Langerak op 22 feb 1836, bouwman, veehouder, ovl. te Achtienhoven op 12 sep 1900, tr. te Papekop op 12 nov 1859 met Klaasje de Jong, geb. te Ouderkerk aan de IJssel op 8 jan 1840, ovl. te Achtienhoven op 8 jan 1884.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pieter, geb. te Papekop op 3 aug 1860, ovl. te Achttienhoven op 27 aug 1916, volgt Xb.

2.           Petrus, geb. te Utrecht op 26 jan 1862, ovl. te Utrecht op 13 dec 1931, tr. te Utrecht op 12 nov 1896 met Susanna Oostveen, dr. van Arnoldus Oostveen en Susanna van Sticht, geb. te Achtienhoven circa 1856.

3.           Adrianus, geb. te Utrecht op 15 aug 1864, ovl. te Breukelen St.Pieter op 27 mei 1927, volgt Xc.

 

IXe.         Cornelis Alblas, (zn. van VIIId), geb. te Willige‑Langerak op 22 apr 1839, ovl. te Utrecht op 19 apr 1917, tr. te Kockengen op 26 jan 1865 met Margaretha Sloeserweij, dr. van Hendrik Sloeserweij en Hendrikje Smorenburg, geb. te De Bilt op 6 nov 1836, ovl. te Utrecht op 19 feb 1905.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Hendrikje, geb. te Kockengen op 15 jun 1865, ovl. te Kockengen op 22 sep 1865.

2.           Pieter, geb. te Kockengen op 28 jul 1867, ovl. te Utrecht op 20 jul 1951, volgt Xd.

3.           Hendrikje, geb. te Kockengen op 16 mrt 1869, ovl. te Huizen op 10 mrt 1945, tr. te Utrecht op 21 feb 1901 met Rijk van Es, zn. van Bartholemeus van Es en Johanna Meij, geb. te Utrecht op 15 nov 1876, ovl. te Soest op 8 mrt 1944.

4.           Annigje, geb. te Kockengen op 22 sep 1870, ovl. te Kockengen op 8 jul 1871.

5.           Hendrik, geb. te Kockengen op 18 dec 1871, ovl. te Kockengen op 11 jun 1872.

6.           Hendrik, geb. te Kockengen op 20 apr 1873, ovl. te Kockengen op 17 jul 1873.

7.           Hendrik, geb. te Kockengen op 12 mei 1874, ovl. te Kockengen op 7 nov 1879.

8.           Annetje, geb. te Kockengen op 30 jul 1875, ovl. te Kockengen op 6 nov 1879.

9.           Cornelis, geb. te Kockengen op 28 apr 1877, ovl. te Swartruggens [R.S.A.] op 12 jul 1935, volgt Xe.

10.         Margaretha, geb. te Kockengen op 25 feb 1879, ovl. te Kockengen op 31 okt 1879.

 

IXf.          Jan Alblas, (zn. van VIIId), geb. te Willige‑Langerak op 8 feb 1842, tr. te Hoenkoop op 25 jan 1867 met Adriana Bos, dr. van Theunis Jacob Bos en Theuntje de Wit, geb. te Benschop op 13 jun 1840.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Teunis, geb. te Achtienhoven op 5 sep 1868, ovl. te Wilnis op 19 dec 1937, volgt Xf.

2.           Peter, geb. te Achtienhoven op 15 dec 1870, ovl. te Ouder Amstel op 23 apr 1960, volgt Xg.

3.           Teuntje, geb. te Achtienhoven op 24 mrt 1872, tr. te Lange Ruige Weide op 14 sep 1900 met Jan Jacob de Hoog, geb. te Lange Ruige Weide op 14 mei 1872.

4.           Clasina, geb. te Achtienhoven op 17 jul 1873, ovl. te Utrecht op 12 dec 1958, volgt Xh.

5.           Jan, geb. te Achtienhoven op 26 nov 1875, ovl. te Woudenberg op 19 dec 1964, volgt Xi.

6.           Gerrit, geb. te Utrecht op 15 okt 1882, ovl. te Utrecht op 10 feb 1968, volgt Xj.

7.           Annigje, geb. circa 1884.

8.           Elisabeth, geb. circa 1888.

 

IXg.         Annigje Alblas, (dr. van VIIId), geb. te Hoenkoop op 2 dec 1850, ovl. te Breukelen op 1 jul 1935, tr. met Arie de Groot.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Peter, geb. te Achtienhoven op 9 mei 1881, tr. met zijn nicht Annigje Hoogervorst, (dr. van IXb) (zie IXb).

 

IXh.         Teunis Alblas, (zn. van VIIIe), geb. te Lexmond op 19 dec 1827, ovl. te Giessendam op 7 aug 1903, tr. te Hoornaar op 1 nov 1856 met Jannigje Vlot, geb. te Hoornaar op 1 jul 1827, ovl. te Giessendam op 13 jun 1887.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gerrit, geb. te Hoornaar op 17 mei 1858, ovl. te Brandwijk op 1 dec 1929.

2.           Klaas, geb. te Noordeloos op 27 okt 1859, ovl. te Brandwijk op 20 mrt 1916.

3.           Elisabeth, geb. te Noordeloos op 4 apr 1862, ovl. te Noordeloos op 16 apr 1870.

4.           Annigje, geb. te Noordeloos op 8 jan 1864, ovl. te Giessendam op 7 okt 1886.

 

IXi.          Gijsbert Alleblas, (zn. van VIIIg), geb. te Stolwijk op 26 feb 1812, Rijksveldwachter, ovl. te Zwartsluis op 15 jan 1892, tr. te Zaltbommel op 29 nov 1844 met Elizabeth van Bentum, geb. te Hoogblokland op 17 mrt 1812, ovl. te Zwartsluis voor 1892.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Elisabeth Maria, geb. te Zaltbommel op 26 sep 1839, ovl. te Zwartsluis op 17 apr 1913, volgt Xk.

                

                       

                       

 

Gijsbert Alleblas en Elizabeth van Bentum

Op de huwelijks akte staat de vermelding "wettiging van 1 kind". Het kind is Elisabeth Maria van Bentum, geboren 26 september 1839.

 

IXj.          Aalbert Alblas, (zn. van VIIIg), geb. te Stolwijk op 9 mei 1816, metselaarsknecht, ovl. te Zevenhuizen op 3 feb 1862, tr. te Sluipwijk op 19 sep 1840 met Teuntje van Es, dr. van Frank Franksz. van Es en Cornelia Teunisdr. Burger, geb. te Reeuwijk op 6 apr 1817.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Frederik, geb. op 26 nov 1841, ovl. te Waddinxveen‑Noord op 16 jan 1842.

2.           Frank, geb. op 11 apr 1843, ovl. te Waddinxveen‑Noord op 8 sep 1843.

3.           Elisabeth, geb. te Waddinxveen op 23 dec 1844, ovl. te Maasland op 2 jan 1919, volgt Xl.

4.           Frank, geb. te Waddinxveen‑Broek op 2 nov 1847, ovl. te Waddinxveen op 9 okt 1942, volgt Xm.

5.           Cornelia, geb. op 24 sep 1850, ovl. te Zevenhuizen op 10 feb 1862.

6.           Frederica, geb. te Zevenhuizen op 17 aug 1853, tr. te Zevenhuizen op 16 mrt 1878 met Arie Schouten, geb. circa 1850.

7.           Albertus, geb. te Zevenhuizen op 17 dec 1857, volgt Xn.

 

IXk.         Gerrit Alblas, (zn. van VIIIg), geb. te Stolwijk op 28 aug 1819, boeren werkman, ovl. te Stolwijk op 4 okt 1880, tr. (1) te Berkenwoude op 11 sep 1843 met Hendrikje de Lange, dr. van Teunis de Lange en Adriana Pottuijt, geb. te Berkenwoude op 13 sep 1820, ovl. te Stolwijk op 15 apr 1862.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Frederik, geb. te Berkenwoude op 20 jan 1844, ovl. te Krimpen aan de Lek op 25 jan 1931, volgt Xo.

2.           Teunis, geb. te Stolwijk op 29 dec 1844, ovl. te Stolwijk op 1 feb 1845.

3.           Adriana, geb. te Stolwijk op 23 jun 1846, tr. te Stolwijk op 27 mei 1866 met Leendert den Dikken, geb. circa 1844.

4.           Elizabeth, geb. te Stolwijk op 17 mei 1849, ovl. te Stolwijk op 5 jun 1849.

5.           Teunis, geb. te Stolwijk op 16 aug 1850, ovl. te Stolwijk op 10 sep 1850.

6.           Teunis, geb. te Stolwijk op 14 jul 1851.

7.           Elizabeth, geb. te Stolwijk op 21 aug 1852, ovl. te Stolwijk op 18 dec 1852.

8.           Jacobus, geb. te Stolwijk op 6 feb 1854, ovl. te Stolwijk op 6 okt 1856.

9.           Elizabeth, geb. te Stolwijk op 10 nov 1855, ovl. te Stolwijk op 26 mrt 1856.

10.         Jacobus, geb. te Stolwijk op 9 jul 1859, ovl. te Stolwijk op 1 sep 1859.

11.         Gerrit Jacobus, geb. te Stolwijk op 12 jul 1861, ovl. te Stolwijk op 2 jun 1862.

 

                 Gerrit Alblas, tr. (2) te Stolwijk op 9 dec 1865 met Pietertje Burger, dr. van Bastiaan Burger en Cornelia Mak, geb. circa 1 jan 1822.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Gerrigje, geb. te Stolwijk op 12 jan 1869, ovl. te Stolwijk op 30 jun 1886.

 

IXl.          Teunis Alblas, (zn. van VIIIg), geb. te Stolwijk op 7 nov 1827, korenmolenaarsknecht, ovl. te 's‑Gravenzande op 17 mrt 1885, tr. te Zevenhuizen op 11 mrt 1854 met Klaasje Suiker, dr. van Klaas Suiker en Alida Bos, geb. te Zevenhuizen op 7 jun 1828, ovl. te 's‑Gravenzande op 16 mrt 1919.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Elisabeth, geb. te 's‑Gravenzande op 8 feb 1855, tr. te 's‑Gravenzande op 8 nov 1878 met Hendrik Lodewijk Casimier, zn. van Hendrik Lodewijk Casimier en Maartje Baan, geb. te Purmerend op 26 mrt 1851, brievenbesteller, ovl. te Leiden op 22 jan 1906.

2.           Klaas, geb. te Bleiswijk op 23 okt 1856, ovl. te 's‑Gravenzande op 30 mrt 1894, volgt Xp.

3.           Frederika, geb. te Bleiswijk op 11 sep 1860, volgt Xq.

 

IXm.        Heijltje Alblas, (dr. van VIIIh), geb. te Langerak op 1 nov 1808, ged. te Langerak op 8 nov 1808, diensbode, ovl. te Langerak op 7 aug 1875, tr. te Langerak op 13 apr 1827 met Daniël Haas, zn. van Johannes Haas en Aantje Hoogewerf, ged. te Ameide op 13 jun 1801, boerenknecht.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Emmigje de Haas, geb. te Langerak op 18 aug 1831.

2.           Teuntje de Haas, geb. te Langerak circa 1837, ovl. te Langerak op 25 aug 1839.

3.           Johanna de Haas, geb. te Langerak op 5 okt 1842.

4.           Peter de Haas, geb. te Langerak op 27 apr 1846.

 

IXn.         Gerrigje Alblas, (dr. van VIIIh), geb. te Langerak voor 1813, diensbode, ovl. te Ameide op 18 apr 1858,

                 een zoon:

1.           Teunis Alblas, geb. te Langerak op 29 jan 1833, ovl. te Langerak op 14 mei 1833.

 

                 Gerrigje Alblas, tr. te Langerak op 17 sep 1836 met Teunis van den Hoven, zn. van Teunis van den Hoven en Aachje Verschoor, geb. te Willige‑Langerak circa 1806, arbeider.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Peter, geb. te Ameide in 1842, tr. (1) te Alkmaar op 17 dec 1865 met Antje van Voorts, dr. van Willem van Voorts en Huibertje Konijn, geb. te Egmond aan Zee in 1842, tr. (2) te Alkmaar op 4 dec 1892 met Elisabeth Geertruida Dekker, dr. van Jacob Dekker en Hendrica Helena Johanna van Engelen, geb. te Alkmaar in 1856.

 

IXo.         Maria Alblas, (dr. van VIIIh), geb. te Langerak op 15 jun 1823, ovl. te Hoornaar op 5 sep 1891,

                 een dochter:

1.           Emmigje Alblas, geb. te Langerak op 6 jun 1850, ovl. te Langerak op 15 sep 1852.

 

                 Maria Alblas, tr. te Hoornaar op 21 jan 1859 met Arie Hooikaas, geb. te Hoogblokland op 11 okt 1814, ovl. te Hoornaar op 28 nov 1893.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Willemijntje Emmigje, geb. te Hoornaar op 21 apr 1865, ovl. te Hoornaar op 6 jan 1939.

 

IXp.         Gijsbertus Alblas, (zn. van VIIIi), geb. te Langerak op 17 feb 1808, boer, ovl. te Veur op 7 jul 1883, tr. (1) te Groot Ammers op 12 mrt 1830 met Elisabeth Zwijnenburg, dr. van Leendert Zwijnenburg en Baartje Hogendoorn, geb. te Groot Ammers circa 1810, ovl. te Veur op 14 jan 1847.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Margarheta, geb. te Groot Ammers op 31 aug 1830, volgt Xr.

2.           Bartje, geb. te Groot Ammers op 31 mrt 1832, ovl. te 's‑Gravenhage op 13 apr 1878, tr. te Veur op 4 mei 1860 met Johannes Schmal, zn. van Johannes Pieter Schmal en Johanna Jacoba Beuker, geb. te Voorburg op 15 mrt 1828, huisschilder, ovl. te Voorburg op 5 mrt 1900.

3.           Leendert, geb. te Groot Ammers op 28 dec 1833, volgt Xs.

4.           Gijsbert, geb. te Veur op 5 jun 1835, tr. te Mijdrecht op 28 apr 1869 met Klasina de Graaff, geb. te Mijdrecht in 1830.

5.           Neeltje, geb. te Veur op 8 dec 1836, ovl. te Veur op 30 mrt 1839.

6.           Adriana, geb. te Veur op 1 mrt 1838, ovl. te Veur op 5 sep 1838.

7.           Adriana, geb. te Veur op 15 mrt 1839, ovl. te Veur op 2 jul 1841.

8.           Cornelis, geb. te Veur op 25 mrt 1840, ovl. te Veur op 20 jun 1840.

9.           Nicolaas, geb. te Veur op 12 jan 1842, ovl. te Wassenaar op 12 aug 1920, volgt Xt.

10.         Elisabeth, geb. te Veur op 5 jul 1843, ovl. te Veur op 5 aug 1848.

11.         Neeltje, geb. te Veur op 20 mei 1844, ovl. te Veur op 30 apr 1848.

 

                 Gijsbertus Alblas, tr. (2) te Voorschoten op 28 apr 1848 met Maartje van der Kwaak, dr. van Dirk van der Kwaak en Geertje Keijzer, geb. te Rijnsburg op 9 feb 1817, ovl. te Veur op 11 mrt 1886.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Dirk, geb. te Veur op 12 nov 1848, ovl. te Veur op 16 jan 1920.

2.           Gerard, geb. te Veur op 10 aug 1850, ovl. te Veur op 30 okt 1850.

3.           Geertje, geb. te Veur op 6 nov 1851, ovl. te Veur op 15 jun 1853.

4.           Gerard, geb. te Veur op 30 aug 1853, ovl. te Veur op 31 mei 1937, volgt Xu.

5.           Albertus, geb. te Veur op 5 mrt 1859, ovl. te 's‑Gravenhage op 28 apr 1937, volgt Xv.

 

IXq.         Anna Alblas, (dr. van VIIIj), geb. te Ameide op 6 jan 1821, tr. te Ameide op 24 mei 1845 met Jasper Labee, zn. van Cornelis Labee en Joanna Bouwman, geb. te Ameide op 30 jul 1825.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te Ameide op 16 aug 1846, ovl. te Ameide op 12 jan 1852.

2.           Arie, geb. te Ameide op 16 dec 1849.

3.           Anna, geb. te Ameide op 1 feb 1852.

4.           Johanna, geb. te Ameide op 10 aug 1855.

5.           Magdalena, geb. te Ameide op 5 okt 1858.

6.           Bergetta Margrita, geb. te Ameide op 2 mrt 1862.

7.           Cornelis, geb. te Ameide op 27 jul 1865.

 

IXr.          Andries Alblas, (zn. van VIIIj), geb. te Ameide op 21 feb 1830, tr. (1) te Ameide op 5 jan 1855 Akte 1 met Aartje Kars, geb. te Lopik op 14 feb 1833, ovl. te Ameide op 24 nov 1868.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Aagje, geb. te Ameide op 7 apr 1855, ovl. te Ameide op 13 jan 1934, volgt Xw.

2.           Mattheus, geb. te Ameide op 6 apr 1858, volgt Xx.

3.           Jan, geb. te Ameide op 18 feb 1860, ovl. te Ameide op 5 sep 1942, volgt Xy.

4.           Teunis, geb. te Ameide op 18 jun 1860.

5.           Annigje, geb. te Ameide op 7 mei 1864, ovl. te Tiel op 8 apr 1938, volgt Xz.

6.           Leendert, geb. te Ameide op 12 feb 1866, ovl. te Ameide op 20 mei 1867.

 

                 Andries Alblas, tr. (2) te Ameide op 27 aug 1877 met Klazina Versluis, geb. te Streefkerk op 3 mrt 1837.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Anton, geb. te Ameide op 5 feb 1878.

2.           Jan, geb. te Ameide op 10 mei 1879, ovl. te Ameide op 28 mei 1879.

3.           Grietje, geb. te Ameide op 9 feb 1881, ovl. te Ameide op 23 mei 1881.

4.           Grietje, geb. te Ameide op 8 apr 1882, ovl. te Ameide op 28 dec 1955.

5.           Jan, geb. te Ameide op 18 jan 1887.

 

IXs.          Maria Alblas, (dr. van VIIIm), geb. te Molenaarsgraaf op 27 feb 1837, ovl. te Brandwijk op 6 feb 1908,

                 een dochter:

1.           Maria Alblas, geb. te Wijngaarden op 3 nov 1863.

 

                 Maria Alblas, tr. te Bleskensgraaf op 26 jan 1872 met Maarten Hoeflaak, zn. van Nicolaas Hoeflaak, geb. in 1847.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Annigje, geb. te Ottoland op 9 sep 1873, tr. te Brandwijk op 15 okt 1896 met Willem Beuzekom, zn. van Bart Beuzekom en Johanna van 't Verlaat, geb. te Giessendam op 4 nov 1876.

2.           Lena, geb. te Brandwijk op 2 dec 1877, tr. te Brandwijk op 25 jan 1901 met Teunis Smit, zn. van Hendrik Smit en Niesje de Jong, geb. te Brandwijk op 9 sep 1874.

 

IXt.          Adriana Alblas, (dr. van VIIIn), geb. op 22 nov 1852, tr. te Streefkerk op 2 aug 1872 met Willem Brand, geb. circa 1846.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jacoba, geb. te Streefkerk circa 1877, ovl. te Streefkerk in 1940.

 

IXu.         Aart Alblas, (zn. van VIIIn), geb. te Streefkerk op 11 okt 1857, landbouwer, ovl. te Gorinchem op 5 mei 1919, tr. te Brandwijk op 24 okt 1890 met Metje van 't Hof, dr. van Hendrik van 't Hof en Jaantje Rietveld, geb. te Hoogblokland op 26 apr 1867, ovl. te Streefkerk op 23 jan 1935.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jannigje van 't Hof, geb. te Brandwijk op 8 jan 1886, ovl. te Brandwijk op 5 apr 1886.

2.           Hendrik, geb. te Brandwijk op 24 nov 1890, ovl. te Brandwijk op 23 dec 1890.

3.           Annigje, geb. te Brandwijk op 5 dec 1891, ovl. te Brandwijk op 15 dec 1891.

4.           Annigje, geb. te Streefkerk op 13 okt 1892.

5.           Hendrik, geb. te Streefkerk op 11 jul 1894, tr. te Streefkerk op 25 mei 1928 met Alida Sprong, geb. te Streefkerk op 6 mei 1901.

6.           Jannigje, geb. te Streefkerk op 10 aug 1895, tr. te Blokzijl op 30 nov 1916 met Teunis Christiaan Mourik, zn. van Cornelis Mourik (koopman) en Maaike Cornelia Stam, geb. te Groot Ammers in 1891, kaasmaker.

7.           Abraham, geb. te Streefkerk op 31 mei 1897, ovl. te Streefkerk op 21 jul 1897.

8.           Abraham, geb. te Streefkerk op 5 dec 1898, ovl. te Groot Ammers op 11 jan 1973, volgt Xaa.

9.           Cornelis, geb. te Streefkerk op 29 jan 1900.

10.         Bastiaan, geb. te Streefkerk op 6 apr 1901, ovl. te Streefkerk op 25 jul 1901.

11.         Bastiaantje, geb. te Streefkerk op 28 jun 1902, ovl. te Streefkerk op 22 jul 1902.

12.         Krijna, geb. te Streefkerk op 1 aug 1903.

13.         Aart, geb. te Streefkerk op 3 okt 1904, ovl. te Streefkerk op 5 nov 1904.

14.         Aart, geb. te Streefkerk op 12 jan 1906, ovl. te Streefkerk op 19 jul 1907.

15.         Sijgje, geb. te Streefkerk op 13 nov 1908, ovl. te Streefkerk op 22 dec 1908.

16.         Aart, geb. te Streefkerk op 10 jul 1910, ovl. op 1 jun 1984, volgt Xab.

17.         Bastiaan, geb. te Streefkerk op 20 jul 1911.

 

Jannigje van 't Hof.

Bij de geboorte van Jannigje was Metje ongehuwd.

 

IXv.         Adriana Alblas, (dr. van VIIIq), geb. te Wateringen op 8 feb 1839, ovl. te Vlaardingen op 22 mrt 1918, tr. te Maasland op 8 mei 1863 met Gerrit Mostert, zn. van Maarten Mostert en Cornelia Oosterloo, geb. te Maasland op 8 jul 1829, ovl. te Maasland op 23 mrt 1899.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelia, geb. te Maasland op 4 feb 1864, ovl. te Maasland op 1 jan 1940, tr. te Maasland op 17 aug 1888 met Pieter de Zeeuw, geb. circa 1864.

2.           Antje, geb. te Maasland op 10 dec 1865.

3.           Maarten, geb. te Maasland op 19 nov 1868, ovl. te Maasland op 22 apr 1942, tr. te Maasland op 15 mei 1891 met Leentje Lievaart, geb. te Rozenburg op 7 feb 1866, ovl. te Maasland op 26 jul 1928.

4.           IJsbrand, geb. te Maasland op 13 mrt 1870, tr. te Maasland op 18 nov 1892 met Jannetje van Bergen, dr. van Arij van Bergen, geb. te Maasland circa 1869.

5.           Elizabeth, geb. te Maasland op 7 dec 1872, ovl. te Maasland op 1 apr 1873.

6.           Elizabeth, geb. te Maasland op 18 apr 1874, tr. te Maasland op 18 mei 1894 met Hendrik Mostert, zn. van Arij Mostert en Maria Meijnders, geb. te Naaldwijk circa 1868.

7.           Gerrit, geb. te Maasland op 27 jun 1878.

 

IXw.        Jilles Alleblas, (zn. van VIIIq), geb. te Wateringen op 19 mei 1843, arbeider, ovl. te Wateringen op 19 dec 1927, tr. (1) te Naaldwijk op 1 nov 1873 met Pieternella Zwaanswijk, geb. te Naaldwijk op 23 okt 1844.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Sijbrand Alblas, geb. te Wateringen op 25 okt 1874, ovl. te Wateringen op 23 nov 1964, volgt Xac.

2.           Geertruda Jeanne Alblas, geb. te Wateringen op 19 sep 1876, volgt Xad.

3.           Marinus Alblas, geb. te Monster op 18 nov 1878, volgt Xae.

 

Jilles Alleblas.

Bij de geboorte aangiften van de kinderen wordt de naam van de vader aangegeven als Jillis Alblas, op de eigen geboorte akte staat echter Jilles Alleblas.

 

                 Jilles Alleblas, tr. (2) te De Lier op 20 nov 1885 met Neeltje van der Lugt, geb. te De Lier op 8 jan 1855, ovl. te Wateringen op 23 nov 1927.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Trijntje Alblas, geb. te Monster op 18 dec 1886.

2.           Antje Alblas, geb. te Monster op 14 jul 1889, tr. te Naaldwijk op 27 jun 1912 met Evert van Beek, geb. te Naaldwijk in 1889.

3.           Arie Alblas, geb. te Monster op 17 mei 1892, ovl. op 2 nov 1970, volgt Xaf.

4.           Neeltje Alblas, geb. te Monster op 1 feb 1894, tr. te Wateringen op 17 nov 1925 met Pleun van der Lugt, geb. te Vrijenban op 2 aug 1898.

5.           Adriana Alblas, geb. te Monster op 3 jun 1896, ovl. te Wateringen op 21 jun 1963, tr. te Wateringen op 2 feb 1917 met Jasper Leendert van der Meer, geb. te Monster op 5 mrt 1896.

 

IXx.         Arie Alblas, (zn. van VIIIq), geb. te Wateringen op 4 aug 1845, ovl. te Monster op 2 nov 1900, tr. te Monster op 11 jan 1879 met Stijntje de Munnik, geb. te 's‑Gravenzande circa 1847.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Sijbrand Jochem, geb. te Gallien [Duitsland] in 1870, ovl. te Monster op 15 dec 1914, relatie met Catharina de Jong, geb. in 1882.

 

IXy.         Cornelia Alblas, (dr. van VIIIq), geb. te Kwintsheul op 5 okt 1847, ovl. te 's‑Gravenzande op 27 jun 1933, tr. te 's‑Gravenzande op 5 apr 1872 met Arend van der Boom, geb. te 's‑Gravenzande op 10 sep 1842, timmerman/aannemer, ovl. te 's‑Gravenzande op 27 nov 1914.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Maria, geb. te 's‑Gravenzande op 11 jan 1873, ovl. te Ede op 23 sep 1943.

2.           Sijbrand, geb. te 's‑Gravenzande op 10 sep 1874, timmerman.

3.           Cornelis, geb. te 's‑Gravenzande op 30 okt 1876, timmerman/aannemer, ovl. te 's‑Gravenhage op 1 okt 1952.

4.           Dirk Anthonie, geb. te 's‑Gravenzande op 17 dec 1878, ovl. te 's‑Gravenzande op 12 aug 1895.

5.           Arie, geb. te 's‑Gravenzande op 20 okt 1880, ovl. te 's‑Gravenzande op 10 mrt 1881.

6.           Arie, geb. te 's‑Gravenzande op 21 jan 1882, timmerman/aannemer, ovl. te Delft op 24 apr 1979.

7.           Anton, geb. te 's‑Gravenzande op 15 jan 1884, timmerman,meubelmaker,beeldh, ovl. te 's‑Gravenzande op 12 apr 1972.

8.           Cornelia, geb. te 's‑Gravenzande op 6 feb 1886, ovl. te 's‑Gravenzande op 15 jul 1942.

9.           Wilhelmina, geb. te 's‑Gravenzande op 8 jul 1888, ovl. te 's‑Gravenzande op 29 jan 1932.

10.         Adriana Hendrika, geb. te 's‑Gravenzande op 30 mrt 1890, ovl. te 's‑Gravenhage op 29 jan 1932.

 

IXz.         Antje Alblas, (dr. van VIIIq), geb. te Monster op 1 sep 1853, ovl. te Delft op 14 dec 1941, tr. te Monster op 25 sep 1875 met Karel Alkemade, geb. te Pijnakker op 13 apr 1852, schipper, koopman, ovl. te Delft op 18 okt 1920.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Karel Sijbrand, geb. te Pijnacker op 12 mei 1876, tr. te Delft op 8 okt 1902 met Anthonia Turkenburg, geb. te Delft op 31 mrt 1876.

2.           Adriana Johanna, geb. te Pijnacker op 21 aug 1877, volgt Xag.

3.           Sijbrand Willem, geb. te Delft circa 23 jan 1879, ovl. te Delft op 16 jun 1898.

4.           Johanna Wilhelmina, geb. te Delft op 20 dec 1881, tr. te Delft op 29 aug 1906 met Abraham Vogelaar, geb. te Delft circa 1882.

5.           Willem Arie, geb. te Delft op 27 jun 1883, ovl. te Delft op 10 apr 1893.

6.           Wilhelmina Antje, geb. te Delft op 28 okt 1884, ovl. te Delft op 15 mei 1888.

7.           Antje Carolina, geb. te Delft op 6 feb 1887, tr. te Delft op 9 feb 1916 met Anthonij van Bemmel, geb. te Delft circa 1892.

8.           Cornelis Hendrik, geb. te Delft op 13 apr 1888, ovl. te Pijnacker op 11 okt 1917, tr. op 7 mei 1913 met Hendrika Bemener, geb. te 's‑Gravenhage op 11 jan 1892.

9.           Wilhelmina Gerritje, geb. te Delft op 18 jan 1891, ovl. te Delft op 13 aug 1978, begr. te Delft op 17 aug 1978, tr. te Delft op 26 jan 1916, kerk.huw. te Delft op 26 jan 1916 met Johannes Jacobus Buchel, geb. te Delft op 10 okt 1890.

 

IXaa.        Wilhelmina Alblas, (dr. van VIIIq), geb. te Monster op 24 apr 1863, tr. te De Lier op 31 jul 1885 met Johannes de Bruin, zn. van Jan de Bruin en Trijntje Molenaar, geb. te Maasland circa 1865, ovl. te Loosduinen op 3 okt 1910.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Trijntje, geb. te De Lier op 6 mrt 1887, ovl. te Naaldwijk op 14 apr 1917, tr. met Maarten Binnendijk.

2.           Adriana, geb. te De Lier op 9 feb 1889, tr. te De Lier op 6 dec 1912 met Johannes Gerardus Valstar, zn. van Arie Valstar en Stijntje Immerzeel, geb. te Naaldwijk op 27 jun 1885.

3.           Sijbrand, geb. te De Lier in 1894, ovl. te De Lier op 7 apr 1895.

 

IXab.       Adriana Cornelia Alblas, (dr. van VIIIr), geb. te Sleeuwijk op 9 okt 1834, tr. (1) te Monster op 8 mei 1858 met Jacob van der Burg, zn. van Jacob van der Burg en Jacoba de Bruijn, geb. te Brielle op 30 dec 1829, bezemmaker, spekslager.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Jacob, geb. te Brielle op 13 sep 1859, ovl. te Brielle op 8 apr 1860.

2.           Johannes, geb. te Brielle op 31 jan 1861, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 10 nov 1947, tr. te Schiedam op 14 mei 1890 met Petronella Hille, dr. van Jacob Hille en Petronella Weij, geb. te Schiedam circa 1870.

3.           Jacob, geb. te Schiedam op 10 sep 1863.

 

                 Jacob van der Burg, zn. van Jacob van der Burg en Jacoba de Bruijn, tr. (1) te Brielle op 5 jun 1851 met Johanna Maria van der Reijden, dr. van Pieter van der Reijden en Trijntje Kraijenbrink, geb. te Brielle op 25 mrt 1826.

 

                 Adriana Cornelia Alblas, tr. (2) te Schiedam op 17 apr 1867 met Pieter Cornelis Johannes Hoppe, zn. van Johannes Hendrik Hoppe en Neeltje van Lom, geb. te Schiedam in 1834.

 

                 Adriana Cornelia Alblas, tr. (3) te Schiedam op 22 nov 1882 met Johann Howe, zn. van Johann Howe en Friederike Focke, geb. te Bremen [Duitsland] in 1860.

 

IXac.        Bastiaan Alleblas, (zn. van VIIIr), geb. te Monster op 6 sep 1837, houtzaagmolenaar In 1811 kocht Bastiaan Alleblas houtzaagmolen "De Gunst", na zijn overlijden werd de houtzaagmolen verkocht aan Nicolaas Hugo Polycarpus van Steekelenburg, ovl. te Wateringen op 9 jan 1897, tr. (1) te Delft op 6 jan 1860 met Ariaantje van Velzen, dr. van Pieter van Velzen en Neeltje Verhoeff, geb. te Berkel op 5 jul 1837.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis, geb. te Monster op 1 mrt 1860, ovl. te Monster op 5 mrt 1860.

2.           Neeltje, geb. te Monster op 25 jan 1862, ovl. te Monster op 18 jan 1909, volgt Xah.

3.           Cornelis Jacobus, geb. te Monster op 14 jun 1864, ovl. te Naaldwijk op 19 jul 1953, volgt Xai.

4.           Jacobus, geb. te Monster op 30 jan 1866, ovl. te Naaldwijk op 20 apr 1927, volgt Xaj.

5.           Jacoba, geb. te Monster op 8 jun 1867, ovl. te Monster op 28 apr 1868.

6.           Arend, geb. te Monster op 11 nov 1868, ovl. te Wateringen op 8 apr 1949, volgt Xak.

7.           Jacobus Wilhelmus, geb. te Monster op 14 aug 1871, timmerman, ovl. te Naaldwijk op 21 okt 1952, tr. te Naaldwijk op 3 dec 1892 met Adriana Nicolai, geb. te Naaldwijk circa 1872.

8.           Pieter, geb. te Monster op 29 mrt 1874, ovl. te Monster op 22 jul 1874.

9.           Maaike, geb. te Monster op 12 nov 1875, ovl. te Monster op 3 jul 1876.

10.         Anna Maria, geb. te Monster op 28 jan 1877, ovl. te Monster op 8 aug 1877.

11.         Johannes Marinus, geb. te Monster op 11 feb 1878, ovl. te Delft op 20 nov 1953, volgt Xal.

 

                 Bastiaan Alleblas, tr. (2) te Loosduinen op 21 okt 1891 met Jannetje Broekhoven, geb. circa 1840.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Marinus Jacobus, geb. te Wateringen op 10 dec 1892, ovl. te Wateringen op 16 jan 1893.

2.           Bastiaan, geb. te Wateringen op 5 mrt 1897, ovl. te Wateringen op 7 apr 1897.

 

IXad.       Jacoba Alblas, (dr. van VIIIr), geb. te Monster op 3 feb 1839, dienstbode, ovl. te Utrecht op 1 feb 1921, tr. te Monster op 20 apr 1859 met Wilhelmus Andreas Mathlener, zn. van Hendrikus Mathlener en Apolonia Kroesbeek, geb. te Pijnacker op 28 apr 1835, winkelier.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Apolonia Johanna, geb. te Monster op 18 jan 1860.

2.           Maria Cornelia, geb. te Rotterdam op 22 jun 1861, ovl. te Monster op 4 mei 1862.

3.           Hendrik Cornelis, geb. te Monster op 1 aug 1863, ovl. te Monster op 4 nov 1864.

4.           Maaike, geb. te Monster op 14 aug 1868.

5.           Theodora Aleida, geb. te Monster in 1870, ovl. te Monster op 16 jun 1870.

6.           Johan Cornelis, geb. te Monster op 28 aug 1872.

7.           Hendrik Cornelis, geb. te Monster op 9 okt 1875, ovl. te Monster op 4 aug 1876.

8.           Johanna Wilhelmina, geb. te Monster op 10 mrt 1877.

9.           Hermanus Cornelis, geb. te Monster op 4 nov 1879.

 

IXae.        Adriana Alblas, (dr. van VIIIs), geb. te Wateringen op 10 dec 1842, ovl. te Wateringen op 8 aug 1926, tr. te Rijswijk op 11 jun 1875 met Hugo Kans, zn. van Joost Kans en Elisabeth van der Voort, geb. te Rijswijk op 3 okt 1843, ovl. te Andijk op 8 apr 1880.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Joost, geb. te Naaldwijk in 1876, tr. te Naaldwijk op 27 aug 1896 met Pieternella Dijkshoorn, dr. van Pieter Dijkshoorn en Jannetje van der Smient, geb. in 1872.

2.           Dirkje, geb. te Wateringen in 1878, tr. te Wateringen op 6 sep 1899 met Gerrit van der Kruit, zn. van Cornelis van der Kruit en Petronella Hombroeck, geb. in 1872.

 

                 Adriana Alblas,

                 een zoon:

1.           Adrianus Alblas, geb. te Wateringen op 25 apr 1883, volgt Xam.

 

IXaf.        Magdalena Alleblas, (dr. van VIIIs), geb. te Wateringen op 14 jul 1845, ovl. te Delft op 29 jun 1924, tr. te Wateringen op 16 jul 1869 met Arnoldus de Kok, geb. te Wateringen op 13 jun 1837, arbeider, ovl. te Delft op 16 jan 1918.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Johanna Elizabeth, geb. te Wateringen op 25 mei 1870, ovl. te Delft op 29 okt 1948, volgt Xan.

2.           Cornelis, geb. te Wateringen op 1 feb 1873.

3.           Elizabeth, geb. te Wateringen op 7 feb 1874, tr. te Delft op 4 sep 1895 met Cornelis Johannes van der Drift, geb. te Nootdorp circa 1873.

4.           Theodorus, geb. te Wateringen op 22 feb 1878, ovl. te Delft op 28 dec 1940, tr. te Delft op 23 dec 1903 met Adriana Frijlink, geb. te 's‑Gravenhage circa 1878.

 

IXag.       Jillis Alblas, (zn. van VIIIs), geb. te Monster op 26 nov 1848, tr. te Naaldwijk op 17 mei 1884 met Metje Wessteijn, geb. te Naaldwijk in 1850.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Bertus, geb. te Naaldwijk op 27 jan 1885.

2.           Pietertje, geb. te Naaldwijk op 15 jul 1886.

3.           Frank, geb. te Naaldwijk op 4 nov 1887.

4.           Dirkje, geb. te Naaldwijk op 15 dec 1888.

5.           Johanna Christine, geb. te Wateringen op 18 nov 1889, ovl. te Wateringen op 31 dec 1889.

6.           Arie, geb. te Wateringen op 4 mrt 1891, ovl. te Wateringen op 5 jul 1891.

 

IXah.       Jilles Alblas, (zn. van VIIIt), geb. te Delfshaven op 17 okt 1840, kleermaker, ovl. te Schiedam op 20 aug 1926, tr. (1) te Overschie op 15 jul 1871 met Johanna Huys, geb. te Overschie op 22 feb 1849, ovl. te Schiedam op 27 nov 1878.

                 Uit dit huwelijk:

1.           Pieter, geb. te Overschie op 6 apr 1872, letterzetter, ovl. te Nijmegen op 11 nov 1918, tr. te Nijmegen op 27 jul 1906 met Sophia Hendrika Bongers, dr. van Hendrik Bongers en Sophia Staleman, geb. te Hellevoetsluis op 21 mei 1863.

2.           Abraham, geb. te Schiedam op 13 jun 1874, ovl. te 's‑Gravenhage op 17 feb 1955, volgt Xao.

3.           Johanna Petronella, geb. te Schiedam op 31 dec 1875, ovl. te Harderwijk op 17 mei 1952, tr. te Amersfoort op 12 sep 1929 met Hendrik Jan Koers, geb. circa 1865, ovl. in 1942.

4.           Martinus, geb. te Overschie op 28 feb 1878, ovl. te Overschie op 26 nov 1878.

 

                 Jilles Alblas, tr. (2) te Schiedam op 12 nov 1884 met Jannetje van Gerven, geb. te Schiedam op 21 mei 1843.

 

IXai.        Cornelis Alblas, (zn. van VIIIt), geb. te Monster op 12 nov 1845, brandersknecht, tr. te Schiedam op 7 dec 1870 met Lijdia Maria Roepel