Ten gevolge van Cornelia

       

 

of:

‘een vrouw met een verleden is

een vrouw zonder toekomst

 

 

H.J. Habermehl

 

   

Alphen aan den Rijn,  december 2004

 

 

Het begon als een gewone genealogie: broers en zusters, een tante, een oom, verre tantes, verdwenen ooms.

Zelf deed ik wat hand- en spanwerk omdat ik in het westen woon en wij beiden geloven in het echte contact met het vergeelde papier van authentieke documenten. Ik zocht en noteerde, Hugo Habermehl schetste relatiemogelijkheden en tekende strakke schema’s.

Toen kreeg ik van Wim Kruize een intrigerende brief over een verontwaardigde kerkenraad en een weinig deemoedige stammoeder van drie zonen: Cornelia Alblas. Deze Cornelia begon zich te gedragen als de Sandeman in de sherryreclame: even een tipje laten zien en dan weer spoorloos.

De oplossing van het opvoedingsoord Veenhuizen bleek een doodlopende weg. Keer op keer kamde ik in Gouda de archieven van Waddinxveen uit en vaak vond ik het vervolg in een aanpalend dorp, meestal zonder genoteerde verwijzing. Weduwnaar Schrek dook op als echtgenoot, hij werd de vader van vijf kinderen, daarna werd hij in vreemde bodem tot zijn vaderen vergaderd; Cornelia ontpopte zich kort als kroegbazin en kreeg een kind op eigen naam; Cornelia liet in Oudshoorn een bejaarde timmerman vader en echtgenoot worden en tot slot vond Cornelia in Zoeterwoude ook geen rust want daar zocht een dochter met een voorkind de moederlijke vleugels.

Toen Cornelia toch op het dorpskerkhof te rusten gelegd was, begon de zoektocht naar haar verspreide nageslacht. Haar zonen leefden in Vlaardingerambacht, Waddinxveen,   Alphen en Schiedam. Eén dochter kwam met haar uitbreidende gezin in de modder en de malaria van de ingepolderde Haarlemmermeer terecht en later in het graversdorp van het Noordzeekanaal. Een tweede dochter bleef het veen trouw in Reeuwijk. Een derde dochter kwam uiteindelijk in de duin- en bollenstreek terecht en haar jongste dochter vond een gezin in de droogmakerijen nabij Mijdrecht.

Na een zoektocht met veel doodlopende wegen is haar heftige leven en dat van haar directe nazaten duidelijk in kaart gebracht. De meest intrigerende vraag blijft echter of haar kinderen en kleinkinderen ooit geweten hebben wat nu kenbaar gemaakt is. De tijd verklaart veel, maar lang niet alles.

 

                                                                                    Henk Jan Habermehl

 

  

Op 28 september 1800 werd er in Waddinxveen een kind gedoopt. Het was geboren in Noord-Waddinxveen, het gebied ten zuiden van de Snijdelwijk van Boskoop, ten westen van de Gouwe, ten noorden van het midden van Waddinxveen, de Jan Dorrekenskade. De huisjes van deze dorpsgemeenschap stonden langs de Noordeindeweg naar Boskoop, de Kerkweg naar de brug over de Gouwe en nabij de papier- en trasmolens langs de Gouwe. Het gebied achter de Kerkweg heette Hubertsgerecht. De hele streek verdween ten gevolge van de turfwinning, eerst in dagbouw, maar nu al decennia in baggerbouw, onder water. Vanaf de brug van Waddinxveen meanderde de Gouwe heel sterk richting Gouda, ten westen was het gebied van Zuid-Waddinxveen, voornamelijk langs de Gouwekade, bestaande uit houtverwerkingsbedrijfjes, boerderijtjes en verveningsbedrijven. De gebiedjes en buurtschapjes heetten: Het Weegje, Broek, Land van Thuil en Broekhuizen tot de Hollandse IJssel. Aan de andere kant van de Gouwe, ten noorden van de stad Gouda viel alles onder de naam Bloemendaal.

Voor de eeuwwisseling waren de schokkende gebeurtenissen aan dit gebied voorbijgegaan: twee uur gaans naar het zuiden was Wilhelmina van Pruisen geschoffeerd; twee uur gaans naar het noorden waren daarop de Pruisische troepen voorbijgetrokken op weg naar Amsterdam. De oude Republiek was ingestort en de Bataafse Republiek ingesteld. In Frankrijk was de adel onder de guillotine gedecimeerd, nadat velen op basis van ‘na ons de zondvloed’ het er nog even van genomen hadden; vooruitziende geesten begrepen dat de derde stand en elders zelfs de vierde stand onder de leuze ‘ni dieu ni maitre’ de macht zouden grijpen en de onderdrukking niet minder zouden laten zijn. Gildenstelsel en handarbeid waren in hun nadagen gekomen, in sommige geesten rijpten al ideeën over werktuigen. In het hart van Holland gistte het nog niet. De Patriotten en de Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap werden nog niet ten volle begrepen. Het stelsel van trekschuiten werd nog hoog geroemd wegens de snelheid en efficiëntie. In herfst en winter waren de landwegen onbegaanbaar, behalve bij volle maan was het ’s avonds aardedonker op straat waar de klapwaker de sociale veiligheid garandeerde en het ritme van het etmaal aangaf.

Overdag lette men op elkaar: men leefde in situaties met drie generaties in één huis, met dienstpersoneel en/of kostgangers. Op alleengaanden was de maatschappij niet ingesteld, voor onmaatschappelijken was er een snelle route naar buiten de banpalen. Kerk en staat waren in personen nauw verweven, maar het eerste vangnet was de familie, het tweede vormde de kerkelijke diaconie en slechts in grotere plaatsen werden de echte paria’s opgenomen in werk- en verblijfplaatsen als het Gemeentelijke Armenhuis, Rasphuis, Weeshuis enz.  Zonder doopbewijs was nauwelijks te leven: de akte van indemniteit vermeldde iemands herkomst čn de belofte dat de plaats van geboorte in geval van een armoedeval  - ‘wat God verhoede’-  en dat was zeer welgemeend van de burgerlijke overheid- zou zorgen voor ondersteuning op een minimum niveau.

 De kerk was dan ook de basis van de sociale zorg en niemand wilde zich daaraan onttrekken. Wel was de Hollander een aartsprotestant: het eigen geweten, meer nog, de eigen visie, mening, gedachte, bekrompenheid, halsstarrigheid bepaalde de verwerking van de leer. En hoe moerassiger de bodem, hoe zwaarder het geloof. Het was juist in Waddinxveen dat een halve generatie later de Zwijndrechtse Nieuwlichters voedingsbodem vonden. Maar de profetes Maria Leer was geen lichtend voorbeeld voor Cornelia.  Onze Cornelia Alblas leefde aan het begin van de Victoriaanse tijd, de Biedermeierknusheid, de lang volgehouden hypocrisie en zij moest al heel snel beslissen: op de kleine steentjes blijven en verzuren of wanneer je toch in een bepaalde geur komt, je overgeven aan de aardse prikkels. Cornelia Alblas leefde in een eeuw waarin de theorie ontwikkeld werd dat de mens een product is van erfelijkheid, milieu en opvoeding. Qua erfelijkheid was zij een kind van een neef en nicht uit een hechte plattelandsgemeenschap, dochter van Jan Nanne Alblas en van Trijntje Cornelisdr. Alblas;  het milieu van deze handarbeiders (houtdraaiers en tegelbakkers) was de sfeer van de beperkte blik en nog veel minder mogelijkheden; de opvoeding werd bepaald door een matige dorpsschool, leefomstandigheden die niet boven het basale uitkwamen en een opgelegd normbesef  waarbij vreugde en vrijheid van den beginne af aan bedreigd werden door zonde, schuld en boete.

Ongewoon was het dat zij enig kind was en bleef. Veelal telde een gezin een dozijn nakomelingen van wie echter nauwelijks een handvol de leeftijd van jongvolwassenen bereikte. Haar ouders, Jan Alblas, geboren in 1768 en Trijntje Alblas, geboren in 1759, waren op 25 juni 1797 te Noord-Waddinxveen getrouwd. Na drie jaar werd Cornelia geboren en op 28 september 1800 werd zij te Waddinxveen gedoopt..

Op 20 januari 1814  –Napoleon was een jaartje eerder verslagen en er kwam een nieuw Europa aan-  stierf haar moeder Trijntje Alblas op de leeftijd van 54 jaar. Het gezin woonde onder Bloemendaal, op het Jaagpad, genummerd nr. 47. Cornelia was toen ruim dertien jaar oud en dat betekende dat zij al een dienstje (diensthuis) of werk had en wellicht al elders woonde.

Op 2 juli 1821  –Cornelia was toen bijna eenentwintig jaar-  overleed haar vader Jan Alblas. Hij was niet hertrouwd sinds hij in 1814 weduwnaar geworden was. Dat is eigenlijk ongewoon. Wellicht heeft Cornelia bij hem gewoond, naaste verwanten hadden zij nauwelijks. Hij werd 53 jaar oud. Het adres was huis 23 te Noord-Waddinxveen. Zijn huisgenoot Dirk Snel, klapwaker, deed aangifte van het overlijden. De getuigen bij een geboorteaangifte, huwelijkssluiting of in een overlijdensakte waren vaak ‘beroeps’getuigen: ze woonden naast of bij het gemeentehuis,  hadden tijd om over de horren te kijken en even hun ambacht neer te leggen. De samenleving was ook verplicht erg open: vooral bij de gewone stand hoorde de achterdeur (een voordeur had men meestal niet) voor iedereen open te zijn.

De huwelijksleeftijd lag voor mannen tussen de 23 en 26 jaar en voor de vrouwen tussen 20 en 23 jaar. Niet-getrouwd-raken kwam eigenlijk niet voor. Op 16 december 1823 werd Jan Alblas geboren te Noord-Waddinxveen, zoon van Cornelia Alblas. Een voorkind was niet zo ongewoon, wel ongewoon was dat Cornelia niet vlot daarop trouwde met de vader of met een jongeman die in die rol wilde stappen.

Twee jaar later, op 10 november 1825, kwam te Zuid-Waddinxveen een tweede zoon van Cornelia ter wereld, Cornelis. Het kind werd op 4 december 1825 te Waddinxveen door ds. Vroegindeweij gedoopt. Bij een onwettige, dus buitenhuwelijkse geboorte was het aan de vroedvrouw om aan de barende in het heetst van de strijd de naam van de verwekker te ontfutselen en later actie te ondernemen in zijn richting. Ook bij de doop werd de moeder vaak onder druk gezet om de naam van de vader te vermelden die daarop veelal in het doopboek vermeld werd. Bij Cornelia was het niet zo’n moeilijke vraag, maar de natuurlijke vader bleef kennelijk onwillig: hoewel ongehuwd, weigerde hij haar te trouwen en zijn zoon (wellicht twee zoons) te wettigen. De volgende stap was een zeer zware: de toegang tot het Heilig Avondmaal werd ontzegd aan Cornelia Alblas en aan de verwekker van haar zoon(s) Arie Vermeulen, klompmakersbaas, geboren 9 september 1759 te Broek.

De kerkelijke ban, in een dorpsgemeenschap een uiterst ernstige straf, had geen effect, nee, integendeel: op 8 februari 1827 werd door haar buren aangifte gedaan van de geboorte van de derde zoon van Cornelia Alblas: Gerrit, geboren in huis 10 te Waddinxveen-Zuid. Het kind werd op 18 juli gedoopt te Waddinxveen. De natuurlijke vader komt niet in de akte voor, maar zij vormden wel een huisgezin want op 12 december 1827 vermaande de kerkenraad hen om ook te trouwen wegens hun beider kind(eren) en omdat ze samenwoonden.

Eind juli 1829 besloot de kerkenraad de blokkade tot het Sacrament op te heffen “omdat ze inmiddels getrouwd zijn”.  Echter, niet met elkaar …

In de zomer van 1829 was Arie Vermeulen, zoon van Maarten Vermeulen en Magteltje Vermijbijna zeventig jaar oud. Volgens de kerkenraad van Waddinxveen was hij de vader van Gerrit Alblas (2˝jaar); en wellicht ook van Cornelis (bijna 4 jaar) en Jan Alblas (5˝jaar). De relatie tussen Cornelia en Arie Vermeulen werd niet door een huwelijk bestendigd, Cornelia trouwde met een ander.

Arie Vermeulen, klompmakersbaas, gedoopt 9 maart 1759 te Broek, oud tachtig jaar, huis nr. 24 onder Zuid-Waddinxveen, ‘zijnde nimmer gehuwd geweest’ , overleed op 15 januari 1840.

 

De eerste wettige echtgenoot van Cornelia Alblas werd Johan Kasper Schrek, 60˝jaar oud en weduwnaar van Alida van Eijk. Eerst iets over Alida van Eijk: zij was in 1753 te Zevenhuizen geboren. Zij was weduwe van Hubertus Adrianus de Bruin uit Roosendaal met wie zij op 4 augustus 1780 trouwde; op 29 april 1782 hertrouwde zij, reeds weduwe, met Pieter Engelse uit Bloemendaal (bij Gouda). Op 4 maart 1792 trouwde zij, twee maal weduwe, met Johan Kasper Schrek. Twee maanden later, op 26 mei 1792, werd uit dit huwelijk een dochter geboren: Anna Schrek. Het kind werd op 3 juni 1792 te Bloemendaal gedoopt als Anna Schenk (de naam Schrek wordt nogal eens versimpeld tot Schenk). Als Anna niet op jeugdige leeftijd gestorven is, was zij ten tijde van het derde huwelijk van haar vader dus 37 jaar oud. Haar stiefmoeder nog geen dertig jaar.

Johan Kasper Schrek  kwam uit het Oppervorstendom Hessen waar hij op 31 december 1768 in de Parochie Burg Friedberg geboren was als zoon van Julius Wilhelm Schrek en Maria Katharina Ritselin. Hij was hier arbeider; waarschijnlijk een echte emigrant, want de seizoen-veenarbeiders kwamen uit het gebied van Osnabrück.

Johan Kasper en Cornelia trouwden op 21 juni 1829 te Zuid-Waddinxveen. Bijna een jaar later, op 6 mei 1830, werd te Zuid-Waddinxveen in huis nr. 12 hun dochter Trijntje Schrek (later meestal Schenk genoemd) geboren.

           

Op 11 augustus 1831 volgde Anna Schrek eveneens in huis nr. 12. Anna was voor vader Johan Kasper de tweede met deze naam; haar halfzus was toen, als zij nog leefde, 39 jaar.

           

Op 29 maart 1833 volgde een zoon, Willem (I). Het gezin woonde toen in huis nr. 32. Dit kind overleed vijf maanden later, op 16 augustus 1833.

           

De zoon die op 15 juni 1834 geboren werd, kreeg ook de naam Willem (II). Het gezin woonde in huis nr. 32. De vaste medeondertekenaars van de akte waren Arij Potuijt, zonder beroep, 64 jaar en Jacobus Slinger, horlogemaker, 47 jaar.

           

Op 27 april 1836 werd zoon Adam Schrek geboren in huis nr. 34. De vader was toen 67 jaar oud, hoewel hij zelf 65 jaar opgaf. Deze zoon overleed echter op 11 september 1836 te Zuid-Waddinxveen.

           

Op 17 september 1836 overleed Johan Kasper Schrek te Zuid-Waddinxveen in huis nr. 34. Zijn weduwe, Cornelia Alblas, had acht kinderen ter wereld gebracht van wie er zes in leven  waren:

           

Jan Alblas, oud bijna 13 jaar; Cornelis Alblas, oud bijna 11 jaar; Gerrit Alblas, oud     8˝  jaar; Trijntje Schrek, oud 6 jaar; Anna Schrek, oud 5 jaar; Willem Schrek, oud 2 jaar. Een weduwe met zes kinderen, zonder familie van vaderskant, zonder eigen familie, dat was een zware last voor de diaconie van Waddinxveen. Jan Alblas was waarschijnlijk oud genoeg om bij een boer te gaan werken en in de kost te blijven, hij woonde in 1842 bij R. Kerkhoven; het echtpaar Gerrit Scherpel en Cornelia Kranenburg namen drie kinderen in hun gezin op: Cornelis Alblas (geb. 1825); Trijntje Schrek (geb. 1830) en  Willem Schrek (geb. 1834). Moeder Cornelia hield wellicht alleen Gerrit Alblas (geb. 1837) en Anna Schrek (geb. 1831) over, maar het kan ook zijn dat deze twee elders ondergebracht zijn, want op 16 februari 1842 werd Gerrit door zijn pleegvader Scherpel uitbesteed te Oudshoorn.

 

Ook Cornelia moest in haar onderhoud voorzien en vijf jaar later werd vermeld dat zij kroeghoudster was. De akte waarin dit genoteerd werd, was de geboorteakte van Cornelia jr. Alblas, geboren op 19 maart 1841 in huis nr. 34 te Zuid-Waddinxveen. Dit was haar vierde kind buiten een huwelijk geboren. De vader bleef onbekend.

 

Twee jaar later, op 6 juni 1843, verklaarde Simon van Veen, oud 70 jaar, timmerman, wonende te Oudshoorn en de Gnephoek dat Cornelia Alblas, zonder beroep, wonende te Oudshoorn,op 4 juni was bevallen van een dochter Helena van Veen, van wie hij erkende de vader te zijn. Simon van Veen was geboren op 2 juni 1776 te Nieuwkoop. Hij was op 21 juli 1799 te Alphen getrouwd met Neeltje Dijker. Zij overleed in 1814. Uit dit huwelijk waren vijf kinderen geboren van wie Helena sr. trouwde met Frans van Dorp te Hazerswoude. Op 1 juli 1815 hertrouwde Simon van Veen met Cornelia de Jeu, zij was toen 24 jaar oud. Cornelia de Jeu overleed op 26 januari 1842 te Oudshoorn.

 

Op 25 juli 1844 trouwden Simon van Veen, oud 68 jaar, en Cornelia Alblas, oud bijna 44 jaar te Oudshoorn en de Gnephoek. Cornelia  had toen een dochter van 3 jaar, Cornelia jr. Alblas, en een dochter van 1 jaar, Helena van Veen. Haar dochters uit haar vorige huwelijk, Trijntje Schenk van 14 jaar en Anna Schrek van 13 jaar,  zullen wel elders al een dienstje gehad hebben.

 

Op 5 juli 1848 eindigde dit huwelijk door het overlijden van Simon van Veen, oud 72 jaar. Ze woonden toen onder Aarlanderveen. Het zal duidelijk zijn dat de kinderen en andere verwanten van Simon van Veen weinig gelukkig geweest zullen zijn met de ontwikkelingen van de laatste jaren. Bij het overlijden van Cornelia van Veen-de Jeu in 1842 waren er nog vier kinderen van bijna middelbare leeftijd die moesten meemaken dat hun vader de risee van Oudshoorn werd toen hij de geboorte van Helena van Veen ging aangeven. Stiefmoeder Cornelia van Veen-Alblas kreeg bij haar huwelijk in 1844 een stiefdochter Helena sr. die in leeftijd slechts zes jaar jonger was! In 1848 vertrok Cornelia van Veen-Alblas naar Bleiswijk waar ze werk vond. Wellicht werd haar jongste dochter Helena jr. van Veen (5 jaar) door de familie Van Veen opgenomen en ontfermde men zich in Zuid-Waddinxveen over haar dochters Cornelia jr. Alblas (7 jaar) en Trijntje en Anna Schrek.

 

Hoewel Cornelia voor die dagen ruim de middelbare leeftijd gepasseerd was (48 jaar) en toch nog twee jonge kinderen had, begon de volgende generatie zich te manifesteren: op 3 november 1848 trouwde haar oudste Jan Alblas te Hoogeveen, een buurtschapje van een handjevol woningen nabij Benthuizen,  met Lena Vroedstein uit Zegwaard, het oostelijke dorp van Zoetermeer.  Vijf maanden later, op 10 maart 1849, was Cornelia al grootmoeder en vernoemd; haar kleindochter Cornelia overleed echter al op 28 maart 1849 te Hazerswoude. Een jaar later werd op hun huwelijksdag 3 november 1850 hun zoon Willem Alblas te Hazersdoude geboren.

En om deze tak van haar oudste meteen maar af te handelen: het gezin vertrok naar Zevenhuizen, later naar Bergschenhoek. In 1860 werd de scheiding van tafel en bed uitgesproken en in 1865 de volledige echtscheiding.   Jan Alblas, arbeider, overleed op 30 augustus 1883 te Bergschenhoek; Lena Vroedsteijn, huishoudster, overleed op 28 april 1896 te Zegwaart waarheen zij in 1893 uit Hazerswoude terugkeerde.

Willem trouwde op 24 mei 1889 te Pijnacker met Catharina Oliemans. Ze kregen geen kinderen en Willem overleed op 17 mei 1927 als weduwnaar te Vlaardinger Ambacht, Emous 36.

 

Haar tweede zoon Cornelis (26 jaar) was in Noord-Waddinxveen  in het pleeggezin van de familie Scherpel  opgevoed. Hij was metselaar van beroep. Op 19 februari 1852 trouwde hij te Broek c.a. met Trijntje Hoogendoorn, remonstrants van gezindte. Stiefbroer Gerrit Scherpel trad op als getuige. Er werden binnen dit huwelijk tien kinderen geboren, onder wie Cornelis (1852) en Cornelia (1859); het gezin werd de basis van de Waddinxveense tak van de familie Alblas (houthandel).

 

Haar derde zoon, Gerrit Alblas, was in Oudshoorn besteed door de diaconie van Zuid-Waddinxveen en opgeleid tot schoenmaker. Hij trouwde op 17 maart 1850 te Oudshoorn met Johanna Cornelia Geuken. Broer Jan Alblas trad op als getuige bij dit huwelijk. Moeder Cornelia Alblas woonde en werkte toen te Boskoop. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren van wie de oudste, Cornelia, in 1851 al overleed. Het werd het stamgezin van de Alphense tak Alblas.

   

In vroeger eeuwen was de samenleving niet ingesteld op en niet gesteld op alleenstaanden. Binnen een jaar na het overlijden van de partner hertrouwen kňn niet, maar na een jaar nog alleen  leven, was ook niet correct. Een alleenstaande werkster was maar niets en gaf gepraat, een huishoudster trouwen was effectiever. Op 30 mei 1851 werd te Zoeterwoude het huwelijk gesloten tussen Cornelia Alblas, weduwe van Simon van Veen, eerder weduwe van Johan Kasper Schrek en Abram Verboon, timmermansknecht, oud 50 jaar. Abram Verboon was weduwnaar, eerst van Maria van de Pol en daarna van Arijaantje Gijzenberg. (Abram Verboon zou zelfs Cornelia overleven: hij hertrouwde later nog met Jannetje Vrijenhof, weduwe van G. Bouwman en overleed zelf op 1 augustus 1866 te Zoeterwoude).

          

In haar laatste levensfase leefde Cornelia Alblas te Zoeterwoude-dorp. Op 27 juni 1851 haalde ze haar dochter Cornelia jr. Alblas  in huis. Het kind was toen 10 jaar en had in Zuid-Waddinxveen gewoond.

 

 In 1853 kwam dochter Trijntje Schrek of Schenk, geboren 6 mei 1830, uit het huwelijk van Cornelia en Johan Kasper Schrek, uit haar diensthuis in Oudshoorn bij haar moeder Cornelia Verboon-Alblas in Zoeterwoude aan. Zij schonk op 1 juni 1853 het leven aan een dochter, Cornelia Schenk. Moeder Trijntje ‘ging verder’ zoals het Bevolkingsregister aangeeft. Het kind overleed ten huize van Abram Verboon op 15 september 1855.

           

Op 12 juni 1854 deed Abram Verboon, timmermansknecht, oud 53 jaar, wonende te Zoeterwoude-dorp in huis nr. 76 aangifte van het overlijden van zijn huisvrouw Cornelia Alblas, oud bijna 54 jaar. Zij woonden aan ’t Watertje, op nr. 61. Cornelia Alblas vond haar laatste rustplaats op de begraafplaats bij de hervormde kerk in Zoeterwoude-dorp waar in 1855 ook haar kleindochter begraven zou worden.

           

Abram Verboon bleef achter met een stiefdochter van dertien jaar en een stiefkleindochter van 1 jaar oud. De zuigeling stierf een jaar later en stiefdochter Cornelia (14 jaar) vertrok naar Rijnsaterwoude. (zie ook Bijlage T). Een jaar later trouwde Abram Verboon voor de vierde keer. Hij overleed in 1866.

 

Kinderen van Cornelia Alblas, geboren op 28 september 1800 te Noord-Waddinxveen; overleden op 12 juni 1854 te Zoeterwoude, uit haar relaties met Arie Vermeulen, Johan Kasper Schrek, onbekend resp.  Simon van Veen.

1.      Jan Alblas, geboren 1823, wonende te Bergschenhoek. A: Uitgestorven tak na het overlijden van kleinzoon Willem, geboren 1850, overleden in 1927. Zie Bijlage ABC.

2.      Cornelis Alblas, geboren 1825, B: stamvader van de tak Waddinxveen (houthandel). Overleden 24 februari 1904 te Waddinxveen. Zie Bijlage ABC.

3.      Gerrit Alblas, geboren 1827, C: stamvader van de tak Alphen. Overleden 24 december 1864 te Oudshoorn. Zie Bijlage ABC  (na bijlage V).

4.      Trijntje Schrek/Schenk, geboren 1830; per 1 februari 1853 werd zij dienstbode bij Leendert van Rijn, pannenbakker te Oudshoorn, maar op 1 juni 1853 kreeg zij ten huize van haar moeder in Zoeterwoude een voor-kind, Cornelia. Het Bevolkingsregister vermeldt: ‘de moeder is verder gegaan’. Deze Cornelia Schrek jr. overleed op 15 september 1855, twee jaar oud te Zoeterwoude-dorp. Moeder Trijntje Schrek/Schenk trouwde op 23 januari 1857 te Aarlanderveen met Cornelis den Brave. Zie bijlage T.

5.      Anna Schrek, geboren 1831. Zij trouwde op 3 september 1863 te Noord-Waddinxveen met Jan van Ree, metselaar. Zij overleed op 13 maart 1907 te Reeuwijk, haar overlijden werd aangegeven door neef Gijsbertus Alblas, zoon van Cornelis; zelf had zij geen kinderen.

6.      Willem I Schrek, geboren 1833, overleden 1833.

7.      Willem II Schrek, geboren 1834. Hij trouwde op 25 november 1862 te Overschie met Flora Johanna Varossieau uit Heusden. Hij overleed te Schiedam op 8 december 1886. Uit het huwelijk werden negen kinderen geboren onder wie 2x een Cornelia en een Johan Casper. Zie bijlage W.

8.      Adam Schrek, geboren 1836, overleden 1836.

9.      Cornelia Alblas, geboren 1841. Zij kwam in 1851 bij haar moeder wonen te Zoeterwoude en vertrok na haar overlijden naar Rijnsaterwoude. Zie bijlage C.

10.  Helena van Veen, geboren 1843. Zie bijlage H

 

 

 

Bijlagen:

 

Bijlage T

 

Trijntje Schrek werd op 6 mei 1830 te Zuid-Waddinxveen geboren uit het huwelijk (gesloten op 21 juni 1829) van Johan Kasper Schrek, weduwnaar van Alida van Eijk, oud 60 jaar, en Cornelia Alblas, oud bijna 29 jaar. In 1836 overleed haar vader. In 1841 hertrouwde haar moeder met weduwnaar Simon van Veen te Oudshoorn; in 1851 hertrouwde zij opnieuw, nu met weduwnaar Abram Verboon te Zoeterwoude.

Per 1 februari 1853 werd Trijntje Schrek (zich noemende Schenk) dienstmeisje bij de familie Leendert van Rijn, pannenbakker te Oudshoorn.

 

1. Op 1 juni 1853 baarde zij ten huize van haar moeder te Zoeterwoude-dorp een voor-kind: Cornelia (I). Trijntje vertrok weer en liet haar kind onder de hoede van haar moeder. Op 15 september 1855 overleed het kindje Cornelia, nadat de verzorgster en grootmoeder Cornelia Verboon-Alblas al op 12 juni 1854 overleden was.

 

Trijntje (Schrek) Schenk trouwde op 23 januari 1857 te Aarlanderveen met Cornelis den Brave.

 

2. Op 21 maart 1857 werd hun zoon Bastiaan te Aarlanderveen geboren. Hij zou op 8 maart 1867 overlijden te Haarlemmermeer waarheen het gezinnetje verhuisd was. Het water was uit de Haarlemmermeerpolder verdwenen, maar modder, muggen en malaria eisten rijkelijk hun tol.

3. Op 1 maart 1858 werd Cornelis (I) de Brave geboren te Haarlemmermeer; hij overleed op 20 februari 1859 aldaar.

4. Op 13 april 1859 werd Cornelis (II) geboren; hij overleed op 26 augustus 1859 te Haarlemmermeer.

5. Op 3 september 1860 werd Eva de Brave geboren.

6. Op 3 december 1861 werd Cornelia (II) de Brave geboren.

7. Op 23 januari 1863 werd Johannes Casper de Brave geboren te Haarlemmermeer; hij overleed op 7 augustus 1867 aldaar.

8. Op 10 november 1864 volgde de geboorte van Jannetje de Brave; zij overleed op 3 februari 1867 te Haarlemmermeer.

9. Op 4 december 1865 werd Gerrit Casper de Brave geboren te Haarlemmermeer.

10. Op 12 februari 1867 werd een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht geboren te Haarlemmermeer.

Op 10 september 1868 verhuisde het gezin De Brave-Schenk (Schrek), vader, moeder en de kinderen Eva, Cornelia en Gerrit Casper naar Velsen; de modder van de Haarlemmermeerpolder werd verruild voor het zand, maar ook het graven van het Noordzeekanaal enz. was geen licht werk.

11. Voor de officiële overschrijving van het gezin was op 24 augustus 1868 te Velsen al Bastiaan de Brave geboren; vader heette ‘kanaalwerker ‘ van beroep; Bastiaan overleed op 1 september 1870 te Velsen.

12. Op 28 november 1869 werd Jan de Brave geboren te Velsen; Jan overleed op 1 september 1870 enkele uren voor zijn broertje Bastiaan.

13. Op 20 juni 1871 werd Adriana de Brave geboren; zij overleed twee maanden later, op 27 augustus 1871 te Velsen.

 

Het gezin bestond sinds de geboorte en het overlijden van het jongste kind Adriana uit vader Cornelis de Brave, moeder Trijntje (Schrek) Schenk en de kinderen 5. Eva (1860), 6. Cornelia (II) (1861) en 9. Gerrit Casper (1865). Moeder Trijntje (Schrek) Schenk had dertien kinderen ter wereld gebracht.

 

 Op 27 mei 1878 overleed Cornelis den Brave, kanaalwerker/arbeider, te Velsen op de leeftijd van 46 jaar.

 

Op 7 oktober 1880 trouwde Eva de Brave te Velsen met Johannes Hendrikus Adriaan Logmans, 26 jaar, smid, geboren te Zierikzee, wonende te Alkmaar. Uit dit huwelijk werden te Haarlem drie kinderen geboren: Trijntje Petronella (1882), Eva Cornelia Johanna Wilhelmina (1883) en Gerardus Casper (1888). Moeder Eva Logmans-de Brave overleed op 24 december 1889 te Haarlem, Statenbolwerk 46e, zij was toen slechts 29 jaar oud.

 

Cornelia was sinds 1879 als dienstbode in Bloemendaal werkzaam, haar broer Gerrit Casper trok in 1883 naar Haarlem.

Op 28 april 1883 verhuisde weduwe Trijntje den Brave-Schenk (63 jaar) naar Rijswijk (Z.-H.). Later ging zij bij haar dochter Cornelia wonen die gehuwd was met Abraham Hoogstad. Zij dreven een winkel in groenten in de Vaillantlaan (nr. 289). Op 17 mei 1916 overleed Trijntje daar.

 

 

Bijlage W

 

Willem (II) Schrek werd geboren op 15 juni 1834 te Zuid-Waddinxveen in huis 32 als zoon van Johan Kasper Schrek en Cornelia Alblas.. Hij trouwde op 15 november 1862 te Overschie met Flora Johanna Varossieau, geboren 11 augustus 1837 te Heusden. Willem was brandersknecht. Hij overleed op 8 december 1886 te Schiedam (nr. 695, 08-12, 05.00 uur), Grofbaan 724.

De kinderen van Willem(II) Schrek

 

 1. Johan Caspar, geb. 13-09-1863 te Schiedam (nr. 568, 14-09) 06.30 uur, Kreupelstraat 84; trouwde op 29-11-1893 te Schiedam met Anna Maria van Schijndel, geboren en wonende te Schiedam, 24 jaar (nr. 195); overl. …..
 2. Adriana Wilhelmina, geb. 11-12-1865 te Schiedam (nr. 734, 12-12) 22.00 uur, Kreupelstraat 84; overl. 07-05-1945 te Schiedam (nr. 596, 09-05), 21.00 uur, Galileďstraat 26, weduwe van Cornelis van Dijk, smid.
 3. Louisa Johanna, geb. 23-11-1867 te Schiedam (nr. 638, 25-11) 21.00 uur, Kreupelstraat; overl. 06-04-1931 te Schiedam (nr. 164, 07-04) 11.00 uur, Havendijk 36, weduwe van Hendrik Zuidgeest
 4. Willem (I), geb. 19-07-1869 te Schiedam (nr. 456, 20-07) 19.00 uur, Kreupelstraat 84; overl. 31-10-1869 te Schiedam (nr. 496, 01-11) 19.00 uur, Kreupelstraat 84
 5. Willem (II), geb. 18-09- 1871 te Schiedam (nr. 635, 18-09) 17.00 uur, Kreupelstraat 84; overl. 18-10-1872 te Schiedam (nr. 628, 18-10) 11.00 uur, Kreupelstraat
 6. Cornelia (I), geb. 18-09-1871 te Schiedam (nr. 636, 18-09) 17.00 uur, Kreupelstraat 84; overl. 08-02-1872 te Schiedam (nr. 80, 08-02) 03.30 uur, Kreupelstraat 84
 7. Cornelia (II), geb. 31-12-1873 te Schiedam (nr. 4, 02-01-1874) 07.00 uur, Kreupelstraat 84; overl. 21-06-1874 te Schiedam (nr. 275, 22-06) 01.30 uur, Kreupelstraat 84
 8. Pieter Johannes, geb. 12-01-1876 te Schiedam (nr. 32, 13-01) 20.00 uur, Baan 723; bootwerker; overl. 13-08-1948 te Schiedam (nr. 410, 14-08) 11.00 uur, Warande 45, echtgenoot van Klazina Weers
 9. Johanna, geb. 09-12-1878 te Schiedam (nr. 877, 09-12) 06.00 uur, Baan 723; overl. 06-06-1949 te Bergen op Zoom (nr. 320, 11-06) ; echtgenote van Arie van Oort, weduwe van Leendert Sitton; zij trouwde op 25-09-1901 te Schiedam met Leendert Sitton, 25 jaar, expediteursknecht, geboren en wonende te Schiedam (nr. 138).

 

 

Bijlage C

 

Cornelia Alblas jr., haar weg omhoog

Uit het moeras naar de blanke top der duinen

 

Cornelia Alblas werd op 19 maart 1841 te Zuid-Waddinxveen geboren uit Cornelia Alblas, weduwe Schrek. Op 4 juni 1843 kreeg zij te Oudshoorn een (half)zuster, Helena van Veen, uit de relatie van haar moeder met de weduwnaar Simon van Veen. Op 25 juli 1844 trouwden haar moeder en Simon van Veen. Op 4 juli 1848 overleed haar stiefvader Simon van Veen.

In juni 1851 verhuisde Cornelia jr. naar Zoeterwoude waar haar moeder op 30 mei 1851 hertrouwd was met weduwnaar Abram Verboon.

Op 12 juni 1854 overleed haar moeder, Cornelia Alblas sr., te Zoeterwoude; Cornelia jr. was toen 13 jaar oud. Haar tweede stiefvader zou hertrouwen en Cornelia jr. vertrok naar Rijnsaterwoude.

In 1863 was Cornelia dienstbode bij broodbakker Jan van Griethuizen te Woubrugge.

 

Op 18 mei 1863 schonk zij te Leiden het leven aan een voor-kind, zoon: 1. Willem Alblas. Daarna verbleef zij tijdelijk te Zoeterwoude, Noordbuurt 120, bij Agatha de Groot, koopvrouw, bij wie haar zoon van zes weken op 26 juni 1863 overleed.

 

Later vertrok Cornelia Alblas naar Sassenheim waar zij op 2 oktober 1867 trouwde met Leendert Marbus, geboren 17 november 1838, bouwman van beroep.

 

Uit hun huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 1. Maria, geboren 4 maart 1869 te Sassenheim;
 2. Johannes Dionysius, geboren 11 mei 1871 te Sassenheim;
 3. Cornelius, geboren 28 maart 1873 te Sassenheim;
 4. Gerardus, geboren 25 december 1874, overleden 14 juli 1875 te Sassenheim;
 5. Gerardus, geboren 24 januari 1877, overleden 2 juli 1877 te Sassenheim;
 6. Gerardus, geboren 15 oktober 1879, overleden 17 oktober 1879 te Sassenheim;
 7. Johanna Jacoba, geboren 20 juli 1881, overleden 23 juli 1887 te Sassenheim

 

Op 7 mei 1885 vertrok het gezin naar Noordwijk, Gooweg 17; op 4 juni 1910 verhuisde het ouderpaar naar hun dochter Maria van der Loo-Marbus te Wassenaar, Duinrelweg 9 resp. 2.

 

Maria Marbus was in 1898 getrouwd met Hendrik van der Loo. Uit dit huwelijk werd een dochter geboren: Neeltje Cornelia, geboren 6 mei 1909 te Noordwijk.

Johannes Dionysius Marbus trouwde in 1901 te Noordwijk met Adriana Onderwater. Uit dit huwelijk werd op 13 maart 1904 een dochter geboren: Cornelia Charlotte. Zij overleed in 1926 te Oegstgeest.

Cornelius Marbus trouwde met Margaretha Mens. Zij hadden het landbouwbedrijf Gooweg 17. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Cornelia Neeltje op 18 mei 1908; Neeltje Cornelia op 6 mei 1909; Leendert op 16 januari 1912 en Wilhelmina Petronella op 2 november 1914, te Noordwijk.

 

Hoewel Leendert Marbus en Cornelia Alblas in Wassenaar bij hun dochter woonden, zijn zij allebei in Noordwijk overleden: Leendert Marbus op 2 januari 1915 en Cornelia Alblas op 29 oktober 1919.

 

 

 Bijlage H   Helena van Veen

 

Simon van Veen                                                              

Geb./ged. 22-09-1776 Nieuwkoop

Overl. 04-07-1848 Aarlanderveen

Timmerman, wonende Oudshoorn (t/m 1845)

 

1e huwelijk 21-07-1799 Oudshoorn

Neeltje Dijker, dr. Van Willem D. en Lena Beukers

Geb./ged. 02-06-1776 Oudshoorn

Overl. 21-07-1814 Oudshoorn

 

Kinderen:

 1. Dirk van Veen, geb. 31-12-1799/ged. 05-01-1800 Oudshoorn; overl. 21-04-1823 Oudshoorn; koopman, huis 75; ongehuwd
 2. doodgeboren kind, geb./overl. 08-02-1802 Oudshoorn
 3. Willem van Veen, geb. 25-06-1803/ged. 13/17-07 Oudshoorn; overl. 14-07-1878 Oudshoorn; arbeider/kroeghouder.

Gehuwd met a. Engeltje Brandt, geb. 12/ged. 22-09-1798 Koudekerk, gehuwd 15-07-1827 Koudekerk, overl. 10-05-1836 Oudshoorn. Met b. Maria van Pruissen, geb. 1811 Boskoop, gehuwd 27-11-1836 Boskoop, overl. 20-11-1851 Oudshoorn . Met c. Neeltje van Wijk, geb. 18-10-1816 Alphen, gehuwd 15-02-1852; weduwe van Johannes Beld, gehuwd 14-09-1841.

 1. Helena (I) van Veen, geboren 06/ged. 17-01-1806 Oudshoorn; overl. 06-05-1851 Hazerswoude. Gehuwd 17-05-1829 met Frank van Dorp, ged. 20-11-1799 Rijswijk; overl. 22-01-1862 Hazerswoude.
 2. Jan van Veen, geb. 18/ged. 27-03-1808 Oudshoorn; overl. 18-07-1817 Oudshoorn
 3. Pieter van Veen, geb. 07/ged. 09-01-1810; overl. 21-10-1859 Oudshoorn; kalkbrandersknecht/timmermansknecht, o.a. te Koudekerk

Gehuwd met Maria Hagen, geb. 14-01-1814 Alphen; overl. 24-12-1893 Oudshoorn.

 1. Arie van Veen, geb. 27-09/ged. 10-10-1813 Oudshoorn; overl. na 1829

 

2e huwelijk 01-07-1815 Oudshoorn

Cornelia de Jeu,

Ged. 02-01-1791 Oudshoorn

Overl. 26-01-1842 Oudshoorn

 

Kinderen:

 1. Marijtje (I) van Veen, geb. 04/ged. 08-10-1815 Oudshoorn; overl. 23-10-1815 Oudshoorn, huis 19
 2. Nanne van Veen, geb. 15/ged. 27-10-1816 Oudshoorn; overl. 24-11-1816 Oudshoorn, huis 17
 3. Marijtje (II )van Veen, geb.09/ged. 19-07-1818 Oudshoorn; overl. 19-08-1877 Aarlanderveen. In 1839 in huis bij Willem van Veen en Maria van Pruissen, Gehuwd 01-03-1844 Aarlanderveen met Dirk Verkade, geb. 01-10-1819 Aarlanderveen.
 4. Jan (I) van Veen, geb. 02/ged. 10-11-1822 Oudshoorn; overl. 03-01-1824 Oudshoorn, huis 75.
 5. Jan (II) van Veen, geb. 25-12-1824/ged. 02-01-1825 Oudshoorn; overl. na 1839
 6. Dirk van Veen, geb. 02/ged. 29-07-1827 Oudshoorn; overl. 06-04-1860 Aarlanderveen, ongehuwd.
 7. Pieter Nanne van Veen, geb. 11/ged. 25-10-1829 Oudshoorn; overl. na 1839.
 8. Johanna van Veen, geb. 21/ged. 26-02-1832 Oudshoorn; overl. na 1862. Zij kreeg buiten echt twee kinderen: a. Simon van Veen, geb. 05-11-1859 Aarlanderveen; overl. 01-06-1860 Aarlanderveen en b. Dirk van Veen, geb. 09-03-1862 Aarlanderveen; overl. 13-05-1862 Aarlanderveen.
 9. Cornelia van Veen, geb. 06/ged. 26-06-1836 Oudshoorn; overl. na 1862. Zij kreeg buiten echt een kind: Simon van Veen, geb. november 1859 Haarlemmermeer; overl. 08-03-1862 Aarlanderveen

 

3e huwelijk 25-07-1844 Oudshoorn

Cornelia Alblas, weduwe Schrek

Geb. 28-09-1800 Noord-Waddinxveen

Overl. 12-06-1854 Zoeterwoude (zij hertrouwde op 30-05-1851 te Zoeterwoude met Abram Verboon)

 

Kind:

17. Helena (II) van Veen, geb. 04-06/ged. 31-07-1843 Oudshoorn, erkend door Simon van Veen (67 jaar) bij de geboorte, geëcht bij zijn huwelijk met Cornelia Alblas op 25-07-1844. 

 

Helena van Veen, 29 jaar, wonende te Nieuwkoop, trouwde op 30 november 1872 te Mijdrecht (akte 22) met Nikolaas Willem Verburg, weduwnaar sinds 8 februari 1872 van Johanna Verburg, winkelier te Mijdrecht.

Uit het eerste huwelijk had Willem Verburg (41 jaar) een zoon, Willem, geboren 25 november 1864. Uit zijn huwelijk met Helena van Veen (29 jaar) werden de volgende kinderen geboren:

 1. Antje, geboren 6 oktober 1873;
 2. Gerritje, geboren 25 maart 1875;
 3. Simon (I), geboren 11 augustus 1876, overleden 30 november 1876;
 4. Simon (II), geboren 7 september 1877;
 5. Aagje, geboren 23 november 1878;  zie verder
 6. Johanna, geboren 16 september 1880

 

De godsdienstige richting van het gezin was Chr. Afgescheiden

 

Aagje van Veen kreeg twee kinderen buiten echt: Helena van Veen, geboren 2 november 1903 te Watergraafsmeer en Willem van Veen, geboren 11 december 1905 te Watergraafsmeer.

 

Helena van Veen overleed op 15 september 1895 te Mijdrecht om 07.30 uur. Zij werd 54 jaar en 4 maanden oud. Haar echtgenoot was toen schipper van beroep.

 

Nikolaas Willem Verburg overleed op 11 oktober 1909 te Amsterdam; hij was toen bijna 77 jaar.

 

 

Bijlage ABC: de drie zonen Alblas van Cornelia Alblas

 

Zonen Alblas van Cornelia Alblas (V-a), geboren te Waddinxveen:

 

A.           Jan, geb. 1823, uitgestorven tak

B            Cornelis, geb. 1825, tak Waddinxveen

C            Gerrit, geb. 1827, tak Alphen

 

A         Jan Alblas, geb. 16-12-1823 te Noord-Waddinxveen (volgens de kerkenraad is de vader Arie Vermeulen, zoon van Maarten Vermeulen en Magteltje Vermij, klompmakersbaas, geb. 09-09-1759 te Broek, overl. 15-01-1840 Zuid-Waddinxveen); arbeider; overl. 30-08-1883 te Bergschenhoek (Dorp 97, akte 14); trouwde op 03-11-1848 te Hogeveen (bij Benthuizen) met Lena Vroedstein, geb. 03-05-1824 (akte 25) te Zegwaart; op 17-04-1860 scheiding van tafel en bed (Leiden), op 30-05-1865 volledige echtscheiding (arr. Rb. Rotterdam)

Kinderen uit het huwelijk van Jan Alblas en Lena Vroedstein:

1.      Cornelia, geb. 10-03-1849, overl. 28-03-1849 te Hazerswoude

2.      Willem, 03-11-1850 te Hazerswoude, overl. 17-05-1927 te Vlaardinger Ambacht; huwde op 24-05-1889 te Pijnacker met Catharina Oliemans, geb. 16-12-1852 te Pijnacker (09.00 uur); overl. 24-04-1922 te Overschie. Geen kinderen 

 

B         Cornelis Alblas, geb. 10 (ged. 04-12)-11-1825 te Zuid-Waddinxveen; NH; overl. 24-02-1904 te Waddinxveen; metselaar; gehuwd op 19-02-1852 te Broek met Trijntje Hoogendoorn, geb. 26-04-1830 te Noord-Waddinxveen; remonstrants; overl. 27-01-1902 te Waddinxveen

            Kinderen uit dit huwelijk van Cornelis Alblas en Trijntje Hoogendoorn:

1.      Cornelis, geb. 12-12-1852, overl. 30-08-1891 te Broek; ongehuwd; D 125

2.      Jacomina, geb. 05-09-1854 te Broek, overl. 07-07-1931 te Waddinxveen; gehuwd met Kors de Rooij, geb. 31-12-1853 te Broek; smid; overl. … Vijf kinderen.

3.      Martina, geb. 03-05-1857 te Broek, overl. 07-07-1858 (akte 31, 01.00 uur, B 90)

4.      Cornelia, geb. 10-08-1859 te Broek, overl. 29-06-1919 te Waddinxveen; gehuwd met Gerrit de Rooij, schoenmaker, geb. 05-09-1855 te Noord-Waddinxveen; Chr. Geref.; overl. …Vier kinderen.

5.      Geziena, geb. 26-11-1861 te Broek, overl. 24-03-1922 te Waddinxveen (akte 25, 19.00 uur, huis F 160); remonstrants

6.      Gijsbertus, geb. 26-04-1864 te Broek, overl. 24-12-1932 te Zevenhuizen; gehuwd op 22-04-1892 te Zevenhuizen met Barendina Saarberg, geb. 29-09-1868 te Zevenhuizen. Vijf dochters van wie de oudste drie weken na de geboorte overleed. Trijntje trouwde met J. van der Dussen en Pie met H. Sikkema.

7.      Arnoldus, geb. 11-07-1866 te Broek; overl. 31-07-1875 te Waddinxveen (akte 93, D 80)

8.      Machtilda, geb. 02-02-1869 te Broek; overl. 22-03-1870 te Waddinxveld (akte 17, 23.30 uur)

9.      Johannes, geb. 10-03-1871 te Broek. Volgt als BI.

10.  Gerardus, geb. 18-11-1873 te Waddinxveen. Volgt als BJ

 

BI            Johannes Alblas, geb. 10-03-1871 te Broek, overl. 27-01-1931 te Waddinxveen; houthandelaar; gehuwd op 25-07-1894 te Waddinxveen met Cornelia van Eeuwen, geb. 17-07-1865 te Zuid-Waddinxveen, overl. 31-12-1942 te Waddinxveen

            Kinderen uit het huwelijk van Johannes Alblas en Cornelia van Eeuwen:

1.      Neeltje Trijntje, geb. 25-05-1895 te W., gehuwd op 10-08-1922 te W. met Jan de Vries

2.      Trijntje Cornelia, geb. 11-08-1896 te W., gehuwd op 10-08-1922 te W. met Willem van den Berg, dierenarts

3.      Cornelis Gerardus, geb. 28-09-1897 te W., gehuwd op 28-03-1928 te Gouda met Marrigje Baas. Uit dit huwelijk: drie dochters, Nelly, 30-03-1930; Cornelia, 07-06-1935; Johanna, 04-04-1939

4.      Margaretha Wilhelmina, geb. 23-08-1899 te W., gehuwd op 04-09-1923 te W. met Cornelis Abbenbroek, commissaris van politie

5.      Johannes Gijsbertus, geb. 20-10-1901 te W. Volgt als BIE

6.      Gerardus Johannes Gijsbertus, geb. 13-11-1906 te W., overl. 18-06-1907 te W.

7.      Gijsbertus Johannes Gerardus, geb. 14-11-1906 te W. Volgt als BIF

 

BIE            Johannes Gijsbertus Alblas, geb. 20-10-1901 te W. werktuigkundige; gehuwd op 07-09-1927 te W. met Janny van der Hee

            Uit dit huwelijk: vier kinderen, te weten: Jan-1928, Geertruida Wilhelmina-1931, Ken, 1933, Ton-1940

            Ton trouwde op 28-06-1968 te Waalre met Elly Dina Lydia Margriet de Ruiter, geb. 19-01-1943 te Nieuwenhorn. Twee zoons

 

BIF            Gijsbertus Johannes Gerardus, geb. 14-11-1906 te W., overl. ….; gehuwd op 07-05-1940 te Zevenhuizen met Cornelia Willemijntje Saarberg, geb. …; overl. 24-11-1993 te Waddinxveen. GJG legde op 19-02-1911 de eerste steen voor het huis Zuidkade 115.

            Uit dit huwelijk: twee kinderen, te weten: Marijke Cornelia-1942 en Johannes-1946; hij trouwde met Neeltje van Leeuwen

 

BJ            Gerardus Alblas, geb. 18-11-1873 te W., overl. 09-11-1942 te Nunspeet; architect; gehuwd op 30-09-1896 te W. met Catharina Helena van Eeuwen, geb. 17-04-1872 te Waddinxveen.

            Kinderen uit het huwelijk van Gerardus Alblas en Catharina Helena van Eeuwen:

1.      Neeltje, geb. 19-08-1897 te W., huwde op 07-01-1921 met Hendrik Cornelis Baas, gemeentesecretaris

2.      Cornelis, geb. 28-10-1899 te W., huwde op 01-03-1934 te Ermelo met Jennigje van Boeijen. Twee kinderen

3.      Gerardus Gijsbertus Johannes, geb. 10-02-1904 te W., huwde op 01-11-1928 te Soestdijk met Gijsbertje Hornsveld. Vier kinderen.

4.      Adrianus, geb. 29-03-1907 te W., troude op 02-02-1933 te Enschede met Berendina Handrika van Stralen. Zes kinderen.

 

Informatie betreffende tak B gedeeltelijk ontleend aan/voor nadere informatie: kees.alblas@live.nl

 

 

C         Gerrit Alblas, geb. 08-02-1827 te Zuid-Waddinxveen, overl. 24-12-1864 te Oudshoorn; schoenmaker; gehuwd op 17-03-1850 te Oudshoorn met Johanna Cornelia Geuken, geb. 10-10-1825 te Oudshoorn; overl. 14-12-1902 te Oudshoorn. Zij trouwde (2)op 18-05-1866 te Oudshoorn met Nicolaas van Winkel; kinderen uit dit tweede huwelijk: Marijtje van Winkel, geb. 20-04-1867 te O. en Christiaan Johannes van Winkel, geb. 14-08-1869 te O.

            Kinderen uit het huwelijk van Gerrit Alblas en Johanna Cornelia Geuken:

1.      Cornelia, geb. 30-11-1850 te Oudshoorn; overl. 21-01-1851 te Oudshoorn

2.      Christiaan, geb. 13-05-1852 te Oudshoorn, overl. …; gehuwd op 27-09-1889 te Koudekerk met Neeltje van Velzen, geb. 05-10-1859 te Oudshoorn, overl. …

3.      Cornelis, geb. 17-04-1854 te Oudshoorn. Volgt als CC

4.      Magteltje, geb. 23-03-1856 te Oudshoorn, overl. 14-05-1916 te Woubrugge; huwde op 12-05-1876 te Oudshoorn met J. van der Nagel, schipper, geb. 01-03-1853 te Woubrugge, overl. 23-12-1933 te Woubrugge

5.      Johanna Cornelia, geb. 19-02-1859 te Oudshoorn, overl. …; zij huwde op 13-05-1850 te Oudshoorn met Hendrik Sutterland, schoenmaker, geb. 13-12-1857 te Koudekerk, overl. 28-04-1915 te Oudshoorn

 

CC            Cornelis Alblas, geb. 17-04-1854 te Oudshoorn, overl. ..-..-1941 te …; winkelier; gehuwd op 23-05-1889 te Oudshoorn met Alida van der Neut, geb. 24-12-1865 te Koudekerk, overl. 18-10-1936 te Alphen aan den Rijn

            Kinderen uit het huwelijk van Cornelis Alblas en Alida van der Neut:

1.      Johanna Cornelia, geb. 23-03-1890 te Oudshoorn, overl. ca.  1975; zij trouwde op 25-11-1920 te Alphen aan den Rijn met Jan Willem Meijer

2.      Alida, geb. 08-11-1891 te Oudshoorn, overl. ca. 1968 te Scheveningen; zij huwde met Sipke van der Sloot

3.      Gerrit, geb. 14-08-1893, overl. 01-09-1893 te Oudshoorn

4.      Dirkje, geb. 15-07-1894, overl. 22-05-1896 te Alphen

5.      Gerrit, geb. 09-11-1895 te Alphen. Volgt als: CCE

6.      Dirk, geb. 21-09-1897, overl. 30-06-1916 te Alphen

7.      Christina, geb. 22-06-1899 te Alphen, overl. 1950 te Alphen aan den Rijn; ongehuwd

8.      Cornelis, geb. 08-03-1901, overl. 11-03-1912 te Alphen

9.      Elizabeth, geb. 15-12-1906 te Alphen, overl. 1996; gehuwd met J. Visser, geb. 1904; geen kinderen

 

CCE    Gerrit Alblas, geb. 09-11-1895 te Alphen, overl. 1969, handelaar in groenten; gehuwd op 12-02-1930 te Delft met Gerarda Jacoba van Zijp, geb. 11-08-1904 te Zwartsluis, overl. 26-08-1982 te Delft    

Kinderen uit het huwelijk van Gerrit Alblas en Gerarda Jacoba van Zijp:

1.      Cornelis Jacob Abram, geb. 1931; gehuwd met J. Dijkstra resp. NN. Bosch. Naamvoortzettend kind: Gerrit Alblas.

2.      Jacob Abram Cornelis, geb. 1933; gehuwd met NN. Termeulen

3.      Hermina Alida, geb. 22-03-1936; gehuwd op 22-03-1960 te Alphen aan den Rijn met Hugo Habermehl, civiel-ingenieur, geb. 11-08-1932 te Alphen aan den Rijn

4.      Alida Hermine, geb. 1939; gehuwd met Willem Daniël Kruize

5.      Elizabeth, geb. 1947; gehuwd met M. van den Hel

 

                   Opgesteld door ir. H. Habermehl te Cuyk

 

 

Genealogie Nanning Alblas; voorouders en verwanten van Cornelia Alblas (1800)

                                    hjhabermehl@12move.nl/ir. H. Habermehl, Cuyk

            (voor andere nazaten dan haar drie oudste zonen, zie: Monografie Cornelia Alblas)

 

I             Nanning Alblas, geb. ca. 1680, overl. na 1719; gehuwd op 06-03-1705 te Waddinxveen (10-54) met Cornelia Droog Marte Dirksdr., geb. ca. 1687, overl. 22-11-1766 te Waddinxveen

            Kinderen uit dit huwelijk:

1.      Jan Nannings, geb. ca. 1710 te Bloemendaa/Wadd.; volgt onder II-a

2.      Pieter Nannens, geb. ca. 1715 te Bloemendaa/Wadd.; volgt onder II-b

3.      Cornelis Nanningszn., geb. 1719 te Bloemendaal/Wadd.; volgt onder II-c

 

II-a      Jan Nannings Alblas, zoon van I, geb. ca. 1710 te Bloemendaal/Wadd., overl. 29-08-1778 te Noord-Waddinxveen; gehuwd op 26-08-1736 te Waddinxveen (11-141; G5-50) met Aaltje Louwensdr. Akerveld, geb. 31-12-1712 te Noord-Waddinxveen, overl. 1781 te Noord-Waddinxveen

            Kinderen uit dit huwelijk:

1.      Nanne/Nanning, geb. 02-02-1738 te Noord-Waddinxveen; volgt onder III-a

2.      Marijtje, geb. 06-03-1740 te Noord-Waddinxveen

3.      Maria, geb. 13-08-1741 te Noord-Waddinxveen, peet: Trijntje Akerveld

4.      Cornelia, geb. 11-12-1746 te Noord-Waddinxveen, peet: Trijntje Akerveld

 

II-b      Pieter Nannens Alblas, zoon van I, geb. ca. 1715 te Bloemend./Waddinxveen, overl. na 1752; gehuwd op 13-10-1743 te Waddinxveen (11-193/Sch.8-33) met Ariaantje van Mieren, geb. te Schoonhoven (G1-26v), overl. 27-12-1776 te Noord-Waddinxveen

            Kinderen uit dit huwelijk:

1.      Nanne/Nanning, geb. 16-08-1744 te Bloemendaal, peet: Cornelia Droog (16-6); volgt onder III-b

2.      Maria, geb. 14-02-1749 te Bloemendaal, peet: Hester van Mieren; thuis gedoopt om zwakheid (16-19)

3.      Hendrik, geb. 02-07-1752 te Bloemendaal (16-29); volgt onder III-c

 

II-c            Cornelis Nanningszn., zoon van I, geb. ca. 1719 te Bloemendaal/Wadd., overl. 07-06-1793 te Waddinxveen; remonstrants; gehuwd op 16-10-1746 te Waddinxveen (11-24/G5-71) met Barber Borst, geb. 19-07-1722 te Waddinxveen, overl. 16-01-1803 te Waddinxveen

            Kinderen uit dit huwelijk:

1.      Nanne, geb. 23-02-1749 te Waddinxveen (16-20), peet: Cornelia Droog, thuis gedoopt om ziekte; overl. 26-02-1749 Waddinxveen

2.      Nanning Corneliszn., geb. 21-02-1751 te Waddinxveen; volgt onder III-d

3.      Trijntje, geb. 22-11-1754 te Waddinxveen, peet: Maria Borst (16-36); overl. 31-12-1754 te Waddinxveen

4.      Pieter, geb. 18-04-1756 te Waddinxveen, peet: Marijtje Borst (16-40); overl. 08-03-1757 te Waddinxveen

5.      Trijntje, geb. 02-12-1759 te Waddinxveen, peet: Maria Borst (16-47); overl. 20-01-1814 te Bloemendaal/Gouda, Jaagpad 47 (akte 35, d.d. 22-01); gehuwd met Jan Alblas III-a 4=IV-a; moeder van Cornelia

6.      Kornelis, geb. 24-01-1762 te Waddinxveen, peet: Cornelia Droog (16-49); overl. 16-03-1763 te Waddinxveen

 

III-a            Nanne/Nanning, zoon van II-a, geb. 02-02-1738 te Waddinxveen (15-161), overl. 06-06-1788 te Waddinxveen; gehuwd (1) op 30-07-1758 te Noord-Waddinxveen (11-278/G6-25) met Ariaantje Dirksdr. van der Toorn, geb. ca. 1739, overl. 09-02-1781 te Noord-Waddinxveen

            Nanne/Nanning trouwde (2) op 08-07-1781 te Noord-Waddinxveen (12-104/G6-68) met Neeltje Venhoek, geb. 06-12-1739 te Waddinxveen, overl. 30-08-1803 te Waddinxveen; Neeltje Venhoek hertrouwde op 02-01-1795 te Waddinxveen met Gijsbert van Wijk, weduwnaar van Jannetje Verwoerd (G7-23)

            Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.      Aaltje, geb. 15-04-1759 te Waddinxveen (16-46), peet: Barber Borst

2.      Willem, geb. 07-11-1762 te Waddinxveen (16-51), peet: Grietje van den Tooren

3.      Aaltje, geb. 15-01-1764 te Waddinxveen (16-52), peet: Aaltje Akerveld

4.      Jan, geb. 01-01-1768 te Waddinxveen (16-57), peet: Barber Borst, overl. 02-07-1821 Noord-Waddinxveen, gehuwd met Trijntje II-c 5; vader van Cornelia (1800).  Volgt als IV-a

5.      Aaltje, geb. 31-12-1769 te Waddinxveen (16-61), peet: Barber Borst

6.      Cornelis, geb. 29-12-1771 te Waddinxveen (16-64), peet: Barber Borst

7.      Klaas, geb. 11-04-1772 te Waddinxveen (16-66), peet: Barber Borst

8.      Aaltje, geb. 01-12-1776 te Waddinxveen (16-70), peet: Barber Borst

Kinderen uit het tweede huwelijk:

9.      Gerrit, geb. 27-01-1782 te Waddinxveen (16-75), peet: Gerrigje van Someren; overl. 04-06-1800 te Waddinxveen

10.  Dirk, geb. 29-04-1784 te Waddinxveen (16-77), peet: Barber Borst

11.  Alida, geb. 17-04-1785 te Waddinxveen (16-78), peet: Antje van der Starre; overl. 23-06-1854 te Waddinxveen. Alida huwde op 09-05-1816 met Philippus Vogeler te Woubrugge, schipper.

 

 

 

III-b            Nanne/Nanning, zoon van II-b, geb. 16-08-1744 te Bloemendaal (16-6), peet: Cornelia Droog; overl. 11-08-1815 te Leiden; gehuwd (1) op 07-02-1772 te Waddinxveen (12-54) met Ariaantje Dirksdr. van der Voor, geb. te Broek/Thuil, overl. 18-05-1772 te Waddinxveen; trouwde (2) met Lena de Bruin, geboren ca. 1755 te Bloemendaal, overl. na 1824 te W.

            Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.      Cornelia, geb. 1772 te Waddinxveen?; overl. 02-12-1787 te Waddinxveen

Kinderen uit het tweede huwelijk:

2.      Pieter, geb. 11-07-1784 te Waddinxveen (4-238), peet: Maria Kapoen; tegelbakker; overl.  27-11-1849 Broek; huwelijk (1) 05-11-1809 te Bloemendaal  met Grietje Broekhuizen (overl. 09-05-1811); huwelijk (2) 13-08-1824 te Broek met Adriana Pijn, geb. 18-06-1799 te Boskoop. Dochter: Helena Petronella (19-01-1837 Broek./22-04-1837 Z.-W.).

3.      Hendrik, geb. 11-12-1785 te Waddinxveen (4-262), peet: Geertje de Bruin; overl. 29-07-1874 Waddinxveen; gehuwd te Gouda 30-09-1810 met Cornelia van ’t Anker, geb. 18-12-1791 te Gouda; overl. 12-07-1870 te Waddinxveen.                Uit dit huwelijk 14 kinderen, onder wie: Leendert-1815, Hendrik-1828, Pieter-1829. (zie verder: c.alblas). Volgt als IV-b

4.      Adriana, geb. 22-07-1787 te Waddinxveen (4-288), overl. 17-05-1834 te Noord-Waddinxveen; gehuwd met Jan Alphenaar

5.      Anna, geb. 28-02-1790 te Waddinxveen (4-347), peet: Geertje van Wilgen

6.      Cornelia, geb. 30-08-1796 (doop 18-09) te Waddinxveen (5-123), overl. 12-05-1822 te Broek; gehuwd met Th. H. Suerhoff

 

 

 

III-c               Hendrik, zoon van II-b, geb. 02-07-1752 te Bloemendaal (16-29), klompmaker, Goudkade 4, overl.05-01-1814 te Gouda; gehuwd (1) op 20-04-1777 te Waddinxveen (12-76) met Dirkje Gerritsdr. Radder, geb. 12-11-1752 te Waddinxveen, overl. 08-08-1778 te Noord-Waddinxveen; trouwde (2) op 04-07-1784 te Waddinxveen (12-129/G6-72) met Ariaantje Muskeput, geb. 01-02-1753 te Waddinxveen, overl. 08-01-1827 te Noord-Waddinxveen

            Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.      Pieter, geb. 19-10-1777 te Waddinxveen (16-71), peet: Barber Borst. Als kind overleden.

 

 

III-d            Nanning Corneliszn., zoon van II-c, geb. 21-02-1751 te Waddinxveen (16-26), peet: Cornelia Droog, overl. 27-02-1822 te Waddinxveen; hij huwde op 08-09-1776 te Waddinxveen (12-72/G6-62) met Grietje/Neeltje Gerritsdr. Radder, geb. 13-10-1754  te Bloemendaal, overl. … Nanning Alblas was in 1797 schepen van Waddinxveen.

            Kinderen uit dit huwelijk:

1.      Bartha, geb. 07-07-1777 te Waddinxveen (16-71), peet: Barber Borst, overl. 18-05-1855 te Waddinxveen; Zuidkade 72; gehuwd op 24-03-1809 met Abraham Gerritsen, geb. te Zevenhuizen

2.      Gerrit, geb. 09-04-1780 te Waddinxveen (16-73), peet: Kornelia Gerr.dr. Radder, overl. …

3.      Trijntje, geb. 14-12-1783 te Waddinxveen (16-77), peet: Trijntje Alblas, overl. …

4.      Dirk, geb. …., overl. 28-04-1785 te Waddinxveen

5.      Kornelia, geb. 19-12-1786 te Waddinxveen (16-79), peet: Meija Radder, overl. 02-12-1787 te Waddinxveen

6.      Cornelia, geb. 16-08-1789 te Waddinxveen (16-86), peet: Maria Radder, overl. 10-08-1823 te Broek

7.      Cornelis, geb. 1794 te Waddinxveen (aangever bij overlijden van Cornelia in 1823 en Bartha in 1855).  Volgt als IV-c

8.      Dirkje, geb. 16-04-1797 te Waddinxveen (16-102), peet: Cornelia Radder; overl. 28-04-1877 te Waddinxveen; gehuwd  met Jan Giesbergen , geb. 12-11-1792 te Zuid-Waddinxveen; remonstrants

9.      Trijntje, geb. 19-05-1799 te Waddinxveen (16-105a), peet: Trijntje Alblas, overl. 10-11-1882 te Waddinxveen

 

III-e            Trijntje, dochter van II-c, geb. 02-12-1759 te Bloemendaal-Gouda (16-47); getrouwd op 25-06-1797 te Noord-Waddinxveen (22-67; G 6-25) met Jan Alblas, IV-a, zoon van III-a, geb. 01-01-1768 te Waddinxveen.   Dochter: Cornelia, V-a

 

IV-a     Jan Nanneszn., zoon van III-a, geb. 01-01-1768 te Waddinxveen (16-57), peet: Barber Borst, overl. 02-07-1821 te Noord-Waddinxveen, gehuwd op 25-06-1797 te Waddinxveen  (22-67; G 6-25) met  Trijntje Alblas Cornelisdr., geb. 02-12-1759 te Waddinxveen (16-47), peet: Maria Borst, overl. 20-01-1814 te Waddinxveen.

            Kinderen uit dit huwelijk:

            1. Cornelia Alblas, geb. 28-09-1800 te Waddinxveen

 

IV-b            Hendrik, zoon van III-b, geb. 06 (ged. 11)-12-1785 te Broek, schipper/tegelfabrikant, overl. 29-07-1874 te Waddinxveen, huis D 76; getrouwd 30-09-1810 te Gouda met Cornelia van ’t Anker, geb. 18-12-1791 te Gouda, overl. 12-07-1870 te Waddinxveen

            Kinderen uit dit huwelijk:      (veel gegevens van IV-b ontleend aan c.alblas)

1.      Leena, geb. 27-06-1811 te Waddinxveen

2.      Niesje, geb. 21-08-1812 te Gouda; overl. 11-12-1831 te Gouda, Raam 222 (akte 471, 13.00 u)

3.      Leendert, geb. 23-05-1815 te Gouda. Zie verder V-b

4.      Jannetje, geb. 05-02-1818 te Broek; overl. 23-05-1851 te Broek; getrouwd met Johannes Martinus Siens

5.      Nanse, geb. 19-01-1822 te Broek

6.      Abraham, geb. 03-07-1823, overl. 24-08-1823 te Broek

7.      Cornelia, geb. 09-09-1824 te Broek

8.      Hendrik jr., geb. 04-08-1826 te Broek, tegelfabrikant, overl. 25-04-1914 te Waddinxveen; getrouwd met Trijntje Alblas, geb. 23-03-1825 te Broek, overl. 09-03-1902 te Waddinxveen (Een dochter trouwde met Van Spingelen) Zie verder V-c

9.      Abraham, geb. 1828, overl. 11-06-1828 te Broek

10.  Pieter, geb. 29-06-1829 te Broek, zie verder V-d

11.  Niesje, geb. 26-01-1832 te Broek

12.  Jacoba Maria, geb. 02-10-1833 te Broek, overl. 09-03-1836 te Zuid-Waddinxveen

13.  Adriana, geb. 03-11-1834 te Broek; zij trouwde op 11-04-1861 met Andries Hendrikus Peletier, 25 jr., broodbakker, geb. te Schiedam

14.  Andreas, geb. 02-08-1836 te Zuid-Waddinxveen, overl. 02-01-1837 te Zuid-Waddinxveen

 

 

IV-c            Cornelis, zoon van III-d, geb. 16-09-1792 te Broek, houtdraaier, overl. 19-02-1870 te Zuid-Waddinxveen, Zuidkade 10; remonstrants; trouwde op 28-03-1821 te Boskoop (akte 6) met Maria Ramp, geb. 16-05-1796 te Boskoop; houtdraaister; overl. 01-01-1872 te Waddinxveen

            Kinderen uit dit huwelijk:

1.      Gerrit, geb. 26-10-1821 te Zuid-Waddinxveen (akte 13, huis 47); overl. 07-08-1890 te Waddinxveen, huis D 15; getrouwd met Anna Margaretha Overeijnder; V-e

2.      Trijntje, geb. 20-03-1825 te Broek (akte 15, huis 35); overl. 09-03-1902 te Waddinxveen; V-f; getrouwd met Hendrik Hendrikszn. (V-c) Alblas, geb. 1827 te Broek, overl. 25-04-1914 te Waddinxveen

3.      Nans, geb. 07-04-1828 te Zuid-Waddinxveen (akte 3, huis 55, 21.00, d.d.d 08-04); houtzaagmolenaar; hij trouwde op 10-05-1854 te Gouda met Hillegonda Ouweneel; overl. 1855 na de geboorte van haar dochter; V-g

4.      Leendert, geb. 1831; V-h

5.      Cornelis, geb. 02-06-1834 te Zuid-Waddinxveen (akte 17, huis 83, 11.oo u, d.d. 03-06); timmerman, overl. …; getrouwd op 13-05-1863 te Zuid-Waddinxveen met Adriana Bremmer, geb. 1835 te Broek, overl. 28-12-1872 te Waddinxveen; V-i

6.      Jan, geb. 02-05-1841 te Zuid-Waddinxveen (akte 14, d.d. 03-05, huis 83, 03.00 u.); hij trouwde met Anna Cornelia Veenenbos, geb. 10-01-1841 te Hardinxveld; V-j

 

V-a            Cornelia, dochter  van IV-a en III-e, geb. 28-09-1800 te Waddinxveen; overl. 12-06-1854 te Zoeterwoude

 

 

V-b            Leendert, zoon van IV-b, geb. 23-05-1815 te Gouda; tegelbakker; huis 82a, NH; overl. na 1887…; gehuwd op 24-05-1837 te Gouda (akte 43) met Juditha Verspuij, geb. 18-10-1810 te Gouda; overl. 20-03-1887 te Waddinxveen

Kinderen uit dit huwelijk:

1.      Hendrik Cornelis, geb. 31-01-1837, overl. 16-02-1838 te Broek

2.      Johannes Jacobus, geb. 14-12-1838 te Broek, overl. …; huwde op 18-08-1868 te Reeuwijk met Maria Tamse, geb. ca. 1843 te Broek

3.      Hendrik Cornelis, geb. 01-04-1841 te Broek

4.      Pieter, geb. 30-09-1843, overl. 01-12-1843 te Broek

5.      Helena Cornelia, geb. 02-10-1845 te Broek

6.      Pieter, geb. 24-10-1848, overl. 20-06-1859 te Broek

7.      Juditha, geb. 12-10-1851, overl. 28-10-1851 te Broek; tweeling

8.      Jansje, geb. 12-10-1851, overl. 23-10-1851 te Broek; tweeling

9.      Jansje Catharina, geb. 07-12-1852 te Broek (naar Rotterdam in 1874, naar Bodegraven in 1878)

10.  Willem, geb. 10-07-1855, overl. 09-09-1855 te Broek

 

 

V-c            Hendrik Hendrikszn., zoon van IV-b, geb. 04-08-1826 te Broel; tegelfabrikant; B 117; overl. 25-04-1914 te Waddinxveen; trouwde met Trijntje Alblas, V-f, dochter van IV-d, geb. 20-03-1825 te Broek; overl. 19-03-1902 te Waddinxveen.

            Dochter die trouwde met Van Spingelen

 

 

 

V-d      Pieter, zoon van IV-bgeb. 29-06-1829 te Broek; tegelbakker; 82b/76b; overl. te Gouda?…; trouwde (1) op 02-12-1850 te Broek met Jacoba Ruijs, geb. ca. 1825 te Alphen, overl. 03-08-1858 te Broek; trouwde (2) op 07-06-1860 te Broek met Maria Jacoba van der Have, geb. 14-12-1832 te Hazerswoude; overl. 29-11-1896 te Waddinxveen

            Kinderen uit het eerste huwelijk:

            1.   Hendrik Martinus, geb. 23-01-1851, overl. 28-02-1851 te Broek

2.      Jan Cornelis, geb. 11-04-1852 te Broek (naar Woerden in 1873); hij trouwde op 31-05-1876 te Gouda met Maria Luitjes

3.      Johanna, geb. 17-10-1853, overl. 18-09-1854 te Broek

4.      Abraham, geb. 13-12-1854, overl. 23-07-1855 te Broek

5.      Niesje, geb. 21-12-1855 te Broek (naar Benthuizen/Hazerswoude)

6.      Adriana Cornelia, geb. 18-02-1857, overl. 23-03-1857 te Broek

7.      Hendrik, geb. 20-04-1858, overl. 18-10-1858 te Broek

Kinderen uit het tweede huwelijk:

8.      Adriana Cornelia, geb. 11-03-1861 te Broek (in 1897 naar Gouda)

9.      Gerrit, geb. 07-02-1865, overl. 14-03-1865 te Broek

 

V-e      Gerrit, zoon  IV-d, geb. 26-10-1821 te Zuid-Waddinxveen; overl. 07-08-1890 te Waddinxveen; houtdraaier; trouwde op 26-07-1876 te Gouda met Anna Margaretha Overeijnder, geb. 21-11-1835 te Moordrecht, weduwe van Pieter Blok; overl. 15-05-1884 te Zeist, wonende te Waddinxveen

 

V-f            Trijntje, dochter van IV-d, geb. 20-03-1825 te Broek; remonstrants; overl. 09-03-1902 te Waddinxveen; D105/107;  trouwde met Hendrik Hendrikszn. (V-c) Alblas

 

V-g      Nans, zoon van IV-d, geb. 07-04-1829 te Zuid-Waddinxveen; houtzaagmolenaar; overl. ….; D 60; trouwde (1) op 10-05-1854 te Gouda (akte 38) met Hillegonda Ouweneel; geb. 1825 te Sluipwijk; overl. 03-02-1855 te Zuid-Waddinxveen (akte 4), na de geboorte van haar dochter; trouwde (2) op 09-10-1895 te Gouda met Geertruida Johanna van der Mark, wed. Adolf Wilhelm Diestelhorst, geb. 1840 te Leiden

 

V-h            Leendert, zoon van IV-d, geb. 01-06-1831 te Zuid-Waddinxveen; houtdraaier; remonstrants; overl. ..; B 77/60/90; trouwde op 04-08-1858 te Gouda (akte 73) met Hendrika Helena Blok, geb. 28-04-1830 te Gouda; overl. 27-10-1916 te Waddinxveen (akte 73, huis C 20). Drie dochters

 

V-i            Cornelis, zoon van IV-d, geb. 02-06-1834 te Zuid-Waddinxveen; overl. 07-02-1902 te Waddinxveen; timmerman, remonstrants; C 127; trouwde op 13-05-1863 te Zuid-Waddinxveen met Adriana Bremmer, geb. 16-03-1835 te Noord-Waddinxveen; overl. 28-12-1872 te Waddinxveen (D 39b)

            Kinderen

 

V-j       Jan, zoon van IV-d, geb. 02-05-1841 te Waddinxveen; remonstrants; D 90/94/105/107overl. na 1903; trouwde met Anna Cornelia Veenenbos, geb. in 1841 te Hardinxveld; overl. 10-01-1903 te Waddinxveen

            Kinderen

 

H.J. Habermehl