Parenteel fan Gjalt Jurjens Dijkstra

Achtkarspelen
1 Achtkarspelen
I Gjalt Jurjens Dijkstra (ōfb. 1) is berne om en naby 1760 yn Kuikhorne ( Friesland ), soan fan Jurjen en Onbekend. Gjalt is ferstoarn foar 1812 yn Bergum ( Friesland ), heechstens 52 jier āld. Gjalt troude, om en naby 21 jier āld, op snein 9 desimber 1781 yn Bergum mei Maaike Feyes, om en naby 22 jier āld. Maaike is berne om en naby 1759 yn Kuikhorne ( Friesland ), dochter fan Feye Gjalts en Antje Fokkes. Maaike is ferstoarn op moandei 21 septimber 1829 yn Bergum ( Friesland ), om en naby 70 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 22 septimber 1829.
De bern fan Gjalt en Maaike:
1 Jurjen Gjalts Dijkstra, berne op woansdei 11 septimber 1782 yn Kuikhorne ( Friesland ). Volgje II-a.
2 Doeye Gjalts Dijkstra, berne op woansdei 12 maaie 1784 yn Hardegarijp ( Friesland ). Volgje II-b.
3 Antje( Anske ) Gjalts Dijkstra, berne op tongersdei 1 novimber 1787 yn Hardegarijp ( Friesland ). Volgje II-c.
4 Feie Gjalts Dijkstra, berne op tongersdei 5 novimber 1789 yn Hardegarijp ( Friesland ). Volgje II-d.
5 Fokke Gjalts Dijkstra, berne op snein 24 oktober 1790 yn Veenwouden ( Friesland ). Volgje II-e.
6 Jeltje Gjalts Dijkstra, berne yn april 1797 yn Bergum ( Friesland ). Volgje II-f.
Buitenpost
2 Buitenpost
II-a Jurjen Gjalts Dijkstra (ōfb. 2) is berne op woansdei 11 septimber 1782 yn Kuikhorne ( Friesland ), soan fan Gjalt Jurjens Dijkstra (sjoch I) en Maaike Feyes. Hy is doopt op snein 7 septimber 1788 yn Hardegarijp. Jurjen is ferstoarn op tiisdei 2 febrewaris 1841 yn Bergum ( Friesland ), 58 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 2 febrewaris 1841. Jurjen troude, 27 jier āld, op snein 1 oktober 1809 yn Kollum mei Froukjen Geerts, om en naby 26 jier āld. Froukjen is berne om en naby 1783 yn Westergeest ( Friesland ), dochter fan Geert Foppes Dijkstra en Folkjen Alberts. Froukjen is ferstoarn op freed 25 augustus 1848 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), om en naby 65 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 25 augustus 1848.
De bern fan Jurjen en Froukjen:
1 Folkert Jurjens Dijkstra, berne op woansdei 15 novimber 1809 yn Oudwoude ( Friesland ). Volgje III-a.
2 Gerryt Jurjens Dijkstra, berne om en naby 1811 yn Bergum ( Friesland ).
3 Gjalt Jurjens Dijkstra, berne op woansdei 5 juni 1811 yn Achtkarspelen ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 5 juni 1811. Gjalt is ferstoarn op tongersdei 7 febrewaris 1833 yn Dantumadeel ( Friesland ), 21 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 9 febrewaris 1833. Gjalt bluwde net troud.
4 Geert Jurjens Dijkstra, berne op freed 18 desimber 1812 yn Buitenpost-Achtkarspelen ( Friesland ). Volgje III-b.
5 Gerrit Jurjens Dijkstra, berne op tiisdei 13 septimber 1814 yn Kollumerland - mairie Kollum ( Friesland ). Volgje III-c.
6 Fokke Jurjens Dijkstra, berne op snein 17 maart 1816 yn Kollumerland - mairie Oudwoude ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 19 maart 1816. Fokke is ferstoarn op tiisdei 7 maaie 1816 yn Kollumerland - mairie Oudwoude, 1 moanne āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 7 maaie 1816.
7 Maaike Jurjens Dijkstra, berne op snein 1 juni 1817 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje III-d.
8 Gertje ( Geertje ) Jurjens Dijkstra, berne op snein 3 septimber 1820 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje III-e.
9 Doeye Jurjens Dijkstra, berne op moandei 7 oktober 1822 yn Eestrum ( Friesland ). Volgje III-f.
10 Albert Jurjens Dijkstra, berne op sneon 23 april 1825 yn Eestrum - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje III-g.
11 Meindert Jurjens Dijkstra, berne op sneon 28 juni 1828 yn Achtkarspelen ( Friesland ). Volgje III-h.
12 Anne Dijkstra, berne op snein 23 oktober 1831 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 24 oktober 1831. Anne is ferstoarn op woansdei 15 maaie 1833 yn Tietjerksteradeel, 1 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 16 maaie 1833.
II-b Doeye Gjalts Dijkstra is berne op woansdei 12 maaie 1784 yn Hardegarijp ( Friesland ), soan fan Gjalt Jurjens Dijkstra (sjoch I) en Maaike Feyes. Hy is doopt op snein 7 septimber 1788 yn Hardegarijp. Doeye is ferstoarn op tiisdei 17 april 1855 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 70 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 18 april 1855. Doeye troude, 21 jier āld, op snein 2 maart 1806 yn Bergum mei Maaike Jans van der Kolk, om en naby 25 jier āld. Maaike is berne om en naby 1781 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Jan Tjalling van der Kolk en Baukjen Sjoerds. Maaike is ferstoarn op woansdei 3 maaie 1826 yn Bergum ( Friesland ), om en naby 45 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 4 maaie 1826.
De bern fan Doeye en Maaike:
1 Maaike Doeyes Dijkstra, berne om en naby 1806. Volgje III-i.
2 Jan Doeyes Dijkstra, berne om en naby 1808 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje III-j.
3 Baukje Doeyes Dijkstra, berne om en naby 1809. Volgje III-k.
4 Antje Doeyes Dijkstra, berne op sneon 5 oktober 1811 yn Tietjerksteradeel - Mairie Bergum ( Friesland ). Volgje III-l.
5 Yttje Doeyes Dijkstra, berne op moandei 12 septimber 1814 yn Tietjerksteradeel - Mairie Bergum ( Friesland ). Volgje III-m.
6 Gjalts Doeyes Dijkstra, berne op tongersdei 9 jannewaris 1817 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje III-n.
7 Wytske Doeyes Dijkstra, berne op tiisdei 12 maart 1822 yn Bergum ( Friesland ). Volgje III-o.
II-c Antje( Anske ) Gjalts Dijkstra is berne op tongersdei 1 novimber 1787 yn Hardegarijp ( Friesland ), dochter fan Gjalt Jurjens Dijkstra (sjoch I) en Maaike Feyes. Sy is doopt op snein 7 septimber 1788 yn Hardegarijp. Antje( is ferstoarn op sneon 10 oktober 1874 yn Dantumadeel ( Friesland ), 86 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 10 oktober 1874. Antje(:
(1) troude, 24 jier āld, op sneon 29 febrewaris 1812 yn Tietjerksteradeel mei Fokke Geerts Overzet, om en naby 23 jier āld. Fokke is berne om en naby 1789, soan fan Geerts Jan Overzet en Grietje Wygers. Fokke is ferstoarn op woansdei 27 augustus 1828 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), om en naby 39 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 28 augustus 1828.
(2) troude, 43 jier āld, op sneon 20 novimber 1830 yn Tietjerksteradeel mei Tjerk Liebbes Bouma, om en naby 50 jier āld. Tjerk is berne om en naby 1780 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Liebbe Petrus Bouma en Minke Sygers. Tjerk is ferstoarn op woansdei 3 juli 1861 yn Achtkarspelen ( Friesland ), om en naby 81 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 5 juli 1861.
De bern fan Antje( en Fokke:
1 .. Overzet, dea berne bern, geboren op snein 7 juni 1812 yn Tietjerksteradeel. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 9 juni 1812.
2 Gjalt Fokkes Overzet, berne op tongersdei 2 septimber 1813 yn Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ) Friesland. Volgje III-p.
3 Geert Fokkes Overzet, berne op snein 8 septimber 1816 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 9 septimber 1816. Geert is ferstoarn op moandei 24 oktober 1842 yn Tietjerksteradeel, 26 jier āld.
4 Feye Fokkes Overzet, berne op woansdei 12 jannewaris 1820 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje III-q.
5 Maaike Fokkes Overzet, berne op snein 21 desimber 1823 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 22 desimber 1823.
6 Wyger Fokkes Overzet, berne op woansdei 18 juli 1827 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 19 juli 1827.
II-d Feie Gjalts Dijkstra is berne op tongersdei 5 novimber 1789 yn Hardegarijp ( Friesland ), soan fan Gjalt Jurjens Dijkstra (sjoch I) en Maaike Feyes. Hy is doopt op snein 20 maaie 1792 yn Veenwouden. Feie is ferstoarn op snein 5 maaie 1867 yn Bergum ( Friesland ), 77 jier āld. Feie troude, 23 jier āld, op sneon 23 oktober 1813 yn Tietjerksteradeel mei Hiltje Melles Jongsma, 26 jier āld. Hiltje is berne op freed 2 maart 1787 yn Garijp, dochter fan Melle Tjibbes en Dettje Jans. Sy is doopt op snein 27 maaie 1787 yn Garijp - Tietjerksteradeel ( Friesland ). Hiltje is ferstoarn op tiisdei 12 april 1853 yn Bergum ( Friesland ), 66 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 13 april 1853.
De bern fan Feie en Hiltje:
1 Maaike Feyes Dijkstra, berne om en naby 1804 yn Bergum ( Friesland ). Volgje III-r.
2 Maaike Feyes Dijkstra, berne op moandei 13 desimber 1813 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 16 desimber 1813. Maaike is ferstoarn op snein 4 maart 1888 yn Bergum, 74 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 5 maart 1888.
3 Aafke Feyes Dijkstra, berne op sneon 21 septimber 1816 yn Bergum ( Friesland ). Volgje III-s.
4 Gjalt Feyes Dijkstra, berne op tiisdei 24 augustus 1819 yn Bergum ( Friesland ). Volgje III-t.
5 Mettje Feyes Dijkstra, berne op moandei 15 april 1822 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 15 april 1822. Mettje is ferstoarn op sneon 19 maart 1831 yn Bergum, 8 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 21 maart 1831.
6 Melle Feyes Dijkstra, berne op tiisdei 29 juni 1824 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 30 juni 1824. Melle is ferstoarn op moandei 7 maart 1831 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 6 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 8 maart 1831.
7 Doeye Feyes Dijkstra, berne op woansdei 4 juli 1827 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 4 juli 1827. Doeye is ferstoarn op tongersdei 10 maart 1831 yn Bergum ( Friesland ), 3 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 10 maart 1831.
II-e Fokke Gjalts Dijkstra is berne op snein 24 oktober 1790 yn Veenwouden ( Friesland ), soan fan Gjalt Jurjens Dijkstra (sjoch I) en Maaike Feyes. Hy is doopt op snein 20 maaie 1792 yn Veenwouden. Fokke is ferstoarn op sneon 25 oktober 1851 yn Achtkarspelen ( Friesland ), 61 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 25 oktober 1851. Fokke troude, 25 jier āld, op tongersdei 27 juni 1816 yn Achtkarspelen ( mairie Augustinusga ) mei Janke Klazes Hoekstra, om en naby 27 jier āld. Janke is berne om en naby 1789 yn Veenwouden ( gem. Dantumadeel ), dochter fan Klaas Sipkes Hoekstra en Klaaske Popkes. Janke is ferstoarn op tongersdei 2 juli 1885 yn Achtkarspelen ( Friesland ), om en naby 96 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 3 juli 1885.
II-f Jeltje Gjalts Dijkstra is berne yn april 1797 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Gjalt Jurjens Dijkstra (sjoch I) en Maaike Feyes. Jeltje is ferstoarn op tiisdei 16 septimber 1879 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 82 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 17 septimber 1879. Jeltje troude, 26 jier āld, op sneon 9 augustus 1823 yn Tietjerksteradeel mei Dirk ( Durk ) Jelles Hoekstra, 25 jier āld. Dirk is berne op tiisdei 23 jannewaris 1798 yn Veenwouden ( Friesland ). Hy is doopt op snein 18 febrewaris 1798 yn Veenwouden. Dirk is ferstoarn op freed 19 augustus 1870 yn Bergum ( Friesland ), 72 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 19 augustus 1870.
De bern fan Jeltje en Dirk:
1 Jelle Hoekstra, berne op snein 6 juni 1824 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje III-u.
2 Gjalt Hoekstra, berne op woansdei 5 april 1826 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje III-v.
3 Klaas Dirks Hoekstra, berne op snein 11 septimber 1831 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje III-w.
4 Fokke Hoekstra, berne op sneon 4 april 1835 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje III-x.
5 Grietje Hoekstra, berne op tongersdei 26 april 1838 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 28 april 1838. Grietje is ferstoarn op moandei 13 novimber 1843 yn Tietjerksteradeel, 5 jier āld.
III-a Folkert Jurjens Dijkstra is berne op woansdei 15 novimber 1809 yn Oudwoude ( Friesland ), soan fan Jurjen Gjalts Dijkstra (sjoch II-a) en Froukjen Geerts. Hy is doopt op snein 17 desimber 1809 yn Oudwoude. Folkert is ferstoarn op sneon 7 febrewaris 1857 yn Bergum ( Friesland ), 47 jier āld. Folkert troude, 20 jier āld, op sneon 5 juni 1830 yn Achtkarspelen ( Friesland ) mei Jitske Marks ( Murks ) Postma, 26 jier āld. Jitske is berne op freed 30 desimber 1803 yn Kollumerzwaag ( Friesland ), dochter fan Mark Rinzes Postma en Zytske Rinnerts Binnema. Sy is doopt op snein 8 jannewaris 1804 yn Kollumerzwaag. Jitske is ferstoarn op freed 26 oktober 1860 yn Bergum ( Friesland ), 56 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 27 oktober 1860.
De bern fan Folkert en Jitske:
1 Sijtske Dijkstra, berne op moandei 21 febrewaris 1831 yn Kollumerland ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 22 febrewaris 1831. Sijtske is ferstoarn op woansdei 21 april 1869, 38 jier āld.
2 Froukje Dijkstra, berne op woansdei 22 maaie 1833 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 23 maaie 1833. Froukje is ferstoarn foar 1837, heechstens 4 jier āld.
3 Jurjen Dijkstra, berne op snein 29 juni 1834 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 30 juni 1834.
4 Froukje Dijkstra, berne op woansdei 16 augustus 1837 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 16 augustus 1837. Froukje is ferstoarn op freed 24 jannewaris 1862, 24 jier āld.
5 Mark Dijkstra, berne op woansdei 19 augustus 1840 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 22 augustus 1840. Mark is ferstoarn op woansdei 8 maaie 1872, 31 jier āld.
6 Geert Folkerts Dijkstra, berne op moandei 12 juni 1843 yn Bergum ( Friesland ). Volgje IV-a.
7 Gjalt Folkerts Dijkstra, berne op snein 23 novimber 1845 yn Bergum ( Friesland ). Volgje IV-b.
III-b Geert Jurjens Dijkstra is berne op freed 18 desimber 1812 yn Buitenpost-Achtkarspelen ( Friesland ), soan fan Jurjen Gjalts Dijkstra (sjoch II-a) en Froukjen Geerts. Fan de berte is oanjefte dien op freed 18 desimber 1812. Geert is ferstoarn op tiisdei 8 maaie 1860 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 47 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 9 maaie 1860. Geert troude, 27 jier āld, op sneon 23 maaie 1840 yn Tietjerksteradeel mei Grietje Klases Hoekstra.
III-c Gerrit Jurjens Dijkstra is berne op tiisdei 13 septimber 1814 yn Kollumerland - mairie Kollum ( Friesland ), soan fan Jurjen Gjalts Dijkstra (sjoch II-a) en Froukjen Geerts. Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 14 septimber 1814. Gerrit is ferstoarn op freed 13 juli 1877 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 62 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 16 juli 1877. Gerrit troude, 29 jier āld, op sneon 4 maaie 1844 yn Tietjerksteradeel mei Tyttje ( Tietje ) Hendriks Overzet, 22 jier āld. Tyttje is berne op tiisdei 22 maaie 1821. Tyttje is ferstoarn op woansdei 22 juli 1891 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 70 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 23 juli 1891.
De bern fan Gerrit en Tyttje:
1 Jurjen Gerrits Dijkstra, berne op freed 18 oktober 1844 yn Oenkerk ( Friesland ). Volgje IV-c.
2 Sytske Gerrits Dijkstra, berne op tongersdei 6 novimber 1845 yn Bergum ( Friesland ). Volgje IV-d.
3 Tjeerd Gerrits Dijkstra, berne op tiisdei 12 juni 1849 yn Oenkerk ( Friesland ). Volgje IV-e.
4 Folkert Gerrits Dijkstra, berne op freed 17 maart 1854 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 20 maart 1854. Folkert is ferstoarn op freed 17 maart 1922 yn Tietjerksteradeel, 68 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 18 maart 1922.
III-d Maaike Jurjens Dijkstra is berne op snein 1 juni 1817 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Jurjen Gjalts Dijkstra (sjoch II-a) en Froukjen Geerts. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 2 juni 1817. Maaike troude, 30 jier āld, op tongersdei 11 maaie 1848 yn Dantumadeel ( Friesland ) mei Jan Feikes Bos, om en naby 22 jier āld. Jan is berne om en naby 1826. Jan is ferstoarn op woansdei 16 desimber 1863 yn Achtkarspelen ( Friesland ), om en naby 37 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 17 desimber 1863.
De bern fan Maaike en Jan:
1 Feike Bos, berne op tiisdei 18 juni 1850 yn Harkema Opeinde - gem. Achtkarspelen ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 20 juni 1850. Feike is ferstoarn foar 1852 yn Achtkarspelen, heechstens 2 jier āld.
2 Feike Jans Bos, berne op tongersdei 18 novimber 1852 yn Achtkarspelen ( Friesland ). Volgje IV-f.
3 Gertje Bos, berne op snein 28 novimber 1852 yn Achtkarspelen ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 1 desimber 1852.
4 Jakob Bos, berne op tongersdei 28 juni 1855 yn Achtkarspelen ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 29 juni 1855.
III-e Gertje ( Geertje ) Jurjens Dijkstra is berne op snein 3 septimber 1820 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Jurjen Gjalts Dijkstra (sjoch II-a) en Froukjen Geerts. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 4 septimber 1820. Gertje troude, 27 jier āld, op sneon 13 maaie 1848 yn Tietjerksteradeel mei Jacob Jacobs Hempenius.
De bern fan Gertje en Jacob:
1 Jacob Jacobs Hempenius, berne op moandei 12 febrewaris 1849 yn Giekerk ( gem. Tietjerksteradeel - Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 14 febrewaris 1849. Jacob is ferstoarn op tongersdei 7 juni 1849 yn Giekerk, 3 moannen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 9 juni 1849.
2 Jacob Jacobs Hempenius, berne op freed 14 juni 1850 yn Giekerk ( gem. Tietjerksteradeel - Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 15 juni 1850. Jacob is ferstoarn op snein 6 juni 1897 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 46 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 8 juni 1897.
3 Jurjen Jacobs Hempenius, berne op freed 27 febrewaris 1852 yn Oenkerk ( Friesland ). Volgje IV-g.
III-f Doeye Jurjens Dijkstra is berne op moandei 7 oktober 1822 yn Eestrum ( Friesland ), soan fan Jurjen Gjalts Dijkstra (sjoch II-a) en Froukjen Geerts. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 7 oktober 1822. Doeye is ferstoarn op sneon 6 desimber 1879 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 57 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 6 desimber 1879. Doeye troude, 29 jier āld, op sneon 4 septimber 1852 yn Tietjerksteradeel mei Aaltje Klazes Wedzinga, 21 jier āld. Aaltje is berne op freed 24 juni 1831 yn Eestrum ( Friesland ), dochter fan Klaas Alles Wedzinga en Sjoukje Melles Scheepstra. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 25 juni 1831. Aaltje is ferstoarn op woansdei 14 febrewaris 1900 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 68 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 15 febrewaris 1900.
De bern fan Doeye en Aaltje:
1 Sjoukje Doeyes Dijkstra, berne op woansdei 5 desimber 1855 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 7 desimber 1855.
2 Jurjen Doeyes Dijkstra, berne op freed 9 oktober 1857 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-h.
3 Klaas Doeyes Dijkstra, berne op tongersdei 23 febrewaris 1860 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 24 febrewaris 1860. Klaas is ferstoarn op tongersdei 22 maart 1860 yn Tietjerksteradeel, 28 dagen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 22 maart 1860.
4 Froukje Doeyes Dijkstra, berne op snein 15 septimber 1861 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 16 septimber 1861. Froukje is ferstoarn op tongersdei 3 novimber 1881 yn Tietjerksteradeel, 20 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 4 novimber 1881. Froukje bluwde net troud.
5 Klaaske Doeyes Dijkstra, berne op sneon 13 augustus 1864 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 13 augustus 1864. Klaaske is ferstoarn op sneon 28 desimber 1935 yn Achtkarspelen ( Friesland ), 71 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 3 jannewaris 1936.
6 Minke Doeyes Dijkstra, berne op tongersdei 12 septimber 1867 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 13 septimber 1867. Minke is ferstoarn op sneon 18 juli 1868 yn Tietjerksteradeel, 10 moannen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 20 juli 1868.
7 .. Dijkstra, dea berne dochter, geboren op sneon 28 maaie 1870 yn Tietjerksteradeel. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 28 maaie 1870.
8 .. Dijkstra, dea berne soan, berne op snein 2 maaie 1875 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 3 maaie 1875.
9 Alle Doeye Dijkstra, berne op tongersdei 19 april 1877 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-i.
Tietjerksteradeel
3 Tietjerksteradeel
III-g Albert Jurjens Dijkstra (ōfb. 3) is berne op sneon 23 april 1825 yn Eestrum - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Jurjen Gjalts Dijkstra (sjoch II-a) en Froukjen Geerts. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 25 april 1825. Albert is ferstoarn op moandei 21 april 1884 yn Bergum, 58 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 22 april 1884. Albert troude, 27 jier āld, op sneon 19 juni 1852 yn Tietjerksteradeel mei Antje Klazes Wedzinga, 27 jier āld. Antje is berne op freed 17 desimber 1824 om 09:30 yn Eestrum (Friesland), dochter fan Klaas Alles Wedzinga en Sjoukje Melles Scheepstra. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 20 desimber 1824. Antje is ferstoarn op woansdei 23 jannewaris 1901 om 08:30 yn Bergum ( Friesland ), 76 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 23 jannewaris 1901.
De bern fan Albert en Antje:
1 Trijntje Alberts Dijkstra, berne op snein 14 juli 1850 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ).
2 Klaas Alberts Dijkstra, berne op woansdei 23 febrewaris 1853 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 24 febrewaris 1853. Klaas is ferstoarn op tongersdei 23 febrewaris 1860 yn Tietjerksteradeel, 7 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 23 febrewaris 1860.
3 Jurjen Alberts Dijkstra, berne op tongersdei 16 novimber 1854 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-j.
4 Sjouke Alberts Dijkstra, berne op woansdei 11 maart 1857 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 12 maart 1857. Sjouke is ferstoarn foar 1859, heechstens 2 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 14 april 1908.
5 Sjouke Alberts Dijkstra, berne op moandei 24 oktober 1859 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-k.
6 Folkert Alberts Dijkstra, berne op moandei 24 oktober 1859 yn Bergum ( Friesland ). Volgje IV-l.
7 .. Dijkstra, dea berne dochter, geboren op woansdei 22 april 1863 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 22 april 1863.
8 Klaas Alberts Dijkstra, berne op freed 12 augustus 1864 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 13 augustus 1864. Klaas is ferstoarn op woansdei 6 septimber 1865 yn Tietjerksteradeel, 1 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 7 septimber 1865.
III-h Meindert Jurjens Dijkstra is berne op sneon 28 juni 1828 yn Achtkarspelen ( Friesland ), soan fan Jurjen Gjalts Dijkstra (sjoch II-a) en Froukjen Geerts. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 30 juni 1828. Meindert is ferstoarn op tiisdei 11 jannewaris 1910 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 81 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 12 jannewaris 1910. Meindert troude, 26 jier āld, op sneon 19 maaie 1855 yn Tietjerksteradeel mei Joukje Romkes van der Wal, 25 jier āld. Joukje is berne yn 1830. Joukje is ferstoarn op sneon 7 maaie 1904 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 74 jier āld.
De bern fan Meindert en Joukje:
1 Jurjen Meinderts Dijkstra, berne op tongersdei 23 oktober 1856 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 25 oktober 1856. Jurjen is ferstoarn foar 1858 yn Tietjerksteradeel, heechstens 2 jier āld.
2 Jurjen Meinderts Dijkstra, berne op woansdei 1 septimber 1858 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-m.
3 Aukje Meinderts Dijkstra, berne op woansdei 16 maaie 1860 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 16 maaie 1860. Aukje is ferstoarn op sneon 22 novimber 1884 yn Tietjerksteradeel, 24 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 24 novimber 1884. Aukje bluwde net troud.
4 Romke Meinderts Dijkstra, berne op freed 13 juni 1862 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 16 juni 1862. Romke is ferstoarn op tongersdei 4 septimber 1884 yn Tietjerksteradeel, 22 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 5 septimber 1884. Romke bluwde net troud.
5 Folkert Meinderts Dijkstra, berne op tiisdei 8 desimber 1863 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 9 desimber 1863. Folkert is ferstoarn op sneon 31 juli 1875 yn Tietjerksteradeel, 11 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 2 augustus 1875.
6 Gjalt Meinderts Dijkstra, berne op snein 5 novimber 1865 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-n.
7 Reinder Meinderts Dijkstra, berne op tongersdei 5 septimber 1867 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 6 septimber 1867. Reinder is ferstoarn op sneon 28 desimber 1867 yn Tietjerksteradeel, 3 moannen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 30 desimber 1867.
8 Reinder Meinderts Dijkstra, berne op woansdei 10 febrewaris 1869 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 10 febrewaris 1869.
9 Froukje Meinderts Dijkstra, berne op moandei 28 augustus 1871 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 29 augustus 1871.
10 Folkje Meinderts Dijkstra, berne op snein 15 augustus 1875 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 16 augustus 1875.
III-i Maaike Doeyes Dijkstra is berne om en naby 1806, dochter fan Doeye Gjalts Dijkstra (sjoch II-b) en Maaike Jans van der Kolk. Maaike troude, om en naby 30 jier āld, op snein 28 augustus 1836 yn Dokkum ( Friesland ) mei Tjalling Wiegers van der Kolk, om en naby 27 jier āld. Tjalling is berne om en naby 1809 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Wieger Jans van der Kolk.
De bern fan Maaike en Tjalling:
1 Rinske van der Kolk, berne op sneon 18 febrewaris 1837 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 18 febrewaris 1837.
2 Ettje van der Kolk, berne op moandei 1 oktober 1838 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 3 oktober 1838.
3 Doeye van der Kolk, berne op tongersdei 18 febrewaris 1841 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 20 febrewaris 1841.
4 Wieger van der Kolk, berne op snein 16 juli 1843 yn Dokkum ( Friesland ). Volgje IV-o.
5 Maaike van der Kolk, berne op tongersdei 6 novimber 1845 yn Dokkum ( Friesland ). Volgje IV-p.
III-j Jan Doeyes Dijkstra is berne om en naby 1808 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Doeye Gjalts Dijkstra (sjoch II-b) en Maaike Jans van der Kolk. Jan is ferstoarn op sneon 14 desimber 1861 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), om en naby 53 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 14 desimber 1861. Jan troude, om en naby 33 jier āld, op sneon 23 jannewaris 1841 yn Tietjerksteradeel mei Tietje Hendriks Groenewoud, om en naby 26 jier āld. Tietje is berne om en naby 1815, dochter fan Hendrik Berends Groenewoud en Wytske Tjeerds. Tietje is ferstoarn op woansdei 3 jannewaris 1849 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), om en naby 34 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 4 jannewaris 1849.
De bern fan Jan en Tietje:
1 Doeije Dijkstra, berne op tongersdei 11 febrewaris 1841 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 13 febrewaris 1841.
2 Wytske Jans Dijkstra, berne op snein 16 oktober 1842 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 18 oktober 1842. Wytske is ferstoarn foar 1845, heechstens 3 jier āld.
3 Wytske Jans Dijkstra, berne op tiisdei 1 april 1845 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 3 april 1845.
III-k Baukje Doeyes Dijkstra is berne om en naby 1809, dochter fan Doeye Gjalts Dijkstra (sjoch II-b) en Maaike Jans van der Kolk. Baukje troude, om en naby 34 jier āld, op sneon 29 juli 1843 yn Kollumerland mei Andries Feyes Westra, 21 jier āld. Andries is berne op tongersdei 30 augustus 1821 yn Zwaagwesteinde ( gem. Dantumadeel - Friesland ), soan fan Feye Westra en Taetske Waagenaar. Andries is ferstoarn op tiisdei 18 jannewaris 1848 yn Zwaagwesteinde, 26 jier āld.
De bern fan Baukje en Andries:
1 Feye Westra, berne op sneon 29 oktober 1842 yn Kollumerland ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 1 novimber 1842. Feye is ferstoarn op snein 8 septimber 1907 yn Dantumadeel ( Friesland ), 64 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 11 septimber 1907. Feye bluwde net troud.
2 Doeye Westra, berne op freed 5 septimber 1845 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 8 septimber 1845. Doeye is ferstoarn op sneon 23 maaie 1846 yn Dantumadeel, 8 moannen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 25 maaie 1946.
3 Maaike Andries Westra, berne op tiisdei 20 juli 1847 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 22 juli 1847. Maaike is ferstoarn op freed 16 jannewaris 1874 yn Dantumadeel, 26 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 16 jannewaris 1874. Maaike bluwde net troud.
III-l Antje Doeyes Dijkstra is berne op sneon 5 oktober 1811 yn Tietjerksteradeel - Mairie Bergum ( Friesland ), dochter fan Doeye Gjalts Dijkstra (sjoch II-b) en Maaike Jans van der Kolk. Antje is ferstoarn op freed 2 jannewaris 1852 yn Tietjerksteradeel, 40 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 2 jannewaris 1852. Antje troude mei Jan Everts Pompstra. Jan is berne op freed 18 juli 1817 yn Gerkesklooster ( Friesland ), soan fan Trijntje Alberts Pompstra. Jan is ferstoarn op snein 10 septimber 1871 om 07:00 yn Bergum ( Friesland ), 54 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 11 septimber 1871. Hy troude lettter op sneon 19 juni 1852 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ) mei Neeltje Hendriks Walstra (1822-1881).
De bern fan Antje en Jan:
1 Doeye Jans Pompstra, berne op snein 3 desimber 1843 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 5 desimber 1843.
2 Maaike Jans Pompstra, berne op woansdei 17 septimber 1845 yn Bergum ( Friesland ). Volgje IV-q.
3 Bernardus Jans Pompstra, berne op moandei 24 juli 1848 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 25 juli 1848. Bernardus is ferstoarn op tongersdei 23 augustus 1900 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 52 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 24 augustus 1900.
4 Tjitze Jans Pompstra, berne op freed 5 septimber 1851 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 8 septimber 1851.
III-m Yttje Doeyes Dijkstra is berne op moandei 12 septimber 1814 yn Tietjerksteradeel - Mairie Bergum ( Friesland ), dochter fan Doeye Gjalts Dijkstra (sjoch II-b) en Maaike Jans van der Kolk. Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 15 septimber 1814. Yttje is ferstoarn op tiisdei 3 jannewaris 1893 yn Dantumadeel ( Friesland ), 78 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 6 novimber 1893. Yttje troude, 31 jier āld, op sneon 16 maaie 1846 yn Dantumadeel mei Johannes Wybes Postma. Johannes is ferstoarn foar 1893.
De bern fan Yttje en Johannes:
1 Wybe Postma, berne op moandei 15 febrewaris 1847 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 18 febrewaris 1847. Wybe is ferstoarn foar 1848, heechstens 1 jier āld.
2 Wybe Postma, berne op woansdei 7 juni 1848 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 8 juni 1848.
3 Maaike Postma, berne op moandei 21 juli 1851 yn Dantumadeel ( Friesland ). Volgje IV-r.
4 Doeye Postma, berne op snein 5 febrewaris 1854 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 7 febrewaris 1854. Doeye is ferstoarn foar 1858 yn Dantumadeel, heechstens 4 jier āld.
5 Doeye Postma, berne op sneon 24 juli 1858 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 26 juli 1858.
III-n Gjalts Doeyes Dijkstra is berne op tongersdei 9 jannewaris 1817 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Doeye Gjalts Dijkstra (sjoch II-b) en Maaike Jans van der Kolk. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 11 jannewaris 1817. Gjalts is ferstoarn op tongersdei 13 augustus 1874 yn Tietjerksteradeel, 57 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 14 augustus 1874. Gjalts bluwde net troud. Gjalts gie byinoar wenje mei Marijke Jacobs de Haan.
Bern fan Gjalts en Marijke:
1 Doeye Gjalts de Haan, berne op woansdei 12 desimber 1860 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 13 desimber 1860. Doeye is ferstoarn op tongersdei 4 septimber 1941 yn Tietjerksteradeel, 80 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 4 septimber 1941. Doeye bluwde net troud.
III-o Wytske Doeyes Dijkstra is berne op tiisdei 12 maart 1822 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Doeye Gjalts Dijkstra (sjoch II-b) en Maaike Jans van der Kolk. Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 12 maart 1822. Wytske is ferstoarn op sneon 27 febrewaris 1886 yn Bergum, 63 jier āld. Wytske troude, 26 jier āld, op sneon 27 maaie 1848 yn Tietjerksteradeel mei Klaas Piers Vellinga, 27 jier āld. Klaas is berne op woansdei 21 maart 1821 yn Hardegarijp ( Friesland ), soan fan Pier Gerbens Vellinga en Klaaske Petrus Drayenberg. Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 22 maart 1821. Klaas is ferstoarn op woansdei 30 novimber 1898 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 77 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 1 desimber 1898.
De bern fan Wytske en Klaas:
1 Pier Klazes Vellinga, berne op freed 16 maart 1849 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-s.
2 Doeye Klazes Vellinga, berne op woansdei 22 jannewaris 1851 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 23 jannewaris 1851. Doeye is ferstoarn op freed 24 novimber 1916 yn Bergum ( Friesland ), 65 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 24 novimber 1916.
3 Klaaske Klazes Vellinga, berne op moandei 24 jannewaris 1853 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-t.
4 Maaike Klazes Vellinga, berne op tiisdei 23 febrewaris 1858 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-u.
5 Greetje Klazes Vellinga, berne op woansdei 19 desimber 1860 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 20 desimber 1860.
6 Grietje Klazes Vellinga, berne op woansdei 19 desimber 1860 yn Bergum ( Friesland ). Volgje IV-v.
III-p Gjalt Fokkes Overzet is berne op tongersdei 2 septimber 1813 yn Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ) Friesland, soan fan Fokke Geerts Overzet en Antje( Anske ) Gjalts Dijkstra (sjoch II-c). Fan de berte is oanjefte dien op freed 3 septimber 1813. Gjalt is ferstoarn op snein 23 septimber 1888 yn Achtkarspelen ( Friesland ), 75 jier āld. Gjalt troude, 23 jier āld, op sneon 10 juni 1837 yn Bergum ( Friesland ) mei Gepke Melles Fennema, 20 jier āld. Gepke is berne op woansdei 18 septimber 1816 yn Sumar ( Suameer ) Friesland, dochter fan Melle Folkert Fennema en Trijntje Paulus de Jong. Gepke is ferstoarn om en naby 1883 yn Drogeham ( Achtkarspelen ) Friesland, om en naby 67 jier āld.
De bern fan Gjalt en Gepke:
1 Hijkje Gjalts Overzet, berne op freed 11 maaie 1838 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-w.
2 Antje Gjalts Overzet, berne op freed 17 febrewaris 1843 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-x.
3 Fokke Gjalts Overzet, berne op moandei 28 jannewaris 1850 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-y.
III-q Feye Fokkes Overzet is berne op woansdei 12 jannewaris 1820 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Fokke Geerts Overzet en Antje( Anske ) Gjalts Dijkstra (sjoch II-c). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 13 jannewaris 1820. Feye is ferstoarn op sneon 16 septimber 1876 yn Groningen ( Groningen ), 56 jier āld. Feye troude, 40 jier āld, op moandei 26 maart 1860 yn Smallingerland mei Antje Hayema, 19 jier āld. Antje is berne yn 1841 yn Visvliet - gem. Zuidhorn ( Groningen ), dochter fan Akke Jans Hayema. Antje is ferstoarn op moandei 10 april 1882 yn Surhuisterveen - gem. Achtkarspelen ( Friesland ), 41 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 11 april 1882.
De bern fan Feye en Antje:
1 Fokke Feyes Overzet, berne op woansdei 4 april 1860 yn Smallingerland ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 5 april 1860. Fokke is ferstoarn op moandei 8 maaie 1865 yn Smallingerland, 5 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 9 maaie 1865.
2 Jan Overzet, berne op woansdei 18 septimber 1861 yn Drachten ( Smallingerland - Friesland ). Volgje IV-z.
3 Johannes Overzet, berne op snein 10 maaie 1874 yn Achtkarspelen ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 11 maaie 1874.
III-r Maaike Feyes Dijkstra is berne om en naby 1804 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Feie Gjalts Dijkstra (sjoch II-d) en Hiltje Melles Jongsma. Maaike troude, om en naby 41 jier āld, op tongersdei 15 maaie 1845 yn Leeuwarderadeel mei Pier Sjoerds Terpstra, 25 jier āld. Pier is berne op freed 8 oktober 1819 yn Lekkum - gem. Leeuwarden ( Friesland ), soan fan Sjoerd Piers Terpstra en Jisseltje Jans Mellema. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 11 oktober 1819.
III-s Aafke Feyes Dijkstra is berne op sneon 21 septimber 1816 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Feie Gjalts Dijkstra (sjoch II-d) en Hiltje Melles Jongsma. Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 24 septimber 1816. Aafke is ferstoarn op woansdei 31 jannewaris 1894 yn Bergum, 77 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 1 febrewaris 1894. Aafke troude, 27 jier āld, op sneon 11 maaie 1844 yn Tietjerksteradeel mei Jan Sydzes de Wilde. Jan is ferstoarn foar 1894.
III-t Gjalt Feyes Dijkstra is berne op tiisdei 24 augustus 1819 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Feie Gjalts Dijkstra (sjoch II-d) en Hiltje Melles Jongsma. Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 26 augustus 1819. Gjalt is ferstoarn op freed 3 juli 1903 yn Bergum, 83 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 4 juli 1903. Gjalt troude, 24 jier āld, op tongersdei 27 juni 1844 yn Tietjerksteradeel mei Lutske Abrahams Atema, 25 jier āld. Lutske is berne op freed 14 maaie 1819 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Abraham Jelles Atema en Trijntje Sjoerds Loonstra. Fan de berte is oanjefte dien op freed 14 maaie 1819. Lutske is ferstoarn op tiisdei 1 maart 1881 yn Tietjerksteradeel, 61 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 1 maart 1881.
De bern fan Gjalt en Lutske:
1 Hiltje Gjalts Dijkstra, berne op sneon 5 oktober 1844 yn Bergum ( Friesland ). Volgje IV-aa.
2 Trijntje Gjalts Dijkstra, berne op tongersdei 17 juni 1847 yn Bergum ( Friesland ). Volgje IV-ab.
3 Feye Gjalts Dijkstra, berne op tongersdei 27 juni 1850 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 28 juni 1850. Feye is ferstoarn op snein 27 maart 1853 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 2 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 29 maart 1853.
4 Lolkje Gjalts Dijkstra, berne op tiisdei 10 maaie 1853 yn Bergum ( Friesland ). Volgje IV-ac.
5 Feye Gjalts Dijkstra, berne op snein 23 augustus 1857 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 24 augustus 1857. Feye is ferstoarn op moandei 18 maart 1935 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 77 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 18 maart 1935.
6 Aafke Gjalts Dijkstra, berne op tongersdei 30 augustus 1860 yn Bergum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 31 augustus 1860.
III-u Jelle Hoekstra is berne op snein 6 juni 1824 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Dirk ( Durk ) Jelles Hoekstra en Jeltje Gjalts Dijkstra (sjoch II-f). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 8 juni 1824. Jelle is ferstoarn op snein 17 oktober 1880 yn Tietjerksteradeel, 56 jier āld. Jelle troude, 29 jier āld, op sneon 17 septimber 1853 yn Tietjerksteradeel mei Stijntje Pieters Zandberg, 37 jier āld. Stijntje is berne op moandei 18 septimber 1815 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Pieter Roels Zandberg en Trijntje Symens Bijlstra. Stijntje is ferstoarn op freed 17 augustus 1894 yn Tietjerksteradeel, 78 jier āld.
III-v Gjalt Hoekstra is berne op woansdei 5 april 1826 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Dirk ( Durk ) Jelles Hoekstra en Jeltje Gjalts Dijkstra (sjoch II-f). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 6 april 1826. Gjalt is ferstoarn op tongersdei 18 jannewaris 1917 yn Tietjerksteradeel, 90 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 19 jannewaris 1917. Gjalt troude, 27 jier āld, op sneon 21 maaie 1853 yn Tietjerksteradeel mei Gepke Adolfs Cop, 32 jier āld. Gepke is berne op freed 16 juni 1820 yn Opsterland ( Friesland ), dochter fan Adolf Hendriks Cop en Wytske Jans van Dam. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 17 juni 1820. Gepke is ferstoarn op woansdei 8 novimber 1871 yn Franeker ( Friesland ), 51 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 9 novimber 1871.
De bern fan Gjalt en Gepke:
1 Dirk Gjalts Hoekstra, berne op tongersdei 9 maart 1854 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-ad.
2 Grietje Gjalts Hoekstra, berne op woansdei 13 maaie 1857 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-ae.
3 Adolf Gjalts Hoekstra, berne op freed 3 augustus 1860 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 6 augustus 1860. Adolf is ferstoarn foar 1863 yn Tietjerksteradeel, heechstens 3 jier āld.
4 Adolf Gjalts Hoekstra, berne op tongersdei 16 juli 1863 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-af.
5 Wytske Gjalts Hoekstra, berne op freed 13 april 1866 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-ag.
III-w Klaas Dirks Hoekstra is berne op snein 11 septimber 1831 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Dirk ( Durk ) Jelles Hoekstra en Jeltje Gjalts Dijkstra (sjoch II-f). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 12 septimber 1831. Klaas is ferstoarn op freed 6 jannewaris 1922 yn Tietjerksteradeel, 90 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 7 jannewaris 1922. Klaas troude, 30 jier āld, op sneon 17 maaie 1862 yn Tietjerksteradeel mei Tjitske Benjamins Rekker, 29 jier āld. Tjitske is berne op tiisdei 16 oktober 1832 yn Achtkarspelen ( Friesland ), dochter fan Benjamin Luitjes Rekker en Sibbeltje Roels Fokkinga. Tjitske is ferstoarn op woansdei 8 febrewaris 1911 yn Bergum ( Friesland ), 78 jier āld.
De bern fan Klaas en Tjitske:
1 Jeltje Hoekstra, berne op sneon 4 april 1863 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ).
2 Binne Klazes Hoekstra, berne op tiisdei 3 jannewaris 1865 yn Bergum ( Friesland ). Volgje IV-ah.
3 Sybeltje Hoekstra, berne op snein 5 maaie 1867 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Sybeltje is ferstoarn op woansdei 29 juni 1938 yn Tietjerksteradeel, 71 jier āld.
4 .. Hoekstra, dea berne dochter, berne op freed 20 maaie 1870 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ).
5 Dirk Hoekstra, berne op tiisdei 13 juni 1871 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje IV-ai.
III-x Fokke Hoekstra is berne op sneon 4 april 1835 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Dirk ( Durk ) Jelles Hoekstra en Jeltje Gjalts Dijkstra (sjoch II-f). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 6 april 1835. Fokke is ferstoarn op sneon 10 april 1909 yn Tietjerksteradeel, 74 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 12 april 1909. Fokke troude, 26 jier āld, op sneon 12 oktober 1861 yn Tietjerksteradeel mei Aukje Thomas Eisinga, 20 jier āld. Aukje is berne op tiisdei 15 desimber 1840 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Thomas Pieters Eisenga en Stijntje Sints Ophuizen. Aukje is ferstoarn nei 1909, op syn minst 69 jier āld.
De bern fan Fokke en Aukje:
1 Dirk Hoekstra, berne op freed 5 desimber 1862 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Dirk is ferstoarn op tongersdei 10 oktober 1940 yn Tietjerksteradeel, 77 jier āld.
2 Thomas Hoekstra, berne op freed 5 febrewaris 1864 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ).
3 Tomas Hoekstra, berne op freed 19 maart 1875 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ).
4 Jelle Hoekstra, berne op freed 19 maart 1875 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ).
5 Gjalt Hoekstra, berne op snein 1 april 1877 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ).
IV-a Geert Folkerts Dijkstra is berne op moandei 12 juni 1843 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Folkert Jurjens Dijkstra (sjoch III-a) en Jitske Marks ( Murks ) Postma. Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 13 juni 1843. Geert is ferstoarn op freed 15 jannewaris 1915 yn Bergum ( Friesland ), 71 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 16 jannewaris 1915. Geert troude, 25 jier āld, op sneon 7 novimber 1868 yn Tietjerksteradeel mei Trijntje Alberts Zandberg, 18 jier āld. Trijntje is berne op snein 14 juli 1850 yn Bergum - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Janke Pieters Zandberg. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 15 juli 1850. Trijntje is ferstoarn op freed 10 juli 1914 yn Tietjerksteradeel, 63 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 11 juli 1914.
De bern fan Geert en Trijntje:
1 Stijntje Geerts Dijkstra, berne op moandei 9 augustus 1869 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-a.
2 Albert Geerts Dijkstra, berne op sneon 17 augustus 1878 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 19 augustus 1878.
3 Janke Geerts Dijkstra, berne op sneon 17 augustus 1878 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 19 augustus 1878. Janke is ferstoarn op tongersdei 29 augustus 1878 yn Tietjerksteradeel, 12 dagen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 29 augustus 1878.
4 Janke Dijkstra, berne op tongersdei 20 maaie 1886 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-b.
IV-b Gjalt Folkerts Dijkstra is berne op snein 23 novimber 1845 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Folkert Jurjens Dijkstra (sjoch III-a) en Jitske Marks ( Murks ) Postma. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 24 novimber 1845. Gjalt is ferstoarn op moandei 30 april 1900 yn Bergum, 54 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 30 april 1900. Gjalt troude, 24 jier āld, op sneon 14 maaie 1870 yn Tietjerksteradeel mei Mettje Klazes Wedzinga, 30 jier āld. Mettje is berne op snein 15 desimber 1839 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Klaas Alles Wedzinga en Sjoukje Melles Scheepstra. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 16 desimber 1839. Mettje is ferstoarn op tongersdei 5 maart 1903 yn Tietjerksteradeel, 63 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 6 april 1903.
De bern fan Gjalt en Mettje:
1 Dijkstra, dea berne dochter, berne op freed 24 febrewaris 1871 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 25 febrewaris 1871.
2 Klaas Gjalts Dijkstra, berne op sneon 27 april 1872 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-c.
3 Folkert Gjalts Dijkstra, berne op tongersdei 5 novimber 1874 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-d.
4 Jitze Gjalts Dijkstra, berne op snein 25 maart 1877 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-e.
5 Sjoukje Gjalts Dijkstra, berne op moandei 28 maart 1881 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-f.
IV-c Jurjen Gerrits Dijkstra is berne op freed 18 oktober 1844 yn Oenkerk ( Friesland ), soan fan Gerrit Jurjens Dijkstra (sjoch III-c) en Tyttje ( Tietje ) Hendriks Overzet. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 19 oktober 1844. Jurjen is ferstoarn op moandei 17 oktober 1898 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 53 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 19 oktober 1898. Jurjen troude, 25 jier āld, op sneon 30 april 1870 yn Tietjerksteradeel mei Sytske Bonnes van der Kooi, 20 jier āld. Sytske is berne op freed 22 febrewaris 1850 yn Rijperkerk - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Bonne Rypkes van der Kooi en Tetske Eizes ( Taetske Eises ) de Boer. Sytske is ferstoarn op freed 25 septimber 1903 yn Tietjerksteradeel, 53 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 25 septimber 1903.
De bern fan Jurjen en Sytske:
1 Gerrit Jurjens Dijkstra, berne op tiisdei 7 febrewaris 1871 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 9 febrewaris 1871.
2 Bonne Jurjens Dijkstra, berne op tiisdei 3 desimber 1872 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 4 desimber 1872.
3 Tjeerd jurjens Dijkstra, berne op snein 3 oktober 1875 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 4 oktober 1875.
4 Auke Jurjens Dijkstra, berne op tongersdei 15 novimber 1877 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 17 novimber 1877.
5 Taetske Jurjens Dijkstra, berne op tongersdei 24 novimber 1881 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 26 novimber 1881.
IV-d Sytske Gerrits Dijkstra is berne op tongersdei 6 novimber 1845 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Gerrit Jurjens Dijkstra (sjoch III-c) en Tyttje ( Tietje ) Hendriks Overzet. Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 6 novimber 1845. Sytske is ferstoarn op moandei 25 juli 1921 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 75 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 26 juli 1921. Sytske troude, 22 jier āld, op sneon 23 maaie 1868 yn Tietjerksteradeel mei Auke Bonnes van der Kooi, 25 jier āld. Auke is berne op tiisdei 31 jannewaris 1843 yn Rijperkerk - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Bonne Rypkes van der Kooi en Tetske Eizes ( Taetske Eises ) de Boer. Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 31 jannewaris 1843. Auke is ferstoarn op snein 20 maart 1898 yn Tietjerksteradeel, 55 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 21 maart 1898.
De bern fan Sytske en Auke:
1 Bonne Aukes van der Kooi, berne op tongersdei 19 augustus 1869 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 20 augustus 1869. Bonne is ferstoarn op tiisdei 31 augustus 1869 yn Tietjerksteradeel, 12 dagen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 1 septimber 1869.
2 Bonne Aukes van der Kooi, berne op tiisdei 9 augustus 1870 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 10 augustus 1870. Bonne is ferstoarn op snein 18 desimber 1927 yn Utrecht ( Utrecht ), 57 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 20 desimber 1927.
3 Tietje Aukes van der Kooi, berne op tiisdei 29 oktober 1872 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-g.
4 Gerrit Aukes van der Kooi, berne op moandei 13 april 1874 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 13 april 1874.
5 Rypke Aukes van der Kooi, berne op moandei 13 septimber 1875 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 14 septimber 1875.
6 Taetske Aukes van der Kooi, berne op tiisdei 6 maart 1877 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-h.
7 Jurjen Aukes van der Kooi, berne op snein 8 septimber 1878 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 9 septimber 1878. Jurjen is ferstoarn foar 1879 yn Tietjerksteradeel, heechstens 1 jier āld.
8 Jurjen Aukes van der Kooi, berne op freed 24 oktober 1879 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 25 oktober 1879.
9 Sytske Aukes van der Kooi, berne op moandei 25 oktober 1880 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 26 oktober 1880. Sytske is ferstoarn foar 1881 yn Tietjerksteradeel, heechstens 1 jier āld.
10 Sytske Aukes van der Kooi, berne om en naby 1881. Sytske is ferstoarn op freed 25 septimber 1931 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), om en naby 50 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 26 septimber 1931.
11 Folkert Aukes van der Kooi, berne op sneon 28 oktober 1882 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 30 oktober 1882.
12 Trijntje van der Kooi, berne op moandei 14 april 1884 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 15 april 1884.
13 Tjeerd van der Kooi, berne op woansdei 11 novimber 1885 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 14 novimber 1885.
14 Steffen van der Kooi, berne op sneon 13 april 1889 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 15 april 1889. Steffen is ferstoarn foar 1890 yn Tietjerksteradeel, heechstens 1 jier āld.
15 Steffen van der Kooi, berne op moandei 18 augustus 1890 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 20 augustus 1890.
IV-e Tjeerd Gerrits Dijkstra is berne op tiisdei 12 juni 1849 yn Oenkerk ( Friesland ), soan fan Gerrit Jurjens Dijkstra (sjoch III-c) en Tyttje ( Tietje ) Hendriks Overzet. Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 13 juni 1849. Tjeerd is ferstoarn op tongersdei 5 maart 1931 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 81 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 7 maart 1931. Tjeerd troude, 22 jier āld, op sneon 16 maart 1872 yn Tietjerksteradeel mei Trijntje Bonnes van der Kooi, 18 jier āld. Trijntje is berne op tiisdei 14 febrewaris 1854 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Bonne Rypkes van der Kooi en Tetske Eizes ( Taetske Eises ) de Boer. Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 15 febrewaris 1854. Trijntje is ferstoarn op woansdei 11 novimber 1896 yn Tietjerksteradeel, 42 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 11 novimber 1896.
De bern fan Tjeerd en Trijntje:
1 Bonne Dijkstra.
2 Fetsje Dijkstra.
3 Gerrit Tjeerds Dijkstra, berne op woansdei 9 april 1873 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-i.
4 Jurjen Tjeerds Dijkstra, berne om en naby 1894 yn Oenkerk ( Friesland. Jurjen is ferstoarn op snein 8 april 1923 yn Leeuwarden ( Friesland ), om en naby 29 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 9 april 1923.
IV-f Feike Jans Bos is berne op tongersdei 18 novimber 1852 yn Achtkarspelen ( Friesland ), soan fan Jan Feikes Bos en Maaike Jurjens Dijkstra (sjoch III-d). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 1 desimber 1852. Feike troude, 22 jier āld, op sneon 10 april 1875 yn Achtkarspelen mei Martje Oldenburger, 23 jier āld. Martje is berne op snein 14 desimber 1851 yn Harkema Opeinde - gem. Achtkarspelen ( Friesland ), dochter fan Bauke Jans Oldenburger en Lolkje Jans Vaatstra. Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 16 desimber 1851.
De bern fan Feike en Martje:
1 ... Bos, dea berne soan, berne op snein 6 juni 1875 yn Achtkarspelen ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 8 juni 1875.
2 Maaike Bos, berne op moandei 21 augustus 1876 yn Achtkarspelen ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 21 augustus 1876.
3 Bauke Bos, berne op moandei 19 juli 1880 yn Achtkarspelen ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 20 juli 1880.
IV-g Jurjen Jacobs Hempenius is berne op freed 27 febrewaris 1852 yn Oenkerk ( Friesland ), soan fan Jacob Jacobs Hempenius en Gertje ( Geertje ) Jurjens Dijkstra (sjoch III-e). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 28 febrewaris 1852. Jurjen troude, 25 jier āld, op sneon 26 maaie 1877 yn Tietjerksteradeel mei Trijntje Alberts Bosgraaf.
De bern fan Jurjen en Trijntje:
1 Geertje Jurjens Hempenius, berne op snein 26 maaie 1878 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-j.
2 Albert Jurjens Hempenius, berne op freed 10 juni 1881 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-k.
IV-h Jurjen Doeyes Dijkstra is berne op freed 9 oktober 1857 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Doeye Jurjens Dijkstra (sjoch III-f) en Aaltje Klazes Wedzinga. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 10 oktober 1857. Jurjen is ferstoarn op freed 11 maaie 1934 yn Achtkarspelen ( Friesland ), 76 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 12 maaie 1934. Jurjen troude, 25 jier āld, op sneon 29 septimber 1883 yn Tietjerksteradeel mei Sjoerdtje Annes Visser, 19 jier āld. Sjoerdtje is berne op snein 26 juni 1864 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Anne Baukes Visser en Stijntje Gerks Zandberg. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 27 juni 1864. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 27 juni 1864.
De bern fan Jurjen en Sjoerdtje:
1 Doeye Jurjens Dijkstra, berne op moandei 19 novimber 1883 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 20 novimber 1883. Doeye is ferstoarn op woansdei 30 novimber 1887 yn Tietjerksteradeel, 4 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 30 novimber 1887.
2 Anne Dijkstra, berne op tiisdei 3 novimber 1885 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 3 novimber 1885. Anne is ferstoarn op moandei 24 novimber 1941 yn Tietjerksteradeel, 56 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 25 novimber 1941.
3 Aaltje Dijkstra, berne op snein 22 septimber 1889 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 23 septimber 1889.
4 Doeye Dijkstra, berne op woansdei 5 oktober 1892 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 8 oktober 1892. Doeye is ferstoarn op snein 31 desimber 1893 yn Tietjerksteradeel, 1 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op snein 31 desimber 1893.
5 .. Dijkstra, dea berne dochter, geboren op moandei 18 april 1898 yn Tietjerksteradeel. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 20 april 1898.
6 Doeye Dijkstra, berne op woansdei 24 desimber 1902 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 27 desimber 1902. Doeye is ferstoarn op tiisdei 11 oktober 1904 yn Tietjerksteradeel, 1 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 11 oktober 1904.
IV-i Alle Doeye Dijkstra is berne op tongersdei 19 april 1877 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Doeye Jurjens Dijkstra (sjoch III-f) en Aaltje Klazes Wedzinga. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 21 april 1877. Alle troude, 22 jier āld, op sneon 28 oktober 1899 yn Tietjerksteradeel mei Klaaske Freerks Procee, 22 jier āld. Klaaske is berne op woansdei 20 desimber 1876 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Freerk Cornelis Procee en Jeltje Pieters van der Veen. Fan de berte is oanjefte dien op freed 22 desimber 1876.
De bern fan Alle en Klaaske:
1 Jeltje Dijkstra, berne op snein 21 jannewaris 1900 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 22 jannewaris 1900.
2 Doeye Dijkstra, berne op snein 6 oktober 1901 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 7 oktober 1901.
IV-j Jurjen Alberts Dijkstra is berne op tongersdei 16 novimber 1854 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Albert Jurjens Dijkstra (sjoch III-g) en Antje Klazes Wedzinga. Fan de berte is oanjefte dien op freed 17 novimber 1854. Jurjen is ferstoarn op moandei 19 febrewaris 1923 yn Dantumadeel ( Friesland ), 68 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 20 febrewaris 1923. Jurjen troude, 36 jier āld, op tongersdei 21 maaie 1891 yn Dantumadeel mei Antje Pieters de Jong, 38 jier āld. Antje is berne op tongersdei 17 maart 1853 yn Dantumadeel ( Friesland ), dochter fan Pieter Lieuwes de Jong en Jitske Wybes Douma. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 19 maart 1853.
De bern fan Jurjen en Antje:
1 Albert Dijkstra, berne op moandei 22 febrewaris 1892 yn Murmerwoude - gem. Dantumadeel ( Friesland ). Volgje V-l.
2 Pieter Dijkstra, berne op snein 4 juni 1893 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 6 juni 1893. Pieter is ferstoarn op tongersdei 13 juni 1895 yn Dantumadeel, 2 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 15 juni 1895.
IV-k Sjouke Alberts Dijkstra is berne op moandei 24 oktober 1859 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Albert Jurjens Dijkstra (sjoch III-g) en Antje Klazes Wedzinga. Sjouke is ferstoarn op freed 10 april 1908 yn Dantumadeel ( Friesland ), 48 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 14 april 1908. Sjouke troude, 36 jier āld, op sneon 1 augustus 1896 yn Dantumadeel mei Jitske Romkes Wybenga, 26 jier āld. Jitske is berne op sneon 7 maaie 1870 yn Dantumadeel ( Friesland ), dochter fan Romke Johannes Wybenga en Grietje Pieters de Jong. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 9 maaie 1870. Jitske is ferstoarn nei 1908, op syn minst 38 jier āld.
De bern fan Sjouke en Jitske:
1 Romke Dijkstra, berne op sneon 17 april 1897 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 20 april 1897.
2 Albert Dijkstra, berne op moandei 5 septimber 1898 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 7 septimber 1898.
3 Antje Dijkstra, berne op tongersdei 21 septimber 1899 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 23 septimber 1899.
4 Grietje Dijkstra, berne op tiisdei 29 oktober 1901 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 30 oktober 1901.
5 Trijntje Dijkstra, berne yn jannewaris 1903 yn Dantumadeel ( Friesland ). Trijntje is ferstoarn op freed 31 juli 1903 yn Dantumadeel, 6 moannen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 1 augustus 1903.
6 Hiltje Dijkstra, berne op sneon 20 jannewaris 1906 yn Dantumadeel ( Friesland ). Hiltje is ferstoarn op freed 26 jannewaris 1906 yn Dantumadeel, 6 dagen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 30 jannewaris 1906.
7 Jurjen Dijkstra, berne yn novimber 1907 yn Dantumadeel ( Friesland ). Jurjen is ferstoarn op snein 5 jannewaris 1908 yn Dantumadeel, 2 moannen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 8 jannewaris 1908.
8 Hiltje Dijkstra, berne yn novimber 1907 yn Dantumadeel ( Friesland ). Hiltje is ferstoarn op tiisdei 4 febrewaris 1908 yn Dantumadeel, 3 moannen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 7 febrewaris 1908.
Tietjerksteradeel
4 Tietjerksteradeel
IV-l Folkert Alberts Dijkstra (ōfb. 4) is berne op moandei 24 oktober 1859 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Albert Jurjens Dijkstra (sjoch III-g) en Antje Klazes Wedzinga. Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 25 oktober 1859. Folkert is ferstoarn op tiisdei 15 augustus 1922 yn Het Bildt ( Friesland ), 62 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 16 augustus 1922. Folkert:
(1) troude, 24 jier āld, op sneon 22 maart 1884 yn Bergum mei Tjitske Jans Pompstra, 22 jier āld. Tjitske is berne op tiisdei 5 novimber 1861 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Jan Everts Pompstra en Neeltje Hendriks Walstra. Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 5 novimber 1861. Tjitske is ferstoarn op tiisdei 10 oktober 1899 yn Bergum, 37 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 14 oktober 1899.
(2) troude, 42 jier āld, op sneon 16 novimber 1901 yn Tietjerksteradeel mei Tietje Gerrits van de Berg, 35 jier āld. Tietje is berne op snein 28 oktober 1866 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Gerrit Wattes van de Berg en Neeltje Klazes Beintema. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 29 oktober 1866. Tietje is ferstoarn op moandei 26 jannewaris 1920 yn Dantumadeel ( Friesland ), 53 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 27 jannewaris 1920. Sy is widdo fan Djurre Djurres Djurrema (±1814-1899), mei wa sy troude op tongersdei 23 april 1896 yn Dantumadeel.
De bern fan Folkert en Tjitske:
1 Albert Dijkstra, berne op sneon 1 novimber 1884 om 04:30 yn Bergum ( Friesland ). Volgje V-m.
2 Jan Dijkstra, berne op tongersdei 25 febrewaris 1886 yn Bergum ( Friesland ). Volgje V-n.
3 Jurjen Dijkstra, berne op tiisdei 29 maaie 1888 yn Bergum ( Friesland ). Volgje V-o.
4 Neeltje Dijkstra, berne op moandei 7 desimber 1891 yn Saaxumhuizen ( gem. Winsum - Groningen ). Volgje V-p.
5 Hendrikje Dijkstra, berne op sneon 24 novimber 1894 yn Saaxumhuizen - gem. Baflo ( Groningen ). Volgje V-q.
6 Klaas Dijkstra, berne op tongersdei 12 maaie 1898 yn Bergum ( Friesland ). Volgje V-r.
De bern fan Folkert en Tietje:
7 Neeltje Dijkstra, berne op tiisdei 8 oktober 1901 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-s.
8 Sjouke Dijkstra, berne op freed 19 desimber 1902 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 19 desimber 1902. Sjouke is ferstoarn op tiisdei 13 jannewaris 1903 yn Tietjerksteradeel, 25 dagen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 13 jannewaris 1903.
9 Trijntje Dijkstra, berne op tiisdei 5 juli 1904 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Trijntje is ferstoarn op sneon 23 juli 1904 yn Tietjerksteradeel, 18 dagen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 23 juli 1904.
10 Jan Dijkstra, berne op sneon 18 desimber 1909 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Jan is ferstoarn op snein 26 desimber 1909 yn Tietjerksteradeel, 8 dagen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 27 desimber 1909.
IV-m Jurjen Meinderts Dijkstra is berne op woansdei 1 septimber 1858 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Meindert Jurjens Dijkstra (sjoch III-h) en Joukje Romkes van der Wal. Jurjen is ferstoarn op moandei 4 april 1932 yn Tietjerksteradeel, 73 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 5 april 1932. Jurjen troude, 23 jier āld, op sneon 13 maaie 1882 yn Tietjerksteradeel mei Ettje Pieters Paulusma, 24 jier āld. Ettje is berne op snein 31 jannewaris 1858 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Pieter Paulusma en Jantje Edzes Westra. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 1 febrewaris 1858. Ettje is ferstoarn op tongersdei 21 jannewaris 1937 yn Tietjerksteradeel, 78 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 22 jannewaris 1937.
Bern fan Jurjen en Ettje:
1 Meindert Jurjens Dijkstra, berne op moandei 12 maart 1883 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 12 maart 1883.
IV-n Gjalt Meinderts Dijkstra is berne op snein 5 novimber 1865 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Meindert Jurjens Dijkstra (sjoch III-h) en Joukje Romkes van der Wal. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 6 novimber 1865. Gjalt troude mei Korneliske Feitsma.
De bern fan Gjalt en Korneliske:
1 Romke Dijkstra, berne op freed 18 maaie 1888 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 19 maaie 1888.
2 Ulbe Dijkstra, berne op snein 23 febrewaris 1890 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 24 febrewaris 1890.
3 Joukje Dijkstra, berne op snein 23 febrewaris 1890 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 24 febrewaris 1890.
4 Akke Dijkstra, berne op tiisdei 3 novimber 1891 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 5 novimber 1891. Akke is ferstoarn foar 1893 yn Tietjerksteradeel, heechstens 2 jier āld.
5 Akke Dijkstra, berne op snein 17 septimber 1893 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 18 septimber 1893. Akke is ferstoarn op woansdei 15 novimber 1893 yn Tietjerksteradeel, 1 moanne āld.
6 Akke Dijkstra, berne op tiisdei 14 jannewaris 1896 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 15 jannewaris 1896.
IV-o Wieger van der Kolk is berne op snein 16 juli 1843 yn Dokkum ( Friesland ), soan fan Tjalling Wiegers van der Kolk en Maaike Doeyes Dijkstra (sjoch III-i). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 17 juli 1843. Wieger troude mei Willemke Ronner. Willemke is berne op woansdei 3 oktober 1838 yn Kollumerland ( Friesland ), dochter fan Arjen Ronner en Grietje Sybma. Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 4 oktober 1838.
De bern fan Wieger en Willemke:
1 Grietje van der Kolk, berne op moandei 16 jannewaris 1865 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 17 jannewaris 1865.
2 Maaike van der Kolk, berne op moandei 10 septimber 1866 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 10 septimber 1866. Maaike is ferstoarn foar 1874, heechstens 8 jier āld.
3 Tjalling van der Kolk, berne op tiisdei 11 augustus 1868 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 13 augustus 1868.
4 Arjen van der Kolk, berne op tiisdei 12 juli 1870 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 13 juli 1870. Arjen is ferstoarn foar 1875, heechstens 5 jier āld.
5 Doeje van der Kolk, berne op snein 8 septimber 1872 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 13 septimber 1872.
6 Maaike van der Kolk, berne op tiisdei 1 septimber 1874 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 2 septimber 1874. Maaike is ferstoarn op snein 22 novimber 1874 yn Dokkum ( Friesland ), 2 moannen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 23 novimber 1874.
7 Arjen van der Kolk, berne op tongersdei 4 novimber 1875 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 6 novimber 1875. Arjen is ferstoarn op tiisdei 21 novimber 1876 yn Dokkum ( Friesland ), 1 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 21 novimber 1876.
8 Maaike van der Kolk, berne op moandei 17 septimber 1877 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 18 septimber 1877.
9 Arjen van der Kolk, berne op freed 6 jannewaris 1882 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 7 jannewaris 1882.
IV-p Maaike van der Kolk is berne op tongersdei 6 novimber 1845 yn Dokkum ( Friesland ), dochter fan Tjalling Wiegers van der Kolk en Maaike Doeyes Dijkstra (sjoch III-i). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 6 novimber 1845. Maaike troude mei Hendrik Nijhuis.
De bern fan Maaike en Hendrik:
1 Tjalling Nijhuis, berne op moandei 27 juli 1874 yn Dokkum ( Friesland ). Volgje V-t.
2 Wieger Nijhuis, berne op snein 26 augustus 1877 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 27 augustus 1877.
3 Maria Nijhuis, berne op snein 26 augustus 1877 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 27 augustus 1877.
4 Maaike Nijhuis, berne yn febrewaris 1880. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 10 jannewaris 1881. Maaike is ferstoarn op moandei 10 jannewaris 1881 yn Dokkum ( Friesland ), 11 moannen āld.
5 Maaike Nijhuis, berne op freed 13 febrewaris 1880 yn Dokkum ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 13 febrewaris 1880.
IV-q Maaike Jans Pompstra is berne op woansdei 17 septimber 1845 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Jan Everts Pompstra en Antje Doeyes Dijkstra (sjoch III-l). Fan de berte is oanjefte dien op freed 19 septimber 1845. Maaike is ferstoarn op snein 19 maart 1916 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 70 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 20 maart 1916. Maaike troude, 29 jier āld, op sneon 3 juli 1875 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ) mei Dirk Hendriks van der Meulen, 22 jier āld. Dirk is berne op sneon 7 maaie 1853 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Hendrik Gaukes van der Meulen en Bontje Dirks Zandberg. Dirk is ferstoarn op tiisdei 31 maart 1925 yn Nijega ( Smallingerland ) Friesland, 71 jier āld.
De bern fan Maaike en Dirk:
1 Hendrik van der Meulen, berne op moandei 13 desimber 1875 yn Bergum ( Friesland ). Hendrik is ferstoarn op freed 24 desimber 1886 yn Bergum ( Friesland ), 11 jier āld.
2 Bontje van der Meulen, berne op tongersdei 3 april 1879 yn Bergum ( Friesland ). Volgje V-u.
3 Antje van der Meulen, berne op tongersdei 14 april 1881 yn Bergum ( Friesland ). Volgje V-v.
4 Jan van der Meulen, berne op tiisdei 5 febrewaris 1884 yn Bergum ( Friesland ). Volgje V-w.
5 Saapke van der Meulen, berne op freed 24 septimber 1886 yn Bergum ( Friesland ). Volgje V-x.
IV-r Maaike Postma is berne op moandei 21 juli 1851 yn Dantumadeel ( Friesland ), dochter fan Johannes Wybes Postma en Yttje Doeyes Dijkstra (sjoch III-m). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 23 juli 1851. Maaike is ferstoarn op freed 8 febrewaris 1929 yn Dantumadeel, 77 jier āld. Maaike troude, 21 jier āld, op tiisdei 13 maaie 1873 yn Dantumadeel mei Sipke Feikes Tamsma. Sipke is ferstoarn foar freed 8 febrewaris 1929.
De bern fan Maaike en Sipke:
1 Feike Sipkes Tamsma, berne op moandei 6 oktober 1873 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 7 oktober 1873. Feike is ferstoarn op tongersdei 16 oktober 1873 yn Dantumadeel, 10 dagen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 17 oktober 1873.
2 Feike Sipkes Tamsma, berne op tongersdei 17 juni 1875 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 18 juni 1875. Feike is ferstoarn op tiisdei 22 juni 1875 yn Dantumadeel, 5 dagen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 23 juni 1875.
3 Feike Tamsma, berne op sneon 16 desimber 1876 yn Dantumadeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 19 desimber 1876.
IV-s Pier Klazes Vellinga is berne op freed 16 maart 1849 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Klaas Piers Vellinga en Wytske Doeyes Dijkstra (sjoch III-o). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 19 maart 1849. Pier is ferstoarn op sneon 30 jannewaris 1915 yn Tietjerksteradeel, 65 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 1 febrewaris 1915. Pier troude, 34 jier āld, op sneon 1 maart 1884 yn Tietjerksteradeel mei Ynske de Vries.
IV-t Klaaske Klazes Vellinga is berne op moandei 24 jannewaris 1853 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Klaas Piers Vellinga en Wytske Doeyes Dijkstra (sjoch III-o). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 26 jannewaris 1853. Klaaske is ferstoarn op snein 25 febrewaris 1917 yn Leeuwarden ( Friesland ), 64 jier āld. Klaaske troude, 21 jier āld, op sneon 9 maaie 1874 yn Tietjerksteradeel mei Hendrik Klazes de Haas.
IV-u Maaike Klazes Vellinga is berne op tiisdei 23 febrewaris 1858 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Klaas Piers Vellinga en Wytske Doeyes Dijkstra (sjoch III-o). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 25 febrewaris 1858. Maaike is ferstoarn op woansdei 30 desimber 1931 yn Tietjerksteradeel, 73 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 31 desimber 1931. Maaike troude, 23 jier āld, op sneon 28 maaie 1881 yn Tietjerksteradeel mei Douwe Franzes Venema. Douwe is ferstoarn nei 1931.
IV-v Grietje Klazes Vellinga is berne op woansdei 19 desimber 1860 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Klaas Piers Vellinga en Wytske Doeyes Dijkstra (sjoch III-o). Grietje is ferstoarn op sneon 9 juni 1894 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 33 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 11 juni 1894. Grietje troude, 27 jier āld, op sneon 31 maart 1888 yn Tietjerksteradeel mei Oenze Gerbens Dijkstra.
De bern fan Grietje en Oenze:
1 Wytske Dijkstra, berne op freed 5 oktober 1888 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 6 oktober 1888.
2 Gerben Dijkstra, berne op tiisdei 28 oktober 1890 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 28 oktober 1890.
3 Jantje Dijkstra, berne op snein 14 maaie 1893 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 16 maaie 1893. Jantje is ferstoarn op tiisdei 19 juni 1894 yn Tietjerksteradeel, 1 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 19 juni 1894.
4 Klaas Dijkstra, berne op freed 8 juni 1894 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Klaas is ferstoarn op sneon 16 juni 1894 yn Tietjerksteradeel, 8 dagen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 18 juni 1894.
IV-w Hijkje Gjalts Overzet is berne op freed 11 maaie 1838 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Gjalt Fokkes Overzet (sjoch III-p) en Gepke Melles Fennema. Hijkje troude mei Han Heines Schriemer. Han is berne op moandei 10 oktober 1836 yn Drachten ( Smallingerland - Friesland ), soan fan Heine Geerts Schriemer en Tjitske Hanzes Mud.
IV-x Antje Gjalts Overzet is berne op freed 17 febrewaris 1843 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Gjalt Fokkes Overzet (sjoch III-p) en Gepke Melles Fennema. Antje troude, 20 jier āld, op sneon 1 augustus 1863 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ) mei Linze Klazes de Jong.
Bern fan Antje en Linze:
1 Minke Linzes de Jong, berne om en naby 1864. Minke is ferstoarn op tiisdei 7 desimber 1937 yn Smallingerland ( Friesland ), om en naby 73 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 8 desimber 1937.
IV-y Fokke Gjalts Overzet is berne op moandei 28 jannewaris 1850 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Gjalt Fokkes Overzet (sjoch III-p) en Gepke Melles Fennema. Fokke is ferstoarn op freed 23 desimber 1938 yn Achtkarspelen ( Friesland ), 88 jier āld. Fokke troude, 24 jier āld, op freed 15 maaie 1874 yn Achtkarspelen ( Friesland ) mei Saakje van der Ley, 24 jier āld. Saakje is berne op moandei 4 maart 1850 yn Achtkarspelen ( Friesland ), dochter fan Syt Reids van der Ley en Aukjen Sybrens Westra. Saakje is ferstoarn op moandei 11 desimber 1911 yn Achtkarspelen, 61 jier āld.
De bern fan Fokke en Saakje:
1 Gjalt Fokkes Overzet, berne op moandei 5 jannewaris 1880 yn Achtkarspelen ( Friesland ). Gjalt is ferstoarn op woansdei 18 febrewaris 1880 yn Achtkarspelen, 1 moanne āld.
2 Gjalt Fokkes Overzet, berne op woansdei 6 juli 1881 yn Achtkarspelen ( Friesland ).
IV-z Jan Overzet is berne op woansdei 18 septimber 1861 yn Drachten ( Smallingerland - Friesland ), soan fan Feye Fokkes Overzet (sjoch III-q) en Antje Hayema. Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 19 septimber 1861. Jan is ferstoarn op moandei 21 maaie 1928 yn Achtkarspelen ( Friesland ), 66 jier āld. Jan troude, 25 jier āld, op sneon 14 maaie 1887 yn Achtkarspelen mei Riemkje Hendriks Koop, 24 jier āld. Riemkje is berne op moandei 18 augustus 1862 yn Surhuizum - gem. Achtkarspelen ( Friesland ), dochter fan Hendrik Hendriks Koop en Aaltje Sybes Dijkstra. Riemkje is ferstoarn nei 1928, op syn minst 66 jier āld.
IV-aa Hiltje Gjalts Dijkstra is berne op sneon 5 oktober 1844 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Gjalt Feyes Dijkstra (sjoch III-t) en Lutske Abrahams Atema. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 7 oktober 1844. Hiltje is ferstoarn op tiisdei 7 juni 1938 yn Achtkarspelen ( Friesland ), 93 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 8 juni 1938. Hiltje troude, 26 jier āld, op sneon 22 oktober 1870 yn Tietjerksteradeel mei Jan Jans Zwaagstra.
De bern fan Hiltje en Jan:
1 Aaltje Jans Zwaagstra, berne op woansdei 30 novimber 1870 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 1 desimber 1870.
2 Jan Zwaagstra, berne op sneon 6 juli 1872 yn Kooten - Achtkarspelen ( Friesland ). Volgje V-y.
3 Gjalt Zwaagstra, berne op sneon 20 desimber 1873 yn Kooten - Achtkarspelen ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 22 desimber 1873. Gjalt is ferstoarn op sneon 19 desimber 1885 yn Achtkarspelen, 11 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 21 desimber 1885.
4 Lutske Zwaagstra, berne op moandei 8 novimber 1875 yn Kooten - Achtkarspelen ( Friesland ). Volgje V-z.
5 Geertje Zwaagstra, berne op tiisdei 23 april 1878 yn Kooten - Achtkarspelen ( Friesland ). Volgje V-aa.
6 Trijntje Zwaagstra, berne op sneon 14 febrewaris 1880 yn Kooten - Achtkarspelen ( Friesland ). Volgje V-ab.
7 Geeske Zwaagstra, berne op tongersdei 22 febrewaris 1883 yn Achtkarspelen ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 24 febrewaris 1883.
8 Gjalt Zwaagstra, berne op sneon 20 maart 1886 yn Achtkarspelen ( Friesland ). Volgje V-ac.
IV-ab Trijntje Gjalts Dijkstra is berne op tongersdei 17 juni 1847 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Gjalt Feyes Dijkstra (sjoch III-t) en Lutske Abrahams Atema. Fan de berte is oanjefte dien op freed 18 juni 1847. Trijntje troude, 24 jier āld, op tiisdei 11 juni 1872 yn Tietjerksteradeel mei Brugt Roels Spoelstra.
De bern fan Trijntje en Brugt:
1 Roelof Brugt Spoelstra, berne op moandei 19 maart 1877 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 20 maart 1877.
2 Feye Spoelstra, berne op sneon 26 maart 1887 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 28 maart 1887. Feye is ferstoarn foar 1888, heechstens 1 jier āld.
3 Feye Spoelstra, berne om en naby 1888 yn Bergum ( Friesland ). Volgje V-ad.
IV-ac Lolkje Gjalts Dijkstra is berne op tiisdei 10 maaie 1853 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Gjalt Feyes Dijkstra (sjoch III-t) en Lutske Abrahams Atema. Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 11 maaie 1853. Lolkje is ferstoarn op freed 2 maart 1928 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 74 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 3 maart 1928. Lolkje troude, 26 jier āld, op sneon 17 maaie 1879 yn Tietjerksteradeel mei Pieter Egberts Zijlstra, 26 jier āld. Pieter is berne op sneon 26 juni 1852 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Egbert Oeges Zijlstra en Imke Sjoukes Paulusma. Pieter is ferstoarn op freed 19 maart 1920 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 67 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 20 maart 1920.
De bern fan Lolkje en Pieter:
1 Lutske Pieters Zijlstra, berne op moandei 16 febrewaris 1880 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-ae.
2 Egbert Pieters Zijlstra, berne op snein 30 juli 1882 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-af.
3 Gjalt Pieters Zijlstra, berne op sneon 25 oktober 1884 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje V-ag.
IV-ad Dirk Gjalts Hoekstra is berne op tongersdei 9 maart 1854 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Gjalt Hoekstra (sjoch III-v) en Gepke Adolfs Cop. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 11 maart 1854. Dirk is ferstoarn op tiisdei 13 febrewaris 1923 yn Tietjerksteradeel, 68 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 14 febrewaris 1923. Dirk troude mei Sara Gerbens Dijkstra. Sara is berne op moandei 7 juni 1858 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Gerben Ages Dijkstra en Jantje Oenzes Pietersma. Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 9 juni 1858. Sara is ferstoarn op moandei 11 desimber 1933 yn Tietjerksteradeel, 75 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 12 desimber 1933.
De bern fan Dirk en Sara:
1 Gjalt Dirks Hoekstra, berne op moandei 1 augustus 1881 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 2 augustus 1881.
2 Gerben Dirks Hoekstra, berne op sneon 21 april 1883 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 23 april 1883.
3 Adolf Hoekstra, berne op tongersdei 8 jannewaris 1885 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 9 jannewaris 1885.
4 Gepke Hoekstra, berne op tiisdei 7 jannewaris 1890 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 8 jannewaris 1890.
5 Oenze Hoekstra, berne op tiisdei 30 augustus 1892 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 31 augustus 1892.
6 Oenze Dirks Hoekstra, berne yn oktober 1892. Oenze is ferstoarn op sneon 7 jannewaris 1893 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 3 moannen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 9 jannewaris 1893.
IV-ae Grietje Gjalts Hoekstra is berne op woansdei 13 maaie 1857 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Gjalt Hoekstra (sjoch III-v) en Gepke Adolfs Cop. Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 13 maaie 1857. Grietje is ferstoarn op sneon 17 maart 1923 yn Tietjerksteradeel, 65 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 17 maart 1923. Grietje troude mei Johannes Willems Bos.
IV-af Adolf Gjalts Hoekstra is berne op tongersdei 16 juli 1863 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Gjalt Hoekstra (sjoch III-v) en Gepke Adolfs Cop. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 18 juli 1863. Adolf troude mei Roelofke Oebeles Smedes.
Bern fan Adolf en Roelofke:
1 Gepke Hoekstra, berne op moandei 29 april 1889 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 30 april 1889.
IV-ag Wytske Gjalts Hoekstra is berne op freed 13 april 1866 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Gjalt Hoekstra (sjoch III-v) en Gepke Adolfs Cop. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 14 april 1866. Wytske is ferstoarn op moandei 27 april 1931 yn Leeuwarden ( Friesland ), 65 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 28 april 1931. Wytske troude, 24 jier āld, op sneon 24 maaie 1890 mei Gerrit Woudstra. Gerrit is ferstoarn foar 1931.
De bern fan Wytske en Gerrit:
1 Jelle Woudstra, berne op sneon 28 febrewaris 1891 yn Weststellingerwerf ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 2 maart 1891.
2 Gepke Woudstra, berne op moandei 6 maart 1893 yn Weststellingerwerf ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 8 maart 1893.
3 Gjalt Woudstra, berne op sneon 8 juni 1895 yn Weststellingerwerf ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 10 juni 1895.
4 Gjalt Woudstra, berne om en naby 1896 yn Nijeholtwolde - gem. Weststellingwerf ( Friesland ). Volgje V-ah.
5 Thea Woudstra, berne op moandei 24 jannewaris 1898 yn Weststellingerwerf ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 26 jannewaris 1898.
IV-ah Binne Klazes Hoekstra is berne op tiisdei 3 jannewaris 1865 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Klaas Dirks Hoekstra (sjoch III-w) en Tjitske Benjamins Rekker. Binne is ferstoarn op sneon 18 novimber 1950 yn Bergum, 85 jier āld. Binne troude mei Jitske Ottes Wielstra. Jitske is berne op sneon 10 augustus 1867 yn Gytsjerk ( Friesland ), dochter fan Otte Wybrens Wielstra en Grietje Aukes Soldaat. Jitske is ferstoarn op sneon 25 april 1925 yn Bergum ( Friesland ), 57 jier āld.
IV-ai Dirk Hoekstra is berne op tiisdei 13 juni 1871 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Klaas Dirks Hoekstra (sjoch III-w) en Tjitske Benjamins Rekker. Dirk troude mei Aaltje Wytzes van der Heide. Aaltje is berne op sneon 13 juni 1863 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Wytze Wygers van der Heide en Aaltje Reins Brouwer.
V-a Stijntje Geerts Dijkstra is berne op moandei 9 augustus 1869 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Geert Folkerts Dijkstra (sjoch IV-a) en Trijntje Alberts Zandberg. Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 11 augustus 1869. Stijntje is ferstoarn op tongersdei 25 april 1940 yn Tietjerksteradeel, 70 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 25 april 1940. Stijntje troude, 20 jier āld, op sneon 17 maaie 1890 yn Tietjerksteradeel mei Anne Joukes van Assen. Anne is ferstoarn nei 1940.
V-b Janke Dijkstra is berne op tongersdei 20 maaie 1886 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Geert Folkerts Dijkstra (sjoch IV-a) en Trijntje Alberts Zandberg. Fan de berte is oanjefte dien op freed 21 maaie 1886. Janke troude mei Jan Atema. Jan is berne om en naby 1890 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Edze Aukes Atema en Antje Wobbes van der Woude. Hy is widner fan Jacomina Bron (ferstoarn vóór 1914).
V-c Klaas Gjalts Dijkstra is berne op sneon 27 april 1872 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Gjalt Folkerts Dijkstra (sjoch IV-b) en Mettje Klazes Wedzinga. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 27 april 1872. Klaas is ferstoarn nei 1937, op syn minst 65 jier āld. Klaas troude, 24 jier āld, op sneon 16 maaie 1896 yn Tietjerksteradeel mei Geertje Gjalts Huizenga, 21 jier āld. Geertje is berne op tongersdei 25 febrewaris 1875 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Gjalt Wiebes Huizenga en Janna Willems Blom. Fan de berte is oanjefte dien op freed 26 febrewaris 1875. Geertje is ferstoarn op tiisdei 11 maaie 1937 yn Tietjerksteradeel, 62 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 11 maaie 1937.
V-d Folkert Gjalts Dijkstra is berne op tongersdei 5 novimber 1874 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Gjalt Folkerts Dijkstra (sjoch IV-b) en Mettje Klazes Wedzinga. Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 5 novimber 1874. Folkert troude, 24 jier āld, op sneon 6 maaie 1899 yn Tietjerksteradeel mei Hiltje Geeuwkes List, 19 jier āld. Hiltje is berne op snein 15 juni 1879 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Geeuwke Hendriks List en Trijntje Pieters Damkat. Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 18 juni 1879.
De bern fan Folkert en Hiltje:
1 Trijntje Dijkstra, berne op sneon 30 septimber 1899 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 2 oktober 1899.
2 Gjalt Dijkstra, berne op sneon 31 maaie 1902 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 31 maaie 1902.
V-e Jitze Gjalts Dijkstra is berne op snein 25 maart 1877 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Gjalt Folkerts Dijkstra (sjoch IV-b) en Mettje Klazes Wedzinga. Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 27 maart 1877. Jitze is ferstoarn op tongersdei 12 desimber 1929 yn Tietjerksteradeel, 52 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 14 desimber 1929. Jitze troude, 24 jier āld, op tongersdei 16 maaie 1901 yn Tietjerksteradeel mei Grietje Klazes Veenstra, 20 jier āld. Grietje is berne op freed 13 maaie 1881 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Klaas Sjoerds Veenstra en Trijntje Joukes Wiersma. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 16 maaie 1881. Grietje is ferstoarn nei 1929, op syn minst 48 jier āld.
V-f Sjoukje Gjalts Dijkstra is berne op moandei 28 maart 1881 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Gjalt Folkerts Dijkstra (sjoch IV-b) en Mettje Klazes Wedzinga. Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 29 maart 1881. Sjoukje is ferstoarn op tiisdei 29 febrewaris 1916 yn Tietjerksteradeel, 34 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 29 febrewaris 1916. Sjoukje troude, 19 jier āld, op sneon 3 novimber 1900 yn Tietjerksteradeel mei Jacob Gerrits Smidt, 24 jier āld. Jacob is berne op moandei 25 septimber 1876 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Gerrit Jacobs Smidt en Baukje Hendriks van Akker. Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 26 septimber 1876. Jacob is ferstoarn nei 1916, op syn minst 40 jier āld.
De bern fan Sjoukje en Jacob:
1 Gerrit Smidt, berne op sneon 22 febrewaris 1902 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op sneon 22 febrewaris 1902.
2 Baukje Smidt, berne yn juli 1910 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Baukje is ferstoarn op tiisdei 9 maaie 1911 yn Tietjerksteradeel, 10 moannen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 10 maaie 1911.
V-g Tietje Aukes van der Kooi is berne op tiisdei 29 oktober 1872 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Auke Bonnes van der Kooi en Sytske Gerrits Dijkstra (sjoch IV-d). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 30 oktober 1872. Tietje troude, 22 jier āld, op sneon 23 febrewaris 1895 yn Tietjerksteradeel mei Sjouke Pieters Bleeker.
De bern fan Tietje en Sjouke:
1 Antje Bleeker, berne op moandei 21 jannewaris 1895 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 22 jannewaris 1895.
2 Sytske Bleeker, berne op tongersdei 9 juli 1896 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op freed 10 juli 1896.
3 Pieter Bleeker, berne op sneon 11 febrewaris 1899 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 13 febrewaris 1899.
4 Auke Bleeker, berne op sneon 14 juli 1900 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 16 juli 1900.
5 Oebele Bleeker, berne op woansdei 8 jannewaris 1902 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 9 jannewaris 1902. Oebele is ferstoarn op tiisdei 28 jannewaris 1902 yn Tietjerksteradeel, 20 dagen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 29 jannewaris 1902.
6 Bleeker, dea berne soan, berne op snein 24 jannewaris 1909 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 26 jannewaris 1909.
V-h Taetske Aukes van der Kooi is berne op tiisdei 6 maart 1877 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Auke Bonnes van der Kooi en Sytske Gerrits Dijkstra (sjoch IV-d). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 8 maart 1877. Taetske is ferstoarn op tongersdei 31 augustus 1944, 67 jier āld. Sy is beļerdige yn Huizum ( Leeuwarden - Friesland ). Taetske troude, 24 jier āld, op sneon 3 augustus 1901 mei Oeds Pieters Koster, 23 jier āld. Oeds is berne op freed 16 novimber 1877. Oeds is ferstoarn op tiisdei 19 desimber 1944, 67 jier āld.
De bern fan Taetske en Oeds:
1 Pieter Koster, berne op tiisdei 23 septimber 1902. Volgje VI-a.
2 Auke Koster, berne op moandei 23 novimber 1903 yn Hardegarijp ( Friesland ). Volgje VI-b.
3 Sytzke Koster, berne op snein 22 oktober 1905. Volgje VI-c.
4 Jetze Koster, berne op freed 24 juli 1914. Volgje VI-d.
V-i Gerrit Tjeerds Dijkstra is berne op woansdei 9 april 1873 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Tjeerd Gerrits Dijkstra (sjoch IV-e) en Trijntje Bonnes van der Kooi. Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 10 april 1873. Gerrit is ferstoarn op moandei 4 maart 1918 yn Tietjerksteradeel, 44 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 5 maart 1918. Gerrit troude, 24 jier āld, op sneon 26 maart 1898 yn Tietjerksteradeel mei Jacobje Jenzes van Althuis, 20 jier āld. Jacobje is berne op tiisdei 26 febrewaris 1878, dochter fan Jenze Pieters van Althuis en Fettje Berends de Jong. Jacobje is ferstoarn op tongersdei 5 febrewaris 1942 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), 63 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 6 febrewaris 1942.
De bern fan Gerrit en Jacobje:
1 Jenze Dijkstra. Volgje VI-e.
2 Tjeerd Dijkstra, berne om en naby 1898. Tjeerd is ferstoarn op moandei 3 desimber 1900 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), om en naby 2 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 5 desimber 1900.
3 Tjeerd Dijkstra, berne op tongersdei 30 maaie 1901. Volgje VI-f.
4 Fettje Dijkstra, berne om en naby 1903. Fettje is ferstoarn op sneon 9 april 1904 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), om en naby 1 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 11 april 1904.
5 Fettje Dijkstra, berne yn juni 1904. Fettje is ferstoarn op snein 18 desimber 1904 yn Tietjerksteradeel, 6 moannen āld.
6 Fettje ( Tettje) Dijkstra, berne op tiisdei 24 oktober 1905. Volgje VI-g.
7 Trijntje Dijkstra, berne om en naby 1908 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Trijntje is ferstoarn op tiisdei 18 febrewaris 1941 yn Tietjerksteradeel, om en naby 33 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 19 febrewaris 1941. Trijntje bluwde net troud.
8 Grietje Dijkstra, berne op tiisdei 4 maaie 1909 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Grietje is ferstoarn op sneon 15 maaie 1909 yn Tietjerksteradeel, 11 dagen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 17 maaie 1909.
9 Bonne Dijkstra, berne yn augustus 1911 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Bonne is ferstoarn op snein 24 septimber 1911 yn Tietjerksteradeel, 1 moanne āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 25 septimber 1911.
10 Bonne Dijkstra, berne yn 1913 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Bonne is ferstoarn op sneon 4 juli 1914 yn Tietjerksteradeel, 1 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op moandei 6 juli 1914.
11 Bonne Dijkstra, berne op moandei 31 jannewaris 1916. Volgje VI-h.
V-j Geertje Jurjens Hempenius is berne op snein 26 maaie 1878 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Jurjen Jacobs Hempenius (sjoch IV-g) en Trijntje Alberts Bosgraaf. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 27 maaie 1878. Geertje is ferstoarn op tongersdei 14 novimber 1918 yn Leeuwarden ( Friesland ), 40 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op freed 15 novimber 1918. Geertje troude, 25 jier āld, op woansdei 23 desimber 1903 yn Leeuwarden mei Wolter Steunebrink.
Bern fan Geertje en Wolter:
1 Jan Steunebrink, berne yn septimber 1904 yn Leeuwarden ( Friesland ). Jan is ferstoarn op moandei 6 febrewaris 1905 yn Leeuwarden, 5 moannen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 7 febrewaris 1905.
V-k Albert Jurjens Hempenius is berne op freed 10 juni 1881 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Jurjen Jacobs Hempenius (sjoch IV-g) en Trijntje Alberts Bosgraaf. Fan de berte is oanjefte dien op freed 10 juni 1881. Albert troude, 23 jier āld, op sneon 3 desimber 1904 yn Sneek mei Rinske Jaasma.
V-l Albert Dijkstra is berne op moandei 22 febrewaris 1892 yn Murmerwoude - gem. Dantumadeel ( Friesland ), soan fan Jurjen Alberts Dijkstra (sjoch IV-j) en Antje Pieters de Jong. Fan de berte is oanjefte dien op tiisdei 23 febrewaris 1892. Albert is ferstoarn op freed 14 april 1978 yn Dokkum ( Friesland ), 86 jier āld. Albert troude, 24 jier āld, op sneon 11 novimber 1916 yn Dantumadeel mei Dieuwke Visser, 21 jier āld. Dieuwke is berne op moandei 3 juni 1895 yn Dantumadeel ( Friesland ), dochter fan Andries Visser en Anneke Schonenburg. Dieuwke is ferstoarn op freed 17 maaie 1974 yn Leeuwarden ( Friesland ), 78 jier āld.
De bern fan Albert en Dieuwke:
1 Anneke Dijkstra, berne op tiisdei 13 maart 1917 yn Dantumadeel ( Friesland ). Anneke is ferstoarn op woansdei 14 augustus 1918 yn Dantumadeel, 1 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 17 augustus 1918.
2 Anneke Dijkstra, berne op woansdei 21 augustus 1918 yn Dantumadeel ( Friesland ). Volgje VI-i.
3 Antje Dijkstra, berne op snein 16 novimber 1919 yn Dantumadeel ( Friesland ). Volgje VI-j.
4 Aaltje Dijkstra, berne op woansdei 12 oktober 1921 yn Dantumadeel ( Friesland ). Volgje VI-k.
5 Harmke Dijkstra, berne op woansdei 6 juli 1927 yn Dantumadeel ( Friesland ). Volgje VI-l.
6 Jurjen Dijkstra, berne op woansdei 29 jannewaris 1930 yn Dantumadeel ( Friesland ). Volgje VI-m.
7 Andries Dijkstra, berne op woansdei 18 novimber 1931 yn Dantumadeel ( Friesland ). Volgje VI-n.
Albert DijkstraAnna Blaschke
5 Albert Dijkstra
6 Anna Blaschke
V-m Albert Dijkstra (ōfb. 5) is berne op sneon 1 novimber 1884 om 04:30 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Folkert Alberts Dijkstra (sjoch IV-l) en Tjitske Jans Pompstra. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 1 novimber 1884. Albert is ferstoarn op woansdei 3 febrewaris 1971 yn Gouda ( Zd-Holland ), 86 jier āld. Hy is beļerdige op moandei 8 febrewaris 1971 yn Gouda ( RK-begraafplaats - Graaf Florisweg ). Albert troude, 32 jier āld, op moandei 4 desimber 1916 yn Büderich ( Duitsland ) mei Anna Blaschke (ōfb. 6), 22 jier āld. Anna is berne op tiisdei 6 febrewaris 1894 yn Trautenau - Bohemen ( Trutnov - Tjechiė ), dochter fan Johann Blaschke en Maria Lahr. Sy is doopt op snein 11 febrewaris 1894 yn Trautenau. Anna is ferstoarn op snein 12 jannewaris 1975 om 23:10 yn Vreeswijk-Nieuwegein ( Utrecht ), 80 jier āld (oarsaak: hartstilstand). Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 14 jannewaris 1975. Sy is beļerdige op tongersdei 16 jannewaris 1975 yn Gouda ( RK-begraafplaats - Graaf Florisweg ).
De bern fan Albert en Anna:
1 Johann ( Jo ) Dijkstra, berne op woansdei 21 april 1915 yn Dülken ( Duitsland ). Volgje VI-o.
2 Franziska Anna ( Siska ) Dijkstra, berne op woansdei 28 febrewaris 1917 yn Viersen ( Duitsland ). Volgje VI-p.
3 Maria ( Marie ) Dijkstra, berne op sneon 20 septimber 1919 om 04:00 yn Dokkum ( Friesland ). Volgje VI-q.
4 Catharina ( Tiny ) Dijkstra, berne op sneon 10 desimber 1921 om 22:00 yn Heerlerheide - gem. Heerlen ( Limburg ). Volgje VI-r.
V-n Jan Dijkstra is berne op tongersdei 25 febrewaris 1886 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Folkert Alberts Dijkstra (sjoch IV-l) en Tjitske Jans Pompstra. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 27 febrewaris 1886. Jan is ferstoarn op snein 21 septimber 1975 yn Wymbritseradeel ( Friesland ), 89 jier āld. Jan:
(1) troude, 26 jier āld, op sneon 11 maaie 1912 yn Tietjerksteradeel mei Gelske Stellingwerf, 22 jier āld. Gelske is berne op freed 2 augustus 1889 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Albert Jans Stellingwerf en Jantje Pieters Kroos. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 3 augustus 1889. Gelske is ferstoarn op moandei 28 oktober 1918 yn Tietjerksteradeel, 29 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tiisdei 29 oktober 1918.
(2) troude, 35 jier āld, op tongersdei 1 septimber 1921 yn Tietjerksteradeel mei Antje Zijlstra, 22 jier āld. Antje is berne op tiisdei 20 septimber 1898 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Sjouke Sytzes Zijlstra en Trijntje Bouwes Bloemhof. Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 21 septimber 1898.
De bern fan Jan en Gelske:
1 .... Dijkstra, dea berne soan, berne op moandei 2 desimber 1912 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 2 desimber 1912.
2 Folkert ( Joep ) Dijkstra, berne op sneon 1 novimber 1913 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje VI-s.
3 Albert Dijkstra, berne yn desimber 1915 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Albert is ferstoarn op woansdei 14 maart 1917 yn Tietjerksteradeel, 1 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 15 maart 1917.
4 Jantje ( Mia ) Dijkstra, berne op freed 16 maart 1917 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje VI-t.
De bern fan Jan en Antje:
5 Catharina Francisca Dijkstra, berne op moandei 5 febrewaris 1923 yn Voerendaal ( Limburg ). Volgje VI-u.
6 Francisca Dijkstra, berne op sneon 21 juni 1924 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VI-v.
7 Albert Johannes Dijkstra, berne op freed 21 febrewaris 1930 yn Nuth ( Limburg ). Volgje VI-w.
8 Anna Maria Dijkstra, berne op sneon 16 jannewaris 1932 yn Oirsbeek ( Limburg ). Volgje VI-x.
9 Gerlof Dijkstra, berne op moandei 4 jannewaris 1937 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VI-y.
V-o Jurjen Dijkstra is berne op tiisdei 29 maaie 1888 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Folkert Alberts Dijkstra (sjoch IV-l) en Tjitske Jans Pompstra. Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 31 maaie 1888. Jurjen is ferstoarn op tongersdei 8 oktober 1953 yn Amsterdam ( Nrd-Holland ), 65 jier āld. Jurjen troude, 25 jier āld, op moandei 18 maaie 1914 yn Hamborn ( Duitsland ) mei Marta Maria Winkler, 27 jier āld. Marta is berne op woansdei 2 maart 1887 yn Floriansdorf ( Duitsland ). Marta is ferstoarn nei 1968 yn Heerlen ( Limburg ), op syn minst 81 jier āld. Sy is beļerdige yn Heerlen ( Alg. Begraafplaats - Akerstraat ).
De bern fan Jurjen en Marta:
1 Franz August Georg Dijkstra, berne op moandei 17 novimber 1913 yn Hamborn ( Duitsland ). Volgje VI-z.
2 Mathilde Martha ( Tilla ) Dijkstra, berne op sneon 17 april 1915 yn Viersen ( Duitsland ). Volgje VI-aa.
3 .. Dijkstra, dea berne dochter, geboren op tongersdei 17 april 1919 yn Dantumadeel. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 19 april 1919.
4 Johann Folkert ( Jo/Joop ) Dijkstra, berne op sneon 14 jannewaris 1922 yn Groningen ( Ziekenhuis ) ( Groningen ). Volgje VI-ab.
V-p Neeltje Dijkstra is berne op moandei 7 desimber 1891 yn Saaxumhuizen ( gem. Winsum - Groningen ), dochter fan Folkert Alberts Dijkstra (sjoch IV-l) en Tjitske Jans Pompstra. Neeltje is ferstoarn op moandei 14 desimber 1970 yn Bergum ( Friesland ), 79 jier āld. Sy is beļerdige op tongersdei 17 desimber 1970 yn Bergum. Neeltje troude, 24 jier āld, op sneon 15 juli 1916 yn Tietjerksteradeel mei Sierk ( Sjirk ) Hoeksma, 27 jier āld. Sierk is berne op sneon 15 desimber 1888 yn Warga ( Friesland ), soan fan Riekele Sierks Hoeksma en Klaaske de Haan. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 15 desimber 1888. Sierk is ferstoarn op moandei 18 april 1977 yn Bergum ( Friesland ), 88 jier āld. Hy is beļerdige op freed 22 april 1977 yn Bergum.
De bern fan Neeltje en Sierk:
1 Riekele Hoeksma, berne op tiisdei 19 maart 1918 yn Stiens ( Friesland ). Riekele is ferstoarn op woansdei 16 maaie 1923 yn Heerlen ( Limburg ), 5 jier āld.
2 Folkert Hoeksma, berne op sneon 3 jannewaris 1920 yn Britsum ( Leeuwarderadeel - Friesland ). Volgje VI-ac.
3 Klaaske ( Klaske ) Hoeksma, berne op tiisdei 6 desimber 1921 yn Hallum - gem. Ferwerderadeel ( Friesland ). Volgje VI-ad.
4 Riekele Hoeksma, berne op freed 14 novimber 1924 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VI-ae.
5 Tjitske Hoeksma, berne op snein 25 jannewaris 1931 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VI-af.
V-q Hendrikje Dijkstra is berne op sneon 24 novimber 1894 yn Saaxumhuizen - gem. Baflo ( Groningen ), dochter fan Folkert Alberts Dijkstra (sjoch IV-l) en Tjitske Jans Pompstra. Hendrikje is ferstoarn op sneon 27 desimber 1986 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), 92 jier āld. Sy is beļerdige op woansdei 31 desimber 1986 yn Oostermeer. Hendrikje troude, 23 jier āld, op tongersdei 29 augustus 1918 yn Tietjerksteradeel mei Tjeerd ( Tseard ) Heidbuurt, 31 jier āld. Tjeerd is berne op snein 22 maaie 1887 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Reit Tjeerds Heidbuurt en Froukje Posthuma. Fan de berte is oanjefte dien op moandei 23 maaie 1887. Tjeerd is ferstoarn op snein 6 augustus 1967 yn Oostermeer, 80 jier āld. Hy is beļerdige yn Oostermeer.
De bern fan Hendrikje en Tjeerd:
1 Tjitske Heidbuurt, berne op snein 2 maart 1919 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ). Tjitske is ferstoarn op sneon 1 novimber 2003, 84 jier āld (oarsaak: kanker). Sy is beļerdige yn Oostermeer.
2 Reit Heidbuurt, berne op woansdei 28 juli 1920 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje VI-ag.
3 Eelke Heidbuurt, berne op woansdei 25 jannewaris 1922 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje VI-ah.
4 Anne Heidbuurt, berne op tongersdei 29 maart 1923 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje VI-ai.
5 Harmen ( Harm ) Heidbuurt, berne op tongersdei 1 jannewaris 1925 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje VI-aj.
6 Froukje Heidbuurt, berne op snein 29 augustus 1926 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje VI-ak.
7 Neeltje ( Nel ) Heidbuurt, berne op snein 19 febrewaris 1928 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje VI-al.
8 Fokje Heidbuurt, berne op tiisdei 8 oktober 1929 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje VI-am.
9 Jurjen Heidbuurt, berne op moandei 5 juni 1933 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ). Volgje VI-an.
V-r Klaas Dijkstra is berne op tongersdei 12 maaie 1898 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Folkert Alberts Dijkstra (sjoch IV-l) en Tjitske Jans Pompstra. Fan de berte is oanjefte dien op sneon 14 maaie 1898. Klaas is ferstoarn op moandei 4 maaie 1981 yn Leeuwarden ( Friesland ), 82 jier āld. Klaas troude, 26 jier āld, op sneon 17 maaie 1924 yn Franekeradeel mei Jantje Douma, 23 jier āld. Jantje is berne op moandei 25 juni 1900 yn Hitzum ( Friesland ), dochter fan Jelle Douma en Lolkje Zwager. Jantje is ferstoarn op sneon 17 septimber 1966 yn Leeuwarden ( Friesland ), 66 jier āld.
De bern fan Klaas en Jantje:
1 Lolkje Dijkstra, berne op woansdei 17 septimber 1924 yn Engelum - gem. Menaldumadeel ( Friesland ). Lolkje is ferstoarn yn 1948 yn Franeker ( Friesland ), 24 jier āld.
2 Tjitske Dijkstra, berne op tongersdei 10 febrewaris 1927 yn Engelum - gem. Menaldumadeel ( Friesland ). Volgje VI-ao.
3 Tetje Dijkstra, berne op tongersdei 9 april 1931 yn Engelum - gem. Menaldumadeel ( Friesland ). Volgje VI-ap.
4 Hinke Dijkstra, berne op woansdei 10 oktober 1945 yn Beetgumermolen ( Friesland ). Hinke is ferstoarn op tiisdei 22 jannewaris 1957 yn Utrecht ( Utrecht ), 11 jier āld.
V-s Neeltje Dijkstra is berne op tiisdei 8 oktober 1901 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Folkert Alberts Dijkstra (sjoch IV-l) en Tietje Gerrits van de Berg. Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 10 oktober 1901. Neeltje is ferstoarn op freed 4 augustus 1978 yn Den Helder ( Nrd-Holland ), 76 jier āld. Neeltje:
(1) troude, 21 jier āld, op tongersdei 3 maaie 1923 yn ´t Bildt mei Harmen ( Harm ) Schaafsma, 20 jier āld. It houlik waerd ferbrūtsen op woansdei 30 augustus 1944 yn ´t Bildt ( Friesland ). Harmen is berne op moandei 13 april 1903 yn Giekerk - gem.Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Anne Hendriks Schaafsma en Hiltje Harmens Hogenberg. Harmen is ferstoarn op tongersdei 1 jannewaris 1987 yn Alkmaar ( Nrd-Holland ), 83 jier āld. Hy troude lettter op tongersdei 7 novimber 1946 yn Oudendijk ( Nrd-Holland ) mei Aaltje Riemersma (1894-1966). Hy troude lettter op freed 29 maaie 1970 yn Wieringermeer mei Doetje Kuiken (berne 1905).
(2) troude, 43 jier āld, op woansdei 12 septimber 1945 yn Haarlem mei Hendrik Josephus van Mook, 48 jier āld. Hendrik is berne op snein 21 febrewaris 1897 yn Haarlem ( Nrd-Holland ). Hendrik is ferstoarn op sneon 13 jannewaris 1968 yn Haarlem, 70 jier āld.
(3) troude, 68 jier āld, op moandei 25 maaie 1970 yn Haarlem mei Steven Kramer, 67 jier āld. Steven is berne op tiisdei 3 juni 1902 yn Dalen. Steven is ferstoarn op tiisdei 29 septimber 1970 yn Haarlem ( Nrd-Holland ), 68 jier āld. Hy begong earder in relaasje mei Onbekend.
De bern fan Neeltje en Harmen:
1 Tietje Schaafsma, berne op freed 17 augustus 1923 yn ´t Bildt ( Friesland ).
2 Anne Schaafsma, berne op sneon 31 jannewaris 1925 yn Engelum ( Friesland ).
3 Hiltje ( Hil ) Schaafsma, berne op moandei 6 desimber 1926 yn Beetgum ( Friesland ).
4 Sjouke Schaafsma, berne op woansdei 15 febrewaris 1928 yn Beetgum ( Friesland ).
5 Trijntje Schaafsma, berne op freed 22 maart 1929 yn ´t Bildt ( Friesland ).
6 Hendrik ( Henk ) Schaafsma, berne op tongersdei 14 maaie 1931 yn ´t Bildt ( Friesland ).
V-t Tjalling Nijhuis is berne op moandei 27 juli 1874 yn Dokkum ( Friesland ), soan fan Hendrik Nijhuis en Maaike van der Kolk (sjoch IV-p). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 29 juli 1874. Tjalling is ferstoarn op tiisdei 26 novimber 1940 yn Dokkum, 66 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op woansdei 27 novimber 1940. Tjalling troude, 24 jier āld, op sneon 20 maaie 1899 yn Oostdongeradeel mei Akke Meinema. Akke is ferstoarn nei 1940.
V-u Bontje van der Meulen is berne op tongersdei 3 april 1879 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Dirk Hendriks van der Meulen en Maaike Jans Pompstra (sjoch IV-q). Bontje is ferstoarn op woansdei 24 febrewaris 1965 yn Groningen ( Groningen ), 85 jier āld. Bontje troude, 25 jier āld, op tongersdei 26 maaie 1904 yn Groningen ( Groningen ) mei Jacob Dutmer, 24 jier āld. Jacob is berne op sneon 1 maaie 1880 yn Loppersum, soan fan Garmt Jacobs Dutmer en Antje Dering. Jacob is ferstoarn op tiisdei 19 desimber 1967 yn Groningen ( Groningen ), 87 jier āld.
V-v Antje van der Meulen is berne op tongersdei 14 april 1881 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Dirk Hendriks van der Meulen en Maaike Jans Pompstra (sjoch IV-q). Antje is ferstoarn op sneon 4 febrewaris 1967 yn Groningen ( Groningen ), 85 jier āld. Antje troude, 24 jier āld, op tongersdei 3 augustus 1905 yn Groningen ( Groningen ) mei Jan Groen, 22 jier āld. Jan is berne op moandei 16 juli 1883 yn Groningen ( Groningen ), soan fan Alle Groen en Geertje Molenaar. Jan is ferstoarn op sneon 4 febrewaris 1967 yn Groningen ( Groningen ), 83 jier āld.
V-w Jan van der Meulen is berne op tiisdei 5 febrewaris 1884 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Dirk Hendriks van der Meulen en Maaike Jans Pompstra (sjoch IV-q). Jan is ferstoarn op sneon 15 maaie 1971 yn Groningen ( Groningen ), 87 jier āld. Jan troude, 20 jier āld, op tongersdei 2 febrewaris 1905 yn Groningen ( Groningen ) mei Antje Zuidema, 19 jier āld. Antje is berne op snein 15 febrewaris 1885 yn Groningen ( Groningen ), dochter fan Jacob Zuidema en Jantje Leegstra. Antje is ferstoarn op tongersdei 4 novimber 1971 yn Groningen ( Groningen ), 86 jier āld.
V-x Saapke van der Meulen is berne op freed 24 septimber 1886 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Dirk Hendriks van der Meulen en Maaike Jans Pompstra (sjoch IV-q). Saapke is ferstoarn op freed 13 maaie 1949 yn Leeuwarden ( Friesland ), 62 jier āld. Saapke troude, 22 jier āld, op sneon 22 maaie 1909 yn Bergum ( Friesland ) mei Lubbert Halbes de Vries, 25 jier āld. Lubbert is berne op snein 24 juni 1883 yn Jistrum ( Eestrum ) Friesland, soan fan Halbe Lubberts de Vries en Willemke Jans Wiersma. Lubbert is ferstoarn op tongersdei 17 maart 1955 yn Leeuwarden ( Friesland ), 71 jier āld.
V-y Jan Zwaagstra is berne op sneon 6 juli 1872 yn Kooten - Achtkarspelen ( Friesland ), soan fan Jan Jans Zwaagstra en Hiltje Gjalts Dijkstra (sjoch IV-aa). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 8 juli 1872. Jan troude, 22 jier āld, op sneon 11 maaie 1895 yn Achtkarspelen mei Sjieuwke Smid, om en naby 20 jier āld. Sjieuwke is berne om en naby 1875 yn Twijzel ( Friesland ), dochter fan Hendrik Folkerts Smid en Aukje Ypes Koning.
V-z Lutske Zwaagstra is berne op moandei 8 novimber 1875 yn Kooten - Achtkarspelen ( Friesland ), dochter fan Jan Jans Zwaagstra en Hiltje Gjalts Dijkstra (sjoch IV-aa). Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 10 novimber 1875. Lutske troude, 23 jier āld, op sneon 30 septimber 1899 yn Achtkarspelen mei Jan de Boer, om en naby 21 jier āld. Jan is berne om en naby 1878 yn Twijzel ( Friesland ), soan fan Hendrik Oebeles de Boer en Hiltje Jans Brouwer.
V-aa Geertje Zwaagstra is berne op tiisdei 23 april 1878 yn Kooten - Achtkarspelen ( Friesland ), dochter fan Jan Jans Zwaagstra en Hiltje Gjalts Dijkstra (sjoch IV-aa). Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 25 april 1878. Geertje troude, 21 jier āld, op sneon 30 septimber 1899 yn Achtkarspelen mei Jan Zijlstra, om en naby 21 jier āld. Jan is berne om en naby 1878 yn Twijzel ( Friesland ), soan fan Douwe Zijlstra en Jantje Visser.
V-ab Trijntje Zwaagstra is berne op sneon 14 febrewaris 1880 yn Kooten - Achtkarspelen ( Friesland ), dochter fan Jan Jans Zwaagstra en Hiltje Gjalts Dijkstra (sjoch IV-aa). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 16 febrewaris 1880. Trijntje troude, 28 jier āld, op sneon 9 maaie 1908 yn Achtkarspelen mei Dirk Weistra, om en naby 25 jier āld. Dirk is berne om en naby 1883 yn Zwaagwesteinde ( gem. Dantumadeel - Friesland ), soan fan Baukje Dirks Weistra en Maaike Johannes Postma.
V-ac Gjalt Zwaagstra is berne op sneon 20 maart 1886 yn Achtkarspelen ( Friesland ), soan fan Jan Jans Zwaagstra en Hiltje Gjalts Dijkstra (sjoch IV-aa). Fan de berte is oanjefte dien op moandei 22 maart 1886. Gjalt troude, 28 jier āld, op sneon 9 maaie 1914 yn Achtkarspelen mei Aaltje de Jong, om en naby 29 jier āld. Aaltje is berne om en naby 1885 yn Murmerwoude - gem. Dantumadeel ( Friesland ), dochter fan Marten de Jong en Baukje Damstra.
Bern fan Gjalt en Aaltje:
1 Jan Aalzen Zwaagstra, berne yn desimber 1932. Jan is ferstoarn op woansdei 12 april 1933 yn Groningen ( Groningen ), 4 moannen āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op tongersdei 20 april 1933.
V-ad Feye Spoelstra is berne om en naby 1888 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Brugt Roels Spoelstra en Trijntje Gjalts Dijkstra (sjoch IV-ab). Feye troude, om en naby 20 jier āld, op sneon 15 febrewaris 1908 mei Geerdina Alida Messchendorp, om en naby 22 jier āld. Geerdina is berne om en naby 1886 yn Kolham ( Groningen ), dochter fan Pieter Messchendorp en Aaltje de Jager.
V-ae Lutske Pieters Zijlstra is berne op moandei 16 febrewaris 1880 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Pieter Egberts Zijlstra en Lolkje Gjalts Dijkstra (sjoch IV-ac). Lutske troude, 22 jier āld, op sneon 17 maaie 1902 yn Tietjerksteradeel mei Egbert Gosses van Dijk, 27 jier āld. Egbert is berne op tongersdei 21 jannewaris 1875 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Gosse Tjeerds van Dijk en Geertje Johannes van Akker.
Bern fan Lutske en Egbert:
1 Egbert van Dijk, berne yn jannewaris 1911 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ). Egbert is ferstoarn op freed 28 juli 1911 yn Tietjerksteradeel, 6 moannen āld.
V-af Egbert Pieters Zijlstra is berne op snein 30 juli 1882 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Pieter Egberts Zijlstra en Lolkje Gjalts Dijkstra (sjoch IV-ac). Egbert is ferstoarn op sneon 28 desimber 1935 yn Tietjerksteradeel, 53 jier āld. Fan it fersterren is oanjefte dien op sneon 28 desimber 1935. Egbert troude, 28 jier āld, op tongersdei 1 juni 1911 yn Tietjerksteradeel mei Joukje Pietersma, 25 jier āld. Joukje is berne op sneon 25 juli 1885 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Oenze Durks Pietersma en Jantje Ebeles Dijkstra.
V-ag Gjalt Pieters Zijlstra is berne op sneon 25 oktober 1884 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Pieter Egberts Zijlstra en Lolkje Gjalts Dijkstra (sjoch IV-ac). Gjalt troude, 29 jier āld, op tongersdei 14 maaie 1914 yn Tietjerksteradeel mei Akke Bouma, om en naby 29 jier āld. Akke is berne om en naby 1885.
V-ah Gjalt Woudstra is berne om en naby 1896 yn Nijeholtwolde - gem. Weststellingwerf ( Friesland ), soan fan Gerrit Woudstra en Wytske Gjalts Hoekstra (sjoch IV-ag). Gjalt troude, om en naby 23 jier āld, op moandei 28 april 1919 mei Antje Faber, om en naby 20 jier āld. Antje is berne om en naby 1899 yn Warga - Idaarderadeel ( Friesland ), dochter fan Jan Gerhardus Faber en Baukje de Vries.
VI-a Pieter Koster is berne op tiisdei 23 septimber 1902, soan fan Oeds Pieters Koster en Taetske Aukes van der Kooi (sjoch V-h). Pieter is ferstoarn op moandei 17 jannewaris 1944, 41 jier āld. Pieter troude mei Margje Louwink. Margje is berne op moandei 27 augustus 1906.
VI-b Auke Koster is berne op moandei 23 novimber 1903 yn Hardegarijp ( Friesland ), soan fan Oeds Pieters Koster en Taetske Aukes van der Kooi (sjoch V-h). Auke is ferstoarn op moandei 5 juli 1982, 78 jier āld. Auke troude mei Stijntje Oost. Stijntje is berne op tongersdei 19 novimber 1903. Stijntje is ferstoarn op tongersdei 4 maaie 1989, 85 jier āld.
Bern fan Auke en Stijntje:
1 .... Koster. Volgje VII-a.
VI-c Sytzke Koster is berne op snein 22 oktober 1905, dochter fan Oeds Pieters Koster en Taetske Aukes van der Kooi (sjoch V-h). Sytzke troude mei Frans Beers.
VI-d Jetze Koster is berne op freed 24 juli 1914, soan fan Oeds Pieters Koster en Taetske Aukes van der Kooi (sjoch V-h). Jetze troude mei Aaltje Mulder. Aaltje is berne op snein 18 septimber 1921. Aaltje is overleden.
VI-e Jenze Dijkstra, soan fan Gerrit Tjeerds Dijkstra (sjoch V-i) en Jacobje Jenzes van Althuis. Jenze troude mei Johanna.....
VI-f Tjeerd Dijkstra is berne op tongersdei 30 maaie 1901, soan fan Gerrit Tjeerds Dijkstra (sjoch V-i) en Jacobje Jenzes van Althuis. Tjeerd troude mei Tjerkje Bloemhof.
VI-g Fettje ( Tettje) Dijkstra is berne op tiisdei 24 oktober 1905, dochter fan Gerrit Tjeerds Dijkstra (sjoch V-i) en Jacobje Jenzes van Althuis. Fettje troude mei Geert Stelpstra.
VI-h Bonne Dijkstra is berne op moandei 31 jannewaris 1916, soan fan Gerrit Tjeerds Dijkstra (sjoch V-i) en Jacobje Jenzes van Althuis. Bonne is ferstoarn op freed 29 jannewaris 1988, 71 jier āld (oarsaak: Slachtoffer verkeersongeval bij Rijperkerk; stak over met de fiets en werd aangereden door auto.). Bonne:
(1) troude, 21 jier āld, op sneon 7 augustus 1937 mei Froukje van der Meer, 23 jier āld. Froukje is berne op tiisdei 12 augustus 1913, dochter fan Roelof Doeijes van der Meer en Akke Feddes Oostwoud. Froukje is ferstoarn op sneon 29 jannewaris 1938, 24 jier āld.
(2) troude, om en naby 26 jier āld, om en naby 1942 mei Lutske de Vries, om en naby 19 jier āld. Lutske is berne op moandei 31 desimber 1923 yn Walterswald ( Friesland ).
Bern fan Bonne en Froukje:
1 Gerrit Dijkstra, berne op woansdei 1 desimber 1937. Volgje VII-b.
De bern fan Bonne en Lutske:
2 Trijntje Dijkstra, berne op snein 18 juli 1943. Trijntje is ferstoarn op woansdei 8 maart 1944, 7 moannen āld.
3 Trijntje Dijkstra, berne op tongersdei 20 desimber 1945.
4 Wiebe Dijkstra, berne op tongersdei 6 maaie 1948. Wiebe is ferstoarn op tongersdei 30 jannewaris 2003, 54 jier āld.
5 Tjeerd Dijkstra, berne op tiisdei 3 febrewaris 1953.
VI-i Anneke Dijkstra is berne op woansdei 21 augustus 1918 yn Dantumadeel ( Friesland ), dochter fan Albert Dijkstra (sjoch V-l) en Dieuwke Visser. Anneke troude, 27 jier āld, op tongersdei 13 desimber 1945 yn Dantumadeel mei H. Koster.
VI-j Antje Dijkstra is berne op snein 16 novimber 1919 yn Dantumadeel ( Friesland ), dochter fan Albert Dijkstra (sjoch V-l) en Dieuwke Visser. Antje troude mei A. de Bruin.
VI-k Aaltje Dijkstra is berne op woansdei 12 oktober 1921 yn Dantumadeel ( Friesland ), dochter fan Albert Dijkstra (sjoch V-l) en Dieuwke Visser. Aaltje troude, 24 jier āld, op tongersdei 29 novimber 1945 yn Ooststellingerwerf ( Friesland ) mei T. Visser.
VI-l Harmke Dijkstra is berne op woansdei 6 juli 1927 yn Dantumadeel ( Friesland ), dochter fan Albert Dijkstra (sjoch V-l) en Dieuwke Visser. Harmke troude, 26 jier āld, op tiisdei 14 juli 1953 yn Dantumadeel mei J. Zandbergen.
VI-m Jurjen Dijkstra is berne op woansdei 29 jannewaris 1930 yn Dantumadeel ( Friesland ), soan fan Albert Dijkstra (sjoch V-l) en Dieuwke Visser. Jurjen troude, 31 jier āld, op freed 16 juni 1961 yn Ede ( Gelderland ) mei B. Roseboom.
VI-n Andries Dijkstra is berne op woansdei 18 novimber 1931 yn Dantumadeel ( Friesland ), soan fan Albert Dijkstra (sjoch V-l) en Dieuwke Visser. Andries troude, 27 jier āld, op woansdei 26 augustus 1959 yn Tietjerksteradeel mei S. Dijkstra.
VI-o Johann ( Jo ) Dijkstra is berne op woansdei 21 april 1915 yn Dülken ( Duitsland ), soan fan Albert Dijkstra (sjoch V-m) en Anna Blaschke. Fan de berte is oanjefte dien op tongersdei 22 april 1915. Johann is ferstoarn op tongersdei 14 maart 1985 yn Gouda ( Zd-Holland ), 69 jier āld. Hy is beļerdige yn Gouda ( RK-begraafplaats - Graaf Florisweg ). Johann troude, 21 jier āld, op woansdei 20 maaie 1936 yn Gouda mei Lena Goudriaan, 21 jier āld. Lena is berne op snein 8 novimber 1914 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan Hendrik Goudriaan en Maria Wiltenburg.
De bern fan Johann en Lena:
1 Anna Maria ( Annie ) Dijkstra, berne op freed 21 maaie 1937 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-c.
2 Maria ( Riet ) Dijkstra, berne op woansdei 17 maaie 1939 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-d.
3 Albert Dijkstra, berne op moandei 22 desimber 1941 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-e.
4 Heinrich Hendrik ( Heinz ) Dijkstra, berne op moandei 25 oktober 1943 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-f.
5 Johann ( Joop ) Dijkstra, berne op tongersdei 7 febrewaris 1946 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-g.
6 Margaretha Helena Francisca ( Margreet / Marry ) Dijkstra, berne op tongersdei 27 oktober 1949 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-h.
7 Leendert Antonius ( Leen ) Dijkstra, berne op freed 10 augustus 1951 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-i.
8 Lambertus ( Bep ) Dijkstra, berne op freed 17 juli 1953 yn Gouda ( Zd-Holland ). Lambertus is ferstoarn op snein 13 oktober 1974 yn Waddinxveen ( Zd-Holland ), 21 jier āld (oarsaak: dodelijk verwond t.g.v. een auto-ongeluk). Hy is beļerdige yn Gouda ( RK-begraafplaats - Graaf Florisweg ).
VI-p Franziska Anna ( Siska ) Dijkstra is berne op woansdei 28 febrewaris 1917 yn Viersen ( Duitsland ), dochter fan Albert Dijkstra (sjoch V-m) en Anna Blaschke. Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 28 febrewaris 1917. Franziska is ferstoarn op woansdei 8 april 1998 yn Gouda ( Zd-Holland ), 81 jier āld. Sy is beļerdige yn Gouda ( RK-begraafplaats - Graaf Florisweg ). Franziska troude, 19 jier āld, op woansdei 1 juli 1936 yn Gouda mei Jacobus ( Koos ) Koster, 23 jier āld. Jacobus is berne op sneon 15 febrewaris 1913 yn Waddinxveen ( Zd-Holland ), soan fan Jacobus Koster en Catharina Tiele. Jacobus is ferstoarn op tiisdei 24 april 1990 yn Gouda ( Zd-Holland ), 77 jier āld. Hy is beļerdige yn Gouda ( RK-begraafplaats - Graaf Florisweg ).
De bern fan Franziska en Jacobus:
1 Catharina ( Rina ) Koster, berne op tongersdei 16 maart 1939 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-j.
2 Albert Jacobus Johan Koster, berne op moandei 31 jannewaris 1944 yn Gouda ( Zd-Holland ). Albert is ferstoarn op tiisdei 1 maaie 1945 yn Gouda, 1 jier āld. Hy is beļerdige yn Gouda ( Begraafplaats Vorstmanstraat ).
3 Albertina Franziska Johanna ( Bep ) Koster, berne op sneon 2 maart 1946 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-k.
4 Alphonsus Martinus Maria Anna ( Fon ) Koster, berne op woansdei 7 juni 1950 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-l.
Maria DijkstraGerrit Palsgraaf
7 Maria Dijkstra
8 Gerrit Palsgraaf
VI-q Maria ( Marie ) Dijkstra (ōfb. 7) is berne op sneon 20 septimber 1919 om 04:00 yn Dokkum ( Friesland ), dochter fan Albert Dijkstra (sjoch V-m) en Anna Blaschke. Sy is doopt op sneon 20 septimber 1919 yn St. Bonifatius Kerk - Dokkum. Maria troude, 24 jier āld, op woansdei 2 febrewaris 1944 yn Gouda mei Gerrit Palsgraaf (ōfb. 8), 22 jier āld. Gerrit is berne op woansdei 19 oktober 1921 om 07:30 yn Moordrecht ( Zd-Holland ), soan fan Cornelis Palsgraaf en Engelina Sophia ( Lien ) Stoppelenburg. Fan de berte is oanjefte dien op woansdei 19 oktober 1921.
De bern fan Maria en Gerrit:
1 Elselina Anna Maria ( Elly ) Palsgraaf, berne op woansdei 1 augustus 1945 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-m.
2 Albert Cornelis Palsgraaf, berne op freed 1 augustus 1947 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-n.
3 Cornelia Anna ( Corry ) Palsgraaf, berne op moandei 17 augustus 1953 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-o.
VI-r Catharina ( Tiny ) Dijkstra is berne op sneon 10 desimber 1921 om 22:00 yn Heerlerheide - gem. Heerlen ( Limburg ), dochter fan Albert Dijkstra (sjoch V-m) en Anna Blaschke. Sy is doopt op tiisdei 22 juni 1926 yn Lathen ( Duitsland ). Catharina is ferstoarn op woansdei 25 febrewaris 2004 yn Amersfoort ( Utrecht ), 82 jier āld. Sy is beļerdige op moandei 1 maart 2004 yn Alg. Begraafplaats - Hoevelaken ( Gelderland ). Catharina:
(1) troude, 21 jier āld, op woansdei 28 april 1943 yn Gouda mei Lambertus (Bep ) van Soest, 20 jier āld. Lambertus is berne op sneon 4 novimber 1922 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Hendrik van Soest en Adriana van Vliet. Lambertus is ferstoarn op tiisdei 1 augustus 1944 yn Pont d´ Hery ( Jura - France ), 21 jier āld. Hy is beļerdige yn Besancon? ( Frankrijk ).
(2) troude, 24 jier āld, op woansdei 17 april 1946 yn Gouda mei Johannes (Han) Markus, 22 jier āld. Johannes is berne op tiisdei 8 april 1924 yn Gouderak ( Zd-Holland ), soan fan Klaas Markus en Maria Loendersloot. Johannes is ferstoarn op woansdei 20 juni 2001 yn Leusden ( Gelderland ), 77 jier āld. Hy is beļerdige op moandei 25 juni 2001 yn Alg. Begraafplaats - Hoevelaken ( Gelderland ).
Bern fan Catharina en Lambertus:
1 Adriana Anna Lambertina (Bep) van Soest, berne op woansdei 3 novimber 1943 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-p.
De bern fan Catharina en Johannes:
2 Johannes Martinus ( Hans ) Markus, berne op moandei 4 novimber 1946 yn Driebergen ( Utrecht ). Volgje VII-q.
3 Alfred Albertus ( Fred ) Markus, berne op sneon 27 maart 1954 yn Driebergen ( Utrecht ). Volgje VII-r.
4 Maria Anna ( Marianne ) Markus, berne op freed 3 maaie 1963 yn Driebergen ( Utrecht ). Volgje VII-s.
VI-s Folkert ( Joep ) Dijkstra is berne op sneon 1 novimber 1913 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Jan Dijkstra (sjoch V-n) en Gelske Stellingwerf. Folkert is ferstoarn op freed 29 april 1994 yn Deventer ( Overijssel ), 80 jier āld. Folkert troude, 33 jier āld, op freed 26 septimber 1947 yn Surabaya - Java ( Indonesiė ) mei Maria Geertruida ( Ietje ) Bos, 24 jier āld. Maria is berne op moandei 18 desimber 1922 yn Magelang - Java ( Indonesiė ). Maria is ferstoarn op sneon 3 augustus 2002 yn Deventer ( Overijssel ), 79 jier āld.
De bern fan Folkert en Maria:
1 Jan Dijkstra, berne op sneon 11 desimber 1948 yn Surabaya - Java ( Indonesiė ). Volgje VII-t.
2 Hubertus ( Huub ) Dijkstra, berne op woansdei 14 juni 1950 yn Motorschip ´Atlantis´. Volgje VII-u.
3 Albert ( Abe ) Dijkstra, berne op tiisdei 19 juni 1951 yn Oosterbeek ( Gelderland ). Volgje VII-v.
4 Bernardus ( Ben ) Dijkstra, berne op freed 24 oktober 1952 yn Deventer ( Overijssel ). Volgje VII-w.
5 Gelske ( Els ) Dijkstra, berne op snein 25 april 1954 yn Deventer ( Overijssel ). Volgje VII-x.
6 Margaretha ( Thea ) Dijkstra, berne op woansdei 7 septimber 1955 yn Deventer ( Overijssel ). Volgje VII-y.
7 Wilhelmina ( Wil ) Dijkstra, berne op freed 26 juli 1957 yn Deventer ( Overijssel ). Volgje VII-z.
8 Carolus ( Rolf ) Dijkstra, berne op tiisdei 2 febrewaris 1960 yn Deventer ( Overijssel ). Volgje VII-aa.
9 Leonardus ( Leo ) Dijkstra, berne op tongersdei 8 febrewaris 1962 yn Twello - gem. Voorst ( Gelderland ). Volgje VII-ab.
VI-t Jantje ( Mia ) Dijkstra is berne op freed 16 maart 1917 yn Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Jan Dijkstra (sjoch V-n) en Gelske Stellingwerf. Jantje is ferstoarn op tiisdei 2 jannewaris 2001 yn Valkenburg ( Limburg ), 83 jier āld. Jantje troude, 32 jier āld, op sneon 13 augustus 1949 mei Bernardus Franciscus ( Bernard ) Caron ( Peters ), 33 jier āld. It tsjerklik houlik wie op tongersdei 18 augustus 1949 yn Bergum ( Kapel v.d. H. Martinus ). Bernardus is berne op woansdei 22 desimber 1915 yn Heerlen ( Limburg ), soan fan Caron en Peters. Bernardus is ferstoarn op tiisdei 6 novimber 2001 yn Valkenburg ( Limburg ), 85 jier āld.
De bern fan Jantje en Bernardus:
1 Johannus Joseph Gerardus ( Jan ) Caron, berne op woansdei 25 oktober 1950 yn Valkenburg ( Limburg ). Volgje VII-ac.
2 Bernardus Johannus Joseph ( Ben ) Caron, berne op tongersdei 7 oktober 1954 yn Houthem-Valkenburg ( Limburg ). Volgje VII-ad.
VI-u Catharina Francisca Dijkstra is berne op moandei 5 febrewaris 1923 yn Voerendaal ( Limburg ), dochter fan Jan Dijkstra (sjoch V-n) en Antje Zijlstra. Catharina troude, 26 jier āld, op tongersdei 18 augustus 1949 mei H. Duipmans. Hy troude lettter nei 1950 mei Onbekend.
Bern fan Catharina en H.:
1 Dirk Duipmans.
VI-v Francisca Dijkstra is berne op sneon 21 juni 1924 yn Heerlen ( Limburg ), dochter fan Jan Dijkstra (sjoch V-n) en Antje Zijlstra. Francisca is overleden. Francisca troude mei ... van der Meer.
VI-w Albert Johannes Dijkstra is berne op freed 21 febrewaris 1930 yn Nuth ( Limburg ), soan fan Jan Dijkstra (sjoch V-n) en Antje Zijlstra. Albert is overleden. Albert gong in relaasje oan mei Onbekend. Albert en Onbekend bluwden sūnder bern.
VI-x Anna Maria Dijkstra is berne op sneon 16 jannewaris 1932 yn Oirsbeek ( Limburg ), dochter fan Jan Dijkstra (sjoch V-n) en Antje Zijlstra. Anna troude mei Herman Eysink.
De bern fan Anna en Herman:
1 Hans Eysink.
2 Rob Eysink.
VI-y Gerlof Dijkstra is berne op moandei 4 jannewaris 1937 yn Heerlen ( Limburg ), soan fan Jan Dijkstra (sjoch V-n) en Antje Zijlstra. Gerlof troude, 29 jier āld, op freed 18 novimber 1966 yn Amsterdam mei A.T. ( Annie ) Jumelet.
De bern fan Gerlof en A.T.:
1 Mirjam Dijkstra.
2 Arjan Dijkstra.
VI-z Franz August Georg Dijkstra is berne op moandei 17 novimber 1913 yn Hamborn ( Duitsland ), soan fan Jurjen Dijkstra (sjoch V-o) en Marta Maria Winkler. Franz is ferstoarn op freed 27 maaie 2005 om 03:50 yn Heerlen ( Limburg ), 91 jier āld. Hy is kremearre op tiisdei 31 maaie 2005 yn Crematorium Heerlen. Franz troude, 27 jier āld, op freed 4 april 1941 yn Hoensbroek ( gem. Heerlen ) mei Philomina Maria Curfs, 18 jier āld. It houlik waerd ferbrūtsen om en naby 1964. Philomina is berne op tongersdei 28 desimber 1922 yn Heerlen ( Limburg ), dochter fan Willem Josep Curfs en Christina Henssen. Philomina is ferstoarn op snein 16 augustus 1998 yn Heerlen, 75 jier āld.
De bern fan Franz en Philomina:
1 Jurjen Cornelis Cristiaan ( Jurrie ) Dijkstra, berne op snein 7 desimber 1941 yn Hoensbroek ( gem. Heerlen ). Volgje VII-ae.
2 Cristina Johanna Wilhelmina ( Tiny ) Dijkstra, berne op tongersdei 25 febrewaris 1943 yn Hoensbroek ( gem. Heerlen ). Volgje VII-af.
3 Pleech) Johan Roelof Willem Dijkstra / Hornig, berne op tongersdei 8 novimber 1945 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VII-ag.
4 Willem Folkert Gerrit ( Gerrie ) Dijkstra, berne op snein 28 novimber 1948 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VII-ah.
5 Anna Elisabeth Maria ( Anneke ) Dijkstra, berne op tongersdei 13 april 1950 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VII-ai.
6 Bertus Elisabeth Franz ( Bert ) Dijkstra, berne op woansdei 2 juli 1952 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VII-aj.
7 Maria Johanna Francisca ( Mia ) Dijkstra, berne op snein 8 maaie 1955 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VII-ak.
8 Anna Josephina Wilhelmina ( Anita ) Dijkstra, berne op tiisdei 4 desimber 1956 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VII-al.
9 Willem Petrus Cristiaan ( Willy ) Dijkstra, berne op moandei 17 april 1961 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VII-am.
VI-aa Mathilde Martha ( Tilla ) Dijkstra is berne op sneon 17 april 1915 yn Viersen ( Duitsland ), dochter fan Jurjen Dijkstra (sjoch V-o) en Marta Maria Winkler. Mathilde is ferstoarn op sneon 7 maaie 1977 yn Heerlen ( Limburg ), 62 jier āld. Mathilde troude, 21 jier āld, op woansdei 9 desimber 1936 yn Gouda ( Zd-Holland ) mei Bertus Rook, 21 jier āld. Bertus is berne op tongersdei 4 maart 1915 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Teunis Rook en Christina Frederika Albrechtina Truhm. Bertus is ferstoarn op freed 9 septimber 1988 yn Heerlen ( Limburg ), 73 jier āld.
De bern fan Mathilde en Bertus:
1 Jürgen ( Jurrie ) Rook, berne op tongersdei 13 april 1939 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-an.
2 Bertus Teunis ( Bert ) Rook, berne op tongersdei 30 augustus 1945 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VII-ao.
3 Teunis ( Teun ) Rook, berne op tongersdei 19 febrewaris 1948 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VII-ap.
VI-ab Johann Folkert ( Jo/Joop ) Dijkstra is berne op sneon 14 jannewaris 1922 yn Groningen ( Ziekenhuis ) ( Groningen ), soan fan Jurjen Dijkstra (sjoch V-o) en Marta Maria Winkler. Johann troude, 23 jier āld, op woansdei 28 novimber 1945 yn Gouda mei Pieternella Maria Johanna ( Nel ) Stalenberg, 26 jier āld. Pieternella is berne op snein 13 juli 1919 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan Dirk Nicolaas Stalenberg en Adriana ( Sjaan ) Boom.
Bern fan Johann en Pieternella:
1 Dirk Jürgen ( Dick ) Dijkstra, berne op moandei 13 juni 1955 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VII-aq.
VI-ac Folkert Hoeksma is berne op sneon 3 jannewaris 1920 yn Britsum ( Leeuwarderadeel - Friesland ), soan fan Sierk ( Sjirk ) Hoeksma en Neeltje Dijkstra (sjoch V-p). Folkert is ferstoarn op tongersdei 13 oktober 2005 yn Wieringerwerf ( Nrd-Holland ), 85 jier āld. Hy is kremearre op tiisdei 18 oktober 2005 yn Schagen (crematorium Schagerkogge ). Folkert troude, 27 jier āld, op sneon 24 maaie 1947 yn Smallingerland mei Kornelia ( Corrie ) Veenstra, 21 jier āld. Kornelia is berne op freed 4 septimber 1925 yn Drachten ( Smallingerland - Friesland ), dochter fan Brand Veenstra en Antje de Jong. Kornelia is ferstoarn op tiisdei 19 juni 2007 yn Wieringerwerf ( Nrd-Holland ), 81 jier āld. Sy is kremearre op moandei 25 juni 2007 yn Schagen (crematorium Schagerkogge ).
De bern fan Folkert en Kornelia:
1 Sjirk ( Siep ) Hoeksma, berne op freed 11 febrewaris 1949 yn Wieringermeer ( Nrd-Holland ). Volgje VII-ar.
2 Antje Neeltje ( Anneke ) Hoeksma, berne op tiisdei 14 juli 1953 yn Wieringermeer ( Nrd-Holland ). Volgje VII-as.
3 Neeltje Klaske ( Nettie ) Hoeksma, berne op freed 17 maaie 1957 yn Wieringermeer ( Nrd-Holland ). Volgje VII-at.
VI-ad Klaaske ( Klaske ) Hoeksma is berne op tiisdei 6 desimber 1921 yn Hallum - gem. Ferwerderadeel ( Friesland ), dochter fan Sierk ( Sjirk ) Hoeksma en Neeltje Dijkstra (sjoch V-p). Klaaske is ferstoarn op moandei 18 oktober 1982 yn Bergum ( Friesland ), 60 jier āld. Sy is kremearre yn Goutum - gem. Leeuwarden. Klaaske troude, 21 jier āld, op woansdei 12 maaie 1943 yn Bergum mei Andries Meulenbelt, 28 jier āld. Andries is berne op woansdei 2 septimber 1914 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Jan Geerts Meulenbelt en Lamke Tiekstra. Andries is ferstoarn op moandei 11 febrewaris 1980 yn Bergum, 65 jier āld. Hy is kremearre yn Goutum - gem. Leeuwarden.
De bern fan Klaaske en Andries:
1 Jan Meulenbelt, berne op moandei 6 desimber 1943 yn Bergum ( Friesland ). Volgje VII-au.
2 Nelly Meulenbelt, berne op tongersdei 18 oktober 1945 yn Bergum ( Friesland ).
3 Siep Meulenbelt, berne op snein 6 juli 1947 yn Bergum ( Friesland ).
4 Evert Meulenbelt, berne op sneon 15 oktober 1949 yn Bergum ( Friesland ).
5 Lamke ( Lammy ) Meulenbelt, berne op snein 4 juli 1954 yn Bergum ( Friesland ). Volgje VII-av.
6 Folkert Meulenbelt, berne op freed 2 maart 1962 yn Bergum ( Friesland ).
VI-ae Riekele Hoeksma is berne op freed 14 novimber 1924 yn Heerlen ( Limburg ), soan fan Sierk ( Sjirk ) Hoeksma en Neeltje Dijkstra (sjoch V-p). Riekele troude mei G. Alma.
VI-af Tjitske Hoeksma is berne op snein 25 jannewaris 1931 yn Heerlen ( Limburg ), dochter fan Sierk ( Sjirk ) Hoeksma en Neeltje Dijkstra (sjoch V-p). Tjitske troude mei M. van der Sluis.
VI-ag Reit Heidbuurt is berne op woansdei 28 juli 1920 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Tjeerd ( Tseard ) Heidbuurt en Hendrikje Dijkstra (sjoch V-q). Reit troude, 29 jier āld, op tongersdei 15 juni 1950 yn Tietjerksteradeel mei Geertje Braaksma.
De bern fan Reit en Geertje:
1 Jannie Heidbuurt.
2 Tjeerd Heidbuurt.
3 Riekje Heidbuurt.
4 Eep Heidbuurt.
5 Tjitske Heidbuurt.
VI-ah Eelke Heidbuurt is berne op woansdei 25 jannewaris 1922 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Tjeerd ( Tseard ) Heidbuurt en Hendrikje Dijkstra (sjoch V-q). Eelke is ferstoarn op snein 11 maart 2007 yn Noordbergum ( Friesland ), 85 jier āld. Hy is beļerdige op tongersdei 15 maart 2007 yn Noordbergum. Eelke troude, 35 jier āld, op tongersdei 18 april 1957 yn Buitenpost mei Eeke Willems (Eke) Beerda, 33 jier āld. Eeke is berne op freed 27 april 1923 yn Twijzel ( Friesland ), dochter fan Willem Gerbens Beerda en Antje Jacobs Dijkstra. Eeke is ferstoarn op woansdei 25 septimber 2002 yn Noordbergum ( Friesland ), 79 jier āld. Sy is beļerdige op sneon 28 septimber 2002 yn Noordbergum.
De bern fan Eelke en Eeke:
1 Antje Heidbuurt. Volgje VII-aw.
2 Tjeerd Heidbuurt. Volgje VII-ax.
VI-ai Anne Heidbuurt is berne op tongersdei 29 maart 1923 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Tjeerd ( Tseard ) Heidbuurt en Hendrikje Dijkstra (sjoch V-q). Anne troude, 23 jier āld, op tongersdei 6 febrewaris 1947 mei Aaltje Bethlehem, 21 jier āld. Aaltje is berne op tiisdei 3 novimber 1925 yn Harkema ( Friesland ), dochter fan Molle Bethlehem en Martje de Jong.
De bern fan Anne en Aaltje:
1 Tjeerd ( Tseard ) Heidbuurt, berne op tiisdei 19 augustus 1947. Tjeerd bluwde net troud.
2 Molle Heidbuurt, berne op moandei 20 septimber 1948. Volgje VII-ay.
3 Mattie Heidbuurt, berne om en naby 1949. Volgje VII-az.
VI-aj Harmen ( Harm ) Heidbuurt is berne op tongersdei 1 jannewaris 1925 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Tjeerd ( Tseard ) Heidbuurt en Hendrikje Dijkstra (sjoch V-q). Harmen is ferstoarn op freed 15 juli 1966 yn Suameer ( Friesland ), 41 jier āld (oarsaak: dodelijk verwond t.g.v. een verkeersongeluk.). Hy is beļerdige yn Oostermeer. Harmen troude, 26 jier āld, op sneon 27 oktober 1951 yn Buitenpost mei Martje Bethlehem, 16 jier āld. Martje is berne op freed 1 febrewaris 1935 yn Harkema ( Friesland ), dochter fan Lamke Bethlehem.
De bern fan Harmen en Martje:
1 Lammie Heidbuurt, berne nei 1953.
2 Tjeerd Heidbuurt, berne op woansdei 21 april 1954. Tjeerd is ferstoarn op moandei 22 maaie 1972, 18 jier āld (oarsaak: verongelukt). Hy is beļerdige yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ).
3 Hennie Heidbuurt, berne nei 1955.
4 Molle Heidbuurt, berne nei 1956.
VI-ak Froukje Heidbuurt is berne op snein 29 augustus 1926 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Tjeerd ( Tseard ) Heidbuurt en Hendrikje Dijkstra (sjoch V-q). Froukje troude, 20 jier āld, op tongersdei 14 augustus 1947 yn Tietjerksteradeel mei Johannes van der Wal. Johannes is ferstoarn op tongersdei 10 oktober 1991 yn Suameer ( Friesland ).
De bern fan Froukje en Johannes:
1 Hendrikje ( Hennie ) van der Wal, berne op tiisdei 27 jannewaris 1948. Volgje VII-ba.
2 Aukje van der Wal, berne op freed 13 maart 1953. Volgje VII-bb.
3 Tjitske ( Tsjikke ) van der Wal, berne op sneon 10 juli 1954. Volgje VII-bc.
VI-al Neeltje ( Nel ) Heidbuurt is berne op snein 19 febrewaris 1928 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Tjeerd ( Tseard ) Heidbuurt en Hendrikje Dijkstra (sjoch V-q). Neeltje troude, 26 jier āld, op freed 18 febrewaris 1955 yn Tietjerksteradeel mei Michiel Kobus.
Bern fan Neeltje en Michiel:
1 Jan Kobus. Volgje VII-bd.
VI-am Fokje Heidbuurt is berne op tiisdei 8 oktober 1929 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), dochter fan Tjeerd ( Tseard ) Heidbuurt en Hendrikje Dijkstra (sjoch V-q). Fokje troude, 20 jier āld, op tongersdei 15 juni 1950 yn Tietjerksteradeel mei Andries Oppers.
De bern fan Fokje en Andries:
1 Evert Oppers.
2 Tjeerd Oppers.
3 Gosse Oppers.
VI-an Jurjen Heidbuurt is berne op moandei 5 juni 1933 yn Oostermeer - gem. Tietjerksteradeel ( Friesland ), soan fan Tjeerd ( Tseard ) Heidbuurt en Hendrikje Dijkstra (sjoch V-q). Jurjen is ferstoarn op sneon 19 april 2003, 69 jier āld. Hy is beļerdige yn Oostermeer. Jurjen troude, 29 jier āld, op freed 21 septimber 1962 yn Tietjerksteradeel mei Tjitske de Vries.
De bern fan Jurjen en Tjitske:
1 Tjeerd Heidbuurt.
2 Pietje Heidbuurt. Volgje VII-be.
VI-ao Tjitske Dijkstra is berne op tongersdei 10 febrewaris 1927 yn Engelum - gem. Menaldumadeel ( Friesland ), dochter fan Klaas Dijkstra (sjoch V-r) en Jantje Douma. Tjitske troude, 31 jier āld, op woansdei 24 desimber 1958 mei Klaas de Haan, 27 jier āld. Klaas is berne op sneon 28 maart 1931 yn Leeuwarden ( Friesland ). Klaas is ferstoarn op woansdei 15 maart 1995 yn Dokkum ( Friesland ), 63 jier āld.
De bern fan Tjitske en Klaas:
1 Janny Johanna de Haan, berne op woansdei 13 maaie 1959 yn Menaldum ( Friesland ). Volgje VII-bf.
2 Thomas Klaas de Haan, berne op woansdei 15 febrewaris 1961 yn Leeuwarden ( Friesland ). Volgje VII-bg.
3 Klaas Karel de Haan, berne op sneon 7 juli 1962 yn Leeuwarden ( Friesland ). Volgje VII-bh.
VI-ap Tetje Dijkstra is berne op tongersdei 9 april 1931 yn Engelum - gem. Menaldumadeel ( Friesland ), dochter fan Klaas Dijkstra (sjoch V-r) en Jantje Douma. Tetje troude, 26 jier āld, op tongersdei 17 oktober 1957 mei Jan Wijngaarden, 26 jier āld. Jan is berne op tiisdei 30 juni 1931 yn Menaldum ( Friesland ).
De bern fan Tetje en Jan:
1 Kornelis Wijngaarden, berne op moandei 17 febrewaris 1958 yn Menaldum ( Friesland ). Volgje VII-bi.
2 Klaas Wijngaarden, berne op moandei 2 septimber 1963 yn Menaldum ( Friesland ). Volgje VII-bj.
3 Marten Wijngaarden, berne op moandei 21 novimber 1966 yn Menaldum ( Friesland ). Volgje VII-bk.
VII-a .... Koster, dochter fan Auke Koster (sjoch VI-b) en Stijntje Oost. .... gong in relaasje oan mei ... de Boer.
Bern fan .... en ...:
1 Tjarda de Boer.
VII-b Gerrit Dijkstra is berne op woansdei 1 desimber 1937, soan fan Bonne Dijkstra (sjoch VI-h) en Froukje van der Meer. Gerrit troude mei .....
Bern fan Gerrit en ....:
1 Geertje Dijkstra.
VII-c Anna Maria ( Annie ) Dijkstra is berne op freed 21 maaie 1937 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan Johann ( Jo ) Dijkstra (sjoch VI-o) en Lena Goudriaan. Anna troude mei Theo... It houlik waerd ferbrūtsen.
VII-d Maria ( Riet ) Dijkstra is berne op woansdei 17 maaie 1939 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan Johann ( Jo ) Dijkstra (sjoch VI-o) en Lena Goudriaan. Maria troude, 20 jier āld, op woansdei 24 juni 1959 yn Gouda mei Bernardus Gerardus ( Ben ) Groeneveld, 25 jier āld. It houlik waerd ferbrūtsen op moandei 13 maaie 2002 yn Gouda. Bernardus is berne op snein 28 jannewaris 1934 yn Gouda ( Zd-Holland ). Bernardus is ferstoarn op tiisdei 3 jannewaris 2006, 71 jier āld.
De bern fan Maria en Bernardus:
1 Ronaldo Bernardus Johannes ( Ron ) Groeneveld, berne op snein 7 augustus 1960 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VIII-a.
2 Margaretha Helena Gerarda ( Margaret ) Groeneveld, berne op freed 8 maart 1963 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VIII-b.
VII-e Albert Dijkstra is berne op moandei 22 desimber 1941 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Johann ( Jo ) Dijkstra (sjoch VI-o) en Lena Goudriaan. Albert troude, 25 jier āld, op tongersdei 8 juni 1967 yn Gouda mei Engelina Catharina Maria ( Ineke ) van Waas, 20 jier āld. Engelina is berne op moandei 29 juli 1946 yn Gouda ( Zd-Holland ).
De bern fan Albert en Engelina:
1 Sandra Godefrida Maria Dijkstra, berne op freed 14 maaie 1971 yn Gouda ( Zd-Holland ).
2 Ian Johan Izaak Dijkstra, berne op tongersdei 11 oktober 1973 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VIII-c.
VII-f Heinrich Hendrik ( Heinz ) Dijkstra is berne op moandei 25 oktober 1943 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Johann ( Jo ) Dijkstra (sjoch VI-o) en Lena Goudriaan. Heinrich troude, 20 jier āld, op woansdei 6 maaie 1964 yn Gouda mei C.G. ( Toke ) Vos, 20 jier āld. C.G. is berne yn 1944. C.G. is ferstoarn op moandei 10 april 2006 om 07:00 yn Gouda ( Bleuland Ziekenhuis ), 62 jier āld. Sy is kremearre op freed 14 april 2006 yn Gouda.
VII-g Johann ( Joop ) Dijkstra is berne op tongersdei 7 febrewaris 1946 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Johann ( Jo ) Dijkstra (sjoch VI-o) en Lena Goudriaan. Johann troude, 19 jier āld, op woansdei 8 desimber 1965 yn Gouda mei T.C.J.M. ( Trees ) Schild.
VII-h Margaretha Helena Francisca ( Margreet / Marry ) Dijkstra is berne op tongersdei 27 oktober 1949 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan Johann ( Jo ) Dijkstra (sjoch VI-o) en Lena Goudriaan. Margaretha troude, 20 jier āld, op freed 6 maart 1970 yn Gouda mei C.A. ( Cornelis ) de Mink, 23 jier āld. C.A. is berne op tongersdei 6 maart 1947 yn Gouda ( Zd-Holland ).
De bern fan Margaretha en C.A.:
1 Niels de Mink.
2 Kirsten de Mink, berne op tongersdei 13 febrewaris 1975 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VIII-d.
VII-i Leendert Antonius ( Leen ) Dijkstra is berne op freed 10 augustus 1951 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Johann ( Jo ) Dijkstra (sjoch VI-o) en Lena Goudriaan. Leendert troude, 26 jier āld, op woansdei 25 jannewaris 1978 yn Gouda mei Gezina Johanna Maria ( Inge ) Agten, 23 jier āld. Gezina is berne op tongersdei 30 septimber 1954 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan Wilhelmus Gerardus Jozef Agten en Petronella Johanna Hoonhout.
De bern fan Leendert en Gezina:
1 Shanna Dijkstra, berne op moandei 19 augustus 1985 yn Gouda ( Zd-Holland ).
2 Tessa Dijkstra, berne op freed 31 juli 1987 yn Gouda ( Zd-Holland ).
3 Ashley Dijkstra, berne op freed 10 maaie 1991 yn Gouda ( Zd-Holland ).
VII-j Catharina ( Rina ) Koster is berne op tongersdei 16 maart 1939 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan Jacobus ( Koos ) Koster en Franziska Anna ( Siska ) Dijkstra (sjoch VI-p). Catharina:
(1) troude, 21 jier āld, op sneon 30 juli 1960 yn Amsterdam mei Cornelis Marinus de Vet, 21 jier āld. It houlik waerd ferbrūtsen yn jannewaris 1966 yn Amsterdam. Cornelis is berne op woansdei 30 novimber 1938 yn Amsterdam ( Nrd-Holland ).
(2) troude, om en naby 28 jier āld, om en naby 1967 yn Gouda mei Hannibald Maximilian Helmrich Retel, om en naby 24 jier āld. It houlik waerd ferbrūtsen. Hannibald is berne op tongersdei 3 juni 1943 yn Pekalongan ( Java - Indonesiė ).
Bern fan Catharina en Hannibald:
1 August Hendrikus Jacobus ( Henry ) Helmrich Retel, berne op freed 28 april 1967 yn Gouda ( Zd-Holland ). Volgje VIII-e.
VII-k Albertina Franziska Johanna ( Bep ) Koster is berne op sneon 2 maart 1946 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan Jacobus ( Koos ) Koster en Franziska Anna ( Siska ) Dijkstra (sjoch VI-p). Albertina troude, 18 jier āld, op woansdei 22 juli 1964 yn Gouda mei P. Helmrich Retel. P. is berne yn Java ( Indonesiė ).
VII-l Alphonsus Martinus Maria Anna ( Fon ) Koster is berne op woansdei 7 juni 1950 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Jacobus ( Koos ) Koster en Franziska Anna ( Siska ) Dijkstra (sjoch VI-p). Alphonsus troude, 23 jier āld, op tiisdei 26 juni 1973 yn Sassenheim mei J.M.M. ( Annie ) Krom.
VII-m Elselina Anna Maria ( Elly ) Palsgraaf is berne op woansdei 1 augustus 1945 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan Gerrit Palsgraaf en Maria ( Marie ) Dijkstra (sjoch VI-q). Sy is doopt yn 1945 yn Gouda. Elselina troude, 22 jier āld, op freed 1 maart 1968 yn Moordrecht mei Johannes ( Hans ) Buytelaar, 23 jier āld. Johannes is berne op freed 8 septimber 1944 yn Moordrecht ( Zd-Holland ), soan fan Johannes ( Jan ) Buytelaar en Johanna ( Jo ) den Hertog.
De bern fan Elselina en Johannes:
1 Cora Buytelaar, berne op moandei 23 maart 1970 yn Moordrecht ( Zd-Holland ).
2 Johanna Maria ( Jolanda ) Buytelaar, berne op freed 21 juni 1974 yn Moordrecht ( Zd-Holland ).
Albert C. Palsgraaf
9 Albert C. Palsgraaf
VII-n Albert Cornelis Palsgraaf (ōfb. 9) is berne op freed 1 augustus 1947 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Gerrit Palsgraaf en Maria ( Marie ) Dijkstra (sjoch VI-q). Hy is doopt op snein 28 septimber 1947 yn Gouda ( Sint janskerk ). Albert troude, 24 jier āld, op tongersdei 30 maart 1972 yn Amsterdam mei Wilhelmina ( Wil ) Kaaijk, 21 jier āld. It ferbrūtsen fan it houlik waerd ūtsprutsen op woansdei 30 augustus 1978 yn Amsterdam. Wilhelmina is berne op freed 22 desimber 1950 yn Arnhem ( Gelderland ). Albert en Wilhelmina bluwden sūnder bern.
VII-o Cornelia Anna ( Corry ) Palsgraaf is berne op moandei 17 augustus 1953 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan Gerrit Palsgraaf en Maria ( Marie ) Dijkstra (sjoch VI-q). Sy is doopt op snein 1 augustus 1954 yn Moordrecht ( Zd-Holland ). Cornelia troude, 22 jier āld, op tongersdei 8 juli 1976 yn Utrecht mei Robertus Adrianus Petrus ( Rob ) Seelen, 26 jier āld. Robertus is berne op moandei 6 maart 1950 yn Utrecht ( Utrecht ). Hy is doopt op moandei 6 maart 1950 yn Sint Antonius Ziekenhuis Utrecht.
De bern fan Cornelia en Robertus:
1 Daniella Mariska ( Danieka ) Seelen, berne op snein 21 novimber 1982 yn Nieuwegein ( Utrecht ).
2 Felicia Natasja ( Felasja ) Seelen, berne op moandei 21 oktober 1985 yn Nieuwegein ( Utrecht ).
VII-p Adriana Anna Lambertina (Bep) van Soest is berne op woansdei 3 novimber 1943 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan Lambertus (Bep ) van Soest en Catharina ( Tiny ) Dijkstra (sjoch VI-r). Adriana troude, 23 jier āld, op tongersdei 23 febrewaris 1967 yn Doorn ( Utrecht ) mei Charles Adrianus Edward Groot, 23 jier āld. Charles is berne op snein 13 febrewaris 1944 yn Nijverdal ( gem. Hellendoorn ) Overijssel, soan fan Willem Groot en Caroline Charlotte Carriére.
De bern fan Adriana en Charles:
1 Timotheus Charles Willem (Timo) Groot, berne op moandei 26 febrewaris 1968 yn Doorn ( Utrecht ).
2 Michael Edward Johannes (Michel) Groot, berne op tongersdei 18 juni 1970 yn Doorn ( Utrecht ).
VII-q Johannes Martinus ( Hans ) Markus is berne op moandei 4 novimber 1946 yn Driebergen ( Utrecht ), soan fan Johannes (Han) Markus en Catharina ( Tiny ) Dijkstra (sjoch VI-r). Johannes:
(1) troude, 24 jier āld, op tongersdei 30 septimber 1971 yn Amsterdam mei Annemieke Ingeborg ( Inge ) van Dijk. It ferbrūtsen fan it houlik waerd ūtsprutsen op tongersdei 28 oktober 1976 yn Amsterdam ( Nrd-Holland ).
(2) troude, 33 jier āld, op freed 12 septimber 1980 yn Amsterdam mei ..... It ferbrūtsen fan it houlik waerd ūtsprutsen yn 1982 yn Amsterdam ( Nrd-Holland ).
(3) troude, 58 jier āld, op woansdei 22 juni 2005 yn Nijmegen mei Micheline Menten.
Bern fan Johannes en Annemieke:
1 Jasper Johannes Markus, berne op sneon 13 april 1974 yn Amsterdam ( Nrd-Holland ).
Bern fan Johannes en ....:
2 Esther Fleur Markus, berne op freed 21 maaie 1982 yn Amsterdam ( Nrd-Holland ).
VII-r Alfred Albertus ( Fred ) Markus is berne op sneon 27 maart 1954 yn Driebergen ( Utrecht ), soan fan Johannes (Han) Markus en Catharina ( Tiny ) Dijkstra (sjoch VI-r). Alfred troude, 22 jier āld, op tongersdei 28 oktober 1976 yn Doorn ( Utrecht ) mei Anna Theresia ( Anneke ) Vonk, 20 jier āld. Anna is berne op sneon 19 novimber 1955 yn Utrecht ( Utrecht ).
De bern fan Alfred en Anna:
1 Frederik Thomas ( Thomas ) Markus, berne op sneon 3 desimber 1983 yn Zeist ( Utrecht ).
2 Claire Theresia Markus, berne op tiisdei 27 maaie 1986 yn Zeist ( Utrecht ).
VII-s Maria Anna ( Marianne ) Markus is berne op freed 3 maaie 1963 yn Driebergen ( Utrecht ), dochter fan Johannes (Han) Markus en Catharina ( Tiny ) Dijkstra (sjoch VI-r). Maria:
(1) troude, 28 jier āld, op tongersdei 5 septimber 1991 yn Amersfoort mei Meindert Ronner, 34 jier āld. It ferbrūtsen fan it houlik waerd ūtsprutsen foar 2000. Meindert is berne op freed 28 desimber 1956 yn Maasdijk ( Zd-Holland ), soan fan Eelke Ronner en Antje Buitenweg.
(2) gong in relaasje oan, op syn minst 37 jier āld, nei 2000 mei Petra Schreuder.
Bern fan Maria en Meindert:
1 Pieter-Bas Ronner, berne op sneon 27 febrewaris 1993 yn Amersfoort ( Utrecht ).
VII-t Jan Dijkstra is berne op sneon 11 desimber 1948 yn Surabaya - Java ( Indonesiė ), soan fan Folkert ( Joep ) Dijkstra (sjoch VI-s) en Maria Geertruida ( Ietje ) Bos. Jan troude, 25 jier āld, op woansdei 31 juli 1974 yn Apeldoorn mei Agnes Maria van het Erve, 22 jier āld. Agnes is berne op sneon 12 jannewaris 1952 yn Apeldoorn ( Gelderland ).
De bern fan Jan en Agnes:
1 Suzan Maria Dijkstra, berne op tongersdei 28 oktober 1976 yn Deventer ( Overijssel ).
2 Nicole Cecile Dijkstra, berne op moandei 30 jannewaris 1978 yn Deventer ( Overijssel ).
3 Tom Folkert Dijkstra, berne op snein 26 augustus 1979 yn Deventer ( Overijssel ).
VII-u Hubertus ( Huub ) Dijkstra is berne op woansdei 14 juni 1950 yn Motorschip ´Atlantis´, soan fan Folkert ( Joep ) Dijkstra (sjoch VI-s) en Maria Geertruida ( Ietje ) Bos. Hubertus troude, 27 jier āld, op snein 26 febrewaris 1978 yn Deventer mei Marijke Philipsen, 22 jier āld. Marijke is berne op woansdei 20 april 1955 yn Deventer ( Overijssel ).
De bern fan Hubertus en Marijke:
1 Meike Dijkstra, berne op woansdei 12 novimber 1980 yn Deventer ( Overijssel ).
2 Dorien Dijkstra, berne op tiisdei 31 maaie 1983 yn Deventer ( Overijssel ).
VII-v Albert ( Abe ) Dijkstra is berne op tiisdei 19 juni 1951 yn Oosterbeek ( Gelderland ), soan fan Folkert ( Joep ) Dijkstra (sjoch VI-s) en Maria Geertruida ( Ietje ) Bos. Albert troude, 24 jier āld, op woansdei 24 septimber 1975 yn Deventer mei Berendiena ( Ria ) Smilde, 20 jier āld. Berendiena is berne op freed 5 augustus 1955 yn Hardenberg ( Overijssel ).
De bern fan Albert en Berendiena:
1 Ruud Dijkstra, berne op sneon 18 desimber 1982 yn Deventer ( Overijssel ).
2 Rob Dijkstra, berne op snein 20 oktober 1985 yn Deventer ( Overijssel ).
VII-w Bernardus ( Ben ) Dijkstra is berne op freed 24 oktober 1952 yn Deventer ( Overijssel ), soan fan Folkert ( Joep ) Dijkstra (sjoch VI-s) en Maria Geertruida ( Ietje ) Bos. Bernardus troude, 29 jier āld, op tiisdei 15 desimber 1981 yn Enter mei Gerda Johanna Maria Morsink, 28 jier āld. Gerda is berne op woansdei 17 juni 1953 yn Enter ( Overijssel ).
De bern fan Bernardus en Gerda:
1 Ilona Theodora Maria Dijkstra, berne op sneon 26 febrewaris 1983 yn Twello - gem. Voorst ( Gelderland ).
2 Leonie Dijkstra, berne op snein 8 juli 1984 yn Twello - gem. Voorst ( Gelderland ).
VII-x Gelske ( Els ) Dijkstra is berne op snein 25 april 1954 yn Deventer ( Overijssel ), dochter fan Folkert ( Joep ) Dijkstra (sjoch VI-s) en Maria Geertruida ( Ietje ) Bos. Gelske troude, 22 jier āld, op woansdei 22 desimber 1976 yn Deventer mei Wim Hamers, 23 jier āld. Wim is berne op sneon 11 juli 1953 yn Nijmegen ( Gelderland ).
De bern fan Gelske en Wim:
1 Joyce Hamers, berne op moandei 23 april 1979 yn Deventer ( Overijssel ).
2 Marcia Hamers, berne op tiisdei 7 oktober 1980 yn Deventer ( Overijssel ).
3 Tessa Hamers, berne op freed 15 juni 1984 yn Apeldoorn ( Gelderland ).
4 Stefanie Hamers, berne op sneon 4 oktober 1986 yn Apeldoorn ( Gelderland ).
VII-y Margaretha ( Thea ) Dijkstra is berne op woansdei 7 septimber 1955 yn Deventer ( Overijssel ), dochter fan Folkert ( Joep ) Dijkstra (sjoch VI-s) en Maria Geertruida ( Ietje ) Bos. Margaretha troude, 21 jier āld, op freed 4 maart 1977 yn Twello mei Paul Philipsen, 28 jier āld. Paul is berne op woansdei 24 maart 1948 yn Deventer ( Overijssel ).
De bern fan Margaretha en Paul:
1 Linda Philipsen, berne op tongersdei 23 oktober 1980 yn Bremen ( Duitsland ).
2 Marieke Philipsen, berne op woansdei 10 febrewaris 1982 yn Zeven ( Duitsland ).
3 Wietske Philipsen, berne op moandei 10 juni 1985 yn Zeven ( Duitsland ).
VII-z Wilhelmina ( Wil ) Dijkstra is berne op freed 26 juli 1957 yn Deventer ( Overijssel ), dochter fan Folkert ( Joep ) Dijkstra (sjoch VI-s) en Maria Geertruida ( Ietje ) Bos. Wilhelmina troude, 22 jier āld, op freed 28 septimber 1979 yn Twello mei Roel Becking, 26 jier āld. Roel is berne op woansdei 11 febrewaris 1953 yn Amsterdam ( Nrd-Holland ).
De bern fan Wilhelmina en Roel:
1 Bart Becking, berne op woansdei 31 augustus 1983 yn Deventer ( Overijssel ).
2 Hans Becking, berne op woansdei 19 maart 1986 yn Deventer ( Overijssel ).
VII-aa Carolus ( Rolf ) Dijkstra is berne op tiisdei 2 febrewaris 1960 yn Deventer ( Overijssel ), soan fan Folkert ( Joep ) Dijkstra (sjoch VI-s) en Maria Geertruida ( Ietje ) Bos. Carolus gie byinoar wenje mei Petra Overmars.
De bern fan Carolus en Petra:
1 Dennis Dijkstra, berne op moandei 18 jannewaris 1993 yn Twello - gem. Voorst ( Gelderland ).
2 Nick Dijkstra, berne op woansdei 11 septimber 1996 yn Twello - gem. Voorst ( Gelderland ).
VII-ab Leonardus ( Leo ) Dijkstra is berne op tongersdei 8 febrewaris 1962 yn Twello - gem. Voorst ( Gelderland ), soan fan Folkert ( Joep ) Dijkstra (sjoch VI-s) en Maria Geertruida ( Ietje ) Bos. Leonardus troude, 27 jier āld, op tongersdei 6 juli 1989 yn Twello mei Ineke Berendsen.
De bern fan Leonardus en Ineke:
1 Maarten Dijkstra, berne op moandei 6 juni 1994 yn Twello - gem. Voorst ( Gelderland ).
2 Stijn Dijkstra, berne op sneon 8 augustus 1998 yn Twello - gem. Voorst ( Gelderland ).
VII-ac Johannus Joseph Gerardus ( Jan ) Caron is berne op woansdei 25 oktober 1950 yn Valkenburg ( Limburg ), soan fan Bernardus Franciscus ( Bernard ) Caron ( Peters ) en Jantje ( Mia ) Dijkstra (sjoch VI-t). Johannus:
(1) troude mei Elly Kansel. It ferbrūtsen fan it houlik waerd ūtsprutsen yn 1982. Elly is berne op tongersdei 16 augustus 1951.
(2) gie byinoar wenje, 35 jier āld, yn 1985 yn Berg en Terblijt ( Limburg ) mei Else Schoenmakers.
Bern fan Johannus en Elly:
1 Anke Caron, berne op woansdei 28 febrewaris 1979 yn Sittard ( Limburg ).
VII-ad Bernardus Johannus Joseph ( Ben ) Caron is berne op tongersdei 7 oktober 1954 yn Houthem-Valkenburg ( Limburg ), soan fan Bernardus Franciscus ( Bernard ) Caron ( Peters ) en Jantje ( Mia ) Dijkstra (sjoch VI-t). Bernardus troude, 31 jier āld, op freed 31 jannewaris 1986 yn Maastricht mei Maria Elisabeth Theodora ( Marly ) Lumens, 32 jier āld. Maria is berne op moandei 5 oktober 1953 yn Buchten ( Limburg ), dochter fan Albert Lumens en Jet Hermans.
De bern fan Bernardus en Maria:
1 Thomas Caron, berne op moandei 7 desimber 1987 yn Maastricht ( Limburg ).
2 Wouter Caron, berne op sneon 12 jannewaris 1991 yn Maastricht ( Limburg ).
3 Hannah Caron, berne op tiisdei 31 desimber 1991 yn Maastricht ( Limburg ).
VII-ae Jurjen Cornelis Cristiaan ( Jurrie ) Dijkstra is berne op snein 7 desimber 1941 yn Hoensbroek ( gem. Heerlen ), soan fan Franz August Georg Dijkstra (sjoch VI-z) en Philomina Maria Curfs. Hy is doopt op woansdei 10 desimber 1941 yn Hoensbroek. Jurjen troude mei Mia Eykenboom. It houlik waerd ferbrūtsen. Mia is berne op snein 25 maart 1951, dochter fan W. Eykenboom en Maria Curvers.
VII-af Cristina Johanna Wilhelmina ( Tiny ) Dijkstra is berne op tongersdei 25 febrewaris 1943 yn Hoensbroek ( gem. Heerlen ), dochter fan Franz August Georg Dijkstra (sjoch VI-z) en Philomina Maria Curfs. Sy is doopt op snein 28 febrewaris 1943 yn Hoensbroek. Cristina:
(1) troude mei J. Cremers. It houlik waerd ferbrūtsen. J. is berne op woansdei 23 juli 1941.
(2) troude mei Henk Creutz. Henk is berne op woansdei 15 augustus 1945.
De bern fan Cristina en J.:
1 John Cremers, berne op moandei 1 juli 1963. Volgje VIII-f.
2 Jolanda Cremers, berne op snein 13 april 1969. Volgje VIII-g.
De bern fan Cristina en Henk:
3 Patricia Creutz, berne op moandei 9 juni 1975. Volgje VIII-h.
4 Miranda Creutz, berne op tiisdei 18 juli 1978. Volgje VIII-i.
VII-ag Johan Roelof Willem Dijkstra / Hornig is berne op tongersdei 8 novimber 1945 yn Heerlen ( Limburg ), soan fan Philomina Maria Curfs, pleechsoan fan Franz August Georg Dijkstra (sjoch VI-z). Hy is doopt op snein 11 novimber 1945. Johan troude mei Marriėt.
De bern fan Johan en Marriėt:
1 Giovanni Dijkstra.
2 Marcellino Dijkstra.
3 Maurice Dijkstra.
VII-ah Willem Folkert Gerrit ( Gerrie ) Dijkstra is berne op snein 28 novimber 1948 yn Heerlen ( Limburg ), soan fan Franz August Georg Dijkstra (sjoch VI-z) en Philomina Maria Curfs. Hy is doopt op snein 5 desimber 1948 yn Heerlerheide - gem. Heerlen. Willem is ferstoarn op sneon 20 desimber 1975, 27 jier āld. Willem troude mei Alwina de Jong.
De bern fan Willem en Alwina:
1 Claudia Dijkstra, berne yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VIII-j.
2 Marcel Dijkstra, berne yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VIII-k.
VII-ai Anna Elisabeth Maria ( Anneke ) Dijkstra is berne op tongersdei 13 april 1950 yn Heerlen ( Limburg ), dochter fan Franz August Georg Dijkstra (sjoch VI-z) en Philomina Maria Curfs. Sy is doopt op snein 16 april 1950 yn Heerlerheide - gem. Heerlen. Anna troude mei Ben.....
VII-aj Bertus Elisabeth Franz ( Bert ) Dijkstra is berne op woansdei 2 juli 1952 yn Heerlen ( Limburg ), soan fan Franz August Georg Dijkstra (sjoch VI-z) en Philomina Maria Curfs. Bertus troude, 23 jier āld, op freed 18 juni 1976 yn Heerlen mei Julia Maria Mathea ( Julie ) Hoen, 18 jier āld. Julia is berne op moandei 16 juni 1958 yn Heerlen ( Limburg ), dochter fan Hubert Theodor Hoen en Maria Hubertina Geraedts.
De bern fan Bertus en Julia:
1 Davy Josephina Hendrik Dijkstra, berne op sneon 21 april 1979 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VIII-l.
2 Roy Maria Ludovicus Dijkstra, berne op tiisdei 4 augustus 1981 yn Heerlen ( Limburg ). Volgje VIII-m.
VII-ak Maria Johanna Francisca ( Mia ) Dijkstra is berne op snein 8 maaie 1955 yn Heerlen ( Limburg ), dochter fan Franz August Georg Dijkstra (sjoch VI-z) en Philomina Maria Curfs. Maria troude mei Leonardus ( Leo ) van der Donk. Hy is in soan fan Jacobus Petrus van der Donk en Petronella Maria Helena Ehlen.
De bern fan Maria en Leonardus:
1 Manuela Jurjen Petronella van der Donk, berne op woansdei 24 novimber 1976. Volgje VIII-n.
2 Roger Jacobus Cristiaan van der Donk, berne op tiisdei 12 juni 1979. Volgje VIII-o.
VII-al Anna Josephina Wilhelmina ( Anita ) Dijkstra is berne op tiisdei 4 desimber 1956 yn Heerlen ( Limburg ), dochter fan Franz August Georg Dijkstra (sjoch VI-z) en Philomina Maria Curfs. Anna troude, 24 jier āld, op freed 20 maart 1981 yn Elsloo ( Limburg ) mei Ludovicus ( Loe ) Knipschild, 30 jier āld. Ludovicus is berne op woansdei 25 oktober 1950, soan fan Jean Knipschild en Margriet Hermans.
De bern fan Anna en Ludovicus:
1 Kim Knipschild, berne op moandei 9 augustus 1982 yn Geleen ( Limburg ).
2 Jeroen Knipschild, berne op snein 23 juni 1985 yn Geleen ( Limburg ).
VII-am Willem Petrus Cristiaan ( Willy ) Dijkstra is berne op moandei 17 april 1961 yn Heerlen ( Limburg ), soan fan Franz August Georg Dijkstra (sjoch VI-z) en Philomina Maria Curfs. Hy is doopt op woansdei 19 april 1961 yn Nieuw-Einde ( gem. Heerlen ). Willem troude mei Annie Smidt.
Bern fan Willem en Annie:
1 Kelly Dijkstra, berne op woansdei 19 novimber 1986.
VII-an Jürgen ( Jurrie ) Rook is berne op tongersdei 13 april 1939 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Bertus Rook en Mathilde Martha ( Tilla ) Dijkstra (sjoch VI-aa). Jürgen is ferstoarn op sneon 10 maaie 1997 yn Bacharach ( Duitsland ), 58 jier āld. Jürgen troude, 21 jier āld, op freed 24 maart 1961 yn Brunssum (Limburg ) mei Louise Reuvers, 20 jier āld. Louise is berne op tongersdei 30 jannewaris 1941 yn Enschede ( Overijssel ).
De bern fan Jürgen en Louise:
1 Alberto Johannes Bernardus Rook, berne op sneon 25 juli 1964 yn Heerlen ( Limburg ).
2 Roy Jürgen Rook, berne op moandei 6 juni 1966 yn Heerlen ( Limburg ).
3 Maria Christina Annelies Mathilde Rook, berne op freed 19 april 1968 yn Heerlen ( Limburg ).
VII-ao Bertus Teunis ( Bert ) Rook is berne op tongersdei 30 augustus 1945 yn Heerlen ( Limburg ), soan fan Bertus Rook en Mathilde Martha ( Tilla ) Dijkstra (sjoch VI-aa). Bertus is overleden. Bertus troude, 21 jier āld, op tiisdei 29 augustus 1967 mei C.J.M. ( Carla ) de Klerk.
Bern fan Bertus en C.J.M.:
1 Ivo Rook.
VII-ap Teunis ( Teun ) Rook is berne op tongersdei 19 febrewaris 1948 yn Heerlen ( Limburg ), soan fan Bertus Rook en Mathilde Martha ( Tilla ) Dijkstra (sjoch VI-aa). Teunis troude, 21 jier āld, op freed 21 novimber 1969 mei M.E. Heemstra.
VII-aq Dirk Jürgen ( Dick ) Dijkstra is berne op moandei 13 juni 1955 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Johann Folkert ( Jo/Joop ) Dijkstra (sjoch VI-ab) en Pieternella Maria Johanna ( Nel ) Stalenberg. Dirk troude, 28 jier āld, op woansdei 29 juni 1983 yn Wilnis mei Gerarda Franciena Theodora ( Gerda ) van Wijngaarden, 25 jier āld. Gerarda is berne op snein 30 maart 1958 yn Mijdrecht ( Zd-Holland ), dochter fan Wilhelmus Adrianus ( Willem ) van Wijngaarden en Maria Elisabeth Josephina Baars.
De bern fan Dirk en Gerarda:
1 Chantal Pieternella Maria Dijkstra, berne op snein 31 jannewaris 1988 yn Bodegraven ( Zd-Holland ).
2 Jimmy Johann Wilhelmus Dijkstra, berne op woansdei 21 maart 1990 yn Bodegraven ( Zd-Holland ). Jimmy is ferstoarn op tongersdei 29 maart 1990 yn Rotterdam ( Zd-Holland ), 8 dagen āld.
3 Samantha Gerarda Dijkstra, berne op tongersdei 28 novimber 1991 yn Bodegraven ( Zd-Holland ).
VII-ar Sjirk ( Siep ) Hoeksma is berne op freed 11 febrewaris 1949 yn Wieringermeer ( Nrd-Holland ), soan fan Folkert Hoeksma (sjoch VI-ac) en Kornelia ( Corrie ) Veenstra. Sjirk troude, 23 jier āld, op freed 22 desimber 1972 yn Wieringermeer mei Hendrika ( Riet ) Visser, 22 jier āld. Hendrika is berne op tiisdei 29 augustus 1950 yn Wieringermeer ( Nrd-Holland ), dochter fan Bokke Lieuwe Visser en Jacoba Roffel.
De bern fan Sjirk en Hendrika:
1 Fokko Hoeksma, berne op sneon 12 augustus 1978 yn Alphen a/d Rijn ( Zd-Holland ). Volgje VIII-p.
2 Bart Leo Hoeksma, berne op sneon 30 augustus 1980 yn Alphen a/d Rijn ( Zd-Holland ).
3 Marco Hoeksma, berne op woansdei 16 juni 1982 yn Alphen a/d Rijn ( Zd-Holland ). Volgje VIII-q.
4 Arnold Hoeksma, berne op freed 16 novimber 1984 yn Alphen a/d Rijn ( Zd-Holland ).
VII-as Antje Neeltje ( Anneke ) Hoeksma is berne op tiisdei 14 juli 1953 yn Wieringermeer ( Nrd-Holland ), dochter fan Folkert Hoeksma (sjoch VI-ac) en Kornelia ( Corrie ) Veenstra. Antje troude, 21 jier āld, op freed 1 novimber 1974 mei Paulus Nan ( Paul ) Lont, 21 jier āld. Paulus is berne op sneon 3 oktober 1953 yn Wieringermeer ( Nrd-Holland ).
De bern fan Antje en Paulus:
1 Kornelia Marie ( Carmen ) Lont.
2 Jan Folkert Lont, berne op woansdei 13 septimber 1989 yn Wieringerwerf ( Nrd-Holland ).
VII-at Neeltje Klaske ( Nettie ) Hoeksma is berne op freed 17 maaie 1957 yn Wieringermeer ( Nrd-Holland ), dochter fan Folkert Hoeksma (sjoch VI-ac) en Kornelia ( Corrie ) Veenstra. Neeltje troude mei Henk Valks. Henk is ferstoarn om en naby 1985 (oarsaak: verongelukt).
Bern fan Neeltje ūt ūnbekende relaasje:
1 Antje Kornelia ( Coranne ), berne om en naby 1995 yn Wieringerwerf ( Nrd-Holland ).
VII-au Jan Meulenbelt is berne op moandei 6 desimber 1943 yn Bergum ( Friesland ), soan fan Andries Meulenbelt en Klaaske ( Klaske ) Hoeksma (sjoch VI-ad). Jan troude mei Elisabeth van den Oever. Elisabeth is berne op tiisdei 27 novimber 1945 yn Dordrecht ( Zd-Holland ). Elisabeth is ferstoarn op tongersdei 2 maaie 1985 yn Leeuwarden ( Friesland ), 39 jier āld.
De bern fan Jan en Elisabeth:
1 Klaaske ( Claudia ) Meulenbelt, berne op tiisdei 16 febrewaris 1971.
2 Daniėl Meulenbelt, berne op tiisdei 21 maaie 1974.
VII-av Lamke ( Lammy ) Meulenbelt is berne op snein 4 juli 1954 yn Bergum ( Friesland ), dochter fan Andries Meulenbelt en Klaaske ( Klaske ) Hoeksma (sjoch VI-ad). Lamke troude, 19 jier āld, op freed 3 maaie 1974 yn Bergum mei Pieter Otter, 19 jier āld. Pieter is berne op snein 25 juli 1954 yn Amsterdam ( Nrd-Holland ), soan fan Abe Otter en Jetske Balstra.
De bern fan Lamke en Pieter:
1 Hester Otter, berne op tongersdei 19 maaie 1977 yn Broeksterwoude - gem. Dantumadeel ( Friesland ).
2 Hilde Marije ( Marije ) Otter, berne op tongersdei 31 maaie 1979 yn Dokkum ( Friesland ). Volgje VIII-r.
VII-aw Antje Heidbuurt, dochter fan Eelke Heidbuurt (sjoch VI-ah) en Eeke Willems (Eke) Beerda. Antje troude mei Frans van der Heide. Hy is in soan fan Riemer van der Heide en Adriana Venema.
De bern fan Antje en Frans:
1 Eke van der Heide.
2 Riemer van der Heide.
VII-ax Tjeerd Heidbuurt, soan fan Eelke Heidbuurt (sjoch VI-ah) en Eeke Willems (Eke) Beerda. Tjeerd troude mei Jannie Bouma. Sy is in dochter fan Harm Bouma en Griet Bosma.
De bern fan Tjeerd en Jannie:
1 Greta Heidbuurt.
2 Ineke Heidbuurt.
VII-ay Molle Heidbuurt is berne op moandei 20 septimber 1948, soan fan Anne Heidbuurt (sjoch VI-ai) en Aaltje Bethlehem. Molle troude mei Fokje ( Yvonne ) Weibenga.
Bern fan Molle en Fokje:
1 Anne Jilles Heidbuurt.
VII-az Mattie Heidbuurt is berne om en naby 1949, dochter fan Anne Heidbuurt (sjoch VI-ai) en Aaltje Bethlehem. Mattie troude mei van der Kooi.
De bern fan Mattie en van der Kooi:
1 Aaltje van der Kooi.
2 Eelco van der Kooi.
VII-ba Hendrikje ( Hennie ) van der Wal is berne op tiisdei 27 jannewaris 1948, dochter fan Johannes van der Wal en Froukje Heidbuurt (sjoch VI-ak). Hendrikje troude mei Bouwe ( Bob ) Bouma.
De bern fan Hendrikje en Bouwe:
1 Bob Bouma. Volgje VIII-s.
2 Johan Bouma. Volgje VIII-t.
3 Froukje Bouma. Volgje VIII-u.
VII-bb Aukje van der Wal is berne op freed 13 maart 1953, dochter fan Johannes van der Wal en Froukje Heidbuurt (sjoch VI-ak). Aukje troude mei Reindert Nijboer.
De bern fan Aukje en Reindert:
1 Harmen ( Harry ) Nijboer.
2 Froukje Nijboer.
VII-bc Tjitske ( Tsjikke ) van der Wal is berne op sneon 10 juli 1954, dochter fan Johannes van der Wal en Froukje Heidbuurt (sjoch VI-ak). Tjitske troude mei Willem de Vries.
De bern fan Tjitske en Willem:
1 Willem de Vries.
2 Johannes de Vries.
VII-bd Jan Kobus, soan fan Michiel Kobus en Neeltje ( Nel ) Heidbuurt (sjoch VI-al). Jan troude mei Marijke.....
De bern fan Jan en Marijke:
1 Michiel Kobus.
2 Anneke Kobus.
VII-be Pietje Heidbuurt, dochter fan Jurjen Heidbuurt (sjoch VI-an) en Tjitske de Vries. Pietje troude mei Gerk Ros.
VII-bf Janny Johanna de Haan is berne op woansdei 13 maaie 1959 yn Menaldum ( Friesland ), dochter fan Klaas de Haan en Tjitske Dijkstra (sjoch VI-ao). Janny troude mei Zengis Özgök. Zengis is berne op sneon 19 novimber 1960 yn Istanboel ( Turkije ).
VII-bg Thomas Klaas de Haan is berne op woansdei 15 febrewaris 1961 yn Leeuwarden ( Friesland ), soan fan Klaas de Haan en Tjitske Dijkstra (sjoch VI-ao). Thomas troude mei Nanda Sieben. Nanda is berne op freed 4 desimber 1964 yn Zaandam ( Nrd-Holland ).
Bern fan Thomas en Nanda:
1 Timon Thomas de Haan, berne op sneon 21 juni 2003 yn Zwolle ( Overijssel ).
VII-bh Klaas Karel de Haan is berne op sneon 7 juli 1962 yn Leeuwarden ( Friesland ), soan fan Klaas de Haan en Tjitske Dijkstra (sjoch VI-ao). Klaas troude mei Yvonne Magdalena Geisler. Yvonne is berne op sneon 18 april 1964 yn Meppel ( Drenthe ).
De bern fan Klaas en Yvonne:
1 Dennis Bryan de Haan, berne op woansdei 23 novimber 1994 yn Zwolle ( Overijssel ).
2 Lisa Michelle de Haan, berne op woansdei 3 desimber 1997 yn Zwolle ( Overijssel ).
VII-bi Kornelis Wijngaarden is berne op moandei 17 febrewaris 1958 yn Menaldum ( Friesland ), soan fan Jan Wijngaarden en Tetje Dijkstra (sjoch VI-ap). Kornelis troude mei Rinkje Maria Nijboer. Rinkje is berne op tiisdei 30 augustus 1960 yn Berlikum ( Friesland ).
De bern fan Kornelis en Rinkje:
1 Jeltje Thea Wijngaarden, berne op woansdei 21 septimber 1983 yn Leeuwarden ( Friesland ). Volgje VIII-v.
2 Janny Henderika Wijngaarden, berne op freed 7 augustus 1987 yn Leeuwarden ( Friesland ).
VII-bj Klaas Wijngaarden is berne op moandei 2 septimber 1963 yn Menaldum ( Friesland ), soan fan Jan Wijngaarden en Tetje Dijkstra (sjoch VI-ap). Klaas troude mei Lokke Oosterbos. Lokke is berne op tiisdei 5 febrewaris 1963 yn Weidum - Littenseradiel ( Friesland ).
De bern fan Klaas en Lokke:
1 Marrit Wijngaarden, berne op snein 11 juni 1995 yn Leeuwarden ( Friesland ).
2 Olof Jan Wijngaarden, berne op moandei 10 april 2000 yn Leeuwarden ( Friesland ).
VII-bk Marten Wijngaarden is berne op moandei 21 novimber 1966 yn Menaldum ( Friesland ), soan fan Jan Wijngaarden en Tetje Dijkstra (sjoch VI-ap). Marten troude mei Klaske de Hoop. Klaske is berne op freed 25 juni 1971 yn Sint Annaparochie - gem. Het Bildt ( Friesland ).
De bern fan Marten en Klaske:
1 Syt Wijngaarden, berne op tongersdei 23 novimber 2000 yn Leeuwarden ( Friesland ).
2 Hidde Wijngaarden, berne op sneon 9 oktober 2004 yn Leeuwarden ( Friesland ).
VIII-a Ronaldo Bernardus Johannes ( Ron ) Groeneveld is berne op snein 7 augustus 1960 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Bernardus Gerardus ( Ben ) Groeneveld en Maria ( Riet ) Dijkstra (sjoch VII-d). Ronaldo troude, 32 jier āld, op freed 11 juni 1993 mei Frederika Mariska Kamermans, 27 jier āld. Frederika is berne op woansdei 18 maaie 1966 yn Hellendoorn ( Overijssel ).
De bern fan Ronaldo en Frederika:
1 Jaimy Bernardus Jan Groeneveld, berne op woansdei 21 maaie 1997 yn Capelle a/d IJssel ( Zd-Holland ).
2 Alyssa Maria Gerarda Groeneveld, berne op sneon 8 maaie 1999 yn Lekkerkerk ( Zd-Holland ).
VIII-b Margaretha Helena Gerarda ( Margaret ) Groeneveld is berne op freed 8 maart 1963 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan Bernardus Gerardus ( Ben ) Groeneveld en Maria ( Riet ) Dijkstra (sjoch VII-d). Margaretha troude, 24 jier āld, op freed 10 juli 1987 yn Gouda mei Milco Edward van Voorst, 27 jier āld. Milco is berne op moandei 1 febrewaris 1960 yn Gouda ( Zd-Holland ).
Bern fan Margaretha en Milco:
1 Nadja Maria Anna van Voorst, berne op tiisdei 11 oktober 1994 yn Gouda ( Zd-Holland ).
VIII-c Ian Johan Izaak Dijkstra is berne op tongersdei 11 oktober 1973 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Albert Dijkstra (sjoch VII-e) en Engelina Catharina Maria ( Ineke ) van Waas. Ian gie byinoar wenje mei Diana de Ruiter. It byinoar wenje waerd einigje om en naby 2003. Diana is berne op moandei 17 april 1967 yn Gouderak ( Zd-Holland ).
Bern fan Ian en Diana:
1 Bo Amore Dijkstra, berne op tongersdei 28 juni 2001 yn Gouda ( Zd-Holland ).
VIII-d Kirsten de Mink is berne op tongersdei 13 febrewaris 1975 yn Gouda ( Zd-Holland ), dochter fan C.A. ( Cornelis ) de Mink en Margaretha Helena Francisca ( Margreet / Marry ) Dijkstra (sjoch VII-h). Kirsten troude, 23 jier āld, op tiisdei 18 augustus 1998 yn Gouda mei Gert-Jan Broer.
De bern fan Kirsten en Gert-Jan:
1 Maartje Broer, berne op moandei 28 maaie 2001 yn Gouda ( Zd-Holland ).
2 Thijs Broer, berne op moandei 10 novimber 2003 yn Gouda ( Zd-Holland ).
VIII-e August Hendrikus Jacobus ( Henry ) Helmrich Retel is berne op freed 28 april 1967 yn Gouda ( Zd-Holland ), soan fan Hannibald Maximilian Helmrich Retel en Catharina ( Rina ) Koster (sjoch VII-j). August troude mei Yvonne Kuypers. It houlik waerd ferbrūtsen yn febrewaris 1991 yn Haarlem ( Nrd-Holland ).
Bern fan August en Yvonne:
1 Aaron Ricardo Helmrich Retel, berne op tongersdei 16 augustus 1990 yn Gouda ( Zd-Holland ).
VIII-f John Cremers is berne op moandei 1 juli 1963, soan fan J. Cremers en Cristina Johanna Wilhelmina ( Tiny ) Dijkstra (sjoch VII-af). John troude mei Maria Weitz. Maria is berne op freed 27 septimber 1963.
De bern fan John en Maria:
1 Melanie Cremers, berne op sneon 3 oktober 1987.
2 Shiley Cremers, berne op woansdei 3 jannewaris 1990.
VIII-g Jolanda Cremers is berne op snein 13 april 1969, dochter fan J. Cremers en Cristina Johanna Wilhelmina ( Tiny ) Dijkstra (sjoch VII-af). Jolanda troude mei Rogier Smidt.
Bern fan Jolanda en Rogier:
1 Maikel Smidt.
VIII-h Patricia Creutz is berne op moandei 9 juni 1975, dochter fan Henk Creutz en Cristina Johanna Wilhelmina ( Tiny ) Dijkstra (sjoch VII-af). Patricia troude mei Steve Smid.
VIII-i Miranda Creutz is berne op tiisdei 18 juli 1978, dochter fan Henk Creutz en Cristina Johanna Wilhelmina ( Tiny ) Dijkstra (sjoch VII-af). Miranda troude mei Tom Kort. Tom is berne op tiisdei 4 jannewaris 1983.
Bern fan Miranda en Tom:
1 Mika Natascha Kevin Kort, berne op snein 17 juli 2005 om 07:19 yn Heerlen ( Limburg ).
VIII-j Claudia Dijkstra is berne yn Heerlen ( Limburg ), dochter fan Willem Folkert Gerrit ( Gerrie ) Dijkstra (sjoch VII-ah) en Alwina de Jong. Claudia troude mei Duncan Zeedzer. Duncan is berne yn ( Belgiė ).
VIII-k Marcel Dijkstra is berne yn Heerlen ( Limburg ), soan fan Willem Folkert Gerrit ( Gerrie ) Dijkstra (sjoch VII-ah) en Alwina de Jong. Marcel troude mei Hannie Griekspoor.
Bern fan Marcel en Hannie:
1 Dana Dijkstra, berne op woansdei 3 novimber 1999.
VIII-l Davy Josephina Hendrik Dijkstra is berne op sneon 21 april 1979 yn Heerlen ( Limburg ), soan fan Bertus Elisabeth Franz ( Bert ) Dijkstra (sjoch VII-aj) en Julia Maria Mathea ( Julie ) Hoen. Davy troude, 28 jier āld, op freed 20 juli 2007 yn Heerlen mei Chantal Senden, 25 jier āld. Chantal is berne op freed 27 novimber 1981 yn Heerlen ( Limburg ).
VIII-m Roy Maria Ludovicus Dijkstra is berne op tiisdei 4 augustus 1981 yn Heerlen ( Limburg ), soan fan Bertus Elisabeth Franz ( Bert ) Dijkstra (sjoch VII-aj) en Julia Maria Mathea ( Julie ) Hoen. Roy gie byinoar wenje mei Kim Pieters.
VIII-n Manuela Jurjen Petronella van der Donk is berne op woansdei 24 novimber 1976, dochter fan Leonardus ( Leo ) van der Donk en Maria Johanna Francisca ( Mia ) Dijkstra (sjoch VII-ak). Manuela troude, 28 jier āld, op freed 8 juli 2005 mei Maurice Lubbers.
VIII-o Roger Jacobus Cristiaan van der Donk is berne op tiisdei 12 juni 1979, soan fan Leonardus ( Leo ) van der Donk en Maria Johanna Francisca ( Mia ) Dijkstra (sjoch VII-ak). Roger troude mei Wanda Notenboom. Wanda is berne op woansdei 14 febrewaris 1979.
Bern fan Roger en Wanda:
1 Lynn van der Donk, berne op tongersdei 14 april 2005.
VIII-p Fokko Hoeksma is berne op sneon 12 augustus 1978 yn Alphen a/d Rijn ( Zd-Holland ), soan fan Sjirk ( Siep ) Hoeksma (sjoch VII-ar) en Hendrika ( Riet ) Visser. Fokko gie byinoar wenje yn Londen - Engeland mei Sabine Smit.
VIII-q Marco Hoeksma is berne op woansdei 16 juni 1982 yn Alphen a/d Rijn ( Zd-Holland ), soan fan Sjirk ( Siep ) Hoeksma (sjoch VII-ar) en Hendrika ( Riet ) Visser. Marco gie byinoar wenje yn Wieringermeer mei Moniek Poland.
VIII-r Hilde Marije ( Marije ) Otter is berne op tongersdei 31 maaie 1979 yn Dokkum ( Friesland ), dochter fan Pieter Otter en Lamke ( Lammy ) Meulenbelt (sjoch VII-av). Hilde troude, 19 jier āld, op snein 16 augustus 1998 yn Dokkum mei Robert Haarsma.
Bern fan Hilde en Robert:
1 Mirthe Joėlle Haarsma, berne op sneon 2 oktober 2004 yn Leeuwarden ( Friesland ).
VIII-s Bob Bouma, soan fan Bouwe ( Bob ) Bouma en Hendrikje ( Hennie ) van der Wal (sjoch VII-ba). Bob troude mei Annet de Boer.
De bern fan Bob en Annet:
1 Thimo Bouma.
2 Robin Bouma.
VIII-t Johan Bouma, soan fan Bouwe ( Bob ) Bouma en Hendrikje ( Hennie ) van der Wal (sjoch VII-ba). Johan troude mei Saskia Vink.
De bern fan Johan en Saskia:
1 Dennis Bouma.
2 Stephan Bouma.
3 Julian Bouma.
VIII-u Froukje Bouma, dochter fan Bouwe ( Bob ) Bouma en Hendrikje ( Hennie ) van der Wal (sjoch VII-ba). Froukje troude mei Sven Boender.
De bern fan Froukje en Sven:
1 Thomas Boender.
2 Lieke Boender.
3 Eva Boender.
VIII-v Jeltje Thea Wijngaarden is berne op woansdei 21 septimber 1983 yn Leeuwarden ( Friesland ), dochter fan Kornelis Wijngaarden (sjoch VII-bi) en Rinkje Maria Nijboer. Jeltje troude mei René Janssen. René is berne op moandei 25 augustus 1980 yn Leeuwarden ( Friesland ).
Bern fan Jeltje en René:

1 Lisanne Janssen, berne op tongersdei 22 juli 2004 yn Leeuwarden ( Friesland ).

Oanmakke mei Aldfaer ferzje 4.0.5 op 30-06-2008 troch Albert Palsgraaf