AUGUSTINUS M.P.P. JANSSEN

Interesses:
Cultuurgeschiedenis van de regio Sittard en de aangrenzende Belgische en Duitse gebieden. Bijzonder onderzoek: kerkgeschiedenis van het voormalige Landdekenaat Susteren.

amppjanssen@hetnet.nl

Bibliografie:
* diverse bijdragen in studentenperiodiek Ob Sodam Iter, Nijmegen (1977-1981).
* 1980: Bruiloftsgedichten en bruiloftsredevoeringen van de Romeinen, doctoraalscriptie bijvak Latijn, Nijmegen 1980, [80 p.].
* 1981: Enige opmerkingen over de oosterse invloeden op de politiek van Polycrates van Samos en de Pisistratiden te Athene, in: H.W.A.M.Sancisi Weerdenburg (ed.), Cyrus de Grote en het ontstaan van het Achemenidenrijk, Groningen 1981, 13-17.
* 1981: TYPANNOS PHILOMOYSOS, Een onderzoek naar de aard, de oorsprong en de achtergronden van de literaire activiteiten van de tirannen van Athene en Samos van 545 tot 510 vóór Christus, doctoraalscriptie bijvak Oude Geschiedenis, Nijmegen 1981 [48 p.].
* 1981: Bruiloftslied en bruiloftsrede bij de Grieken, status quaestionis van het onderzoek, doctoraalscriptie hoofdvak Grieks, Nijmegen 1981 [180 p.].
* 1981: Pieter Ecrevisse en de klassieke Oudheid, HJLZ 2, 82-100.
* 1982: met De Bruin, G.: De klassieke talen; enige overwegingen bij het onderwijs anno 1982, in: Serviam 50 jaar, Sittard 1982, p.19.
* 1982: Korte kroniek van de parochie van de H.Catharina te Papenhoven Grevenbicht, in: H.Catharinakerk Papenhoven Grevenbicht 1907 1982, 5-7.
* 1982: Gids voor de parochiekerk van H.Catharina te Papenhoven Grevenbicht, in: H.Catharinakerk Papenhoven Grevenbicht 1907 1982, 25-32.
* 1982: Eastern influences on the policy of Polycrates of Samos and the Pisistratids in Athens, Persica 10, 276-277.
* 1982: "Sint Paulus mit 't verke". De metamorphose van een Heilige, HJLZ 3, 95-100.

* 1983: met Heldens, G. en Op den Kamp, H.: Obbicht en Ecrevisse, Obbicht 1983 (p.16-45).
* 1983: met Knoors, J.A.: Enkele bijdragen tot de Sittardse geschiedenis uit het kerkarchief van Papenhoven Grevenbicht, HJLZ 4, 77-92.
* 1984: Bewaard gebleven rekeningen van de kapel van het H.Kruis te Grevenbicht van 1644 tot en met 1718 (eigen beheer).
* 1984: Gemengd kerkelijk zangkoor ‘St. Caecilia’ Grevenbicht-Papenhoven, in: 1904-1984 Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Grevenbicht 19-20 mei, [p.4-5].
* 1984: Stenen stemmen van weleer, in: Schoolkrant Serviam 4,1, p.22.
* 1985: Reactie op recensie Tirocinium Graecum, Bulletin Ver.Classici Nederland 26, 24-25.
* 1985: met Knoors, J.A.: De oude toren van Obbicht, enkele bijdragen tot de kerkgeschiedenis van Obbicht, Maaseik 1985 (p.4-29).
* 1985: Brododaktulos Selanna Rubicunda Phoebe. Echo's van Sappho bij Seneca, in: Bartelink, G.J.M. & Brouwers, J.H. (ed.), Noctes Noviomagenses J.C.F.Nuchelmans oblatae, Weesp 1985, 83-89.
* 1985: De bisschop op bezoek, C.R.A. van Bommels kerkvisitaties in het Land van Zwentibold, HJLZ 6, 79-95.
* 1985: met Bohnen, M.M.M.: Voorlopig overzicht van de belangrijkste documenten berustende in het parochie archief Sittard (HH.Petrus en Michael), Sittard 1985 (eigen beheer).
* 1986: Waar was het 'veld' in Veldhoven?, Bulletin Ver.Classici Nederland 29, 20.
* 1986: Hillensberg, een karakteristiek van een Selfkantdorp, in: Daniels, J.G.M. & Strijkers, J.H., Daniels Familia Hillensbergensis, Sittard 1986, 61-75.
* 1986: Tentoonstelling 350 jaar schutterij St. Willibrordus, in: L.Cremers (ed.), Feestgids 350 jarig bestaansfeest van schutterij Sint Willibrordus Obbicht, Obbicht 1986, 30-31.
* 1986: Nederlandse klassieke vorming in Europees verband, Bulletin Ver.Classici Nederland 32, 35.
* 1986: Jan Arnold de Leerodt, kasteel en domheer, HJLZ 7, 96-112.

* 1986/1987: met Engels, L.: 'n Parochie en haar kerk, in: Parochieblad St. Paulus Limbrichterveld IX, 18-20, 23; X,1-2, 4 9, 11; Limbrichterveld Koerier, oktober (aflevering 1, 3-7, 12).
* 1987: recensie van A.Deblon, Analyses des actes du Vicariat Général, approbations des fondations pieuses et érections de bénéfices (1721 1794), Liège 1986, De Maasgouw 106, 55-56.
* 1987: met Wagemans, H.G.J. en Willems, W.F.Th.E.M.: Sint Martinus ter ere, Het kerkelijk verleden van Holtum, Holtum 1987 [176 p.].
* 1987: Serviams hoeksteen dertig jaar oud, in: Schoolkrant Serviam 7,1, p.15.
* 1987: Buchten Born en de Luikse Sint Bartholomeuskerk, HJLZ 8, 36-44.
* 1988: In memoriam Sjang van de Bergh, Veldeke 63, 1.
* 1988: Latijnse teksten in Sittard Geleen en omgeving, [Sittard 1988].
* 1988: Archivaria, Sittard 1988 [68 p.].
* 1988: met Knoors, J.A.: Fietstocht langs monumenten in de gemeente Born, uitgave HV.Bicht.
* 1988: Visitationen des Landdekanates Susteren im 17.Jahrhundert, Heinsberg 1988 [242 p.] [rec. A.D. in Leodium 74 (1989), 18-19; A.Deblon in Revue d'histoire ecclésiastique 84 (1989), 516; P.J.H.Ubachs in De Maasgouw 109 (1990), 175-176; Th.P. Becker in Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 192/193 (1990), 258-259; K.Schutgens in Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 1991, 93-94; F.Kerff in Rheinische Vierteljahresblätter 1991, 438-441].
* 1988: De oprichting van het St. Petruskapittel te Sittard (1298/1299), HJLZ 9, 157-172.
* 1988: met H.G.M.Rutten: 1633: Een keerpunt in de geschiedenis van Stevensweert, Amici Insulae, jaarboek 1988, 41-45.

* 1989: 'Visitatie', 'broederschappen' en chronogram, in: H. Geurts, De Sittardse kroniek van Deken Janssen, Sittard 1989, 82, 176 en 203.
* 1989: De niet katholieken van Susteren en Dieteren in 1533, Heemklank Susteren 1989,2, 22-24.
* 1989: Bijlage 1, 2 en 3 in: D.J.J.Lauwers, De hoeve te Haagsittard, Monografieën uit het Land van Sittard no.4, Sittard 1989, 119-124.
* 1989: Joannes Broccards, pastoor en deken, Heemklank Susteren 1989,3, 22-23.
* 1989: met J.M.E.Vleeshouwers: Litteratura, expositie bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het Gymnasium van de R.K.Scholengemeenschap Serviam, Sittard 1989.
* 1989: Obbicht contra Grevenbicht inzake de kerk van Papenhoven, in: Liber Amicorum Jean Knoors, Sittard 1989, 78-85.
* 1989: De verkiezing van de abdissen van Susteren in de 17de en 18de eeuw, HJLZ 10, 17-26.
* 1989: Index Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold 1980 1989 [68 p.].
* 1989: Kerkhistorische gegevens over Echt uit Luikse archieven, Echter Landj 2, 147-150.
* 1990: met A.Deblon: Broederschappen in de 17de en 18de eeuw in het bisdom Luik en in de omgeving van Sittard in het bijzonder, in: Munire ecclesiam, Opstellen over "Gewone gelovigen", Werken LGOG 13, Maastricht 1990, 153-174.
* 1990: Kermis en processie in Papenhoven Grevenbicht vóór 1836, in: G.Janssen e.a. (red.), Pènkste in Beeg, beschrijving van processie en kermis in Grevenbicht, Grevenbicht 1990, 4-7.
* 1990: Kerkelijke goederen in het ambt Born in 1610, in: Het Gulikse ambt Born anno 1610, Monografieën uit het Land van Sittard V, Sittard 1990, 137-162.
* 1990: Vroege protestanten in Sittard, nieuwe gegevens, De Maasgouw 109, 166-168.
* 1990: Horis, sporen van een verdwenen nederzetting aan de Maas, in: Hommage Jos Daniels, Sittard 1990, 28-33.
* 1990: Toneel bij de Sittardse Dominicanen in de 17de en 18de eeuw, HJLZ 11, 16-25.
* 1990: Christianus, een vijftiende eeuwse schrijver uit Sittard, HJLZ 11, 158-160.

* 1990: Zur Baugeschichte der Hillensberger St. Michaeliskirche, Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1991, 121-124.
* 1991: Het Papenmunster en de parochiekerk van O.L.Vrouw te Susteren, Heemklank Susteren 1991,1, 18-19.
* 1991: met P.B.N.v.Luyn en J.M.E.Vleeshouwers, De oude Sint Salviuskerk te Limbricht, Sittard 1991.
* 1991: Het oude St. Salviuskerkje, de parel van Limbricht, Heemschut 68,3, 50.
* 1991: in: Castrum de Borne, uit het verleden van kasteel Born, Sittard 1991: De eerste heren van Born (5-24), Kasteel Born in de 15e eeuw (39-45), De periode Leerodt (88-99).
* 1991: Goswin(s) van Born, De Maasgouw 110, 119-122.
* 1991: Naar aanleiding van het Papenmunster 1 en 2, Heemklank Susteren 1991,3, 17 en 24-26.
* 1991: Horis, sporen van een verdwenen nederzetting aan de Maas, in: G.Janssen e.a. (red.), Portret van een plek, natuurhistorische beschrijving van een bedreigd stukje Maasdal, Grevenbicht 1991, 10-14 [zie 1990].
* 1991: Testamenten van Sittardse kanunniken (1513 1641), HJLZ 12, 113-124.
* 1991: in: De parochie van St. Nicolaas te Guttecoven, Sittard 1991: De parochie Guttecoven onder het bisdom Luik (5-28), Het kerkelijk kunstbezit (73-84), en met G.Lomme: Personalia (94-108).
* 1991: Die verschwundene Urkunde von Hoengen, Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1992, 19-22.
* 1991: Een parochiële volkstelling in en om Echt anno 1837, Echter Landj 3, 85-87.
* 1992: Sittardse relieken, Sittard 1992 [38 p.].
* 1992: Genethlia Quinquagenario Math Vleeshouwers, Limbricht/Sittard/Munstergeleen 1992 [12 p.].
* 1992: Sittard Erkelenz: Historische Parallelen, in: Schriften des Heimatvereins der Erkelenzer Lande e.V. 12, 62-71.
* 1992: Ogier contra De Heze, een omstreden verkiezing van een Sittardse kapitteldeken anno 1660: HJLZ 13, 118-129.

* 1992: Custos et simul ludimagister, de koster onderwijzer in Sittard en omgeving vanaf het concilie van Trente (1545 1563) tot de Franse Tijd (1794), in: Magister artium, onderwijs, kerk en kunst in Limburg, Sittard 1992, 144-156.
* 1992: Das Dechantenkreuz in Havert, Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1993, 65-66.
* 1993: Geschiedbeoefening in Sittard, in: Programma derde Limburgse Genealogische contactdag, Sittard 1993, 5-8.
* 1993: Naam en zaakregister bij: P.B.N. van Luyn, Stadt Sittardt, een grensoverschrijdend verleden, Sittard 1993 [15 p.].
* 1993: met H.Geurts en J.Creusen: Programmaboekje voor de Historische Stoet bij gelegenheid van Sittard 750 jaar stad, Sittard 1993.
* 1993: In memoriam Nic Eussen 1929 1993, Ned. Archievenblad 97, 237-238.
* 1993: met P.B.N. van Luyn: Straten en banen, Sittard in de schriftelijke overlevering van de veertiende en vijftiende eeuw, in: Sittard uit bronnen geput, Sittard 1993, 155-178.
* 1993: met D.J.J. Lauwers: De grote tienden van de parochie Sittard, in: Sittard uit bronnen geput, Sittard 1993, 179-198.
* 1993: De relaties tussen het Sittardse St. Petruskapittel en de parochies in de omgeving, in: Sittard uit bronnen geput, Sittard 1993, 217-236.
* 1993: Een halve eeuw Harry Strijkers, in: De Jaren Verstrijken, Sittard 1993, 2-12.
* 1993: Het kerkelijk leven in Berg aan de Maas tussen 1550 en 1800, in: De Jaren Verstrijken, Sittard 1993, 59-72.
* 1993: Kerkvisitaties van Echt uit de zeventiende en achttiende eeuw, Echter Landj 4, 70-89.
* 1993: Historisch onderzoek in het voormalig ambt Born Sittard vanaf Jacob Kritzraedt tot heden, HJLZ 14, 115-125.
* 1993: Bijdrage tot de bouwgeschiedenis van de Sittardse St. Petruskerk, HJLZ 14, 170-171.
* 1993: Das Sankt Theodoraltar in der Pfarrkirche zu Tüddern, Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1994, 105-108.

* 1994: In memoriam Pater A.J. Munsters, De Maasgouw 113, 1-2.
* 1994: Rimburg en Millen: monumentale 'grensgevallen', Heemschut 71,5 (okt. 1994), 30-31.
* 1994: Obstetrix adest, iurata! Enige notities over verloskundigen in Sittard en omgeving in de zeventiende en achttiende eeuw, HJLZ 15, 122-135.
* 1994: recensie van M.Boonen, M.Hanson, H.Heymans, R.Janssen, G.Mersch, G.Minten, J.Venner, Maaseik, ontstaan en groei van een grensstad, Antwerpen 1994, in: De Maasgouw 113, 269-272.
* 1994: Die Heinsberger Minoriten und die Pfarre Höngen, Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1995, 128-132.
* 1995: Voorwoord en Glossarium Classicum (motieven uit de Klassieke Oudheid in het werk van Charles Beltjens) in: Charles Beltjens (1832-1890), Poésies, Sittard 1995, 3-5, 250-254.
* 1995: Oude pastorieën van Susteren, Heemklank Susteren 1995, 1, 24-26.
* 1995: Maastricht op het Capitool, De Maasgouw 114, 33-36.
* 1995: 'Catharina van Alexandrië en Rome' en 'Het Catharinapatronaat in de Euregio' in: Katrienablomme va Kirchroa, Gebundelde informatie over St. Catharina van Alexandrië en Kerkrade Holz, Kerkrade 1995, 57-59 en 60-67.
* 1995: Versteende huisnamen in Sittard, Heemschut 72,4 (aug. 1995), 36.
* 1995: 'De Sint Catharinakerk van Papenhoven Grevenbicht' en 'Hof van Dieteren of Berlo's Hof' in: H. v.Sloun, A. Thissen, P. Voncken (red.), Dorp aan de Maas, 100 Jaar Grevenbicht in woord en beeld, Grevenbicht 1995, 77-80 en 109-110.
* 1995: Een kosterskroniek van Born (1701 1734), HJLZ 16, 74-85.
* 1995: Katharinen und Nikolauspatrizinien im Kreis Heinsberg vor 1800, Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1996, 148-153.
* 1995: met J.M.A. Kreukels: Teksteditie van de regesten van Martin Jansen, in: Sittardse archivalia 1269 1608, beschreven door Martin Jansen, Sittard 1995, 30-112.

* 1996: Joannes Philippus Hesius, een twistzieke pastoor in Echt (1660-1676), Echter Landj 5, 163-172.
* 1996: De regio in het vizier; bespreking van het Jaarboek 1995 Onderbanken, De Maasgouw 115, 58.
* 1996/7: Catharina van Alexandrië, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 121 (1996) 78-81, 113-116, 170-172; 122 (1997) 8-11, 46-49.
* 1996: Een inventaris van kasteel Born uit 1417, De Maasgouw 115, 107-116.
* 1996: Monumenten tussen kanaal en Maas, op pad langs de Limburgse Grensmaas, Heemschut 73,4 (aug. 1996), 14-15.
* 1996: 'Kerkklokken in de loop der eeuwen', en 'De klokken van Papenhoven Grevenbicht', in: A.M.P.P. Janssen, F.G.P. Voncken en P.H. van Sloun, 500 Jaar Catharinaklok Papenhoven Grevenbicht, Papenhoven Grevenbicht 1996, 2-6 en 6-16.
* 1996: Chronogrammen van pastoor en landdeken Gripekoven, Heemklank Susteren 1996, 3, 17-19.
* 1996: Het Bisschoppelijk archief van Luik als bron voor de geschiedenis van de parochies Kerkrade en 's Hertogenrade tot de Franse Tijd, in: Ontgonnen Verleden, Opstellen over de geschiedenis van Oostelijk Zuid Limburg, aangeboden aan Louis Augustus, Heerlen/Maastricht 1996, 201 214.
* 1996: De stichting van het altaar voor St. Anna te Limbricht, HJLZ 17, 56 64.

* 1997: Inleiding en chronogram in: A. Janssen, G. Borghoms e.a., Poetae novi, poëtische reacties op en vertalingen van carmen 85 van Catullus, Sittard 1997, 2-3 en 7.
* 1997: Kanttekeningen bij artikelen over het oudste verleden van Susteren en over Holtum Wolfrath, Heemklank Susteren 1997, 1, 15-18.
* 1997: de lemmata Maastricht, Borgharen, Itteren, Bunde, Geulle, Beek, Geleen, Munstergeleen, Sittard, Guttecoven, Einighausen, Limbricht, Born, Buchten, Holtum, Nieuwstadt, Susteren en Dieteren, in: Maaslandgids, Op pad door steden en dorpen langs de Grensmaas, Leut 1997, 50-58, 64-74, 76 79.
* 1997: met W. van Bergen: Mis met twee heren, Becha 11,3 (1997) 33-34.
* 1997: De Heilige Plaatsen in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 122 (1997) 177-182.
* 1997: De bronzen deuren van de Sint Gangolfkerk in Heinsberg, De Maasgouw 116, 231-234.
* 1997: De Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, in De Maasgouw 116, 235-236.
* 1997: De toren van de Sittardse St. Petruskerk rond 1500, in: Het boek over de toren van de grote kerk van Sittard, Sittard 1997, 28-31.
* 1997: Conversie in Sittard en omgeving in de zeventiende en achttiende eeuw, in: R.M. de la Haye e.a., Religie aan de grens, aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis, Negende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis, Delft 1997, 51-68.
* 1997: Pater Sangers herdacht, De Maaseikenaar 28,4, 146-147.
* 1997: Zwentibold, historie en fictie, HJLZ 18, 70-85.
* 1997: Hoogsjtam bie Sappho, Veldeke 72, 176-177.

* 1998: Maaseiker paters de Maas over, activiteiten van reguliere geestelijken uit Maaseik in het aangrenzende Gulikse gebied in de zeventiende en achttiende eeuw, in: Liber Amicorum Tony van Wijck, Maaseik/Sittard 1998, 120-123.
* 1998: Een nagel van het H.Kruis in de Sittardse Basiliek, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 123 (1998) 34-36.
* 1998: Stenen uit Rome, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 123 (1998) 115-118.
* 1998: De Ophovenermolen te Sittard, Sittard 1998, 1-13.
* 1998: Katholiek versus protestant in Sittard 1609 1648; de geschiedenis van de hervormde godsdienstuitoefening in Sittard, door Frederik Adolf Reuter (m.m.v. J.M.A. Kreukels en D.J.J. Lauwers), Monografieën uit het Land van Sittard deel 12, Sittard 1998 [204 p.].
* 1998: Kerkvisitaties van Roosteren uit de zeventiende en achttiende eeuw, in: Echter Landj 6, 12-20.
* 1998: Chronogramme im Kreis Heinsberg, Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1999, 116-124.
* 1998: 'Een mozaïek van levende stenen', 'kunst in en om de school', 'een halve eeuw gymnasiale verdieping en verrijking' en 'reizen naar De Eeuwige Stad' in: J. Hendricks e.a., Serviam 1930 1998, Gedenkboek, Sittard 1998, 7, 51-53, 110-115, 163-166.
* 1998: De Luikse wijbisschop Carolus Alexander d'Arberg et de Vallengin en de parochie Elsloo, HJLZ 19, 7-16.
* 1998: Bijdragen aan de Grenslandbibliografie voor de Kreis Heinsberg en de aangrenzende Limburgse gebieden, Heinsberg 1998.
* 1998: Ad fontes! De Annales Rodenses vertaald, in: De Maasgouw 117, 303-306.
* 1998: DULCIUS EX IPSO FONTE BIBUNTUR AQUAE (Aangenamer is het water uit de bron zelf te drinken); overwegingen van Jacob Kritzraedt over geschiedschrijving en het gebruik van bronnen, in: Liber Amicorum Jan Oremus, Monografieën uit het Land van Sittard deel 13, Sittard 1998, 35-40.

* 1999: De bouw van het Mariapark te Sittard (deel 1), in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 124 (1999) 14-16.
* 1999: De bouw van het Mariapark te Sittard (deel 2), in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 124 (1999) 42-44.
* 1999: 'Een chronogram voor Mgr. Janssen' en 'De Sint Bernardusdevotie in Sittard', in: H. Geurts, De Sittardse kroniek van Deken Janssen, deel II, Sittard 1999, 57 en 162 163.
* 1999: Een dubbel chronogram voor Mart Deriks, in: Wim Cremers e.a., Vriendenboek voor Mart Deriks, Stein 1999, 20.
* 1999: Een chronogram voor Jo, in Theo Schouw, Jo Kreukels niet langer ondergronds, Sittard 1999, 24.
* 1999: (met Harry Palmen) Het Mariapark te Sittard (deel 3), in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 124 (1999) 86 88.
* 1999: Bollandus over Elsloo, Thorn en de Noormannen, in: Heemkundesnippers Maasstreek, 26 (juni 1999) 27 29.
* 1999: Stof in de kerk! Een conflict tussen pastoor en provisoren van de Sittardse St. Petruskerk en het O.L.Vrouwekapittel te Aken over het onderhoud van het kerkschip, in: P.H.M. Boselie & A.M.P.P. Janssen (ed.), Netwerken, opstellen aangeboden aan Drs J.M.A. Kreukels bij gelegenheid van zijn afscheid als gemeentearchivaris van Sittard, Sittard 1999, 42-58.
* 1999: De eerste steen van de Basiliek, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 124 (1999) 168-169.
* 1999: Het St. Petruskapittel (1299 1802); Paulus Chimarrhaeus: de vertroosting der poëzie; Jacob Kritzraedt; Toneelopvoeringen bij de Sittardse dominicanen; Negentiende eeuwse Neolatinisten, in: Sittardse cultuurdragers 1299 1999, Sittard 1999, resp. 14-31, 32-43, 44-62, 64-67, 190-211.
* 1999: Gangelt und Umgebung im Jahre 1641, nach einer Beschreibung von Jakob Kritzraedt, in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 2000, 42-45.

* 1999: Het claustrum ontsloten. Enkele aspecten van het dagelijks leven in het Sittardse St. Petruskapittel in de jaren 1662 1679, HJLZ 20, 90-102.
* 1999: Bollandistische Reisenotizen aus dem Jülicher Land, in: Neue Beiträge zur Jülicher Geschichte, 10 (1999) 211-214.
* 2000: De ramen van de Basiliek (deel 1 3), in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 125 (2000) 208-210 (= 16-18), 45-47, 82-85.
* 2000: (met Hub Geurts en Math Vleeshouwers): Sittard en zijn monumentale kerken, Sittard 2000 [51 p.].
* 2000: Die Pfarre Millen im Landdekanat Süsteren zwischen 1400 und 1800, in: Millen, 1000 Jahre Geschichte, Millen 2000, 50-56.
* 2000: Bijdragen aan: P.J. Margry & C.M.A. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 3, Limburg, Amsterdam/Hilversum 2000: Broeksittard, H.Brigida (p.135 138); Grevenbicht, H.Kruis (p.254-256); Koningsbosch, H.Gotthard (p.382-385); Limbricht, Doodstrijd (p.426-429); Obbicht, H.Willibrord (p.669-670); Oirsbeek, H.Gerlach (p.674-677); Overhoven, H.Cornelius (p.706-709); Schinnen, O.L. Vrouw Koningin van de vrede (p.826-830); Sittard, H.Bernardus van Clairvaux (p.900-903); Sweikhuizen, H.Odilia van Keulen en H.Odilia van de Elzas (p.1016-1020); Urmond, H.Leonardus (p.1062-1064).
* 2000: (met J.A. Knoors) Koning Zwentibold + 13 augustus 900 (fiets en autoroute), Berg aan de Maas/ Grevenbicht/ Sittard 2000 [23 p.].
* 2000: ‘Feit en Fictie’ en ‘Zwentibold, feit en fictie’, in: De Maasgouw 119, 137-138 en 163-180.
* 2000: Latijnse teksten en vertalingen in: D.J.J. Lauwers & J.M.S. Oremus, Een eeuw Sittardse testamenten 1581 1682, testamenten gepasseerd voor pastoor Agricola en zijn opvolgers, Monografieën uit het Land van Sittard deel 14, Sittard 2000 [262 p.]
* 2000: Het claustrum ontsloten, deel 2: Enkele aspecten van het dagelijks leven in het Sittardse St. Petruskapittel in de jaren 1705 en 1790 1802, HJLZ 21, 31-40.

* 2000: De kerkvisitatie van Echt, Roosteren en Stevensweert door de Luikse bisschop Van Bommel (1835), in: Echter Landj 7, 102-110.
* 2000: Ein trinkfreudiger Pfarrer von Wassenberg, in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 2001, 74-78.
* 2000: ‘Gistere blif vandaag’ en ‘Jacob Kritzraedt over ‘de Reub’‘ in: Ger Heldens, Guus Janssen, Jean Knoors, Harrie op den Kamp, Herman Veugelers, De Prins kump! Herinneringen aan de onthulling van het “Monument van de Overtocht 1568" te Obbicht door Z.K.H. Prins Willem Alexander, Obbicht 2000, 8-10 en 101-103.
* 2001: Het bezoek van de Luikse bisschop Van Bommel aan Maaseik en omstreken, De Maaseikenaar 32 (2001) 27-29, 77-78, 125-126, 222-223.
* 2001: met A.P.J. Jacobs medewerking aan: Jan G.C. Simonis, Zielzorgers in het Bisdom Roermond 1840-2000, Sittard 2001.
* 2001: recensie van: T. De Kruijf et al. (red.), Atlas van historische vestingsteden in Nederland, Limburg, Stichting Menno van Coehoorn, Utrecht 1998, in: De Maasgouw 120, 34.
* 2001: recensie van: Toni Diederich & Ulrich Helbach (red.), Das historische Archiv des Erzbistums Köln, Übersicht über seine Geschichte, Aufgaben und Bestände, Studien zur Kölner Kirchengeschichte 31, Siegburg 1998, in: De Maasgouw 120, 68-69.
* 2001: Rectoren van de Basiliek, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 126 (2001) 145-146.
* 2001: De kerkelijke situatie in het land tussen Roer en Maas in de late Middeleeuwen, in: Rita Müllejans-Dickmann & Richard Jochims (red.), Spätmittelalterliche Holzskulptur zwischen Maas, Rur und Wurm, Museumschriften des Kreises Heinsberg 16, Heinsberg 2001, 17-20.

* 2001: Patronen, in: Rita Müllejans-Dickmann & Richard Jochims (red.), Spätmittelalterliche Holzskulptur zwischen Maas, Rur und Wurm, Museumschriften des Kreises Heinsberg 16, Heinsberg 2001, 85-124.
* 2001: De relaties tussen kapittel Susteren en parochie Leut, in: De Maasband, Opstellen over het Maasland 1, 82-89.
* 2001: Een nieuw bericht over edelsmid Malders, in: De Maaseikenaar 32 (2001) 204-205.
* 2001: Jakob Kritzraedt 1602-1672, in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 2002, 28-34.
* 2001: met J. M.A. Kreukels, Het protestantisme in en om Grevenbicht van 1568 tot 1673, in: A.M.P.P. Janssen, J.A. Knoors, J. Röell, Godt bewaert de sinen in noot, 500 jaar protestantisme in Grevenbicht, Sittard 2001, 28-41.
* 2001: Vijftig jaar Kring Sittard LGOG, HJLZ 22, 25-34.
* 2001: met Peer Boselie: Ziel en zaligheid, Ach Lieve Tijd Sittard-Geleen-Born deel 3, Zwolle 2001.
* 2002/3: Basilieken, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 127 (2002) 55-56, 104-106, 178-179; 128 (2003) 82-84.
* 2002: met René Lauwers: 1000 jaar heren en kastelen, Ach Lieve Tijd Sittard-Geleen-Born deel 7, Zwolle 2002.
* 2002: Die Quellenforschung des Jakob Kritzraedt, in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 2003, 27-35.
* 2002: Brononderzoek van Kritzraedt, HJLZ 23, 23-32.
* 2002: Enkele Sittardiensia bij Kritzraedt, in: Sittards Verleden 1, no.3, p. 50.

* 2003: De wijzen uit het Oosten, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 128 (2003) 11-12.
* 2003: Jacob Kritzraedt over Echt en Pepijn, in: Echter Landj 8, 30-33, 183.
* 2003: Heinsbergse heiligen logeerden in Sittard, in: Sittards Verleden 2, no.2, p. 53.
* 2003: Nieuwstadt anno 1865: gefoetel met een toren, HJLZ 24, 99-108.
* 2004: In memoriam Math. Vleeshouwers, in: De Maasgouw 123, 36-37.
* 2004: met Math. Vleeshouwers: 120.000 stukjes steen: weg van een mozaïek, in: Sittards Verleden 3, no.1, p.21-22.
* 2004: met Ch. Hajenius, B. Locht, W. Schulpen en R. Verstaen (red.): Nieuwe Stad[t] Echt-Susteren, Echt-Susteren 2004.
* 2004: Das kirchliche Leben in Höngen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Festschrift zum Heimat- und Dekanatsschützenfest der St. Johannes-Baptist Schützenbruderschaft Höngen, Höngen 2004, 69-74.
* 2004: Nieuws over Charles Beltjens, in: Sittards Verleden 3, no.3, p.68.
* 2004: Monument Abshoven, in: Sittards Verleden 3, no.3, p.69.
* 2004: Klooster Abshoven gered? in: Heemschut 81,5 (oktober 2004), p.5-6.
* 2004: De kerkvisitatie van het kanton Sittard in 1822, HJLZ 25, 125-138.
* 2004: Lütticher und Roermonder Visitationen in den Pfarren des heutigen Bistums Aachen, in: Geschichte im Bistum Aachen, Band 7 (2003-2004), Aachen 2004, 55-80.

* 2005: Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Luik, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 130 (2005) 23.
* 2005: Habent sua fata libelli, Boekjes hebben hun eigen lotgevallen, in: Trevitaal, personeelsblad Trevianum Sittard, 7,3, p.6.
* 2005: Een chronogram in de Basiliek, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 130 (2005) 44-45.
* 2005: Maria-bedevaarten vóór de opkomst van de Basiliek in Sittard, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 130 (2005) 143-145.
* 2005: Jacobus Kritzraedt (1602-1672), Annales Gangeltenses, Band I + II, Werken LGOG 18 / Museumschriften des Kreises Heinsberg 17, Maastricht/Heinsberg 2005 [306 + 723 p.] [recensie: L.Spronck, De Maasgouw 125 (2006) 20-22;* 2005: Jacobus Kritzraedt (1602-1672), Annales Gangeltenses, Band I + II, Werken LGOG 18 / Museumschriften des Kreises Heinsberg 17, Maastricht/Heinsberg 2005 [306 + 723 p.] [recensie: L.Spronck, De Maasgouw 125 (2006) 20-22; reactie: Severin Corsten, Der Selfkant als ‘Braut da man umb tanzet’; die staatliche Verhältnisse am Ende des Mittelalters, in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 2009, Heinsberg 2008, 37-41; recensie: Dieter Kastner, Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 211 (2008) 327-329.]

* 2005: Bijdragen over Sittard, Broeksittard, Munstergeleen, Limbricht, Einighausen, Guttecoven, Buchten en Holtum en algemene inleiding, Gids voor Open Monumentendag 2005, Sittard-Geleen 2005.
* 2005: De doodsstrijddevotie in Limbricht, in: Broederschap onder den tytel van den heyligen doodt-strydt onses heeren Jesu Christi (facsimile-uitgave van 1697), Limbricht 2005, 28-40.
* 2005/2006: Basilieken van Rome, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 130 (2005) 181-183; 131 (2006) 18-19; 45-47; 69-71; 113-114; 176-177; 132 (2007) 53-54
* 2005: bijdragen aan Alex Pieters (eindred.), Kleurrijk Trevianum, Sittard 2005, o.a. In het spoor van de spelen - Griekenlandreis 2004; Poëzieproject Anacreon.
* 2005: Vrouwen in actie! Tumult in de kapel van Einighausen (1697), HJLZ 26, 39-44.
* 2005: Meester in educatieve historische publicaties, in: Sittards Verleden 4, no. 4, 81-82.

* 2006: In memoriam Abbé André Deblon (1934-2005), het bisdom Luik en Limburg, De Maasgouw 125 (2006) 26-27.
* 2006: met D.J.J. Lauwers: De inventaris van Kasteel Born in de achttiende eeuw, Monografieën uit het Land van Sittard, deel 16; m.n. p.3-16; 90-110; 113-114.
* 2006: De parochie Broeksittard tot 1840, in: Broeksittard, dorp aan de grens, Sittard 2006, 25-32.
* 2006: bijdragen over Born, Holtum, Grasbroek en Millen, Gids voor Open Monumentendag 2006, Sittard-Geleen 2006, 18-29, 25-27.
* 2006: De betekenis van het verdrag van Ribémont (880) voor het Maasland, in: De Maasband, Opstellen over het Maasland 2, 6-9.
* 2006: Kerkvisitaties in Beek, HJLZ 27, 27-36.

* 2007: Catharina-hymne in: Jo Savelkoul, Processio Bichtae pro centennio ecclesiae Sanctae Catharinae in Papenhoven-Grevenbicht, Grevenbicht 1 januari 2007.
* 2007: Timmers en Italië, in: TimmersWerk, opstellen over prof. Timmers en de kunst van het Maasland, Sittard/Maastricht 2007, 40-49.
* 2007: Meer chronogrammen in de Basiliek, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 132 (2007) 75-76.
* 2007: (met redactie OSI) De Ob Sodam Iter: bloeiperiode of herfsttij? In: Ob Sodam Iter (periodiek Sodalicium Classicum Noviomagense) 30,2 (juni 2007) 49-51.
* 2007: Maria ten hemel opgenomen, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 132 (2007) 117-119.
* 2007: Sittardse dominicanen en de rozenkrans, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 132 (2007) 147-148.
* 2007: bijdragen overAbshoven en gemeentehuizen in Sittard-Geleen, in: Gids voor Open Monumentendag 2007, Sittard-Geleen 2007, 12 en 29-32.
* 2007: Die Äbtissin der Roermonder Münsterabtei und die Pfarre Saeffelen um 1500, in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 2008, 51-52.
* 2007: De kerkvisitatie van het dekenaat Nijmegen door Franciscus Ludovicus Sanguessa, bisschop van Roermond (1725), in: Jaarboek Numaga 2007, 56-73.
* 2007: De jezuïetenmissie van Millen en Sittard (1633-1646), in: HJLZ 28, 7-25.
* 2007: Een tijdspreuk in de Odaparking, in: Sittards Verleden 6, nummer 4, 75.

* 2008: Een nieuwe bron voor het interieur van de voormalige Catharinakerk van Maaseik, in: De Maaseikenaar 39 (2008) 2-4.
* 2008: (met Frank Hovens en Régis Delahaye) Het verhaal van de periode 843-1200: De gouden eeuwen van het Maasland, in: De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen, deel 3, 14-55.
* 2008: fLores hIstorICI LeoDIenses aMICo CorneLIo obLatI; een historisch boeket uit Luik, aangeboden aan vriend Kees, in: P. Schulpen (red.), Symposium Kees Schutgens, Sittard 2008, 5-15.
* 2008 (met Marion Kuiper en Roel Schaeps) De kapel van Trevianum Sittard, Sittard 2008 [32 p.]
* 2008: Het verhaal van de periode 1560-1609: Bij Noord of Zuid, protestant of katholiek? , in: De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen, deel 7, 12-53.
* 2008: gYMnasIVM: in: Amphora, mededelingen van de vereniging Vrienden van het Gymnasium, 28,4 (augustus 2008), p.16.
* 2008: Jezuïeten in Papenhoven-Grevenbicht, in: Jaarboek Heemkundevereniging Bicht 5 (2007), 64-65.
* 2008: bijdragen over Limbricht; sporen in de 15e en 16e eeuw; St.-Michielskerk, in: Gids voor Open Monumentendag 2008, Sittard-Geleen 2008, 17-20.

* 2008: Mottekasteel en Nederlandse oudste schilderingencyclus; Sint-Petruskerk en kapittelgebied; Kastelen in en om Born; Het dominicanenklooster van Sittard; Abshoven, een monumentale casus, in: Sittard-Geleen, bijlage bij Monumenten – oktober 2008, 5-6, 10-11, 12-14, 15-17, 21.
* 2008: Limbricht (NL) und Jülich, Neue Beiträge zur Jülicher Geschichte 20 (2008) 105-108.
* 2008: Siebenhundert Jahre Leerodt, in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 2009, 27-29.
* 2008: Buchten berekend. Het Buchtens parochieleven volgens de kerkrekeningen (1630-1669), in: HJLZ 29, 31-40.
* 2008: ‘Familie De Leerodt 700 Jaar; veel historische banden met onze regio’; ‘Rijksheerlijkheid Limbricht; 315 jaar broederschap van de Doodstrijd’ en ‘Basilica Minor Sittard 125 jaar; oudste basiliek van Nederland jubileert’ in: Jan Marutiak en Koos Snijders (red.), Feestelingen en historische mijlpalen in Sittard-Geleen 2008, (uitgave MEG), Geleen 2008, 18-19, 24-25, 26-27.
* 2009: ‘De Oude Markt tussen 1200 en 1400; de nederzetting wordt stad’, en ‘Onderwijs en rozenkrans; het Dominicanenklooster van Sittard (1626-1797)’, in: A.M.P.P. Janssen (red.), Het Kloosterkwartier, venster op het verleden, Sittard 2009, 24-33; 48-61.
* 2009: Over Basilieken, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 134 (2009) 20-22.
* 2009: In memoriam professor dr. Severin Corsten (1920-2008), in: De Maasgouw 128 (2009) 29.
* 2009: De emancipatie van Sint-Jozef, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 134 (2009) 41-43.
* 2009: Wat zal er straks op tafel staan? Menu’s voor het jaarfeest van de Sittardse Basiliek, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 134 (2009) 72-74.

* 2009: Die Zugehörigkeit des Dekanats Erkelenz zu den Diözesen Lüttich und Roermond, en Das kirchenschatzverzeichnis im Visitationsbericht von 1722, in: Pfarrkirche und Gemeinde St. Lambertus in Erkelenz, Schriften des Heimatvereins der Erkelenzer Lande e.V. Nr. 23, Erkelenz 2009, 35-38 en 240-244.
* 2009: Het dekenaat Sittard, in: Hub Geurts en A.M.P.P. (Guus) Janssen, Deken Mgr. W.W.H.G. van Rens, veertig jaar priester, Sittard 2009, 79-94.
* 2009/2010: Beelden uit de Maria-Zomer, deel 1 en 2, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard, 134 (2009) 153-154 en 165-167; 135 (2010) 5-7.
* 2009: Latijnse scholen, een nieuw schoolgebouw in Sittard, in: J. Venner (red.), Canon van Limburg, Limburg 2009, 124-127.
* 2009: In memoriam Dr. Jan G. L. Theunisse, HJLZ 30, 2009, 8.
* 2009: Willem van Vlodrop, pandheer van Grevenbicht, en het ontluikende protestantisme, HJLZ 30, 2009, 67-75.
* 2009: Das dekanat Erkelenz im alten Bistum Roermond, Heimatkalender des Kreises Heinsberg 2010, 67-70.
* 2009: ‘Salviuskerkje Limbricht: 25-jarig jubileum restauratie schilderingen’ en ‘Heemkunde zonder Grenzen twintig jaar (vijftien jaar vereniging)’ in: Walter Buskens e.a. (red.), Feestelingen en historische mijlpalen in Sittard-Geleen 2009, Geleen 2009,77-78, 80-81.

* 2010: Echt en omgeving in de oude Roermondse bisdomakten, in: Echter Landj 11 (2010) 91-100.
* 2010: De Grafsteen van Willem van Vlodrop (+ 1546), pandheer van Grevenbicht, in: Jaarboek Heemkundevereniging Bicht 6 (2008) 16-17.
* 2010: Gegevens over Susteren in het Historische Archief van het Aartsbisdom Keulen, in: Heemklank Susteren, in: De Heemklank (Susteren) 33 (2010) 33-34.
* 2010: (met Arno J. Coopmans) Mgr. Henricus Adrianus Antonius de la Geneste en de Basiliek van Sittard, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard 135 (2010) 3, p. 20-23.
* 2010: Bronnen voor de geschiedenis van het land van Cuijk in de bisdomarchieven van Luik en Roermond, in: Merlet, Uitgave van de Historische Kring Land van Cuijk 46 (2010) 35-46.
* 2010: Elf provincies in het Sittardse Mariapark, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard 135 (2010) 5, p. 4-6.
* 2010: Het dekenaat Erkelenz in het oude bisdom Roermond anno 1611, in: W.A. den Boer e.a., Onder ’t kruys, kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn, Publicaties van de vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis 4, Gouda 2010, 42-51.
* 2010: Geschreven getuigenissen in en bij de Sittardse Basiliek; Monumentale epigrafie in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart en het Mariapark te Sittard, in: Ch. Caspers e.a., De basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Sittard, architectuur - devotie – iconografie, Sittard 2010, 168-179.
* 2010: Bisschop Berdolet van Aken en het kanton Sittard, HJLZ 31, 53-67.
* 2010 met Lei Verheyen: De sacraments- en kerkhofkapel van de paters jezuïeten in Sittard, HJLZ 31, 2010, 103-105.
* 2010: Edikte der Fürst-Bischöfe von Lüttich auf dem Internet, in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 2011, 30-31.
* 2010: Hillensbergensia, in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 2011, 64-68.

* 2010: Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold 30 jaar, en Stichting Historie Sittard 1990-2010, in: Feestelingen en historische mijlpalen in Sittard-Geleen 2010, Geleen 2010, 50-51 en 63-64.
* 2011: Chronogrammen in Papenhoven, Grevenbicht, Obbicht en Holtum, in: Jaarboek Heemkundevereniging Bicht 7-8 (2009-2010) 17-20.
* 2011: De oudste beschrijving van de Heilige Kruiskapel van Grevenbicht anno 1582, in: Jaarboek Heemkundevereniging Bicht 7-8 (2009-2010) 56-58.
* 2011: Bedevaarten uit Grevenbicht, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard 136 (2011) 2, p. 14-16.
* 2011: Bul voor het Amelberga-altaar, 1722, in: De Heemklank (Susteren) 34,1, p. 17-18
* 2011: Gymnasiale eendagexcursies, in: Trevianummer 13, 2, p. 4-5.
* 2011: Foto’s van honderd jaar geleden in de Sittarder Maria-almanak, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard 136 (2011) 3, p. 22-24.
* 2011: Sint-Willibrord, patroonheilige, en (met L.J.E. (Luc) Wolters) Schutterijen en broederschappen in de omgeving van Obbicht tot 1600, in: …de knopen gepoetst en de uniformen in orde… 375 jaar Schutterij St.-Willibrordus Obbicht 1636-2011, Obbicht-Sittard 2011, 13-18 en 19-22.
* 2011: De tegelheiligen in het Mariapark van Sittard, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard 136 (2011) 4, 14-17.
* 2011: Eine Visitation des Ursulinenklosters in Aachen im Jahre 1703, in: Geschichte im Bistum Aachen, Band 10 (2009/2010) 203-224.
* 2011: Anna Travaglino en het Mariapark, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard 136 (2011) 5, 23-25.
* 2011: bijdragen over de oude school van Holtum, de kasteelboerderij van Born, het klooster te Papenhoven, kasteel Limbricht, het Kloosterkwartier te Sittard en de Bernadettekerk in de Baandert in: Gids voor Open Monumentendag 2011, Sittard-Geleen 2011.

* 2011: (met F.H. Keysers) herziene en uitgebreide uitgave van J.M.E. Vleeshouwers, Restauratie Kasteel Limbricht en Salviuskerkje (1955-2011); bouwvallen werden monumenten, Limbricht 2011.
* 2011: Het kanton Sittard in 1813 en 1814, in: Sittards Verleden 10, 3, p.51-52.
* 2011: Het zegel van Heinrich Simon(i)s, schout van Sittard (1393), in: Lof der Schranderheid, erebundel voor Jan Schrader, Sittard 2011, 41-43.
* 2011: Kruis en nagels, in: Het Blauwe Boekje, uitgave van de Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H.Hart te Sittard 136 (2011) 6, 13-14.
* 2011: (met P. Schulpen, R. Lauwers en J. Schrader) Negentien gemeenten, één regio. Vademecum voor de geschiedbeoefening in de Westelijke Mijnstreek, Sittard 2011.
* 2011: Sittardiensia 1: aartsdiakenale visitaties, in: Sittards Verleden 10 (2011) 78-79.
* 2011: Huiskapellen in het Land van Zwentibold, in: HJLZ 32, 35-43.
* 2011: (met Guus van Eck, Jan Schrader en Peter Schulpen) Beelden als bron, Monografieën uit het Land van Sittard 21, Sittard 2011.
* 2011: 25 jaar Monografieën uit het Land van Sittard, in: Feestelingen en historische mijlpalen in Sittard-Geleen 2011, Geleen 2011, 129-131.
* 2012: Roermondse misgewaden voor de parochie Echt (1455-1555), in: Echter Landj 12, ...
* 2012: bijdragen (kroniek, bestuursleden, excursies) in: Erf goed! Jubileumboek Heemschut Limburg
* 2012: Bichtensia en Bornensia in Jaarboek HV. Bicht.