affairs/Lopende projecten

In de Grote of St. Nicolaaskerk in Muiden wordt in 2019 op zaterdagmiddag 7 september een

orgelconcert gegeven. 

 

7 september: André Potter met werken o.a. van Bach, Boëllmann, Franck en Widor.

 

 

Zaterdag, 7 september 2019, aanvang 14:00 uur

Programma:

Organist: André Potter

Hoofdorgel

       

1. Christian Ritter (1645-1725)

Sonatina in d

 

2. Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Wir glauben all' an einen Gott

à 2 Clav. e Pedale doppio (BWV 740)

 

3. César Franck (1822-1890)

Fantaisie en ut majeur (opus 16)

 

                4. Charles Marie Widor (1844-1937)

Symphonie I, deel 6, Méditation

 

5. Léon Boëllmann (1862-1897)

Suite Gothique pour grand Orgue (opus 25)

a. Introduction-Choral

b. Menuet gothique

c. Prière à Notre Dame

d. Toccata

Given organ recitals/Gegeven orgelconcerten (Anthology/Bloemlezing)

 


Home page