Klik hier voor uitleg over het logo

Bureau Meanders
counseling en training


 

Bureau Meanders - Chris Elzinga - Inspiratiebronnen - Projecten

 

Bureau Meanders
In het bureau zijn de activiteiten ondergebracht van Chris Elzinga.

Meanders staat voor een aanbod voor mensen met zingevingsvragen. Dat kunnen vragen zijn die in de privésfeer spelen, maar ook in de werksituatie.

In gesprekken of in cursusverband worden perspectieven aangereikt waarmee de eigen levenssituatie en de eigen rol daarin een nieuwe en meer vervullende betekenis kunnen krijgen.

Top


 


Chris Elzinga
"Na mijn studies economische geografie en planologie en ruim tien jaar werkervaring op dat terrein ben ik in 1993 overgestapt op milieukunde. Wat mij toen vooral intrigeerde was de vraag waarom mensen hun eigen leefomgeving kapot maken. Antwoorden heb ik in eerste instantie gezocht in allerlei filosofische, sociologische en economische analyses.
Gaandeweg ben ik meer gaan kijken naar oorzaken in de menselijke psyche. Vanuit onderzoek naar milieubewustzijn van mensen ben ik me steeds verder gaan verdiepen in bewustzijnsprocessen van mensen. Wat zijn de diepere drijfveren van mensen en hoe verhouden ze zich tot de werkelijkheid, tot andere mensen en tot het leven in de natuur?
Ik ben me steeds meer gaan richten op de werking van het ego-bewustzijn van waaruit de meeste mensen hun bestaan vorm geven. Het zijn vooral de kenmerken van dit bewustzijn waarmee veel van de vragen waar mensen zich tegenwoordig mee geconfronteerd zien, te verhelderen zijn. Ego-bewustzijn en de vraag hoe mensen zich kunnen ontplooien voorbij de dominantie van ego, vormen sinds 2001 de kern van mijn werk."

Top


Inspiratiebronnen
Sinds begin 2001 is mijn belangrijkste inspiratiebron de Diamantbenadering van A.H. Almaas. Almaas heeft de Ridhwanschool opgericht (Ridhwan betekent 'vervulling'). In doorgaande procesgroepen worden mensen begeleid in hun zoektocht naar hun essentie. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van inzichten uit oosterse en westerse spirituele tradities (m.n. Sufisme, Boeddhisme en Christelijke mystiek). Een belangrijk deel van het 'werk' is het doorzien en doorwerken van de ego-structuur en het loslaten van de identificatie daarmee. Daarbij wordt in de Ridhwanschool veel gebruik gemaakt van inzichten over het ontstaan en de dynamiek van ego, zoals die de laatste decennia door westerse psychologen zijn verzameld.
Ken Wilber noemt de Ridhwan-school een van de scholen waarin psychologisch werk en spiritueel werk het beste met elkaar geïntegreerd zijn. Sinds 2001 maak ik deel uit van deze school.

Daarnaast laat ik mij in mijn begeleidings- en trainingswerk inspireren door het werk van Eckhart Tolle ('De kracht van het Nu', 'Een nieuwe aarde'), Brandon Bays ('De helende reis'), Byron Katie ('The Work') en anderen die bezig zijn met transformatieprocessen in mensen.

Voordat ik contact kwam met de Ridhwanschool, heb ik me uitgebreid verdiept in het werk van Ken Wilber. Vooral zijn overzicht van menselijke ontplooiingsmogelijkheden heeft mij bijzonder aangesproken. Hij schetst daarin hoe het ego-bewustzijn voortkomt uit diverse pre-persoonlijke stadia, waarin voornamelijk kinderen zich bevinden. Hij trekt de lijn door: hoe het menselijk bewustzijn verder kan ontwikkelen in diverse 'transpersoonlijke' stadia, waarin mensen zich steeds minder laten leiden door de psychologische structuur van ego.
Het vier-kwadrantenmodel van Wilber relateert bovendien de domeinen van individuele (innerlijke) ontplooiing, individueel gedrag, collectieve (innerlijke) cultuur van waarde en normen en collectieve maatschappelijke structuur op een zinvolle wijze met elkaar. Wilber laat zien hoe het individuele ingebed is in het collectieve; hoe het collectieve beïnvloedt wordt door het individu; hoe het domein van het innerlijk (individueel en collectief) vorm krijgt in uiterlijk gedrag en structuur; hoe omgekeerd uiterlijke vormen invloed hebben op het innerlijk

 

In dat kader heb ik het model van Spiral Dynamics leren kennen. Dit sluit nauw aan op het ontwikkelingsmodel van Wilber. Sprial Dynamics legt meer de nadruk op het collectieve niveau van waarden. Het laat zien hoe mensen vanuit hun bewustzijn antwoorden proberen te vinden op allerlei levenssituaties. Daar is een zekere logica in te ontdekken. Centraal daarin staat het begrip 'meme': een set van min of meer logisch samenhangende overtuigingen, aannames, motieven en instructies (waarden, beelden), op basis waarvan mensen denken en beslissingen nemen.

In al die jaren heb ik me onder meer laten inspireren door franciscaanse spiritualiteit. In de levenswijze van Franciscus van Assisi herken ik het streven naar egoloosheid. Bovendien heeft hij een intrigerende band met dieren gehad.
Ook ben ik 10 jaar lid geweest van een van centra van het Shambhala Boeddhisme, waarvan Chögyam Trungpa Rinpoche de grondlegger is. In het Boeddhisme is een enorme hoeveelheid kennis en inzicht over de menselijke psyche aanwezig en een diepgaand begrip van de aard van de werkelijkheid.

Klik hier voor enkele literatuursuggesties.

Top

 

 

 

 

 

Projecten/werkzaamheden

Naast het geven van cursussen en de coachingsgesprekken heb ik in de afgelopen jaren de volgende projecten/werkzaamheden uitgevoerd:

In 2008 heb ik onderzoek gedaan naar ervaringen van transcendentie onder studenten, a.d.h.v. 29 diepte-interviews. Het lectoraat van Leo van der Tuin, dat ondergebracht is bij Fontys Hogeschool theologie en levensbeschouwing, vormde hievoor het kader. In 2009 en 2010 zijn hierover diverse publicaties in de maak.

Sinds april 2005 werk ik op projectbasis bij La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling, te Amsterdam. Op La Verna geef ik diverse cursussen en workshops op het gebied van het enneagram, open zelfonderzoek (inquiry) en inleidingen over Eckhart Tolle..

Van 2004 tot 2007 heb ik deel uitgemaakt van de werkgroep Studie en Vorming van de Franciscaanse Beweging. Een grootste deel van het werk bestond uit het maken van vormingsmateriaal, ter ondersteuning van groepen en individuen.

In de periode 2000-2004 heb ik deel uitgemaakt van Aarde Educatief, een samenwerkingsverband van mensen dat tot doel had natuureducatief materiaal samen te stellen. Dit heeft geresulteerd in het boekje 'De kracht van Water, Aarde, Lucht en Vuur. Leven met de natuurelementen'.

Onderzoek naar de manier waarop de leerervaringen die in de eerste 10 jaar binnen het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg zijn opgedaan, meer vruchtbaar gemaakt kunnen worden voor de samenleving.
Opdrachtgever: Stichting Franciscaans Milieuproject. Publicatie: Leerervaringen op Stoutenburg, 2002.

Onderzoek naar mogelijkheden om zingevingsvragen een plek te geven binnen het milieubeleid. In 1999-2001 ben ik in dat kader betrokken geweest bij vier projecten van het Ministerie van VROM. Dit heeft onder meer geresulteerd in de publicatie 'Rollende stenen. Vragen van zin en betekenis in het milieudebat'.

Van 1995 tot en met 2007 heb ik deel uitgemaakt van de Werkgroep Milieu van het Franciscaans Studiecentrum. Via deze werkgroep heb ik onder meer publicaties gemaakt die in het blad Franciscaans Leven zijn opgenomen.

Top

 

Bureau Meanders
Koppestokstraat 63, 2014 AN Haarlem
tel. +31 (0)23 5247542, +31 (0)6 15474998