Werk- 
 plekken 
Beroepen-
  veld  
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites
 Adviezen 
Hints 
 Opleidingen 
 Nascholing 
Beroeps-
organisatie
  Site  
 Contact 
DE ARBEIDSMARKT IN GETALLEN

 

Gedeeltelijke terugval aantallen vacatures (2 okt. 2020)

Telling advertenties op Academic Transfer
De auteur van deze site houdt de aantallen vacaturemeldingen op de site van Academic Transfer sinds 2011 wekelijks bij. Academic Transfer neemt alle door de universiteiten, academisch-medische centra, rijksinstituten en ook enkele aan de overheid gerelateerde instellingen opgegeven vacatures op in haar bestanden. Deze weektellingen zijn vervolgens omgerekend naar kwartaalgemiddelden en in de onderstaande grafieken weergegeven.
 
Wijziging methodiek tellingen
Eind oktober 2018 wijzigde Academic Transfer de tellingsmethode door de vacatures vooraf in te delen in WP en NWP. De eigen tellingen zijn vanaf die tijd gebaseerd op alleen het WP. De 'totaal' tellingen komen daardoor nadien dan ook een stuk lager uit. Dit geldt in veel mindere mate voor de tellingen van de aantallen promotieplaatsen die immers altijd tot het WP behoren.
De daling in het laatste kwartaar van 2018 ( in onderstaande grafieken) komt dan ook voornamelijk op rekening van de gemelde wijziging van de tellingsmethode bij Academic Transfer.
 
Coronacrisis doet aantallen vacatures ook in 3e kwartaal 2020 flink dalen
Over de hele onderzochte periode is er sprake van een gestage stijging van de aantallen vacatures die zich ook gedeeltelijk vertaalde in een stijging bij de promotieplaatsen (bepaald met de zoekterm "PhD student'). Lag het jaargemiddelde in 2013 nog rond de 400, in 2019 kwam dit dicht bij de 700 uit (de dip van eind 2018 had de hiervoor al gemelde technische oorzaak). Het aantal promotieplaatsen wordt veel minder door de opgaande economie gestuurd en is daarom maar gedeeltelijk met de algemene stijging meegegaan.
Een punt van belang is dat de forse stijging in aantal vacaturemeldingen van 2019 niet automatisch betekent dat er toen ook navenant meer banen waren. Immers in tijden van hoogconjunctuur is er meer noodzaak om om te adverteren en blijven vacatures ook langer open staan.
  Alle vacatures
 
Totaal

 
waarvan
 
Promotieplaatsen  

 

Aantal Promotieplaatsen 'Biology' ook flink gedaald
Bijna de helft van de afgestudeerde biowetenschappers gaat verder als promovendus. Het aantal promotievacatures is derhalve een belangrijk gegeven. De auteur van deze site heeft dan ook het totaal aantal vacatures (met de zoekterm 'Biology') wekelijks bijgehouden alsmede het aantal promotieplaatsen (zoektermen 'Biology' + 'PhD student') binnen dat totaal. Met deze zoekterm worden alle vacatures gevangen waarin het woordje 'biology' voorkomt, dus biology 'sec', molecular biology, medical biology, environmental biology, microbiology enz.
Zoals onderstaande grafiek toont volgden de vacatures 'Biology' zowel in totaal als alleen de promotieplaatsen aanvankelijk een patroon van pieken en dalen maar zette vanaf 2017 een gelijdelijke stijging maar in het 2e kwartaal van 2020 volgde een duidelijke terugval. Het aantal promotieplaatsen volgde deze trend zij het dat het 3e kwataal een kleine extra daling te zien gaf.
  Vacatures 'Biology'
 
Totaal
 
waarvan
 
Promotieplaatsen

 

Daling relatieve aandeel 'Biology'
Door het aantal vacatures 'Biology' te betrekken op het totaal van alle getelde vacatures ontstaat een goed beeld van het aandeel dat de biologische wetenschappen in het geheel hebben. Het aandeel in het toaal van alle vacatures vertoonde vanaf 2013 een als maar dalende lijn waaraan dit jaar een einde kwam. Het aandeel bij de promotieplaatsen (Phd) was al een jaar eerder omhoog gegaan.
  Aandeel 'Biology' (%)
 

bij het totaal van
alle vacatures
 
en bij alleen de Promotieplaatsen
 
De tellingen van 2020 laten een niet ongunstig maar overigens wat wisselend beeld zien.Het is de vraag of deze uitkomst in de rest van 2020 kan worden vastgehouden. De positie van de jonge biologen op de arbeidsmarkt blijft overigens bepaald moeilijk zoals verderop op deze pagina is na te lezen.

Recent onderzoek arbeidsmarkt SEO (29 juni 2020)

SEO rapport 2020
- Ieder jaar brengt het SEO Economisch Onderzoek in opdracht van Elsevier een rapport uit over de situatie op de arbeidsmarkt voor academici en HBO'ers. Het laatste onderzoek betrof de situatie van de WO-afgestudeerden van het examenjaar 2017/2018, anderhalf jaar na afstuderen waarvan de resultaten juni 2020 werden gepubliceerd. Het onderzoek uitgevoerd met behulp van gegevens van het CBS met als sluitingsdatum 1 januari 2020. Voor het onderzoek werden 90 HBO- en 53 WO-studierichtingen onder de loupe genomen.
 
Gewijzigde opzet
De opzet in dit en de twee vorige jaren ten opzichte van die van de eerdere jaren is flink veranderd en zo ontbreken ook dit keer een aantal voor ons juist interessante gegevens zoals over het uitwijken naar een lager niveau van de baan en het al dan niet spijt hebben van de studiekeuze. Ook wordt niet meer per studierichting het gemiddelde van de zoekduur naar een baan gegeven maar de mediane waarde hiervan. Een belangrijk verschilpunt is verder dat het onderzoek van voor 2016eerder gebruik maakte van gegevens van het CBS terwijl vóór 2016 eigen enquêtes onder afgestudeerden de basis vormden voor het onderzoek. Zo ontbreken de laatste jaren belangrijke gegevens zoals over het al dan niet (nog) werkzoekend zijn en het spijt hebben van de eerdere studiekeuze. Ook aard en niveau van de gevonden baan blijven door de gekozen definitie nu buiten beschouwing.
De uitslag van het voor ons doel eigenlijk erg interessante SEO-onderzoek uit 2016 zal daarom voorlopig nog op deze site te zien blijven (zie achteraan op deze pagina bij 'Beperkte informatie . . ').
 
De resultaten
Het belangrijkste gegeven uit het onderzoek zijn de verschillen in zoekduur naar een substantiële baan waarbij 'substantieel' gedefinieerd is als een baan in Nederland van minimaal 0.6 fte en met een salaris van minimaal 140% (HBO) of 150% (WO) van het minimumloon.
Het afstudeermoment was gunstig: in 2018 en 2019 stonden werkgevers te springen om personeel. Dat uitte zich o.a. in een kortere duur tot een substantiële baan en sneller een vast contract ten opzichte van het cohort dat in 2016-2017 afstudeerde.
In onderstaande grafieken zijn, gebruik makend van de gegevens uit de tabellen van het SEO-rapport, de studierichtingen gerangschikt naar zoekduur. Bij het HBO treffen we richtingen als Verpleegkunde en Leraar Natuurkunden bovenaan in de grafiek aan en Kunstacademie en Toerisme onderaan. In het WO zitten b.v. Geneeskunde en Accounting in de top en vormen Letterkunde en Archeologie hier de hekkensluiters.
 
In de onderstaande grafieken zijn vervolgens de posities van de voor de doelgroep van deze site relevante studierichtingen ingetekend. Bij het HBO zijn dat de Lerarenopleiding Biologie (2e graads), de Biologie & Medisch Laboratorium onderzoek en de Milieustudies. De getallen geven de plaats in de ranglijst weer met die van vorig jaar tussen haakjes. De laatste twee richtingen zijn t.o.v. vorig jaar in rangorde achteruit gegaan, de lerarenopleiding 2e graads bleef opmerkelijk hoog in de ranglijst staan.
Bij het WO zijn de Biomedische wetenschappen, de Milieu- en Natuurwetenschappen, de Biologie en de Biotechnologie er uitgelicht. Een blik op de figuur hieronder maakt duidelijk dat de afgestudeerden in de Milieu & Natuurwetenschappen en de Biologie in zwaar weer verkeren. Het duurt bij deze laatste studierichting bijna 11 maanden voordat tenminste 50% een substantiëlebaan heeft gevonden. De Biomedische wetenschappen komen met 5 maanden hier het beste uit de bus.
Een vergelijing met de waarden van vorig jaar laat zien dat verbeterde economische stiutatie zich bijna overal vertaald in een wat kortere zoekduur naar een baan met als enige uitzondering de Lerarenopleiding Biologie (2e graads) die er juist iets langer over doen.
-
Relatieve
positie

(verticaal)
 
en
 
Mediane
zoekduur

 
(horizontaal)
 
 
 
-

De lering uit dit verhaal
 
Voor student en pas afgestudeerde is het van belang zich te realiseren dat het nog al eens de nodige tijd en energie kan kosten alvorens een passende baan gevonden is.
Bij de 'Biologie' (WO) bij voorbeeld gaan zo.n 11 maanden (!!) overheen voordat tenminste de helft van de afgestudeerden een baan heeft gevonden. Dit betekent dat tegenover iedere afgestudeerde die vrijwel direct meteen een baan vindt een ander staat die er juist heel lang over doet of binnen de onderzochte periode zelfs helemaal niet aan de bak komt.

 
Verbeterde posities bij de ranglijst van het WO
Naast de zoekduur naar een baan is ook de plaats op de ranglijst een goede indicatie hoe de afgestudeerden van een studierichting er wat de situatie op de arbeidsmarkt betreft voorstaan, zeker als die situatie over meerdere jaren gevolgd kan worden. Op basis van gegevens uit de archieven van het SEO is het gelukt om althans van de laatste 4 jaren de hiervoor benodigde cijfers boven water te halen. Let op: hoe lager het rangnummer in de de onderstaande grafieken hoe beter de positie op de arbeidsmarkt. Verder is goed te weten dat in het HBO ca. 90 studierichtingen werden onderscheiden en bij het WO ca. 70. Vandaar het verschil in schaal tussen beide grafieken,
Bij het HBO valt op dat de Lerarenopleiiing biologie (2e graads) enkele plaatsen op de ranglijst heeft moeten inleveren terwijl Biol. & Medisch Laboratoriumopleiding en Milieustudies nagenoeg gelijk zijn gebleven.
BIJ het WO zien we dat alle aan de biologie gerateerde studierichtingen bij het laatste onderzoek winst hebben geboekt. Uitschieter is hier Milieu & Natuurstudies die meer dan 30 plaatsen in de ranglijst opschoof! Maar ook de Biologie schoof met 20 plaatsen flink naar boven op.
 
Opmerkingen
(1) Het SEO onderzoek gaat erg in detail en verschaft veel gegevens over salarishoogte, regionale herkomst, man-vrouw verschillen e.d., gegevens die althans voor onze doelgroep niet zo interessant zijn.
(2) Door het gebruik van CBS-gegevens als bron vallen de buiten Nederland gevonder banen buiten de tellingen hetgeen met name voor de op onderzoek gerichte opleidingen in het WO een zekere vertekening van het beeld kan opleveren.
 
Het volledige SEO-rapport 2020 (pdf) is te vinden op de site van het SEO 
 

Controversiële uitkomsten NIBI - SEO onderzoek (2 dec. 2019)


Sterk verschillende uitkomsten arbeidsmarktonderzoeken
- - - Wie de moeite neemt om de uitkomst van het jaarlijkse SEO/Elsevier onderzoek te vergelijken met dat van het laatste NIBI-onderzoek komt tot behoorlijk verschillende conclusies. Het NIBI-onderzoek (gepubliceerd in BioNieuws op 2 nov. 2019) concludeert dat de biowetenschappers er bepaald niet slecht voorstaan: slechts 4% heeft 12 maanden na afstuderen nog geen baan en 80% van degenen die een baan hebben heeft die op academisch niveau. Maar wie bij het SEO onderzoek te rade gaat leest dat het wel 11 maanden duurt voor dat 50% een substantiële baan heeft gevonden. De andere helft zit dan nog steeds zonder een passende baan. Maar er zijn dan ook grote verschillen in de methodiek van beide onderzoeken. Zie hiervoor onderstaande tabel.
 
SEO (2020)NIBI (2019)
Bron gegevens Steekproef via CBSEnquête via biologie-opleidingen
Frequentie onderzoekJaarlijks1x in de 3 jaar
Onderzochte jaargangen 2017 2015 / 2016 / 2017
Peildatum onderzoek 18 maanden na afstuderen 12 maanden na afstuderen
Vinden passende 1e baan Mediaan 50% na 11 maandenNa gemiddeld 3,2 maanden
Werkzoekend / werkeloos 20% werkzoekend 4% werkeloos
Buitenlandse banen Exclusief Inclusief

Het grootste verschil zit hem in de methodiek van beide onderzoeken. Het CEO maakt gebruik van gegevens van het CBS terwijl het NIBI-onderzoek steunt op uitkomst van een via de opleidingen gehouden enquête. Het NIBI gaf zelf al eerder aan dat die laatste methode een niet representatief beeld oplevert omdat oud-studenten die zonder passende baan zitten minder geneigd zijn hun situatie via een enquête naar buiten te brengen. Het SEO haalt de arbeidsmarktgegevens van de oud-studenten via een steekproef uit de CBS-betanden waardoor het genoemde bezwaar hier niet geldt.. Een ander belangrijk verschil betreft de peildatum, de tijd verlopen na het afstuderen. Het SEO gaf de oud-studenten 18 maanden de tijd, het NIBI 12 maanden waardoor het SEO-onderzoek een per definitie een gunstiger uitslag zou moeten geven. Van het NIBI-onderzoek is verder onduidelijk in hoeverre afgestudeerden aan Biologie gerelateerde opleidingen zoals Biotechnologie en Psychobiologie in de enquête zijn meegenomen.
 
Het SEO-onderzoek geeft door de gevolgde methodiek een betrouwbaarder beeld van de feitelijke situatie op de arbeidsmarkt. Mede gezien het feit dat de afgestudeerde biologen te midden van die van de andere WO- en HBO-studies in kaart worden gebracht heeft dit onderzoek dan ook de voorkeur van de auteur van deze site. Ook de cijfers van de biologie gerelateerde studies als Biomedische wetenschappen en Milieukunde zijn er te vinden en te vergelijken.

Verderop op deze blz. zijn samenvattingen van de SEO-rapporten van 2019 en 2018 te lezen .
 
 

 Vraag en aanbod op de markt voor biologen (16 nov. 2019)


Schatting aanbod (via uitstroom afgestudeerden).
De situatie op de arbeidsmarkt wordt bepaald door vraag èn aanbod. Om de vraag naar afgestudeerde biologen in te schatten gebruiken we op deze site de uitkomsten van eigen tellingen van 'biology' vacatures op de site van Academic Transfer.
Het aanbod van afgestudeerden in de biologische sector is moeilijker in te schatten. Het CBS houdt weliswaar de aantallen afgestuurden in het WO en HBO bij maar onderscheidt daarbij grotere en andere sectoren als 'Natuurwetenschappen' en 'Technische studies'.
Een andere methode is om te kijken naar de aantallen instromende studenten van enkele jaren terug. Deze komen immers na vijf (WO) of vier jaar (HBO) studeren op de markt en bepalen dan het aanbod van nu. De getallen zijn ontleend aan de jaarlijks in november gepubliceerde opgaven in Bionieuws. Voor het WO kon zo voor de studies 'Biologie' en "Medische biologie' een bruikbare reeks getallen worden verkregen. Onder de door Bionieuws onderscheiden 'Biologie-gerelateerde richtingen' vallen een in aantal veelal kleinere en meer lokale studies als 'Life Science & Technology', 'Gezondheid & Leven', 'Psychobiologie'' en 'Nanobiologie'. Deze zijn hier niet verder opgesplitst.
Voor het HBO is hier gekozen voor de grote en maatgevende opleiding 'Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek' en twee middelgrote richtingen, de 'Toegepaste biologie' en de 'Lerarenopleiding'. De door Bionieuws onderscheiden kleinere en veelal lokale studierichtingen als 'Bos- en Natuurbeheer', 'Diermanagement', 'Biotechnologie', 'Bioinformatica' en 'Applied Science' zijn hier samengevat onder de noemer 'Overig'.
Instroom
WO
Instroom
HBO
Enkele problemen op de korte termijn
Bij het WO zien we bij de Biologie een lichte daling van de instroom in de jaren 2014 en 2015 hetgeen in 2019 en 2020 zal resulteren in iets minder afstudeerders. Bij de oveirige WO-opleidingen veranderd er voorlopig weinig. De echte problemen komen pas in latere jaren wanneer het aantal afstudeerders fors zal stijgen. Het is de vraag of en hoe de markt deze verhoogde uitstroom zal t.z.t. weten op te vangen.
In het HBO is alleen bij de opleiding 'Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek' sprake van een flinke stijging van de aantallen instromende studenten vanaf 2015 hetgeen zich zal vertalen in grotere aantallen afstudeerders in 2019 en 2020.
 

Beperkte informatie vanuit de studierichtingen (21 jan. 2019)


Een kleine rondgang
Een kleine rondgang begin 2019 langs de websites van de 7 biologieopleidingen in Nederland leert dat deze uiterst karig zijn met het geven van informatie over de arbeidsmarkt voor biologen.
De UvA meldt 'dat je na je master breed bent opgeleid waardoor je op zeer diverse functies kunt solliciteren' en dat '80% van onze afgestudeerden binnen het jaar een betaalde baan vinden'.
Bij de VU staat helemaal niets te lezen over de arbeidsmarkt en de kansen voor biologen.
De UU geeft een opsomming van een rijtje mogelijke beroepen en vermeldt dat afgestudeerden vinden werk in adviesbureaus, ziekenhuizen of de industrie.
De RUG vermeldt dat veel biologen onderzoeker worden maar dat er ook 'uitstekende andere mogelijkheden zijn in functies als voorlichter, leraar, educatief medewerker of (wetenschaps)journalist'.
De Radbouduniversiteit geeft een kort rijtje van potentiële beroepen: 'consultant, policy maker, researcher and teacher'.
De UU volstaat ook met een rijtje mogelijke beroepen als 'biotechnoloog, klimaatonderzoeker etc'.
De WUR tenslotte weet (dank zij onderzoek van de KLV van 2011!) te melden dat tweederde van de Wageningse biologen vlak na afstuderen een functie heeft in het onderzoek. Maar 'je kunt ook in het onderwijs gaan werken of als deskundige bij overheden of particuliere organisaties'.
 
Nergens feitelijke voorlichting!
Nergens zijn gegevens te vinden waaruit kan blijken dat de opleidingen zelf enig onderzoek doen naar het wel en wee van hun afgestudeerden. Waar vermeld wordt dat zoveel procent van de afgestudeerden binnen het jaar een betaalde baan heeft wordt niet vermeld wat die baan dan wel inhoud (niveau, omvang). De studenten worden met mooie voorbeeldverhalen op pad gestuurd maar nergens gewezen op een mogelijk andere afloop dan de gedachte vlotte doorstroming naar een gepaste baan. Op de UvA na verwijst geen enkele opleiding naar het NIBI en zijn informatieve carrière pagina's (laat staan naar deze website 'biolned.nl').
 
Eerdere gegevens onderzoek 'Stichting Economisch Onderzoek' (SEO)
- Kijken we naar het landelijke onderzoek zoals jaarlijks werd uitgevoerd door SEO/Elsevier dan ontstaat een heel ander beeld. Afgestudeerden van de biologie (en een aantal andere studierichtingen) hebben grote moeite met het vinden van een op de studie aansluitende baan. De gevonden baan kan maar zeer tijdelijk zijn en het kan ook behoorlijk lang duren voor die baan binnen bereik komt, aldus het rapport van 2018.
Door verandering van bron (niet meer gebruiken van gegevens uit eigen enquêtes maar van het CBR) en methodiek (andere vraagstellingen) ontbreken helaas in de onderzoeken van de laatste twee jaren een aantal voor ons juist interessante gegevens zoals over het uitwijken naar een lager niveau van de baan en over het al dan niet (nog of opnieuw) werkzoekend zijn. Vooral dit laatste gegeven is essentieel om dat daaruit is af te leiden of de gevonden banen al dan niet in het verlengde van de studie ligt en dus geen 'noodbaan' betrof. De gevonden baan kan verder zeer tijdelijk zijn, een (ongewenste) deeltijdbaan betreffen of inhoudelijk flink tegenvallen. Allemaal gegevens die uit de onderzoekingen van de laatste twee jaar niet meer te halen zijn. Het SEO-beste onderzoek dateert dan ook van vóór 2017 en hieruit zijn de onderstaande gegevens ontleend.
 
Nog of opnieuw werkzoekend
Het SEO stelde aan de geënquêteerden in 2016 nog wel de belangrijke vraag of zij al dan niet werkzoekend waren op het tijdstip van anderhalf jaar na afstuderen.
Uit de onderzochte 99 WO- en 99 HBO-studierichtingen zijn de voor ons meest relevante gekozen en de uitkomsten weergegeven in onderstaande tabel. Bij het WO komen de Biologie en de Milieuwetenschappen uit boven het gemiddelde van alle WO-richtingen waarbij aangetekend moet worden dat het algemeen gemiddelde door de slechte situatie bij veel alfa- en gamma studies laag ligt. Bij het HBO zijn het de Milieustudies die het niet goed doen.
Let wel: deze uitkomst betekent dat circa één op de vijf afgestudeerde biologen bij het WO na anderhalf jaar nog of opnieuw op zoek is naar een geschikte baan! Bij het HBO is de situatie wat beter met uitzondering dan van de Milieustudies waar ook één op de vijf afgestudeerden werkzoekend is.
Studierichting WOWerkzoekend  (%)
Biologie18
Biomed.wet./Toegep. biol.16
Milieuwetenschappenxxxxx17
Heel WO gemiddeld16
Studierichting HBOWerkzoekend  (%)
Biol./Med.laboratoriumopl.13
Milieustudies21
Lerarenopleiding exact  9
Heel HBO gemiddeld17


Raming behoefte aan biologie leraren (24 aug. 2018)


Raming behoefte leraren (OCW) 
CentERdata stelt jaarlijks voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) arbeidsmarkt-ramingen op voor o.a. voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo). De arbeidsmarktramingen geven onder meer inzicht in vraag en aanbod van leraren voor de komende jaren.
Onderstaande tabellen tonen de onvervulde vraag als percentage van de werkgelegenheid voor de exacte vakken 1e graad en 2e graad) en is ontleend aan een veel uitgebreidere tabel in het genoemde rapport. Een blik op de tabel maakt duidelijk dat de biologie de grote uitzondering is in het geheel. Een getal in de buurt van de 0 voor de onvervulde vraag betekent dat er vrijwel geen vacatures openstaan en dat nieuwkomers dus moeten wachten op open vallende plekken die ontstaan door vertrek, ziekte of pensionering. De natuurkunde en de scheikunde staan er in dit opzicht veel beter voor en laten in vergelijking met de uitkomst van vorig jaar ook hogere cijfers zien.
 
 1e graads2018  2019  2020  2021 2022 2023
 Biologie 0,4%  0,2%  0,1%  0,1%  0,0%  0,0%
 Natuurkunde 1,6%  1,4%  1,4%  1,0%  0,7%  0,6%
 Scheikunde 3,0%  2,8% 3,0%  2,5%  2,1%  1,6%
 Wiskunde 1,1%  1,1%  1,6%  1.6%  1,3%  1,3%

 2e graads2018  2019  2020  2021 2022 2023
 Biologie 0,3%  0,3%  0,3%  0,3%  0,3%  0,3%
 Natuurkunde 3,8%  5,3%  7.1%  8,4%  9,2% 10,3%
 Scheikunde 3,9%  5,0% 6,5%  7,8%  8,5%  9,3%
 Wiskunde 1,0%  1,3%  2,3%  2,8%  3,2%  3,7%

Voor een volledig beeld van de kansen van de bioloog op een baan in het middlebaar onderwijs zijn ook gegevens over de verwachte uitstroom van de lerarenopleidingen van belang maar die konden nog niet worden achterhaald. Het lijkt er toch op dat de bioloog die voor een baan in het onderwijs kiest zich goed moet realiseren dat de banen hier bepaald niet voor het oprapen liggen en er nog al eens gewacht moet worden tot er een geschikte plek vrij komt. Vanaf 2020 wordt de situatie moeilijker omdat de verwachte vervangingsbehoefte volgens de OCW-raming naar nul gaat dalen.
 
Bron: CentERdata Rapport 'De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel' (pdf, okt. 2017)