Werk- 
  plekken  
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen   Opleidingen   Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
Univer./Overheid  Praktijkinstituten  Bedrijven-1 Bedrijven-2 Onderwijs Overig

 
-
Attentie: Klik niet op de logo's, alle externe links op deze site zitten achter dit     teken.

 
Universitaire Biologische Instituten en - Medische Centra

De organisatie van de afdelingen biologie is landelijk zeer verschillend hetgeen een eenduidige indeling op deze site onmogelijk maakt. Wat bij de een faculteit is, is bij de ander subfaculteit of afdeling. Veel maar niet alle afdelingen kennen een opbouw in onderzoeksinstituten. Anderen zetten een indeling in disciplinegroepen voorop. Waar mogelijk zijn op deze site de onderzoeksinstituten tot uitgangspunt genomen.
 
De Universiteit Wageningen is een geval apart omdat er onder de noemer 'Wageningen University and Research Centre' een groot aantal praktijkinstituten in maar ook buiten Wageningen in deze organisatie zijn opgenomen (zie hiervoor bij 'Praktijkinstituten).
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) 

UniversiteitInstituten / Research Centra Link
Amsterdam UvA
logo uva
Faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatica:
  - Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica
    (IBED)

  - Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS)
IBED

SILS
Vrije Universiteit (A'dam)
logo UvA
 - Aardwetenschappen
 - Ecologische Wetenschappen
 - Gezondheidswetenschappen
 - Milieuwetenschappen
 - Moleculaire Celbiologie
 - Neurowetenschappen
 - Althena Insituut (gezondheid en welzijn)
Faculteit der Aard- en levenswetenschappen
pijl

Logo TUD TNW Department of Biotechnology
Department of Biotechnology
Rijksuniversiteit Groningen
logo RUG
 - Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (CBN)
 - Groningen Biomol. Sciences and Biotechn. Institute (GBB)
CBN  
GBB  
Universiteit Leiden
logo UL
 - Institute of Biology Leiden (IBL)
      Animal Sciences & Health
      Plant Sciences & Natural Products
      Microbial Biotechnology & Health
 - Centrum voor Milieukunde Leiden (CML)
      Formeel los maar verbonden met de Universiteit:
 - Naturalis NCB*  (* zie verder bij 'Rijksinstituten'    )
Instituut Biologie Leiden
Radboud Univ. Nijmegen
logo KUN
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica:
 - Donders Centre for Neuroscience
 - Institute for Computing and Information Sciences
 - Institute for Molecules and Materials
 - Institute for Water and Wetland Research
 - Radboud Institute for Molecular Life Sciences
Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Universiteit Utrecht
Logo UU
Faculteit Bètawetenschappen met o.a.:
  - Institute of Biodynamics and Biocomplexity
  - Bijvoet Center for Biomolecular Research
  - Institute of Biodynamics and Biocomplexity
  - Institute of Environmental Biology

Departement Biologie
Wageningen UR
logo WU
Het onderzoek aan de UW kent 3 kerngebieden: Food and food production, Living environment en Health, lifestyle and livelihood
De onderzoeksinstituten van de WUR zijn op deze site ondergebracht bij het hoofdstuk 'Praktijkinstuten' op deze site.
WUR Onderzoeks-
Instituten

Nederland telt een achttal universitaire medische centra. Gezien het belang van deze medische centra voor de werkzoekende moleculaire en medisch biologen zijn deze hier op deze site opgenomen.
De organisatie van het onderzoek en daarmee ook de naamgeving loopt nogal uiteen. De links verwijzen waar mogelijk naar de betreffende onderzoekspagina's op de sites.

Univ. Medisch Centrum Zwaartepunten / Hoofdgroepen / Instituten Adressen
Amsterdams Medisch Centrum
AMC
Main Research Themes
Cardiovascular diseases, Epidemiology and public health, Gastrointestinal diseases, Infection and immunity, Metabolic disorders, Neurological and psychiatric disorders and Oncology.
AMC

(fuseert in 2018 met het VU Med.Centrum)
VU-Medisch Centrum
VU-Med. Centr.
Institutes:
Institute for Health & Care Research, Institute for Cardiovascular Research, Movement sciences, Neurosciences Campus Amsterdam, VUmc Cancer Center.
VU Medisch Centrum

(fuseert in 2018 met het AMC)
UMCG The Groningen University Medical Centre UMCG focuses on healthy aging in all priority areas.
Graduate Schools: Drug Exploration, Biomedical Engineering, Behavioral and Cognitive Neurosciences and Health Research.
Univ. Med. Centrum Groningen
Leids Universitair Medisch Centrum
LUMC
Onderzoeksthema's:
Ageing, Genetische epidemiologie en bio-informatica, Immunotherapy of cancer, Infectieziekten en immunologie, Neurowetenschappen, Oncogenetica, Regenerative medicine en Vascular medicine.
LUMC
Maastricht UMC+
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Institutes a.o.:
School for Oncology and Developmental Biology
Maastricht Centre for Systems Biology
Maastricht UMC+ 
UMCResearch programmes: Oncology Heart, Lung and Vascular diseasesNeurosciences
Research institutes: Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences, Clinical and Translational Research and Nijmegen Centre for Evidence Based Practice
UMC St.Radboud
Zwaartepunten fundamenteel onderzoek: Genetica en celbiologie, Neurowetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Hart- en vaatziekten en Moleculaire geneeskunde. En voor het patiëntgebonden onderzoek: Oncologie, Hart- en vaatziekten, Infectieziekten en ontstekingsprocessen, Endocriene ziekten en Maag-, darm- en leverziekten.
Erasmus Med.Centrum
UMC Utrecht
Stategic Themes:
Brain Center Rudolf Magnus, Infection & Immunity, Center for Cirulatory Health, Cancer, Child Health and Regenerative Medicine & Stem Cells.
UMC Utrecht

Het Nederlands Kanker Instituut is het research instituut van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam waar alle belangrijke cellulaire en moleculaire aspecten van de kankerbiologie worden bestudeerd met nadruk op muismodellen voor kanker, functionele screens om kankergenen en celprocessen.
Ned.Kanker Instituut
Amsterdam

 
 

  Instituten Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is o.a. via de dochterinstelling ALW - de belangrijkste verstrekker van beurzen voor AIO's. Daarnaast beheert NWO zelf enkele instituten waaronder één op biologisch terrein, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee.
logo

>InstituutBeschrijving Adressen
Ned. Inst. voor
Onderzoek vd Zee
NIOZ
Wetenschappelijke afdelingen:
Fysische oceanografie, Mariene geologie, Mariene organische biogeochemie, Biologische oceanografie en Mariene Ecologie.
NIOZ
't Horntje, Texel

 
 

  Instituten Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW)

De KNAW draagt de verantwoordelijkheid voor een aantal belangrijke instituten die fundamenteel onderzoek verrichten op de gebieden levenswetenschappen, geesteswetenschappen en wetenschappelijke informatie. Daarnaast hebben sommige instituten een dienstverlenende functie voor de wetenschap door het beheren van biologische en documentaire collecties.
In de onderstaande lijst zijn de biologisch relevante instituten opgenomen.
logo KNAW

UniversiteitWerkgebied / Instituten Link
CBSC Westerdijk Insttute (CBS-KNAW).
Mainprojects: Comparative genomics & bioinformatics, Indoor air, food & applied mycology , Biodiversity & ecology, Evolutionary phytopathology. Ecology of clinical fungi and Collection, preservation & digitalisation.
Westerdijk Institute KNAW
Utrecht
Ned. Inst. Neuro-wetenschappen
NIH
Het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN-KNAW) doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan het centraal zenuwstelsel. Het onderzoek richt zich vooral op ontwikkeling, plasticiteit en veroudering van de hersenen. NIN-KNAW
Amsterdam
Hubrecht Instituut
NIOB
Research at the Hubrecht Institute focuses on developmental biology and stem cells at the organismal, cellular, genetic, genomic and proteomic level. Basic insight into development and into stem cells will provide insight into (human) disease.. Hubrecht Instituut KNAW
Utrecht
NIOO Het  Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek heeft de volgende werkgroepen: Aquatische Ecologie, Dierecologie, Microbiële Ecologie en Terrestrische Ecologie. NIOO
Wageningen
Rathenau Het Rathenau Instituut ondersteunt de maatschappelijke en politieke oordeelsvorming rond vraagstukken met als thema's onderzoek o.a.: Ziekte en Gezondheid, Duurzaamheid en Waarde van Wetenschap. Rathenau Instituut
Den Haag

 

  (Semi-) Rijksinstituten en andere overheidsinstellingen

Vrijwel alle hier genoemde instituten staan onder de directe verantwoordelijkheid van één of meerdere Ministeries.

InstituutBeschrijvingAdressen
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende 12 provincies op het gebied van natuurbeleid voor zo ver deze het beleid van de rijksoverheid recent hebben overgenomen,. BIJ12
Utrecht
College Beoordeling Geneesmiddelen
CBG
Het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens. CBG
Den Haag
CBS Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt informatie omtrent vele maatschappelijke aspecten van macro-economische indicatoren. Hoofdthema's: Gezondheid en Welzijn, Natuur & Milieu en Onderwijs. CBS
Voorburg
Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) doet voor overheid en het bedrijfsleven laboratoriumonderzoek en analyseert monsters op samenstelling, toevoegingen, microbiologische aspecten, contaminanten en/of residuen. COKZ
Leusden
CTGB Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft als taak te beoordelen of gewasbeschermings-middelen en biociden werkzaam en veilig zijn voor mens, dier en milieu en besluit of het middel in Nederland verkocht en gebruikt mag worden. CTGB
Wageningen
ECN
Het Energie Onderzoekcentrum Nederland in Petten (NH) doet onderzoek op 7 gebieden: (1) Beleidsstudies, (2) Energie Efficiency in de Industrie, (3) Zonne-energie, (4) Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving, (5) Windenergie, (6) Biomassa en (7) Schoon Fossiel. ECN
Petten
DCMR Het DCMR is de milieudienst in het Rijnmondgebied. De DCMR geeft milieuvergunningen af en controleert of bedrijven zich aan de regels houden. De DCMR geeft opdracht voor bodemsaneringen en beoordeelt de bodemsanering door derden. DCMR Milieudienst Rijnmond
Schiedam
Logo Naturalis Naturalis Biodiversity Center is the result of cooperation between Zoological Museum Amsterdam and the National Herbarium Nederland and the National Natural History Museum Naturalis, both in Leiden. Activities: research, museum, education and public service.
NHM Naturalis
Leiden
extern
 (officiële site)
 (extra museuminfo)
Logo NFI Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is het nationale overheidsinstituut voor forensisch onderzoek ten behoeve van de partners in de strafrechtsketen (Politie, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht). NFI
Den Haag
PBL
PBL
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties.
PBL
Den Haag / Bilthoven
RIVM Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek dat is gericht op ondersteuning van de beleidsontwikkeling , rapporteert over de toestand en de toekomstige ontwikkeling van de volksgezondheid, het milieu en de natuur. RIVM
Bilthoven
VWA
VWA
De Voedsel en Waren Autoriteit zorgt voor gezondheidsbescherming van mens en dier. Zij houdt toezicht op de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en het welzijn van dieren. De VWA werkt binnen de hele productieketen: van grondstof en hulpstof tot eindproduct of consumptie. Voedsel en Waren Autoriteit
Den Haag

 

  Europese instituten en -instellingen (Nederland)

Europese Instituten zijn hier alleen vermeld voor zo ver ze hun standplaats in Nederland hebben. De bioloog die werk zoekt op gouvernementeel niveau wordt gewezen op de mogelijkheden die het nabije 'Brussel' met zijn vele Europese instellingen biedt.
 
InstituutBeschrijvingLink
European Patent Office
EPO
The European Patent Office (EPO) in Rijswijk (the Netherlands) grants European patents for the contracting states to the European Patent Convention (EPC). EPO is the executive arm of the European Patent Organisation, an intergovernmental body set up under the EPC, whose members are the EPC contracting states. European Patent Office
Rijswijk (ZH)

pijl-home  Home    terug naar begin van dit hoofdstuk