Koopcontract

Cattery R&B Cats

t.n.v.

Ruud Wentzel

Graaf van Lynden van Sandenburgweg 41

3945 PA Cothen

Tel: Ruud 0647240420 (Bettine 0625000617)


Email: R.N.B.Cats@live.nl

Homepage: http://www.RnBCats.TK


De koper en verkoper van het kitten waarop dit koopcontract betrekking heeft, verklaart middels

zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in dit contract.

Dit contract is der halve bindend.


Gegevens Koper: Gegevens Verkoper:

Naam: Naam: Ruud Wentzel

Adres: Gr. van Lynden van Sandenburgweg 41

Woonplaats: 3945 PA Cothen

Tel: Tel: 0647240420


Afstamming van de kat


Het betreft de kat van het ras BRITS LANGHAAR/ KORTHAAER geboren uit:

Naam vader: Naam moeder:

Geboortedatum: Geboortedatum:

Stamboomnummer: Stamboomnummer:

Kleur: Kleur:

Chipnummer: nvt Chipnummer: nvt


Gegevens Kitten:

Naam: . . . . . . . . . . . . . van R&B Cats

Kleur: . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum:

Geslacht: Poes Kater

Stamboomnummer: n.n.b.

Chipnummer: nvt


Het kitten word verkocht als huisdier/ fokdier.

Voor de koopsom van . . . . . . . . . .euro. De koper voldoet bij wijze van voorschot bij ondertekening van deze overeenkomst een bedrag van euro 100 (zegge honderd euro).

Het restantbedrag ad . . . . . . euro wordt door koper voldaan bij aflevering van de kat.


paraaf

voor akkoord R&B Cats …................................ Koper ….................................

Dit onder de volgende voorwaarden:


* Een huisdier poes/ kater wordt alleen verkocht onder de voorwaarde dat ze voor de leeftijd van

12 maanden wordt gesteriliseerd/ gecastreerd door haar nieuwe eigena(a)r(en). (Tenzij anders overeengekomen.) Een schriftelijke verklaring van sterilisatie dient voor de leeftijd van 12 maanden als bewijs te worden overlegd. Als dit niet op tijd gebeurd staat hier een boete op van € 500,=.


* Bij aankoop van een kitten koper verplicht om aan te geven of er mee gefokt gaat worden. Tevens

is het niet de bedoeling om katten wanneer er niet meer mee gefokt wordt weg te doen.


*Met deze poes/ kater mag niet gefokt worden tenzij bij de koop anders overeengekomen.

Koper verklaard Wel / Niet met kitten te gaan fokken.


* De kat is minstens 13 weken oud alvorens hij aan de koper in eigendom wordt overgedragen. Gaat

een kitten naar het buitenland zal het 16 weken zijn. Dit i.v.m. Entingen.


De datum van levering wordt vastgesteld op of omstreeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., op welke datum de kat op een nog nader tussen partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt opgehaald.

Indien de koper de kat niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel een ander overeengekomen,

datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het vooruitbetaalde deel

van de koopsom als schadevergoeding aan verkoper.


* Verkoper verklaart hierbij dat de bovenvermelde Brits Langhaar op het moment van de verkoop

naar haar beste weten en na onderzoek door de dierenarts, volledig gezond en vrij van ziekten,

afwijkingen en enigerlei parasieten en/of huidaandoeningen.


* Verkoper verklaart slechts met katten te fokken die naar haar weten volledig gezond zijn en vrij

van ziekten en parasieten en erfelijke aandoeningen.

Indien de koper de kat (opnieuw en op eigen kosten) wenst te laten testen (ongeacht welke test), moet dit gebeuren op de eerstvolgende werkdag na de overdracht. Dit geldt ook voor eventuele overige gezondheidsonderzoeken Dergelijke testen en onderzoeken moeten worden uitgevoerd door een erkend dierenarts. Mocht bij een dergelijk onderzoek blijken dat de bovengenoemde kat op het moment van verkoop niet in goede gezondheid verkeerde, dan moet dit door de dierenarts schriftelijk, op officieel briefpapier, met redenen en vermelding van de gevonden ziekte(s) worden verklaard. Een dergelijke brief moet door de onderzoekende dierenarts met de hand worden ondertekend (geen stempel!) Als de bovengenoemde kat, na de overdracht, binnen de hierboven vermelde termijn, in aanraking komt met andere katten, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel tijdens het onderzoek geconstateerde ziektes. Indien een dierenarts op bovenvermelde wijze verklaart dat de bovengenoemde kat niet gezond is en het dier is ook niet in aanraking geweest met andere katten, dan is de koper gerechtigd bovengenoemde kat BINNEN 24 UUR na het bewuste onderzoek bij de fokker/verkoper terug te brengen. Fokker/verkoper zal dan het volledige aankoopbedrag terugbetalen.


* Verkoper verklaart het kitten alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven, die het kitten

nodig heeft om op te groeien tot een gezonde en sociale kat. Verkoper verklaart het kitten de

benodigde inentingen (twee) tegen nies- en kattenziekte en wormenkuren te hebben gegeven.


*Verkoper verklaart bij aflevering het dierenpaspoort, de stamboom en het eigendomscertificaat aan koper te hebben afgegeven.

paraaf

voor akkoord R&B Cats …................................ Koper ….................................

* Verkoper garandeert dat de vermelde gegevens over de kat en de ouderdieren juist zijn en geen

gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de koper van belang zijn.


* Verkoper zal met de koper een schaderegeling treffen middels het gratis aanbieden van een

Brits Langhaar / Korthaar kitten, wanneer blijkt dat het kitten voor de leeftijd van 1 jaar zal overlijden als gevolg van inwendige afwijkingen die het dier niet in staat stellen volwassen te worden en die op het moment van verkoop niet zichtbaar waren en derhalve niet bekend bij verkoper en de koper. Het betreft hier aangeboren of erfelijke afwijkingen (geen besmettelijke ziekten of virussen). Mocht het kitten binnen 1 jaar komen te overlijden dan moet dit door een erkend dierenarts schriftelijk, op officieel briefpapier met redenen en vermelding van gevonden afwijkingen worden verklaard, en door de onderzoekende dierenarts met de hand worden ondertekend. Dierenartskosten worden niet door de verkoper vergoed.

In geval van het ontdekken van een erfelijke afwijking bij het kitten gedurende zijn of

haar leven, is koper verplicht verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Op deze wijze kan verkoper

beslissen bepaalde fokdieren uit te sluiten van de fok. Verkoper heeft ten allen tijde recht op een

second opinion onderzoek door een dierenarts van haar keuze.

De kosten van een second opinion onderzoek zijn op rekening van verkoper.

Koper is verplicht aan dit laatstgenoemde onderzoek mee te werken teneinde recht te hebben op een schaderegeling met verkoper.


* Alle verschijnselen, gebreken en ziekten die vallen onder “ouderdomsverschijnselen”, vallen

buiten verantwoordelijkheid van de verkoper. Deze kan hier dan ook nimmer aansprakelijk voor

worden gesteld.
* Verkoper verklaart het kitten ten allen tijde terug te zullen nemen indien de koper dit wil.

Hiervoor zal geen vergoeding door verkoper aan koper worden gegeven.


* Koper verklaart dat genoemde kat gezonde, gevarieerde kattenvoeding zal krijgen,

een goede verzorging en, indien nodig, verantwoorde medische hulp zal krijgen. Het

kitten nimmer in een asiel te plaatsen.


* Koper verklaart zorg te dragen voor de periodieke entingen, bij verhuizing bericht aan fokker te

sturen, de kat NIET te ontklauwen tenzij dit medisch noodzakelijk is, de kat NIET vrij buiten op straat te laten lopen, anders dan in een goed afgeschermde tuin of buitenren.


* Verkoper en koper verklaren van de inhoud van deze koopovereenkomst te hebben

kennisgenomen, de afspraken die daarin zijn gemaakt te begrijpen en zich akkoord te verklaren met

de hierin opgenomen bepalingen. Mocht er een interpretatieverschil ontstaan tussen koper en

verkoper, dan wordt de interpretatie van verkoper gevolgd, mits deze in redelijkheid uit de

betrokken formulering kan worden afgeleid.Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Cothen

d.d. 201

Handtekening Fokker R&B Cats Handtekening koper

__________________________ ___________________________