Flamingo's in Nederland

Sinds de zeventiger jaren van de afgelopen eeuw leven er flamingo’s in volle vrijheid in West Europa. Er worden vier verschillende soorten onderscheiden. De Kleine Flamingo’s (Phoeniconaias minor) en de Grote Flamingo’s (Phoenicopterus antiquorum/roseus) kunnen vanuit Afrika en Zuid Europa op eigen kracht in deze omgeving terecht zijn gekomen. Van de andere twee soorten, de Chileense Flamingo (Phoenicopterus chilensis) en de Caribische Flamingo (Phoenicopterus ruber) wordt aangenomen dat ze hier door menselijke interventie zijn gearriveerd (weggevlogen uit gevangenschap of bewust losgelaten).

 

De Phoenicopterus-flamingo’s vormen een gemengde leefgroep. Deze populatie bestond in 2014 uit één Caribische, 25 á 30 Chileense en ca. 10 Grote Flamingo’s. De groep broedt al dertig jaar in het Zwillbrocker Venn in Duitsland. Bijna jaarlijks komen er in de broedkolonie jonge flamingo’s uit het ei; gemiddeld 4 á 5 per jaar. Dat lijkt niet veel, maar het is  genoeg om de populatie in stand te houden.

De Kleine Flamingo’s worden meestal gezien in de Waddenzee of het Grevelingenmeer. Hun aantal schommelt tussen 1 en 7 exemplaren. Zij worden zelden gezien in gezelschap van de andere drie flamingosoorten. Van de Kleine Flamingo’s werden nog geen broedpogingen waargenomen.

Alle vier flamingosoorten zijn standvogels. Dat wil zeggen dat ze het hele jaar in West Europa te zien zijn, hoewel ze wel regelmatig van de ene plek naar de andere vliegen, afhankelijk van de voedselbeschikbaarheid ter plaatse.

 

Op geen enkele manier wordt in de aanwezigheid van de flamingo’s in West Europa door mensen ingegrepen. De enige uitzondering hierop is het jaarlijkse ringen van de jonge flamingo’s in de broedkolonie, wanneer de vogels ca. acht weken oud zijn. Het volgen van de geringde vogels helpt het inzicht in het gedrag van vrij levende flamingo’s te vergroten.

Nog steeds is het waarnemen van vrij levende flamingo’s in Nederland voor veel mensen een bijzondere ervaring. Vaak denkt men ten onrechte dat flamingo’s tropische vogels zijn en hier niet zouden kunnen overleven. Flamingo’s in de winter tussen het ijs passen daarom niet goed bij het beeld dat men altijd had. Voor sommigen is dat de reden om over de aanwezigheid van deze vogels in Nederland meer informatie te gaan zoeken. En bij zoeken op het internet komt men dan al snel op deze webpagina terecht.

 

Vrij beschikbare informatie

Deze internetsite werd enige jaren geleden gestart door Joop Treep. Joop bestudeert al veertig jaar als zelfstandig onderzoeker de orde der flamingoachtigen (Phoenicopteriformes) in al zijn facetten. Hij is deskundig op het gebied van het vóórkomen van vrij levende flamingo’s in West Europa. Hij schreef in de loop der tijd diverse opstellen over dit fenomeen en over meer algemene flamingo-onderwerpen. Meerdere teksten van hem werden eerder in tijdschriften gepubliceerd.

Het doel van deze website is om aan geïnteresseerden serieuze informatie te verschaffen over flamingo’s in het algemeen en flamingo’s in Nederland in het bijzonder. Deze site is geen fotoarchief. Mooie foto’s van flamingo’s kunnen op vele andere websites gevonden worden.

De door Joop geschreven opstellen kunnen als pdf-documenten worden opgevraagd. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht. Wél wordt aan de gebruikers gevraagd respectvol om te gaan met het eigendomsrecht/©copyright dat bij de schrijver berust. Gegevens die op deze website gevonden worden, mogen natuurlijk in een eigen verhaal worden gebruikt, mits de bron van de gegevens wordt vermeld (Graag citeren als: TREEP, J.M. (2007), Flamingo’s in Nederland. www.flamingosinnederland.info).

Het klakkeloos overschrijven van teksten of delen daaruit is niet toegestaan. Het doorlinken vanaf andere websites naar deze site is wel toegestaan en wordt bovendien zeer gewaardeerd.

 

In de linkerkolom staan een aantal onderwerpen waarover pdf’s beschikbaar zijn. Zij zijn door aanklikken op te vragen.

Daarnaast kunnen hieronder nog de volgende pdf’s door aanklikken worden opgevraagd:

Flamingo’s in het Noorder Dierenpark.

Koude winter deert flamingo’s niet.

Flamingo’s op het Wolderwijd.

Waarom flamingo’s zo vaak op één poot staan.

Zijn flamingo’s Phoenicopteridae blijvertjes in Nederlandse wateren?

Wordt de Grote Flamingo Phoenicopterus antiquorum/roseus een

    blijvend nieuwe soort in Nederlandse wateren? 

Kleine Flamingo’s in Nederland.

Periodieke massasterfte onder Kleine Flamingo’s Phoeniconaias

    minor in Oostelijk Afrika.

Beknopte lijst van interessante flamingopublicaties.

 

In het Duits:

Flamingos im Zwillbrocker Venn.

In het Engels:

Flamingos presumably escaped from captivity find suitable habitat in

    Western Europe.

Reciprocal mounting and copulation behaviour of Chilean Flamingos

    Phoenicopterus chilensis in the Zwillbrocker Venn.

 

Flamingowaarnemingen

Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer je waarnemingen van flamingo’s in West Europa door wilt geven via Contact in de linkerkolom van deze pagina. Wil je dan zo goed mogelijk aangeven:

-  de plaats van waarneming (zo mogelijk met GPS-locatie);

-  de datum waarop de waarneming gedaan werd;

-  het totale aantal waargenomen flamingo’s;

-  de aantallen flamingo’s per flamingosoort;

-  het aantal juveniele flamingo’s (per soort, indien gedetermineerd, óf als

   totaal aantal juvenielen indien niet gedetermineerd);

-  het aantal flamingo’s dat niet gedetermineerd kon worden;

 

Een groot deel van de flamingo’s die in Nederlandse wateren kunnen worden gezien heeft aan één of beide poten één of twee ringen, zowel metalen ringen als brede rode kunststof banden. De meeste ringen van de in Nederland vrij levende flamingo’s werden in het Zwillbrocker Venn bij de jonge vogels aangebracht vóór ze uitvlogen. Ringaflezingen helpen bij het wetenschappelijke onderzoek naar het gedrag van de vrij levende flamingo’s. Daarom bij het doorgeven van waarnemingen ook graag doorgeven:

-  de plaats, kleur en vorm van de waargenomen ringen;

-  de code op de pootringen (indien afgelezen).

 

Contact

Met al je vragen en opmerkingen over flamingo’s in Nederland, over flamingo’s in het algemeen of over deze website kun je je altijd via een e-mail wenden tot Joop Treep via de link Contact in de linkerkolom.

print versie