Algemene informatie.

De St. Dominicusparochie is een gemeenschap van r.k. gelovigen uit Tiel en omstreken. Het aantal ingeschrevenen is ruim 7000 waarvan ca 400 personen op enigerlei wijze als vrijwilliger actief deelnemen aan parochiële activiteiten.

Het hoofd van de parochie is pastoor  G.J.B. Zweers.
De dagelijkse leiding berust bij  pastoraal werker E. van de  Moosdijk

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het parochiebestuur.

Het secretariaat wordt geleid door de secretarieel medewerker mw. A.G.M. van den Braak.

De uitvoerende werkzaamheden vinden plaats in werkgroepen welke zijn gegroepeerd in 4 beraden, te weten het beraad liturgie, het beraad verkondiging, het beraad gemeenschapsopbouw en het beraad diaconie.

Het onderhoud van de gebouwen, waaronder de kerk, parochiecentrum en het kerkhof, wordt uitgevoerd door de beheerscommissie welke direct onder de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur valt.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een autonome instelling welke gelden beheert t.b.v. goede doelen binnen de parochie. De PCI heeft een eigen bestuur.

De St. Dominicusparochie maakt deel uit van het dekenaat Arnhem en het bisdom Utrecht.

De financiële lasten worden geheel gedragen door de parochiegemeenschap middels de kerkbijdrage, collectes, opbrengsten uit diensten en extra giften.

 

Het parochiecentrum is bereikbaar op:

maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur

Telefoonnr. 0344 613701

Faxnummer 0344 615316

Postadres: St Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel.

E-mail: secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl


De locatieraad:
Zorg dat onze ledenadministratie 'bij' blijft

Vroeger konden de kerken voor hun ledenadministratie rechtstreeks het bevolkingsregister van de gemeente gebruiken. Dat is verleden tijd, vanwege de privacybescherming. Verschillende kerkgenootschappen hebben daarom een aantal jaren geleden samen een stichting opgericht die de kerken toch aan die gegevens voor de ledenadministratie zou moeten helpen: de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Via de SILA kunnen we van aangemelde mensen nog wel een aantal gegevens van de gemeentehuizen krijgen, zoals berichten van verhuizing en berichten van overlijden.
Onze parochie heeft zich ook aangesloten bij de SILA, net als bijna alle parochies Nederland. De parochies hebben hun ledenadministraties aangemeld. Voor de leden van de kerken die aan de SILA meedoen is in plaats van de kerkelijke gezindte nu een 'SILA-kenmerk' in de gemeentelijke bevolkingsadministratie opgenomen. Niemand bij de gemeente kan daaraan zien, bij welke kerk u hoort (privacy-bescherming), maar de gemeente kan wel zien dat een verhuizing of overlijden aan de SILA moet worden doorgegeven. De SILA weet wel bij welke kerk de betrokkene hoort (maar heeft weer geen toegang tot veel andere persoonlijke gegevens waar de gemeente over beschikt). En zo komt het verhuisbericht uiteindelijk toch bij ons terecht.

Maar uiteraard moeten we aanmelding van nieuwe leden (ook bij geboorte, en wanneer iemand (weer) lid wil worden van onze parochie) en afmelding van mensen zelf aan het SILA doorgeven. Het blijft dus belangrijk dat u zich meldt bij onze parochie, wanneer u binnen onze grenzen (ruwweg de plaatsen Tiel, Wadenoijen, Kerk- en Kapel Avezaath, Zoelen, Echteld en IJzendoorn) komt wonen. Maar ook als U regelmatig bij ons kerkt, terwijl u officieel bij een andere parochie hoort, kunnen wij u inschrijven.

Behalve adresgegevens zijn er natuurlijk veel meer gegevens, die een goede kerkledenadministratie moet bijhouden, en die we niet van het SILA krijgen: geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, enz. Dat kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er bij u iets verandert in uw persoonsgegevens, laat het ons even weten!

Nieuwe leden nemen wij op in onze administratie, tenzij u daar tegen bezwaar maakt.
De volgende gegevens zijn voor ons van belang, voor alle gezinsleden:

- Naam (bij gehuwden ook naam partner)
- Geboortedatum
- Voorletters of voornamen
- zeker voor kinderen graag ook de roepnaam
- Geslacht
- Burgerlijke staat
- Adres
U kunt deze gegevens afleveren op het parochiecentrum (St Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel), per fax sturen (0344-615316), of natuurlijk per e-mail: secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl Vanwege grote kans op fouten liever niet telefonisch.
Als u wilt weten welke gegevens van u in de administratie staan, kunt u altijd even een afspraak maken. Eventuele foutjes kunnen dan direct rechtgezet worden. Ook als u andere vragen heeft over een en ander, staan we u graag te woord.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het werk van in onze parochie en worden niet aan anderen doorgegeven. Een onberispelijke ledenadministratie is voor het goed functioneren van onze kerk van groot belang. Bovendien draagt SILA bij tot een informatie-netwerk waar andere parochies baat bij hebben. Zo wordt bijvoorbeeld een welkom mogelijk gemaakt voor jongeren die zich voor hun studie in een andere plaats vestigen.Inloopkapel opendeur van de Dominicus.

Zoals elk zichzelf respecterend stad met een streekfunctie en een groot aantrekkingskracht op winkelend publiek heeft Tiel nu ook een stiltecentrum.
De Dominicusparochie heeft zich met een groot aantal vrijwilligers belangeloos ingezet om dit te kunnen realiseren. In de directie nabijheid van het drukke winkelcentrum kunnen mensen zich even in rust en stilte terugtrekken om even tot zichzelf te komen, een kaarsje opsteken bij Maria, of gewoon omdat ze even iets kwijt willen wat hen op het hart ligt.
De inloopkapel is open, zes dagen in de week, van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Enige vorm van toezicht is aanwezig.


kerkhof

Begraafplaats.

R.-K. parochianen kunnen in Tiel op twee locaties begraven worden.
De parochie heeft een eigen begraafplaats aan de J.D. van Leeuwenstraat. Hier is ook een mogelijkheid om urnen bij te zetten in een urnentuin.
Op de Algemene Bedraafplaats aan de Papesteeg is ook een gedeelte voor de parochie gereserveerd.

Administratie: Dr. G. Heuvel, telf. 0344-617096


Katholieke jeugd en de Stichting Welzijnsfonds Spoorenberg

Een stukje geschiedenis betreffende de stichting zoals al eerder is beschreven in PK:
In 1933 heeft de Tielenaar J. Spoorenberg een stuk grond, genaamd 'de Ridderweide' geschonken aan het bestuur van de paters Dominicanen, bedoeld als sportterrein voor de katholieke jongeren van Tiel. Het stuk grond was gelegen aan de Oude Tielseweg. De R. K. Sportvereniging D. WS. en de paters van de Dominicusparochie waren er blij mee. De eerste wedstrijd werd verloren, maar het terrein zelf was pure winst. Het terrein aan de Oude Tielseweg is ook nog geruime tijd de thuisbasis geweest van de voetbalvereniging R.K.T.V.C. In verband met de benodigde woningbouw moest deze vereniging later verhuizen naar het huidige terrein aan de Wadenoyenlaan.

In 1985 werd de 'Ridderweide' door het bestuur van de paters Dominicanen verkocht aan de gemeente Tiel.
Uit de opbrengst daarvan werd in maart 1987 door het bestuur van de Dominicanen aan de paters, werkzaam in de Tielse parochie, een bedrag van fl 75.000,00 over- gemaakt met de bedoeling (in de geest van schenker J. Spoorenberg): het subsidiëren van sport en ontspanning, alsmede ontwikkeling en scholing in de ruimste zin, voor de katholieke jongeren van Tiel.
Enkele parochianen hebben zitting genomen in een commissie van beheer en hebben, zoals de naam al zegt, het geld beheerd en aanvragen voor subsidies beoordeeld en subsidies verstrekt. In oktober 2000 is het fonds bij notariële akte een stichting geworden.
In de loop der jaren zijn verschillende organisaties met verschillende doelen gesubsidieerd Een greep hieruit: Idem Dito voor een musical, Chantiel voor het korenfestival in Rijsbergen, St. Vrienden van de St. Dominicus, Scouting Phoenix voor een boek over de geschiedenis van scouting Tiel, SKOT voor het profileringsprojekt, Doreminicus voor T-shirts met eigen logo. Al deze schenkingen zijn gedaan in het kader van het doel van het fonds zoals hierboven beschreven staat. Door goed beheer van het geld, met name door de penningmeester van de stichting, is het mogelijk om nog ieder jaar subsidies te verstrekken. En zoals u heeft kunnen lezen, heeft menige organisatielvereniging de weg naar de stichting gevonden.
Aanvragen die binnen de doelstelling passen kunnen ingediend worden bij de Stichting Welzijnsfonds Spoorenberg, St. Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel.Nieuwe procedure voor hulp en recht bij sexueel misbruik.

Seksueel misbruik komt helaas ook in de Kerk voor. De Nederlandse Bisschoppen hebben daarom met de religieuze oversten in 1995 een steunpunt in het leven geroepen: de 'Landelijke Instelling Hulp & Recht na seksueel misbruik in pastorale relaties'.
Hulp & Recht werkt met een klachtenprocedure, die onlangs is vernieuwd. In deze nieuwe versie van de 'procedure bij klachten van seksueel misbruik' gaat het niet meer uitsluitend om seksueel misbruik binnen pastorale relaties, maar ook binnen 'afhankelijkheidsrelaties' in de katholieke Kerk.
Wat is zo'n afhankelijkheidsrelatie waarop de nieuwe procedure doelt? Een pastorale relatie is áltijd een afhankelijkheidsrelatie, omdat daarin iemand in vertrouwen een beroep doet op de pastor 'als pastor'. Als professional mag de pastorale kracht niet over de grenzen gaan.
Maar afhankelijkheid bestaat bijvoorbeeld ook in de verhouding werkgever-werknemer, docent-leerling.
Bij seksuele grensoverschrijdingen in zulke relaties in de R.-K. Kerk kan men eveneens terecht bij Hulp & Recht. Overigens is Hulp & Recht er niet alleen voor slachtoffers van seksueel misbruik. Ook de aangeklaagden kunnen een beroep op de instelling doen.

Procedure bij klachten van seksueel misbruik, regelingen R.-K. Kerkgenootschap in Nederland nr. 12, kosten € 2,50. Te bestellen bij: Secretariaat RKK, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel.: 030 2326909, e-mail: bestel@rkk.nl
Het meldpunt van Hulp & Recht is schriftelijk bereikbaar via Postbus 56, 5070 AB Udenhout en telefonisch onder nummer: 0900 899841 1.