Deze pagina wordt niet meer aangepast!

Ga voor de agenda met actuele informatie naar: www.Suitbertusparochie.nl


Vieringen:

Vanaf 1 december 2008, is er in onze Dominicuskerk dagelijks een gebedsviering. Een kort 'overdag-gebed' uit het getijdengebed van de katholieke kerk. Elke dag door de week van kwart voor tien tot tien uur, behalve op donderdag, want dan is er al de gebruikelijke viering om 9 uur.
We houden het gebedskwartier in de Dagkapel. (De zijdeur van de kerk bij de inloopkapel is dan open).
De mensen van de pastoraatsgroep zijn er om het gebed te leiden.

waar mensen samenkomen


Weekendvieringen:

Zondagochtend: 10.30 uur
Door de week:
Donderdagmorgen 9.00 uur in de dagkapel. Iedere laatste donderdag van de maand is er een Woord- en Communieviering.

Voor meer informatie zie ons parochieblad PK.Jubilea

Wanneer u een kerkelijke viering wenst bij een huwelijks- of ander jubileum, dient u hiervoor tijdig met een van de pastors contact op te nemen om dag en uur af te spreken. In de week voor Pasen en Kerstmis worden in de kerk geen jubileumvieringen gehouden en bij voorkeur ook niet op de zaterdagen.
Contactpersoon:
pastor E. v.d. Moosdijk tel. 0344 – 613701

Kinderwoorddienst

Regelmatig is er tijdens de zondagsviering van 10.30 uur kinderwoorddienst, verzorgd door de werkgroep kinderwoorddiensten. Zie hiervoor de data in ons parochieblad PK. Het thema van de zondag wordt daarbij op creatieve wijze met de kinderen behandeld.
Contactpersoon:
Mw. B. Sassen-Duynstee tel. 0344 - 633138

Intenties

Voor het opgeven van intenties gelieve u uitsluitend gebruik te maken van de intentieformulieren, die u met bijbehorende envelop achter in de kerk in de ontmoetingsruimte vindt. U kunt deze formulieren ook in het parochiecentrum krijgen. Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen, vragen wij u deze formulieren volledig en duidelijk in te vullen. U kunt dit formulier samen met het verschuldigde stipendium, op dit moment € 10,-- in een gesloten envelop in de brievenbus van het parochiecentrum deponeren. U kunt geen intenties opgeven via de omschrijving bij de betaling bij de bank.
Ook kunt u misintenties telefonisch opgeven bij het parochiecentrum 0344-613701 alleen in de ochtend. Zie ook betalingen.

Ontmoetingsruimte.

In de ontmoetingsruimte ligt actuele informatie over kerk en samenleving.
Deze ruimte wordt ook gebruikt voor mededelingen uit onze parochie en over parochiële activiteiten.
Ook wordt hier regelmatig na de viering koffie gedronken.
Op die manier is dit een plaats om elkaar te ontmoeten.


Inloopkapel.

Van maandag t/m zaterdag is de Inloopkapel geopend van 09.00u. tot 17.00u. De ingang is naast de hoofdingang aan de linkerkant. U wordt hier in de gelegenheid gesteld om even tot rust te komen en/of een kaars aan te steken voor het beeld van de Heilige Maagd Maria en even te bidden. Naast het Mariabeeld ligt een intentieboek. Hierin kunt u uw gebedsintentie opschrijven. Deze intentie wordt dan bij de eerstkomende zondagsviering bij de voorbeden opgenomen.


Dopen in de kerk.

Normaal gesproken wordt er één keer per maand gedoopt.
Er zijn twee manieren waarop deze doopviering plaatsvindt.
  1. De doop is  opgenomen in een gewone zondagochtendviering om half elf. We dopen op deze manier drie kinderen maximaal tegelijk.
  2. De andere mogelijkheid is een speciale doopviering die op zondag na de gewone viering plaats vindt. In deze viering dopen we maximaal 4 kinderen tegelijk.
Van de doopouders wordt een duidelijke vorm van kerkbetrokkenheid verwacht. Daarom gaan aan een doopviering twee avonden vooraf die in onze parochie verplicht gevolgd moeten worden; het liefst zien we daarbij beide ouders twee keer aanwezig, maar het kan soms voorkomen dat een van beiden een avond niet kan. Eén avond beiden afwezig betekent dat de doop opschuift naar een andere gelegenheid. Dat klinkt hard, maar zowel voor de pastor die doopt als voor de andere ouders van de dopelingen is het nodig dat we geen vreemden meer zijn voor elkaar.
In twee gesprekken voorafgaand aan de doopviering leren ouders elkaar kennen. Ze horen van elkaar wat de doop voor hen betekent. Ook kunnen ze actief meedoen met het in elkaar zetten van de viering.
Ouders die hun kind willen laten dopen dienen dit tijdig op te geven. Dat kan telefonisch aan de  op de tijden dat de  bereikbaar is (zie informatie) of bij onderstaande contactpersoon.
In overleg kan gekozen worden voor één van de reeds vooraf ingeplande data.

Contactpersoon: mevrouw B. van der Beek; tel. 0344 - 632200


Trouwen in de kerk .Pastor Joset van Leeuwen geeft haar jawoord aan Gertjan de Pender

Trouwen is in de katholieke kerk een sacrament, een mysterievol teken dat Christus aan het werk is in twee gedoopten die elkaar in volle vrijheid het woord van trouw geven.
In het verleden bestond de voorbereiding uit een of twee gesprekken met de pastor die voorganger was bij de viering.
In onze Dominicusparochie hebben we daar een extra stap aan toegevoegd: twee avonden met enkele bruidsparen, een echtpaar van de werkgroep huwelijksbegeleiding en een van de pastors. Dat hebben we nu enkele jaren gedaan en we groeien toe - vanuit de ervaring van de laatste jaren - naar een nog weer iets andere opzet: een extra eerste informatieve avond, waarmee we drie doelen beogen:
  1. een bezinning op geloven in deze tijd: Als je voor de Kerk trouwt, dan geef je daarmee aan datje wilt horen bij de gelovigen. Er verandert veel in onze tijd, ook in ons als gelovigen. Hoe gaan we daar in deze tijd mee om en wat denkt de Kerk, wat denken de Kerken over geloven in deze tijd en over samen-kerk-zijn?
  2. informatie over de kerkrechtelijke aspecten van trouwen: Je zet je handtekening onder een juridisch document; dat doe je bij het burgerlijk huwelijk, dat doe je ook bij het kerkelijk huwelijk. Hoe kijkt de Kerk aan tegen de kerkrechtelijke aspecten van het huwelijk?
  3. informatie over de invulling van de liturgie van de huwelijksviering: Hoeveel ruimte is er voor eigen inbreng naast de rituelen die al vastliggen? Hoe besluit je of het vieren van eucharistie past bij jullie huwelijk of dat je beter een dienst van woord en gebed kunt hebben met de huwelijksbevestiging?
Dit is het programma van de eerste avond. Deze avond staat ook open voor mensen die er nog niet uit zijn of ze wel kerkelijk willen trouwen.
Hierna volgen dan de twee groepsavonden, waarin vier of vijf bruidsparen met het begeleidingsechtpaar en een pastor samen praten over relaties en wat je van elkaar verwacht, wat je ervoor wilt doen, waarom trouwen en wat is trouw?
De tweede avond gaat over geloof en je geschiedenis met geloof Hoe je erover kunt praten en welke band je hebt of wilt hebben met de kerk en wat jij te bieden hebt aan de gemeenschap. Waarom trouw je kerkelijk? Geeft dat iets extra's aan je huwelijk?
Daarna volgt de laatste voorbereiding met de pastor: Daarbij hoort het ondertekenen van de huwelijksakte en de samenstelling van de kerkdienst. Meestal vraagt dit ook een tweetal avonden, terwijl er voor het zoeken van gepaste schriftlezingen en liederen ook thuiswerk verricht moet worden.
Op de vooravond van de huwelijksdag neemt de pastor samen met het bruidspaar nog even de regie in de kerk door.

Al met al ben je dan een keer of zes in de weer geweest voor de voorbereiding van je huwelijksdag. Maar als dat de mooiste dag van je leven is ... dan mag je er ook iets voor doen!

Let op: van groot belang is dat bruidsparen zich op tijd melden. En dat is dus niet twee maanden van tevoren, maar dat vraagt eigenlijk bijna een jaar. Want die eerste avond wordt al ver vooruit gegeven.
Dus alle bruidsparen voor volgend jaar: meldt u zich nu al aan! En als u toekomstige bruidsparen kent, wijst hen dan op deze regeling.

Contactpersoon:    Diaken V. van der Helm, tel. 0345 – 512660, e-mail: diaken.vanderhelm@planet.nl


Eerste Heilige Communie.

Voor de Eerste Heilige Communie is een speciaal project opgezet dat heet "Samen op Weg". Pastors, leerkrachten van de R.K. basisscholen en leden van de werkgroep zijn hierbij behulpzaam.
Zie voor verdere informatie: Eerste Heilige Communie .


Vormsel.

In het laatste jaar van de basisschool, als de kinderen ongeveer 11 á 12 jaar zijn, is er voor hen de gelegenheid om het sacrament van het vormsel te ontvangen. De voorbereiding gebeurt in overleg met de ouders, (van wie een duidelijke vorm van kerkbetrokkenheid wordt verwacht), pastors en leerkrachten. De werkgroep vormsel zorgt voor de organisatie, het project, enz.
Contactpersoon: Pastor J.M. van Leeuwen, tel. 0345-512660, e-mail jmvleeuwen@yahoo.com
Voorbereiding vormsel: zie verder>>


Biecht

In de regel wordt in de Goede Week voor Pasen, op Witte Donderdag, de gelegenheid gegeven om te biechten. Dit wordt nader aangegeven bij de diensten voor die week.
Indien u op andere tijden wilt biechten, kunt u contact opnemen met Pastoor G. Zweers, 0345-512660


Ziekenzalving en uitvaart.

Zodra een parochiaan ernstig ziek is of komt te overlijden dient men z.s.m. contact op ten nemen met de . Dit kan telefonisch. Buiten de tijden dat het secretariaat bereikbaar is, is de telefoon doorgeschakeld naar de dienstdoende pastor of een vrijwilliger.

Het sacrament van de zieken

Meerdere mogelijkheden in de parochie

In onze Dominicusparochie hebben we de mogelijkheid om het sacrament van de zieken te ontvangen. Dat kan individueel, als de situatie ernaar is. Bijvoorbeeld als u voor een zware operatie staat, of als uw levenskansen ernstig bedreigd worden. Het sacrament is dan een teken waarin we vieren dat God op een bijzondere wijze bij ons is.

In de liturgie voor de ziekenzalving staat:
Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving
en door zijn liefdevolle barmhartigheid
u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest.

In de kerk kennen we naast de individuele ziekenzalving ook het gezamenlijk vieren van het sacrament van de zieken. Bij alle bedevaarten in Lourdes bijvoorbeeld wordt het sacrament toegediend aan wie het willen ontvangen.

Ook in onze parochie hebben we de mogelijkheid voor een gezamenlijke viering van de ziekenzalving.

Er zijn een paar mogelijkheden waaraan parochianen kunnen deelnemen:

- tijdens de parochiële ziekendag ergens in april in de gehoorzaal van het ziekenhuis. Dan vieren we eucharistie en tijdens deze viering zal ook het sacrament van de zieken worden toegediend. leder die erbij aanwezig is, kan het sacrament meevieren. Maar het hoeft niet.

- In Vrijthof bedienen we het sacrament van de zieken tijdens de eucharistieviering op 5 november 2008. Pater Robben is  voorganger en dominee Baars assisteert hem.

- Ook in Westlede zal het mogelijk zijn het sacrament van de zieken te ontvangen. Ook niet-bewoners van Westlede zullen eraan deel kunnen nemen.

Bij alle vieringen zijn mensen die wel en die niet aan de ziekenzalving deelnemen. Als u vorig jaar deelnemer was aan de ziekenzalving dan hoeft er niets in de weg te staan om dit jaar opnieuw het sacrament te ontvangen. Misschien lukt het ons als pastors om u tevoren persoonlijk te benaderen. Ook als dat niet gelukt is krijgt u bij elke viering de gelegenheid om te melden dat u deelnemer wilt zijn.

Wij wensen u dat het teken van Gods barmhartigheid u bijstaat met de genade van de Heilige Geest.

Begin van het jaar 2008 hebben de Nederlandse bisschoppen een brief geschreven over het sacrament van de zieken. Daarin schrijven ze onder andere:
In het sacrament van de zieken (of de ziekenzalving) mogen wij de Heer op een bijzondere wijze ontmoeten. Op dit sacrament is het woord van de Heer bij uitstek van toepassing: "Komt allen tot Mij die uitgeput zijn en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken" (Mt. 11,28). Christus geeft in het sacrament van de zieken zijn genadevolle troost en kracht aan zieken... Moge deze troost en kracht door allen ervaren worden.

Aad van Dijk, pastoraal werkerUitvaartviering

Zodra een parochiaan ernstig ziek is of komt te overlijden dient men z.s.m. contact op ten nemen met de . Dit kan telefonisch. Buiten de tijden dat de  bereikbaar is, is de telefoon doorgeschakeld naar de dienstdoende pastor of een vrijwilliger. Er zijn bij een uitvaartviering meerdere mogelijkheden. Het Walburgkoor is beschikbaar voor verschillende soorten vieringen. De juiste invulling vraagt overleg met de pastors.
Telefoon: 0344 - 613701.

Uitvaart in veelvormigheid

Vanaf 1 januari dit jaar heeft onze parochie afscheid genomen van 30 parochianen die overleden zijn.
Bij 15 van hen vierden we in de kerk eucharistie of communie.
Valt het u op als u dit leest dat er dus bij 15 uitvaarten vanuit onze parochie voor een andersoortige viering gekozen is dan een eucharistie- of communieviering? Waarom doen mensen dat? En hoe ziet zo'n andere viering eruit?

Waarom zoeken mensen andere vormen?

25 jaar geleden was dit ondenkbaar. En 50 jaar geleden ook, alleen was er toen een andere variëteit: eerste, tweede en derde klas! Met veel of weinig zwarte kleden en misschien wel 'drie heren'!
De kerk heeft in onze dagen voor veel mensen een andere betekenis dan 25 jaar geleden.
Een aantal mensen kiest ervoor om hun veranderde houding tot de kerk ook te laten meespelen in de vormgeving van de uitvaartviering. En dat ligt eigenlijk voor de hand. Begrafenisondernemers weten dat en horen dat van mensen. En hopelijk zijn ze in staat om er creatief op in te spelen. Ik hoop dus dat het niet zo gaat: "U heeft niet zo'n sterke band met de kerk? Nou, dan organiseren we toch iets buiten de kerk om." Liever zou ik zien: "de traditionele band met de kerk heeft voor u niet veel betekenis; wat zou de kerk, of het geloof of wat zouden mensen van de kerk nog voor u kunnen doen? Op welke manier kunnen zingevingrituelen een rol spelen bij het levenseinde."

Zonder dat het parochiebeleid is, kiezen dus al de helft van de mensen voor een viering met een ander karakter dan eucharistie- of communieviering. Dat komt voor sommigen omdat de band met de kerk en de kerkelijke praktijk van eucharistie of communie zo weinig sterk is, dat het als vreemd ervaren wordt nu wel ineens eucharistie te vragen. Als je alleen met Kerstmis nog te communie ging, dan kun je moeilijk zeggen dat je de communie zo mist.
En veel mensen die meevieren met een familie in rouw, hebben een flauwe band met de kerkelijke praktijk of zijn misschien wel hele goede kennissen, maar van een andere levensbeschouwing; dat kunnen redenen zijn om te zeggen: wel een uitvaart, en misschien ook wel in de kerk; (want dat blijft toch bij uitstek de plaats waar de parochiegemeenschap afscheid neemt van zijn dode leden;) maar dan in een viering van woord en gebed; en dat kan een prachtig geslaagde en aan de situatie van de familie aangepaste vorm van afscheid nemen zijn.

Hoe ziet zo'n viering eruit?

Een dienst van Woord en Gebed is een volwaardige viering; een aantal van de rituelen die mensen dierbaar zijn bij de uitvaart krijgen hier ook hun plaats: de zegening van de overledene achter in de kerk, de processie naar voren achter de koster met het kruis terwijl het koor of de schola het requiem zingt; het aansteken van de kaarsen rond de overledene door de naasten; de dienst van het Woord kan dezelfde invulling krijgen. Alleen na de collecte komt de dienst van de gebeden, met een uitvoeriger dankgebed voor de goede dingen uit het leven van de overledene; en daarna de voorbede, afgesloten met een gezamenlijk gebeden onze vader; en als een Ave Maria gevraagd wordt, dan is dit een bij uitstek geschikte plaats voor het koor om het Wees Gegroet te zingen als afsluiting van de gebeden. En na de gebeden komt op dezelfde wijze als bij eucharistie- of communieviering: de absolutie met wijwater en wierook. En natuurlijk ook het door sommigen als een hoogtepunt beleefde 'In paradijstuin' bij het uitgeleiden van de dode.
Als de viering ergens anders plaatsvindt, bijvoorbeeld in het rouwcentrum, dan wordt de orde van dienst meestal iets eenvoudiger; wel altijd begroeiing met wijwater en lichtritus, meestal slechts een schriftlezing, een korte overweging die de band legt tussen de schrifttekst en het leven van de dode, de voorbede, met het onze vader en de afsluitende absolutie.
Een structuur zoals hierboven vindt ook plaats als er gekozen wordt voor een dienst in het crematorium; wel altijd zegening van de overledene, schriftlezing, korte uitleg of toepassing en absolutie.

Er moet toch een mis zijn voor een overledene?

Er zijn missen voor iedere overledene! Als iemand overlijdt, dan wordt hij of zij genoemd bij een aantal van onze vieringen; bijv. op de donderdagochtend en in de zondagsviering. Als meer en meer het beleid gaat worden dat uitvaarten gevierd zullen worden zonder eucharistie, dan is het denkbaar dat er speciale zondagsvieringen komen - met eucharistie - waarin we uitdrukkelijk aandacht geven aan de overledenen van de afgelopen weken, die dan met naam genoemd worden en misschien ook met het ritueel van het ophangen van het kruisje aan de gedachteniswand achter in de kerk. Zodat iedereen kan weten: dit was een mis voor de zielenrust van onze dierbare overledene.
Zo zijn we als parochiegemeenschap serieus bezig met het afscheid nemen van onze doden op wijzen die passen bij de verscheidenheid waarin mensen leven en geloven.

Aad van Dijk, pastoraal werker

Uitvaart in de praktijk van onze parochie

Vroeger waren er uitvaarten eerste klas (met 'drie heren' en de kerk heel zwart aangekleed) en uitvaarten derde klas, waarbij het tijdstip van de uitvaart door de pastoor bepaald werd en de uitvaart zelf door de kapelaan of pater gedaan. Dat is veranderd. Iedereen heeft recht op dezelfde zorg en aandacht. Sinds enkele jaren proberen we in de Dominicusparochie zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de grote variëteit aan mensen en dus de grote variëteit aan geloofsbeleving. Daarbij hebben we rekening te houden met dat wat we als parochie kunnen aanbieden, en dat is minder priesterlijk gekleurd dan twintig jaar geleden. Als we nu kijken naar het afgelopen jaar (2007), dan zien we daarin hoe groot die verscheidenheid nu al is. Ik geef een overzicht van het afgelopen jaar. Er zijn 55 parochianen geweest waarvoor de parochie een uitvaart heeft verzorgd: 45 van hen hadden een uitvaartdienst in de kerk, 10 een dienst in de crematorium. De viering in het crematorium werd 8 keer door een parochiaan geleid, 2 maal door een pastoraal werker. De 45 diensten in het kerkgebouw hadden het volgende karakter: 14 vieringen van de Eucharistie, 14 vieringen van Woord en Communie, 17 vieringen van Woord en Gebed. Een eerste conclusie van dit aantal is dat er 28 keer een viering is waarin mensen te communie kunnen gaan en 17 keer geen communie. En als we de 10 vieringen in het crematorium meerekenen, dan komt dat aantal op 27 en is de verhouding dus ongeveer gelijk. Een andere optelling levert deze conclusie: 14 vieringen van de 45 waarin een priester voorganger was en 31 vieringen zonder priester. Met slechts één priester voor het gehele parochieverband kan dat ook nauwelijks anders; daar komt bij dat er in de Sint Dominicuskerk 11 keer een emeritus voorganger kon zijn, waarvan pastor Robben het merendeel voor zijn rekening kon nemen. Van de 31 vieringen waarin géén priester voorging, waren er 20 met een door de bisschop benoemde voorganger (pastoraal werker of diaken) en 11 vieringen werden geleid door een parochiaan. Dat kan de indruk wekken van een laag aantal, maar als het gaat over de betrokkenheid van parochianen dient u daar de 8 crematiediensten bij op te tellen en bovendien nog de vieringen in de kerk die gevolgd worden door een crematie en waar dan ook parochianen in meegaan en dat levert nog eens 8 vieringen op. Als we dat bij elkaar tellen komt dat tot een totaal van 27! Van de 55 uitvaarten in onze parochie hebben we bij 27 vieringen een beroep kunnen doen op parochianen als voorganger. Na hun stevige scholing hebben zij nu ook een flinke ervaring opgebouwd. Nog even iets over de verhouding begraven versus cremeren. In het afgelopen jaar lag dat dicht bij elkaar: 28 begrafenissen tegenover 27 crematies. Gelukkig staat het eigen parochiekerkhof nog steeds vooraan in de aandacht bij parochianen: van de 28 begrafenissen vonden er 21 plaats op het kerkhof aan de J.D. van Leeuwenstraat en 7 op het kerkhof aan de Papesteeg. Het is goed als u als parochiaan u ervan bewust bent hoe groot de variëteit is die uw parochie kan bieden als het in uw situatie 'eropaan' komt. En dus is het goed om erover na te denken wat u uw nabestaanden als uw wens ten aanzien van de uitvaart kenbaar wilt maken en dat ook met hen te bespreken of beschrijven, daarbij in het achterhoofd: voor zover het mogelijk is, want niet alles kan op elk moment, dat zal ook duidelijk zijn. Dus laat ook enige ruimte voor de parochie om met de uwen te zien hoe de invulling het beste kan geschieden.

Aad van Dijk, pastoraal werker