Actualiteiten


Inhoud:HULP&RECHT

Hulp&Recht, de kerkelijke instelling inzake seksueel misbruik in de RK Kerk, heeft kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen van de Commissie Deetman en wil deze op korte termijn met bisschoppen en religieuze oversten bespreken. Het bestuur van Hulp &
Recht trekt zich het stevige ordeel van de Commissie over de gang van zaken jegens slachtajïers zeer aan.
De Commissie Deetman concludeert dat Hulp&Recht dit jaar is overvallen door de stroom meldingen. De organisatie is daarop aangepast, hetgeen tijd en energie heeft gekost. Op dit moment zijn bijna 1850 meldingen gedetailleerd vastgelegd (zie www.hulpenrecht.nl), en ruim 250 klachten door 225 slachtoffers ingediend en in behandeling. De klachtencommissie is uitgebreid en heeft inmiddels een aantal recent ingediende klachten afgehandeld. Zorgvuldige afhandeling vergt evenwel tijd.
Via Hulp&Recht zijn op dit moment 12 juridisch adviseurs werkzaam. De organisatie kan een beroep doen op voldoende gekwalificeerde vertrouwenspersonen. Zij helpen slachtoffers bij het bepalen van een antwoord op de vraag wat voor hen de beste weg is naar erkenning van aangedaan leed. Alle bij Hulp&Recht betrokken medewerkers zijn zich bewust van het leed dat aan slachtoffers is aangedaan en doen hun uiterste best om hen bij te staan.
De taakstelling van Hulp&Recht heeft in het verleden tot problemen geleid die de Commissie Deetman helder signaleert. Hulp&Recht heeft in de afgelopen 15 jaar een weg gezocht en - onder meer in de nieuwe procedure die vanaf 1 januari 2008 geldt - gevonden. Een belangrijk vraagstuk blijft hoe op een goede wijze hulp kan worden verleend. Het bestuur van Hulp&Recht constateert in dit verband dat de Commissie Deetman een groot aantal inhoudelijke aanbevelingen doet, alsmede voorstellen om de organisatie en het werk anders te structureren. Het bestuur van Hulp&Recht is de Commissie Deetman dankbaar voor het zeer gedegen rapport dat er nu ligt en realiseert zich dat er grote inspanningen moeten worden verricht om de aanbevelingen te verwerken.
Vooruitlopend op het noodzakelijk overleg met bisschoppen en religieuze oversten, stellen de bestuursleden van Hulp&Recht hun functies ter beschikking om ruimte te scheppen en om de organisatie beter aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. Het bestuur blijft zich ondertussen volledig inzetten voor de slachtoffers van seksueel geweld.
Hulp&Recht blijft ook meldingen en klachten van slachtoffers opnemen en wijst op de mogelijkheid om dit via de website (www.hulpenrecht.nl) te doen. Daar staat nadere informatie en via de website kunnen vragen worden gesteld.WESTLEDE NAAR DE VIER GRAVINNEN:

een nieuwe uitdaging
U heeft er wellicht al over gelezen: in januari 2011 verhuizen de bewoners van ‘Westlede’ en van veel aanleunwoningen naar ‘de Vier Gravinnen’.
Een hele operatie, waar we ons met ons allen deze laatste maanden zorgvuldig op voorbereiden. Want, hoe zal het daar zijn? In elk geval heel mooi en ruim. Gelukkig nemen we veel goeds mee vanuit het oude gebouw. In de eerste plaats gaan er veel spullen mee, al
dan niet opgeknapt. Waaronder de prachtige Daalderop-ramen, waarover u al heeft kunnen lezen in de plaatselijke bladen. Bijna alle medewerkers gaan mee, en heel veel van onze onvolprezen vrijwilligers. Bekende gezichten die zullen helpen aan het nieuwe te wennen. Ook sommige gebruiken gaan mee. Zingen met Marius bijvoorbeeld en de zondagse morgenviering.
En vooral met het laatste zijn we erg blij. We hopen dit in de nieuwe setting op de huidige manier voort te kunnen zetten: deelname van onze bewoners aan vieringen voor iedereen; dus telkens oecumenisch, ingekleurd door de voorganger van de zondag, afwisselend r.-k. en protestants.
• Voor deze bijzondere -en voor bewoners en bezoekers- kostbare uurtjes zijn we op zoek naar wat meer vrijwilligers. Mensen die bewoners willen begeleiden van hun appartement naar de kerkzaal en eventueel terug.
• Maar ook vrijwilligers die bereid zijn eens in de zoveel tijd het kosterschap te vervullen.
• Bovendien zijn we naarstig op zoek naar iemand die ons kan helpen de liederen te projecteren op een scherm, zodat iedereen deze kan meelezen. Tot nu toe gebruiken we boekjes, maar dat bevalt maar matig.
• Tot slot zou een reserve-organist / pianist zeer welkom zijn ter vervanging van de huidige organist bij diens afwezigheid.
Wilt u een taak(je) overwegen, aarzel niet, maar neem contact op met ds. Aukje Jensma, geestelijk verzorger van Westlede. Zij kan u vertellen wat de taken inhouden, wat we van u verwachten.
En u weet, hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer de lasten van het vrijwilligersschap gedeeld worden en de vreugden gesmaakt.

Aukje Jensma,

geestelijk verzorger ajensma@westlede.nl


Dankwoord van Pater Robben

Van harte wil ik de vele mensen bedanken die mij begin oktober mondeling of schriftelijk hebben gefeliciteerd met het bereiken van de leeftijd der sterken. Allemachtig tachtig, het klinkt al zo voltooid en velen worden niet eens zo oud. Des te dankbaarder ben ik dat het ondanks het grote aantal jaren nog steeds redelijk goed gaat met me en dat ik nog regelmatig pastorale diensten mag verrichten.
Het parochiebestuur verraste me met het praktische cadeau van een mooie linnenkast voor het nieuwe appartement dat ik binnenkort mag bewonen. En vele parochianen hebben een geldelijke gift gegeven om mede de onkosten te kunnen dekken die een verhuizing met zich meebrengt.
Nogmaals iedereen heel veel dank daarvoor! In het volgende nummer van P.K. zal ik meedelen wanneer ik verhuis naar De Vier Gravinnen en wat daar mijn nieuwe adres zal zijn.
Tenslotte ben ik ook erg dankbaar dat door medewerking en geldelijke steun van velen het mogelijk is geworden om de drie gebrandschilderde ramen uit de gebedsruimte van Westlede over te brengen naar de entreehal van het nieuwe verzorgingscomplex van De Vier Gravinnen.

Pastor Bert RobbenKerk en seksueel misbruik

Je zult maar katholiek zijn deze weken. De afgelopen zes weken is onze rooms-katholieke kerk veel in het nieuws geweest en dat allerminst op een positieve manier. Vooral de commotie rondom de meldingen van seksueel misbruik door geestelijken heeft grote beroering veroorzaakt. Ik ben geschokt en verbijsterd over de vele verhalen van mensen die als kind en als tiener in de jaren vijftig en zestig zijn misbruikt op katholieke internaten. Daar valt heel veel over te zeggen. Dat het vooral om misbruik gaat in gesloten, hiërarchische, mannengemeenschappen en even goed voorkwam in andere internaten. Dat de media het uitmelkt tot op het bot. Maar daar gaat het niet om. Het is zoals bisschop de Korte het in zijn pastorale brief zegt: Het vuil in de straat van een ander maakt onze straat immers niet minder vuil. Wij katholieken moeten eerlijk naar onszelf kijken. Het vertrouwen van kinderen en tieners die opgroeiden en bescherming en geborgenheid verdienden is gruwelijk misbruikt ten behoeve van seks- en machtswellust van een aantal geestelijken. Tieners die het durfden te melden werden niet geloofd, en pas nu, vele jaren later gaat de beerput open.

Minstens zo schokkend is de wijze waarop de kerkleiding er destijds mee om is gegaan. Geestelijken die werden verdacht werden overgeplaatst, maar er was geen oog voor het verhaal en de zorg voor de slachtoffers. Dat dit past in een patroon waarop in de hele maatschappij destijds met schandalen werd omgegaan doet daar niets aan af. Er is meer aandacht geweest voor het imago van de kerk en een kans voor de betrokken geestelijken, dan voor de schade, soms ernstige schade die de slachtoffers hebben geleden. En daar moeten we ons rekenschap voor geven. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld onder leiding van de ( niet-katholiek ) Wim Deetman. Hoe heeft zoiets kunnen gebeuren? Wat zijn de processen geweest die maakten dat het zo gruwelijk fout heeft kunnen gaan? Verschillende deskundigen zeggen dat het vooral met macht te maken heeft en gebrek aan affectie, maar het onderzoek zal het uitwijzen. De waarheid moet naar boven komen, want: De waarheid maakt vrij ( Joh 8,33 ).

Mij schamen omdat ik katholiek ben. Ik had nooit gedacht dat het zou gebeuren en wellicht gebeurt dat met u. Mensen die u aanspreken op het feit dat u ‘bij die kerk hoort’. Zeker als u in een tijd opgegroeid bent waarin geestelijken op een hoog voetstuk stonden zult u verwarring hebben ervaren. Daar kun je moedeloos van worden. Als kerkleiders onhandig op de misstanden reageren helpt dat ook niet verder. Met verbijstering hoorde ik hoe kardinaal Simonis in een televisieprogramma zei ‘Wir haben es nicht gewust’, en daarmee voeding gaf aan de gedachte dat de kerkleiding er wel van wist maar niets deed. Een domme uitspraak, met plaatsvervangende schaamte door mij aanhoort.

En hoe nu verder? Ik hoop dat het leidt tot genoegdoening en zorg aan de slachtoffers en een grondige reflectie op gezag en macht. Ik hoop dat het leidt tot transparantie in beslissingen en een goede aandacht voor het omgaan met affectie. En wij, die soms moe zijn en vermoeid? Ik laat bisschop de Korte aan het woord:Wij leven in de Veertigdagentijd en concentreren ons op het lijden en sterven van Christus. De machten van het kwaad in deze wereld brachten Hem aan het kruis. Nog steeds staat het kruis in het leven van talloze mensen centraal. Ik denk vandaag allereerst aan de slachtoffers van seksueel misbruik maar ook aan vele anderen. Talloze trouwe gelovigen voelen de pijn van het misbruik in hun eigen lijf. Maar wij geloven dat het kruis niet het laatste woord heeft. Het licht van de Paasmorgen schenkt ons een nieuw perspectief. De Verrezen Heer is in ons midden en draagt het verdriet en de pijn met ons mee. In dat gelovig vertrouwen kunnen wij in onze geloofsgemeenschappen de navolging van Christus gestalte blijven geven.

Pastoor Zweers en pastoraal team
UITGENODIGD VOOR DE COMMUNIE

De afgelopen paar weken heeft de rooms-katholieke kerk naar aanleiding van verschillende gebeurtenissen de pers gehaald. Dat was geen positieve pers. Rond Carnaval gaf een pastoor in Reusel in een gesprek met de plaatselijke Prins Carnaval aan dat hij hem de communie niet wilde uitreiken omdat hij homoseksueel was en een relatie had. Deze weigering gaf aanleiding tot veel protesten en een openlijke demonstratie in de Sint Jan in Den Bosch.

Het pastorale team van onze parochie heeft er behoefte aan hierop te reageren. Als wij samen vieren is het Christus die ons samenroept en ons uitnodigt. Hij wil ons ontmoeten in woord en sacrament, in verhalen uit de bijbel en in de eucharistie. Wij mogen ingaan op die uitnodiging om Hem te ontmoeten door te luisteren naar Gods woord en zijn woord tot de onze te maken, en door deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Wie is uitgenodigd om deel te hebben aan de maaltijd? Ieder die gedoopt is en de verrezen Heer herkent in het breken van het brood. Ieder die door het water van de doop aangeven heeft een leven met Christus te willen leiden en Hem oprecht wil ontmoeten in de communie. Niets meer, maar ook niets minder. Vlak voordat wij ter communie gaan zeggen we: ‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.’ Het besef dat wij onvolmaakte mensen zijn geldt voor ons allen, maar voor ons allen geldt ook dat Christus’ aanwezigheid in de eucharistie helend mag zijn. Of er een belemmering is bij de individuele gelovige om echt ‘van de Heer’ te zijn laten wij over aan eigen eer en geweten.

Die belemmering is wat ons betreft niet het loutere feit of iemand homoseksueel is en zich in liefde en trouw verbonden heeft met een ander. Ieder, homoseksueel of heteroseksueel christen, die de Heer wil ontmoeten is van harte uitgenodigd om Hem te ontvangen.

Er zijn de afgelopen weken demonstraties geweest in kerken om de te kijken of men wel of niet de communie zou krijgen. Wellicht waren ze nodig om de zaken op scherp te zetten, maar ter communie gaan is op de eerste plaats een ontmoeting met de Heer en geen demonstratiemiddel.

Wij hopen en bidden dat onze geloofsgemeenschappen, maar ook onze rooms-katholieke kerk, herbergen mogen zijn of opnieuw mogen worden voor mensen die Hem zoeken. Een plaats waar ieder geborgen is, gezien is en niet louter gedoogd, maar van harte aanvaard.


Pastoor Zweers, namens het pastorale team parochieverband Heilige SuitbertusGeld voor restauratie kerken

TIEL/BUREN - De Dominicuskerk in Tiel en de Gregoriuskerk in Buren krijgen subsidie van de provincie Besturen van beide kerken kunnen daardoor snel met hun restauratieplannen aan de slag. De provincie heeft miljoenen toegekend, die vrijgekomen zijn door de verkoop van Nuon.
De Sint Dominicuskerk ontvangt 400.00 euro. Blijdschap bij Sylvia van IJzendoorn, vicevoorzitter van de parochie van de Dominicuskerk: "We kunnen nu aan de slag met de restauratie van het dak. We hadden al wel een spaarpot dankzij Vrienden van de Kerk, maar nu kunnen we onze plannen in handelen omzetten. Het is er slecht aan toe, er moest wat gebeuren."
De Burense Gregoriuskerk kan 350.000 euro tegemoet zien van de provincie. Voor voorzitter Leon van Treijen van de restauratiecommissie een geweldige opsteker. "De kerk is van 1886 en er moet heel veel aan gebeuren. Eigenlijk te veel om op te noemen. De banken worden vernieuwd, de ramen vervangen. Verder is de fundering niet goed. We willen oude schilderingen weer herstellen, dat is een zorgvuldig werk. Het is een prachtig oud kerkje, dat we graag weer in goede staat terugbrengen."

Uit de Gelderlander van 22 oktober

Het Alzheimer Café

Is in Tiel is op 8 september weer van start gegaan, onder leiding van Jan de Backer, in zorgcentrum WALSTEDE aan de Konijnenwal 48.
Elke 2e dinsdag van de maand om 19.00 uur komt er een ander onderwerp aan bod.
Er wordt begonnen met een inloop met koffie en thee en vanaf 19.30 uur houdt Jan de Backer een interview met een deskundige. Na de pauze kunnen aanwezigen vragen stellen en wordt er een discussie gehouden over het onderwerp van die avond. Ook wordt er uitleg gegeven over instanties als MEE Gelderse Poort en vertellen ervaringsdeskundigen hun verhaal.
Vanaf 21.00 uur kunt u napraten onder het genot van een drankje.
Meer informatie, ook over vervoer, bij Mozaïek Welzijnsdiensten, tel. 0344-611.566
Bron: De Gelderlander, 5-9-2009


PCI nieuws

Tiel, 22 september 2009
Aan de parochianen van de Sint Dominicusparochie te Tiel,

Geachte mijnheer/mevrouw,

Hierbij wil het parochiebestuur van de Sint Dominicusparochie samen met het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling ( PCI ) van Tiel u van het volgende op de hoogte stellen.
De PCI is een onafhankelijke instelling die rechtstreeks staat onder de verantwoording van het aartsbisdom Utrecht, en ten dienste  staat van de Tielse gemeenschap en gericht is op maatschappelijke activering. De PCI heeft sedert jaar en dag een eigen vermogen dat opgebouwd is uit legaten en schenkingen. Van de rente worden de jaarlijkse activiteiten financieel gesteund.
Binnen het bestuur van de PCI zijn er onregelmatigheden in de boekhouding geconstateerd die hebben geleid tot een ernstige verdenking van verduistering. Bij deze constatering is onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie. In het kader van het onderzoek kunnen er geen verdere mededelingen worden gedaan; echter het bedrag dat ontvreemd is bedraagt tussen de zeven en acht ton. Het mag duidelijk zijn dat deze fraude de PCI zwaar getroffen heeft en wij zijn ons bewust dat velen met ons zeer geschokt zullen zijn. Immers de Caritas is bedoeld voor het inlossen van sociale noden binnen de gemeenschap. Vooralsnog heeft de PCI alles in het werk gesteld om de schade te achterhalen en deze tot een minimum te beperken. Daarvoor is een strafrechtelijk en een civielrechtelijke procedure gestart. Tevens vindt er een forensisch onderzoek plaats door een accountantsbureau. In afwachting van de resultaten die wij voor het einde van het jaar verwachten vinden wij het noodzakelijk u in ieder geval van deze fraude op de hoogte stellen.
Wij hopen dat iedereen met deze informatie wijs weet om te gaan.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Marianne Matser, voorzitter PCI 0344-615341 na zes uur.


Met vriendelijke groet,

GJB Zweers, Pastoor Sint Dominicusparochie                         
JMW Matser, Voorzitter PCI   
SM van IJzendoorn, Vicevoorzitter parochie

Voedselbanken

Wellicht heeft u er wel van gehoord, misschien de serie met René en Natasja Froger op televisie gevolgd? Ook in Tiel kennen wij sinds 1 december 2006 een Voedselbank, waar momenteel zo'n 75 gezinnen gebruik van maken.
Even een feitje: rond de Kerst waren dit er nog 50!
Het steunpunt in Tiel heeft als werkgebied de volgende gemeenten: Tiel, Buren, Geldermalsen, Culemborg, Druten, West-Maas en Waal en Nederbetuwe. De Voedselbank opereert zelfstandig en werft locaal, met name verse, levensmiddelen. Verder worden zij van levensmiddelen voorzien door de centrale Voedselbank van de regio in Arnhem.

Wie komen er in aanmerking voor een pakket van de Voedselbank?
De pakketten van de Voedselbank zijn bedoeld als noodhulp aan personen/gezinnen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Denk aan mensen die tijdelijk geen inkomen hebben doordat zij hun baan verloren hebben en de uitkering nog niet rond is. Legio voorbeelden zijn er te noemen in alle lagen van de bevolking. Mensen die gebruik willen maken van de Voedselbank worden doorverwezen door een hulpverlener en moeten zich legitimeren en inzage geven in hun financiële situatie. Iedere drie maanden wordt opnieuw gekeken of men nog in aanmerking komt voor een pakket. De pakketten zijn dus niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Zeker in deze tijden van recessie kan de Voedselbank een ondersteuning zijn voor mensen in een (tijdelijke) moeilijke financiële situatie.

De werkzaamheden van de Voedselbank worden uitgevoerd door uitsluitend vrijwilligers en ondersteund door leveranciers van voedsel en sponsors. Natuurlijk moet de Voedselbank zich ook houden aan allerlei wettelijke voorschriften op het gebied van vervoer en opslag van voedsel, huisvesting, verzekering en dergelijke. Momenteel probeert de Voedselbank geld bij elkaar te sparen om in de toekomst haar producten gekoeld te kunnen vervoeren volgens nieuwe wettelijke normen.

Om het werk van de Voedselbank te ondersteunen, wordt er zondag 5 juli, vanuit de gezamenlijke diaconieën, een extra collecte gehouden. Doet u ook rnee in juli? De collecte wordt van harte bij u aanbevolen! Met vriendelijke groet, namens de gezamenlijke diaconieën van de kerken in Tiel,

Joëlla van der Breggen,


Wilt u meer weten over het werk van de Voedselbank, kijkt u dan op de website: www.voedselbank-tiel.nl of www.voedselbankarnhem.nl
Ook nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! 

Dagelijks Gebedskwartier

Vanaf 1 december 2008, de eerste maandag in de Advent, zal er in onze Dominicuskerk dagelijks een gebedsviering zijn. Een kort 'overdag-gebed' uit het getijdengebed van de katholieke kerk. Elke dag door de week van kwart voor tien tot tien uur, behalve op donderdag, want dan is er al de gebruikelijke viering om 9 uur.
We houden het gebedskwartier in de Dagkapel. (De zijdeur van de kerk bij de inloopkapel is dan open).
De mensen van de pastoraatsgroep zijn er om het gebed te leiden.
Het is een heel eenvoudige opzet: een korte openingsritus met het aansteken van een kaars, een hymne gesproken, drie psalmen afwisselend gebeden, een klein stukje schriftlezing, wat stilte, en een slotgebed. We hebben een aantal exemplaren van het 'klein getijdenboek' klaarliggen. Na afloop van het gebed is iedereen (die dat wil) welkom bij de koffie in het parochiecentrum. U kunt ook gewoon uw eigen weg weer gaan. Op deze manier willen we duidelijk maken dat we als kerk een voortdurend biddende kerk zijn. In het verleden hebben we altijd kunnen zeggen dat de zusters in het klooster naast de kerk die voortdurende gebeden voor ons hebben gedaan.
We hopen dat het de parochie goed doet om deze gebedsmomenten in ons midden te hebben.
Wees welkom bij ons gebed.

Pastor Aad van Dijk, pastoraal werkerUw eigen intenties

We hebben in de Sint Dominicuskerk twee intentieboeken. Het ene boek ligt in de Inloopkapel, en er wordt heel intensief gebruik van gemaakt. Er staat wekelijks zoveel in geschreven dat het onmogelijk is om dat bij de intenties in de viering op te nemen. We verwijzen er dan naar met de formule "En we bidden voor wat opgeschreven staat in de boeken: om verhoring van de hartenkreten". Het andere boek ligt op de lessenaar bij de kruisjes aan de gedachteniswand, maar wordt nu nauwelijks beschreven. Vanaf begin volgend jaar zal dat boek op de grote tafel liggen in de Ontmoetingsruimte naast de boekjes van de viering en kunt u uw intenties erin opschrijven. Onder de geloofsbelijdenis worden de beide boeken opgehaal door de acolieten en in de voorbede opgenomen door de voorganger. Zo komen de voorbeden dichter bij waar ze voor bedoeld zijn: de gebeden van het verzamelde volk.

Pastor Aad van Dijk, pastoraal werkerBerichten van het Parochiebestuur

We zijn er langzaam naar toegegroeid: per 1 januari 2011 is de samenvoeging van acht parochies in de West-Betuwe tot een Sint Suitbertusparochie een feit. Daarmee zit onze taak als bestuur van de Tielse parochie er formeel gezien op. Een goed moment voor ons als vrijwilligers om terug maar vooral om vooruit te kijken.
In de afgelopen periode hebben wij en de groep vrijwilligers die het (te) kleine PB met grondige adviezen over de restauratie van onze gebouwen en de uitbreiding van onze begraafplaats steunen, hard gewerkt om de Dominicusparochie voor te bereiden op de fusie.
Enerzijds wilden we de gebouwen goed achterlaten. Na goed sparen, het tij mee hebben en hulp van vele vrijwilligers, is onze restauratie in het nieuwe Dominicuskwaitier binnenkort een feit. Zowel van binnen als van buiten kan de ‘hardware’ er weer een
flinke tijd tegen. Anderzijds wilden we zorgen dat u de vorderingen van die samenvoeging kon volgen. Dat is zoals u heeft kunnen lezen allemaal niet zo simpel gegaan. Tezamen met onze pastoor Gerben Zweers hebben we u in PK en met twee parochie-avonden over
de weg naar die nieuwe parochie voorgelicht. In het nog steeds via onze website te benaderen fusiedocument zijn alle zaken die u en onze aandacht vragen opgenomen. Als Tielse bestuurders zijn wij tevreden over dit document.
Eigenlijk kan dat ook niet anders want de Tielse secretaris Frank Gubbels heeft hier heel veel werk voor verricht. Het fusiedocument bevat naast de nieuwe opzet van de parochie, een deel van onze Tielse kennis en ervaringen. U kunt daarin nalezen dat er voor de parochiaan of vrijwilliger op wat namen en begrippen na, ogenschijnlijk weinig in onze kerk gaat veranderen. Voor
de vrijwilligers met een bestuurlijke taak zijn de veranderingen groter. Tot slot heeft Sjacco Freriks als onze penningmeester afgelopen maand het omvangrijke samenvoegingsdossier dat inzicht biedt in al onze financiële en contractuele zaken, afgerond. Overigens wijs ik nog op een recente PK waarin onze pastoor meer over die financiële regelingen in de nieuwe parochie heeft
verteld. Een belangrijke zaak is helaas nog niet afgerond: het onderbengen van onze begraafplaats (tezamen met die van andere parochies) in een kerkelijke stichting.
Achteraf kunnen we constateren dat het bericht van de bisschop om de bestaande samenwerking tussen de parochies in de West-Betuwe om te zetten in een fusie, onze Tielse geloofsgemeenschap niet al te zeer beroerd heeft. Dat is op andere locaties in ons
samenwerkingsverband heel anders gelopen. Er zijn daarom in de stuurgroep en bij bijeenkomsten veel diepgaande en emotionele discussies gevoerd tussen het bisdom, de betrokken bestuurders en parochianen.
Samenvoegingen (fusies) zijn immers nooit gemakkelijke processen, óók niet in de Kerk. Juist daar hebben we altijd te maken met zeer betrokken mensen die staan voor ‘hun’ plaatselijke geloofsgemeenschap met specifieke culturen. Men wenst dat dan niet zo maar op te geven.
Mensen zijn ook vaak al vele jaren actief in de vertrouwde parochie. Nog steeds zijn er medegelovigen die zich niet kunnen vinden in de fusie maar het was (en is) een onomkeerbare weg. Ik spreek de hoop uit dat we die weg nu samen verder gaan afleggen, elkaar bij de hand nemen en zeker aandacht hebben voor hen die het nog steeds moeilijk hebben met de nieuwe situatie.
Toch verontrust ons als huidig bestuur het in de vorige alinea genoemde ontbreken van die emotie. Materieel zijn de zaken in Tiel goed op orde maar hoe zit het met het zorgdragen voor een ‘levende’ geloofsgemeenschap?
Daarover hebben we veel zorgen. Als te klein PB hebben we door het ontbreken van (drie van de vier) voorzitters van beraden te weinig aandacht kunnen geven aan onze vele vrijwilligers. Het is niet voor niets dat we in het fusiedocument een dik (Tiels) hoofdstuk op hebben laten nemen over het zorgen om en zorgen voor die vrijwilligers. Die theorie moet in de praktijk ingevuld
worden: aandacht voor en met elkaar. Maar we constateren dat velen in de parochie helpen maar dat slechts weinigen daarbij voortrekker willen zijn. Ook in de nieuwe parochie hebben we immers behoefte aan mensen die taken organiseren, die onderling de
activiteiten afstemmen, die met de pastores initiatieven ontplooien, die communiceren en die ‘hun’ groep vrijwilligers de aandacht geven die deze verdient. Er is echter momenteel slechts één vrijwilliger die vanaf 1 januari Tiel wil vertegenwoordigen bij de beraden binnen de Suitbertusparochie en die leiding wil geven aan de groepen vrijwilligers die liturgisch actief zijn. Dat is niet
goed voor onze vitaliteit.

Ook op bestuurlijk gebied zijn we nog steeds op zoek naar mensen die onze locatie Tiel door willen laten draaien. De locatieraad maakt lokaal de zaken mogelijk en geeft straks de Tielse behoeften door aan het centrale parochiebestuur. We moeten straks door hen gehoord en gezien worden! Zij immers bepalen of onze (extra) behoeftes en (nieuwe) wensen vervuld worden. Wie zijn straks die gezichten en stemmen van de Dominicus? We weten dat we dit al eerder op deze plaats hebben gevraagd maar de tijd begint te dringen. Gelukkig zijn Gert Blommestein als penningmeester en Bert Spaan voor gebouwenbeheer bereid om hun deel van deze taken van de locatieraad op zich te nemen. Maar de groep is nog verre van compleet. Wie gaat hen met zijn/haar talent versterken? Concreet vragen we om een voorzitter, een secretaris en coördinator vrijwilligers. Vanaf deze plaats wens ik de leden van de locatieraad alvast succes toe en ik hoop dat zij evenals wij op uw steun mogen rekenen.
In een volgend PK-nummer stellen zij zich aan u voor.
Wellicht had u zich dat iets minder gerealiseerd maar ook de PCI van onze Dominicusparochie ‘verdwijnt’ en gaat op in de nieuwe PCI van de Suitbertusparochie. Deze organisatie blijft de eerste jaren de eerder afgesproken activiteiten op de locaties ondersteunen. Ondanks alle perikelen van het afgelopen jaar, mochten we als parochiebestuur ook dit jaar van onze collega-bestuurders van de PCI een mooie bijdrage ontvangen om extra diaconale activiteiten mogelijk te maken. We zijn hen daarvoor zeer erkentelijk en wij wensen hun veel succes toe bij hun nieuwe vrijwilligerstaken.

Ik concludeer dat op dit moment een goede basis voor de toekomst is gelegd. Het is aan ons allen om hier zorgvuldig mee om te gaan. U en ik, we dragen hiervoor allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. In woord en gebaar naar elkaar en naar de Suitbertusparochie. Laten we deze verantwoordelijkheid vanaf de eerste dag nemen en gezamenlijk onze gemeenschap vitaal houden.
Vanaf deze plaats wil ik mijn collega-bestuurders Frank, Sjacco en Marita bedanken voor hun inzet, toewijding en collegialiteit. Het was fijn samenwerken met jullie. Heel veel dank daarvoor. Ook een welgemeend woord van dank aan u als parochianen. Bedankt voor het vertrouwen dat u ons gaf. En voor uw kritische noot die ons scherp hield. We blijven elkaar ontmoeten. Het is daarom geen
afscheid maar tot ziens, tot zondag of anders tot gauw.

Met hartelijke groet, namens het parochiebestuur,

Sylvia van IJzendoorn-Dikker,

vicevoorzitter


Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening


Op 1 november 2004 ging het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening Tiel van start. Het Meldpunt komt tot stand door de samenwerking tussen een groot aantal vrijwilligersorganisaties, Zorgcentra, Vrijwilligerssteunpunt (Mozaïek), de gemeente Tiel en Kruiswerkservice Rivierenland.

Het Meldpunt is bedoeld voor mensen die vrijwillige hulp nodig hebben, maar ook voor mensen om hen heen die “mantelzorg”geven. Beide groepen kunnen er terecht met vragen over het aanbod en de bereikbaarheid van de vrijwillige hulpdiensten van organisaties binnen zorg en welzijn.

Een concreet voorbeeld: Mevrouw Kreek ligt in een verpleeghuis. Haar mantelzorger (dochter) wil drie dagen in de herfstvakantie met haar kinderen op stap om er even tussenuit te gaan. Ze belt het Meldpunt op met de vraag of iemand haar kan “vervangen” tijdens haar afwezigheid om haar moeder te bezoeken. Vervolgens gaat Meldpunt met deze hulpvraag op zoek naar een passend aanbod  bij de vrijwillige hulpdiensten in Tiel. De telefonische medewerker van het Meldpunt belt de mantelzorger van mevrouw Kreek op met een antwoord.

Ook is het Meldpunt bereikbaar voor professionele instanties die vragen hebben over aanbod van vrijwillige hulpdiensten in Tiel.

Het Meldpunt is vanaf dagelijks telefonisch bereikbaar via de Zorgcentrale Rivierenland (0900-8433). Bellers worden in contact gebracht met een telefonisch medewerker die zicht heeft op de vrijwillige hulpdiensten van vrijwilligersorganisaties èn professionele organisaties in de gemeente Tiel. Deze medewerker kan daarom de gewenste informatie of een advies geven.
Uitgangspunt is dat de klant slechts één keer hoeft te bellen, waarna er altijd een antwoord op komt, onmiddellijk of binnen een redelijke termijn.
Door deze werkwijze wordt het aanbod en de bereikbaarheid van de vrijwilligersorganisaties beter, sneller en toegankelijker voor alle betrokkenen. Op deze manier ontstaat er ook één centraal punt waar direct de afstemming/bemiddeling plaatsvindt van vraag en aanbod van vrijwillige hulpdiensten.

Het Meldpunt werkt met telefonische medewerkers op vrijwillige basis. Zij worden in hun werk ondersteund door projectcoördinator Ferda Arslan. Het Meldpunt is nog op zoek naar enthousiaste en gedreven telefoonmedewerkers die minimaal een dagdeel per week  telefonisch spreekuur willen draaien.

Voor vragen, opmerkingen of informatie over het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening kunt u contact opnemen met Ferda Arslan (projectcoördinator).
Het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening is bereikbaar via de Zorgcentrale Rivierenland tel. 0900-8433 (10 cent per minuut)Missie gaat voort

Missie houdt nooit op. Missie is van alle tijden, ook van de huidige tijd. Missie gebeurt niet alleen dáár, onder mensen ver van ons, maar ook onder mensen hier, in eigen land. En het is niet alleen een zaak van Nederlandse missionarissen, maar ook bijvoorbeeld van de mensen in Afrika. Dat is de ervaring van de Zusters Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika, beter bekend als de 'Witte Zusters'. In het boekje 'Afrika: een zegel op mijn hart' getuigen zij van hun missie.
Terugkijkend op de periode waarin zij de leiding had over een nog jonge Afrikaanse congregatie in Tanzania vertelt Witte Zuster Johanna van Lieshout: 'Ik heb er geen spijt van dat wij als Witte Zusters ons zo hard hebben ingespannen voor de stichting van Afrikaanse congregaties. Ik deelde volledig de visie van onze stichters en van de bisschoppen in Afrika dat het Afrikaanse kerkvolk recht heeft op eigen religieuzen.
Wij waren daar niet voor onszelf. Toen die lokale congregaties bloeiden, heeft ons instituut de deuren opengezet voor Afrikaanse vrouwen. Dat nu Afrikaanse vrouwen, zoals wij missionaris worden, vind ik fijn.
Het is een bevestiging van Afrikanen dat ons leven de moeite waard is. De stichting van religieuze instituten in Afrika heb ik nooit gezien als een voortzetting van onze missie. Het was onze plicht om voor vrouwen die dit wensten, de weg naar het religieuze leven te openen.
Als we spreken over het voortzetten van onze missie, dan ligt die taak in de handen van de bevolking in Afrika. Missie is nooit afgelopen. Uitwisseling onder mensen over alle grenzen heen die ze vaak zelf hebben opgetrokken, is steeds weer en overal aan de orde. In Afrika, zoals bij ons, gaat missie voort.