Raad van kerken Tiel
De Raad van Kerken in Tiel is een interkerkelijk platform waarbinnen afstemming plaatsvindt met betrekking tot gezamelijke diaconale taken zoals de zorg voor asielzoekers, het inloophuis, hulp aan minderbedeelden, etc. Ook vindt er periodiek overleg plaats tussen de Raad van Kerken en het Gemeentebestuur van Tiel. De laatste activiteit is door de Raad van Kerken is het ontwikkelen van een rubriek "De Ziel van Tiel" op de plaatselijke TV-zender waarin elk weekend bij toerbeurt een pastor of dominee een praatje houdt.

Aan de Raad van Kerken nemen deel: de r.-k. parochie van Tiel, de Hervormde Gemeenten van Tiel, Wadenoijen en Drumpt, de Gereformeerde Kerk in Tiel, de Lutherse Gemeente en de Molukse Kerken.

De specifieke aspecten waar de Raad van Kerken zich mee bezig houd zijn de volgende:


Secretaris: Dhr. W.G. Elgersma, tel. 0344 - 618446


Historie van de Raad van Kerken in Tiel

Sinds 1963 bestaat er een regelmatig overleg tussen de voorgangers van de Tielse kerken. Uit dit 'Pastoresconvent' ontstond in 1969 het initiatief om te komen tot de oprichting van een Raad van Kerken in Tiel. In 1971 werd deze Raad van Kerken daadwerkelijk opgericht. In de huidige Raad van Kerken Tiel werken de volgende kerken samen: de Hervormde Gemeente Tiel / Wadenoijen de Rooms Katholieke Dominicusparochie Tiel de Gereformeerde Kerk Tiel de Hervormde Gemeente Drumpt de Evangelisch-Lutherse Gemeente Tiel de Moluks Evangelische Kerk Tiel.

In het verleden nam de Tielse Raad van Kerken talrijke initiatieven op die terreinen, waarop kerken zich gezamenlijk naar buiten kunnen presenteren. Zo is de Raad van Kerken actief in de contacten met de Turkse en Marokkaanse Moslimgemeenschappen in Tiel. Ook heeft de Raad van Kerken in het verleden met succes bij de burgerlijke gemeente Tiel gepleit voor een humane omgang met uitgeprocedeerde asielzoekers. Voorts heeft de Raad het initiatief genomen dat geleid heeft tot de oprichting van het Platform Armoede Tiel, een platform dat wil opkomen voor de belangen van mensen met een minimuminkomen. Verder bestaan er een nauwe banden tussen het Tielse lnloophuis en de Raad van Kerken Tiel. Een vast terugkerend kerkelijk hoogtepunt is de jaarlijkse oecumenische kerkdienst in januari tijdens de'Week van gebed voor de eenheid van de christenen'.

Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Tiel functioneren drie werkgroepen:
  1. de werkgroep Vorming en Toerusting Deze werkgroep stelt het jaarlijkse programma samen voor vorming en toerusting van en voor de aangesloten kerken, zoals gesprekskringen, lezingen, etc. Daarbij wordt bijvoorbeeld nauw samengewerkt met de Tielse Bibliotheek en het Streekmuseum
  2. de werkgroep Eredienst en Liturgie Deze werkgroep houdt zich bezig met mogelijkheden en vormen voor gezamenlijke vieringen van de aangesloten kerken. Aansprekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld de kerkdienst tijdens het Jazzweekend en de prachtige viering tijdens Roze Zaterdag die dit jaar in Tiel plaats vond.
  3. de werkgroep Diaconieën en Parochiële Caritas Instelling Deze werkgroep heeft onder andere het beheer over het lnterkerkelijk Huipfonds Tiel (IHT), dit fonds is opgericht om acute financiële nood te lenigen bij mensen die geen beroep op andere instanties kunnen doen.
De Raad van Kerken Tiel bedient zich ook van het medium televisie, ieder weekend wordt onder de noemer "De Ziel van Tiel" een gefilmde meditatie uitgesproken door één van de pastores van de Tielse kerken. Deze meditatie is te zien op StadsTV Tiel en wordt, zo is gebleken, veel bekeken.
Kort samengevat streeft de Raad van Kerken Tiel het volgende na: dat wij elkaar als Christenen (gelovigen) ernstig nemen; dat wij, zonder ontrouw te worden aan onze eigen overtuiging, samen gaan doen, wat we samen kunnen doen.

Watze Elgersma, secretaris Raad van Kerken Tiel.Het Inloophuis

Het inloophuis is een plaats, waar iedereen die gezelligheid zoekt of een praatje met anderen wil maken, vrij kan binnen lopen.
De organisatie berust bi j de Raad van Kerken in Tiel.
Het adres is: Kerkplein 1 (naast de St. Maartenskerk).
Openingstijden: iedere middag van 12.00 tot 16.00 uur.
Beroepskracht: Dhr. T. de Bruijn, tel. 0344 - 622733
e-mail: inloophuis.tiel@gmail.com


Berichten uit het Inloophuis


Om te beginnen
Alle feestdagen zijn weer achter de rug. Een leuke foto in 'De Gelderlander' van ons kerstdiner. We vierden het kerstfeest met 27 gasten. En dat allemaal ondanks de gladheid. Die gladheid in deze winter heeft er overigens wel voor gezorgd dat er over het algemeen wat minder bezoekers zijn gekomen. Sommigen meldden zich telefonisch af! De kerststukjes hebben in de vier kerken waar ze verkocht zijn 400 euro opgebracht. Ook dit jaar hebben onze inlopers weer een fantastisch kerstpakket gekregen dankzij de Lions Club.

Evert
Op 18 december 2010 is Evert Ketz overleden. Hij was al enige tijd opgenomen in het Hospice Vrijthof Tiel. Evert is vele jaren een bijzondere gast geweest van het Trefpunt Ouderen Tiel (= T.O.T). Zij bezoeken het Inloophuis op de maandagmorgen en de donderdagmiddag. Een aardige man die ik in zomer en winter nooit kousen of sokken heb zien dragen. Je moest ook heel veel moeite doen om hem uit zijn jas te praten. Dat kon wel een paar minuten duren. Hetzelfde gold voor zijn pet. Hij was altijd wat op zichzelf, maar met mensen die hij kende maakte hij graag een praatje. Met de dochter van vrijwilliger Abdul heeft hij drie maanden enthousiast gedamd, toen zij bij ons stage liep. Er is in besloten kring afscheid van hem genomen en zijn lichaam is in overeenstemming met zijn wens ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap. Wel is er op 5 januari 2011 een herdenkingsdienst geweest in de Dominicushofkapel (de kapel in het voonnalige klooster) en daarbij waren we met enkele mensen uit het Inloophuis aanwezig. Evert is 65 jaar oud geworden.

Tenslotte
Marian Zoetekouw is gestopt als diaken in Drumpt na acht jaren. Gelukkig is ze nog wel vrijwilligster in het Inloophuis. Ze gaf me onlangs onderstaande tekst die ik hierbij graag afdruk als een ode aan haar en alle andere vrijwilligers.

Vrijwilliger zijn
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enig doel
Voorjezelf en de ander
Een goed gevoel


Ton de BruijnOecumene binnen de Tielse Kerken

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is binnen de kerken een beweging ontstaan die streefde naar de terugkeer van de eenheid van de christenen. De laatste zondag van januari is speciaal hier aan gewijd.  De doelen waren hoog gesteld en de verwachting was dat het er eens van zou komen maar de ontwikkelingen gingen langzaam en uiterst moeizaam. Niet alleen de wereldomvattende obstakels en de terughoudendheid van het Vaticaan inzake nieuwe ontwikkelingen maar ook de plaatselijke tradities en historie spelen een rol. Er komt soms nog veel oud zeer naar boven bij de ontmoeting met andere kerken, of zoals een parochiaan dat onlangs nog zei bij het uitgaan van een oecumenische dienst in de Dominicus: "Nu zijn ze binnen, straks nemen zij de macht over".

In april 2001 is een nieuwe inpuls gegeven aan het oecumenisch proces in Europa door de Raad van Europese Bisschoppenconferenties en de Conferentie van Europese Kerken.
Dit heeft geleid tot de Charta Oecumenica een handvest voor groeiende samenwerking van kerken in Europa.

In dit handvest is door alle aangesloten kerken de gemeenschappelijke verplichting tot dialoog en samenwerking aangenomen.
Hieruit vloeien de volgende verplichtingen voort: Via de Tielse Raad van Kerken proberen de verschillende aangesloten kerkgemeenschappen op plaatselijk niveau invulling te geven aan de verplichtingen van het handvest.
Een belangrijke uitdaging voor de nabije toekomst is het wantrouwen die er nog steeds tussen de bevolkingsgroepen bestaat, weg te nemen.
Er zal moeten worden uitgelegd dat het geenszins de bedoeling is om de eigen identiteit op te geven of de eigen traditie overboord te zetten terwille van de eenwording.
In het pastorsoverleg is afgesproken dat een oecumenische dienst zal worden gehouden in de traditie van de kerk waarin de dienst wordt gehouden. Op deze wijze kan wederzijds de specifieke gebruiken van die kerkgemeenschap worden ervaren en gewaardeerd. Zo hopen we te gemoet te komen aan het handvest daar waar het gaat over "samen". Wij praten hier niet over "eenwording". Dat blijft voolopig toekomstmuziek.

Jan Keek,

Vertegenwoordiger van de r.-k. parochiegemeenschap bij de Raad van Kerken in Tiel

Wilt u de volledige tekst lezen van Charta Oecumenica ga dan naar www.raadvankerken.nl en zoek onder "publicaties"

Interreligieuze activiteiten van de Raad van Kerken

Met één hand kun je niet klappen!
Een rare ‘kop’ boven een stukje, maar met een beetje uitleg misschien toch niet zo gek. Het gaat hier om een Turks spreekwoord, dat zoveel betekent als: wil je wat wilt bereiken, dan kun je het beter samen doen, want met twee handen kun je wél applaudisseren.

Dat bewijzen de Raad van Kerken Tiel en het bestuur van de (Turkse) Ahmet Yesevi Moskee op woensdag 17 december 2008. Zij ontmoeten elkaar in één van de zalen van de kerk aan de Schaepmanstraat. Het wordt een bijzonder goed en zinvol gesprek. Toegegeven, we zijn geen vreemden voor elkaar, we komen elkaar tegen in de straten van Tiel, maar daar leven we toch wel vaak langs elkaar heen. Van echte ontmoeting is in de praktijk nauwelijks sprake.

Van tijd tot tijd lopen we elkaar tegen het lijf, bij de jaarlijkse Iftar-maaltijd in de Turkse moskee, aan het eind van de Ramadan. Of bij de themabijeenkomsten van ons onvolprezen Streekmuseum, in het kader van Voedsel, Religie en Rituelen. En steeds zeggen we: daar moeten we meer mee doen, want er is meer dat ons samenbindt, dan dat ons scheidt. En inderdaad, de samenbindende factor is het geloof, gebaseerd op de Islam of op het Christendom. Maar ja, het komt er zelden van…

Wij slaan dus de handen ineen en met ingang van 2009 gaat u daar ook iets van merken, want de kerken en de moskee hebben grootse plannen. Meer betekenen voor de plaatselijke samenleving en minder naar binnen gericht. Misschien wordt de volgende Iftar-maaltijd wel gehouden in de St Maartenskerk, zou zo maar kunnen! En iedere Tielenaar is welkom, stel je eens voor dat de kerk helemaal vol zou zijn!

Natuurlijk zijn er vragen, wat zijn jullie gebedsrituelen én wat betekenen Kerst en Pasen voor jullie, wat is het verschil tussen de Bijbel en de Koran? Ook minder religieuze zaken komen aan de orde, zoals de positie van de vrouw. Daar gaan we het uiteraard over hebben. En dan moet er een werkgroep worden samengesteld… de Raad van Kerken heeft twee kandidaten: jawel, twee mannen. Het bestuur van de Ahmet Yesevi Moskee komt ook met twee kandidaten: een man en een vrouw!!! Wie is er nu geëmancipeerd?

Als de voorzitter van de Raad van Kerken Tiel, ds. Jaap Huttenga, de (officiële) vergadering sluit gaat niemand meteen naar huis, in groepjes van drie, vier mensen wordt er nagepraat. Dan blijken (taal)barrières vaak minder groot en nemen onze gasten nog een stukje van het Kerstbrood, van de banketstaaf of happen nog een Kerstkransje weg. Want dat hebben wij weer van hen geleerd, je komt meer van elkaar te weten, als je samen gaat eten.

Wordt zeker vervolgd....