PAROCHIEVERBAND WEST-BETUWE

Nieuws en informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot het parochieverband

Klik hier voor contactadressen met de andere parochies uit het parochieverband


Oktober 2010

OP WEG NAAR DE SAMENVOEGING (IV)

Het is al enige tijd geleden dat we verteld hebben over de samenvoeging van acht parochies tot een parochie heilige Suitbertus. Het is goed om u verder bij te praten over de aanstaande samenvoeging. De afgelopen maanden zijn de leden van de stuurgroep, dat zijn de vicevoorzitters van de verschillende parochies, druk bezig geweest met het voorbereidende werk van de samenvoeging. Daartoe is in onderling overleg een fusiedocument samengesteld. In dat fusiedocument is een tijdsplan opgenomen van de beslissingen die genomen moeten zijn en van het werk dat moet zijn verricht om de samenvoeging tot stand te kunnen brengen. Met name secretaris Frank Gubbels heeft daartoe veel werk verricht. Zaken die veel tijd en aandacht vragen zijn de financiën. Voor de samenvoeging moet een volledige inventarisatie plaatsvinden van het roerend en het onroerend goed. Het gaat hierbij om landbouwgronden, huizen, kerkgebouwen en inventaris. Deze goederen moeten op een gelijke manier gewaardeerd worden. Het kerkelijk kunstbezit gaat ook geïnventariseerd worden. Dat is vaak al jarenlang niet gebeurd. Iedere parochie heeft ook beleggingen. De staat van deze beleggingen en de duur ervan worden geïnventariseerd. Dat is een tijdrovend werk en wordt gecoördineerd door Hans Verhoef. In de nieuwe parochie zullen de financiën decentraal geregeld worden. Dat betekent dat de invoering van facturen en de betaling van datgene wat lokaal nodig is, ook lokaal gebeurt. Levend geld, dat is geld door collecties, vieringen, giften en Kerkbalans komen ten goede aan de plaatselijke geloofsgemeenschap. Iedere geloofsgemeenschap zal ook een eigen secretariële ondersteuning houden als die aanwezig is, gecombineerd met gastheer-/gastvrouwschap. Dat neemt niet weg dat er een centraal secretariaat ingericht zal worden. Met name de overgang van de ledenadministratie naar het systeem Navision biedt die mogelijkheden. De centrale vraag bij deze voorbereidingen voor de samenvoeging is: Wie gaat dit uitvoeren?

We zijn enkele maanden op zoek geweest naar bestuursleden voor de nieuwe parochie Heilige Suitbertus. We zijn ook gelukkig dat we ze gevonden hebben. Er is zo breed mogelijk gezocht in ons parochieverband naar kandidaten, die hun kwaliteiten kunnen inzetten voor de parochie. Dat is wat anders dan het zoeken naar kandidaten op basis van vertegenwoordiging; het is dus niet zo dat iedere geloofsgemeenschap vertegenwoordigd is in het nieuwe parochiebestuur. Voor sommige geloofsgemeenschappen is het al een hele opdracht om de locatieraad (de opvolger van het plaatselijke parochiebestuur) bemenst te krijgen. Het nieuwe parochiebestuur bestaat uit de voorzitter (pastoor Zweers), een vicevoorzitter, penningmeester, tweede penningmeester, secretaris, gebouwenbeheerder, vrijwilligerscoördinator en een personeelsfunctionaris. Dit zijn allemaal vrijwillige bestuursfuncties. Voor iedere functie is een kandidaat gevonden, behalve voor de personeelsfunctionaris. In een volgende berichtgeving zullen we u daar meer over vertellen.

In de opmaat naar de samenvoeging denken we ook over activiteiten om de binding tussen de acht geloofsgemeenschappen te versterken. Dit zou een speciale Suitbertusdag kunnen zijn of een bedevaart naar Kaiserswerth, waar de heilige Suitbertus ligt begraven. Een van de dingen die ons samenbindt hebben we al gereed: een eigen logo. Wena Brussaart, parochiane met een eigen ontwerpbureau, heeft voor ons een logo ontworpen.

Logo Suitbertus-Parochie

Het is gebaseerd op de heilige Suitbertus. De heilige Suitbertus heeft als gezel van de heilige Willibrordus het geloof in de Betuwe verkondigd. Hij stichtte een kerkje in Buurmalsen en stierf in 713. Op afbeeldingen is hij afgebeeld met een achtpuntige ster. De ontwerpster zegt er zelf over: "Het idee achter het gekozen ontwerp is 'falling in love', zowel metaforisch als letterlijk in de liefde voor God vallen. De basis van het logo is de achtpuntige ster - symbool van het samenkomen van de 8 parochies met een kruis als achtergrond - symbool van het christendom. De achtpuntige ster is ook het symbool van de Heilige Suitbertus. Zijn moeder had, toen zij in verwachting was, een visioen van een ster aan de hemel, waarvan de stralen tot in Duitsland en Frankrijk reikten. De ster daalde neer op haar bed en schreeuwend van schrik werd zij wakker. Zij heeft de plaatselijke bisschop Aidan gevraagd om de droom uit te leggen. De bisschop zei, dat de droom voorspelt dat ze een zoon ter wereld zal brengen, die door zijn heiligheid een groot deel van de wereld zal verlichten. Daarom is de ster van het logo als een stralende ster afgebeeld. Als je aandachtig naar de ster kijkt, merkje dat de ster echt leeft / beweegt. Je wordt als het ware naar het hart van de ster toegetrokken, je valt bijna in het hart. De gekozen dieprode kleur is de kleur van liefde met als symboliek dat je door de liefde voor God wordt aangetrokken".

Pastoor G.J.B. Zweers


Januari 2010

PASTORAATSGROEP WEER OP STERKTE

We zijn heel blij u te kunnen vertellen dat de pastoraatsgroep weer op sterkte is. Ruim een jaar was Willy Koemans door gezondheidsredenen niet in staat om actief mee te werken, maar op de achtergrond bleef ze overal van op de hoogte. Gelukkig is ze nu weer zover hersteld dat ze haar taak weer op zich kan nemen. We zijn daar heel blij mee. Verder was er al bijna een jaar een vacature. Ook deze is inmiddels ingevuld en wel door Marline Harteman. We zijn dankbaar dat ze bereid is om mee te werken in de groep. Als pastoraatsgroep zijn we oog en oor in de parochie en u begrijpt dat dat met acht ogen en oren een stuk gemakkelijker is dan met vier. En mocht ons toch iets ontgaan, laat u het ons dan weten. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een parochiaan die extra aandacht nodig heeft. Wanneer er op de pastorie vragen binnenkomen, kijken we of het een vraag is waar we zelf antwoord op kunnen geven of dat we hem beter kunnen doorsturen naar een van de werkgroepen of pastores. Als het niet duidelijk is nemen we contact op om de vraag helderder te krijgen.

Op vier ochtenden in de week gaat een van ons voor bij het gebedsmoment in de dagkapel. U bent hierbij welkom, het is van 9.45 uur tot 10.00 uur en wel op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Wanneer er parochianen zijn die niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, bestaat de mogelijkheid dat we hen thuis de communie brengen. Op verschillende momenten in het jaar ontvangen we groepen schoolkinderen om hen verhalen te vertellen of de kerk te laten zien en daarbij uitleg te geven. Het zijn altijd leuke bijeenkomsten, waarbij de kinderen vol aandacht zijn. Ook hebben we als groep elke maand een week bereikbaarheidsdienst voor de parochie.
Op momenten dat het secretariaat gesloten is, kunnen we vragen beantwoorden die snel antwoord nodig hebben en zonodig actie ondernemen. Heeft u een vraag of wilt u graag ergens met iemand over praten, dan kunt u altijd een van ons aanspreken en we kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Willy, Sjarda, Marline en Adri.  E-mail: pastoraatsgroep@dominicustiel.nl


December 2009

PERSONELE BEZETTING VAN HET PASTORAALTEAM

Ons parochieverband kent acht geloofsgemeenschappen en tien kerken, verspreid over een groot gebied.
Doordat enerzijds pastor A.van Dijk dit jaar met pensioen is gegaan, en anderzijds pastor S.Mangnus per 1 december niet meer werkzaam is in onze parochie, zijn binnen het pastoraal team twee vacatures ontstaan. Deze vacatures invullen valt niet mee.
Voor een aantal taken kunnen wij als team een beroep doen op pastor A.van Dijk.
Om de pastorale nabijheid van ons team, in deze nieuwe situatie te bevorderen hebben wij als team ons parochieverband verdeeld in aandachtsgebieden, waarbij telkens een tearnlid het voortouw zal nemen.
Pastoor Zweers heeft Tiel, Culemborg en Maurik als aandachtsgebied, pastor Van Leeuwen behartigt Buren/ Geldermalsen, diaken Van der Helm heeft zorg voor de Lingeparochies. Voor Tiel en Varik zal pastor Van Dijk de zaken waarnemen tot de vacatures is ingevuld.
Als behartigen van de diverse profielen blijven wij als team op parochieverband-niveau werken.
Diaken Van der Helm heeft per 1 november zijn kantoorplek in het parochiecentrum van Beesd. Hiermee zijn de teamleden fysiek ook gelijkmatig verspreid over het parochieverband.
Als team vertrouwen erop, op deze manier u als parochianen goed ter zijde te kunnen staan bij de heuvels en dalen van het leven.

Namens het pastoraalteam,

diaken V.W.S. van der HelmOktober 2009

ONTSLAG VAN DE BESTUURSLEDEN VAN DE LINGEPAROCHIES 

 
Beste medeparochiaan, 
 
De besturen van de Heilig Kruisverheffingparochie te Beesd, de Maria Geboorteparochie te Rumpt en de Onze Lieve Vrouwparochie te Gellicum/Rhenoy hebben per 23 oktober 2009 ontslag gekregen van monseigneur W. Eijk. 
Dat staat er zo eenvoudig maar het roept veel op. Bij veel parochianen van de Lingeparochies zijn er gevoelens van onmacht en boosheid over deze beslissing. 
 
Bovendien is het een ontslag van mensen die veel tijd en energie hebben gegeven aan hun parochie. Bij deze willen we een toelichting geven op deze beslissing. 
 
Waar gaat het om? 
In 2002 heeft de leiding van het bisdom aangegeven dat de bestaande parochies van het aartsbisdom Utrecht gevormd worden tot 45 parochieverbanden. Deze parochieverbanden zullen onder leiding staan van 1 pastoresteam dat één pastoraal beleid voert voor het hele parochieverband. 
 
Voor ons parochieverband is dat concreet geworden op 1 november 2004. Het vormen van en parochieverband is tegelijkertijd bedoeld als een opmaat naar een fusie, al is er veel onduidelijkheid over de termijn en de mate waarin deze samenvoeging dwingend is. In november 2007 werd bekend gemaakt dat de bisdomstaf de samenvoeging versneld wilde uitvoeren. 
 
Een gefuseerde parochie heeft 1 bestuur, bestaande uit een voorzitter (pastoor), vicevoorzitter, secretaris, penningmeester. Daarnaast kunnen er 1 of meerdere overige bestuursleden zijn. Dit bestuur voert het algemene beleid van die ene parochie, die uit meerdere geloofsgemeenschappen bestaat. Het pastoresteam heeft een eigen pastoraal beleidsplan voor die ene parochie. Plaatselijk is er een locatieraad dat specifieke bevoegdheden heeft die voornamelijk liggen op het faciliteren van de lokale geloofsgemeenschap. De locatieraad krijgt eigen geldelijke middelen gebaseerd op een begroting. Daarnaast heeft iedere geloofsgemeenschap een pastoraatsgroep dat het pastoraat in samenspraak met het pastoresteam coördineert. De plaatselijke werkgroepen zoals de kinderwoorddienstgroep, de bezoekgroep, de werkgroep eerste communie of kosters worden via een profielberaad voor catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw aangestuurd. Het ene bestuur is verantwoordelijk voor het gehele bezit van de gefuseerde parochie. Het vermogen van elk van de nu bestaande parochies wordt ingezet voor wat straks de locatie heet. Hierbij is, net zoals nu, het pastorale beleidsplan leidend. 
 
De besturen van de parochies van Beesd, Rumpt en Gellicum/Rhenoy hebben vanaf het begin aangegeven dat zij wel heil zien in verregaande samenwerking in een parochieverband, maar niet in een samenvoeging tot 1 parochie. De besturen hebben een aantal parochieavonden gehouden om de parochianen te informeren over de samenvoeging tot 1 parochie. In november 2008 geven de besturen van de Lingeparochies aan dat zij willen proberen om als drie Lingeparochies samen te gaan tot 1 parochie. De overige 5 West-Betuwse parochies gaan wel mee in het fusieproces en nemen daartoe de nodige maatregelen. Zij werken aan een fusiedocument en een inventarisatie van vrijwilligers en onroerend goed. Zij geven aan dat de Lingeparochies alsnog kunnen invoegen in het fusieproces. 
 
Wat is er gedaan? 
Op 5 maart geven de aanwezigen op een parochieavond van de Lingeparochies aan dat zij als drie Lingeparochies willen fuseren tot 1 Lingeparochie met dien verstande dat men het pastoraal team deelt met de overige parochies en in 1 parochieverband werkt met de overige West Betuwse parochies. De bestuursleden neem daartoe actie, en er vinden een aantal gesprekken plaats met de bisdomstaf. Het bisdom geeft aan dat men niet wil afwijken van de fusie van de acht parochies in de West Betuwe tot 1 parochie, maar dat er wel te praten valt over de termijn waarop deze grote fusie moet plaatsvinden. Er is ruimte om te fuseren als drie lingeparochies tot 1 Lingeparochie, mits men binnen maximaal drie jaar fuseert met de overige vijf West Betuwse parochies en van harte meewerkt aan deze fusie. 
 
Het pastoraal team plaatst grote vraagtekens bij de ruimte die de bisdomstaf biedt. Het constateert dat er veel energie wegsijpelt en het moeilijk is vrijwilligers te motiveren voor een proces waarvan de uitkomst ende termijn zo lang in de lucht blijft hangen. Het team vindt dat er snel duidelijkheid moet komen; een proces waarbij er eerst een samenvoeging komt van zowel de Lingeparochies als de overige vijf parochies, en na drie jaar een samenvoeging van deze twee gefuseerde parochies tot één parochie is voor hen hoogst onwenselijk. Het is bovendien moeilijk uit te leggen aan de overige vijf parochiebesturen die zich wel verbonden hebben aan het fusieproces, en met name hun achterban, dat de fusie via twee rondes plaatsvindt. Tenslotte, en dat is niet de minste reden, bestaat het pastorale team per 1 december uit 3 aangestelde krachten. De verzorging van de lopende zaken in de parochies, het pastoraat en het begeleiden van drie fusieprocessen in drie jaar doet een onverantwoord groot beroep op de kracht en de energie van het pastorale team. Deze visie van het pastorale team wordt ook aan het bisdom kenbaar gemaakt. 
 
Op 17 september melden de drie besturen naar aanleiding van de gesprek het standpunt van de Lingeparochies aan het bisdom: 
 
Op 30 september volgt er een vooraankondiging dat de bisdornstaf er geen vertrouwen in heeft dat de bestuurders van de Lingeparochies positief zullen meewerken aan de samenvoeging tot een grote parochie in de West Betuwe. Met name het onderdeel dat de bestuurders van de Lingeparochie een substantieel deel van het vermogen willen blijven reserveren voor de afzonderlijke geloofsgemeenschappen doet het bisdom besluiten dat verdere gesprekken geen verandering in visie zullen opleveren. Het blijven vasthouden aan het reserveren van (een deel) van het eigen vermogen voor de eigen gemeenschap voordat de daadwerkelijke samenvoeging plaatsvindt doet de bisdomstaf concluderen dat de bestuursleden niet van harte zullen meewerken aan de samenvoeging. Het bisdom wil er toe overgaan de afzonderlijke leden van de drie besturen van de Lingeparochies te ontslaan. Zij krijgen gelegenheid om gehoord te worden en op 23 oktober ontvangen de verschillende bestuursleden aangetekend het decreet tot ontbinding van de besturen van de Lingeparochies en daarmee volgt ontslag van de parochiebestuursleden. 
 
Hoe nu verder? 
Formeel gezien is het enige bestuurslid die niet ontslagen is, de pastoor, bestuurlijk verantwoordelijk voor de parochies van Rumpt, Beesd en Gellicum/Rhenoy. Het pastorale team deelt de zorg voor het levend houden van de verschillende geloofsgemeenschappen. Er zal een nieuw interim bestuur voor de drie geloofsgemeenschappen gevormd worden, bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris om de gemeenschappen te leiden naar de samenvoeging. De overdracht zal gebeuren in samenwerking met de ontslagen bestuursleden. Het pastorale team heeft grote dankbaarheid naar alle leden die veel tijd en energie in hun parochie hebben gestoken. Samen met hen zal bekeken worden op welke wijze de inzet en de betrokkenheid voor de gemeenschap kan blijven. De leden van het pastorale team zullen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de verschillende werkvelden als katechese, liturgie, gemeenschapsopbouw en diakonie. Het team vindt aanwezigheid in de parochies belangrijk en daarom zal diaken van der Helm een werkkamer inrichten in de pastorie van Beesd en daar drie dagen aanwezig zijn. Het is de zorg van iedereen, pastoraal team, ontslagen bestuursleden en bisdomstaf, dat het pastoraat en de geloofsgemeenschap levendig blijft en nieuw elan vindt. Het is allemaal heel pijnlijk en verdrietig maar we hopen en vertrouwen dat ons geloof en onze kracht gebouwd is op rotsgrond ( Mat 7,25 ). We voegen ons tussen nu en 1 januari 2011 samen tot 1 parochie Heilige Suitbertus en we zullen zo verenigd de kracht vinden om naar Gods woord te leven in de gemeenschap die hem of haar vertrouwd is. 
 
Namens het pastoraal team,

pastoor Zweers Augustus 2009

OP WEG NAAR DE SAMENVOEGING (III)

Als u dit leest, staan we aan het begin van een nieuw seizoen. De scholen beginnen met een nieuw jaar, evenals de verenigingen, en ook in de verschillende parochies begint het traject van bijzondere vieringen, kerst, eerste communie en vormsel, om zo maar wat kapstokken te noemen. Behalve de ieder jaar terugkerende activiteiten, staan we als parochies ook voor een seizoen waarin we worden samengevoegd tot 1 parochie.
De Lingeparochies hebben aangegeven dat zij als drie parochies willen fuseren tot 1 parochie, in samenwerking met de overige vijf parochies. De vertegenwoordigers van de verschillende besturen zijn hierover tweemaal in gesprek geweest met de heer Boeser van de bisdomstaf, vicaris Woorts en de projectleider Martens. Het waren open gesprekken waarbij het bisdom begrip toonde dat het voor een aantal parochies wel snel is om te fuseren tot 1 grote parochie, maar waarbij het toch vasthield aan de samenvoeging. De bisdomstaf zag wel mogelijkheden in een verandering van de termijn tot samenvoeging.
De overige vijf parochies zijn verder aan de slag gegaan met de samenvoeging tot 1 parochie. Een van de stuurgroepleden heeft een fusiedocument opgesteld waarover met de overige stuurgroepleden gesproken wordt, tot het uiteindelijke fusiedocument gereed is. Over de stappen die genomen worden, wordt ook gecommuniceerd met de Lingeparochies.
Een onderdeel van de samenvoeging is ook een inventarisatie van onroerende goederen en financiën. Bovendien moet er een plan worden gemaakt op welke wijze het algemene bestuur gaat besturen. Vooralsnog staat de stuurgroep op het standpunt dat de penningmeesters van de locatieraden voor een groot deel zelf het beheer voeren over de gelden aan de hand van een budget en dat de algemene penningmeester meer controle uitoefent en aanstuurt.
Veel hangt af wie de nieuwe bestuursleden gaan worden; dat is geen eenvoudige zaak. Wij zijn naarstig op zoek naar een vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en verantwoordelijke voor de gebouwen voor het parochiebestuur van de samengevoegde parochie. Graag horen wij namen ( niet zelf gaan vragen ) van mensen van wie u denkt dat hij of zij daarvoor geschikt is.
Voor de zomervakantie is er ook een verzoek ingediend om een nieuwe naam voor de parochie. Dit verzoek is ingediend door de vijf fuserende parochies omdat de Lingeparochies nog in overleg waren met het bisdom. Iedereen kon een naam indienen, mits deze voldeed aan de criteria: een geloofsgeheim of een heilige. Aardrijkskundige namen of samentrekkingen waren niet toegestaan.
Van de uiteindelijk twaalf ingediende namen werd een lijst gemaakt met een korte omschrijving. Tijdens twee weekenden kon hier in de kerken van de vijf parochies op gestemd worden. Voor de Drie-eenheid was de meeste voorkeur, op de voet gevolgd door Emmanuel, Maria Koningin van de Vrede en Heilige Suitbertus. Deze namen zijn voorgelegd aan de namencommissie. Deze heeft op 1 juli besloten dat onze nieuwe parochie Heilige Suitbertus zal heten  (spreek uit: Swietbertus).  De overige namen waren namelijk ook ingediend door andere parochies. Bovendien was de namencommissie van mening dat zo'n historische heilige als Suitbertus erg geschikt is voor de Betuwe. Hij heeft immers, als gezel van Willibrord, in de Betuwe gepredikt en waarschijnlijk het kerkje in Buurmalsen gesticht.
Iedere heilige heeft ook altijd een symbool bij zich, waaraan men deze heilige kan herkennen. Suitbertus wordt als bisschop afgebeeld met een achtpuntige ster. Zijn moeder had bij zijn geboorte een visioen van een bijzondere ster. En laten wij nu, bij voorkeur, als acht parochies samen willen gaan fuseren... zoals de acht punten van die ster!
Als vervolg op het nader leren kennen van elkaar lijkt het het pastoraal team ook goed om volgend jaar het een en ander te organiseren rond Suitbertus, zoals bijvoorbeeld een bedevaart naar Kaiserswerth bij Düsseldorf waar hij ligt begraven.
Laten we, met de samenvoeging in ons hoofd, vooral niet vergeten dat wij juist door gezamenlijke activiteiten te ondernemen, weerstand kunnen overwinnen en kunnen ontdekken wat een andere medechristen ons te bieden heeft. Wat dat betreft biedt een gezamenlijke zangavond en een gezamenlijk project voor het vormsel volop kansen.

Pastoor Zweers
Mei 2009

OP WEG NAAR DE SAMENVOEGING (II)


De tijd van schrijven van dit artikel is begin april en sindsdien is er het een en ander gebeurd op weg naar de samenvoeging van de verschillende parochies van de West-Betuwe tot een parochie. De besturen van de drie parochies uit Rumpt, Gellicum/Rhenoy en Beesd hebben aangegeven dat zij het bisdom willen verzoeken om deze drie parochies tot 1 parochie samen te voegen. De overige vijf parochies zijn verdergegaan in het proces tot samenvoeging. Inmiddels is er een projectgroep samengesteld die het proces naar samenvoeging begeleidt. Ze zijn een klankbord voor de stuurgroep van de vijf parochies en geven waar nodig adviezen en opdrachten. De projectgroep bestaat uit Piet Ronnes, Jacob Vorstman, Jan van Uden en Hans Verhoef. Inmiddels heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van zowel onroerende goederen en beleggingen, als van het aantal werkgroepen en vrijwilligers. Het is indrukwekkend hoeveel mensen zich inzetten voor de eigen parochie en hoe velen vaak meerdere taken op zich nemen. Deze inventarisatie van werkgroepen heeft de kracht laten zien van de verschillende parochies, met name op het vlak van de liturgie en de katechese. Daarnaast zijn er ook zwaktes die welhaast door iedere parochie gedeeld worden. Dit geldt met name voor de verwelkoming van nieuwe parochianen, projecten voor tieners en jongeren, en het contact met jongvolwassenen en jonge ouders. Hier liggen kansen om samen aan te werken in die toekomstige ene parochie. De inventarisatie van onroerend goed en beleggingen van de verschillende parochies loopt nog.

Inmiddels is er ook een bericht uitgegaan voor het bedenken van de nieuwe naam van de samengevoegde parochie. Uw bedachte naam kan ingeleverd worden bij pastoor Zweers voor 1 juni. Op dit moment zijn er vier verschillende namen binnengekomen. De stuurgroep is hard bezig met een plan om tot de samenvoeging te komen. Een van de belangrijkste onderwerpen daarbij is de vraag hoe de nieuwe parochie er organisatorisch uit komt te zien. Wat doet het parochiebestuur en wat doet de locatieraad? Hoe verlopen de contacten met pastoraatsgroep en locatieraad en heeft een locatieraad een budget om mee te werken? Een andere vraag daarbij is hoe omgegaan wordt met het zogenaamde 'dood' en 'levend' geld en op welke wijze blijft geoormerkt geld ter beschikking van de plaatselijke geloofsgemeenschap? De stuurgroep is op dit moment bezig om op deze vragen een adequaat antwoord te vinden.

De besturen van de drie parochies uit Rumpt, Gellicum/Rhenoy en Beesd hebben op 5 maart een parochieavond georganiseerd met daarbij de vraag aan de aanwezigen of zij het goed vonden dat de besturen aan zouden sturen op een samenvoeging van deze drie parochies. Het merendeel van de aanwezigen was voor een dergelijke samenvoeging. Het pastoraal team vindt dit jammer. Door aan te sturen op een samenvoeging van drie 'Linge'- parochies tot 1 parochie, plaatst men zich buiten het samenvoegingsproces van de andere vijf parochies, en deze drie parochies hebben daardoor dus ook geen invloed op de beslissingen die dan genomen worden. De kans dat het bisdom akkoord gaat met de samenvoeging van deze drie parochies wordt niet groot geacht. Na deze parochieavond verschenen er in de verschillende kranten artikeltjes over de samenvoeging van de drie parochies van Rumpt, Gellicum/Rhenoy en Beesd. Het pastoraal team vindt het jammer dat er in deze berichten onwaarheden verteld werden en onjuiste informatie werd verstrekt. Ook vindt het team het jammer dat er bij verschillende gelegenheden van 'missionair' een karikatuur gemaakt wordt zoals 'zieltjes winnen'.

Missionair.. Het wordt bij verschillende gelegenheden gebruikt. We zijn een missionaire kerk. Zo zijn we begonnen en dat heeft ervoor gezorgd dat na 2000 jaar nog steeds Gods woord wordt verkondigd en voorgeleefd. Missionair zijn betekent datje uitgezonden bent en datje eropuit trekt om mensen te vertellen over wie Jezus is en hoe Hij in jouw leven kan werken. En we hebben wat te bieden! Of... beter gezegd... God heeft je wat te bieden, vervat in de traditie van onze kerk in de liturgie, in het woord van de bijbel, in ons denken over de dingen van het leven en ons doen in de wereld. Daar mogen wij iedere keer van getuigen.

De groep mensen die wij bereiken in onze kerken met deze boodschap is niet groot. In eerdere rapporten werd gezegd dat wij van onze parochianen (!) maar 20% bereiken. Willen we als geloofsgemeenschappen overleven en inspirerend blijven, dan is "missionair-zijn een levensnoodzaak. Maar is dat zieltjes winnen? Er wordt niet van ons verwacht dat wij van deur tot deur gaan. Wel dat we plannen maken hoe wij niet-gelovigen en rand-gelovigen kunnen bereiken met onze christelijke boodschap. Plannen over hoe wij naar buiten kunnen treden. Maar het begint bij de overtuiging dat wij anderen gelukkig kunnen maken door hen te vertellen over Jezus Christus, op de plaats waar de ander in het leven staat. Missionair-zijn is een levensnoodzaak voor al onze geloofsgemeenschappen. Bij missionair-zijn win je geen zieltjes; bij missionair-zijn win je jezelf.
 

Pastoor Zweersapril 2009

Annelies van den Berg-Broers trekt zich terug uit de patoraatsgroep

Beste paochianen,
Langs deze weg wil ik u mededelen dat ik per 1 april geen deel meer kan uitmaken van de pastoraatsgroep.
Tijdgebrek en werk zijn de oorzaken waardoor ik helaas heb moeten besluiten om te stoppen.
Ik heb de werkzaamheden met plezier gedaan en hoop van harte dat mijn plaats spoedig in gevuld wordt.

Met vriendelijke groet,

Annelies van den Berg-Broersoktober 2008

Pastoraatgroep Dominicus geïnstalleerd.

Op zondag 28 september is aan het einde van de viering de pastoraatgroep van onze parochie geïnstalleerd en ingezegend.
Het zijn vier dames: Annelies van den Berg, Sjarda van Doorn, Adri Enthoven en Willy Koemans.
Ze stellen zich in enkele zinnen aan u voor:

Ik ben Annelies van den Berg-Broers, getrouwd met Jaap van den Berg. Wij hebben twee kinderen: Mariko van 19 jaar en Bram van 14 jaar. Toen ik gevraagd werd voor de pastoraatgroep heb ik niet meteen 'ja' gezegd, ik heb er goed over na moeten denken. De reden waarom ik 'ja' heb gezegd heeft puur met het geloof te maken en wat ik daarvan in mijn eigen leven heb ervaren. Deze geloofservaringen wil ik delen met mensen en natuurlijk is het voor mij ook een nieuwe uitdaging.

Voor mij, Sjarda van Doorn, is gevraagd worden voor de pastoraatgroep een uitdaging. Ik ga voor in een Woord- en Communiedienst en bij een uitvaart en een crematie. Ik wil er graag voor onze parochiegemeenschap zijn en doen wat in mijn vermogen ligt. In ieder zijn eigenheid kunnen wij van betekenis zijn voor elkaar om te werken aan een goede toekomst voor de kerk. Het verrijkt mijn leven om zo met mensen op weg te mogen gaan. Het ervaren van een gemeenschap met elkaar is voor mij een onmisbare levensbron. Mijn verlangen is dat wij elkaar steunen en bemoedigen, maar ook elkaar inspireren. Ons niet laten meeslepen in wat allemaal moet, maar telkens bewust kijken naar wat we echt nodig hebben. Dan ervaar ik dat onze parochie- gemeenschap leeft. We hebben iets met elkaar en willen dat ook beleven.

Toen mij, Adri Enthoven, gevraagd werd lid te worden van de pastoraatgroep, heb ik daarover niet lang hoeven denken. De verantwoording die daaraan gekoppeld is neem ik graag op me. Bovendien past het heel goed in de lijn van de studie theologie/ levensbeschouwing die ik nu voor het vierde jaar volg. Het is belangrijk dat er in een gemeenschap naar elkaar omgekeken wordt. Voor mij is echte aandacht en zorg voor mensen heel waardevol en Jezus van Nazareth is hierin voor mij een bron van inspiratie. Ik hoop met mensen die dat willen een stukje mee te mogen lopen op hun levensweg. In de parochie ben ik sinds 1979 als vrijwilligster werkzaam op allerlei terreinen, de laatste jaren ben ik wekelijks als vrijwilligster in het Inloophuis, maak ik deel uit van het Beraad Diaconie, ga ik voor in Woord- en Communievieringen en begeleid ik crematies en begrafenissen. Ook hierin vind ik het fijn om mensen in moeilijke situaties tot steun te kunnen zijn en te helpen het afscheid van een dierbare op een mooie manier vorm te geven. Door lid te zijn van de pastoraatgroep hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een levende parochiegerneenschap in Tiel, waar we oog en oor hebben voor elkaar.

Sinds enkele  jaren ben ik, Willy Koemans, betrokken bij de Bezoekgroep van onze parochie. Op de vraag 'wil je deel uitmaken van de pastoraatgroep' heb ik niet meteen 'ja' gezegd. Nieuwe ontwikkelingen in de kerk, een grote parochie. Nieuw de pastoraatgroep. Ik vond het moeilijk. Voor mij heeft geloven ook alles te maken met vertrouwen. Met een open houding naar de toekomst kijken. Niet bang zijn voor veranderingen. Geloofsgemeenschap. Omzien naar elkaar. Samen aftasten, zoekend naar nieuwe vormen en wegen om samen te vieren en te delen, opdat 'Het Verhaal' verdergaat.

In de viering werden ze ook gezegend. Pater Robben sprak deze zegen uit: God van mensen, Gij die ons roept om te werken in uw wijngaard. Laat uw Geestkracht komen over deze vier mensen, houd het vuur van uw liefde brandend in hen en maak dat hun werk ten bate van uw kerk vruchtbaar kan zijn, Zegen hen en zegen ons allen. In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Het parochiebestuur stuurde hen een felicitatiebrief:
Beste Adri, Annelies, Sjarda en Willie, Namens het parochiebestuur feliciteer ik jullie van harte met jullie benoeming in de pastoraatgroep. Uit deze benoeming spreekt niet alleen een bijzondere blijk van vertrouwen in jullie, het geeft ook ten diepste jullie verbondenheid met onze parochie weer. Daarnaast wil ik graag van deze gelegenheid gebruik- maken om jullie te bedanken voor jullie bereidheid om deze bijzondere taak op je te nemen en de uitdaging aan te gaan om mede vorm te geven aan de missionaire opdracht waar onze parochie voor staat.
De installatie van de pastoraatgroep is een belangrijke stap op weg naar 1 januari 2010. Wij hopen dat jullie met veel plezier en in goede harmonie inhoud zullen geven aan jullie opdracht. Het spreekt vanzelf dat het parochiebestuur van harte bereid is om jullie daar waar nodig te ondersteunen. Nogmaals van harte gefeliciteerd en veel succes bij alles wat op jullie weg komt.
Met vriendelijke groeten namens het parochiebestuur, Sylvia van IJzendoorn,vice-voorzitter.

Aad van Dijk, pastoraal werker.augustus 2008

Pastoraatgroep

In onze parochie van start In PK 1031 van april 2008 heeft pastoor Zweers u geschetst hoe het nieuwe beleid in ons bisdom eruit gaat zien als het gaat over hoe het pastoraat ter plaatse gestalte krijgt: niet langer de professionele pastors die in een parochie de spin in het web zijn, maar een groep parochianen die die taak op zich nemen. Voor onze parochie hebben we daar de volgende personen voor uitgenodigd en bereid gevonden: mevrouw Annelies van den Berg, mevrouw Sjarda van Doorn, mevrouw Adri Enthoven en mevrouw Willy Koemans. Alle vier hebben hun sporen verdiend in het parochiewerk en hebben zich geschoold in enkele aspecten van het pastorale werk. Gaandeweg zullen zij met de leden van de pastoraatsgroepen uit andere parochies verder voor hun taak worden toegerust. De begeleiding van hun functioneren ligt bij pastor van Dijk. Op zondag 28 september zullen zij aan het eind van de viering aan u worden voorgesteld.
Als team zijn we uitermate blij dat zij het aandurven om deze nieuwe weg met ons in te slaan. We hopen en rekenen erop dat ze uw vertrouwen krijgen.

Namens het pastorsteam,

pastor Aad van Dijk.


mei 2008

Samen kerk, de weg naar een nieuwe parochie

Het tweede gedeelte van de parochie-avond op 15 april stond geheel in het teken van het samenvloeien van de acht parochies die in 2006 binnen het parochieverband West-Betuwe gingen samenwerken. Het bisdom heeft eind vorig jaar besloten dat het samenvoegen van de besturen van de acht parochies op 1 januari 2010 gerealiseerd moet zijn. Hierdoor ontstaat een nieuwe parochie met acht locaties: Tiel, Maurik, Varik, Buren/Gelder- malsen, Beesd, Rumpt, Gellicum/Rhenoy en Culemborg. Met dit artikel wil het bestuur een toelichting verzorgen op de volgende vragen die mogelijk bij u leven.

Waarom samenvoegen? Wat gaan we daarvan in Tiel merken? Wat vindt het Parochiebestuur daar nu van en waarvoor gaat het zich inspannen?

Opgemerkt moet worden dat 'samenvoegen' een kerkelijke term is. In het dagelijks spraakgebruik en burgerlijk recht heet dit een fusie. Er komt dan ook een notaris aan te pas.
Voordat dit artikel verder ingaat op die samenvoeging, is het voor de beeldvorming belangrijk nog even stil te staan bij het kerkelijke recht. Daarin staat dat niet de parochianen, het parochiebestuur, de pastoor of de deken maar de bisschop verantwoordelijk is voor het wel en wee van parochies. Hij bewaakt het pastorale beleid en de benoemingen van pastoors, pastoraal werkers en diakens. Ook zorgt de bisschop voor alle financiële en juridische zaken en het benoemen van een parochiebestuur. Voor het begrijpen van de huidige gebeurtenissen moet u ook weten dat de bisschop ook het inrichten van zijn organisatie en zijn bisdom bepaalt. Het gaat daarbij om het oprichten, samenvoegen en opheffen van parochies.

Deze organisatorische en bestuurlijke taak is niet gemakkelijk, want het aartsbisdom verkeert in zwaar weer. Er zijn minder gelovigen, minder priesters en minder middelen. Bij die mindere middelen zijn de meesten al snel geneigd te denken aan geld, maar het betreft ook vrijwilligers en ondersteunende instituten. Daarbij komt dat tegenover die verminderde capaciteit, van het bisdom grotere inspanningen worden verwacht. De overheid stelt zwaardere eisen op het gebied van veiligheid, werkgeverschap of financieel beheer. Maar ook u als parochianen zijn mondiger en verwachten van ons zorgvuldig bestuur.

De bisschop heeft, gelet op deze situatie en de vooruitzichten, tot ingrijpende maatregelen moeten besluiten. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende drie stappen. Ten eerste wordt flink gesneden in de eigen ambtelijke organisatie. Voorts moet schaalvergroting, het voor 2010 omzetten van de parochieverbanden in parochies, leiden tot professionalisering. Ook vereenvoudigt het aanmerkelijk gereduceerde aantal parochies de taak van de verkleinde groep bisschoppelijke medewerkers. Tot slot moeten de parochies een sterker missionair karakter krijgen en ook de mensen die nu nog, letterlijk en figuurlijk buiten de kerk staan, gaan bereiken. Daarvoor moeten de lokale gemeenschappen, lees wij, samen meer pastoraal werk gaan verzetten. Daarbij zal het deskundig pastorale team steun verlenen.

Bovenstaand tekstdeel staat vol van managementprincipes. De vraag is natuurlijk wat de Dominicus daarvan gaat merken? Het is immers een gegeven dat we al enige jaren in het parochieverband samenwerken en er gaandeweg al afspraken zijn gemaakt die voor alle huidige parochies zijn gaan gelden. Zo is er een verdeelsleutel voor de personele uitgaven en zijn tarieven geharmoniseerd. Het eerste wat 'straks' zal opvallen is dat we onderdeel gaan vormen van een parochie met een nieuwe naam. Voorts komt er één centraal bestuur van vijf tot zeven personen. Gelet op dat aantal zullen niet alle voormalige parochies vertegenwoordigd zijn. Ook zal bij het selecteren van kandidaten de bestuurlijke ervaring een zware rol gaan spelen. In Tiel zetelt zo meteen een locatieraad die zuiver facilitair van aard is en zijn behoeftes kenbaar maakt aan dat centrale bestuur. 'Tiel' krijgt daarvoor een deelbegroting. Uiteraard houdt de nieuwe parochie rekening met de lokale standaardbehoeften.

Er komen in 2010 nieuwe (werk-)afspraken voor administratie, geldstromen en lokale activiteiten. Daarin zal onder meer zijn vastgelegd hoe en wanneer een locatie financieel verantwoording aflegt en hoe ze aanvragen indient. Verzoeken tot steun aan lokale initiatieven zullen vergezeld moeten gaan van argumenten, eigenlijk een voortzetting van de huidige situatie. Die verzoeken moeten vervolgens passen binnen de gezamenlijke afspraken en budget. Hier dient voor de juiste beeldvorming opgemerkt te worden dat ons parochieverband, in tegenstelling tot andere, geen armlastige parochies kent. Voor het eerder genoemde missionaire karakter zorgt een eigen pastoraatgroep van ongeveer vijf personen. Zij vormen het lokale gezicht van de gemeenschap. Pastoor Zweers heeft daarover in de vorige PK een artikel geschreven. De pastores blijven volgens hun eigen profiel ondersteunend binnen de gehele parochie en hebben onder meer als taak de lokale vrijwilligers toe te rusten en begeleiden.

Bovenstaande consequenties lijken bij eerste lezing niet zo ingrijpend maar bij nadere beschouwing zijn ze dat wel. Er zal sprake zijn van nieuwe 'spelregels' en de 'normale' praktijk van zaken regelen zal, al dan niet langzaam, veranderen. Voorop staat dat het parochiebestuur begrip heeft voor het besluit van de bisschop. We zullen ondanks onze huidige bemoeienissen met de 'dingen van elke dag' binnen onze Dominicus, maximaal aandacht geven aan de toekomst. Die komt sneller dan we nu denken: anderhalf jaar vanaf nu.

Ook is het parochiebestuur verheugd dat deze samenvoeging de bestuurlijke taak van de pastoor gaat verlichten. Stelt u zich eens voor bij hoeveel bestuurlijke vergaderingen onze enige pastoor week in week uit betrokken is. Het zal duidelijk zijn dat dit ten koste gaat van zijn pastorale taak in het parochieverband en collegiale taak binnen de pastores. De stuurgroep die bestaat uit de vicevoorzitters van de betrokken parochies bereidt de samenvoeging voor. Als aanjager van dat complexe proces, verdienen die vrijwilligers onze volle steun. Wel vinden wij als parochiebestuur dat een projectmatige aanpak vereist is die we nog niet altijd herkennen. We moeten met alle parochies toewerken naar duidelijk omschreven doelen en resultaten. Een groep vrijwilligers bestaande uit ervaren bestuurders moet op de diverse terreinen van geloofsgemeenschappen nieuwe afspraken gaan maken. Daarbij moeten we onze 'eigen' goede Dominicus-praktijken gaan 'delen' en anderzijds profiteren van elkaars deskundigheid (het invoeren 'best practices'). Dit vereist uiteraard openheid en 'los durven laten'.

Hiermee zijn dus ook al een aantal zorgpunten van het parochiebestuur, enigszins verborgen, genoemd. Belangrijk is dat de stuurgroep en het parochiebestuur u goed op de hoogte houden over de korte weg naar 2010. Op de parochie-avond of in dit artikel heeft u gehoord of gelezen dat er iets gaat veranderen. Komend jaar moet u gaan weten wat er verandert en waarom dat zo is. U heeft ook onze zorg gelezen dat er een samenhangende aanpak moet komen. Al die stappen moeten passen in een omvattend plan. Alle afzonderlijke werkgroepen moeten daaraan vanuit een gedeelde visie bijdragen. Het begint met de vraag: wat willen we met die nieuwe parochie bereiken? Hoe geven we meer invulling aan het gewenste missionaire karakter? Waar zijn we goed in? Wat moet beter? Hoe gaan we dat vervolgens dan bereiken?

Uiteraard vereist dat voor de deelprojecten vrijwilligers met een brok ervaring, ook op bestuurlijk gebied. Andere aandachtsgebieden zijn de toekomst van de beraden, de opzet van de communicatie zoals parochiebladen en sites, de financiële afspraken, het inrichten van het ondersteunende secretariaat, de afbakening van contacten en raakvlakken tussen pastores, locatieraad, bestuur, beraden en pastoraatgroepen. Hoe gaan we straks met elkaar om? Wie is er verantwoordelijk voor wat? Hoe weten we straks wat er bij de ander leeft? Anders gezegd: hoe gaan centrale organen als secretariaat en bestuur de locaties aansturen? Ofschoon op dit gebied natuurlijk al stappen zijn gezet, moet er nog heel wat werk worden verzet.

Als parochiebestuur zetten we ons in om u adequaat over de stand van zaken van de samenvoeging te blijven informeren. Als Tielse geloofsgemeenschap willen we goed 'aan de start' verschijnen. Daarom moeten we als serieuze en welwillende partij meepraten in het parochieverband, erbij zijn en de zaken voor eenieder goed regelen. De grote zorg is daarbij het vinden van de professionele bestuurders en de lokale missionaire vrijwilligers met tijd.

Al met al veel uitdagingen op weg naar 2010. Met de hulp van u allen zullen we de komende maanden onze nieuwe rol in de grote, nieuwe parochie gaan vervullen en de kansen aangrijpen. Dus samen aan het werk voor die gezamenlijke kerk. 

Frank Gubbels, namens het parochiebestuurapril 2008

Reactie van pastoor Zweers op vragen uit de parochies


Bij deze wil ik reageren op het artikel in de editie-Rivierenland van de Gelderlander, van woensdag 27 februari, over het opheffen van de parochies in de West- Betuwe.

Het plan van het bisdom is om per 1 januari 2010 alle 45 parochieverbanden gefuseerd te laten zijn tot 45 parochies. Dit is een bestuurlijke fusie. Dat betekent dat een pastoor met één bestuur te maken heeft om het pastorale beleid door te voeren. Dat neemt niet weg dat er plaatselijk gewoon een deelraad (nu nog parochiebestuur geheten) nodig zal zijn om dit beleid plaatselijk uit te voeren en andersom oren en ogen te zijn voor het pastorale team.
De gewone vrijwilligers zullen er niet zo veel van merken, behalve dan dat er meerdere pastores zijn die verantwoordelijk zijn voor verschillende deelgebieden als catechese of diaconie. Maar dat is op dit moment ook al de praktijk.

De eerste angst bij een samenvoeging is ook: 'Blijft onze kerk open?
Ook voor een samengevoegde parochie met tien kerken blijft overeind staan, dat als een gemeenschap vitaal is en als gemeenschap in staat is de 'eigen broek' op te houden, er geen reden is te vrezen dat de kerk gesloten wordt.
Verhalen over geld dat vervalt aan het bisdom omdat het bisdom er financieel niet goed voorstaat, zijn niet naar de werkelijkheid: een parochie moet verantwoording afleggen aan het bisdom over het gevoerde beleid, maar het bisdom heeft niet de beschikking over het geld.
Ook het verhaal dat met zo'n fusie het lekenpastoraat de nek om wordt gedraaid is niet juist: integendeel. Het is juist het beleid van het aartsbisdom dat alle parochianen, meer dan tot nu toe het geval is, door middel van zogenaamde pastoraatsgroepen de zorg voor de eigen gemeenschap zelf ter hand nemen.

Met een samengevoegde parochie onder één bestuur hoopt het pastorale team van de West-Betuwe minder tijd te hoeven besteden aan vergaderen en bureaucratische rompslomp, maar te doen waarvoor ze gezonden is: het woord Gods te verkondigen, te vieren, te beleven en uit te dragen.

Pastoor drs. GJB Zweers,

Pastoor van de parochies te Buren/Geldermalsen, Tiel, Culemborg, Maurik, Varik, Beesd, Rumpt, Gellicum/Rhenoy.