Parochiële Caritas Instelling PCI.

Doel:

Het beheren van fondsen t.b.v. steun verlening aan individuele noden en diaconale doelen.

Algemeen:

De PCI is een eigen rechtspersoonlijkheid die alleen verantwoordlijkheid verschuldigd is aan de bisschop.
Het bestuur van de PCI bestaat uit 7 leden die benoemd worden door de bisschop op voordracht van het bestuur en in overleg met het parochiebestuur.
2x per jaar vindt er overleg plaats met het parochiebestuur.
Verder vindt er overleg plaats met de PCI's van de buurtparochies Maurik en Varik, met de PCI's van het dekenaat en met het bisdom in de DKCI.
De PCI is ook vertegenwoordigd in het Interkerkelijk Hulpfonds Tiel en het Inloophuis.

Het beleid:
In het beleidsplan van de PCI wordt aandacht gegeven aan: - Beheer en steunverlening.
- Bevordering diaconale activiteiten in de parochie.
- Bezinning en overleg m.b.t. de diaconie binnen onze parochie.
- Beheer en instandhouding van de fondsen (veilig beleggen en fondswerving via de collecte).
Gebruik van de financiele middelen:
1. Voor het functioneren van de eigen parochie. - Pastorale ondersteuning voor diaconale taken.
- Toerusting van beraden.
2.Voor het functioneren van de diaconale dienstverlening vanuit het dekenaat.

3.Subsidie voor activiteiten van het beraad diaconie, o.a. -Ziekenbezoekgroepen / ziekendag
-Roemenie-kontakt (transporten van hulpgoederen)
-Kerstactie t.b.v. oudere parochianen
4.Subsidie diaconale activiteiten van de gezamelijke Tielse kerken. -Interkerkelijk Hulpfonds Tiel (t.b.v. individuele financiele ondersteuning)
-Inloophuis
-Platform Armoede Tiel
-Kerstactie verpleeg/verzorgingshuizen en ziekenhuis Rivierenland.
Giften en donaties:

Giften en donaties:
Rabobank    banknr. 15 11 52 403  tnv. PCI,  Tiel
Voorzitter: Mw. M. Matser, 0344-615341