Van Ren(n)es(se) Genealogy

Home

Algemeen/General

Achternamen/Surnames

Onderzoek/Research


Globale voortgang in het onderzoek: 

jan 2010 - tot vandaag - Alleen maar internet research en aanvullende gegevens via email ontvangen..
november 2009 - omdat bezwaar is gemaakt tegen het publiceren van bepaalde gegevens heb ik besloten om vanaf heden geen notities en foto's meer te publiceren totdat duidelijk is wat, gezien copyright, wel/niet is toegestaan. Mocht u toch meer informatie van bepaalde personen in de database willen ontvangen, stuur me dan even een email.
juni 2009 - door mijn drukke werkzaamheden lukt het niet om voldoende tijd aan onderzoek te besteden, dus ben ik van plan de komende 2 jaren, tot mijn pensionering, het onderzoek op een zeer laag pitje te zetten.
december 2007 - mijn onderzoek heeft zich in 2006 en 2007 voornamelijk gericht op internet onderzoek. Bezoeken aan archieven hebben, nog steeds door tijdgebrek, niet plaatsgevonden.
januari 2006 - naar aanleiding van contact met een paar collega genealogen, die me een paar waardevolle tips hebben gegeven, zal ik mijn onderzoek vanaf heden  hervatten.
maart 2005 -  door drukke werkzaamheden komt het er op het moment niet van om veel tijd aan genealogie te besteden. In de loop van 2005 zal dit zeker veranderen..
october 2003 - bezoek aan het Archief in Zwolle. Wel aanvullende informatie gevonden over Gerrit en zijn ouders en broers/zussen, maar nog niet "de" link gevonden.
october 2002 - bezoek aan Renswoude en Emminkhuizen om de link die hieronder in october 2001 staat beschreven te onderzoeken. Geen directe aanwijzingen gevonden. Wel informatie ontvangen dat in Scherpenzeel  een 'Goet Renes" heeft bestaan, hetgeen een bezoek aan Scherpenzeel rechtvaardigt.
october 2001 - bezoek aan het Centraal Bureau voor Genealogie. Via de stamreeks van Bevervoorde wel gevonden dat Johan Adolf van Renesse en Anna Judith van Bevervoorde zes kinderen hadden, waarvan een Gerrit van Renesse, maar de geboorteplaats van Gerrit is nog niet onomstotelijk vastgesteld. LDS Utah geeft Zwolle, Gens Nostra geeft Emmickhuizen. Een bezoek in november aan het Archief in Zwolle moet duidelijk verschaffen.
september 2001 - bezoek aan het Archief in Utrecht om de "zwakke schakel" in deze genealogie te onderzoeken. Bij Gerrit Jacobsen van Renesse bestaat onduidelijkhed over de geboorteplaats. Het is Zwolle of Emmikhuizen. Dit moet nog nader worden onderzocht  om te kunnen vaststellen dat van Rennes afstamt uit Zeeland".
maart 2001 - bezoek aan Archief in Utrecht.
sept 1998 - sept 1999, gesprekken met familie en via Internet.

------------------------------------------------------------------------------------------
Het onderzoek naar de oorsprong van Van Rennes is gestart in september 1998 met gesprekken met ouders, ooms, tantes en andere familieleden. Daarna op het Internet en in archieven.
De Van Rennes gegevens,  in onze stam, op deze website na 1700 zijn geverifieerd aan de hand van de Burgerlijke Stand en  DTB in de Rijksarchieven en bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

De meeste gegevens tussen 1100 en 1700 stammen uit de databases van "The Church of Jesus Christ of the Latter-Day Saints" in Utah  op URL (FamilySearch.Org ) en van diverse websites op het internet. Sommige gegevens tussen 1100 en 1700 zijn al vergeleken met de Nederlandse boeken van de Adel.


Global research progress:

jan 2010 - today - Only internet research and additional data received trhough email.
november 2009 - due to the fact that objections were made against specific published data I have decided not to publish any notes and pictures untill is clear what is allowed regarding copyright. Should you like to receive additional information regarding persons in the database, then please send me an email.
june 2009 - because of my busy job, i cannot find the time to really  investigate, so my plan is in the next 2 years, till my retirement, to  do research at a very low level
december 2007 - my research in 2006 and 2007 has been mainly by internet. Visits to archives did not take place, still because of lack of time.
january 2006 - as result of contact with some fellow genealogists, who gave some valuable tips, I will re-activate my research as from today.
march 2005 - because of my very busy job, genealogy is absolutely not a priority at the moment. In the cause of 2005 this will absolutely change for the better.
october 2003 - visit to the Archive in Zwolle. I found more additional information fabout
Gerrit and his parents and brothers/sisters , but not "the" badly wanted link.
ctober 2002 - visit to Renswoude and Emminkhuizen to find the link that is described below in october 2001. No direct clues or directions. I received information that in Scherpenzeel a "Goet Renes" (house, mansion) existied. This information justifies a visit to Scherpenzeel.
october 2001 - visit to the Central Bureau of Genealogy. Through a book about van Bevervoorde i did  found that Johan Adolf van Renesse en Anna Judith van Bevervoorde had six children, of which on was Gerit van Renesse, but the birth place of Gerrit has not been confirmed so far. LDS Utah states Zwolle, Gens Nostra states Emmickhuizen. A next visit in november to the National Archive in Zwolle should clarify this.
september 2001 - visited the Archives in Utrecht to research the weak link in this genealogy, At Gerrit Jacobsen van Renesse the birth place is uncertain. It is either Zwolle or Emmikhuizen. This has to be further investigated to be able to find  fixed confirmation  that van Rennes originates from van Zeeland.
march 2001 - visited Archives in Utrecht.
sept 1998 - sept 1999, talkes with familiy and through the Internet.

-------------------------------------------------------------------------------------------
The research after the roots of Van Rennes  has been started in september 1998 with talkes with parents, uncles and aunts and other relatives. After that on the Internet and in archives.
The  Van Rennes data, in our stemm, on this website after 1700 have been verified in the National Archive's  Registry of  Births, Deaths  and  Marriages and at the Central Bureau for Genealogy.

Most data between 1100 and 1700 are retracted from the databases of "The Church of Jesus Christ of the Latter-Day Saints" in Utah at URL (FamilySearch.Org) and from serveral websites on the internet. Some of the data between 1100 and 1700 have already been verified to the  "Dutch Books of Nobility".