Genealogie Tjapcko Eggens

en Poppe (Oldambt)

Verwijder [NO-SPAM]{mailto: Fred H. Boer}


De geschiedNazaten van Tjapcko Eggens / Gbook.nlenis van Nederland werd vooral in het westen geschreven. Het noorden van Nederland was vooral agrarisch. De geschiedenis van deze genealogie begint in het Oldambt: de landstreek tussen de Ommelanden en Westerwolde in Oost-Groningen. Het bestaat oorspronkelijk uit twee gebieden die samengevoegd zijn: Wold-Oldambt en Klei-Oldambt. Tegenwoordig wordt ook het tot Nederland behorende deel van Reiderland (met uitzondering van de Punt van Reide) tot het Oldambt gerekend. Het omvat de huidige gemeenten Reiderland, Scheemda, Winschoten, het zuidoostelijke deel van de gemeente Delfzijl, een deel van de gemeente Menterwolde en een deel van de gemeente Bellingwedde. Oorspronkelijk werden ook het grondgebied van de gemeenten Veendam en Pekela tot het Oldambt gerekend. Het Oldambt is van oorsprong een landbouwgemeenschap en kent een roerige geschiedenis. De streek is voor Nederlandse begrippen zeer dunbevolkt en is economisch weinig ontwikkeld.

De generaties tot aan 1700 (zover na te gaan valt) hebben altijd een redelijke welstand gekend. Dat valt af te leden aan (bijvoorbeeld) de boedelscheidingen en de contracten. Na 1700, als het makkelijker is om nazaten te vinden en te volgen, is te merken dat er ook nageslacht is dat het wat minder heeft gehad. Wanneer Napoleon rond 1811 de Burgerlijke Stand invoert, en de families een achternaam aan moeten nemen, blijken de gekozen namen vaak terug te voeren op beroepen of versteende ďpatroniemenĒ (namen die oorspronkelijk als voornaam bedoelt waren), zoals Boer, Schipper, en De Vries of Vrieze. Ook de naam Schuur ontstaat, waarbij niet direct een link te leggen valt, maar op boerderijen waren er ook vaak schuren, dus mogelijk dat daar het verband is.

Nadere bestudering leert dat de naam Boer in de streek helemaal niet meer is terug te vinden, terwijl de andere namen juist wel in het gebied zijn gebleven waar het allemaal is begonnen.

Generatie I


I.
Tiapcko EGGENS, zn. van Eggo NN en NN, geb. tussen 1530 en 12-10-1537, 
ovl. (ongeveer 96 jaar oud) na 2-8-1626, relatie met Poppe NN (VERM.AEIELTS), 
dr. van Aeielt REENCKENS en Menske NN, ovl. voor 18-10-1624.
Uit deze relatie 2 kinderen:
1. Bontko TJAPKES, geb. te Noordbroek [gr] circa 1580, volgt IIa.
2. Eggo TJAPKES, ovl. tussen 26-5-1640 en 1-5-1644, volgt IIb.

Al in 1593 wordt Tjapcko genoemd als hij wordt ontheven van zijn plicht 
als voogd door Frerick Eebelens. Tjapcko had ook een broer Johan. In 1604 
wordt een naarkoop (ten onrechte door zijn broer verkocht) ongedaan gemaakt. 
Verder is er een schriftelijk akkoord in 1609 tussen de broers en enkele 
andere voogden.

Generatie II


IIa.
Bontko TJAPKES, zn. van Tiapcko EGGENS (I) en Poppe NN (VERM.AEIELTS), 
geb. te Noordbroek [gr] circa 1580, relatie met Anna ROTGERS, dr. van 
Rotger HENDRIKS en Wye "ROTGERS", geb. te Noordbroek [gr].

In 1604 staan Rotger Hendriks en Tiapcko Eggens borg als Bunneke en Anna 
een huis, schuur, vee en inboedel kopen.

Uit deze relatie 3 kinderen:
1. Tiarck BONTKENS, ovl. tussen 7-1-1685 en 27-5-1687, volgt IIIa.
2. Sijben BONTKENS, tr. (HC) te Noordbroek [gr] op 12-11-1631, kerk.huw. 
  te Noordbroek [gr] op 22-1-1632 met Tiacko AEISSENS, zn. van Aeisso TIAERTS 
  en Tetie ALLERTS, ovl. voor 2-4-1643.
3. Eppo BONTKENS, volgt IIIb.

IIb.
Eggo TJAPKES, zn. van Tiapcko EGGENS (I) en Poppe NN (VERM.AEIELTS), Caspellman
up de meeden 1618, ovl. tussen 26-5-1640 en 1-5-1644, tr. voor 1613 met 
Luppe Ammes (?), dr. van Amme Harmens, ovl. na 3-3-1676.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Eebel EGGENS, ovl. voor 1654, volgt IIIc.
2. Harmen EGGENS, ovl. tussen 2-2-1654 en 5-11-1655, volgt IIId.
3. Tiapko EGGENS.
4. Anna EGGENS, ovl. voor 25-4-1645, relatie met NN.
5. Sebe/Phobe EGGENS, ovl. na 23-2-1646, tr. voor 10-12-1623 met Allo TONNIJS, ovl. na 10-12-1646.
6. Tiabbe EGGENS, tr. voor 25-4-1645 met Aijolt/Aeildt HINCKES.
7. Ammo EGGENS, ovl. tussen 18-8-1632 en 25-4-1645, volgt IIIe.

Generatie III


IIIa.
Tiarck BONTKENS, zn. van Bontko TJAPKES (IIa) en Anna ROTGERS, ovl. tussen 
7-1-1685 en 27-5-1687, relatie met Tetje WIJPKES, dr. van Wijpko TIACKENS 
en Imke MENTCKES.
Uit deze relatie 2 kinderen:
1. Tjapcko TJARCKS, geb. circa 1635, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor 1696, volgt IV.
2. Mentcke/Mencko/Menneke TIARCKX, ovl. voor 16-4-1700, relatie met Lamme(chien) JANS, 
  ovl. voor 5-7-1682, (Lamme(chien) relatie(2) met NN.).

IIIb.
Eppo BONTKENS, zn. van Bontko TJAPKES (IIa) en Anna ROTGERS, kerk.huw. 
(NH) te Noordbroek [gr] op 22-4-1633 met Lamme JANS.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Jan EPPES, ged. NH te Noordbroek [gr] op 1-6-1634.

IIIc.
Eebel EGGENS, zn. van Eggo TJAPKES (IIb) (Caspellman up de meeden 1618) 
en Luppe Ammes (?), ovl. voor 1654, tr. (1) tussen 1635 en 4-1638 met 
Fenne, ovl. tussen 30-4-1638 en 27-4-1645.

Eebel EGGENS, tr. (2) voor 9-10-1642 met Jantijen PIETERS, dr. van Pieter 
Heinens en Octien (Ook Oetien) Jans, ovl. tussen 27-4-1645 en 14-1-1647.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. EBELS.

Eebel EGGENS, tr. (Tiaecke/Sjouke/Tjoucke hoogstens 25 jaar oud) (3) voor 
14-1-1647 met Tiaecke/Sjouke/Tjoucke HEMMES, dr. van Hemmo HARCKENS en 
Tsiaucke NN, geb. op 9-9-1621, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1-6-1647.

Eebel EGGENS, tr. (4) voor 12-4-1655 met Moeder HAIJCKES.

IIId.
Harmen EGGENS, zn. van Eggo TJAPKES (IIb) (Caspellman up de meeden 1618.) 
en Luppe Ammes (?), ovl. tussen 2-2-1654 en 5-11-1655, tr. (1) te Meeden 
[gr] op 18-8-1632 met Hille TONNENS, (Hille tr. (Luwert hoogstens 26 jaar 
oud) (1) voor 1615 met Luwert EGBERTS.).
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Tomas HARMENS, geb. circa 1651, ged. te Noordbroek [gr] op 4-3-1669, ovl. 
  (minstens 35 jaar oud) na 9-4-1686, tr. (ongeveer 19 jaar oud) te Noordbroek 
  [gr] op 7-1-1670 met Elke SIJPKENS, dr. van Sijpko Eppens en Rensche Haeijes, 
  (Elke tr.(1) met Hindrick LUIJENS.).

Harmen EGGENS, tr. (2) voor 29-3-1643 met Geertijen DERKS, dr. van Derk 
JANS en Elisabeth "GEERTS", ovl. tussen 3-3-1647 en 5-11-1655.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Tiapke HARMENS, ged. NH te Noordbroek [gr] op 5-3-1641.
2. Egge HARMENS, ged. NH te Noordbroek [gr] op 24-7-1642, kerk.huw. (ongeveer 24 jaar oud) 
  (1) (NH) te Zuidbroek [gr] op 19-2-1667 met Eenje FRERICKS, 
  (Eenje relatie(1) met Bolderwijk HARBES.), tr. (ongeveer 32 jaar oud) (2) 
  (HC) te Zuidbroek [gr] op 20-12-1674 met Itie LUPPES.
3. Lijsbeth Harmens, ovl. voor 11-5-1683, tr. te Zuidbroek [gr] op 30-1-1667 met 
  Haijo Peters, zn. van Peter Eppens en Siertie Aeitens, ovl. tussen 14-3-1689 en 
  9-3-1692, (Haijo tr. (Imke ongeveer 51 jaar oud) (2) te Finsterwolde [gr] op 
  11-5-1683, kerk.huw. te Midwolda [gr] op 17-6-1683 met Imke Aeisses, dr. van 
  Aeisso Stijes en Moeder Hommens.).

IIIe.
Ammo EGGENS, zn. van Eggo TJAPKES (IIb) (Caspellman up de meeden 1618.) 
en Luppe Ammes (?), ovl. tussen 18-8-1632 en 25-4-1645, relatie met NN.
Uit deze relatie 7 kinderen:
1. Herman Ammes, ovl. na 17-4-1650.
2. Poppe Ammes, ovl. na 23-2-1646, relatie met Frerijck MEINTS.
3. Wijpke Ammes, ovl. na 27-5-1646, relatie met Hans Caspars WISKEMAN.
4. Fenne Ammes, ovl. na 17-4-1650, tr. (HC) te Scheemda [gr] op 17-4-1650 
  met Wibbo BOELENS.
5. Ette Ammes, ovl. na 10-6-1659.
6. Antjen Ammes, ovl. na 23-2-1646.
7. Luppe Ammes, ovl. na 10-6-1659.

Generatie IV


IV.
Tjapcko TJARCKS, zn. van Tiarck BONTKENS (IIIa) en Tetje WIJPKES, geb. 
circa 1635, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor 1696, tr. (hoogstens 25 
jaar oud) (1) voor 5-1660 met Anje (Anneke) HEINES, ovl. circa 1666.
In 1666 heerste er in het Oldambt een pest-epidemie. Mogelijk is Anje 
een slachtoffer.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Heine TJAPCKES, begr. te Zuidbroek [gr] op 16-9-1742, volgt Va.
2. Tiarck TJAPCKES, geb. te Zuidbroek [gr], ovl. voor 1702, volgt Vb.

Tjapcko TJARCKS, tr. (hoogstens 32 jaar oud) (2) voor 26-4-1667 met Grietien 
(Grietje) CLAESSEN.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Geeske TJAPCKES, tr. circa 1694, kerk.huw. (NH) met Marten JOESTEN.
2. Eemcke/Imke TJAPCKES, tr. (Meerten/Marten ongeveer 17 jaar oud) circa 1690 
  met Meerten/Marten CORNELIS, zn. van Cornelis THOMAS (gerichts substituut 
  1668-1674) en Mari Holt(Es), ged. te Termunten [gr] op 28-4-1672.

Tjapcko TJARCKS, tr. (minstens 40 jaar oud) (3) na 1675 met Jantje WILCKES, 
ovl. na 1702.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Sibrich TJAPCKES, geb. circa 1685, tr. (ongeveer 20 jaar oud) (1) circa 
  1705 met Duirt PIETERS, zn. van Peter WIGGERS en Martjen JANS, ovl. circa 
  1722, otr. (2) te Winschoten [gr] op 14-6-1722, tr. (ongeveer 37 jaar oud) 
  (Nederlands Hervormd) te Westerlee [gr] op 26-7-1722 met Joest HANSEN.

Generatie V


Va.
Heine TJAPCKES, zn. van Tjapcko TJARCKS (IV) en Anje (Anneke) HEINES, 
begr. te Zuidbroek [gr] op 16-9-1742, relatie(1) met Fenje JANS, ovl. 
voor 31-1-1702.
Uit deze relatie 4 kinderen:
1. Tjapko HEINES, geb. te Muntendam [gr] na 1681, ovl. (hoogstens 88 jaar oud) 
  te Muntendam [gr] in 1769, begr. te Muntendam [gr] op 22-8-1769, volgt VIa.
2. Jan HEINES, geb. te Zuidbroek [gr] circa 1690, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) 
  te Winschoten [gr] in 1761, begr. te Winschoten [gr] op 9-1-1761, volgt VIb.
3. Esse HEINES, otr. (1) te Zuidbroek [gr], tr. te Zuidbroek [gr] in 1711, 
  kerk.huw. (NH) te Zuidbroek [gr] op 11-1-1711 met Harm(en) ALBERTS, NH, ovl. 
  voor 1724, otr. (2) te Sappemeer [gr], tr. te Zuidbroek [gr] in 1724, kerk.huw. 
  (NH) te Zuidbroek [gr] op 30-1-1724 met Hindrik CLAASSEN, geb. te Sappemeer [gr], NH.
4. Anje/Annichien HEINES, begr. te Winschoten [gr] op 21-9-1780, otr. te Winschoten 
  [gr] op 7-4-1726, kerk.huw. (Geerdt ongeveer 52 jaar oud) (NH) te Winschoten 
  [gr] op 3-5-1726 met Geerdt DOES/DOUWES, zn. van Doe COOPS en Wupke HARMENS, geb. 
  te Winschoten [gr], ged. NH te Winschoten [gr] op 16-11-1673, ovl. (81 jaar oud) 
  te Winschoten [gr], begr. te Winschoten [gr] op 10-6-1755.

Heine TJAPCKES, otr. (2) te Zuidbroek [gr], tr. te Zuidbroek [gr] in 1702, 
kerk.huw. (NH) te Zuidbroek [gr] op 19-2-1702 met Geertje WIJBES, geb. 
te Muntendam [gr], ged. NH te Muntendam [gr], ovl. te Zuidbroek [gr], 
begr. te Zuidbroek [gr] op 12-12-1747.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Wijbe HEINES, geb. te Muntendam [gr] op 12-10-1702, ovl. (45 jaar oud) te 
  Muntendam [gr], begr. te Zuidbroek [gr] op 20-10-1747, volgt VIc.
2. Mentcke HEINES, geb. te Muntendam [gr] op 28-3-1707, ged. NH te 
  Zuidbroek [gr] op 1-4-1707.

Vb.
Tiarck TJAPCKES, zn. van Tjapcko TJARCKS (IV) en Anje (Anneke) HEINES, 
geb. te Zuidbroek [gr], ovl. voor 1702, kerk.huw. (NH) te Meeden [gr] 
op 27-9-1696 met Aeltijn HINDRIX.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Tjapke TIARCKS, geb. te Meeden [gr] in 1697, ged. NH te Meeden [gr] op 15-8-1697.

Generatie VI


VIa.
Tjapko HEINES, zn. van Heine TJAPCKES (Va) en Fenje JANS, geb. te Muntendam 
[gr] na 1681, ged. te Muntendam [gr], diaken (gen. 1748), ovl. (hoogstens 
88 jaar oud) te Muntendam [gr] in 1769, begr. te Muntendam [gr] op 22-8-1769, 
tr. (resp. hoogstens 45 en ongeveer 20 jaar oud) in 1726, kerk.huw. (NH) 
te Muntendam [gr] op 17-2-1726 met Meiske TJAKKES, dr. van Tjacko DOEDES 
en Grietje JANS, geb. te Muntendam [gr] op 17-7-1705, ged. NH te Muntendam 
[gr] op 20-9-1705, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Muntendam [gr] in 1770, 
begr. te Muntendam [gr] op 14-12-1770.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Fenje TJAPKES, geb. te Muntendam [gr] op 26-12-1726, ged. NH te Muntendam 
  [gr] op 29-12-1726, begr. te Zuidbroek [gr] op 14-7-1755, kerk.huw. (resp. 
  17 en 27 jaar oud) (NH) te Zuidbroek [gr] op 24-5-1744 met Pieter TAMMES, 
  zn. van Tammo PIETERS en Eepke EMES, geb. te Muntendam [gr] op 31-8-1716, 
  ged. NH te Muntendam [gr] op 4-9-1716, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1756, 
  begr. te Zuidbroek [gr] op 3-8-1756.
2. Grietje TJAPKES, geb. te Muntendam [gr] op 1-12-1728, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 3-12-1728, kerk.huw. (resp. 20 en ongeveer 29 jaar oud) (NH) te 
  Veendam [gr] in 1-1749 met Jan ALBERTS, zn. van Albert Thijjes LIGGER en 
  Lammigjen Jans DRENT, ged. NH te Veendam [gr] op 24-12-1719, (Jan kerk.huw. (
  ongeveer 24 jaar oud) (1) (NH) te Zuidbroek [gr] op 9-2-1744 met Lammigjen TIDDES.).
3. Tjakko TJAPKES, geb. te Muntendam [gr] op 22-10-1730, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 22-10-1730.
4. Geeljen TJAPKES, geb. te Muntendam [gr] op 29-7-1733, ged. NH te Muntendam 
  [gr] op 2-8-1733.
5. Aaltjen TJAPKES, geb. te Muntendam [gr] op 19-5-1738, ged. NH te Muntendam 
  [gr] op 25-5-1738, otr. te Muntendam [gr] op 24-12-1757, kerk.huw. (resp. 19 
  en ongeveer 27 jaar oud) (NH) te Muntendam [gr] op 15-1-1758 met Jimke HENDRIKS, 
  zn. van Hendrik GEUGJES en Mayke JIMKES, ged. NH te Veendam [gr] op 17-12-1730, 
  ovl. (minstens 57 jaar oud) na 1788.
6. Geesje TJAPKES.

VIb.
Jan HEINES, zn. van Heine TJAPCKES (Va) en Fenje JANS, geb. te Zuidbroek 
[gr] circa 1690, NH, diaken te Winschoten, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) 
te Winschoten [gr] in 1761, begr. te Winschoten [gr] op 9-1-1761, otr. 
(1) te Zuidbroek [gr] op 25-2-1720, kerk.huw. (ongeveer 30 jaar oud) 
(NH) te Zuidbroek [gr] op 17-3-1720 met Lubckje JANS, geb. te Noordbroek 
[gr], ovl. te Winschoten [gr] op 14-6-1727, begr. te Winschoten [gr] op 
17-6-1727.

Jan HEINES, otr. (2) te Winschoten [gr] op 4-1-1728, kerk.huw. (resp. 
ongeveer 38 en ongeveer 22 jaar oud) (NH) te Winschoten [gr] op 23-1-1728 
met Risse/Risso EPPES, dr. van Eppo ENNES en Engel (-tje/-tien) HERMS/
HARMENS, ged. NH te Winschoten [gr] op 11-10-1705, begr. te Winschoten 
[gr] op 14-2-1737.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Heine JANS, geb. te Winschoten [gr] in 1729, ged. NH te Winschoten [gr] 
  op 16-10-1729, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Winschoten [gr] in 1734, 
  begr. te Winschoten [gr] op 5-5-1734.
2. Eppo Jans NIEBOER, geb. te Beerta [gr] in 1731, ovl. (49 jaar oud) 
  te Zuidbroek [gr], begr. te Zuidbroek [gr] op 3-11-1780, volgt VIIa.
3. Fenje JANS, geb. te Winschoten [gr] in 1734, ged. NH te Winschoten [gr] 
  op 12-12-1734, begr. te Winschoten [gr] op 16-1-1737.

Jan HEINES, otr. (3) te Winschoten [gr] op 13-4-1738, kerk.huw. (ongeveer 
48 jaar oud) (NH) te Winschoten [gr] op 2-5-1738 met Weike UDES, dr. van 
Udo EDZES en Aeffijn JURRIENS, begr. te Winschoten [gr] op 21-9-1741, 
(Weike relatie(1) met Wijpke MARTENS.).
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Aafjen JANS, ged. NH te Winschoten [gr] op 19-7-1739, begr. te Winschoten 
  [gr] op 12-9-1749.

Jan HEINES, kerk.huw. (ongeveer 53 jaar oud) (4) (NH) te Winschoten [gr] 
op 15-2-1743 met Grietje HARM(EN)S, (Grietje kerk.huw. (Freerk minstens 
41 jaar oud) (1) (NH) te Bellingwolde [gr] op 2-12-1735 met Freerk LEEUWKES, 
zn. van Leeuwes FREERKS en Trijntke LUWERTS.), (Grietje kerk.huw. (3) 
op 25-4-1762 met Jacob ALBERTS.).

VIc.
Wijbe HEINES, zn. van Heine TJAPCKES (Va) en Geertje WIJBES, geb. te Muntendam 
[gr] op 12-10-1702, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 15-10-1702, ovl. (45 
jaar oud) te Muntendam [gr], begr. te Zuidbroek [gr] op 20-10-1747, otr. 
te Zuidbroek [gr], tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te 
Zuidbroek [gr] in 1732, kerk.huw. (NH) te Zuidbroek [gr] op 27-4-1732 
met Ocke FRIESES, dr. van Friese TJACKES en Riene ELTJES, geb. te Muntendam 
[gr] op 5-6-1705, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 7-6-1705, begr. te Zuidbroek 
[gr] op 21-12-1747.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Geertjen WIJBES, geb. te Muntendam [gr] op 6-5-1733, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 10-5-1733.
2. Heino WIJBES, geb. te Muntendam [gr] op 1-12-1734, ovl. (ongeveer 71 jaar 
  oud) in 1806, begr. te Zuidbroek [gr] op 7-11-1806, volgt VIIb.
3. Friese WIJBES, geb. te Muntendam [gr] op 30-9-1736, ovl. (44 jaar oud) op 
  17-8-1781, volgt VIIc.
4. Mentko WIJBES, geb. te Muntendam [gr] op 3-10-1738, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 5-10-1738.
5. Tjacke WIJBES, geb. te Muntendam [gr] op 18-8-1740, volgt VIId.
6. Reine WIJBES, geb. te Muntendam [gr] op 4-11-1742, ged. NH te 
  Zuidbroek [gr] op 4-11-1742.
7. Jacob WIJBES, geb. te Muntendam [gr] op 28-8-1745, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 29-8-1745.
8. Wijbe Heines WIJBES, geb. te Muntendam [gr] op 9-12-1747, ged. NH te 
  Zuidbroek [gr] op 10-12-1747.

Generatie VII


VIIa.
Eppo Jans NIEBOER, zn. van Jan HEINES (VIb) (diaken te Winschoten) en 
Risse/Risso EPPES, geb. te Beerta [gr] in 1731, ged. NH te Beerta [gr] 
op 11-4-1731, Diaken,landbouwer,zijlvest, ovl. (49 jaar oud) te Zuidbroek 
[gr], begr. te Zuidbroek [gr] op 3-11-1780, otr. te Winschoten [gr] op 
11-4-1756, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Winschoten 
[gr] op 4-6-1756 met Morke/Murcke HARMS, dr. van Herm (later Harmen) Hindrix 
BOER (Zijlvest op de Mieden) en Boucke BRONGERS, geb. te Meeden [gr] in 
1734, ged. NH te Meeden [gr] op 17-12-1734, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) 
te Zuidbroek [gr] in 1793, begr. te Zuidbroek [gr] op 6-2-1793, (Morke
/Murcke otr. (2) te Zuidbroek [gr] op 10-11-1781, kerk.huw. (resp. ongeveer 
47 en 28 jaar oud) (NH) te Zuidbroek [gr] op 6-12-1781 met Sicko Simons 
MULDER, zn. van Sijmen Hartwigh MULLER en Johanna SWARTWOLD.).
    
Eppo is de eerste die een achternaam aanneemt. Mogelijk heeft dat te maken 
met de functies die hij bekleedde. Zijn schoonvader droeg later de naam 
BOER, en Eppo nam de naam Nieboer aan. Het lijkt er op alsof zijn zoons 
na zijn dood onder de invloed kwamen van de familie van hun moeder, omdat 
zij ook de naam Boer gaan gebruiken.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Jan Eppes NIEBOER, geb. te Winschoten [gr], ged. te Winschoten [gr] 
  op 6-2-1757, begr. te Zuidbroek [gr] op 8-9-1788.
2. Bouke EPPES, geb. te Zuidbroek [gr] op 9-5-1762, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 16-5-1762, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Zuidbroek [gr] in 
  1764, begr. te Zuidbroek [gr] op 11-12-1764.
3. Harm Eppes BOER, geb. te Zuidbroek [gr] op 23-8-1766, ovl. (52 jaar oud) 
  te Uiterburen [gr] op 12-5-1819, volgt VIIIa.
4. Hindrik Eppes BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 29-8-1773, ovl. (ongeveer 
  35 jaar oud) te Garnwerd (gem.Ezinge) [gr] in 1809, begr. te Garnwerd 
  (gem.Ezinge) [gr] op 8-7-1809, volgt VIIIb.

VIIb.
Heino WIJBES, zn. van Wijbe HEINES (VIc) en Ocke FRIESES, geb. te Muntendam 
[gr] op 1-12-1734, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 3-12-1734, ovl. (ongeveer 
71 jaar oud) in 1806, begr. te Zuidbroek [gr] op 7-11-1806, otr. te Muntendam 
[gr] op 16-12-1761, kerk.huw. (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) (NH) 
te Muntendam [gr] op 10-1-1762 met Cornelske PIETERS, dr. van Pieter JANS 
(landbouwer) en Anna LUITJENS, ged. NH te Westerlee [gr] op 13-1-1733, 
begr. te Zuidbroek [gr] op 11-2-1779.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Okke Heines de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 17-4-1763, ged. NH te 
  Zuidbroek [gr] op 24-4-1763, ovl. (77 jaar oud) te Muntendam [gr] op 28-6-1840, 
  kerk.huw. (resp. 18 en ongeveer 25 jaar oud) (NH) te Veendam [gr] op 13-4-1782 
  met Hillibrand Eppes VEENDORP, zn. van Eppe JANS en Hindrikje BERENTS, geb. 
  te Kiel [gr], ged. NH te Hoogezand [gr] op 9-5-1756, ovl. (ongeveer 
  72 jaar oud) op 13-3-1829.
2. Wijbe HEINES, geb. te Muntendam [gr] op 29-8-1764, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 7-9-1764.
3. Anje HEINES, geb. te Muntendam [gr] op 13-3-1766, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 23-3-1766, kerk.huw. (26 jaar oud) (NH) te Eexta [gr] op 21-2-1793 
  met Willem Jurkens BOS, zn. van Jurke WILLEMS en Aaltje JANS, geb. te Midwolda [gr].
4. Pieter Heines SCHIPPER, geb. te Muntendam [gr] op 3-9-1767, ovl. (47 jaar 
  oud) in 11-1814, volgt VIIIc.
5. Siertje HEINES, geb. te Muntendam [gr] op 22-1-1769, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 5-2-1769, ovl. (ongeveer 23 maanden oud) circa 1770.
6. Siertje HEINES, geb. te Muntendam [gr] op 30-6-1770, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 29-7-1770, kerk.huw. (19 jaar oud) te Hoogezand [gr] op 20-6-1790 
  met Jan Edskes Jans.
7. Friese Heines de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 14-7-1772, ovl. (59 
  jaar oud) te Muntendam [gr] op 2-3-1832, volgt VIIId.
8. Riena/Reenje HEINES, geb. te Muntendam [gr] op 24-3-1774, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 17-4-1774, begr. te Zuidbroek [gr] op 6-7-1775.
9. Menke HEINES, geb. te Muntendam [gr] op 11-6-1776, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) 
  circa 1807, volgt VIIIe.

VIIc.
Friese WIJBES, zn. van Wijbe HEINES (VIc) en Ocke FRIESES, geb. te Muntendam 
[gr] op 30-9-1736, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 7-10-1736, ovl. (44 jaar 
oud) op 17-8-1781, kerk.huw. (35 jaar oud) te Finsterwolde [gr] op 16-8-1772 
met Marieke Jans, (Marieke tr.(1) met Berent Derks.).
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Wibo Vrieses, ged. te Finsterwolde [gr] op 9-5-1773.
2. Jan Vriezes, ged. te Finsterwolde [gr] op 12-11-1775, ovl. (ongeveer 78 jaar 
  oud) te Midwolda [gr] op 30-4-1854, volgt VIIIf.
3. Eeje Vriezes Zinger, ged. te Finsterwolde [gr] op 15-2-1778, arbeidster, ovl. 
  (ongeveer 44 jaar oud) te Westerlee [gr] op 7-3-1822, tr. met Klaas Hebels.
4. Ocktjen Vriezes, ged. te Finsterwolde [gr] op 28-11-1779.
5. Vriesje Vriezes, ged. te Finsterwolde [gr] op 15-11-1781, ovl. (ongeveer 
  70 jaar oud) te Groningen [gr] op 26-9-1852, kerk.huw. (ongeveer 28 jaar oud) 
  te Groningen [gr] op 29-1-1810 met Auke Hindriks.

VIId.
Tjacke WIJBES, zn. van Wijbe HEINES (VIc) en Ocke FRIESES, geb. te Muntendam 
[gr] op 18-8-1740, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 25-8-1740, kerk.huw. (resp. 
27 en ongeveer 27 jaar oud) (1) (NH) te Finsterwolde [gr] op 24-4-1768 
met Antje TJAKKES, dr. van Tiacke HILLEBRANDS en Stijntje ENGELS, geb. 
te Finsterwolde [gr], ged. NH te Finsterwolde [gr] op 10-3-1741.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Ocko (Ocktjen) TJAKKES, ged. NH te Finsterwolde [gr] op 20-5-1770, ovl. 
  (ongeveer 59 jaar oud) te Finsterwolde [gr] op 31-7-1829, otr. te 
  Finsterwolde [gr] op 15-4-1792, kerk.huw. (ongeveer 21 jaar oud) (NH) te 
  Finsterwolde [gr] op 17-5-1792 met Berent HINDRICKS, ovl. voor 1829.
2. Tjacko TJAKKES, ged. NH te Finsterwolde [gr] op 19-7-1772.
3. Stijntje TJAKKES, ged. NH te Finsterwolde [gr] op 15-1-1775, otr. 
  te Finsterwolde [gr] op 23-11-1800, kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) 
  (NH) te Finsterwolde [gr] op 7-12-1800 met Klaas HENDRIKS, geb. te Bunde [Duitsland].
4. Tjacke Hillebrands TJAKKES, ged. NH te Finsterwolde [gr] op 15-8-1779.

Tjacke WIJBES, kerk.huw. (47 jaar oud) (2) te Finsterwolde [gr] op 1-5-1788 
met Annechijn Tonnis.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Wijbe Tjackes, geb. te Finsterwolde [gr] op 30-4-1789, ged. te Finsterwolde 
  [gr] op 3-5-1789.

Generatie VIII


VIIIa.
Harm Eppes BOER, zn. van Eppo Jans NIEBOER (VIIa) (Diaken,landbouwer,zijlvest) 
en Morke/Murcke HARMS, geb. te Zuidbroek [gr] op 23-8-1766, ged. NH te 
Zuidbroek [gr] op 31-8-1766, landgebruiker, ovl. (52 jaar oud) te Uiterburen 
[gr] op 12-5-1819,
Rouwannonce van Harm Eppes Boer

Overlijdensbericht Nieuwsblad van het Noorden

kerk.huw. (resp. 21 en ongeveer 23 jaar oud) (1) (NH) 
te Zuidbroek [gr] op 4-6-1788 met Berendje ELTJES (HUISMAN), dr. van Eltje 
MEINDERTS en Trijntje BERENDS, ged. NH te Scheemda [gr] op 2-9-1764, begr. 
te Zuidbroek [gr] op 10-2-1797.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Eppo Harms BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 6-3-1789, ovl. (77 jaar oud) 
  te Uiterburen [gr] op 15-8-1866, begr. te Zuidbroek [gr], volgt IXa.
2. Trijntje Harms BOER, geb. te Scheemda [gr] op 22-8-1790, ovl. (66 jaar oud) 
  te Zuidbroek [gr] op 8-1-1857, begr. te Zuidbroek [gr], tr. (resp. 22 en 
  21 jaar oud) (NH) te Zuidbroek [gr] op 15-4-1813 met Fokko Everts HEIKENS, 
  zn. van Evert UDES en Elsjen HINDRIKS, geb. te Zuidbroek [gr] op 30-4-1791, 
  ged. NH te Zuidbroek [gr] op 8-5-1791, landgebruiker, ovl. (90 jaar oud) te 
  Zuidbroek [gr] op 7-1-1882.
3. Jan Harms BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 8-4-1794, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 17-4-1794.
4. Morke Harms BOER, geb. te Zuidbroek [gr] op 15-4-1795, ged. NH te Zuidbroek 
  [gr] op 3-5-1795, renteniersche, ovl. (81 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 6-11-1876, 
  tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Uiterburen [gr] op 3-11-1818 met Arent Geerts BUINING, 
  zn. van Geert Berends BUINING (logementhouder) en Wilhelmina Isebrants Meertens BULTENA 
  (kasteleinsche), geb. te Zuidbroek [gr] op 23-1-1792, ged. te Zuidbroek [gr] op 
  29-1-1792, Logementhouder/Castelijn, ovl. (62 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 4-4-1854.

Harm Eppes BOER, otr. (2) te Zuidbroek [gr] op 18-5-1799, tr. (resp. 32 
en 23 jaar oud) (HC) te Zuidbroek [gr] op 13-6-1799 met Diewer Samuels 
KNOTTNERUS, dr. van Samuel Jans KNOTTNERUS (Landbouwer) en Geezijn Ottes 
PIETERSEN (Renteniersche), geb. te Oostwold [gr] op 15-8-1775, GE, landgebruikersche, 
ovl. (41 jaar oud) te Uiterburen [gr] op 2-6-1817.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Samuel Harms BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 24-3-1800, ovl. (67 jaar oud) te 
  Groningen [gr] op 30-11-1867, volgt IXb.
2. Geesjien Harms BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 12-2-1802, ged. NH te Zuidbroek [gr] 
  op 21-2-1802, tr. (24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Midwolda [gr] op 2-8-1826 met 
  Jan Krijnes SMITH.
3. Hendrik (Hindrik) Harms BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 24-2-1804, ovl. (53 jaar oud) te 
  Groningen [gr] op 29-9-1857, volgt IXc.
4. Aaltje Harms BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 16-8-1806, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 
  24-8-1806, ovl. (47 jaar oud) te Groningen [gr] op 1-12-1853, tr. (resp. 22 en ongeveer 
  27 jaar oud) te Groningen [gr] op 4-6-1829 met Meijndert de WITT, zn. van Gerrit de WITT 
  (logementhouder) en Elsjen Rouwaan, geb. circa 1802, voerman, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) 
  te Groningen [gr] op 11-10-1877, (Meijndert tr.(2) met Aaltje Roelfsema.).
5. Bouwchien Harms BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 1-4-1810, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 
  15-4-1810, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) circa 1837, otr. te Bellingwolde [gr], tr. (resp. 
  21 en 29 jaar oud) te Bellingwolde [gr] op 26-10-1831 met IJzebrand Meertens BULTENA, zn. 
  van Ocko Isebrants BULTENA (koopman) en Sarah Evarhardus MOLEMA, geb. te Bellingwolde [gr] 
  op 13-1-1802, ged. NH te Bellingwolde [gr] op 24-1-1802, lb de Bult,koopm,hotelhouder, ovl. 
  (73 jaar oud) te Bellingwolde [gr] op 24-3-1875, (IJzebrand Meertens tr. (resp. 36 en 22 jaar 
  oud) (2) te Bellingwolde [gr] op 26-4-1838 met Geertruida Geerds HARDING.), 
6. Jan Sand BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 8-12-1813, GE, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te 
  Uiterburen [gr] circa 27-4-1860.

VIIIb.
Hindrik Eppes BOER, zn. van Eppo Jans NIEBOER (VIIa) (Diaken,landbouwer,
zijlvest) en Morke/Murcke HARMS, geb. te Uiterburen [gr] op 29-8-1773, 
ged. NH te Uiterburen [gr] op 3-9-1773, boerenknecht, ovl. (ongeveer 35 
jaar oud) te Garnwerd (gem.Ezinge) [gr] in 1809, begr. te Garnwerd (gem.
Ezinge) [gr] op 8-7-1809, otr. te Zuidbroek [gr] op 12-11-1799, kerk.huw. 
(26 jaar oud) (NH) te Zuidbroek [gr] op 14-11-1799 met Frouwke KLAASSENS, 
ovl. te Midwolda [gr] in 1810, begr. te Midwolda [gr] op 27-8-1810.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Lupke Hendriks BOER, geb. te Zuidbroek [gr] op 16-4-1801, ged. NH te Zuidbroek [gr] 
  op 26-4-1801, ovl. (38 jaar oud) te Noordbroek [gr] op 26-2-1840, tr. (resp. 22 en 
  ongeveer 22 jaar oud) te Noordbroek [gr] op 11-12-1823 met Pieter Jans BLOEMHOFF, zn. 
  van Jan Pieter BLOEMHOFF en Tjaartje Willems SMIT, geb. te Leens [gr] in 1801, ged. te 
  Leens [gr] op 20-9-1801.

VIIIc.
Pieter Heines SCHIPPER, zn. van Heino WIJBES (VIIb) en Cornelske PIETERS, 
geb. te Muntendam [gr] op 3-9-1767, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 6-9-1767, 
Schipper, ovl. (47 jaar oud) in 11-1814, kerk.huw. (resp. 28 en 21 jaar 
oud) (NH) te Zuidbroek [gr] op 10-4-1796 met Geessien Reinds DOPPER, dr. 
van Reind CORNELIS en Antje HINDRIKS, geb. te Zuidbroek [gr] op 17-9-1774, 
ged. NH te Zuidbroek [gr] op 25-9-1774, Schipperske, ovl. (44 jaar oud) 
te Veendam [gr] op 14-9-1819, begr. te Veendam [gr] op 15-9-1819.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Heine PIETERS, geb. te Zuidbroek [gr] op 16-8-1797, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 
  27-8-1797, arbeider.
2. Geesje Pieters SCHIPPER, geb. te Muntendam [gr] circa 20-4-1802, ovl. (ongeveer 46 
  jaar oud) te Veendam [gr] op 15-2-1849, tr. (resp. ongeveer 25 en 22 jaar oud) 
  (Burgerlijke Stand) te Veendam [gr] op 31-3-1828 met Wolter Harms KROON, zn. van 
  Harm Wolters KROON en Geertje Hindriks DRENT, geb. te Veendam [gr] op 29-11-1805, 
  dagloner, ovl. (46 jaar oud) te Wildervank [gr] op 6-7-1852.
3. Kornelisje/Kornelske Pieters SCHIPPER, ged. NH te Veendam [gr] op 10-10-1802, ovl. 
  (ongeveer 65 jaar oud) te Muntendam [gr] op 18-9-1868, tr. (resp. ongeveer 30 en 36 jaar oud) 
  (1) (Burgerlijke Stand) te Zuidbroek [gr] op 15-8-1833 met Mello Berends MEIJER, 
  zn. van Berend Jans MEIJER (Collector,Schatbeurder) en Riemke Melles BOSSCHER, geb. 
  te Zuidbroek [gr] op 19-1-1797, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 29-1-1797, kledingsnijder, tr. 
  (resp. ongeveer 45 en 46 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 5-5-1848 
  met Kornelis Geerts SMID, zn. van Geert KORNELIS en Harmke KLAASSENS, geb. te Muntendam [gr] 
  op 29-5-1801, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 21-6-1801, ovl. (57 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  8-1-1859.
4. Reint PIETERS, geb. te Veendam [gr] op 10-11-1804, ged. NH te Veendam [gr] op 9-12-1804.
5. Kornelius Pieters SCHIPPER, geb. te Muntendam [gr] op 26-2-1807, ovl. (77 jaar oud) te 
  Westerlee [gr] op 2-9-1884, volgt IXd.
6. Menneke (Meindert) Pieters SCHIPPER, geb. te Muntendam [gr] op 30-9-1810, ovl. (39 jaar oud) 
  te Westerlee [gr] op 9-10-1849, volgt IXe.

VIIId.
Friese Heines de VRIES, zn. van Heino WIJBES (VIIb) en Cornelske PIETERS, 
geb. te Muntendam [gr] op 14-7-1772, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 2-8-1772, 
matroos, ovl. (59 jaar oud) te Muntendam [gr] op 2-3-1832, kerk.huw. 
(resp. 33 en 21 jaar oud) (NH) te Zuidbroek [gr] op 19-1-1806 met Frouwke 
Tjakkes de VRIES, dr. van Tjakke Eltjes de VRIES en Anna Jans Brouwer, 
geb. te Muntendam [gr] op 9-5-1784, ged. te Zuidbroek [gr] op 20-5-1784, 
ovl. (75 jaar oud) te Muntendam [gr] op 4-3-1860.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Heine Frieses de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 6-1-1807, ovl. (85 jaar oud) te 
  Muntendam [gr] op 25-5-1892, volgt IXf.
2. Anna de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 14-11-1814, koopvrouw, ovl. (63 jaar oud) te 
  Balloo [dr] op 20-10-1878, tr. (resp. 41 en 36 jaar oud) te Assen [dr] op 30-3-1856 met 
  Frederik Wolters, zn. van Machiel Frederik Wolters (scharenslijper) en Anna Maria Jozefs 
  Basting, geb. te Zweeloo [dr] op 15-2-1820, scharenslijper, ovl. (57 jaar oud) te De Loo 
  [dr] op 3-2-1878.
3. Kornelske de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 4-6-1818, ovl. (23 jaar oud) te Muntendam 
  [gr] op 7-2-1842.
4. Tjakke de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 30-4-1821, ovl. (16 dagen oud) te Muntendam 
  [gr] op 16-5-1821.
5. Anje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 30-8-1822, ovl. (73 jaar oud) te 
  Muntendam [gr] op 26-12-1895, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) 
  te Muntendam [gr] op 23-1-1852 met Harm Jans JAGER, zn. van Jan Harms JAGER en 
  Annechien Jans LOER, geb. te Muntendam [gr] op 
  16-7-1825, bezembinder, arbeider, ovl. (82 jaar oud) te Muntendam [gr] op 21-2-1908, 
  (Harm Jans tr. (beiden 22 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 14-4-1848 met 
  Jantje Bartelds SCHIPHUIS.).

VIIIe.
Menke HEINES, zn. van Heino WIJBES (VIIb) en Cornelske PIETERS, geb. te 
Muntendam [gr] op 11-6-1776, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 7-7-1776, ovl. 
(ongeveer 30 jaar oud) circa 1807, kerk.huw. (resp. 28 en 22 jaar oud) 
te Meeden [gr] op 5-5-1805 met Marijke Louwes, dr. van Lauwe Eltjes en 
Bielke/Bijlke Jacobs, geb. te Muntendam [gr] op 10-1-1783, ged. te Zuidbroek 
[gr] op 19-1-1783.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Kornelia Menkes Schipper, geb. op 28-3-1806, ged. te Zuidbroek [gr] op 5-5-1806, ovl. 
  (65 jaar oud) te Veendam [gr] op 11-8-1871, tr. (resp. 37 en ongeveer 41 jaar oud) te Veendam 
  [gr] op 31-1-1844 met Pieter Alberts Troost, zn. van Albert Harms Troost en Geessien Swiers, 
  geb. te Veendam [gr] in 1803.
2. Menneke Heines Mennekes (Schipper), geb. te Muntendam [gr] op 29-6-1807, ged. te Zuidbroek 
  [gr] op 12-7-1807.

VIIIf.
Jan Vriezes, zn. van Friese WIJBES (VIIc) en Marieke Jans, ged. te Finsterwolde 
[gr] op 12-11-1775, dagloner, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Midwolda 
[gr] op 30-4-1854, tr.(1) met Nn, ovl. voor 1810.

Jan Vriezes, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) (2) 
te Westerlee [gr] op 17-4-1803 met Lupke Hartogs, dr. van Hartog Jans 
en Hijmke Mennekes, geb. te Heiligerlee [gr], ged. te Midwolda [gr] op 
19-10-1777, (Lupke tr.(1) met Klaas Mennes.).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Iemke Vriezes, geb. te Westerlee [gr] op 26-2-1805, ged. te Westerlee [gr] op 10-3-1805.
2. Vrieze Jans Vrieze, geb. te Winschoten [gr] op 9-10-1806, ovl. (65 jaar oud) te Beerta 
  [gr] op 17-6-1872, volgt IXg.

Jan Vriezes, tr.(3) met Geertje Geukes (Franssens), dr. van Geuke Franzen 
en Elle Geerts, geb. circa 1779, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Westerlee 
[gr] op 14-4-1844.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Maria Jans Vrieze, geb. te Scheemda [gr] circa 6-1811, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) 
  te Westerlee [gr] op 3-3-1833.
2. Geuke Jans Vrieze, geb. te Westerlee [gr] op 22-12-1816, volgt IXh.
3. Wijbo de Vrieze, geb. te Westerlee [gr] circa 1821, arbeider, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) 
  te Nieuwolda [gr] op 24-12-1888, tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 40 jaar oud) te Nieuwolda 
  [gr] op 29-12-1863 met Elizabeth Possel, dr. van Okko Heikes Possel en Jacobjen Pieters Mars, 
  geb. te Nieuwolda [gr] in 1823, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Nieuwolda [gr] op 2-11-1901, 
  (Elizabeth tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Nieuwolda [gr] op 21-3-1857 
  met Dokas Arends Meijerhof, zn. van Arend Meijerhof en Rikste Spijker.).

Generatie IX


IXa.
Eppo Harms BOER, zn. van Harm Eppes BOER (VIIIa) (landgebruiker) en Berendje 
ELTJES (HUISMAN), geb. te Uiterburen [gr] op 6-3-1789, NH, Landgebruiker 
ovl. (77 jaar oud) te Uiterburen [gr] op 15-8-1866, begr. te Zuidbroek 
[gr], otr. (1) te Uiterburen [gr], tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Uiterburen 
[gr] op 6-10-1810 met Geertje Luitjens BOUWMAN, dr. van Luitjen Roelfs 
BOUWMAN (landb.o.a.Drostenheerd,kerkv.) en Sytske (Zijtske) LUITJENS (HOOITES), 
geb. te Uiterburen [gr] op 23-6-1783, ovl. (41 jaar oud) te Uiterburen 
[gr] op 18-1-1825, begr. te Uiterburen [gr].

Eppo was gedurende de jaren 1825 tot 1855 burgemeester van Zuidbroek, 
en schudde in die hoedanigheid waarschijnlijk ook de hand van de koning 
toen deze de streek en het dorp bezocht. Eppo had in zijn portefeuille 
altijd de helft van het formulier dat er voor zorgde dat hij vrijgesteld 
was voor de dienst in het leger van Napoleon. 
Bij zijn afscheid kreeg hij van de inwoners van Zuidbroek een zilveren 
schaal aangeboden. Deze belandde omstreeks 1990 weer in handen van de 
gemeente, te samen met zijn portefeuille. Inmiddels zijn deze kleinoden 
zo goed opgeborgen dat de gemeente ze niet meer kan laten zien.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Harm Eppes BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 16-4-1811, ovl. (64 jaar oud) te 
  Noordbroek [gr] op 16-2-1876, volgt Xa.
2. Sia Eppes BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 4-3-1813, ged. NH te Zuidbroek [gr] 
  op 4-4-1813, ovl. (79 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 5-2-1893, begr. te Zuidbroek [gr], 
  otr. (1) te Zuidbroek [gr], tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 
  10-4-1838 met Melle Fiebes Geerts BOSSCHKER, zn. van Geert Meles BOSSCHER en 
  Riemen Remkes HUISMAN, geb. te Uiterburen [gr] op 30-7-1803, ged. NH te Zuidbroek [gr] 
  op 7-8-1804, landgebruiker, ovl. (44 jaar oud) te Uiterburen [gr] op 30-9-1847, tr. 
  (resp. 38 en 59 jaar oud) (2) te Uiterburen [gr] op 8-5-1851 met Herndik Jacobs TIMMER, 
  zn. van Jakob JANS en Roelfjen HINDRIKS, geb. te Veendam [gr] op 2-2-1792, ged. NH 
  te Veendam [gr] op 15-2-1792, bakker, ovl. (78 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 18-5-1870, 
  tr.(3) met Hendrik Roelfs BAKKER, geb. op 2-2-1792, ovl. (78 jaar oud) op 18-5-1870, 
  begr. te Zuidbroek [gr].
3. Berendje Eppes BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 5-6-1815, ged. NH te Zuidbroek [gr] 
  op 18-6-1815, Winkeldochter Samuel H.Boer, ovl. (21 jaar oud) te Groningen [gr] op 11-2-1837, 
  tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Groningen [gr] op 5-5-1836 met Eildert 
  van den BERG, zn. van Evert van den BERG (winkelier) en Sietske EILDERTS (Winkeliersche), 
  geb. te Groningen [gr] op 3-7-1813, wolkammer.
4. Geessien BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 12-2-1817, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 
  14-9-1817, ovl. (85 jaar oud) te Scheemda [gr] op 10-6-1902, otr. te Zuidbroek [gr], 
  tr. (resp. 37 en 38 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 8-11-1854 met Jan KUIPER, zn. van 
  Lammert Pieters KUIPER en Anje Harmannus SMAAL, geb. te Scheemda [gr] op 24-3-1816, 
  horlogie-maker, ovl. (hoogstens 85 jaar oud) voor 1902.
5. Luitjen Eppes BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 13-2-1820, ovl. (92 jaar oud) te Sappemeer 
  [gr] op 26-12-1912, begr. te Sappemeer [gr], volgt Xb.
6. Roelf Eppes BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 8-6-1822, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 
  4-7-1822, ovl. (9 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 20-3-1832, begr. te Zuidbroek [gr].
7. Geert Eppes BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 8-1-1825, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 
  6-2-1825, ovl. (73 jaar oud) te Scheemda [gr] op 6-12-1898.

Eppo Harms BOER, otr. (2) te Zuidbroek [gr], tr. (resp. 37 en 26 jaar 
oud) (Burgerlijke Stand) te Zuidbroek [gr] op 6-2-1827 met Geessien Hinriks 
KNOK, dr. van Hindrik Jans KNOK en Beyke JACOBS, geb. te Meeden [gr] op 
6-1-1801, ovl. (68 jaar oud) te Uiterburen [gr] op 17-11-1869, begr. te 
Zuidbroek [gr].
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Hendrik BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 1-3-1827, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 1-4-1827, 
  ovl. (51 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 5-5-1878, begr. te Zuidbroek [gr].
2. Eltjo BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 22-2-1829, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 1-3-1829, 
  ovl. (67 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 28-2-1896, begr. te Zuidbroek [gr].
3. Jan BOER, geb. te Zuidbroek [gr] op 29-10-1830, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 7-11-1830, 
  hulponderwijzer, ovl. (29 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 27-9-1860, begr. te Zuidbroek [gr].
4. Bieke BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 22-2-1834, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 2-3-1834, ovl. 
  (80 jaar oud) op 5-10-1914, begr. te Zuidbroek [gr], tr. (resp. 28 en 37 jaar oud) te Zuidbroek 
  [gr] op 20-3-1862 met Oetze ZUIDEMA, zn. van Willem ZUIDEMA en Sibille Oetze ATZEMA, geb. 
  te Zuidbroek [gr] op 12-4-1824, ovl. (58 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 10-9-1882.
5. Trijntje BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 27-2-1836, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 6-3-1836, 
  ovl. (47 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 5-12-1883, begr. te Zuidbroek [gr].
6. Berendje BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 5-3-1838, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 1-4-1838, 
  ovl. (68 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 24-1-1907, begr. te Zuidbroek [gr].
7. Roelf BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 9-8-1840, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 6-9-1840, 
  landbouwer, ovl. (60 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 12-11-1900, begr. te Zuidbroek [gr].
8. Jacob BOER, geb. te Uiterburen [gr] op 4-3-1844, ovl. (28 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 
  9-2-1873, begr. te Zuidbroek [gr].

IXb.
Samuel Harms BOER, zn. van Harm Eppes BOER (VIIIa) (landgebruiker) en 
Diewer Samuels KNOTTNERUS (landgebruikersche), geb. te Uiterburen [gr] 
op 24-3-1800, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 30-3-1800, grutter (commiss.
firm.), koopman, ovl. (67 jaar oud) te Groningen [gr] op 30-11-1867, tr. 
(beiden 26 jaar oud) te Zuidbroek [gr] op 27-3-1826 met Dieverdina Geerts 
BUINING, dr. van Geert Berends BUINING (logementhouder) en Wilhelmina 
Isebrants Meertens BULTENA (kasteleinsche), geb. te Uiterburen [gr] op 
23-12-1799, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 1-1-1800, ovl. (83 jaar oud) 
te Groningen [gr] op 30-3-1883.


Samuel woonde op het Schuitendiep 272 te Groningen en runde daar een bakkerij. 
Mogelijk was er een bepaalde samenwerking met zijn zwager die een korenmolen 
in Groningen had.

Uit dit huwelijk 12 kinderen:
1. Geert BOER, geb. te Groningen [gr] op 13-2-1827, ovl. (28 jaar oud) te Groningen [gr] 
  op 28-12-1855, volgt Xc.
2. Harm BOER, geb. te Groningen [gr] op 19-3-1828, ovl. (3 maanden oud) te Groningen [gr] op 
  13-7-1828.
3. Harmannus BOER, geb. te Groningen [gr] op 9-10-1829, NH.
4. Diever BOER, geb. te Groningen [gr] op 19-1-1831, NH, ovl. (6 maanden oud) te Groningen 
  [gr] op 5-8-1831.
5. Berend BOER, geb. te Groningen [gr] op 6-8-1832.
6. Jan BOER, geb. te Groningen [gr] op 25-1-1834, ovl. (73 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  24-5-1907, volgt Xd.
7. Dievertje BOER, geb. te Groningen [gr] op 13-11-1835, ged. NH te Groningen [gr], ovl. 
  (61 jaar oud) te Groningen [gr] op 16-3-1897, begr. te Groningen [gr], tr. (beiden 28 jaar oud) 
  (1) te Groningen [gr] op 13-7-1864 met Berend BUINING, zn. van Berend Geerts BUINING 
  (Cipier mogelijk te Winschoten),kastelein, en Abeltje Klaassens van DELDEN, geb. te 
  Winschoten [gr] op 6-2-1836, Scheepskapitein, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1877, 
  tr. (resp. 41 en 49 jaar oud) (2) te Groningen [gr] op 20-6-1877 met Jan Hindrik KLEIN, 
  zn. van Hindrik Eppes KLEIN en Bouwe Jens SMIT, geb. te Nieuwolda [gr] op 17-2-1828, 
  Meelfabrikant, ovl. (64 jaar oud) te Groningen [gr] op 29-9-1892, (Jan Hindrik tr. (resp. 
  25 en 18 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Groningen [gr] op 12-5-1853 met Catrina KETELAAR.)
8. Willem BOER, geb. te Groningen [gr] op 27-8-1838, ovl. (1 jaar oud) te Groningen [gr] op 22-1-1840.
9. Samuel BOER, geb. te Groningen [gr] op 27-8-1838, ovl. (5 jaar oud) te Groningen [gr] op 31-10-1843.
10. Wilhelmina Bouwgina BOER, geb. te Groningen [gr] op 28-1-1841, ovl. (35 jaar oud) te Bolsward [fr] 
  op 5-3-1876, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Groningen [gr] op 11-5-1871 met Pieter de JONG, 
	zn. van Jelle Pieter de JONG (koemelker) en IJda Oedses BAKKER, geb. te Bolsward [fr] op 9-11-1845.
11. Samuel BOER, geb. te Groningen [gr] op 2-7-1844, ovl. (75 jaar oud) te Castricum [nh] op 
  15-11-1919, volgt Xe.
12. Arend BOER, geb. te Groningen [gr] op 27-10-1845, ovl. (1 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  17-3-1847.

IXc.
Hendrik (Hindrik) Harms BOER, zn. van Harm Eppes BOER (VIIIa) (landgebruiker) 
en Diewer Samuels KNOTTNERUS (landgebruikersche), geb. te Uiterburen [gr] 
op 24-2-1804, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 4-3-1804, Molenaar, koopman, 
diakendienaar, ovl. (53 jaar oud) te Groningen [gr] op 29-9-1857, tr. 
(resp. 24 en 20 jaar oud) te Oude Pekela [gr] op 19-4-1828 met Lammegijn
/Lammegien Berents HOUWINK, dr. van Berend Jans HOUWINK (schipper,scheepskapitein) 
en Hendrikje Harms SPELDE, geb. te Oude Pekela [gr] op 13-7-1807, ged. 
NH te Oude Pekela [gr] op 19-7-1807, ovl. (59 jaar oud) te Groningen [gr] 
op 28-9-1866.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Berend Hindriks BOER, geb. te Groningen [gr] op 19-12-1828, volgt Xf.
2. Harmannus BOER, geb. te Groningen [gr] op 3-4-1830, ovl. 11-1-1871 te Weltevreden, Indonesie, volgt Xg.
3. Hendrikje BOER, geb. te Groningen [gr] op 17-5-1835, ovl. (38 jaar oud) te Groningen 
  [gr] op 13-3-1874, tr. (resp. 37 en 34 jaar oud) te Groningen [gr] op 24-7-1872 met Jacobus 
  KONING, zn. van Sebe KONING en Maaike HOEKZEMA, geb. te Groningen [gr] op 20-8-1837, 
  (Jacobus relatie(2) met Jantje Jans BUZEMAN.).
4. Dievertje BOER, geb. te Groningen [gr] op 9-2-1838, ovl. (39 jaar oud) te Groningen [gr] 
  op 20-9-1877.
5. Derk BOER, geb. te Groningen [gr] op 17-8-1840, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) in 1893, volgt Xh.
6. Eppo BOER, geb. te Groningen [gr] op 30-5-1843, ovl. (8 jaar oud) te Groningen [gr] op 10-3-1852.
7. Hinderikus BOER, geb. te Groningen [gr] op 17-6-1846, ovl. (15 jaar oud) op 17-1-1862.
8. Lambertus Hendrikus BOER, geb. te Groningen [gr] 19-4-1849, overl. 13-3-1871. Zou vlg.
  het overlijdensregister in Groningen gestorven zijn te Pernambuco.
9. Jan Markus BOER, geb. Oude Pekela [gr] op 5-8-1833, ovl. aldaar 16-8-1833.

IXd.
Kornelius Pieters SCHIPPER, zn. van Pieter Heines SCHIPPER (VIIIc) (Schipper) 
en Geessien Reinds DOPPER (Schipperske), geb. te Muntendam [gr] op 26-2-1807, 
ged. NH te Zuidbroek [gr] op 12-7-1807, boerenknecht,frankeur,arbeider, 
ovl. (77 jaar oud) te Westerlee [gr] op 2-9-1884, tr. (resp. 28 en 20 
jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Noordbroek [gr] op 18-6-1835 met 
Jantje Simons OTTER, dr. van Simon Jans OTTER en Aaltje Jans HOMMES, geb. 
te Schildwolde [gr] op 22-4-1815, ovl. (25 jaar oud) te Westerlee [gr] 
op 22-8-1840.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Geessien SCHIPPER, geb. te Zuidbroek [gr] circa 1836, boerenmeid, tr. (resp. ongeveer 
  26 en ongeveer 24 jaar oud) te Scheemda [gr] op 1-2-1862 met Doee HOK, zn. van Hindrik 
  Jacobs HOK en Klaassien Doees PRINS (arbeidster), geb. te Midwolda [gr] circa 1838, boerenknecht.

Kornelius Pieters SCHIPPER, tr. (resp. 33 en ongeveer 26 jaar oud) (2) 
(Burgerlijke Stand) te Scheemda [gr] op 4-12-1840 met Geessien Geerts 
MEIN, dr. van Geert Jochums MEIN en Trijntje Harms WEVER, geb. te Westerlee 
[gr] circa 1814, arbeidster, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Westerlee 
[gr] op 23-9-1867.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Trijntje SCHIPPER, geb. te Westerlee [gr] circa 1841, arbeider, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) 
  te Westerlee [gr] op 7-8-1900, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Scheemda [gr] op 
  29-10-1864 met Eppo Jager, zn. van Beerend Hindriks Jager en Martje Eppes Slijm, geb. te 
  Midwolda [gr] circa 1841, arbeider, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 8-1900.
2. Kornelske SCHIPPER, geb. te Scheemda [gr] op 13-3-1844, ovl. (37 jaar oud) te Muntendam [gr] 
  op 21-1-1882, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 29-6-1871 
  met Pieter MOLEMA, zn. van Kasper Pieters MOLEMA en Geertruid Sijpkes DIJKEMA, geb. te 
  Muntendam [gr] op 13-3-1848, arbeider, ovl. (46 jaar oud) te Muntendam [gr] op 15-4-1894.
3. Renje SCHIPPER, geb. te Westerlee [gr] circa 1845, arbeidster, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) 
  te Westerlee [gr] op 4-6-1878, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Scheemda [gr] 
  op 15-6-1867 met Thomas Drent, zn. van Leendert Christiaans Drent en Grietje Thomas Boven, 
  geb. te Westerlee [gr] circa 1842, arbeider.
4. Pieter SCHIPPER, geb. te Scheemda [gr] circa 1847, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Westerlee [gr] 
  op 23-8-1922, volgt Xi.
5. Geertruida SCHIPPER, geb. te Westerlee [gr] circa 1857, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te 
  Westerlee [gr] op 14-4-1922, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Scheemda [gr] 
  op 30-5-1878 met Jan Doedens, zn. van Bene Doedens en Jantje Pater, geb. te Scheemda [gr] 
  circa 1858, boerenknecht.
6. Geertje SCHIPPER, geb. circa 1854, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Westerlee [gr] op 26-3-1880, 
  tr. met Harm Eleveld.
  
Kornelius Pieters SCHIPPER was in 1833 gelegerd in Limburg, als soldaat bij de 4e compagnie, 
3e bataljon, 8e afdeling infanterie. Tijdens die periode leerde hij Maria Francisca BORG (breidster)
kennen. Met haar heeft hij een relatie gehad en nageslacht verwekt. Hij heeft de zoon als de zijne aangegeven 
bij de Burgerlijke Stand, maar liet haar en haar zoon na zijn diensttijd in de steek.
Zijn zoon:
1. Adrianus SCHIPPER, zv. Kornelius Pieter SCHIPPER en Maria Francisca BORG, geb. Maastricht 24-8-1833, 
  daglooner, ovl. Maastricht 13-8-1912, volgt 


IXe.
Menneke (Meindert) Pieters SCHIPPER, zn. van Pieter Heines SCHIPPER (VIIIc) 
(Schipper) en Geessien Reinds DOPPER (Schipperske), geb. te Muntendam 
[gr] op 30-9-1810, ged. NH te Zuidbroek [gr] op 14-10-1810, arbeider, 
ovl. (39 jaar oud) te Westerlee [gr] op 9-10-1849, relatie(1) met Grietje 
Benes SCHUUR, dr. van Bene HINDRIKS en Elsien Eltjes BOL, geb. te Eexta 
[gr] op 30-9-1803, ged. NH te Eexta [gr] op 16-10-1803.
Uit deze relatie 
1 kind:
1. Pieter SCHUUR, geb. te Scheemda [gr] op 9-7-1830, ovl. (86 jaar oud) te Midwolda [gr] op 
  25-4-1917, volgt Xj.

Menneke (Meindert) Pieters SCHIPPER, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (2) 
(Burgerlijke Stand) te Zuidbroek [gr] op 8-8-1836 met Antje Hindriks DAMMEIJER, 
dr. van Hindrik Hindriks MEIJER (arbeider) en Aafke Filippus KARDOES (
arbeidster), geb. te Midwolda [gr] op 24-8-1812, dienstmeid, ovl. (32 
jaar oud) te Westerlee [gr] op 9-10-1844.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Geessien SCHIPPER, geb. te Scheemda [gr] circa 1841, dagloonster, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) 
  te Schildwolde [gr] op 16-5-1920, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 29 jaar oud) te 
  Slochteren [gr] op 13-5-1876 met Derk STOTER, zn. van Jan Jans STOTER en Wiepke Berends VOS, 
  geb. te Schildwolde [gr] circa 1847, landarbeider, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Schildwolde 
  [gr] op 23-6-1927.
2. Aaffien SCHIPPER, geb. te Scheemda [gr] circa 1837, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Assen 
  [dr] op 9-10-1917, tr. (resp. ongeveer 32 en 30 jaar oud) te Assen [dr] op 31-10-1869 met 
  Karst Philips, zn. van Pieter Philips en Henderkien Hendriks, geb. te Assen [dr] op 30-3-1839, 
  arbeider, ovl. (76 jaar oud) te Assen [dr] op 17-8-1915.
3. Doodgeb. kind SCHIPPER, geb. te Scheemda [gr] op 19-12-1839, ovl. te Scheemda [gr] op 19-12-1839.

Menneke (Meindert) Pieters SCHIPPER, tr. (resp. 35 en ongeveer 35 jaar 
oud) (3) te Scheemda [gr] op 19-5-1846 met Attje Everts Postma, dr. van 
Evert Jacobs Postma en Klaske Lijkeles Lijkelesma, geb. te Garijp [fr] 
circa 1811, arbeidster, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Heiligerlee [gr] 
op 31-12-1899.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Mentje SCHIPPER, geb. te Westerlee [gr] in 1850, arbeidster, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 
  26 jaar oud) te Scheemda [gr] op 7-9-1871 met Wichert Drent, zn. van Harm Jansens Drent en 
  Trijntje Wichers Kwant, geb. te Winschoten [gr] circa 1845, arbeider, (Wichert tr.(2) met 
  Mattje Eggens.).

IXf.
Heine Frieses de VRIES, zn. van Friese Heines de VRIES (VIIId) (matroos) 
en Frouwke Tjakkes de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 6-1-1807, ged. 
te Zuidbroek [gr] op 11-1-1807, bezembinder, arbeider, ovl. (85 jaar oud) 
te Muntendam [gr] op 25-5-1892, tr. (beiden 24 jaar oud) te Muntendam 
[gr] op 8-4-1831 met Orseltje Lauwes de JONGE, dr. van Louwe Eltjes de 
JONGE (arbeider) en Annechien ROELFS (arbeidster), geb. te Muntendam [gr] 
op 14-3-1807, ovl. (hoogstens 84 jaar oud) voor 1892.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Frieze de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 20-11-1831, ovl. (3 maanden oud) te 
  Muntendam [gr] op 14-3-1832.
2. Frieso de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 2-9-1834, ovl. (5 maanden oud) te 
  Muntendam [gr] op 24-2-1835.
3. Annechien de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 14-9-1835, ovl. (78 jaar oud) te 
  Meeden [gr] op 14-6-1914, begr. te Meeden [gr], tr. (resp. 37 en ongeveer 30 jaar oud) 
  (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 13-3-1873 met Frans HARTMAN, zn. van Pieter 
  Arends HARTMAN en Dievertje Frans BEKKERING, geb. te Veendam [gr] circa 1843, ovl. 
  (ongeveer 77 jaar oud) te Meeden [gr] op 18-5-1920.
4. Friese de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 26-6-1838, ovl. (66 jaar oud) te Muntendam 
  [gr] op 16-10-1904, volgt Xk.
5. Louwe de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 13-1-1841, ovl. (65 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  15-6-1906, volgt Xl.
6. Kornelis de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 8-11-1843, ovl. (76 jaar oud) te Muntendam [gr] 
  op 1-5-1920, volgt Xm.
7. Harm de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 17-10-1847, ovl. (76 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  7-2-1924, volgt Xn.

IXg.
Vrieze Jans Vrieze, zn. van Jan Vriezes (VIIIf) (dagloner) en Lupke Hartogs, 
geb. te Winschoten [gr] op 9-10-1806, ged. te Winschoten [gr] op 19-10-1806, 
boerenknecht, dagloner, ovl. (65 jaar oud) te Beerta [gr] op 17-6-1872, 
tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) te Beerta [gr] op 6-4-1839 met Lammechien 
Siemons Mellema, dr. van Siemon Fokkes Mellema en Grietje Klasens, geb. 
te Westerlee [gr] op 11-8-1812, ovl. (82 jaar oud) te Beerta [gr] op 9-1-1895.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Grietje Vrieze, geb. te Beerta [gr] op 19-9-1840, dienstmeid, ovl. (83 jaar oud) te 
  Finsterwolde [gr] op 18-2-1924, begr. te Finsterwolde [gr], tr. (resp. 24 en ongeveer 
  24 jaar oud) te Beerta [gr] op 29-10-1864 met Tjark Modderman, zn. van Freerk Modderman en 
  Jaapje Draaijer, geb. te Beerta [gr] circa 1840, daglooner, boerenknecht, ovl. (ongeveer 
  54 jaar oud) te Finsterwolde [gr] op 3-7-1894.
2. Geertje Vrieze, geb. te Beerta [gr] circa 1843, ovl. (ongeveer 20 jaar oud) te Beerta [gr] 
  op 26-11-1863.
3. Lupke Vrieze, geb. te Beerta [gr] circa 1846, ovl. (ongeveer 12 jaar oud) te Beerta [gr] 
  op 22-3-1858.
4. Jan Vrieze, geb. te Beerta [gr] op 23-2-1849, ovl. (58 jaar oud) te Beerta [gr] op 10-11-1907, 
  volgt Xo.
5. Jantje Vrieze, geb. circa 1852, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Beerta [gr] op 30-1-1927.
6. Evertje Vrieze, geb. te Beerta [gr] op 16-3-1856, dienstmeid, ovl. (65 jaar oud) te Westerlee 
  [gr] op 3-3-1922, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Beerta [gr] op 10-11-1883 met Habbo Boer, 
  zn. van Luitjen Boer en Maria Huizinga, geb. te Winschoten [gr] op 3-8-1857, boerenknecht, ovl. 
  (74 jaar oud) te Scheemda [gr] op 14-3-1932.

IXh.
Geuke Jans Vrieze, zn. van Jan Vriezes (VIIIf) (dagloner) en Geertje Geukes 
(Franssens), geb. te Westerlee [gr] op 22-12-1816, ged. te Westerlee [gr] 
op 22-12-1816, boerenknecht, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Midwolda 
[gr] op 14-10-1842 met Zwaantje Emkes Spijker, dr. van Emko Berends Spijker 
en Etjen Harms Poort, geb. te Midwolda [gr] op 10-6-1818, boerenmeid.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Ettjen Vrieze, geb. te Midwolda [gr] op 21-2-1843, arbeidster, ovl. (61 jaar oud) te 
  Heiligerlee [gr] op 25-10-1904, tr. (27 jaar oud) (1) te Westerlee [gr] op 30-6-1870 met 
  Jakob Drenth, zn. van Harm Jan Drenth en Trijntje Wijcherts Kwant, geb. te Westerlee [gr], 
  tr. (resp. 44 en ongeveer 57 jaar oud) (2) te Scheemda [gr] op 5-1-1888 met Jan Flink, 
  zn. van Julle Kornelius Flink en Geessien Siefkes Metting, geb. te Westerlee [gr] circa 
  4-8-1830, arbeider, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Heiligerlee [gr] op 29-1-1894.
2. Jan Vrieze, geb. te Westerlee [gr] op 28-11-1846, ovl. (62 jaar oud) te Wedde [gr] op 23-7-1909, 
  begr. te Wedde [gr], volgt Xp.

Generatie X


Xa.
Harm Eppes BOER, zn. van Eppo Harms BOER (IXa) (Landgebr,Burg.Zuidbr.1825/55) 
en Geertje Luitjens BOUWMAN, geb. te Uiterburen [gr] op 16-4-1811, ged. NH 
te Uiterburen [gr] op 28-4-1811, landb.Noordbr,brandewijnstoker, ovl. 
(64 jaar oud) te Noordbroek [gr] op 16-2-1876, tr. (resp. 29 en 25 jaar 
oud) te Sappemeer [gr] op 13-11-1840 met Henderika Koerts VERVELD, dr. 
van Koert Izaak VERVELD en Aaltje Romkes van der BAAN, geb. te Zuidbroek 
[gr] op 14-1-1815, DG, ovl. (69 jaar oud) te Noordbroek [gr] op 28-4-1884.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Geertje BOER, geb. te Zuidbroek [gr] op 10-7-1841, Winkeliersche, ovl. (87 jaar oud) te 
  Noordbroek [gr] op 25-4-1929, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) te Noordbroek [gr] op 
  24-5-1866 met Jan BOVEN, zn. van Eltjo Harms BOVEN en Frouwe GROEN, geb. te Sappemeer [gr] 
  op 20-2-1840, Onderwijzer,hoofd O L school, ovl. (38 jaar oud) te Stootshoorn op 29-11-1878, 
  begr. te Noordbroek [gr], otr. (2) te Noordbroek [gr], tr. (resp. 44 en 37 jaar oud) te 
  Noordbroek [gr] op 10-10-1885 met Wieto Luitjens MOLEMA, zn. van Jacobus Gerardus MOLEMA 
  (Eigenaar Bierbrouwerij Noordbroek) en Aeilke Wietes VELTMAN, geb. te Scheemda [gr] op 
  19-8-1848, Korenmolenaar Scheemda,Noordbroek, ovl. (81 jaar oud) te Noordbroek [gr] op 9-6-1930.
2. Koert BOER, geb. te Zuidbroek [gr] op 3-12-1843, volgt XIa.
3. Eppo BOER, geb. te Stootshoorn op 16-12-1845, ovl. (25 jaar oud) te Stootshoorn op 11-8-1871.
4. Aaltje BOER, geb. te Noordbroek [gr] op 23-3-1848, ovl. (9 jaar oud) te Noordbroek [gr] op 17-6-1857.
5. Luitje BOER, geb. te Stootshoorn op 7-11-1850, boerenknecht, landbouwer, ovl. (63 jaar oud) 
  te Slochteren [gr] op 8-7-1914, tr. (resp. 36 en ongeveer 36 jaar oud) te Slochteren [gr] op 
  14-5-1887 met Jantje Werkman, zn. van Onno Jans Werkman (landbouwer) en Gerritje Eltjes 
  Sterenberg, geb. te Eppenhuizen [gr] circa 1851, dienstmeid, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te 
  Schildwolde [gr] op 12-10-1931, (Jantje tr. (resp. ongeveer 67 en ongeveer 48 jaar oud) (2) 
  te Slochteren [gr] op 25-0-1918 met Eisse Folkersma.).
6. Izak BOER, geb. te Noordbroek [gr] op 4-6-1853, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [ge] op 13-6-1933, 
  volgt XIb.
7. Roelf BOER, geb. te Stootshoorn op 3-12-1857, ovl. (78 jaar oud) te Groningen [gr] op 3-4-1936, 
  begr. te Sint Anna-Parochie [fr] op 7-4-1936, volgt XIc.

Xb.
Luitjen Eppes BOER, zn. van Eppo Harms BOER (IXa) (Landgebr,Burg.Zuidbr.
1825/55) en Geertje Luitjens BOUWMAN, geb. te Uiterburen [gr] op 13-2-1820, 
ged. NH te Zuidbroek [gr] op 5-3-1820, broodbakker/winkelier/brood-koek 
bakker, ovl. (92 jaar oud) te Sappemeer [gr] op 26-12-1912, begr. te Sappemeer 
[gr], otr. (1) te Noordbroek [gr] op 5-4-1859, tr. (resp. 39 en ongeveer 
30 jaar oud) te Noordbroek [gr] op 20-4-1859 met Wietske REINDERS, dr. 
van Steven Luitjes REINDERS en Grietje Hendriks BAKKER, geb. te Noordbroek 
[gr] circa 1829, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Sappemeer [gr] op 20-10-1868, 
begr. te Sappemeer [gr].
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Eppo BOER, geb. te Sappemeer [gr] op 29-10-1859, ged. NH te Sappemeer [gr], banketbakker, 
  boekhouder, ovl. (35 jaar oud) te Zuidwolde [dr] op 12-3-1895, begr. te Sappemeer [gr].
2. Grietje BOER, geb. te Sappemeer [gr] op 25-3-1861, ged. NH te Sappemeer [gr], ovl. (71 jaar oud) 
  op 26-2-1933, tr. (beiden 28 jaar oud) te Sappemeer [gr] op 30-10-1889 met Hero Jan HOOGHOUDT, 
  zn. van Sijmen HOOGHOUDT (logementhouder) en Johanna Hendrika KWAST, geb. te Sappemeer [gr] op 
  19-5-1861, likeurstoker, ovl. (36 jaar oud) te Groningen [gr] op 14-1-1898.
  
Hero Jan overlijdt vroeg. Grietje is de drijvende kracht achter die 
de Hooghoudt fabriek verder uitbreidt. Ze krijgt de bijnaam de timmerman. 
Haar kinderen werden al vroeg aan de jenever gewend en moesten voor de 
gezondheid een glas drinken. Deze moest echter wel staand gedronken worden: 
het was niet de bedoeling dat er van genoten werd.

3. Steven BOER, geb. te Sappemeer [gr] op 26-1-1863, ovl. (81 jaar oud) te Slochteren [gr] op 
  5-4-1944, volgt XId.
4. Geertje BOER, geb. te Sappemeer [gr] op 23-11-1864, ged. NH te Sappemeer [gr], ovl. (82 jaar oud) 
  te Bussum [ut] op 3-1-1947, tr. (beiden 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Sappemeer [gr] 
  op 11-4-1889 met David LANDEWEER, zn. van Harm LANDEWEER en Elisabeth TIEDENS, geb. te Hoogezand 
  [gr] op 18-4-1864, fabrieker, ovl. (56 jaar oud) te Hoogezand [gr] op 18-4-1920.
5. Sia BOER, geb. te Sappemeer [gr] op 17-4-1867, ged. NH te Sappemeer [gr], huishoudster, 
  ovl. (87 jaar oud) te Naarden [nh] op 11-2-1955, tr. (resp. 39 en 38 jaar oud) te Sappemeer 
  [gr] op 22-11-1906 met Ebbe LEVER, zn. van Hendrik LEVER en Jantje TIMMER, geb. te Noordbroek 
  [gr] op 19-6-1868, boekhouder, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 8-8-1926.

Luitjen Eppes BOER, tr. (resp. 53 en 39 jaar oud) (2) te Sappemeer [gr] op 13-2-1873 met 
Wilhelmina BUINING, dr. van Jan Mulder BUINING (Koopman) en Wemelina Alberts de JONGE, geb. te 
Sappemeer [gr] op 30-3-1833, ovl. (62 jaar oud) te Sappemeer [gr] op 4-2-1896, begr. te Sappemeer [gr].

Xc.
Geert BOER, zn. van Samuel Harms BOER (IXb) (grutter (commiss.firm.), 
koopman) en Dieverdina Geerts BUINING, geb. te Groningen [gr] op 13-2-1827, 
ged. NH te Groningen [gr], ovl. (28 jaar oud) te Groningen [gr] op 28-12-1855, 
tr. (beiden 24 jaar oud) te Groningen [gr] op 28-6-1851 met Roelfien SIKKENS,
geb. Groningen 7-12-1826, ovl aldaar 7-1-1897, 
dr. van Wijert Willem SIKKENS (Kooper veeren en glas) en Aafke/Aaffien 
ALDERSHOFF (koopvrouw), geb. te Groningen [gr] op 7-12-1826, NH.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Aaffien BOER, geb. te Groningen [gr] op 17-10-1853, NH, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Groningen 
  [gr] 28-8-1856.
2. Geertruida Dieverdina BOER, geb. te Groningen [gr] op 3-2-1856, NH, ovl. (2 jaar oud) te Groningen 
  [gr] op 28-6-1858.

Xd.
Jan BOER, zn. van Samuel Harms BOER (IXb) (grutter (commiss.firm.), koopman) 
en Dieverdina Geerts BUINING, geb. te Groningen [gr] op 25-1-1834, ged. 
NH te Groningen [gr], Verwer,Huisschilder, ovl. (73 jaar oud) te Groningen 
[gr] op 24-5-1907, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) te Groningen [gr] op 
16-11-1865 met Engeltje DREWES, dr. van Harm DREWES (Beurtschipper op 
de Lemmer) en Lyzabet WITKOP, geb. te Groningen [gr] op 29-11-1834, ovl. 
(86 jaar oud) te Groningen [gr] op 2-4-1921.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Samuel BOER, geb. te Groningen [gr] op 12-12-1865, NH, ovl. (3 maanden oud) te Groningen [gr] 
  op 12-4-1866.
2. Dieverdina Elizabeth BOER, geb. te Groningen [gr] op 27-11-1867, ovl. Zuidlaren 28-11-1945.
3. Elisabeth Jantina BOER, geb. te Groningen [gr] op 5-1-1869, NH, ovl. (76 jaar oud) te Groningen 
  [gr] op 19-4-1945, begr. te Groningen [gr], tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Groningen [gr] 
  op 11-6-1896 met Jan Remko KOLLE, zn. van Roelof KOLLE (schoenmaker) en Renske BOLHUIS, geb. 
  te Groningen [gr] op 29-7-1871, kleermaker, ovl. (71 jaar oud) te Groningen [gr] op 23-12-1942, 
  begr. te Groningen [gr].
4. Samuel BOER, geb. te Groningen [gr] op 21-6-1871, ovl. (87 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  24-1-1959, begr. te Groningen [gr], volgt XIe.
5. Harm BOER, geb. te Groningen [gr] op 15-6-1874, NH, ovl. (1 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  28-10-1875.
6. Harm BOER, geb. te Groningen [gr] op 3-2-1876, NH, ovl. (9 jaar oud) te Groningen [gr] op 27-8-1885.

Xe.
Samuel BOER, zn. van Samuel Harms BOER (IXb) (grutter (commiss.firm.), 
koopman) en Dieverdina Geerts BUINING, geb. te Groningen [gr] op 2-7-1844, 
NH, Broodbakker, ovl. (75 jaar oud) te Castricum [nh] op 15-11-1919, tr. 
(beiden 30 jaar oud) te Groningen [gr] op 4-11-1874 met Antje GARRELTS, 
dr. van Garrelt GARRELTS (Boerenknecht,Daglooner) en Derktjen (Dirks) 
WELP, geb. te Bellingwolde [gr] op 8-9-1844, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam 
[nh] op 2-1-1909.

Samuel vertrekt uit de provincie Groningen en zet de familie voor in Amsterdam. 
Daar begint hij een winkel (het Klompenboertje) waar van alles verkocht 
word. Waaronder natuurlijk ook klompen. Revolutionair voor die tijd was 
dat hij de klanten zelf de boodschappen liet pakken. De familie is voornamelijk 
aktief in de handel: de Dappermarkt is een plek, net zoals de winkel in 
de Wagenaarstraat. Maar ook worden er kolen verkocht, chocoladenrepen 
en dergelijk op het circuit van Zandvoort.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Dirkje BOER, geb. te Groningen [gr] op 3-5-1877, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 
  26-7-1964, tr. (beiden 37 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-1-1915 met Jan Joseph DAME, zn. 
  van Hendrik Johannes DAME en Matje Frederika ELLERMAN, geb. te Amsterdam [nh] op 24-3-1877, 
  broodbakker, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-7-1958, (Jan Joseph otr. (1) te 
  Amsterdam [nh], tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 1-5-1901 met Anna Margaretha 
  HETTELING.).
2. Diverdina BOER, geb. te Groningen [gr] op 13-10-1878, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam [nh] 
  op 6-6-1961.
3. Gerardus Frederik BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 11-3-1881, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam 
  op 26-3-1960, begr. te Amsterdam [nh] op 29-3-1960, volgt XIf.
4. Samuel BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 7-2-1883, ovl. (41 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25-6-1924.
5. Anton BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 20-3-1885, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 
  30-12-1941, volgt XIg.

Xf.
Berend Hindriks BOER, zn. van Hendrik (Hindrik) Harms BOER (IXc) (Molenaar, 
koopman, diakendienaar) en Lammegijn/Lammegien Berents HOUWINK, geb. te 
Groningen [gr] op 19-12-1828, scheepskapitein, tr. (resp. 24 en 21 jaar 
oud) te Groningen [gr] op 20-1-1853 met Antje HUIZINGA, dr. van Wilke 
Itje Lourens HUIZINGA en Jorissina JORIS, geb. te Groningen [gr] op 21-7-1831, 
modiste.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Popkjen BOER, geb. te Groningen [gr] op 14-4-1854, NH, modiste, ovl. Zeist 2-1-1929,tr. 
  (resp. 31 en 34 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Groningen [gr] op 16-1-1886 met Jan GORTER, 
  zn. van Jan GORTER en Alida HESSELINK, geb. te Groningen [gr] op 23-8-1851, gescheiden. Tr. (2) 
  (resp. 39 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te San Francisco (USA) [Verenigde Staten] op 12-4-1894 
  met Lijkle Posthuma, geb. circa 1866.
2. Lammechien BOER, geb. te Groningen [gr] op 1-3-1856, NH, ovl. Haren 7-1-1940, tr. Jetse REIJENGA,
  geboren Groningen 18-4-1856, arts, ovl. Groningen 8-6-1900, zv. Tjerk RIJENGA en Romkjen RIJENGA.
3. Wilko BOER, geb. te Aduard [gr] op 29-5-1858, ovl. (81 jaar oud) te Bloemendaal [nh] op 
  2-2-1940, volgt XIh.

Xg.
Harmannus BOER, zn. van Hendrik (Hindrik) Harms BOER (IXc) (Molenaar, 
koopman, diakendienaar) en Lammegijn/Lammegien Berents HOUWINK, geb. te 
Groningen [gr] op 3-4-1830, Zeeman, stuurman. 
ovl. 11-1-1871 te Welteverden (Indonesie), tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) 
(1) te Groningen [gr] op 12-9-1850 met Hinderika Breggina TAAPKENS, dr. 
van Meinardus TAAPKENS (Wolkammer) en Jurrijna Bouwijna BARLAGEN, geb. 
te Groningen [gr] op 12-11-1831, NH, ovl. (21 jaar oud) te Groningen [gr] 
op 20-3-1853.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Lammechina BOER, geb. te Groningen [gr] op 10-7-1851, nh, trouwt Amsterdam 14-11-1877
  Adam Westerwal, geb. ca 1850 te Harlingen, varensgezel, zv. Johannes WESTERWAL en 
  Jantje BOOMSMA.
  Bij hun huewlijk werd een kind erkend.
2. Hinderika Breggina Jurrijna Bouwijna BOER, geb. te Groningen [gr] op 11-3-1853, 
  ovl. (11 maanden oud) te Groningen [gr] op 9-3-1854.
3. Trientje BOER, geb. te Groningen [gr] op 29-5-1856.
(Bron overlijden Harmannus: JD Bosman)

Harmannus BOER, tr. (beiden 34 jaar oud) (2) te Groningen [gr] op 15-1-1865 
met Huyberta GREEVEN, dr. van Falentijn GREEVEN (sergeant) en Duitie/Duifje 
HOLSTEIN, geb. te Harderwijk [ge] op 21-3-1830, (Huyberta tr. (resp. 43 
en ongeveer 39 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Harderwijk [ge] op 
7-5-1873 met Nicolaas de BLAAUW, zn. van Jacobus de BLAAUW en Niesje KLAASSEN.).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Hendrika BOER, geb. te Amsterdam [nh] circa 1866, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te 
  Arnhem [ge] op 28-7-1938.
2. Valentijn BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 27-5-1869, ovl. (2 jaar oud) te Harderwijk 
  [ge] op 14-9-1871.

Xh.
Derk BOER, zn. van Hendrik (Hindrik) Harms BOER (IXc) (Molenaar, koopman, 
diakendienaar) en Lammegijn/Lammegien Berents HOUWINK, geb. te Groningen 
[gr] op 17-8-1840, Zeeman,kapitein,koffiehuish., ovl. (ongeveer 52 jaar 
oud) in 1893, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Delfzijl [zh] op 30-12-1870 
met Hinderktje WOLKAMMER, dr. van Albert Augustinus WOLKAMMER (scheepskapitein) 
en Alberdina Hindriks WOLKAMMER, geb. te Farmsum [gr] op 13-4-1847, NH, ovl. 
(minstens 52 jaar oud) na 1900.

Het is bij het huwelijk van Lammechien dat zij aangeeft dat haar vader als scheepskapitein
met het Schoenerschip Midwolda in 1893 verongelukt is, op weg van Lith naar Harburg. De
mogelijkheid bestaat dat ook zoon Albert aan boord was.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Hindrik BOER, geb. te Farmsum [gr] op 26-9-1871, ovl. (64 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  26-3-1936, volgt XIi.
2. Albert BOER, geb. te Farmsum [gr] op 22-7-1872.
3. Lammechien Hindrika BOER, geb. te Farmsum [gr] op 5-11-1873, ovl. (40 jaar oud) te Groningen 
  [gr] op 13-10-1914, tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) te Groningen [gr] op 14-11-1897 met Klaas LAST, 
  zn. van Poppe LAST en Marijke SCHUITEMA, geb. te Onstwedde [gr] op 17-4-1865, boekhouder.
4. Alberdiena Auwina BOER, geb. te Farmsum [gr] op 4-12-1875, ovl. (76 jaar oud) te Groningen 
  [gr] op 28-2-1952.
5. Hindrikje Dieuwerdina BOER, geb. te Farmsum [gr] op 9-4-1877, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te 
  Delfzijl [zh] circa 5-3-1880.
6. Berendiena BOER, geb. te Farmsum [gr] op 24-7-1879, ovl. (89 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  17-10-1968.
7. Derk BOER, geb. te Farmsum [gr] op 16-5-1881, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-8-1941, 
  volgt XIj.

Xi.
Pieter SCHIPPER, zn. van Kornelius Pieters SCHIPPER (IXd) (boerenknecht,
frankeur,arbeider) en Geessien Geerts MEIN (arbeidster), geb. te Scheemda 
[gr] circa 1847, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Westerlee [gr] op 23-8-1922, 
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
Scheemda [gr] op 11-2-1871 met Hemmechien VENEMA, dr. van Haijo Jans VENEMA 
en Fijke Jans SCHUTHOF, geb. te Zuidbroek [gr] circa 1848.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Geessien SCHIPPER, geb. te Meeden [gr] op 10-11-1870, dienstmeid, ovl. (39 jaar oud) te 
  Scheemda [gr] op 13-2-1910, begr. te Scheemda [gr], tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Scheemda 
  [gr] op 18-5-1893 met Heiko BLOEM, zn. van Harmannus BLOEM (arbeider) en Geertruida URBACK 
  (arbeidster), geb. te Scheemda [gr] op 10-3-1870, arbeider, ovl. (83 jaar oud) te Scheemda [gr] 
  op 22-12-1953, begr. te Scheemda [gr].
2. Geert SCHIPPER, geb. te Scheemda [gr] op 23-3-1873, ovl. (69 jaar oud) te Gieten [dr] 
  op 2-2-1943, begr. te Gieten [dr], volgt XIk.
3. Fijke SCHIPPER, geb. te Westerlee [gr] circa 1875, dienstbode, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) 
  te Wedde [gr] op 27-3-1919, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 19 jaar oud) te Scheemda [gr] 
  op 25-6-1896 met Hinderik STŲTEFALK, zn. van Johannes STŲTEFALK en Michelina BLOEM, geb. 
  te Blijham [gr] circa 1877, arbeider.
4. Japien SCHIPPER, geb. te Scheemda [gr] circa 1886, dienstbode, tr. (resp. ongeveer 21 en 
  ongeveer 32 jaar oud) te Haren [gr] op 8-6-1907 met Jan MULDER, zn. van Harm MULDER en 
  Marchje TIMMERMAN, geb. te Beilen [dr] circa 1875, arbeider.
5. Trijntje SCHIPPER, geb. te Scheemda [gr] circa 1889, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Groningen 
  [gr] op 12-5-1928, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Groningen [gr] op 
  28-5-1914 met Jan BAKEMA, zn. van Petrus BAKEMA en Gezina VISSER, geb. te Ruischerbrug [gr] 
  circa 1885, pakhuisknecht, ovl. (hoogstens 29 jaar oud) voor 5-1914, tr. (resp. ongeveer 30 en 
  ongeveer 26 jaar oud) (2) te Wedde [gr] op 14-5-1919 met Derk NOMDEN, zn. van Engel NOMDEN 
  (arbeider) en Hilke BOSBOOM, geb. te Wedde [gr] circa 1893, arbeider.
6. Rijnje SCHIPPER, geb. circa 1881, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Scheemda [gr] op 21-8-1886.
7. Kornelis SCHIPPER, geb. te Heiligerlee [gr] circa 1879, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te 
  Heiligerlee [gr] op 27-7-1883.
8. Doodgeb. kind SCHIPPER, geb. te Scheemda [gr] op 19-4-1885, ovl. te Scheemda [gr] op 19-4-1885.
9. Haijo SCHIPPER, geb. te Westerlee [gr] circa 1877, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Scheemda 
  [gr] op 2-5-1881.

Xj.
Pieter SCHUUR, zn. van Menneke (Meindert) Pieters SCHIPPER (IXe) (arbeider) 
en Grietje Benes SCHUUR, geb. te Scheemda [gr] op 9-7-1830, boereknegt, 
ovl. (86 jaar oud) te Midwolda [gr] op 25-4-1917, tr. (resp. 24 en 25 
jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Scheemda [gr] op 20-7-1854 met Jurrendina 
REEMEIJER, dr. van Johan Hindrik REHMEIJER (arbeider) en Antje/Antie Boeles 
IJZER/EIJSDER, geb. te Westerlee [gr] op 12-5-1829, ovl. (78 jaar oud) 
te Scheemda [gr] op 5-4-1908.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Grietje SCHUUR, geb. te Eexta [gr] op 9-8-1854, ovl. (12 jaar oud) te Midwolda [gr] op 6-1-1867.
2. Antje SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 2-5-1857, ovl. (88 jaar oud) te Winschoten [gr] op 
  9-3-1946, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Winschoten [gr] op 28-5-1879 met Dirk Meijer, 
  zn. van Jan Derks Meijer en Elsien Kramer (waschvrouw), geb. te Beerta [gr] circa 1855, timmerman, 
  ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Winschoten [gr] op 12-5-1927.
3. Hilke SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 6-1-1859, ovl. (74 jaar oud) te Scheemda [gr] op 
  25-12-1933, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Scheemda [gr] op 22-5-1884 
  met Ikko SCHUUR, zn. van Harm Hikkes SCHUUR en Naantje de RUITER (arbeidster), geb. te Scheemda 
  [gr] op 22-9-1859, ovl. (72 jaar oud) te Zuidlaren [zh] op 25-3-1932.
4. Hindrikje SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 17-10-1861, ovl. (3 jaar oud) te Midwolda [gr] 
  op 19-9-1865.
5. Boelo SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 23-8-1864, ovl. (91 jaar oud) te Midwolda [gr] op 
  11-3-1956, volgt XIl.
6. Grietje SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 14-5-1867, dienstmeid.
7. Hindrik SCHUUR, geb. te Scheemda [gr] op 6-12-1871, ovl. (91 jaar oud) op 8-1-1963, begr. te 
  Vlagtwedde [gr], volgt XIm.

Xk.
Friese de VRIES, zn. van Heine Frieses de VRIES (IXf) (bezembinder, arbeider) 
en Orseltje Lauwes de JONGE, geb. te Muntendam [gr] op 26-6-1838, boerenknecht,
fabrieksarbeider, ovl. (66 jaar oud) te Muntendam [gr] op 16-10-1904, 
tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Muntendam [gr] op 8-4-1861 met Grietje 
DRENTH, dr. van Harm Geerts DRENTH en Wijpke Ebbes (Tijnje) SCHIPPER, 
geb. te Muntendam [gr] op 13-7-1839, arbeidster, ovl. (76 jaar oud) te 
Muntendam [gr] op 24-4-1916.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Orveltje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 21-5-1862, ovl. (65 jaar oud) te Oude Pekela 
  [gr] op 25-1-1928, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Muntendam [gr] op 15-4-1886 met Roelf 
  SLOOTS, zn. van Hindrik SLOOTS (scheepsjager) en Saartje HOEKSEMA, geb. te Hoogezand [gr] op 
  25-7-1857, arbeider.
2. Harm de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 10-3-1864, ovl. (73 jaar oud) te Veendam [gr] op 2-2-1938, 
  begr. te Veendam [gr] op 5-2-1938, volgt XIn.
3. Anje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 14-9-1865, ovl. (85 jaar oud) te Glimmen [gr] op 
  10-6-1951, begr. te Slochteren [gr], tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
  Muntendam [gr] op 10-10-1889 met Hindrik BAKKER, zn. van Albert BAKKER en Grietje op 't ENDE, 
  geb. te Zuidbroek [gr] op 12-5-1867, ovl. (79 jaar oud) te Slochteren [gr] op 11-3-1947, begr. 
  te Slochteren [gr].
4. Annechien de VRIES, geb. te Muntendam [gr] circa 1870, dienstmeid, ovl. (ongeveer 15 jaar oud) 
  te Borgercompagnie [gr] op 28-12-1885.
5. Wiepko de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 4-10-1872, ovl. (66 jaar oud) op 7-8-1939, begr. 
  te Muntendam [gr], volgt XIo.
6. Louwe de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 14-12-1876, ovl. (61 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  21-3-1938, begr. te Muntendam [gr], volgt XIp.
7. Ebbo de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 24-9-1881, ijsventer,loodsknecht, ovl. (80 jaar oud) 
  te Noorddijk [gr] op 31-5-1962, begr. te Engelbert [gr] op 4-6-1962, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) 
  (1) te Appingedam [gr] op 6-7-1907, (gesch. te Appingedam [gr] op 29-7-1936) met Bouke TICHELAAR, 
  dr. van Hommo Koerts TICHELAAR (dagloner) en Eike ter BORG (dienstmeid), geb. te Ten Boer [gr] 
  op 27-10-1885, ovl. (90 jaar oud) te Groningen [gr] op 3-7-1976, (Bouke relatie(2) met Hendrik 
  WEGMAN.), tr. (resp. 60 en 61 jaar oud) (2) te Noorddijk [gr] op 10-1-1942 met Grietje KRAAI, 
  dr. van Jurjen KRAAI en Jantje MEIJER, geb. te KLEINEMEER [gr] op 5-8-1880, ged. NH te Sappemeer 
  [gr].
8. Kornelis de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 30-9-1884, petroleum-venter, ovl. (90 jaar oud) 
  te Oude Pekela [gr] op 23-7-1975, tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Veendam 
  [gr] op 12-5-1917 met Antje BORGERS, dr. van Hendrik BORGERS (scharenslijper) en Grietje UITVLUGT, 
  geb. te Veendam [gr] op 8-3-1884, ovl. (62 jaar oud) te Veendam [gr] op 14-5-1946, begr. 
  te Veendam [gr] op 18-5-1946, (Antje relatie(1) met Frederik KLOCK.), tr. (resp. 62 en 51 jaar 
  oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Veendam [gr] op 19-6-1947 met Jantje MULDER, geb. te Nieuwe 
  Pekela [gr] op 9-9-1895, ovl. (76 jaar oud) te Oude Pekela [gr] op 4-11-1971.

Xl.
Louwe de VRIES, zn. van Heine Frieses de VRIES (IXf) (bezembinder, arbeider) 
en Orseltje Lauwes de JONGE, geb. te Muntendam [gr] op 13-1-1841, bezembinder, 
ovl. (65 jaar oud) te Muntendam [gr] op 15-6-1906, otr. te Muntendam [gr] 
op 24-7-1864, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Muntendam [gr] op 4-8-1864 
met Derkje ABEE, dr. van Derk Derks ABEE en Aaltje Hindriks SEIP, geb. 
te Muntendam [gr] op 12-5-1843, ovl. (68 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
18-2-1912.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
1. Heine de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 4-3-1866, ovl. (65 jaar oud) te Veendam [gr] op 29-8-1931,
  begr. te Veendam [gr] op 2-9-1931, volgt XIq.
2. Aaltje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 20-10-1868, ovl. (90 jaar oud) op 12-2-1959, begr. 
  te Meeden [gr], tr. (resp. 27 en ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] 
  op 7-12-1895 met Harm VELD, zn. van Engelke VELD en Engeltje van OOSTEN, geb. te Muntendam [gr] 
  circa 1866, grofsmid, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Meeden [gr] op 13-10-1917.
3. Orseltje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 29-7-1870, ovl. (83 jaar oud) op 30-4-1954, begr. 
  te Muntendam [gr], tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Muntendam [gr] op 1-9-1891 met Hendrik 
  NIELAND, zn. van Ailt NIELAND (venter) en Zwaantje ABEE, geb. te Muntendam [gr] op 3-2-1865, 
  stoker, ovl. (82 jaar oud) te Veendam [gr] op 9-9-1947, begr. te Muntendam [gr].
4. Zwaantje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 17-12-1872, ovl. (90 jaar oud) te Groningen [gr] 
  op 24-6-1963, begr. te Muntendam [gr], tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke 
  Stand) te Muntendam [gr] op 2-6-1898 met Hillebrand BRINK, zn. van Gerrit BRINK (touwslager) en 
  Metta BRINK, geb. te Veendam [gr] circa 1870, arbeider, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Groningen 
  [gr] op 11-10-1903, tr. (resp. 37 en 48 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 
  29-10-1910 met Frederik KLOCK, zn. van Jan KLOCK en Aaltje VENEMA, geb. te Muntendam [gr] op 
  17-7-1862, ovl. (72 jaar oud) te Muntendam [gr] op 28-11-1934, begr. te Muntendam [gr].
5. Derk de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 21-7-1875, ovl. (73 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  23-2-1949, begr. te Muntendam [gr], volgt XIr.
6. Annechien de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 23-8-1878, ovl. (84 jaar oud) op 28-6-1963, begr. 
  te Ter Apelkanaal [gr], tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 
  16-5-1901 met Nanno BOS, zn. van Harm BOS en Annechien BOSSCHER, geb. te Zuidbroek [gr] op 
  16-11-1875, smid, ovl. (68 jaar oud) op 28-5-1944, begr. te Ter Apelkanaal [gr].
7. Hendrik de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 4-5-1880, ovl. (83 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  23-5-1963, begr. te Muntendam [gr], volgt XIs.
8. Vrieze de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 2-12-1882, ovl. (9 maanden oud) te Muntendam [gr] 
  op 27-9-1883.
9. Bonje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 30-8-1884, dienstmeid, ovl. (80 jaar oud) op 5-8-1965, 
  begr. te Muntendam [gr], tr. (resp. 18 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam 
  [gr] op 28-5-1903 met Arend BOS, zn. van Harm BOS en Annechien BOSKER, geb. te Muntendam [gr] 
  circa 1878, arbeider.
10. Derkina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 1-10-1887, ovl. (2 jaar oud) te Muntendam [gr] 
  op 12-5-1890.
11. Friese de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 27-4-1892, los arbeider, ovl. (52 jaar oud) 
  te Groningen [gr] op 4-7-1944, begr. te Muntendam [gr].

Xm.
Kornelis de VRIES, zn. van Heine Frieses de VRIES (IXf) (bezembinder, 
arbeider) en Orseltje Lauwes de JONGE, geb. te Muntendam [gr] op 8-11-1843, 
bezembinder, ovl. (76 jaar oud) te Muntendam [gr] op 1-5-1920, tr. (resp. 
21 en 19 jaar oud) te Muntendam [gr] op 18-5-1865 met Hilje de JONGE, 
dr. van Roelf Louwes de JONGE en Leentje Pieters JAGER, geb. te Muntendam 
[gr] op 24-9-1845, ovl. (71 jaar oud) te Muntendam [gr] op 22-4-1917.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Heino de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 24-3-1866, ovl. (81 jaar oud) te Veendam [gr] 
  op 7-7-1947, begr. te Muntendam [gr], volgt XIt.
2. Roelf de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 17-12-1868, ovl. (12 jaar oud) te Muntendam [gr] 
  op 17-4-1881.
3. Orselina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 8-9-1871, werkvrouw, ovl. (74 jaar oud) te 
  Veendam [gr] op 3-2-1946, begr. te Veendam [gr] op 8-2-1946, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) 
  (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 20-12-1894 met Menne BIJL, zn. van Menne BIJL en 
  Klaasjen LEMAIN, geb. te Veendam [gr] op 7-9-1868, werkman, ovl. (87 jaar oud) op 30-7-1956, 
  begr. te Veendam [gr].
4. Leentje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 15-10-1874, ovl. (44 jaar oud) te Muntendam [gr] 
  op 6-9-1919, begr. te Muntendam [gr], tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
  Muntendam [gr] op 5-5-1898 met Jakobus DODDEMA, zn. van Berend DODDEMA en Tjaaktje SEIP, geb. 
  te Muntendam [gr] op 26-10-1875, venter, ovl. (83 jaar oud) op 7-5-1959, begr. te Muntendam [gr].
5. Vrieze de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 30-10-1876, fabrieks arbeider, ovl. (39 jaar oud) te 
  Muntendam [gr] op 3-3-1916.
6. Berentje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 9-12-1878, ovl. (63 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  20-1-1942, begr. te Veendam [gr] op 24-1-1942, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Muntendam [gr] 
  op 31-3-1898 met Willem MEUKEN, zn. van Lammert MEUKEN en Geertje SNIJDERS, geb. te Muntendam 
  [gr] op 8-9-1877, panbakker, schippersknecht, ovl. (80 jaar oud) op 29-10-1957, begr. te 
  Veendam [gr].
7. Louwe de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 26-3-1881, ovl. (9 jaar oud) te Muntendam [gr] 
  op 26-8-1890.
8. Lammechien de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 27-8-1883, ovl. (76 jaar oud) op 16-5-1960, 
  begr. te Muntendam [gr], tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 
  27-8-1903 met Frederik LAMEIN, zn. van Hindrik LAMEIN (arbeider) en Grietje GRUBEN, geb. te 
  Muntendam [gr] op 30-5-1885, arbeider, ovl. (66 jaar oud) te Winschoten [gr] op 14-7-1951, begr. 
  te Muntendam [gr].
9. Harm de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 9-5-1889, ovl. (77 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  27-11-1966, begr. te Muntendam [gr], volgt XIu.

Xn.
Harm de VRIES, zn. van Heine Frieses de VRIES (IXf) (bezembinder, arbeider) 
en Orseltje Lauwes de JONGE, geb. te Muntendam [gr] op 17-10-1847, arbeider, 
ovl. (76 jaar oud) te Muntendam [gr] op 7-2-1924, tr. (resp. 23 en 22 
jaar oud) te Muntendam [gr] op 10-11-1870 met Dietje JAGER, dr. van Berend 
Kornelis JAGER en Frouwke Geerts LOOTS, geb. te Muntendam [gr] op 1-10-1848, 
arbeidster, ovl. (67 jaar oud) te Muntendam [gr] op 18-3-1916.
Uit dit huwelijk 14 kinderen:
1. Orselina de FRIES, geb. te Muntendam [gr] op 30-1-1870, ovl. (17 jaar oud) te Muntendam 
  [gr] op 6-4-1887.
2. Berend de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 27-10-1871, ovl. (60 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  13-2-1932, begr. te Muntendam [gr], volgt XIv.
3. Frouwke de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 28-8-1873, werkvrouw, ovl. (26 jaar oud) te 
  Muntendam [gr] op 19-8-1900, tr. (resp. 19 en ongeveer 22 jaar oud) te Veendam [gr] op 4-2-1893 
  met Tjasse KRUIZE, zn. van Harm KRUIZE (arbeider) en Grietje WIJKEN, geb. te Veendam [gr] circa 
  1871, arbeider.
4. Heinje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 10-10-1874, ventster, ovl. (90 jaar oud) te Nieuwe 
  Pekela [gr] op 1-4-1965, begr. te Veendam [gr], tr. (beiden 20 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  15-8-1895 met Hilbrand POR, zn. van Mattheus POR (venter) en Trijntje KIP (ventster), geb. te 
  Muntendam [gr] op 10-10-1874, venter, fabr.arbeider, ovl. (91 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  12-5-1966, begr. te Veendam [gr].
  Uit dit huwelijk:
  3 zoons, 6 dochters.
5. Geert de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 26-4-1876, arbeider, ovl. (20 jaar oud) te Muntendam 
  [gr] op 31-1-1897.
6. Friese de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 13-3-1879, fabrieksarbeider, ovl. (23 jaar oud) te 
  Muntendam [gr] op 22-12-1902, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te Veendam [gr] op 7-6-1902 
  met Lummina Catharina SCHUUR, dr. van Luitje SCHUUR (blokmaker) en Gezina OOSTERBEEK, geb. 
  circa 1879.
7. Kornelia de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 22-12-1881, ovl. (73 jaar oud) op 7-6-1955, begr. 
  te Muntendam [gr], tr. (resp. 17 en 22 jaar oud) te Muntendam [gr] op 22-6-1899 met Georg van 
  DIJK, zn. van Geert van DIJK en Geertruida BROEKEMA, geb. te Muntendam [gr] op 16-2-1877, 
  arbeider, venter, ovl. (36 jaar oud) te Muntendam [gr] op 4-10-1913, begr. te Muntendam [gr].
8. Harm de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 17-2-1883, ovl. (25 dagen oud) te Muntendam [gr] op 
  14-3-1883.
9. Heino de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 10-4-1884, ovl. (83 jaar oud) te Oude Pekela [gr] 
  op 6-2-1968, begr. te Muntendam [gr], volgt XIw.
10. Jan de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 10-4-1884, ovl. (7 maanden oud) te Muntendam [gr] op 
  16-11-1884.
11. Annechien de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 1-8-1886, dienstmeid, ovl. (78 jaar oud) op 
  31-10-1964, begr. te Muntendam [gr], tr. (beiden 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
	Muntendam [gr] op 22-6-1905 met Engbert GRUBEN, zn. van Jan GRUBEN (werkman) en Aukje JAGER 
	(werkvrouw), geb. te Muntendam [gr] op 1-8-1886, arbeider, ovl. (87 jaar oud) op 26-9-1973, 
	begr. te Muntendam [gr].
12. Orselina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 1-10-1888, ovl. (76 jaar oud) te Muntendam [gr] 
  op 19-4-1965, begr. te Muntendam [gr] op 23-4-1965, tr. (resp. 18 en 21 jaar oud) te Muntendam 
	[gr] op 16-5-1907 met Eltje DODDEMA, zn. van Elzo DODDEMA en Elizabeth WOLTHOF, geb. te Muntendam 
	[gr] op 25-6-1885, steenbakker, ovl. (85 jaar oud) te Muntendam [gr] op 20-12-1970, begr. te 
	Muntendam [gr].
  Uit dit huwelijk:
  3 zoons, 1 dochter.
13. Jan de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 2-4-1890, ovl. (80 jaar oud) te Stadskanaal [gr] 
  op 12-1-1971, begr. te Veendam [gr], volgt XIx.
14. Kornelis de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 8-11-1893, ovl. (76 jaar oud) te Groningen [gr] 
  op 5-7-1970, volgt XIy.

Xo.
Jan Vrieze, zn. van Vrieze Jans Vrieze (IXg) (boerenknecht, dagloner) 
en Lammechien Siemons Mellema, geb. te Beerta [gr] op 23-2-1849, boerenknecht, 
daglooner, ovl. (58 jaar oud) te Beerta [gr] op 10-11-1907, tr. (resp. 
26 en ongeveer 21 jaar oud) te Beerta [gr] op 19-5-1875 met Elizabeth 
Staats, dr. van Wolbert Staats en Grietje Meijer, geb. te Wedde [gr] circa 
1854, dienstmeid, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Beerta [gr] op 19-9-1890.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Vrieze Vrieze, geb. te Beerta [gr] op 3-8-1875, ovl. (63 jaar oud) te Heerde [ge] op 5-6-1939, 
  volgt XIz.
2. Grietje Vrieze, geb. te Beerta [gr] op 31-10-1877, dienstmeid, ovl. (93 jaar oud) te Beerta 
  [gr] op 22-8-1971, begr. te Beerta [gr] op 26-8-1971, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Beerta 
  [gr] op 26-3-1898 met Jan Lingbeek, zn. van Pieter Lingbeek en Moetje Hut, geb. te Beerta [gr] 
  op 17-6-1876, daglooner, ovl. (86 jaar oud) te Beerta [gr] op 20-1-1963, begr. te Beerta [gr].
3. Lamchien Vrieze, geb. te Beerta [gr] op 13-6-1880, dienstmeid, ovl. (72 jaar oud) te 
  Nieuweschans [gr] op 4-3-1953, begr. te Nieuweschans [gr], tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) te 
  Beerta [gr] op 5-5-1906 met Harm Dekker, zn. van Hendrik Dekker en Antje Cathariena van Dijk, 
  geb. te Assen [dr] op 23-12-1873, ovl. (85 jaar oud) te Nieuwerschans [gr] op 20-10-1959, begr. 
  te Nieuwerschans [gr].
4. Wolbert Vrieze, geb. te Beerta [gr] circa 9-1882, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te 
  Beerta [gr] op 11-11-1882.
5. Wolbert Vrieze, geb. te Beerta [gr] circa 7-1884, ovl. (ongeveer 7 maanden oud) te Beerta 
  [gr] op 1-3-1885.
6. Wolbert Vrieze, geb. te Beerta [gr] in 1886, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Beerta [gr] op 
  17-12-1970, gecr. te Groningen [gr] op 21-12-1970, volgt XIaa.

Xp.
Jan Vrieze, zn. van Geuke Jans Vrieze (IXh) (boerenknecht) en Zwaantje 
Emkes Spijker (boerenmeid), geb. te Westerlee [gr] op 28-11-1846, dienstknecht, 
ovl. (62 jaar oud) te Wedde [gr] op 23-7-1909, begr. te Wedde [gr], tr. 
(resp. 28 en 15 jaar oud) te Wedde [gr] op 17-5-1875 met Anje Melis, dr. 
van Hindrik Melis en Antje Ristig, geb. te Midwolda [gr] op 14-11-1859, 
dienstmeid, ovl. (77 jaar oud) te Wedde [gr] op 5-12-1936, begr. te Wedde [gr].
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Hendrik Vrieze, geb. te Blijham [gr] circa 10-1876, ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te 
  Blijham [gr] op 10-6-1877.
2. Antje Vrieze, geb. te Wedde [gr] op 23-2-1880, ovl. (77 jaar oud) te Wedde [gr] op 
  25-12-1957, begr. te Wedde [gr] op 30-12-1957, tr. (resp. 18 en 19 jaar oud) te Wedde [gr] op 
  1-6-1898 met Hindrik Kruise, zn. van Dirk Kruise en Jantje Houwing, geb. te Winschoten [gr] op 
  18-6-1878, ovl. (39 jaar oud) op 2-9-1917, begr. te Wedde [gr].
3. Hendrik Vrieze, geb. te Wedde [gr] op 29-1-1887, ovl. (68 jaar oud) te Blijham [gr] op 27-3-1955, 
  begr. te Blijham [gr], volgt XIab.
4. Geuke Vrieze, geb. te Wedde [gr] op 10-4-1890, ovl. (68 jaar oud) te Blijham [gr] op 4-1-1959, 
  begr. te Blijham [gr] op 8-1-1959, volgt XIac.
5. Hendrik Vrieze, geb. te Blijham [gr] circa 5-1878, ovl. (ongeveer 4 maanden oud) te Blijham [gr] 
  op 5-9-1878.
  
Xq.Adrianus SCHIPPER, zv. Kornelius Pieter SCHIPPER en Maria Francisca BORG, geb. Maastricht 24-8-1833,
  daglooner, ovl. Maastricht, tr. Maastricht 11-5-1859 Maria Magdalena Huberta REIJERMAN, geb.
  28-8-1833, ovl. Maastricht 9-8-1900, dr. van Alle Battes REIJERMAN en Maria SCHAARS.
  Toeval: zowel Adrianus als Maria waren een kind van moeder die in de steek was gelaten door vader 
  die in die periode in Maastricht gelegerd was. 
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria SCHIPPER, geb. Maastricht 4-10-1859, tr. Eijsden 6-5-1881 Johannes Josephus GILISSEN,
   geb. te Mesch 30-11-1857, zv. Arnoldus GILISSEN en Maria Geertruid SIMONS.
  2. doodgeboren zoon te Maastricht 23-1-1868.
  3. Hubertus Frederik SCHIPPER, geb. Maastricht 18-4-1865, ovl. aldaar 26-10-1865.
  4. Maria SCHIPPER, geb. Maastricht 19-3-1867.
  5. Maria Hubertina Elisa SCHIPPER, geb. Maastricht 26-11-1869, ovl. Maastricht 18-9-1870. 
  6. Hendrik Hubert SCHIPPER, geb. Maastricht 9-9-1871, ovL aldaar 16-3-1873.
  7. Willem (Giel) Schipper, geb. Maastricht 8-4-1875, aardewerker, volgt XIad. 

Generatie XI


XIa.
Koert BOER, zn. van Harm Eppes BOER (Xa) (landb.Noordbr,brandewijnstoker) 
en Henderika Koerts VERVELD, geb. te Zuidbroek [gr] op 3-12-1843, DG, 
Landbouwer Noordbroek, relatie met Geessien/Geertje KEMPER, dr. van Lubbert 
Lubberts KEMPER en Grietje Zand Knotnerus, geb. te Veendam [gr] op 16-12-1845.
Uit deze relatie 3 kinderen:
1. Grietje BOER, geb. te Stootshoorn op 2-5-1876, gedipl.verpleegster, ovl. (53 jaar oud) te 
  Scheveningen [zh] op 27-5-1929, begr. te Bos en Duin [ut] op 30-5-1929.
2. Hendrika Geertje BOER, geb. te Stootshoorn op 2-9-1877.
3. Lubbertus BOER, geb. te Noordbroek [gr] op 10-2-1882, controleur Nederlandsche Handels 
  Maatschappij, ovl. (64 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 23-12-1946.

XIb.
Izak BOER, zn. van Harm Eppes BOER (Xa) (landb.Noordbr,brandewijnstoker) 
en Henderika Koerts VERVELD, geb. te Noordbroek [gr] op 4-6-1853, Ingenieur 
Verificateur kadastr, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [ge] op 13-6-1933, 
otr. te Arnhem [ge] op 11-8-1882, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Arnhem 
[ge] op 24-8-1882 met Gerardina Wilhelmina du SAAR, dr. van Hendrik Daniel 
du SAAR (predikant) en Marie Elizabeth Jacoba ZAALBERG, geb. te Medemblik 
[nh] op 12-9-1855, NH, ovl. (62 jaar oud) te Arnhem [ge] op 9-12-1917.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Maria Elizabeth Jacoba BOER, geb. te Utrecht [ut] op 14-7-1883, NH, afgestudeerd, ovl. 
  (55 jaar oud) te Arnhem [ge] op 28-7-1938, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) 
  (Burgerlijke Stand) te Utrecht [ut] op 19-11-1907 met Johan Michiel MULLER, zn. van Johan Michiel 
  MULLER en Maria Johanna Henrietta HAUER, geb. te Utrecht [ut] circa 1882, dominee.
2. Hendrika Gerarda Wilhelmina BOER, geb. te Utrecht [ut] op 31-8-1884, RK, religieuse,afgest.
  neerlandica, ovl. (70 jaar oud) te Bergen a/Zee [nh] op 21-6-1955.
3. Nn BOER, geb. te Utrecht [ut] op 31-8-1884 (doodgeb.), ovl. te Utrecht [ut] op 31-8-1884.
4. Hendrik Daniel BOER, geb. te Utrecht [ut] op 14-5-1890, ovl. (73 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 
  9-12-1963, gecr. te 's-Gravenhage [zh], volgt XIIa.
5. Maria Christina (Miesje) BOER, geb. te Utrecht [ut] op 8-4-1898, lerares Wiskunde (zelfstudie), 
  ovl. (42 jaar oud) te Rheden [ge] op 9-2-1941.

XIc.
Roelf BOER, zn. van Harm Eppes BOER (Xa) (landb.Noordbr,brandewijnstoker) 
en Henderika Koerts VERVELD, geb. te Stootshoorn op 3-12-1857, Rijks 
vee-arts, ovl. (78 jaar oud) te Groningen [gr] op 4-4-1936, begr. te Sint 
Anna-Parochie [fr] op 7-4-1936, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Sappemeer 
[gr] op 22-9-1881 met Adriaantje WIJN, dr. van Jan WIJN (districts school-
opzichter) en Gerhardina RŲMELINGH, geb. te Noordbroek [gr] op 14-12-1854, 
ovl. (72 jaar oud) te Het Bildt [fr] op 4-1-1927.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Herman Eppo BOER, geb. te Het Bildt [fr] op 18-2-1883, ovl. (68 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 
  22-7-1951, begr. te Beekbergen [ge] op 26-7-1951, volgt XIIb.
2. Gerhardina Hendrika BOER, geb. te Het Bildt [fr] op 17-2-1889.

XId.
Steven BOER, zn. van Luitjen Eppes BOER (Xb) (broodbakker/winkelier/brood-
koek bakker) en Wietske REINDERS, geb. te Sappemeer [gr] op 26-1-1863, 
ged. NH te Sappemeer [gr], landbouwer (1889), ovl. (81 jaar oud) te Slochteren 
[gr] op 5-4-1944, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Slochteren [gr] op 
25-11-1886 met Hillechien KUIPER, geb. te Slochteren [gr] op 1-6-1859, 
ovl. (61 jaar oud) op 28-3-1921.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. doodgeboren dochter te Slochteren 16-3-1887.
2. Wietske Wilhelmina BOER, geb. te Slochteren [gr] op 5-7-1888, ovl. (72 jaar oud) te Groningen [gr] 
  op 13-10-1960, begr. te Dieren [ge], tr. (beiden 27 jaar oud) te Slochteren [gr] op 25-4-1916 met 
  Gerard Barteld KRUIZINGA, geb. te Scheemda [gr] op 16-12-1888, ovl. (70 jaar oud) te Rheden [ge] op 
  26-3-1959.
3. Jakob Luitje BOER, geb. te Slochteren [gr] op 28-9-1889, ovl. (83 jaar oud) te Termunten [gr] op 
  9-11-1972, volgt XIIc.

XIe.
Samuel BOER, zn. van Jan BOER (Xd) (Verwer,Huisschilder) en Engeltje DREWES, 
geb. te Groningen [gr] op 21-6-1871, NH, Letterzetter/steenschrijver, 
lithograaf, ovl. (87 jaar oud) te Groningen [gr] op 24-1-1959, begr. te 
Groningen [gr], tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Groningen [gr] op 9-11-1893 
met Johanna SPIER, dr. van Harmannus Wilhelm SPIER (Ontv.van havengelden,
commies) en Jacoba OOSTMEYER, geb. te Groningen [gr] op 18-5-1870, ovl. 
(82 jaar oud) te Groningen [gr] op 2-10-1952.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Jan BOER, geb. te Groningen [gr] op 15-12-1893, ovl. (78 jaar oud) te Groningen [gr] op 10-4-1972, 
  volgt XIId.
2. Dieverdina Elizabeth BOER, geb. te Groningen [gr] op 2-3-1895, ovl. (59 jaar oud) te Zuidlaren 
  [zh] op 28-2-1955.
3. Wilhelmina BOER, geb. te Groningen [gr] op 5-3-1896, NH, ovl. (74 jaar oud) 
  te Groningen [gr] op 20-12-1970, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Groningen [gr] 
  op 6-6-1918 met Meindert BOORSMA, zn. van Jacobus BOORSMA en Ankje Meinderts 
  LEI, geb. te Kollumland [fr] op 2-1-1895, handelsreiz./agent drogist.art, ovl. 
( 78 jaar oud) te Groningen [gr] op 20-5-1973.

Meindert Boorsma en Wilhelmina Boer Meindert Boorsma en Wilhelmina Boer

4. Elisabeth Jantina BOER, geb. te Groningen [gr] op 23-4-1897.

XIf.
Gerardus Frederik BOER, zn. van Samuel BOER (Xe) (Broodbakker) en Antje 
GARRELTS, geb. te Amsterdam [nh] op 11-3-1881, Eigenaar superm.Klompenboertje, 
ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26-3-1960, begr. te Amsterdam 
[nh] op 29-3-1960, otr. te Amsterdam [nh] op 20-7-1905, tr. (resp. 24 
en 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 2-8-1905 met Anna Elisabeth BEKKER, 
dr. van Elisa Petrus BEKKER (Koffiehuisbed./courantbezorger) en Catharina 
Maria Magdalena FRIES, geb. te Amsterdam [nh] op 14-3-1884, winkelierster, 
ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-6-1950, begr. op 30-6-1950.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Samuel (Simon) BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 4-5-1906, ovl. (69 jaar oud) te Castricum 
  [nh] op 20-1-1976, begr. te Castricum [nh], volgt XIIe.
2. Catharina Maria Magdalena BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 19-12-1907, haringkraam Dappermarkt, 
  ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 15-6-1975, begr. te Amsterdam [nh] op 18-6-1975, tr. 
  (resp. 54 en 53 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 22-10-1962 met Cornelis TAAL, zn. van Wouter TAAL 
  (Visch handelaar) en Guurtje PLUGGE, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 20-9-1909, Vischventer/Koopman 
  in visch, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 1-5-1976, begr. te Amsterdam [nh] op 6-5-1976, \
  (Cornelis relatie(1) met Riggie ZONDERVAN.).
  
To en Cor hebben jarenlang een haringstal gehad op de Dappermarkt in Amsterdam-Oost, ter hoogte
van hun woonadres, de Vonzesenstraat.
  
3. Elize Petrus (Peek) BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 3-11-1909, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam 
  [nh] op 27-7-1970, begr. te Amsterdam [nh], volgt XIIf.
4. Antje BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 3-11-1909, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14-5-1989, 
  tr. te Haarlem [nh] met Gerardus Johannus Marie (Gť) GOVERS, geb. te Haarlem [nh] op 19-4-1911, 
  techn.insp. NS, overleden Rotterdam 7-1-2000, aldaar gecremeerd.
  Uit dit huwelijk:
  a. Wilhelmina Antonia Gerarda (Wil) GOVERS, geb. Haarlem 6-9-1939
  b. Catharina Maria Magdalena (Ria) GOVERS, geb. Haarlem 5-2-1944, ovl. 2014
  c. Gerard Johan Antoon GOVERS, geb. Haarlem 28-12-1946
5. Gerardus Frederik (Gerrit) BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 23-10-1911, ovl. (72 jaar oud) te 
  Amsterdam [nh] op 26-1-1984, begr. te Amsterdam [nh] op 31-1-1984, volgt XIIg.
6. Willem Frederik BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 18-4-1918, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] 
  op 30-12-1987, begr. te Amsterdam [nh] op 4-1-1988, volgt XIIh.
7. Jacoba Margaretha BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 16-3-1921, meevarend op rijnaak, later in Het Klompenboertje,
  ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29-5-1983, tr. te Amsterdam [nh] 11-6-1942 met Cornelis HESSELING, 
  geb. te Amsterdam  22-5-1922[nh], rijnschipper, zv. Jan Martinus Gerardus HESSELING en Gezina Johanna VREEKEN.
  De vader van Cor werd tijdens de februaristaking in Amsterdam opgepakt en te werk gesterkt op een rijnaak in
  Duitsland. Later ging Jan als matroos mee. 
  Uit dit huwelijk:
  a. Jan Martinus Gerardus HESSELING, geb. Hamburg (Duitsland) 12-6-1943
  b. Jacobus Cornelis (Co) HESSELING, geb. Amsterdam 7-12-1946
  c. Anne Elizabeth (Anneke) HESSELING, geb. Amsterdam 22-2-1951
  d. Cornelis (Corrie, Cor) HESSELING, geb. Amsterdam 4-7-1955
8. Johannus Hendrik BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 16-7-1924, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam [nh] 
  op 24-9-1980, volgt XIIi.

XIg.
Anton BOER, zn. van Samuel BOER (Xe) (Broodbakker) en Antje GARRELTS, 
geb. te Amsterdam [nh] op 20-3-1885, Venter, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam 
[nh] op 30-12-1941, otr. te Amsterdam [nh], tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) 
te Amsterdam [nh] op 24-4-1913 met Anna Catharina van LOO, dr. van Coenraad 
van LOO (werkman) en Johanna Helena van AALTEN, geb. te Utrecht [ut] op 
31-7-1888, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-6-1964.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Samuel Anton BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 6-1-1914, ovl. (5 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 
  2-5-1919.
2. Coenraad BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 17-6-1915, ovl. (73 jaar oud) te Amstelveen [nh] op 
  30-8-1988, volgt XIIj.
3. Johanna Helena BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 17-2-1917, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te 
  Amsterdam [nh] op 25-10-1941 met Henri DONKERVLIET, zn. van Henri DONKERVLIET en Johanna HAKKERT, 
  geb. te Haarlem [nh] op 24-1-1913, Fotograaf/fabr.arb.ATAG/bakker, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam 
  [nh] op 5-3-1987.
4. Anna Catharina BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 27-10-1918, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam [nh] 
  op 25-5-1992, relatie met Antoon Franciscus de VRIES, geb. te Amsterdam [nh] op 15-12-1909, ovl. 
  (64 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 7-2-1974.

XIh.
Wilko BOER, zn. van Berend Hindriks BOER (Xf) (scheepskapitein) en Antje 
HUIZINGA (modiste), geb. te Aduard [gr] op 29-5-1858, NH, O-I Abtenaar 
(vlg huw.ann.), ovl. (81 jaar oud) te Bloemendaal [nh] op 2-2-1940, otr. 
te Amsterdam [nh] op 24-10-1895, tr. (resp. 37 en 30 jaar oud) te Amsterdam 
[nh] op 5-11-1895 met Lijffien JANSONIUS, dr. van Jan LOUIS JANSONIUS 
en Wilhelmina Catharina van WATTUM, geb. te Appingedam [gr] op 15-5-1865, 
ovl. (80 jaar oud) te Haarlem [nh] op 20-3-1946, begr. te Amsterdam [nh] 
op 23-3-1946.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Anna Wilhelmina BOER, geb. Ohlele (Indonesie) 30-10-1897, mogelijk ovl. tussen tr. (resp. ongeveer 21 en 34 jaar oud) te Haarlem [nh] 
  op 14-10-1919 met Dirk Bernard Jochems, zn. van Dirk Bernardus Jochems (directeur Post & Telegraaf) 
  en Antje van de Bunt, geb. te Vianen [nb] op 9-7-1885, marinearts-dermatoloog, ovl. (58 jaar oud) 
  te Tilburg [nb] op 27-9-1943, begr. te Driehuis [nh] op 1-10-1943.
  Geen kinderen bekend.
2. Wilhelmina Catharina BOER, geb. Ohlele (IndonesiŽ) 20-2-1899, ovl. Pematang Siantar (Indonesie) 18-8-1927, tr. 
  Heemstede 12-9-1925 Franciscus Timotheus MARIJN, geb. Deventer 27-9-1900, Officier der administratiev Marine,
  ovl.Locarno (Zwitserland) 20-3-1971.
  Uit dit huwelijk:
  a. Wilko Robert Hendrik Gerard MARIJN, geb. Siantar (Indonesie) 4-7-1927, in 1958 nog kelner te Queensland (AustraliŽ)
   daarna adm. functies. Genaturaliseerd tot Australier in 1958.

XIi.
Hindrik BOER, zn. van Derk BOER (Xh) (Zeeman,kapitein,koffiehuish.) en 
Hinderktje WOLKAMMER, geb. te Farmsum [gr] op 26-9-1871, Chocolademaker,
banketbakker, ovl. (64 jaar oud) te Groningen [gr] op 26-3-1936, tr. (
beiden 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Groningen [gr] op 5-2-1905 
met Hillechien de GROOT, dr. van Jelle de GROOT en Stientje ter STEEG, 
geb. te Groningen [gr] op 3-5-1871, DG, ovl. (71 jaar oud) te Groningen 
[gr] op 20-4-1943.

Hindrik Boer en Hillechien de Groot Hindrik Boer en Hillechien de Groot

Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Dirk BOER, geb. te Nieuw Buinen [dr] op 2-4-1906, ovl. (76 jaar oud) te Diever [dr] op 2-2-1983, 
  volgt XIIk.
2. Jelle BOER, geb. te Groningen [gr] op 11-9-1907, ovl. (62 jaar oud) te Groningen [gr] op 28-4-1970, 
  begr. te Groningen [gr] op 1-5-1970, volgt XIIl.
3. Hinderika Hillechien BOER, geb. te Groningen [gr] op 5-10-1911, DG, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) 
  te Groningen [gr] op 26-5-1932 met Willem Johan HEIKENS, zn. van Heichinus Johannus HEIKENS en 
  Harmanna SCHOLTENS, geb. te Groningen [gr] op 23-10-1905.

XIj.
Derk BOER, zn. van Derk BOER (Xh) (Zeeman,kapitein,koffiehuish.) en Hinderktje 
WOLKAMMER, geb. te Farmsum [gr] op 16-5-1881, Machinist grote vaart, ovl. 
(60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24-8-1941, tr. (resp. 28 en 24 jaar 
oud) te Groningen [gr] op 14-4-1910 met Bouktje Jacoba SPANJER, dr. van 
Harm SPANJER en Martje HARTSEMA, geb. te Groningen [gr] op 27-8-1885.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Henderika Martha BOER, geb. te Rotterdam [zh] op 17-10-1910.
2. Martha Jacoba BOER, geb. te Rotterdam [zh] op 10-2-1912, ovl. (91 jaar oud) te Ede [ge] op 
  29-5-2003, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 9-12-1937 met Hendrik BAKKER, geb. op 6-12-1911, ovl. 
  (88 jaar oud) op 23-10-2000.
3. Lammegina Alberdina Berendina BOER, geb. te Rotterdam [zh] op 11-9-1914, tr. (26 jaar oud) op 
  28-11-1940 met C A van NIEROP.

XIk.
Geert SCHIPPER, zn. van Pieter SCHIPPER (Xi) en Hemmechien VENEMA, geb. 
te Scheemda [gr] op 23-3-1873, belasting commies, ovl. (69 jaar oud) te 
Gieten [dr] op 2-2-1943, begr. te Gieten [dr], tr. (resp. 34 en 23 jaar 
oud) te Onstwedde [gr] op 21-11-1907 met Jantje de JONGE, dr. van Albert 
de JONGEN (landbouwer) en Geertruid MULDER, geb. te Emmen [dr] op 19-2-1884, 
ovl. (77 jaar oud) op 13-2-1962, begr. te Gieten [dr].
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
4 zoons en een dochter, waaronder:
1. Pieter Kornelis SCHIPPER, geb. te Onstwedde 25-4-1908, .
2. doodgeboren zoon Musselkanaal 19-11-1913/
3. Albert Hemmo SCHIPPER, geb. te Onstwedde 31-10-1914, volgt XIIbd.
4. Hemmechien Grietje SCHIPPER, geb. te Gieten 21-5-1916, ovl. 4-10-1994, tr. 
  Jan Popken, geb. Borger augustus 1916, ovl/crem. Ter Apel/Winschoten 12/15-2-1986.
  Zoon en dochter.
5. Hendrik Jan SCHIPPER, geb. te Gieten [dr] op 20-6-1920, ovl. (6 maanden oud) te Gieten [dr] op 
  20-12-1920.
6. zoon.
7. dochter
8. zoon
9. zoon

XIl.
Boelo SCHUUR, zn. van Pieter SCHUUR (Xj) (boereknegt) en Jurrendina REEMEIJER, 
geb. te Midwolda [gr] op 23-8-1864, boerenknecht, arbeider, ovl. (91 jaar 
oud) te Midwolda [gr] op 11-3-1956, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (1) 
(Burgerlijke Stand) te Midwolda [gr] op 18-5-1888 met Wiepke KAMMINGA, 
dr. van Friedrik KAMMINGA (arbeider) en Elisabeth Jans STEL (arbeidster), 
geb. te Midwolda [gr] op 10-10-1866, dienstmeid, arbeidster, ovl. (61 
jaar oud) te Midwolda [gr] op 3-5-1928.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Frederik SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 3-10-1888, ovl. (82 jaar oud) te Scheemda [gr] op 
  30-12-1970, begr. te Scheemda [gr] op 4-1-1971, volgt XIIm.
2. Pieter SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 3-9-1890, ovl. (63 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  8-6-1954, volgt XIIn.
3. Elizabeth SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 19-11-1892, dienstmeid, ovl. (80 jaar oud) te 
  Midwolda [gr] op 3-9-1973, begr. te Midwolda [gr] op 7-9-1973, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) 
  (Burgerlijke Stand) te Midwolda [gr] op 23-5-1913 met Berend van der LAAN, zn. van Hindrik van der 
  LAAN en Harmke KLOOSTER, geb. te Midwolda [gr] op 15-10-1890, arbeider, ovl. (85 jaar oud) te 
  Opende [gr] op 1-12-1975, begr. te Midwolda [gr] op 5-12-1975.
4. Jurjen SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 2-11-1894, ovl. (22 jaar oud) te Midwolda [gr] op 
  21-5-1917, volgt XIIo.
5. Jan SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 17-3-1898, ovl. (4 jaar oud) te Groningen [gr] op 30-5-1902.
6. Antje SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 31-3-1900, ovl. (2 jaar oud) te Midwolda [gr] op 10-5-1902.
7. Jans SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 15-9-1902, ovl. (89 jaar oud) te Scheemda [gr] op 14-8-1992, 
  begr. te Scheemda [gr], volgt XIIp.
8. Hindrik SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 28-4-1906, ovl. (73 jaar oud) te Winschoten [gr] op 
  4-6-1979, begr. te Scheemda [gr] op 8-6-1979, volgt XIIq.

Boelo SCHUUR, tr. (resp. 66 en 61 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te 
Scheemda [gr] op 5-3-1931 met Aaffien LOOS, dr. van Hermannus LOOS en 
Stientje GERLOFS, geb. te Scheemda [gr] op 11-9-1869, ovl. (61 jaar oud) 
te Midwolda [gr] op 26-3-1931, (Aaffien relatie(1) met Tibo KLOOSTER.).

XIm.
Hindrik SCHUUR, zn. van Pieter SCHUUR (Xj) (boereknegt) en Jurrendina 
REEMEIJER, geb. te Scheemda [gr] op 6-12-1871, arbeider, ovl. (91 jaar 
oud) op 8-1-1963, begr. te Vlagtwedde [gr], tr. (beiden 23 jaar oud) 
(Burgerlijke Stand) te Midwolda [gr] op 19-12-1894 met Geertje KAMMINGA, 
dr. van Friedrik KAMMINGA (arbeider) en Elisabeth Jans STEL (arbeidster), 
geb. te Midwolda [gr] op 12-11-1871, arbeidster, ovl. (81 jaar oud) op 
3-3-1953, begr. te Vlagtwedde [gr].
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
1. Nn, geb. te Midwolda [gr] op 6-5-1895 (doodgeb.), ovl. te Midwolda [gr] op 6-5-1895.
2. Jurjendina SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 4-4-1896, dienstmeid, ovl. (87 jaar oud) te 
  Scheemda [gr] op 30-5-1983, begr. te Scheemda [gr] op 3-6-1983, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) 
  (Burgerlijke Stand) te Midwolda [gr] op 24-5-1918 met Johannes MULDER, zn. van Aeilko MULDER en 
  IJkje TWIEST, geb. te Scheemda [gr] op 21-2-1891, arbeider, fabrieksarbeider, ovl. (76 jaar oud) 
  op 30-10-1967, begr. te Scheemda [gr].
3. Elizabeth SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 9-1-1898, dienstmeid, ovl. (88 jaar oud) te 
  Bellingwolde [gr] op 16-4-1986, begr. te Scheemda [gr] op 21-4-1986, tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) 
  (Burgerlijke Stand) te Midwolda [gr] op 13-10-1917 met Wubbo BLOKZIJL, zn. van Jan BLOKZIJL en 
  Grietje SNATER (arbeidster), geb. op 10-4-1896, arbeider, ovl. (64 jaar oud) op 23-3-1961, begr. te 
  Scheemda [gr].
4. Antje SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 28-11-1899, ovl. (9 maanden oud) te Midwolda [gr] op 
  20-9-1900.
5. Antje SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 12-8-1901, ovl. (6 maanden oud) te Midwolda [gr] op 20-2-1902.
6. Antje SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 5-12-1902, ovl. (73 jaar oud) te Bourtange [gr] op 
  19-4-1976, begr. te Bourtange [gr] op 23-4-1976, tr. met Jan Hulsker, geb. op 10-7-1903, ovl. 
  (79 jaar oud) op 24-4-1983, begr. te Bourtange [gr].
7. Tjaaktje SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 16-12-1904, tr. met Roelof Vos, geb. circa 1903, ovl. 
  (ongeveer 73 jaar oud) te Vlagtwedde [gr] op 29-11-1976, gecr. te Groningen [gr] op 2-12-1976.
8. Pieterke SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 14-4-1906, ovl. (78 jaar oud) te Vlagtwedde [gr] op 
  18-7-1984, gecr. te Groningen [gr] op 23-7-1984, tr. met Pieter Vos, geb. circa 1906, ovl. 
  (ongeveer 74 jaar oud) te Vlagtwedde [gr] op 23-9-1980, gecr. te Groningen [gr] op 26-9-1980.
9. Wiepke SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 1-2-1908, ovl. (1 jaar oud) te Midwolda [gr] op 4-5-1909.
10. Frederik SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 12-11-1909, ovl. (75 jaar oud) te Bellingwolde [gr] 
  op 10-2-1985, begr. te Veelerveen [gr] op 14-2-1985, volgt XIIr.
11. Boelo SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 29-4-1914, ovl. (62 jaar oud) te Vlagtwedde [gr] op 
  11-7-1976, gecr. te Groningen [gr] op 15-7-1976, volgt XIIs.

XIn.
Harm de VRIES, zn. van Friese de VRIES (Xk) (boerenknecht,fabrieksarbeider) 
en Grietje DRENTH (arbeidster), geb. te Muntendam [gr] op 10-3-1864, arbeider, 
venter, ovl. (73 jaar oud) te Veendam [gr] op 2-2-1938, begr. te Veendam 
[gr] op 5-2-1938, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Muntendam [gr] op 18-9-1890 
met Janna SNIJDER, dr. van Willem Johannes SNIJDER (werkman) en Geertje 
DRENTH (werkvrouw), geb. te Muntendam [gr] op 24-9-1869, ovl. (58 jaar 
oud) te Veendam [gr] op 28-2-1928.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Friese de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 21-9-1890, ovl. (40 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  6-7-1931, begr. te Veendam [gr] op 8-7-1931, volgt XIIt.
2. Jan de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 16-1-1893, ovl. (78 jaar oud) te Hoogezand-Sappemeer 
  [gr] op 1-5-1971, volgt XIIu.
3. Grietje de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 8-2-1895, ovl. (44 jaar oud) te Haren [gr] op 7-1-1940, 
  tr. met Jetse REIJINGA, ovl. voor 1940.
4. Geert de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 14-2-1897, ovl. (64 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  19-5-1961, volgt XIIv.
5. Wiepko de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 13-2-1899, ovl. (51 jaar oud) te Veendam [gr] op 9-6-1950, 
  begr. te Veendam [gr], volgt XIIw.
6. Johannes de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 25-4-1901, ovl. (66 jaar oud) te Zutphen [ge] op 
  11-12-1967, volgt XIIx.
7. Grietje de VRIES, geb. te Veendam [gr] circa 1907, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Veendam [gr] 
  op 9-1-1910.
8. Heino de VRIES, geb. te Veendam [gr] circa 1908, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  27-6-1914, begr. te Veendam [gr] op 1-7-1914.
9. Willem de VRIES, geb. Veendam 10-1-1911, los arbeider knopenfabriek, ovl. Veendam 3-6-1960, tr.
  Muntendam 25-7-1935 Janna Duit, geb. Muntendam 6-3-1914.
  Uit dit huwelijk:
  2 dochters
10.Cornelis de VRIES, geb. te Veendam [gr] circa 1913, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Veendam [gr] 
  op 24-7-1914.

XIo.
Wiepko de VRIES, zn. van Friese de VRIES (Xk) (boerenknecht,fabrieksarbeider) 
en Grietje DRENTH (arbeidster), geb. te Muntendam [gr] op 4-10-1872, fabrieksarbeider, 
ovl. (66 jaar oud) op 7-8-1939, begr. te Muntendam [gr], tr. (resp. 25 
en 20 jaar oud) te Muntendam [gr] op 28-10-1897 met Nijssiena Roelfina 
(Naissie) SCHOESTER, dr. van Hendrik Remmelt SCHOESTER en Jantje SCHUILING, 
geb. te Veendam [gr] op 12-3-1877, ovl. (95 jaar oud) op 6-5-1972, begr. 
te Muntendam [gr].
Wiepko de Vries en Nijssiena Roelfina Schoester Wiepko de Vries en Nijssiena Roelfina Schoester
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Friese de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 15-1-1899, ovl. (10 dagen oud) op 25-1-1899, begr. te 
  Veendam [gr] op 28-1-1899.
2. ? de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 14-11-1899 (doodgeb.), ovl. te Muntendam [gr] op 14-11-1899.
3. ?? de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 19-8-1905 (doodgeb.), ovl. te Muntendam [gr] op 19-8-1905.
4. Jantje Grietje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 30-12-1910, ovl. (65 jaar oud) te Winschoten 
  [gr] op 28-10-1976, begr. te Veendam [gr], tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
  Meeden [gr] op 24-11-1932 met Geert LESTERHUIS, geb. te Meeden [gr] op 17-4-1905, handelsman 
  (ijs en ander etenswaar), ovl. (76 jaar oud) te Veendam [gr] op 2-12-1981, begr. te Veendam [gr].
5. Grietje Jantje de VRIES, geb. op 5-9-1914, ovl. (88 jaar oud) op 21-4-2003, begr. te Muntendam 
  [gr], tr. met Wubbo DANIŽLS, geb. op 12-4-1913, ovl. (72 jaar oud) op 24-10-1985, begr. te 
  Muntendam [gr].
6. ?? de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 14-11-1926 (doodgeb.), ovl. te Muntendam [gr] op 14-11-1926.

Wubbo DaniŽls en Grietje Jantje de Vries Jantje Grietje de Vries
Wubbo DaniŽls en Grietje Jantje de Vries Jantje Grietje de Vries

XIp.
Louwe de VRIES, zn. van Friese de VRIES (Xk) (boerenknecht,fabrieksarbeider) 
en Grietje DRENTH (arbeidster), geb. te Muntendam [gr] op 14-12-1876, 
arbeider, ovl. (61 jaar oud) te Muntendam [gr] op 21-3-1938, begr. te 
Muntendam [gr], otr. te Muntendam [gr], tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) 
te Muntendam [gr] op 12-5-1898 met Grietje HOVING, dr. van Lammert HOVING 
(arbeider) en Eva van der POEL (arbeidster), geb. te Veendam [gr] op 4-7-1878, 
dienstmeid, ovl. (72 jaar oud) te Winschoten [gr] op 7-4-1951, begr. te 
Muntendam [gr].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Grietje de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 7-6-1898, tr. (resp. 20 en ongeveer 24 jaar oud) 
  (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 15-8-1918 met Berend DODDEMA, zn. van Hendrik DODDEMA 
  (venter) en Ettje KLOK, geb. te Muntendam [gr] circa 1894, venter, groentenhandelaar.
2. Efina de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 7-4-1900, ovl. (63 jaar oud) te Paterswolde [gr] 
  op 12-4-1963, begr. te Muntendam [gr] op 17-4-1963, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (1) te 
  Muntendam [gr] op 12-5-1921 met Uipko Willem SMILDE, zn. van Emo SMILDE (los abeider) en 
  Roelfina KUEN, geb. te Muntendam [gr] op 15-9-1896, los arbeider, ovl. (52 jaar oud) te Groningen 
  [gr] op 17-6-1949, tr. (resp. 60 en 63 jaar oud) (2) te Eelde [dr] op 15-4-1960 met Klaas 
  OOSTERHUIS, geb. te Middelstum [gr] op 9-4-1897.
3. Doodgeb. zoon de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 27-6-1923, ovl. te Muntendam [gr] op 27-6-1923.

XIq.
Heine de VRIES, zn. van Louwe de VRIES (Xl) (bezembinder) en Derkje ABEE, 
geb. te Muntendam [gr] op 4-3-1866, fabrieksarbeider, ovl. (65 jaar oud) 
te Veendam [gr] op 29-8-1931, begr. te Veendam [gr] op 2-9-1931, tr. (resp. 
21 en 20 jaar oud) te Muntendam [gr] op 22-12-1887 met Elizabeth ROMP, 
dr. van Jan ROMP en Geesje op DIJK (werkvrouw), geb. te Muntendam [gr] 
op 11-4-1867, werkvrouw, ovl. (65 jaar oud) te Veendam [gr] op 27-8-1932, 
begr. te Veendam [gr] op 1-9-1932.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Loukina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 5-2-1888.
2. Jan de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 16-11-1889, ovl. (39 jaar oud) te Veendam [gr] op 2-3-1929, 
  begr. te Veendam [gr] op 6-3-1929, volgt XIIy.
3. Louwe de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 28-8-1891, ovl. (52 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  8-12-1943, begr. te Veendam [gr] op 14-12-1943, volgt XIIz.
4. Johannes de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 9-1-1893, ovl. (92 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  2-11-1985, volgt XIIaa.
5. Derkiena de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 9-10-1894, ovl. (3 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  22-10-1897.
6. Gezina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 14-7-1896, ovl. (72 jaar oud) op 6-7-1969, begr. te 
  Veendam [gr], tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 28-12-1916 
  met Jan Jans KOMDEUR, zn. van Jan KOMDEUR (arbeider) en Frouwke KLOPPENBURG, geb. te Muntendam 
  [gr] op 7-9-1897, arbeider, ovl. (77 jaar oud) op 15-8-1975, begr. te Veendam [gr].
7. Derkina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 24-5-1898, ovl. (70 jaar oud) op 31-1-1969, begr. te 
  Veendam [gr], tr. (resp. 19 en ongeveer 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Veendam [gr] op 
  20-4-1918 met Riekent TONKENS, zn. van Tonko TONKENS en Hinderika LAMAIN, geb. te Veendam [gr] 
  circa 1897, venter, smidsknecht, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Muntendam [gr] op 5-3-1927, 
  tr.(2) met Hendrik HUT, geb. op 8-5-1896, fabrieksarbeider, ovl. (71 jaar oud) op 5-5-1968, 
  begr. te Veendam [gr].
8. Tammo Jakob de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 18-8-1900, ovl. (68 jaar oud) te Groningen [gr] 
  op 1-10-1968, volgt XIIab.
9. Aaltje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 15-7-1902, ovl. (59 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  15-5-1962, begr. te Muntendam [gr] op 19-5-1962, relatie met Haiko VISSCHER, geb. op 26-3-1899, 
  ovl. (78 jaar oud) op 29-5-1977, begr. te Muntendam [gr].

XIr.
Derk de VRIES, zn. van Louwe de VRIES (Xl) (bezembinder) en Derkje ABEE, 
geb. te Muntendam [gr] op 21-7-1875, panbakker, ovl. (73 jaar oud) te 
Groningen [gr] op 23-2-1949, begr. te Muntendam [gr], tr. (beiden 26 jaar 
oud) te Muntendam [gr] op 22-5-1902 met Bonje SEIP, dr. van Jacob SEIP 
en Jantje BUIL, geb. te Leek [gr] op 16-8-1875, dienstmeid, ovl. (68 jaar 
oud) te Muntendam [gr] op 17-3-1944, begr. te Muntendam [gr].
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Louwe de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 13-10-1902, ovl. (59 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  19-9-1962, begr. te Muntendam [gr] op 22-9-1962, volgt XIIac.
2. Jacob de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 18-6-1904, ovl. (74 jaar oud) te Haren [gr] op 17-9-1978, 
  volgt XIIad.
3. Heine de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 25-1-1906, ovl. (58 jaar oud) te Nieuwe Pekela [gr] op 
  3-11-1964, begr. te Nieuwe Pekela [gr], volgt XIIae.
4. Jantje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 19-11-1907, ovl. (3 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  9-3-1911.
5. Hendrik de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 15-4-1910, ovl. (10 maanden oud) te Muntendam [gr] 
  op 10-3-1911.
6. Nn de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 5-6-1911 (doodgeb.), ovl. te Muntendam [gr] op 5-6-1911.
7. Derk de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 8-2-1913, ovl. (74 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  29-7-1987, gecr. te Winschoten [gr] op 3-8-1987, volgt XIIaf.
8. Jantje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 10-2-1915, tr. (beiden 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) 
  op 30-5-1942 met Hilko FEIKEN, geb. op 29-9-1914, fabrieksarbeider.
9. Hendrik de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 25-11-1919, relatie met G. SCHRIJENBERG.

XIs.
Hendrik de VRIES, zn. van Louwe de VRIES (Xl) (bezembinder) en Derkje 
ABEE, geb. te Muntendam [gr] op 4-5-1880, panbakker, ovl. (83 jaar oud) 
te Muntendam [gr] op 23-5-1963, begr. te Muntendam [gr], tr. (resp. 22 
en 24 jaar oud) te Muntendam [gr] op 29-5-1902 met Gepke FLIK, dr. van 
Berend FLIK (arbeider) en Aaltje LAHPOR, geb. te Muntendam [gr] op 24-7-1877, 
ovl. (83 jaar oud) te Muntendam [gr] op 5-5-1961, begr. te Muntendam [gr].
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Louwe de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 4-10-1902, ovl. (94 jaar oud) op 13-9-1997, volgt XIIag.
2. Berend de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 22-12-1903, ovl. (93 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  16-3-1997, begr. te Muntendam [gr] op 21-3-1997, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) 
  te Sappemeer [gr] op 2-6-1931 met Geessien KASEMIR, geb. te Sappemeer [gr] op 17-12-1908, ovl. 
  (58 jaar oud) te Groningen [gr] op 23-8-1967, begr. te Muntendam [gr], dr. van Jakob KASEMIR en 
  Hinderkie de GRAAF.
  Geen kinderen bekend.
3. Derkina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 26-6-1905, ovl. (93 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  11-9-1998, begr. te Muntendam [gr] op 15-9-1998, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) 
  te Muntendam [gr] op 29-4-1926 met Casparus Willibrordus WIJSBEEK, zn. van Wessel WIJSBEEK 
  (werkman) en Catharina Jacoba TONKES, geb. te Muntendam [gr] op 23-5-1902, los arbeider, smid, 
  ovl. (89 jaar oud) te Groningen [gr] op 23-1-1992, begr. te Muntendam [gr].
4. Jacob de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 5-10-1906, ovl. (82 jaar oud) te Winschoten [gr] op 
  2-3-1989, volgt XIIah.
5. Hendrik de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 28-8-1909, ovl. (88 jaar oud) op 9-4-1998, volgt XIIai.

XIt.
Heino de VRIES, zn. van Kornelis de VRIES (Xm) (bezembinder) en Hilje 
de JONGE, geb. te Muntendam [gr] op 24-3-1866, fabrieksarbeider, ovl. 
(81 jaar oud) te Veendam [gr] op 7-7-1947, begr. te Muntendam [gr], otr. 
(1) te Muntendam [gr] op 8-7-1888, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Muntendam 
[gr] op 19-7-1888 met Gesina op de DIJK, dr. van Pieter op de DIJK (scheepsjager 
te Veendam) en Sietske HOVING, geb. te Muntendam [gr] op 24-9-1866, ovl. 
(46 jaar oud) te Muntendam [gr] op 19-12-1912.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Hillechiena de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 24-3-1889 (doodgeb.), ovl. te Muntendam [gr] op 
  24-3-1889.
2. Pieter de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 24-3-1889, ovl. (67 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  26-5-1956, begr. te Veendam [gr] op 30-5-1956, volgt XIIaj.
3. Kornelis de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 23-9-1890, ovl. (33 jaar oud) te Muntendam 
  [gr] op 28-10-1923, begr. te Muntendam [gr], volgt XIIak.
4. Sieka de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 15-12-1892, ovl. (64 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  24-7-1957, begr. te Veendam [gr] op 29-7-1957, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) 
  te Muntendam [gr] op 4-5-1916 met Hendrik NIEWOLD, zn. van Klaas NIEWOLD en Aaltje WICHERTJES, 
  geb. te Hoogezand [gr] op 25-1-1890, arbeider, bouwvakker, ovl. (75 jaar oud) te Veendam [gr] 
  op 11-7-1965, begr. te Veendam [gr].
5. Hilje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 3-5-1894, dienstmeid, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) 
  (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 24-8-1916 met Albertus KRASTER, zn. van Klaas KRASTER en 
  Jacoba de BOER, geb. te Meeden [gr] op 3-5-1894, schippersknecht, relatie(2) met Lammert MEUKEN.
6. Martje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 22-10-1897, ovl. (69 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  17-5-1967, begr. te Veendam [gr] op 20-5-1967, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) 
  te Muntendam [gr] op 15-11-1917 met Jan LUKJE, zn. van Berend LUKJE (fabrieksarbeider) en Aaltje 
  GRUBEN, geb. te Muntendam [gr] op 12-8-1896, muzikant, fabrieksarbeider, ovl. (80 jaar oud) op 
  15-11-1976, begr. te Veendam [gr].
7. Friese de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 21-5-1905, ovl. (71 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  29-7-1976, begr. te Muntendam [gr] op 31-7-1976, volgt XIIal.

Heino de VRIES, tr. (resp. 52 en 54 jaar oud) (2) te Muntendam [gr] op 
6-6-1918 met Femia WOLDA, dr. van Harmannus Tjarks WOLDA en Aaltje HOEKSTRA 
(winkelierster), geb. te Leeuwarden [fr] op 15-7-1863, ovl. (92 jaar oud) 
op 14-7-1956, begr. te Muntendam [gr], (Femia relatie(1) met Hendrik VISSER.).

XIu.
Harm de VRIES, zn. van Kornelis de VRIES (Xm) (bezembinder) en Hilje de 
JONGE, geb. te Muntendam [gr] op 9-5-1889, vrachtschipper binnenvaart, 
ovl. (77 jaar oud) te Muntendam [gr] op 27-11-1966, begr. te Muntendam 
[gr], tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Muntendam [gr] op 9-5-1912 met 
Gepke SEIP, dr. van Sjoerd SEIP en Siebentje MEIJER, geb. te Muntendam 
[gr] op 1-8-1890, ovl. (83 jaar oud) te Veendam [gr] op 14-6-1974, begr. 
te Muntendam [gr] op 18-6-1974.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Kornelis de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 16-5-1913, ovl. (80 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  26-4-1994, volgt XIIam.
2. Sjoerd de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 7-6-1915, ovl. (12 dagen oud) te Muntendam [gr] op 
  19-6-1915.
3. Sjoerd de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 30-10-1917, ovl. (61 jaar oud) te Heemskerk [nh] op 
  6-11-1978, volgt XIIan.
4. Heino de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 11-5-1921, Vrachtwagenchauffeur, fabr.arbeider, ovl. 
  (66 jaar oud) te Winschoten [gr] op 18-8-1987, tr. (resp. 35 en 34 jaar oud) (1) 
  (Burgerlijke Stand) te Veendam [gr] op 8-9-1956 met Gezina KOSTER, geb. te Veendam [gr] op 
  16-7-1922, relatie(2) met DANIELS.

XIv.
Berend de VRIES, zn. van Harm de VRIES (Xn) (arbeider) en Dietje JAGER 
(arbeidster), geb. te Muntendam [gr] op 27-10-1871, fabrieksarbeider, 
ovl. (60 jaar oud) te Muntendam [gr] op 13-2-1932, begr. te Muntendam 
[gr], tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Muntendam [gr] op 27-12-1894 met 
Gouwina KRUIZE, dr. van Harm KRUIZE (touwslagersknecht) en Grietje WIJKENS, 
geb. te Veendam [gr] op 25-7-1872, dienstmeid, ovl. (80 jaar oud) te Groningen 
[gr] op 27-1-1953, begr. te Muntendam [gr].
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Harm de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 10-6-1895, ovl. (74 jaar oud) te Zuidlaren [zh] op 
  18-9-1969, begr. te Muntendam [gr] op 23-9-1969, volgt XIIao.
2. Grietje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 22-9-1896, dienstmeid, tr. (beiden 21 jaar oud) 
  (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 8-6-1918 met Cornelius VENEMA, zn. van Hindrik VENEMA 
  (boerenarbeider) en Anna KLOPPENBURG, geb. te Zuidbroek [gr] op 19-4-1897, schippersknecht.
3. Dietje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 19-2-1898, dienstmeid, tr. (resp. 20 en ongeveer 
  23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 18-5-1918 met Willem WITTING, zn. van Jan 
  WITTING en Reina MOESKER, geb. te Hoogezand [gr] circa 1895, schipper.
4. Harmannus de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 29-6-1900, ovl. (68 jaar oud) te Muntendam [gr] 
  op 14-4-1969, begr. te Groningen [gr] op 18-4-1969, volgt XIIap.
5. Orselina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 22-9-1901, ovl. (84 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  24-7-1986, begr. op 29-7-1986, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Muntendam [gr] op 17-9-1921 met 
  Aaldrik MOLEMA, zn. van Pieter MOLEMA en Hendrikje LEMEIN, geb. te Veendam [gr] op 8-10-1896, 
  arbeider, ovl. (74 jaar oud) te Groningen [gr] op 14-6-1971.
6. Frouwke de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 18-10-1911, ovl. (14 jaar oud) te Muntendam [gr] 
  op 24-11-1925, begr. te Muntendam [gr].

XIw.
Heino de VRIES, zn. van Harm de VRIES (Xn) (arbeider) en Dietje JAGER 
(arbeidster), geb. te Muntendam [gr] op 10-4-1884, arb.aardappelmeel fabriek, 
ovl. (83 jaar oud) te Oude Pekela [gr] op 6-2-1968, begr. te Muntendam 
[gr], tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Muntendam [gr] op 25-5-1906 met 
Entelina RUSTEBIEL, dr. van Christof RUSTEBIEL (schipper,omschutter) en 
Jantina HOVING, geb. te Veendam [gr] op 16-5-1885, dienstmeid, ovl. (74 
jaar oud) te Muntendam [gr] op 21-4-1960, begr. te Muntendam [gr].
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Dietje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] circa 1907, relatie met ?? BISSCHOP, geb. circa 1907.
2. Christof de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 23-4-1910, ovl. (83 jaar oud) te Winschoten [gr] 
  op 9-5-1993, volgt XIIaq.
3. Harm de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 10-9-1913, ovl. (87 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  12-10-2000, begr. te Veendam [gr] op 16-10-2000, volgt XIIar.
4. Jantina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 28-10-1915, ovl. (88 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  10-5-2004, gecr. te Winschoten [gr] op 14-5-2004, tr. (22 jaar oud) op 2-6-1938 met Harm 
  MOLENKAMP, ovl. op 6-9-1976.
5. Berend de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 7-1-1919, volgt XIIas.

XIx.
Jan de VRIES, zn. van Harm de VRIES (Xn) (arbeider) en Dietje JAGER (arbeidster), 
geb. te Muntendam [gr] op 2-4-1890, fabr.arbeider, ovl. (80 jaar oud) 
te Stadskanaal [gr] op 12-1-1971, begr. te Veendam [gr], tr. (resp. 24 
en 27 jaar oud) te Veendam [gr] op 4-4-1914 met Trijntje NAP, dr. van 
Jurrien Pieters NAP en Engelina VASSE, geb. te Veendam [gr] op 4-5-1886, 
ovl. (70 jaar oud) te Groningen [gr] op 17-5-1956, begr. te Veendam [gr].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Jan de VRIES, geb. te Groningen [gr] op 24-1-1914.
2. Harm de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 19-2-1915, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 9-4-1981, 
  begr. te Spijkenisse [zh] op 14-4-1981, volgt XIIat.
3. Jurrien de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 29-8-1916, ovl. (71 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  20-6-1988, volgt XIIau.
4. Dietje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] circa 3-1918, ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Muntendam 
  [gr] op 2-11-1918.

XIy.
Kornelis de VRIES, zn. van Harm de VRIES (Xn) (arbeider) en Dietje JAGER 
(arbeidster), geb. te Muntendam [gr] op 8-11-1893, scheepsjager, ovl. 
(76 jaar oud) te Groningen [gr] op 5-7-1970, tr. (resp. 22 en 21 jaar 
oud) te Hoogezand [gr] op 5-8-1916 met Jantje KRASTER, dr. van NN en Trijntje 
KRASTER, geb. te Hoogezand [gr] op 8-4-1895, ovl. (85 jaar oud) te Groningen 
[gr] op 26-11-1980.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Harm de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 16-7-1917, ovl. (34 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  5-12-1951, volgt XIIav.
2. Harmannus de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 20-4-1919, ovl. (74 jaar oud) te Vlagtwedde [gr] op 
  4-6-1993, volgt XIIaw.

XIz.
Vrieze VRIEZE, zn. van Jan VRIEZE (Xo) (boerenknecht, daglooner) en Elizabeth 
STAATS (dienstmeid), geb. te Beerta [gr] op 3-8-1875, daglooner, spoorwegbeambte, 
ovl. (63 jaar oud) te Heerde [ge] op 5-6-1939, tr. (beiden 21 jaar oud) 
te Beerta [gr] op 15-5-1897 met Elsien LINGBEEK, dr. van Pieter LINGBEEK 
en Moetje HUT, geb. te Beerta [gr] op 23-5-1875, dienstmeid, ovl. (85 
jaar oud) te Heerde [ge] op 4-1-1961.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Elizabeth VRIEZE, geb. te Nieuw-Beerta [gr] in 10-1897, ovl. (3 maanden oud) te Nieuw-Beerta [gr] 
  op 4-1-1898.
2. Pieter VRIEZE, geb. te Nieuw-Beerta [gr] op 6-9-1898, ovl. (2 maanden oud) te Nieuw-Beerta [gr] op 
  6-12-1898.
3. Jan VRIEZE, geb. te Beerta [gr] op 25-7-1899, ovl. (63 jaar oud) te Winschoten [gr] op 24-7-1963, 
  begr. te Winschoten [gr] op 29-7-1963, volgt XIIax.
4. Pieter VRIEZE, geb. te Oudezijl [gr] op 16-12-1901, ovl. (2 jaar oud) te Oudezijl [gr] op 16-12-1903.
5. Doodgeb. dochter VRIEZE, geb. te Nieuw-Beerta [gr] op 23-6-1902, ovl. te Nieuw-Beerta [gr] op 
  23-6-1902.
6. Elisabeth VRIEZE, geb. Nieuw Beerta 19-6-1903.
7. Doodgeb. zoon VRIEZE, geb. te Oudezijl [gr] op 20-10-1905, ovl. te Oudezijl [gr] op 20-10-1905.
8. Pieter VRIEZE, geb. te Oudezijl [gr] op 21-10-1905, ovl. (1 dag oud) te Oudezijl [gr] op 22-10-1905.
9. Pieter VRIEZE, geb. te Oudezijl [gr] 24-5-1907, ovl. te Heerde [ge] op 21-10-1915.
10. Moetje VRIEZE, geb. te Oudezijl 10-9-1909.

XIaa.
Wolbert VRIEZE, zn. van Jan Vrieze (Xo) (boerenknecht, daglooner) en Elizabeth 
STAATS (dienstmeid), geb. te Beerta [gr] in 1886, boerenknecht, ovl. (ongeveer 
84 jaar oud) te Beerta [gr] op 17-12-1970, gecr. te Groningen [gr] op 
21-12-1970, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Finsterwolde 
[gr] op 18-11-1910 met Aaltje KUIPER, dr. van Tammo KUIPER en Aaltje SCHUUR, 
geb. te Finsterwolde [gr] circa 1889, arbeidster, ovl. (ongeveer 91 jaar 
oud) te Beerta [gr] op 2-10-1980, gecr. te Groningen [gr] op 6-10-1980.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Jan VRIEZE, geb. Finsterwolde 2-2-1911, volgt XIIay.

XIab.
Hendrik VRIEZE, zn. van Jan VRIEZE (Xp) (dienstknecht) en Anje MELIS (dienstmeid), 
geb. te Wedde [gr] op 29-1-1887, arbeider, ovl. (68 jaar oud) te Blijham 
[gr] op 27-3-1955, begr. te Blijham [gr], tr. (beiden 23 jaar oud) te 
Vlagtwedde [gr] op 5-3-1910 met Margaretha BROUWER, dr. van Koeno BROUWER 
en Grietje van der LAAN, geb. te Vlagtwedde [gr] op 31-1-1887, ovl. (87 
jaar oud) te Blijham [gr] op 3-3-1974, begr. te Blijham [gr] op 7-3-1974.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Jan VRIEZE, geb. Onstwedde 18-6-1914, ovl. te Blijham [gr] op 8-3-1992, volgt XIIaz.
2. Koeno VRIEZE, geb. 29-7-1916, matrassenmaker, landarbeider, ovl. te Blijham [gr] op 26-9-1985, 
  gecr. te Groningen [gr] op 30-9-1985, volgt XIIba.
3. dochter.
4. dochter.
5. Guike Vrieze, geb. op 21-10-1918, ovl. (71 jaar oud) te Groningen [gr] op 27-8-1990, begr. te 
  Groningen [gr] op 30-8-1990, relatie met met Rie Marcus.

XIac.
Geuke VRIEZE, zn. van Jan VRIEZE (Xp) (dienstknecht) en Anje Melis (dienstmeid), 
geb. te Wedde [gr] op 10-4-1890, arbeider, ovl. (68 jaar oud) te Blijham 
[gr] op 4-1-1959, begr. te Blijham [gr] op 8-1-1959, tr. (resp. 23 en 
21 jaar oud) te Vlagtwedde [gr] op 19-4-1913 met Trientje Brouwer, dr. 
van Koeno Brouwer en Grietje van der Laan, geb. te Vlagtwedde [gr] op 
18-9-1891, ovl. (86 jaar oud) te Blijham [gr] op 20-1-1978, begr. te Blijham 
[gr] op 24-1-1978.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Jan VRIEZE, geb. te Wedde [gr] op 31-12-1915, ovl. (89 jaar oud) te Winschoten [gr] op 3-3-2005, 
  gecr. te Winschoten [gr], volgt XIIbb.
2. Koeno VRIEZE, geb. circa 1919, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Groningen [gr] op 25-1-1998, 
  gecr. te Groningen [gr] op 29-1-1998, volgt XIIbc.
3. Grietje VRIEZE, geb. 31-8-1913, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Utrecht [ut] op 13-2-2002, tr. 
  met Ailko Hendrikus HIRT, geb. 11-3-1912, ovl. 28-12-1990, begraven Bilthoven.
  
XIad.
Willem (Giel) SCHIPPER, zv. Adrianus SCHIPPER en Maria Magdalena Huberta REIJERMAN, geb. Maastricht 
8-4-1875, aardewerker, tr. Anna Rosa EIKENBOOM, geb. Maastricht 3-5-1872, ovl aldaar 23-1-1928,
dv. Petrus Antonius EIKENBOOM en Jantje CLERMONTS.
Willem Schipper Willem (Giel) Schipper Uit dit huwelijk minstens 8 kinderen, waaronder:

1. Adrianus Cornelis SCHIPPER, geb. Maastricht 10-10-1898, volgt XIIbi 2. Petrus Hubertus SCHIPPER, geb. Maastricht 7-2-1901, vlgt XIIbe. 3. Johannes Ludovicus (Louis) SCHIPPER, volgt XIIbg. 4. Maria Antoinette SCHIPPER, geb. Maastricht 13-7-1908, ovl. 8-10-1983, tr. Nol DEVREDE, geb. 16-8-1905, ovl. 29-2-1982.

5. Pieter Jozef SCHIPPER, geb. Maastricht 13-12-1906, ovl. Maastricht 1-12-1909.

6. Maria Francisca SCHIPPER, geb. Maastricht 13-7-1908, ovl. Maastricht 23-12-1989, tr. Jacobus L. (Jacques) BEAULEN, geb. 13-7-1907, ovl. 22-5-1958. 7. Franciscus Josephus SCHIPPER, geb. Maastricht 18-1-1910, vlgt XIIbh. 8. Eugenie SCHIPPER, geb. 12-8-1911, ovl. 23-1-1987, tr. Franciscus HUL, geb. 9-8-1909, ovl. 14-4-1998. Beiden te Maastricht begraven.

Generatie XII

XIIa. Hendrik Daniel BOER, zn. van Izak BOER (XIb) (Ingenieur Verificateur kadastr) en Gerardina Wilhelmina du SAAR, geb. te Utrecht [ut] op 14-5-1890, RE, Geneesheer, huisarts Sliedrecht 1915/1927, Wassenaar, ovl. (73 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 9-12-1963, gecr. te 's-Gravenhage [zh], otr. te Arnhem  [ge], tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Arnhem [ge] op 27-9-1915 met Rose Melanie HENRARD, dr. van Jean Baptist HENRARD en Melanie Eugenie Louise Rose WEIJGERS, geb. te Maastricht [li] op 24-5-1887, G, ovl. (86 jaar oud) te Leiden [zh] op 3-8-1973.

Hendrik Daniel Boer (1915) Hendrik Daniel Boer (1915)

Hendrik wordt een gewaardeerde huisarts in Wassenaar. Hij studeerde af 
in 1914 bij professor Gorter in Utrecht. Promoveerde door aan te tonen 
dat door het toedienen van BCG bij jonge kinderen deze resistent kon maken 
voor TBC. Ironisch genoeg overlijdt zijn jongere zus Miesje op 42-jarige 
leeftijd in 1941 aan open tuberculose. 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Melanie Gerardina (Miek/Millie) BOER, geb. te Sliedrecht [zh] op 3-9-1916, verpleegster, tr. 
  (resp. 25 en 30 jaar oud) op 23-9-1941 met Johannes Cornelis de VROOM, zn. van Willem Adrianus de 
  VROOM en Neeltje de Rijke, geb. te Rotterdam [zh] op 2-4-1911, Meester in de rechten.
2. Gerardina Ada BOER, geb. te Sliedrecht [zh] op 26-3-1918, Vertaalster boeken, ovl. (85 jaar oud) 
  te Wassenaar [zh] op 21-7-2003, gecr. te Leiden [zh] op 24-7-2003, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) 
  te Wassenaar [zh] op 17-1-1940 met Henricus Carolus Maria DAALMEIJER, zn. van Henricus Arnoldus 
  Maria DAALMEIJER en Hedwig Helene BERTUCH, geb. te Deventer [ge] op 5-10-1917, Militair Attache 
  Frankr/Joegsl, ovl. (86 jaar oud) te Mont de Marsan [Frankrijk] op 21-10-2003, begr. te Fransacq 
  des Landes [Frankrijk].

Melanie en Gerardina Boer Melanie en Gerardina Boer

XIIb.
Herman Eppo BOER, zn. van Roelf BOER (XIc) (Rijks vee-arts) en Adriaantje 
WIJN, geb. te Het Bildt [fr] op 18-2-1883, leeraar MTS, civiel ingenieur, 
ovl. (68 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 22-7-1951, begr. te Beekbergen 
[ge] op 26-7-1951, tr. (resp. 34 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
Utrecht [ut] op 5-4-1917 met Elisabeth Maria DIJKMAN, dr. van Eduard Jan 
DIJKMAN en Carolina Gesina Dorothea MEIJER, geb. te Utrecht [ut] op 
27-6-1889, ovl. (85 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 21-11-1974, gecr. 
te Goutum [fr] op 25-11-1974.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Roelf Eduard (Roelie) BOER, geb. te Leeuwarden [fr] op 2-7-1920, tr. met H(Endrika?) 
  M. (Rieka) Faber.
2. Carolina Gesina Dorothea (Thea) BOER, geb. te Leeuwarden [fr] op 3-1-1924, tr. met Jan JELLISMA, 
  ovl. circa 2004.
3. Eduard Jan BOER, geb. te Leeuwarden [fr] op 21-3-1927, Journalist (Alg.
  Handelsblad, later NRC), ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 8-12-2002, 
  tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 
  6-8-1956 met Elly Sofie (Els) KIMMIJSER, dr. van Kornelis KIMMIJSER en 
  Maria Petronella SLOT, geb. te Soerabaya [IndonesiŽ] op 28-9-1923, Soms 
  gastvrouw bij beurzen.

Eduard Jan Boer Eduard Jan Boer

XIIc.
Jakob Luitje BOER, zn. van Steven BOER (XId) (landbouwer (1889)) en Hillechien 
KUIPER, geb. te Slochteren [gr] op 28-9-1889, landbouwer, ovl. (83 jaar 
oud) te Termunten [gr] op 9-11-1972, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te 
Delfzijl [zh] op 9-5-1917 met Catharina Onnora WIERENGA, dr. van Martinus 
WIERENGA en Grietje BOSMAN, geb. te Delfzijl [zh] op 6-10-1895, ovl. (68 
jaar oud) te Slochteren [gr] op 10-5-1964.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Steven Martinus BOER, geb. te Slochteren [gr] op 6-3-1918, ovl. (68 jaar oud) te Slochteren [gr] 
  op 11-10-1986.
2. Grietje Hillechien BOER, geb. te Slochteren [gr] op 18-12-1919, ovl. (64 jaar oud) te Zuidlaren 
  [zh] op 5-11-1984, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 36 jaar oud) circa 11-7-1947 met 
  Willem DALLINGA, zn. van Klaas DALLINGA en Willemina RIEPMA, geb. te Slochteren [gr] op 16-9-1910, 
  ovl. (73 jaar oud) te Groningen [gr] op 7-3-1984.

XIId.
Jan BOER, zn. van Samuel BOER (XIe) (Letterzetter/steenschrijver, lithograaf) 
en Johanna SPIER, geb. te Groningen [gr] op 15-12-1893, NH, postbesteller, 
ovl. (78 jaar oud) te Groningen [gr] op 10-4-1972, tr. (resp. 26 en 28 
jaar oud) (1) te Groningen [gr] op 6-5-1920 met Hillechien BOEKHOUDT, 
dr. van Derk BOEKHOUDT en Renske van DIEPEN, geb. te Groningen [gr] op 
19-6-1891, verpleegster Wilh.Gasth,A'dam, ovl. (56 jaar oud) te Groningen 
[gr] op 15-8-1947, (Hillechien relatie(1) met Pieter TERPSTRA.).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. dochter
2. dochter.

Jan BOER, tr. (resp. 57 en 49 jaar oud) (2) te Groningen [gr] op 29-3-1951 met Wubbechien de WIT, 
dr. van Willem de WIT en Geertje SMIT, geb. te Groningen [gr] op 26-5-1901, ovl. (93 jaar oud) 
te Groningen [gr] op 22-12-1994.

XIIe.
Samuel (Simon) BOER, zn. van Gerardus Frederik BOER (XIf) (Eigenaar superm.
Klompenboertje) en Anna Elisabeth BEKKER (winkelierster), geb. te Amsterdam 
[nh] op 4-5-1906, horeca-ondernemer, ovl. (69 jaar oud) te Castricum [nh] 
op 20-1-1976, begr. te Castricum [nh], 
Samuel (Simon) Boer

Samuel (Simon) Boer

tr. (beiden 19 jaar oud) (1) 
te Amsterdam [nh] op 6-1-1926 met Johanna Maria (Annie) ALBERTS, dr. van 
Gerardus Carolus ALBERTS en Johanna Catharina Adriana STEENMEIJER, geb. 
te Amsterdam [nh] op 4-5-1906, Buffetjuffrouw, ovl. (45 jaar oud) te Zandvoort 
[nh] op 2-1-1952, (Johanna Maria (Annie) otr. (2) te Amsterdam [nh], tr. 
(resp. 33 en 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13-9-1939 met Carel Marinus 
Gerard SCHEEWE.).
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Gerardus Frederik (Freek) BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 8-4-1926, overl. te Maarssen, tr. Margaretha
  Maria Sophia van der VELDE, geb. Amsterdam 12-3-1927, ovl. 7-7-2004.
  Uit dit huwelijk:
  Gerardus Frederik (Fred) BOER geb. Amsterdam 4-12-1952.
2. Johanna Catharina BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 23-12-1927, officier Leger des Heils, dirigente div.
  muziekgroepen en koren te Dordrecht, tr. Hendrik Marius (Henk) SCHUIJFF, geb. te Rotterdam 4-7-1928
  zv. Jacobus (Jaap) SCHUIJFF en Maria Berendina (Marie) de WEY.
  Uit dit huwelijk:
  3 zoons en 1 dochter, waaronder:
  3. Johannes (Hans) SCHUIJFF, geb. Utrecht 26-6-1964.
3. Samuel BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 7-2-1930, volgt XIIIa.

Samuel (Simon) BOER, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (2) te Amsterdam [nh] 
op 28-4-1937 met Melania HALEK, geb. te Dreihunken [Duitsland] op 9-11-1907, 
zonder beroep, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 29-12-1959, dr. van Franz HALEK en Milada MULLER. 
Scheiding te Amsterdam 29-12-1959.

Samuel (Simon) BOER, tr. (resp. 39 en 28 jaar oud) (3) te Amsterdam [nh] 
op 14-2-1946 met Maria Cornelia HUISSEN, geb. te Amsterdam [nh] op 17-3-1917, 
ovl. (52 jaar oud) te Castricum [nh] op 14-7-1969, begr. te Castricum [nh].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Rene Raymond HUISSEN, geb. te Amsterdam [nh] op 22-8-1945, volgt XIIIb.
2. Yvonne Wilhelmina BOER, geb. te Castricum [nh] op 20-2-1947, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) 
  te Castricum [nh] op 15-6-1967 met Johannes DUINMEYER, zn. van Johannes DUINMEIJER en 
  Maria ZONNEVELD, geb. op 9-10-1940.
3. Robert Martin BOER, geb. te Castricum [nh] op 1-3-1955, volgt XIIIc.

XIIf.
Elize Petrus (Peek) BOER, zn. van Gerardus Frederik BOER (XIf) (Eigenaar 
superm.Klompenboertje) en Anna Elisabeth BEKKER (winkelierster), geb. 
te Amsterdam [nh] op 3-11-1909, kolenverkoop, brandstoffenhandelaar, ovl. 
(60 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 27-7-1970, begr. te Amsterdam [nh], 
tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam 
[nh] op 4-3-1931, (gesch. te Amsterdam [nh] op 15-2-1952) met Geertruida 
Margareta HONING, dr. van Hermanus HONING (boorwerker) en Adriana van 
Boxtel.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Gerardus Frederik (Gerrie) BOER, geb. Amsterdam 22-4-1931, ovl. Amsterdam 7-12-1959,
  tr. (1) Amsterdam 7-12-1959, gescheiden Amsterdam 9-10-1974 Rosalia Magdalena Berta MOONEN, 
  geb. Eupen (Belgie) 26-5-1938.
  tr. (2) Amsterdam 7-3-1983, gescheiden 11-8-1989 Ida Ingrid Yvonne Ilona ZEGERS, 
  geb. Amsterdam 13-2-1947, ovl/begr Amsterdam 26/8-7/9-1999.
  uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
2. Adriana BOER, geb. Amsterdam 13-4-1932, tr. 6-3-1954 Jacobus Petrus BORST, geb. Amsterdam
  21-9-1930, zv Franciscus Christiaan BORST en Johanna van OPMEER.

Elize Petrus (Peek) BOER, tr. (resp. 49 en 40 jaar oud) (2) te Amsterdam 
[nh] op 8-2-1959 met Hermina Cornelia Gerdina WELLERDIECK, geb. te Amsterdam 
[nh] op 9-7-1918.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Franciscus Gerardus BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 28-4-1949, volgt XIIId.
2. Johannes Heinrich Wilhelmus Baptist (Wil) BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 10-3-1952, volgt XIIIe.
3. Elisabeth Petronella Gerdina (Els) BOER, geb. Amsterdam 17-8-1953, gezinsverzorgster, tr. 
  Amsterdam 17-8-1973 Foppe HARKEMA geb. Amsterdam 7-3-1950 zv Siebertus HARKEMA en BIERMA.
  Uit dit huwelijk:
  a. Petronella Gerdina (Petra) HARKEMA, geb. Amsterdam 5-2-1981
  b. Josephus (Johan) HARKEMA, geb. Amsterdam 29-9-1982.

XIIg.
Gerardus Frederik (Gerrit) BOER, zn. van Gerardus Frederik BOER (XIf) 
(Eigenaar superm.Klompenboertje) en Anna Elisabeth BEKKER (winkelierster), 
geb. te Amsterdam [nh] op 23-10-1911, Kolenverkoop/Fabrieksarbeider, ovl. 
(72 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 26-1-1984, begr. te Amsterdam [nh] 
op 31-1-1984, otr. te Amsterdam [nh], tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) te 
Amsterdam [nh] op 22-4-1943 met Wilhelmina RIJNSEWIJN, dr. van Philip 
Hendrik RIJNSEWIJN en Dirkje van WIJK, geb. te Amsterdam [nh] op 29-7-1914, 
ovl. (72 jaar oud) te Dokkum [fr] op 4-11-1986, begr. te Amsterdam [nh] op 10-11-1986.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Anna Elisabeth (Annie) BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 1-3-1944
2. Wilhelmina (Willy) BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 12-5-1946, interieurverzorgster, otr. te 
  Amsterdam [nh] op 3-5-1967, tr. (beiden 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 10-8-1967 met 
  Cornelis Nicolaas STEEHOUDER, geb. te Amsterdam [nh] op 10-12-1945, expeditie-medewerker.
3. Martina (Martha) BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 6-7-1950, Bejaardenhulp, otr. te Amsterdam 
  [nh], tr. (beiden 21 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 23-9-1971 met Jacobus Philippus van ZANDEN, 
  geb. te Amsterdam [nh] op 6-1-1950, Bouwvakker.

XIIh.
Willem Frederik BOER, zn. van Gerardus Frederik BOER (XIf) (Eigenaar superm.
Klompenboertje) en Anna Elisabeth BEKKER (winkelierster), geb. te Amsterdam 
[nh] op 18-4-1918, portier/surveillant haven VCK, ovl. (69 jaar oud) te 
Amsterdam [nh] op 30-12-1987, begr. te Amsterdam [nh] op 4-1-1988, otr. 
te Amsterdam [nh], tr. (resp. 31 en 19 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 
30-8-1949 met Agatha Johanna van ALPHEN, dr. van Herman van ALPHEN 
(timmerman/assuradeur) en Aaltjen ZANDBERGEN, geb. te Velsen [nh] op 22-2-1930, 
ged. RK te Amsterdam [nh], medewerkster atelier/huisvrouw, ovl. (75 jaar 
oud) te Amsterdam [nh] op 23-8-2005, begr. te Amsterdam [nh] op 30-8-2005.

Verloving W.F. Boer en A.J. van Alphen Verloving W.F. Boer en A.J. van Alphen

Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Willem Frederik BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 18-5-1950, volgt XIIIf.
2. dochter, gehuwd, zoon.
3. zoon.
4. Fernandes Hendrikus BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 21-10-1957, volgt XIIIg.
5. Marja Elisabeth BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 7-3-1962, ged. RK te Amsterdam [nh], winkelbediende.
6. Paulus Johannes BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 1-1-1965, ged. RK te Amsterdam [nh], IT professional.

XIIi.
Johannus Hendrik (Joop) BOER, zn. van Gerardus Frederik BOER (XIf) (Eigenaar 
superm.Klompenboertje) en Anna Elisabeth BEKKER (winkelierster), geb. 
te Amsterdam [nh] op 16-7-1924, A'damse Haven/Fabrieksarbeider, ovl. (
56 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24-9-1980, tr. (resp. 24 en 18 jaar 
oud) te Amsterdam [nh] op 28-6-1949 met Johanna Fenna Klasina MEIJER, 
geb. te Amsterdam [nh] op 11-1-1931.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Fenna Christina Johanna (Tinie) BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 4-12-1949, 
  tr. (1) met Chris F. BOSMAN.
  tr (2) Jose Antonio Pacquegeb. 8-11-1949. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  Juani PAQUE BOER en Jose Antonio PACQUE BOER.
  tr (3) Willem Gerardus van 't WOUT, geb Amsterdam 17-1-1953.
2. Anna Elisabeth (Anneke) BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 10-1-1951, tr. Jan STOLK.
  Uit dit huwelijk:
  2 dochters.
  Woont in Canada.
Joop woonde samen met Catharina Cornelia (Corrie) WURTZ, geb. Amsterdam 28-11-1927, ovl. aldaar
2-10-2010, dv Theodorus WURTZ en Hendrika van GREUNINGEN.
Uit deze relatie:
1. zoon
2. Carla WURTZ, geb. Amsterdam 2-12-1960, tr. Amsterdam 16-12-1980 Jose MARTINEZ LOZANO, geb. 
  Seron (Spanje) 21-3-1956, zv Juan Jose MARTINEZ LOZANO en Remedios BONAZELA LOZANO.
  Uit dit huwelijk:
  a. Sabina MARTINEZ WURTZ
  b. Diana MARTINEZ WURTZ
  c. Juan Sebastiaan MARTINEZ WURTZ
  d. Gil Roberto MARTINEZ WURTZ

XIIj.
Coenraad BOER, zn. van Anton BOER (XIg) (Venter) en Anna Catharina van 
LOO, geb. te Amsterdam [nh] op 17-6-1915, Slager,exp.kn,Ptt best/hfdempl, 
ovl. (73 jaar oud) te Amstelveen [nh] op 30-8-1988, tr. (resp. 26 en 24 
jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-5-1942 met Elisabeth de JONKER, dr. 
van Hendrik de JONKER en Gertruida Wilhelmina HATZMAN, geb. te Amsterdam 
[nh] op 27-7-1917.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Pauline Elizabeth BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 25-4-1945, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) 
  te Amsterdam [nh] op 6-5-1965 met Jacob (Jaap) VLEESCHHOUWER, geb. te Amsterdam [nh] op 
  21-3-1941, taxi-chauffeur, werkmeester HvB.
2. Erna Diana BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 7-11-1947, tr. (beiden 23 jaar oud) op 7-5-1971 
  met Nico Frederik LOTTE, geb. op 3-1-1948.
3. Coenraad Anton Hendrik BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 15-4-1954, volgt XIIIh.
4. Diana Pauline BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 27-3-1961.

XIIk.
Dirk BOER, zn. van Hindrik BOER (XIi) (Chocolademaker,banketbakker) en 
Hillechien de GROOT, geb. te Nieuw Buinen [dr] op 2-4-1906, DG, 
Horeca-ondernemer, ovl. (76 jaar oud) te Diever [dr] op 2-2-1983, tr. 
(resp. 26 en 23 jaar oud) te Groningen [gr] op 2-5-1932 met Aaltje BOSSENGA, 
dr. van Tjalt BOSSENGA (Schipper) en Minke TROELSTRA, geb. te Meppel [dr] 
op 2-3-1909, ovl. (81 jaar oud) te Groningen [gr] op 27-2-1991.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Hilda BOER, geb. te Utrecht [ut] op 7-7-1936, kantoor-employee, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) 
  te Amsterdam [nh] op 24-8-1961 met Gerard DEKKER, geb. te Amsterdam [nh] op 4-7-1934, 
  Technisch beroep.

XIIl.
Jelle BOER, zn. van Hindrik BOER (XIi) (Chocolademaker,banketbakker) en 
Hillechien de GROOT, geb. te Groningen [gr] op 11-9-1907, DG, ovl. (62 
jaar oud) te Groningen [gr] op 28-4-1970, begr. te Groningen [gr] op 1-5-1970, 
tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Groningen [gr] op 14-5-1936 met Geertruida 
Elisabeth BURGHGRAEF, dr. van Jan Francois BURGHGRAEF en Maria Louise 
KONING, geb. te Onstwedde [gr] op 3-12-1906, ovl. (76 jaar oud) te Opeinde 
[fr] op 1-1-1983, begr. te Groningen [gr] op 5-1-1983.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Hendrik Jan BOER, geb. te Groningen [gr] op 2-5-1938, overl., volgt XIIIi.
2. Jan Hendrik BOER, geb. te Groningen [gr] op 26-5-1942, ovl. (46 jaar oud) te Appingedam 
  [gr] op 9-2-1989, begr. op 13-2-1989, volgt XIIIj.
3. Maria Hillechiena BOER, geb. te Groningen [gr] op 31-5-1944, Verkoopster, peuterleidster, 
  otr. te Groningen [gr] in 4-1965, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Groningen [gr] op 15-4-1966 
  met Jan HEIDELBERG, zn. van Piet HEIDELBERG (Magazijnmeester) en Wijpkjen BEUVING, geb. 
  te Groningen [gr] op 1-6-1938, Facility-manager RU Groningen.
4. Geertruida BOER, geb. te Groningen [gr] op 29-3-1946, Typiste, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te 
  Groningen [gr] op 30-6-1967 met Herman LUBBERTS, geb. te Groningen [gr] op 23-2-1942, JE, 
  Techn.instr.maker/toeszaalbeh.

XIIm.
Frederik SCHUUR, zn. van Boelo SCHUUR (XIl) (boerenknecht, arbeider) en 
Wiepke KAMMINGA (dienstmeid, arbeidster), geb. te Midwolda [gr] op 3-10-1888, 
arbeider, ovl. (82 jaar oud) te Scheemda [gr] op 30-12-1970, begr. te 
Scheemda [gr] op 4-1-1971, tr. (resp. 20 en 17 jaar oud) (Burgerlijke 
Stand) te Midwolda [gr] op 27-3-1909 met Aaltje KOK, dr. van Edzo KOK 
(boerenknecht, arbeider) en Antje TUIN, geb. te Midwolda [gr] op 9-5-1891, 
ovl. (88 jaar oud) op 29-10-1979, begr. te Scheemda [gr].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Wiepke SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 3-6-1909, ovl. (81 jaar oud) te Midwolda [gr] op 
  7-12-1990, begr. te Midwolda [gr] op 11-12-1990, tr. (1) (Burgerlijke Stand) met Jan DREVEL, 
  zn. van Evert DREVEL en Geesien KLOOSTER, geb. te Midwolda [gr] op 12-12-1905, ovl. (37 jaar oud) 
  te Midwolda [gr] op 19-10-1943, relatie(2) met Willem VELD, zn. van Hilko VELD en Grietje VOS, 
  geb. te Midwolda [gr] op 11-3-1911, ovl. (75 jaar oud) op 19-7-1986.
2. Antje SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 10-9-1912, ovl. (92 jaar oud) op 3-9-2005, begr. te 
  Scheemda [gr], relatie met Harm BOER, geb. op 4-5-1911, ovl. (82 jaar oud) te Midwolda [gr] op 
  26-6-1993, begr. te Scheemda [gr].
3. Boelo SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 20-2-1915, ovl. (92 jaar oud) op 10-2-2008, begr. te 
  Winschoten [gr] op 15-2-2008, volgt XIIIk.

XIIn.
Pieter SCHUUR, zn. van Boelo SCHUUR (XIl) (boerenknecht, arbeider) en 
Wiepke KAMMINGA (dienstmeid, arbeidster), geb. te Midwolda [gr] op 3-9-1890, 
arbeider, landarbeider, ovl. (63 jaar oud) te Groningen [gr] op 8-6-1954, 
tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Midwolda [gr] op 
7-7-1911 met Mettje ADAM, dr. van Hindrik ADAM en Willemtje SMIT, geb. 
te Midwolda [gr] op 12-10-1891, arbeidster, ovl. (54 jaar oud) te Scheemda 
[gr] op 1-5-1946.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Wiepke SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 12-11-1911, ovl. (75 jaar oud) te Midwolda [gr] op 
  28-11-1986, begr. te Midwolda [gr] op 2-12-1986, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) 
  te Midwolda [gr] op 31-3-1933 met Berend GREMMER, zn. van Jan GREMMER en Grietje SCHAUB, geb. te 
  Scheemda [gr] op 19-1-1907, ovl. (73 jaar oud) te Winschoten [gr] op 10-3-1980.
2. Willem Jan SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 25-10-1914, ovl. (5 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  22-2-1920.
3. Willemtje SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 26-2-1918, ovl. (85 jaar oud) te Midwolda [gr] op 
  25-4-2003, gecr. te Winschoten [gr] op 29-4-2003, relatie met Hindrik Folgert OOSTERHUIS, ovl. op 
  7-1-1988.
4. Boelo SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 16-9-1919, ovl. (37 jaar oud) te Midwolda [gr] op 5-11-1956, 
  volgt XIIIl.
5. Harmke SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 17-3-1935, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) 
  op 13-6-1958 met Eppo OUDERKERK, geb. te Midwolda [gr] op 23-7-1929.

XIIo.
Jurjen SCHUUR, zn. van Boelo SCHUUR (XIl) (boerenknecht, arbeider) en 
Wiepke KAMMINGA (dienstmeid, arbeidster), geb. te Midwolda [gr] op 2-11-1894, 
arbeider, ovl. (22 jaar oud) te Midwolda [gr] op 21-5-1917, tr. (resp. 
21 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Midwolda [gr] op 19-5-1916 met 
Hinderika SLIJM, dr. van Derk SLIJM en Fennechien WERKMAN, geb. te Midwolda 
[gr] op 27-11-1893, dienstmeid, ovl. (83 jaar oud) op 4-4-1977, begr. 
te Midwolda [gr], (Hinderika tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (2) (Burgerlijke 
Stand) te Midwolda [gr] op 30-4-1920 met Anno BOLHUIS, zn. van Lourens 
BOLHUIS en Trijnje WOLTHUIS.).
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Boelo SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 29-10-1916, ovl. (85 jaar oud) te Scheemda [gr] op 
  7-10-2002, begr. te Midwolda [gr] op 11-10-2002, volgt XIIIm.

XIIp.
Jans SCHUUR, zn. van Boelo SCHUUR (XIl) (boerenknecht, arbeider) en Wiepke 
KAMMINGA (dienstmeid, arbeidster), geb. te Midwolda [gr] op 15-9-1902, 
ovl. (89 jaar oud) te Scheemda [gr] op 14-8-1992, begr. te Scheemda [gr], 
tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 21-5-1926 met Diena 
PRINS, dr. van Tonnis PRINS (boerenknecht) en Hindrikje Slijm, geb. te 
Oostwold [gr] op 17-8-1903, ovl. (70 jaar oud) op 20-5-1974, begr. te 
Scheemda [gr].
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Wiepke SCHUUR, geb. Scheemda 1-3-1927, ovl Scheemda 28-4-2005, tr. 4-9-1952
  Jannes van DIJK, geb. 2-11-1920, ovl. 1-3-1979, begr. Scheemda.
  Uit dit huwelijk:
  Zoon
2. Tonnis SCHUUR, geb. Scheemda 20-7-1929, secr. wildbeheer eenheid Meeden eo, ovl. Scheemda
  8-9-1997, begr. Scheemda, gehuwd Scheemda 11-3-1955 J.G. van der Laan.
  Uit dit huwelijk:
  3 dochters.
  

XIIq.
Hindrik SCHUUR, zn. van Boelo SCHUUR (XIl) (boerenknecht, arbeider) en 
Wiepke KAMMINGA (dienstmeid, arbeidster), geb. te Midwolda [gr] op 28-4-1906, 
ovl. (73 jaar oud) te Winschoten [gr] op 4-6-1979, begr. te Scheemda [gr] 
op 8-6-1979, tr. (resp. 22 en 17 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 10-8-1928 
met Antje UDEMA, geb. op 23-6-1911, ovl. (86 jaar oud) op 12-10-1997, 
begr. te Scheemda [gr].
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. dochter

XIIr. 
Frederik SCHUUR, zn. van Hindrik SCHUUR (XIm) (arbeider) en Geertje KAMMINGA 
(arbeidster), geb. te Midwolda [gr] op 12-11-1909, ovl. (75 jaar oud) 
te Winschoten [gr] op 10-2-1985, begr. te Veelerveen [gr] op 14-2-1985, 
tr. Vlagtwedde 9-9-1933 met Jansina Brouwer, geb. 18-5-1914 (58 jaar oud) 
te Veelerveen [gr] op 7-4-1973, begr. te Veelerveen [gr] op 11-4-1973.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. dochter.
2. Hindrik SCHUUR, geb. Vlagtwedde 21-11-1936, volgt XIIIbc.

XIIs.
Boelo SCHUUR, zn. van Hindrik SCHUUR (XIm) (arbeider) en Geertje KAMMINGA 
(arbeidster), geb. te Midwolda [gr] op 29-4-1914, ovl. (62 jaar oud) te 
Vlagtwedde [gr] op 11-7-1976, gecr. te Groningen [gr] op 15-7-1976, tr. 
met Garreldina Suk, geb, Oude Pekela 20-7-1928, ovl. Winschoten 26-5-2007.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. G SCHUUR, tr. met Kiewiet H J.
2. Geessien SCHUUR, tr. (Berend ongeveer 28 jaar oud) te Sellingen [gr] op 20-4-1972 met 
  Berend van der Laan, geb. circa 1944, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Veelerveen [gr] op 
  22-10-1981, begr. te Groningen [gr] op 26-10-1981.

XIIt.
Friese de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIn) (arbeider, venter) en Janna 
SNIJDER, geb. te Muntendam [gr] op 21-9-1890, hellingknecht, ovl. (40 
jaar oud) te Veendam [gr] op 6-7-1931, begr. te Veendam [gr] op 8-7-1931, 
tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Veendam [gr] op 
2-10-1915 met Wilhelmina van DIJK, dr. van Kasper van DIJK (schipper) 
en Aaltje NIEBOER, geb. te Veendam [gr] op 6-11-1895, ovl. (47 jaar oud) 
te Veendam [gr] op 16-7-1943, begr. te Veendam [gr].
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Johanna de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 20-9-1916, ovl. (63 jaar oud) op 7-10-1979, 
  begr. te Stadskanaal [gr], tr. met Berend Niezen, geb. op 26-7-1912, ovl. (75 jaar oud) op 
  31-1-1988, begr. te Stadskanaal [gr].
2. Aaltje de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 15-1-1918.
3. Harm de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 30-3-1919, ovl. (66 jaar oud) op 19-5-1985, begr. te 
  Stadskanaal [gr].
4. Kasperdina de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 13-2-1922, ovl. (61 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  26-10-1983, tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) te Veendam [gr] op 2-11-1940 met Jacob Schiphuis, geb. 
  te Muntendam [gr] op 24-12-1917, ovl. (65 jaar oud) te Muntendam [gr] op 26-10-1983.
5. zoon.
6. dochter.
7. Geert de VRIES, geb. Hoogkerk 10-11-1928, ovl. Stadskanaal 26-9-2004, tr. Stadskanaal 28-6-1952.
  Uit dit huwelijk:
  3 dochters
  2. Janna de VRIES, geb. Onstwedde 11-2-1955, ovl. 11-5-2002, begr. Stadskanaal.  
8. dochter.

XIIu.
Jan de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIn) (arbeider, venter) en Janna 
SNIJDER, geb. te Muntendam [gr] op 16-1-1893, hellingknecht,metaalbewerker, 
ovl. (78 jaar oud) te Hoogezand-Sappemeer [gr] op 1-5-1971, tr. (resp. 
22 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 25-2-1915 
met Mettina WIJSBEEK, dr. van Wessel WIJSBEEK (arbeider) en Lammechien 
SCHOLTENS, geb. te Muntendam [gr] op 6-5-1894.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Harm de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 21-5-1915, ovl. (80 jaar oud) te Hoogezand-Sappemeer [gr] 
  op 22-5-1995, volgt XIIIo.
2. Lammechina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 5-2-1918, tr. (22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
  Hoogezand [gr] op 27-4-1940 met H. van DIJK.
3. Johannes de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 1-11-1920, volgt XIIIp.
4. zoon.
5. Mettina Louwina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 18-4-1926, ovl. (52 jaar oud) op 27-10-1978, 
  begr. te Hoogezand [gr], tr. met Henk E.A. GASTHUIS, geb. op 4-1-1926, ovl. (43 jaar oud) 
  op 2-12-1969, begr. te Hoogezand [gr].
6. zoon.
7. dochter.
8. dochter.
9. zoon.

XIIv.
Geert de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIn) (arbeider, venter) en Janna 
SNIJDER, geb. te Veendam [gr] op 14-2-1897, hellingknecht, ovl. (64 jaar 
oud) te Groningen [gr] op 19-5-1961, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te 
Muntendam [gr] op 18-9-1924 met Hemmechien GROFSMID, dr. van GROFSMID 
en Roelfien JAGER, geb. te Muntendam [gr] op 31-12-1898.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Roelf de VRIES, geb. 6-8-1923 Muntendam, klinker, ovl. Winsum 7-8-2011, crematie Groningen 11-8-2011, 
  volgt XIIIbb.
  tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) op 16-10-1947 met Jantje Grietje NIENHUIS, dr. van Jan NIENHUIS 
  (fabrieksarbeider) en Grietje Konings, geb. te Delfzijl [gr] op 27-1-1928, ovl. (35 jaar oud) te 
  Winsum [fr] op 28-9-1963, begr. te Winsum [fr] op 1-10-1963.
2. zoon.
3. dochter.
4. zoon met nageslacht
5. zoon.
6. zoon.
7. zoon.
8. zoon.

XIIw.
Wiepko de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIn) (arbeider, venter) en Janna 
SNIJDER, geb. te Veendam [gr] op 13-2-1899, scheeps-timmerman, ovl. (51 
jaar oud) te Veendam [gr] op 9-6-1950, begr. te Veendam [gr], tr. (resp. 
26 en 20 jaar oud) te Wildervank [gr] op 22-8-1925 met Trijntje ROGAAR, 
geb. te Wildervank [gr] op 11-1-1905, ovl. (74 jaar oud) op 12-9-1979, 
begr. te Veendam [gr].
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Harm de VRIES, geb. te Wildervank [gr] op 27-11-1925, ovl. (54 jaar oud) te Meeden [gr] op 
  28-11-1979, begr. te Meeden [gr], volgt XIIIr.
2. Menno de VRIES, geb. te Wildervank [gr] op 24-10-1926, ovl. (11 dagen oud) op 4-11-1926.
3. Menno de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 22-4-1928, ovl. (80 jaar oud) te Veendam [gr] op 24-6-2008, 
  gecr. te Winschoten [gr] op 28-6-2008, volgt XIIIs.
4. Janna de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 8-10-1929, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) op 12-2-1949 
  met Georgius Johannes Hendericus KERSTHOLT, zn. van Albert KERSTHOLT (los werkman) en Jantina 
  Kuiper, geb. te Muntendam [gr] op 7-8-1926, landbouwer, stratenmaker, ovl. (59 jaar oud) te Assen 
  [dr] op 23-10-1985.
5. zoon.
6. dochter.
7. dochter.
8. dochter.
9. Wiepko de VRIES, geb. Veendam 19-9-1944, ovl. Veendam 26-10-2008, tr. 12-9-2000 Maria Martha Nieboer.
  Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

XIIx.
Johannes de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIn) (arbeider, venter) en Janna 
SNIJDER, geb. te Veendam [gr] op 25-4-1901, schoenmaker, ovl. (66 jaar 
oud) te Zutphen [ge] op 11-12-1967, tr. (beiden 32 jaar oud) (Burgerlijke 
Stand) te Zutphen [ge] op 26-5-1933 met Johanna Everdina SPIEGELENBERG, 
geb. te Zutphen [ge] op 19-4-1901.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. dochter.

XIIy.
Jan de VRIES, zn. van Heine de VRIES (XIq) (fabrieksarbeider) en Elizabeth 
ROMP (werkvrouw), geb. te Muntendam [gr] op 16-11-1889, fabrieksarbeider, 
ovl. (39 jaar oud) te Veendam [gr] op 2-3-1929, begr. te Veendam [gr] 
op 6-3-1929, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam 
[gr] op 6-3-1913 met Hendrikje PRINS, dr. van Jan PRINS en Anna KIP, geb. 
te Muntendam [gr] op 15-5-1890.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Elizabeth de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 17-10-1910, ovl. (65 jaar oud) op 19-1-1976, 
  begr. te Veendam [gr], tr. met Peter HOOIJER, geb. op 29-12-1902, schuitevaardersknecht, ovl. 
  (74 jaar oud) op 28-3-1977, begr. te Veendam [gr].
2. Jan de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 1-9-1912, ovl. (70 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  19-8-1983, volgt XIIIt.

XIIz.
Louwe de VRIES, zn. van Heine de VRIES (XIq) (fabrieksarbeider) en Elizabeth 
ROMP (werkvrouw), geb. te Muntendam [gr] op 28-8-1891, fabrieksarbeider, 
courantenbezorger, ovl. (52 jaar oud) te Veendam [gr] op 8-12-1943, begr. 
te Veendam [gr] op 14-12-1943, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (Burgerlijke 
Stand) te Veendam [gr] op 22-5-1920 met Hinderkien NIEBOER, dr. van Albert 
NIEBOER en Albertje NORDER, geb. te Veendam [gr] op 25-1-1895.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. dochter.

XIIaa.
Johannes de VRIES, zn. van Heine de VRIES (XIq) (fabrieksarbeider) en 
Elizabeth ROMP (werkvrouw), geb. te Muntendam [gr] op 9-1-1893, scheepstimmerman,
ijzerwerker, ovl. (92 jaar oud) te Groningen [gr] op 2-11-1985, tr. (resp. 
22 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 1-7-1915 met 
Derkien BOSSCHER, dr. van Derk BOSSCHER (cementwerker) en Hinderkien LOORBACH 
(arbeidster), geb. te Muntendam [gr] op 13-5-1895, ovl. (68 jaar oud) 
te Groningen [gr] op 13-11-1963.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Heino de VRIES, geb. te Veendam [gr] circa 1-1916, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Muntendam 
  [gr] op 6-6-1917.
2. Derk de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 2-9-1917, ovl. (75 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  11-10-1992, begr. te Groningen [gr] op 16-10-1992, volgt XIIIu.
3. Elizabeth de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 26-4-1920, ovl. (46 jaar oud) op 2-5-1966, begr. 
  te Groningen [gr], tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 12-6-1943 met Lammert 
  KAMPHUIS, geb. op 29-12-1920, ovl. (62 jaar oud) op 25-4-1983, begr. te Groningen [gr].
4. Hendrik de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 20-11-1921, magazijnbediende, ovl. (21 jaar oud) te 
  Weener [Duitsland] op 13-3-1943, begr. te Groningen [gr].
5. Heine de VRIES, geb. circa 8-1923, ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Muntendam [gr] op 3-4-1924.
6. Heine de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 11-7-1926, ovl. (48 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  8-4-1975, volgt XIIIv.
7. dochter.

XIIab.
Tammo Jakob de VRIES, zn. van Heine de VRIES (XIq) (fabrieksarbeider) 
en Elizabeth ROMP (werkvrouw), geb. te Muntendam [gr] op 18-8-1900, los 
arbeider, grondwerker, smidsknecht, ovl. (68 jaar oud) te Groningen [gr] 
op 1-10-1968, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam 
[gr] op 13-7-1922 met Fennechien ACKERMANN, dr. van Elias ACKERMANN (arbeider) 
en Helena ACKERMAN, geb. te Muntendam [gr] op 4-6-1904, ovl. (minstens 
78 jaar oud) na 4-1983.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Heine de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 24-1-1923, hellingknecht,fabr.arb.chemie, ovl. 
  (51 jaar oud) te Hoogezand-Sappemeer [gr] op 2-2-1974, tr. (resp. 28 en 43 jaar oud) te 
  Hoogezand-Sappemeer [gr] op 6-7-1951 met Klazina Wilhelmina TEPPER, dr. van Remko TEPPER en 
  Catrina van SLOTEN, geb. te Hoogezand [gr] op 29-6-1908, tricotagewerkster, perster, ovl. 
  (74 jaar oud) te Hoogezand [gr] op 18-4-1983, begr. te Groningen [gr] op 22-4-1983, (Klazina 
  Wilhelmina tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) te Hoogezand [gr] op 19-5-1934 met Lammert de VRIES.)
2. Helena de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 18-2-1924, ovl. (59 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  15-11-1983, begr. te Muntendam [gr], tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 5-9-1948 
  met Tammo HEIDEMA, geb. te Slochteren [gr] op 23-9-1921, ovl. (81 jaar oud) op 20-4-2003, begr. 
  te Muntendam [gr].
  Uit dit huwelijk dochter en 3 zoons.
3. Jan de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 23-7-1925, ovl. (4 maanden oud) te Muntendam [gr] op 
  3-12-1925.
4. zoon
5. dochter.
6. Elias de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 8-5-1933, ovl. (62 jaar oud) te Zuidlaren [dr] op 
  20-5-1995, volgt XIIIw.
7. dochter
8. Tammo Jakob de VRIES, geb. Hoogezand 28-8-1945, ovl. Groningen 26-9-2004, tr. Veendam 8-12-1966 
  Uit dit huwelijk 2 zoons.

XIIac.
Louwe de VRIES, zn. van Derk de VRIES (XIr) (panbakker) en Bonje SEIP 
(dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 13-10-1902, los arbeider, ovl. 
(59 jaar oud) te Muntendam [gr] op 19-9-1962, begr. te Muntendam [gr] 
op 22-9-1962, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Muntendam [gr] op 2-6-1932 
met Agina Jantina MOESKER, geb. te Veendam [gr] op 6-1-1901, ovl. (71 
jaar oud) op 9-5-1972, begr. te Muntendam [gr].
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. zoon

XIIad.
Jacob de VRIES, zn. van Derk de VRIES (XIr) (panbakker) en Bonje SEIP 
(dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 18-6-1904, fabr.arb,hellingknecht,
klinker, ovl. (74 jaar oud) te Haren [gr] op 17-9-1978, tr. (resp. 26 
en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Hoogezand [gr] op 9-5-1931 met 
Jantina BRUINS, geb. te Zuidlaren [zh] op 3-9-1908.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. zoon
2. zoon
3. dochter, geh.F.J. Prins, geb. Veendam 4-3-1910, ovl Veendam 8-5-1995.

XIIae.
Heine de VRIES, zn. van Derk de VRIES (XIr) (panbakker) en Bonje SEIP 
(dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 25-1-1906, pannenbakker, ovl. 
(58 jaar oud) te Nieuwe Pekela [gr] op 3-11-1964, begr. te Nieuwe Pekela 
[gr], tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Nieuwe Pekela [gr] op 12-7-1935 
met Roelfina MOOK, geb. te Nieuwe Pekela [gr] op 18-1-1912, ovl. (82 jaar 
oud) op 28-4-1994, begr. te Nieuwe Pekela [gr].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. dochter
2. dochter
3. dochter

XIIaf.
Derk de VRIES, zn. van Derk de VRIES (XIr) (panbakker) en Bonje SEIP (
dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 8-2-1913, ovl. (74 jaar oud) te 
Muntendam [gr] op 29-7-1987, gecr. te Winschoten [gr] op 3-8-1987, relatie 
met Evertje GROEN.
Uit deze relatie 2 kinderen:
1. zoon met nageslacht
2. zoon

XIIag.
Louwe de VRIES, zn. van Hendrik de VRIES (XIs) (panbakker) en Gepke FLIK, 
geb. te Muntendam [gr] op 4-10-1902, ovl. (94 jaar oud) op 13-9-1997, 
tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Sappemeer [gr] op 
22-8-1925 met Jacobina KUIPER, geb. te Sappemeer [gr] op 1-1-1906, ovl. 
(89 jaar oud) te Veendam [gr] op 21-12-1995.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Hendrik de VRIES, geb. te Sappemeer [gr] op 7-2-1926, ovl. (74 jaar oud) te Sappemeer [gr] op 
  9-6-2000, begr. te Winschoten [gr] op 13-6-2000, volgt XIIIy.

XIIah.
Jacob de VRIES, zn. van Hendrik de VRIES (XIs) (panbakker) en Gepke FLIK, 
geb. te Muntendam [gr] op 5-10-1906, fabr.arb,arb.wegenbouw,kalkbr, ovl. 
(82 jaar oud) te Winschoten [gr] op 2-3-1989, tr. (resp. 29 en 23 jaar 
oud) (Burgerlijke Stand) te Nieuwolda [gr] op 23-5-1936 met Jantina van 
der WAL, geb. te Nieuwolda [gr] op 31-7-1912.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. zoon

XIIai.
Hendrik de VRIES, zn. van Hendrik de VRIES (XIs) (panbakker) en Gepke 
FLIK, geb. te Muntendam [gr] op 28-8-1909, ovl. (88 jaar oud) op 9-4-1998, 
tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 
23-5-1935 met Catharina Berendina VELDMAN, geb. te Muntendam [gr] op 
3-8-1912, ovl. (84 jaar oud) te Stadskanaal [gr] op 9-8-1996.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. dochter
2. zoon
3. zoon

XIIaj.
Pieter de VRIES, zn. van Heino de VRIES (XIt) (fabrieksarbeider) en Gesina 
op de DIJK, geb. te Muntendam [gr] op 24-3-1889, molenaarsknecht, ovl. 
(67 jaar oud) te Veendam [gr] op 26-5-1956, begr. te Veendam [gr] op 
30-5-1956, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam 
[gr] op 24-7-1913 met Martha BRUINS, dr. van Geert BRUINS (werkman, binnenschipper) 
en Meikina de VRIES (werkvrouw), geb. te Winschoten [gr] op 10-4-1891, 
dienstmeid, ovl. (57 jaar oud) te Groningen [gr] op 16-11-1948, begr. 
te Veendam [gr] op 20-11-1948.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Gezina de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 29-11-1913, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) 
  (Burgerlijke Stand) te Veendam [gr] op 11-2-1933 met Frederik Jan PRINS, zn. van Hendrik PRINS en 
  Lummechien op de DIJK, geb. te Veendam [gr] op 4-3-1910 ), ovl. (85 jaar oud) op 8-5-1995.
2. Meikina de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 6-3-1915, ovl. (92 jaar oud) te Leek [gr] op 23-3-2007, 
  gecr, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (1) op 9-5-1936 met Jan WOLTHUIS, zn. van Tjalling WOLTHUIS en 
  Geziena BEKKERING, geb. te Muntendam [gr] op 23-5-1911, ovl. (25 jaar oud) te Veendam [gr] op 
  31-3-1937, begr. te Muntendam [gr], relatie(2) met Ali HAMMINGA, ovl. voor 2007.
3. Heino de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 7-1-1919, ovl. (67 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  26-10-1986, volgt XIIIz.

XIIak.
Kornelis de VRIES, zn. van Heino de VRIES (XIt) (fabrieksarbeider) en 
Gesina op de DIJK, geb. te Muntendam [gr] op 23-9-1890, fabrieksarbeider, 
ovl. (33 jaar oud) te Muntendam [gr] op 28-10-1923, begr. te Muntendam 
[gr], tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Muntendam [gr] op 5-6-1913 met 
Alida Margaretha BAKKER, dr. van Jan BAKKER (werkman) en Dijtje FLIK 
(werkvrouw), geb. te Muntendam [gr] op 4-2-1893, dienstmeid, ovl. (68 
jaar oud) te Groningen [gr] op 4-2-1961, begr. te Muntendam [gr], (Alida 
Margaretha tr. (resp. 33 en 41 jaar oud) (2) op 20-5-1926 met Tjalling 
WOLTHUIS.).
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Gezina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 17-8-1914, ovl. (86 jaar oud) te Tynaarlo [dr] op 
  12-1-2001, begr. te Assen [dr] op 17-1-2001, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
  Muntendam [gr] op 7-9-1935 met Heere VELDMAN, zn. van Jan VELDMAN en Janna BAKKER, geb. te 
  Muntendam [gr] op 16-2-1912, ovl. (90 jaar oud) op 25-10-2002.
2. Jan de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 9-10-1915, ovl. (78 jaar oud) te Nieuwe Pekela [gr] op 
  1-4-1994, gecr. te Muntendam [gr], volgt XIIIaa.
3. Heino de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 24-7-1917, ovl. (42 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  18-3-1960, begr. te Muntendam [gr] op 22-3-1960, volgt XIIIab.
4. Gezinus de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 12-11-1919, ovl. (73 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  18-8-1993, begr. te Winschoten [gr] op 22-8-1993, volgt XIIIac.

Kinderen van Kornelis en Alida de Vries Kinderen van Kornelis de Vries en Alida Margaretha Bakker

XIIal.
Friese de VRIES, zn. van Heino de VRIES (XIt) (fabrieksarbeider) en Gesina 
op de DIJK, geb. te Muntendam [gr] op 21-5-1905, los arbeider, ovl. (71 
jaar oud) te Veendam [gr] op 29-7-1976, begr. te Muntendam [gr] op 31-7-1976, 
tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) te Muntendam [gr] op 13-10-1927 met Aaltje 
KLOK, dr. van Friedrik KLOK en Hilje LUBBERTS, geb. te Veendam [gr] op 
28-3-1909, ovl. (75 jaar oud) te Veendam [gr] op 6-8-1984.

Friese de Vries en zijn zoon Heino Friese de Vries en zijn zoon Heino

Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Gezina Hilje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 11-10-1928, ovl. (72 jaar oud) te Veendam [gr] 
  op 10-1-2001, gecr. te Winschoten [gr] op 15-1-2001, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) op 22-4-1948 met 
  Reinder STUUT, geb. op 28-10-1923, ovl. (69 jaar oud) op 5-5-1993, gecr.
2. Friedrik (Frits) de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 24-6-1930, ovl. (70 jaar oud) te Groningen 
  [gr] op 22-7-2000, begr. te Veendam [gr] op 26-7-2000, volgt XIIIad.
3. Heino de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 18-6-1931, sloper (Mandema & Zn), ovl. (33 jaar oud) te 
  Muntendam [gr] op 31-10-1964, begr. te Muntendam [gr].

Het is op een zaterdagavond in Muntendam in Cafť de Vries dat er brand 
uitbreekt op de bovenverdieping na sluitingstijd. In de consternatie die 
ontstaat is er sprake van dat er nog een driejarig meisje in het pand 
aanwezig is. Heino bedenkt zich geen moment en klimt door een raam naar 
binnen. Achteraf blijkt het kind al in veiligheid te zijn. Als er na een 
tijdje wordt geÔnformeerd waar Heino is, wordt er gezegd dat hij al weer 
tussen het publiek staat, maar dat blijkt een gruwelijk misverstand. Naderhand 
wordt op de totaal uitgebrande verdieping het verbrande lichaam van de 
dappere Heino gevonden.

4. Harm Poppo de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 3-11-1941, volgt XIIIae.

XIIam.
Kornelis de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIu) (vrachtschipper binnenvaart) 
en Gepke SEIP, geb. te Muntendam [gr] op 16-5-1913, chauffeur,transport-
arbeider, ovl. (80 jaar oud) te Veendam [gr] op 26-4-1994, tr. (resp. 
24 en 28 jaar oud) te Veendam [gr] op 14-5-1938 met Geessien (Geesje) 
SMIDT, geb. te Veendam [gr] op 17-1-1910 dv Geert SMIDT (houtzagersknecht) en Trijntje LOHR.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Harm de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 15-6-1942, ovl. (7 dagen oud) op 22-6-1942, 
  begr. te Veendam [gr].
2. zoon met nageslacht

XIIan.
Sjoerd de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIu) (vrachtschipper binnenvaart) 
en Gepke SEIP, geb. te Muntendam [gr] op 30-10-1917, vrachtschipper, lichtdrukker, 
ovl. (61 jaar oud) te Heemskerk [nh] op 6-11-1978, tr. (resp. 26 en 22 
jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 13-5-1944 met Simontje 
EMMELKAMP, dr. van Simon EMMELKAMP en Engeltje SMEDES, geb. te Siddeburen 
[gr] op 8-3-1922.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. zoon

XIIao.
Harm de VRIES, zn. van Berend de VRIES (XIv) (fabrieksarbeider) en Gouwina 
KRUIZE (dienstmeid), geb. te Veendam [gr] op 10-6-1895, bezem- borstelm,
tegelzetbedr, ovl. (74 jaar oud) te Zuidlaren [zh] op 18-9-1969, begr. 
te Muntendam [gr] op 23-9-1969, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Muntendam 
[gr] op 15-6-1918 met Antina LAMAIN, dr. van Ties LAMAIN en Antina op 
de DIJK (winkelierster), geb. te Sappemeer [gr] op 19-1-1897, dienstmeid, 
ovl. (68 jaar oud) te Muntendam [gr] op 10-11-1965, begr. te Muntendam [gr].
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Gouwina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 11-7-1918, ovl. (3 dagen oud) te Muntendam [gr] op 
  14-7-1918.
2. Antina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 2-4-1919, ovl. (2 dagen oud) te Muntendam [gr] op 
  4-4-1919.
3. Berend de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 4-2-1920, ovl. (75 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  25-8-1995, begr. te Muntendam [gr], volgt XIIIag.
4. Ties de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 28-5-1922, ovl. (84 jaar oud) op 13-5-2007, begr. te 
  Muntendam [gr] op 18-5-2007, volgt XIIIah.
5. Harmannus (Mans) de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 30-5-1928, ovl. (76 jaar oud) te Hoogezand 
  [gr] op 28-11-2004, gecr. te Groningen [gr] op 2-12-2004, volgt XIIIai.
6. Antina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 28-2-1930, ovl. (8 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  30-11-1938, begr. te Muntendam [gr].
7. Harm de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 13-1-1933, ovl. (54 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  11-7-1987, begr. te Winschoten [gr] op 15-7-1987, volgt XIIIaj.
8. Tjipko de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 2-11-1934, volgt XIIIak.

XIIap.
Harmannus de VRIES, zn. van Berend de VRIES (XIv) (fabrieksarbeider) en 
Gouwina KRUIZE (dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 29-6-1900, NH, 
los arbeider, portier, ovl. (68 jaar oud) te Muntendam [gr] op 14-4-1969, 
begr. te Groningen [gr] op 18-4-1969, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te 
Muntendam [gr] op 18-10-1924 met Geertje MANTJES, dr. van Harm MANTJES 
en Martje JAGER, geb. te Muntendam [gr] op 4-4-1903, NH, ovl. (86 jaar 
oud) te Muntendam [gr] op 27-7-1989, begr. te Winschoten [gr] op 31-7-1989.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Gouwina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 2-11-1925, ovl. (6 maanden oud) te Groningen [gr] op 
  21-5-1926.
2. Harm de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 2-4-1927, ovl. (54 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
  22-3-1982, begr. te Winschoten [gr] op 26-3-1982, volgt XIIIal.
3. Gouwina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 29-8-1928, fabrieks-abeidster,inpakster, ovl. 
  (78 jaar oud) te Stadskanaal [gr] op 17-5-2007, gecr. te Winschoten [gr] op 21-5-2007, tr. 
  (resp. 26 en 28 jaar oud) op 20-11-1954 met Gezinus de JONG, geb. te Scheemda [gr] op 18-7-1926, 
  metselaar, ovl. (67 jaar oud) te Muntendam [gr] op 20-7-1993.
4. dochter

XIIaq.
Christof de VRIES, zn. van Heino de VRIES (XIw) (arb.aardappelmeel fabriek) 
en Entelina RUSTEBIEL (dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 23-4-1910, 
chauffeur, monteur, ovl. (83 jaar oud) te Winschoten [gr] op 9-5-1993, 
tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Muntendam [gr] op 7-12-1933 met Hindriktje 
de RAAD, dr. van Albert de RAAD en Tjaaktje WESTERHOF, geb. te Slochteren 
[gr] op 14-7-1912, ovl. (80 jaar oud) te Veendam [gr] op 20-9-1992.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. zoon
2. Andries de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 8-3-1937, ovl. (23 dagen oud) te Veendam [gr] op 
  31-3-1937.
3. zoon

XIIar.
Harm de VRIES, zn. van Heino de VRIES (XIw) (arb.aardappelmeel fabriek) 
en Entelina RUSTEBIEL (dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 10-9-1913, 
ovl. (87 jaar oud) te Veendam [gr] op 12-10-2000, begr. te Veendam [gr] 
op 16-10-2000, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Veendam 
[gr] op 7-5-1938 met Margareta OLDENBURGER, geb. te Veendam [gr] op 9-12-1914.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. dochter
2. zoon

XIIas.
Berend de VRIES, zn. van Heino de VRIES (XIw) (arb.aardappelmeel fabriek) 
en Entelina RUSTEBIEL (dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 7-1-1919, 
metaalbewerker, tr. (beiden 23 jaar oud) te Wildervank [gr] op 29-7-1942 
met Elizabeth PATER, geb. te Wildervank [gr] op 9-11-1918.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Heino de VRIES, geb. te Wildervank [gr] op 27-2-1945, ovl. (2 maanden oud) te Wildervank [gr] 
  op 29-4-1945.
2. Heino de VRIES, geb. Wildervank 3-7-1946, ovl/crematie Emmen 22/29-11-2013, tr. Geziena JONKER.
  uit dit huwelijk:
  a.zoon
3. zoon
4. Berend de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 24-7-1954, ovl. (47 jaar oud) op 14-3-2002, volgt XIIIap.

Een kleinzoon van Berend, Freddy de Vries, verongelukt op 23-jarige leeftijd 
tijdens de TT van Assen (1996).

XIIat.
Harm de VRIES, zn. van Jan de VRIES (XIx) (fabr.arbeider) en Trijntje 
NAP, geb. te Veendam [gr] op 19-2-1915, los arbeider,lijnwerker,, ovl. 
(66 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 9-4-1981, begr. te Spijkenisse [zh] 
op 14-4-1981, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) te Veendam [gr] op 25-11-1939 
met Leentje de RUITER, geb. te Borger [dr] op 1-10-1915.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. zoon

Harm de VRIES, tr. (resp. 33 en 35 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [zh] 
op 20-10-1948 met Martina Catharina PLATTESCHORRE, geb. te Brouwershaven 
[zh] op 16-9-1913, ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10-4-1975.

XIIau.
Jurrien de VRIES, zn. van Jan de VRIES (XIx) (fabr.arbeider) en Trijntje 
NAP, geb. te Veendam [gr] op 29-8-1916, boerenarbeider,chauffeur, ovl. 
(71 jaar oud) te Veendam [gr] op 20-6-1988, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) 
te Sappemeer [gr] op 15-11-1941 met Armke WESTMAN, geb. te Sappemeer [gr] 
op 17-3-1921, ovl. (86 jaar oud) te Veendam [gr] op 15-10-2007, gecr. 
te Winschoten [gr] op 19-10-2007.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Jan de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 12-4-1942, volgt XIIIaq.
2. Willem (Willie) de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 17-8-1943, volgt XIIIar.
3. Trijntje (Trijnie) de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 23-2-1947, tr. (22 jaar oud) op 
  17-4-1969 met Jan AALDERINK.
4. Harmina Knelsina (Harmie) de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 24-3-1949, tr. (23 jaar oud) 
  op 7-12-1972 met K (Klaas) KUIK.

XIIav.
Harm de VRIES, zn. van Kornelis de VRIES (XIy) (scheepsjager) en Jantje 
KRASTER, geb. te Muntendam [gr] op 16-7-1917, los werkman,matroos,scheepsjager, 
machinist, ovl. (34 jaar oud) te Groningen [gr] op 5-12-1951, tr. (resp. 
29 en 24 jaar oud) te Groningen [gr] op 3-7-1947 met Berendina KUIPERS, 
geb. te Emmen [dr] op 3-8-1922.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. dochter.
2. zoon.
3. dochter.

XIIaw.
Harmannus de VRIES, zn. van Kornelis de VRIES (XIy) (scheepsjager) en 
Jantje KRASTER, geb. te Muntendam [gr] op 20-4-1919, matroos (kon.marine),
bankbediende, machinist (20 jaar op coaster, scheepswerktuigk. grote vaart, 
ovl. (74 jaar oud) te Vlagtwedde [gr] op 4-6-1993, tr. (resp. 26 en 19 
jaar oud) (1) te Groningen [gr] op 21-3-1946 met Kathleen Maud TIDEY, 
geb. te Walsall (Great Brittain) [Groot BrittaniŽ] op 1-7-1926, ovl. 
(52 jaar oud) op 29-12-1978, gecr. te Groningen [gr] op 5-1-1979.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. zoon.
2. zoon.
3. dochter.
4. dochter.
5. zoon.

Harmannus de VRIES, tr. (resp. 39 en 26 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] 
op 19-9-1958 met Barbara TERLOUW, geb. te Rotterdam [zh] op 1-11-1931.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. dochter.

XIIax.
Jan Vrieze, zn. van Vrieze Vrieze (XIz) (daglooner, spoorwegbeambte) en 
Elsien Lingbeek (dienstmeid), geb. te Beerta [gr] op 25-7-1899, ovl. (
63 jaar oud) te Winschoten [gr] op 24-7-1963, begr. te Winschoten [gr] 
op 29-7-1963, tr. met Trientje Frieling, dr. van Dirk Frieling en Geelie 
Dreesman, geb. te Weener [Duitsland] op 9-9-1896, ovl. (88 jaar oud) te 
Wedde [gr] op 5-1-1985, begr. te Winschoten [gr].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Elsien Vrieze, geb. te Winschoten [gr] op 31-8-1931, ovl. (74 jaar oud) te Utrecht [ut] op 
  4-10-2005, tr. (25 jaar oud) te Winschoten [gr] op 27-4-1957 met Hendrik Doedens, geb. te 
  Heiligerlee [gr], ovl. te Utrecht [ut] op 1-1-2001.
2. Doodgeb. kind Vrieze, geb. te Winschoten [gr] op 22-9-1930, ovl. te Winschoten [gr] op 22-9-1930.
3. Vriezo-Jan Vrieze, geb. te Winschoten [gr] op 12-12-1932, ovl. (42 jaar oud) te Groningen [gr] op 
  25-4-1975, gecr. te Groningen [gr], volgt XIIIat.
4. Geelie Vrieze, geb. te Winschoten [gr] op 14-3-1934, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Winschoten 
  [gr] op 21-10-1961 met Henk van Dijk, geb. te Heiligerlee [gr] op 10-5-1936.

XIIay.
Jan Vrieze, gebg. Finsterwolde 2-2-1911, bankwerker, horlogemaker, ovl. Groningen 11-10-1993, zn. 
van Wolbert Vrieze (XIaa) (boerenknecht) en Aaltje Kuiper (arbeidster), tr. Vlagtwedde 5-8-1946 met 
Geertje Meijer, geb. Vlagtwedde 15-9-1917, ovl Winschoten 11-6-1981.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Wolbert Berend Vrieze, volgt XIIIau.

XIIaz.
Jan Vrieze, zn. van Hendrik Vrieze (XIab) (arbeider) en Margaretha Brouwer, 
geb. 18-6-1914, landarbeider, fabrieksarbeider, ovl. Blijham [gr] op 8-3-1992, 
crem.14-3-1992, tr. met Aaltje Lamfers, geb. Wedde 5-8-1917.
Uit dit huwelijk 4 zoons:
1. Hendrik (Henk) VRIEZE, geb.Blijham 4-9-1941, loodgieter, volgt XIIIaz.
2. Geert Jan (Gertjan) VRIEZE, geb. Blijham 29-12-1955.
3. Berend (Be) VRIEZE, geb. 26-6-1948
4. Koeno Geuke VRIEZE, geb. 30-9-1949


XIIba.
Koeno Vrieze, zn. van Hendrik Vrieze (XIab) (arbeider) en Margaretha Brouwer, 
geb. 29-7-1916, ovl. te Blijham [gr] op 26-9-1985, gecr. te Winschoten [gr] op 30-9-1985, tr. 
Wedde 7-7-1945 met Elisabeth Brouwer, geb. Wedde 21-3-1921.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Fiena Vrieze, tr. met Harm-Arend Meijer.
  Uit dit huwelijk 2 zoons: Marcel en Pascal.
2. Henk Vrieze, volgt XIIIav.

XIIbb.
Jan Vrieze, zn. van Geuke Vrieze (XIac) (arbeider) en Trientje Brouwer, 
geb. te Wedde [gr] op 31-12-1915, ovl. (89 jaar oud) te Winschoten [gr] 
op 3-3-2005, gecr. te Winschoten [gr], tr. met Imke Bouwman, geb. te Roswinkel 
[dr] op 2-2-1922, ovl. (82 jaar oud) te Groningen [gr] op 13-6-2004.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Jan Geuke Vrieze, geb. te Blijham [gr] op 25-5-1948, volgt XIIIaw.

XIIbc.
Koeno Vrieze, zn. van Geuke Vrieze (XIac) (arbeider) en Trientje Brouwer, 
geb. 28-10-1918, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Groningen [gr] op 
25-1-1998, gecr. te Groningen [gr] op 29-1-1998, tr. (resp. ongeveer 22 
en ongeveer 20 jaar oud) in 1941 met Hendrika Klasina (Rieka) Beekhuis, 
geb. te Winschoten [gr] 28-10-1920, ovl. (73 jaar oud) te Groningen 
[gr] op 3-9-1994.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Geuke Vrieze, geb. te Groningen [gr], volgt XIIIax.
2. Brenda (Rennie) Vrieze, geb. te Blijham [gr] op 22-8-1978, tr. met Frans Werkman.
3. Trijnie Vrieze, tr. met Henk.
4. DaniŽl Vrieze, geb. te Blijham [gr] op 14-3-1974, ambtenaar.

XIIbd.
Albert Hemmo SCHIPPER, geb. Onstwedde 31-10-1914, bakkerskencht, emigreerde in 1947
naar AustraliŽ en begon daar een bakkerij, ovl 1966, tr. Trientje SLOOTS.
Uit dit huwelijk:
5 zoons.
3. Geert Jan (Gary John) SCHIPPER, ovl. 24-3-2010 te Melbourne (Australie), tr.
  Jan, 2 zoons.
  Aan boord van John Attwood's Monsoon won hij de prestigieuze Melbourne to Hobart 
  Westcoaster zeilrace en won met handicap the 1989 Sydney-Hobart race met Lou aan boord 
  van de Ultimate Challenge.
  
XIIbe.
Petrus Hubertus SCHIPPER, geb. Maastricht 7-2-1901, stoker inf Kaz wapenhersteller, ovl. 
Venlo 12-10-1964, tr. Maastricht 16-2-1927 Gijsbertha van REMMERDEN, geb. Doorn 17-10-1901, ovl. 12-5-1984.
Uit dit huwelijk:
1. Everdina Rosa SCHIPPER, geb. Heer 7-7-1928, geh. 8-1-1951 H.G. Dorssers.
2. Bertha Wilhelmina SCHIPPER, geb. Driebergen 5-8-1929, geh. 24-4-1957 H. Th. Bos
3. Antoinette Rosa SCHIPPER, geb. Driebergen 3-7-1931.
4. Willem Gijsbert SCHIPPER, geb. Leeuwarden 22-11-1933, ovl. Rotterdam 14-9-2001,
  tr. Venlo 7-12-1955.
  Uit dit huwelijk:
  Zoon.
5. Jannie Gertruda SCHIPPER, geb. Venlo 10-6-1940.
6. Willy Irene SCHIPPER, geb. Venlo 24-6-1945.
  
XIIbf.
Pieter Kortnelis SCHIPPER, geb. Onstwedde 25-4-1908, rijksklerk dir. Belastingen, ovl. 
Amsterdam 24-10-1973, tr. Den Helder 28-12-1933 met Saakje BINKSMA, geb. Den Helder
9-5-1914.
Uit dit huwelijk:
1. Janneke Henriette SCHIPPER, geb. Den Helder 25-1-1938.
2. Hendrika Geertruida SCHIPPER, geb. Den Helder 8-3-1942, mog. ovl. te Hengelo 18-12-1967.

XIIbg.
Johannes Ludovicus (Louis) SCHIPPER, (zv. XIad) geb. Maastricht 1-2-1903, ovl. Maastricht 17-11-1984,
tr. Maastricht Catharina (Anna) TOENNAER, geb. Maastricht 21-8-1902, ovl. Maastricht 3-9-1996,
dv. Petrus Hubertus TOENNAER en Maria Hubertina HEGT.
Uit dit huwelijk:
1. dochter
2. Willem Petrus SCHIPPER, geb. Maastricht 21-12-1928, ovl aldaar 22-11-1994, gehuwd Henrietta 
  Catharina WILLEMS, geb. 19-2-1938.
  Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
3. Zoon met nageslacht.
4. Zoon met nageslacht.

XIIbh. Franciscus Josephus (Jef,Sjef) SCHIPPER, zv. XIad) geb. Maastricht 18-1-1910, beeldend kunstenaar,
ovl. Maastricht 8-6-1967, tr. ca 1928 Gertrudis van WISSEM, geb. Maastricht 19-6-1907, ovl. 1997.
Uit dit huwelijk:
1. Giel SCHIPPER, geb. Maastricht 8-11-1918, volgt XIIIba. 
2. dochter gehuwd, kinderen.

(S(Jef) Schipper in zijn atelier in de Hellepoort Jef Schipper

Jef Schipper was bakker te Antwerpen en Maastricht, hij besteedde al zijn vrije tijd om zichzelf te ontwikkelen, ook op het gebied van teken- en schilderkunst en was leerling van de Stadsakademie voor Beeldende Kunsten te Maastricht. Hij woonde en werkte in Maastricht tot 1928, in Antwerpen tot 1933 en daarna weer in Maastricht, waar hij een atelier in de Helpoort had (boven de poort) en subsidie van de gemeente ontving. Hij schilderde, aquarellerde en tekende (pastel) portretten, naakten, landschappen en stillevens en stond bekend om zijn kleurgevoel. Hij maakte onder meer reizen naar de CŰte díAzur, naar Antibes, Cannes en Nice. Schipper was lid van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) te Amsterdam. Hij werkte enige tijd samen met Henri Schoonbrood (1898-1972). Het liefst maakte hij voorstudies voor schilderijen in Brussel en voor wat het landschap betreft ook in de Belgische en Luxemburgse Ardennen. Hij exposeerde te Maastricht, Utrecht en Amsterdam. Jef Schipper stierf aan de gevolgen van longkanker.

XIIbi.
Adrianus Cornelis SCHIPPER, geb. Maastricht 10-10-1898, ovl. Aken 4-1-1944, getr. Hubertina Johanna van den BROEK, 
geb Maastricht 1-2-1898, ovl. 14-2-1972, begr. Maastricht 18-2-1972, dr. Gerardus Hubertus van den BROEK en 
Barbara EERTMANS.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Adrianus (Giel) SCHIPPER, geb. Maastricht 5-5-1922, chef bedrijfslanning KNP, ovl. Maastricht 22-7-1995,
  tr. Maria (Mimi) MENSCH, geb. Maastricht 15-6-1922, ovl. Maastricht 9-5-2011, dv. Henricus MENSCH en Gertrudis (Trui)
  JACOBS.
  Uit dit huwelijk:
  dochter.
2. Rosa Maria (Roos) SCHIPPER, geb. Maastricht 11-10-1923, ovl/begr. Wijlre 22/31-7-1990, tr. Peter (Piet) van Breemen.
  Uit dit huwelijk:
  1. dochter
  2. Peter van Breemen, ovl. voor 2013, gehuwd Ivonne.
  3. doodgeboren kind 20-8-1950
3. dochter, gehuwd, 3 kinderen.
4. Maria Barbara (Mia) SCHIPPER, geb. Nuth 15-9-1928, ovl. Maastricht 8-10-1992, tr. Harry REUMERMAN.
  Uit dit huwelijk:
  2 zoons.
5. Johannes Gerardus (Jo) SCHIPPER, geb. Nuth 2-6-1930, ovl. Amsterdam 25-1-2010, had (1) relatie met Johanna Hubertina
  Margaretha Adriana (Annie) OBERNDORFF, geb. Meerssen 28-8-1932, ovl. Maastricht 6-11-2011 dochter van 
  Joseph Christoffel OBERNDORFF.
  Uit deze relatie:
  1. Guus JAMIN, geb. Maastricht 8-11-1951, adm. medewerker DIN Solutions. Getrouwd, uit deze relatie 2 zoons met kinderen.
  Hij tr. (2) en bij deze vrouw 2 dochters (tweeling).
6. Johanna Maria (Jeannie) SCHIPPER, geb. Nuth 15-12-1933, ovl. 7-2-2015, begr. Eijsden 12-2-2015. Getr. met Pierre PUTS.
  Uit dit huwelijk:
  dochter en 2 zoons.
 

Generatie XIII

XIIIa.
Samuel BOER, zn. van Samuel (Simon) BOER (XIIe) (horeca-ondernemer) en 
Johanna Maria (Annie) ALBERTS (Buffetjuffrouw), geb. te Amsterdam [nh] 
op 7-2-1930, zelfst.auto-rijinstructeur, otr. te Amsterdam [nh], tr. te 
Amsterdam [nh] met Jantje (Jannie) Bij de LEIJ, geb. te Groningen [gr] op 
5-10-1932, adm.medew.belastingen, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam [nh] 
op 21-7-1976, dr. van Jurrien bij de Leij en Anje Mulder.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jurrien BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 7-9-1954, boordwerktuigkundige, tr. te Amsterdam [nh] 
  met Maria del Pilar IGLESIAS, geb. te Madrid (ESP) [Spanje] op 20-3-1956, RK, klantenservice BGC.
2. Yolanda Ingrid BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 15-8-1965, farmacologie analiste, relatie met 
  Dennis Hendrik Casparis NUBERG, geb. te Invergargill (NZ) [New Zealand] op 7-2-1968, hovenier.
  Woont in New Zeeland.

XIIIb.
Rene Raymond HUISSEN, zn. van Samuel (Simon) BOER (XIIe) (horeca-ondernemer) 
en Maria Cornelia HUISSEN, geb. te Amsterdam [nh] op 22-8-1945, magazijnmeester, 
tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) te Castricum [nh] op 14-1-1981 met Anna 
Johanna ADMIRAAL, dr. van Johannes Theodorus ADMIRAAL (gem.ambtenaar) 
en Margaretha Maria VALKERING, geb. te Castricum [nh] op 6-1-1955, Bibl.assistente.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Susanna Maria HUISSEN, geb. te Castricum [nh] op 25-6-1981.
2. Yvette Nancy HUISSEN, geb. te Castricum [nh] op 30-9-1983.

XIIIc.
Robert Martin BOER, zn. van Samuel (Simon) BOER (XIIe) (horeca ondernemer) 
en Maria Cornelia HUISSEN, geb. te Castricum [nh] op 1-3-1955, zelfstandig ondernemer, woont samen
met Monique Kathleen ELGIN, geb. te Paramaribo [Suriname] op 17-12-1968, zelfstandig ondernemer.
Hier uit 2 kinderen:
1. Julian Sean Samuel Robert ELGIN, geb. te Den Helder [nh] op 21-7-2002.
2. Nigel Dominique Joy Martin ELGIN, geb. te Schagen [nh] op 12-5-2006.

Nigel Elgin Nigel Elgin

XIIId.
Franciscus (Frans) Gerardus BOER, zn. van Elize Petrus (Peek) BOER (XIIf) (kolenverkoop, 
brandstoffenhandelaar) en Geertruida Margareta HONING, geb. te Amsterdam 
[nh] op 28-4-1949, taxichauffeur, overleden 2003 tr. (resp.28 en 22 
jaar oud) te Amsterdam [nh] in 1978 met Leonarda (Nardia) Engelina ASSINK, geb. 
te Amsterdam [nh] op 13-8-1955, bejaardenverzorgster, ovl.11-3-2004, dr.
Franciscus Antonius ASSINK en Engelina Jacoba Maria SPIEKERMAN.
Huwelijk door echtscheiding ontbonden.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. zoon.

tr (2) Yvonne Klaverstein.

XIIIe.
Johannes Heinrich Wilhelmus Baptist (Wil) BOER, zn. van Elize Petrus 
(Peek) BOER (XIIf) (kolenverkoop, brandstoffenhandelaar) en Geertruida 
Margareta HONING, geb. te Amsterdam [nh] op 10-3-1952, slager, tr.(1) (resp. 
22 en 19 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 28-2-1975 met Sophia Maria HOMMEL, 
geb. te Amsterdam [nh] op 28-9-1955, bejaardenverzorgster, ovl. (40 jaar 
oud) op 14-6-1996.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Inge Catharina Geraldina BOER, geb. te Amsterdam [nh] 30-4-1977, tr. Zaandam 
  20-12-2012 Hendrik Johannes Pieter Gerardus (Henk) FRAIQUIN, geb. Amsterdam 26-2-1972,
  zn van Henk van de BERG en Anna van SANTEN.
  Uit dit huwelijk:
  Joey Valentino FRAIQUIN, geboren Amsterdam 27-8-2003.
  Kaylee Sophia FRAIQUIN, geboren Amsterdam 11-1-2012.
2. Johannus Heinrich Wilhelmus Baptist BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 23-9-1981.
tr. (2) Broek in Waterland 26-9-2002 Jose Adriana HARMSEN, geb. Amsterdam 21-3-1969.

XIIIf.
Willem Frederik BOER, zn. van Willem Frederik BOER (XIIh) (portier/surveillant 
haven VCK) en Agatha Johanna van ALPHEN (medewerkster atelier/huisvrouw), 
geb. te Amsterdam [nh] op 18-5-1950, ged. RK te Amsterdam [nh], Hoofd 
civiele dienst en pers., otr. (1) te Amsterdam [nh], tr. (ongeveer 20 
jaar oud) te Amsterdam [nh] circa 12-2-1971 met Meta Christina Elisabeth KOPPEN, 
geb. Amsterdam 26-7-1950, dr. Harmen Hendrik KOPPEN en Metje Christina Elisabeth
van Duijvenbode.
Tijdens het huwelijk werd zoon Eddie erkend.

Willem Frederik BOER, otr. (2) te Velsen [nh], tr. (resp. 22 en 19 jaar 
oud) te Velsen [nh] op 7-5-1973 met Marina van der WERFF, geb. te Velsen 
[nh] op 17-1-1954, hypnotherapeute/huisvrouw, dr. van Matthijs van der WERFF en
Grietje Maria KOPPEN.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Alexander Willem Frank BOER, geb. te Alkmaar [nh] op 12-12-1973, volgt XIVa.
2. Vincent David BOER, geb. te Alkmaar [nh] op 18-3-1975, tr. (29 jaar oud) (BS) 
  op 1-4-2004 met Karin van de HIELE.
  Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Willem Frederik BOER, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) (3) te Amstelveen 
[nh] op 7-9-1979 met Gepke HOOGLAND, dr. van Hendrik HOOGLAND (Werkman
/tuinman/fabr.arb.) en Gepke SMEDING (Huisvrouw), geb. te Muiden [nh] 
op 21-1-1959, ged. NH te Muiden [nh] op 3-5-1959, Huisvrouw.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Ellen Ariadne BOER, geb. te Amstelveen [nh] op 16-1-1980, relatie(1) met Mischa Christiaan BAKKER 
  Uit deze relatie 2 zoons: Mark Thomas (geb. Almere 30-9-1999) en Maik Jori (geb. Almere 8-4-2002)
  Gehuwd met Gerardus Johannus Jurgen KRIEBEL, geb. 27-4-1964, zv. Gerrit Gerardus Adrianus
  KRIEBEL en Johanna Eleida Elisabeth WINGENDER.
   Uit deze relatie: zoon Mika, geb. Almere 23-1-2008.
2. Sonja Frederique BOER, geb. te Amstelveen [nh] op 28-5-1981, tr. (26 jaar oud) te Workum [fr] op 
  2-7-2007 met Maarten IJPMA.
3. Marieke Louise Aaltje BOER, geb. te Almere [fl] op 4-5-1985, tr. (22 jaar oud) te Workum [fr] 
  op 2-7-2007 met Derrick Bakker.
4. Sigrid Anna BOER, geb. te Almere [fl] op 15-1-1990.
  Kreeg zoon Ynte BOER, geb. 4-5-2014.
5. Wessel Hidde Rutger BOER, geb. te Almere [fl] op 30-5-1995.

Willem Frederik BOER, tr. (resp. 58 en 54 jaar oud) (4) te Amsterdam [nh] 
op 10-7-2008 met Aletta Georgina Sophia Voorhoeve, dr. van Johannes 
Marinus Voorhoeve (procuractiehouder Mees en Zonen ass, Rotterdam) en 
Christina Bakker (arts, oud docente Academisch ziekenhuis), geb. te Amsterdam 
[nh] op 10-2-1954, jur kand.

Willem Frederik BOER, tr. (5) te Balk 4-7-2011 Margje Annigje Christina (Marjan) KNOBBE, geb.
Losser 29-10-1953, dr. Roelof KNOBBE en Vroukje BRILMAN.

XIIIg.
Fernandes Hendrikus BOER, zn. van Willem Frederik BOER (XIIh) (portier
/surveillant haven VCK) en Agatha Johanna van ALPHEN (medewerkster atelier
/huisvrouw), geb. te Amsterdam [nh] op 21-10-1957, ged. RK te Amsterdam 
[nh], Valuta-arbitragant Pierson, Heldring & Pierson, actuariŽle administratie 
verzekeringen, otr. te Amsterdam [nh] op 12-8-1994, tr. (resp. 37 en 34 
jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21-10-1994 met Theadora Eugenia LIEUWMA, 
dr. van Sybrandus Albertus LIEUWMA (monteur,marinier,gevangen-) en Elisabeth 
Wilhelmina van de SANDE, geb. te Amsterdam [nh] op 1-3-1960, ged. NH te 
Amsterdam [nh] op 8-5-1960, Bedrijfsleidster Zeeman Textiel, Amsterdam 
Thuiszorg Verzorgende B, (Theadora Eugenia tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) 
(1) te Amsterdam [nh] op 28-8-1980 met Theodorus Franciscus Maria MESTEBELD, 
zn. van Bernardus Johannes MESTEBELD en Maria Johanna HUTTEN.).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Demi Katey Kirsten BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 7-2-1995, studerend.
2. MylŤne Melody CelŤste BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 13-1-1998 studerend.

XIIIh.
Coenraad Anton Hendrik BOER, zn. van Coenraad BOER (XIIj) (Slager,exp.
kn,Ptt best/hfdempl) en Elisabeth de JONKER, geb. te Amsterdam [nh] op 
15-4-1954, relatie met Wilhelmina Johanna HUISMAN, geb. te Amsterdam 
[nh] op 10-1-1955.
Uit deze relatie 2 kinderen:
1. Lars BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 30-6-1984, studerend, taxi-chauffeur.
2. Benjamin Coen BOER, geb. te Amsterdam [nh] op 12-10-1989.

XIIIi.
Hendrik Jan BOER, zn. van Jelle BOER (XIIl) en Geertruida Elisabeth BURGHGRAEF, 
geb. te Groningen [gr] op 2-5-1938, Makelaar Onroerend Goed, overleden ca 2006, tr. (beiden 
22 jaar oud) te Groningen [gr] op 16-12-1960 met Alberdina Fenna WOLTJER, 
dr. van Willem WOLTJER en Wietske BOERSMA, geb. te Groningen [gr] op 
23-11-1938, Administratief medewerkster.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jelle Hendrik (Jeff) BOER, geb. Groningen 23-9-1963, barkeeper, overl. 1995.
2. Wianka Diana (Wianca) BOER, geb. Harderwijk 24-2-1966, interieurvormgeefster,
  secretaresse, woont samen met Rudi Franciscus (Ruud) VLEIJ, geb. Schiedam 
  6-11-1965, musicus.
  Uit deze relatie:
  a. Jamal Youandi VLEIJ, geb. Assen 10-8-1992.
  b. Bodi Koen VLEIJ, geb. Assen 10-1-1999. 

XIIIj.
Jan Hendrik BOER, zn. van Jelle BOER (XIIl) en Geertruida Elisabeth BURGHGRAEF, 
geb. te Groningen [gr] op 26-5-1942, ovl. (46 jaar oud) te Appingedam 
[gr] op 9-2-1989, begr. op 13-2-1989, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) 
(1) te Groningen [gr] op 31-3-1969 met Anna de VLIEG, geb. te Groningen [gr] 
op 21-8-1941.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. zoon met nageslacht

Jan Hendrik BOER, tr. (2) te Groningen [gr] met Ekina Francisca JANS, 
dr. van Machiel JANS en Fetje ENGELS, geb. te Groningen [gr] op 8-1-1948.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Monique BOER, geb. te Groningen [gr] op 29-9-1970, Secretaresse, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te 
  Groningen [gr] op 28-5-1993 met Jacques (Jacob) COPINGA, geb. te Drachten [fr] op 25-2-1968, 
  Intern. vrachtwagenchauffeur.
  Uit dit huwelijk:
  a. Rypke-Jan (Rick) Copinga, geb. Groningen 11-1-1994
  b. Migchiel (Mike) Copinga, geb. Surhuisterveen 18-1-1996
  c. Kyra Ekina Copinga, geb. Drachten 7-9-1999.

XIIIk.
Boelo SCHUUR, zn. van Frederik SCHUUR (XIIm) (arbeider) en Aaltje KOK, 
geb. te Midwolda [gr] op 20-2-1915, ovl. (92 jaar oud) op 10-2-2008, begr. 
te Winschoten [gr] op 15-2-2008, tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke 
Stand) op 4-12-1940 met Jantje TIGGELAAR, dr. van Hemmo TIGGELAAR en Geesien 
GREMMER, geb. te Midwolda [gr] op 7-6-1915, ovl. (78 jaar oud) te Winschoten 
[gr] op 1-8-1993, begr. te Winschoten [gr].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. zoon.
2. Geesien SCHUUR, geb. in 1943, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Nieuwe Pekela [gr] op 13-7-2007, 
  begr. te Nieuwe Pekela [gr], tr. met Anton Jan (Tonnie) Drent, geb. op 21-11-1943, postbode, 
  ovl. (59 jaar oud) in 4-2003.
3. Hemmo SCHUUR, geb. op 17-11-1945, volgt XIVc.
4. zoon.

XIIIl.
Boelo SCHUUR, zn. van Pieter SCHUUR (XIIn) (arbeider, landarbeider) en 
Mettje ADAM (arbeidster), geb. te Midwolda [gr] op 16-9-1919, Landarbeider, 
ovl. (37 jaar oud) te Midwolda [gr] op 5-11-1956, tr. (resp. 26 en 22 
jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Midwolda [gr] op 14-11-1945 met Jantje 
BAAS, geb. te Midwolda [gr] op 9-4-1923.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Mettje (Metta) SCHUUR, geb. te Midwolda [gr] op 19-5-1946, ovl. (54 jaar oud) te Midwolda [gr] op 
  23-7-2000, gecr. te Groningen [gr] op 27-7-2000, tr. met Henk Feikens.
2. dochter.
3. dochter.

XIIIm.
Boelo SCHUUR, zn. van Jurjen SCHUUR (XIIo) (arbeider) en Hinderika SLIJM 
(dienstmeid), geb. te Midwolda [gr] op 29-10-1916, ovl. (85 jaar oud) 
te Scheemda [gr] op 7-10-2002, begr. te Midwolda [gr] op 11-10-2002, tr. 
(beiden 24 jaar oud) (1) te Midwolda [gr] op 15-8-1941 met Boene NUUS, 
dr. van Heero NUUS en Grietje DELGER, geb. te Midwolda [gr] op 19-2-1917, 
ovl. (33 jaar oud) te Midwolda [gr] op 19-7-1950, begr. te Midwolda [gr].
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. dochter.
2. dochter.

Boelo SCHUUR, tr. (45 jaar oud) (2) te Midwolda [gr] op 14-9-1962 met 
Maria SNOEK, geb. Midwolda 3-12-1919. 

XIIIo.
Harm de VRIES, zn. van Jan de VRIES (XIIu) (hellingknecht,metaalbewerker) 
en Mettina WIJSBEEK, geb. te Muntendam [gr] op 21-5-1915, ovl. (80 jaar 
oud) te Hoogezand-Sappemeer [gr] op 22-5-1995, tr. (resp. 26 en 22 jaar 
oud) (Burgerlijke Stand) te Sappemeer [gr] op 16-5-1942 met Koossien FLEDDERMAN, 
dr. van Hendrik FLEDDERMAN en Jantje OOSTLAND, geb. te Marum [gr] op 9-3-1920.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. zoon
2. dochter

XIIIp.
Johannes de VRIES, zn. van Jan de VRIES (XIIu) (hellingknecht,metaalbewerker) 
en Mettina WIJSBEEK, geb. te Muntendam [gr] op 1-11-1920, tr. (resp. 29 
en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Hoogezand [gr] op 27-10-1950 met 
Anna Maria de ZWART, dr. van Gerhardus Harmannus SWART (los werkman,spoorwegbeambte) 
en Martha BLIJHAM, geb. te Kropswolde [gr] op 29-6-1930.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Jan de VRIES, geb. te Hoogezand-Sappemeer [gr] op 1-4-1951, volgt XIVe.
2. Gerhardus Hermannus de VRIES, geb. te Hoogezand-Sappemeer [gr] op 14-3-1955, volgt XIVf.
3. Harm de VRIES, geb. te Hoogezand-Sappemeer [gr] op 17-4-1959, volgt XIVg.

XIIIr.
Harm de VRIES, zn. van Wiepko de VRIES (XIIw) (scheeps-timmerman) en Trijntje 
ROGAAR, geb. te Wildervank [gr] op 27-11-1925, los arbeider, boomkweker, 
ovl. (54 jaar oud) te Meeden [gr] op 28-11-1979, begr. te Meeden [gr], 
tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Meeden [gr] op 5-4-1952 met Annechiena 
Aaltje BEUNEKER, geb. te Meeden [gr] op 24-2-1931.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Fennechiena (Fennie) de VRIES, geb. Veendam 5-7-1953, tr. Meeden 12-3-1976
  Jacob POPKES, geb. 2-6-1951.
2. dochter.
3. Siepko (Koos) de VRIES, geb. Veendam 12-12-1964, volgt XIVy.

XIIIs.
Menno de VRIES, zn. van Wiepko de VRIES (XIIw) (scheeps-timmerman) en Trijntje ROGAAR, 
geb. te Veendam [gr] op 22-4-1928, ovl. te Veendam [gr] op 24-6-2008, gecr. te Winschoten 
op 28-6-2008, tr. (21 jaar oud) te Muntendam op 1-9-1949 met Geessien KERSTHOLT, geb. Muntendam
19-2-1931 dr. van Albert KERSTHOLT (los werkman) en Jantina Kuiper.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. dochter
2. zoon

XIIIt.
Jan de VRIES, zn. van Jan de VRIES (XIIy) (fabrieksarbeider) en Hendrikje 
PRINS, geb. te Muntendam [gr] op 1-9-1912, koop galanterieen,los arbeider, 
ovl. (70 jaar oud) te Groningen [gr] op 19-8-1983, tr. (resp. 24 en 23 
jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bergen op Zoom [nb] op 24-6-1937 met 
Cornelia van de PUTTE, geb. te 's Harendskerke [gr] op 7-12-1913.
Uit dit huwelijk 14 kinderen:
4 zoons, 10 dochters

XIIIu.
Derk de VRIES, zn. van Johannes de VRIES (XIIaa) (scheepstimmerman,ijzerwerker) 
en Derkien BOSSCHER, geb. te Muntendam [gr] op 2-9-1917, chauffeur gemeentetram, 
ovl. (75 jaar oud) te Groningen [gr] op 11-10-1992, begr. te Groningen 
[gr] op 16-10-1992, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) 
te Groningen [gr] op 23-11-1939 met Rinkje HARDER, dr. van Tjeerd HARDER 
en Klazina WESTERHOF, geb. te Odoorn [dr] op 1-4-1918, ovl. (74 jaar oud) 
te Groningen [gr] op 26-2-1993.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
2 dochters, een zoon

XIIIv.
Heine de VRIES, zn. van Johannes de VRIES (XIIaa) (scheepstimmerman,ijzerwerker) 
en Derkien BOSSCHER, geb. te Muntendam [gr] op 11-7-1926, arb,stationsassistent, 
ovl. (48 jaar oud) te Groningen [gr] op 8-4-1975, tr. (resp. 25 en 27 
jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Groningen [gr] op 15-4-1952 met Hillechien 
Johanna BIJLEVELD, geb. te Groningen [gr] op 4-3-1925.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. dochter

XIIIw.
Elias de VRIES, zn. van Tammo Jakob de VRIES (XIIab) (los arbeider, grondwerker, 
smidsknecht) en Fennechien ACKERMANN, geb. te Muntendam [gr] op 8-5-1933, 
ovl. (62 jaar oud) te Zuidlaren [dr] op 20-5-1995, tr. (resp. 19 en 21 
jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 30-1-1953 met Klaasje Antje Albertha 
SCHNEIDERS, geb. te Slochteren [gr] op 24-12-1931.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. dochter
2. zoon met nageslacht
3. zoon

XIIIy.
Hendrik de VRIES, zn. van Louwe de VRIES (XIIag) en Jacobina KUIPER, geb. 
te Sappemeer [gr] op 7-2-1926, ovl. (74 jaar oud) te Sappemeer [gr] op 
9-6-2000, begr. te Winschoten [gr] op 13-6-2000, tr. (resp. 24 en 21 jaar 
oud) (Burgerlijke Stand) te Hoogezand [gr] op 28-5-1950 met Henderkien 
(Henny) LAGEMAN, geb. te Hoogezand [gr] op 22-12-1928, ovl. Sappemeer 4-3-2009.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. dochter
2. zoon met nageslacht

XIIIz.
Heino de VRIES, zn. van Pieter de VRIES (XIIaj) (molenaarsknecht) en Martha 
BRUINS (dienstmeid), geb. te Veendam [gr] op 7-1-1919, ambt. arbeidsbeurs, 
onderwijzer, hoofd der school, ovl. (67 jaar oud) te Groningen [gr] op 
26-10-1986, tr. (beiden 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Wildervank 
[gr] op 2-2-1945 met Annie de JONGE, dr. van Derk de JONGE (drukker) en 
Elsiena Bloem, geb. te Wildervank [gr] op 25-12-1918, ovl. (27 jaar oud) 
te Groningen [gr] op 19-1-1946.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. dochter

Heino de VRIES, tr. (resp. 30 en 34 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) 
te Veendam [gr] op 22-7-1949 met Wilkolina DONTJE, geb. te Slochteren 
[gr] op 28-8-1914.

XIIIaa.
Jan de VRIES, zn. van Kornelis de VRIES (XIIak) (fabrieksarbeider) en 
Alida Margaretha BAKKER (dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 9-10-1915, 
ovl. (78 jaar oud) te Nieuwe Pekela [gr] op 1-4-1994, gecr. te Muntendam 
[gr], tr. (resp. 36 en 27 jaar oud) te Nieuwe Pekela [gr] op 7-6-1952 
met Aaltje FEIKEN, geb. te Nieuwe Pekela [gr] op 1-3-1925.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Doodgeb. kind de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 20-11-1952, ovl. te Veendam [gr] op 20-11-1952.
2. zoon met nageslacht
3. dochter

XIIIab.
Heino de VRIES, zn. van Kornelis de VRIES (XIIak) (fabrieksarbeider) en 
Alida Margaretha BAKKER (dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 24-7-1917, 
turfschipper,fabr.arbeider, ovl. (42 jaar oud) te Groningen [gr] op 
18-3-1960, begr. te Muntendam [gr] op 22-3-1960, tr. (resp. 26 en 21 jaar 
oud) te Slochteren [gr] op 3-6-1944 met Aaltje Hermina WOLTMAN, geb. te 
Slochteren [gr] op 5-11-1922, ovl. (72 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
19-11-1994, begr. te Muntendam [gr] op 23-11-1994.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. dochter
2. dochter

XIIIac.
Gezinus de VRIES, zn. van Kornelis de VRIES (XIIak) (fabrieksarbeider) 
en Alida Margaretha BAKKER (dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 
12-11-1919, timmerman, ovl. (73 jaar oud) te Muntendam [gr] op 18-8-1993, 
begr. te Winschoten [gr] op 22-8-1993, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (
Burgerlijke Stand) te Muntendam [gr] op 6-9-1946 met Aaltje (Aly) WOLTHOF, 
dr. van Feiko WOLTHOF en Efina Berendina Schuur, geb. te Hoogezand [gr] 
op 27-5-1921, ovl. (29 jaar oud) te Muntendam [gr] op 23-11-1950, begr. 
te Muntendam [gr].
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. zoon

XIIIad.
Friedrik (Frits) de VRIES, zn. van Friese de VRIES (XIIal) (los arbeider) 
en Aaltje KLOK, geb. te Muntendam [gr] op 24-6-1930, ovl. (70 jaar oud) 
te Groningen [gr] op 22-7-2000, begr. te Veendam [gr] op 26-7-2000, tr. 
(resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Zuidbroek [gr] op 
13-8-1955 met Adriana MUURMAN, geb. te Zuidbroek [gr] op 6-6-1931.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. zoon met nageslacht

XIIIae.
Harm Poppo de VRIES, zn. van Friese de VRIES (XIIal) (los arbeider) en 
Aaltje KLOK, geb. te Muntendam [gr] op 3-11-1941, lasser, tr. (resp. 24 
en 18 jaar oud) te Oosterbroek [gr] op 28-10-1966 met Maria Catherina 
PRINS, dr. van Sander PRINS en Grietje ROZEMOND, geb. te Zuidbroek [gr] 
op 21-11-1947, fabrieks-arbeidster.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Heino de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 1-5-1969, medewerker grond-bedrijf.
2. Claudia de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 13-4-1974, kinder-opvang.

XIIIag.
Berend de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIIao) (bezem- borstelmaker,tegelzetbedrijf.) 
en Antina LAMAIN (dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 4-2-1920, fabrieks
-arbeider, ovl. (75 jaar oud) te Muntendam [gr] op 25-8-1995, begr. te 
Muntendam [gr], tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) op 9-12-1944 met Ettje ABEE, 
dr. van Eilt ABEE en Alberdina HOLTJER, geb. te Muntendam [gr] op 21-9-1923.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Antina (Tiny) de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 3-4-1946, adm.medew.bank,coupeuse, tr. (resp. 
  24 en 26 jaar oud) te Muntendam [gr] op 28-8-1970 met Jan WANNINGEN, zn. van Roelof WANNINGEN en 
  Janna POSTMA, geb. te Bovensmilde [dr] op 17-12-1943, autoplaatwerker.
2. Eilt de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 11-4-1950, volgt XIVn.
3. Harm de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 9-9-1955, volgt XIVo.
4. Hendrik de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 18-4-1957, volgt XIVp.

XIIIah.
Ties de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIIao) (bezem- borstelm,tegelzetbedr.) 
en Antina LAMAIN (dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 28-5-1922, ovl. 
(84 jaar oud) op 13-5-2007, begr. te Muntendam [gr] op 18-5-2007, tr. 
(24 jaar oud) op 29-8-1946 met Geertje BOITEN, ovl. op 16-7-2003.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. dochter
2. zoon

XIIIai.
Harmannus (Mans) de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIIao) (bezem- borstelm,
tegelzetbedr.) en Antina LAMAIN (dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 
30-5-1928, tegelzetter, ovl. (76 jaar oud) te Hoogezand [gr] op 
28-11-2004, gecr. te Groningen [gr] op 2-12-2004, tr. (resp. 24 en 20 
jaar oud) te Veendam [gr] op 9-5-1953 met Anna (Annie) PLOEGER, dr. van 
Hendrik PLOEGER en Hinderkien VENEMA, geb. te Veendam [gr] op 25-12-1932.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Harm (Harry) de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 2-8-1954, volgt XIVq.
2. Hinderkien (Ineke) de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 12-2-1959, kantoor-medewerkster, tr. 
  (resp. 24 en 22 jaar oud) te Hoogezand [gr] op 8-7-1983 met Wilhelm (Wim) van der STEEN, zn. van 
  Wilhelm van der STEEN en Johanna TRAPMAN, geb. te Hardinxveld-Giessendam [gr] op 28-2-1961, 
  plaatdrukker.
3. Antina (Tina) de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 22-9-1960, voedings., tr. (resp. 25 en 
  26 jaar oud) te Hoogezand [gr] op 9-5-1986 met Kornelis (Kor) POSTEMA, zn. van Menzo POSTEMA en 
  Wilhelmina TONKES, geb. te Groningen [gr] op 23-12-1959, automonteur.

XIIIaj.
Harm de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIIao) (bezem- borstelmaker, tegelzetbedr.) 
en Antina LAMAIN (dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 13-1-1933, borstelmaker,
tegelzetter, ovl. (54 jaar oud) te Muntendam [gr] op 11-7-1987, begr. 
te Winschoten [gr] op 15-7-1987, tr. (resp. 26 en 18 jaar oud) te Muntendam 
[gr] op 2-4-1959 met Jantina Henderkina BOSMA, geb. te Muntendam [gr] 
op 26-5-1940.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Antina de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 4-7-1959, relatie met Jan LUTTJE.
2. Albertje (Alie) de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 22-9-1962, relatie met Jan IWEMA.
3. Harm (Harry) de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 5-3-1967.
4. Henderkina Jantina (Henny) de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 11-10-1969.

XIIIak.
Tjipko de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIIao) (bezem- borstelm,tegelzetbedr.) 
en Antina LAMAIN (dienstmeid), geb. te Muntendam [gr] op 2-11-1934, zelfstandig 
ondernemer, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) te Veendam [gr] op 26-3-1955 
met Arendina Eilkina JAGER, dr. van Jan JAGER en Hillechiena MULDER, geb. 
te Veendam [gr] op 28-9-1935.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Hillechiena Antina (Hilda) de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 25-9-1955, tr. (resp. 23 en 27 jaar 
  oud) te Veendam [gr] op 18-11-1978 met Willy KROON, zn. van Gerhard KROON en Annechien ROMP, geb. 
  te Veendam [gr] op 5-5-1951, gemeente-ambtenaar.
2. Antina Hillechiena (Anja) de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 13-7-1963, schoonheids-specialiste, 
  tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Veendam [gr] op 19-2-1992 met Andre BOSSCHER, zn. van Nanno 
  BOSSCHER en Steintje POST, geb. te Veendam [gr] op 14-4-1962, timmerman,metselaar.
3. Jeanette de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 8-12-1967, verkoopster, tr. (26 jaar oud) te Veendam 
  [gr] op 11-5-1994 met Jos WIERENGA, zn. van Pieter WIERENGA en Leentje TIELMAN.

XIIIal.
Harm de VRIES, zn. van Harmannus de VRIES (XIIap) (los arbeider, portier) 
en Geertje MANTJES, geb. te Muntendam [gr] op 2-4-1927, loopjongen melk,
fabr.arb, ovl. (54 jaar oud) te Muntendam [gr] op 22-3-1982, begr. te 
Winschoten [gr] op 26-3-1982, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) te Hoogezand
-Sappemeer [gr] op 13-5-1950 met Marchiena HAKKELING, geb. te Hoogezand 
[gr] op 6-4-1932.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Geertje de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 24-11-1950, tr. (20 jaar oud) te Muntendam 
  [gr] op 16-4-1971 met H HASSING, zn. van Fokko HASSING en Trijntje HEIKENS.
2. Jan de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 24-11-1950, volgt XIVr.

XIIIap.
Berend de VRIES, zn. van Berend de VRIES (XIIas) (metaalbewerker) en Elizabeth 
PATER, geb. te Veendam [gr] op 24-7-1954, ovl. (47 jaar oud) op 14-3-2002, 
tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Veendam [gr] op 16-5-1975 met Anneke 
DREYER, geb. te Veendam [gr] op 26-5-1953.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. dochter.
2. zoon.

XIIIaq.
Jan de VRIES, zn. van Jurrien de VRIES (XIIau) (boerenarbeider,chauffeur) 
en Armke WESTMAN, geb. te Veendam [gr] op 12-4-1942, tr. (26 jaar oud) 
te Groningen [gr] op 15-11-1968 met Rens BULTJE.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. zoon.

XIIIar.
Willem (Willie) de VRIES, zn. van Jurrien de VRIES (XIIau) (boerenarbeider,
chauffeur) en Armke WESTMAN, geb. te Veendam [gr] op 17-8-1943, tr. (24 
jaar oud) op 13-10-1967 met A (Annie) OLDENBURGER.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. zoon.
2. zoon.

XIIIat.
Vriezo-Jan VRIEZE, zn. van Jan VRIEZE (XIIax) en Trientje Frieling, geb. 
te Winschoten [gr] op 12-12-1932, procuratiehouder, administrateur Vleeswarenfabriek 
Scheemda, ovl. (42 jaar oud) te Groningen [gr] op 25-4-1975, gecr. te 
Groningen [gr], tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Beerta [gr] op 22-2-1958 
met Engeltje BERENDS, dr. van Geert BERENDS en Grietje VELD, geb. te Finsterwolde 
[gr] op 16-11-1931.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. zoon met nageslacht.
2. Grietje (Greetje) VRIEZE, geb. te Winschoten [gr] op 23-8-1966, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) 
  te Scheemda [gr] op 24-10-1995 met Kasper MULDER, zn. van Rienk MULDER en Gepke POSTMA, geb. te 
  Oude Pekela [gr] op 16-3-1964.
  Uit dit huwelijk zoon en dochter (tweeling).
  
XIIIau.

Zoon, gehuwd.

XIIav.

Hendrik (Henk) VRIEZE, geb. Groningen 3-12-1953, tr. Broger Aly HATZMANN, geb. 9-10-1952.
Uit dit huwelijk:
1. Mark VRIEZE, bedrijfsleider Blokker, geb. 16-8-1977, tr. 8-9-2006 Danielle BLAAUW, geb. 
  6-10-1979.
  Paar heeft 2 dochters:
  a. Anouk VRIEZE, geb. 29-10-2007
  b. Kim VRIEZE, geb. 28-5-2009
2. Rene VRIEZE, geb. 23-3-1979, tr. Mendy SMIT, geb. 18-2-1983.
  Uit dit huwelijk:
  a. Marnix VRIEZE, geb. 19-6-2009.
  b. Joyce VRIEZE, geb. 25-10-2011.

XIIIaw.
Jan Geuke Vrieze, zn. van Jan Vrieze (XIIbb) en Imke Bouwman, geb. te 
Blijham [gr] op 25-5-1948, docent/ontwikkelaar, projectleider KPN opleidingen, 
tr. met Jannie van Donderen, dr. van Gerriet van DONDEREN en Fennechien 
VERINGA, geb. te Groningen [gr] op 18-10-1947.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Fennanda VRIEZE, geb. te Groningen [gr] op 21-1-1974, tr. met Andre Smeltekop.

XIIIaz.

Hendrik VRIEZE, geb. Blijham 4-9-1941, loodgieter, tr. Dineke EGGENS, geb. Winschoten
28-10-1943.
Uit dit huwelijk:
1. Jan VRIEZE.
2. Renate VRIEZE, werd te Wedde 19-8-1971 geboren, ovl. dezelfde dag, vanwege complicaties
  bij de geboorte.
3. Peter VRIEZE, geb. Winschoten 25-4-1975, fin. adviseur, volgt XIVaz.

XIIIba.

Giel SCHIPPER, (zv XIIbh) geb. Maastricht 8-11-1928, ovl 16-6-1974. Gehuwd, zoon en twee dochters.

XIIIbb.

Roelf de VRIES, geb. 6-8-1923 Muntendam, klinker, ovl. Winsum 7-8-2011, crematie Groningen 11-8-2011, 
tr.(1) (resp. 24 en 19 jaar oud) op 16-10-1947 met Jantje Grietje NIENHUIS, dr. van Jan NIENHUIS 
(fabrieksarbeider) en Grietje Konings, geb. te Delfzijl [gr] op 27-1-1928, ovl. (35 jaar oud) te 
Winsum [fr] op 28-9-1963, begr. te Winsum [fr] op 1-10-1963.
Uit dit huwelijk:
1. Jan de VRIES, geb. Delfzijl 10-12-1950, lasser.
2. Harm (Appie) de VRIES, geb. Nijmegen 15-5-1954, volgt XIVbb. 
3. Roelf (Roelie) de VRIES, geb. Groningen 6-10-1961, volgt XIVba. 
4. zoon
5. zoon

Roelf de VRIES, tr. (2) Tinie Harmina FREERKS.
Uit dit huwelijk:
1. dochter

XIIIbc.
Hindrik (Henk) SCHUUR, geb. Vlagtwedde 21-11-1936, zv XIIr, ovl. 3-9-2013, tr. 24-6-1961 met 
Geesiena Albertje (Siena) Draatjer.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Zoon, met nageslacht.
2. Zoon met nageslacht.

Generatie XIV


XIVa.
Alexander Willem Frank BOER, zn. van Willem Frederik BOER (XIIIf) (Hoofd 
civiele dienst en pers.) en Marina van der WERFF (hypnotherapeute/huisvrouw), 
geb. te Alkmaar [nh] op 12-12-1973, onderzoeker, Univ.van Amsterdam, tr. 
(30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam [nh] op 22-12-2003 met 
Ingeborg LEEUWENBURGH.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Siger Willem Rembrandt Leeuwenburgh, geb. te Naarden [nh] op 28-11-2006.
2. Tibbe Tancred Wildekind Leeuwenburgh, geb. te Naarden [nh] op 27-3-2009.

Siger Willem Rembrandt Leeuwenburgh Siger Willem Rembrandt Leeuwenburgh

XIVc.
Hemmo SCHUUR, zn. van Boelo SCHUUR (XIIIk) en Jantje TIGGELAAR, geb. op 
17-11-1945, electricien, tr. met Jannie.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Corina SCHUUR.
2. Jeannet SCHUUR.

XIVe.
Jan de VRIES, zn. van Johannes de VRIES (XIIIp) en Anna Maria de ZWART, 
geb. te Hoogezand-Sappemeer [gr] op 1-4-1951, controller, tr. (resp. 26 
en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Annen [dr] op 21-10-1977 met Janny 
KLEEF, dr. van Johannes KLEEF (jachtopziener) en Jantje STENVELD, geb. 
te Gasteren [dr] op 8-8-1954, ziekenverzorgster.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jessica de VRIES, geb. te Groningen [gr] op 4-10-1979.
2. Johannes de VRIES, geb. te Groningen [gr] op 5-12-1981.

XIVn.
Eilt de VRIES, zn. van Berend de VRIES (XIIIag) (fabrieks-arbeider) en 
Ettje ABEE, geb. te Muntendam [gr] op 11-4-1950, tr. (resp. 22 en 19 jaar 
oud) op 19-5-1972 met Geertruida Maria Leonarda de JAGER, dr. van Jan 
Dirk de JAGER en Regnera Maria Kolkena, geb. op 25-1-1953, adm.medewerkster.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Berend (Bert) de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 14-11-1972, volgt XVd.
2. Regnera Maria (Renate) de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 13-8-1975, 
  nurse practitioner i.o, tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) te Veendam [gr] op 19-5-2004 
  met Kasper Geert (Kars) Leeuwis, zn. van Jan Cornelis Leeuwis en Elsiena Grietje Dodde, 
  geb. te Muntendam [gr] op 14-1-1972, projectleider.
3. Jan Dirk de VRIES, geb. te Veendam [gr] op 15-8-1979.

XIVo.
Harm de VRIES, zn. van Berend de VRIES (XIIIag) (fabrieks-arbeider) en 
Ettje ABEE, geb. te Muntendam [gr] op 9-9-1955, directeur Wilma Bouw, 
tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Muntendam [gr] op 21-12-1977 met Erika 
Frederika Maria Engelina SCHMIDT, dr. van Hans Georg Adam SCHMIDT en Adriana 
(Sjaan) den OTTER, geb. te Venlo [li] op 13-6-1956, cadeau- & bijoux winkel.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Bas de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 1-11-1984.
2. Eva de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 18-6-1986.

XIVp.
Hendrik de VRIES, zn. van Berend de VRIES (XIIIag) (fabrieks-arbeider) 
en Ettje ABEE, geb. te Muntendam [gr] op 18-4-1957, dir.aann.tegelzetbedrijf, 
tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op 22-6-1979 met Henderika BOS, geb. te 
Veendam [gr] op 13-11-1955, verpleegkundige.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Linda de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 8-1-1984.
2. Edwin de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 4-2-1987.
3. Ronald de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 15-6-1990.

XIVr.
Jan de VRIES, zn. van Harm de VRIES (XIIIal) (loopjongen melk,fabr.arb.) 
en Marchiena HAKKELING, geb. te Muntendam [gr] op 24-11-1950, prod.medewerker, 
tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) op 21-5-1976 met Mijntje PINKSTER, dr. van 
Alie PINKSTER en Annechien PRINS, geb. te Muntendam [gr] op 20-11-1955.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Harm de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 17-11-1978, studerend.
2. Annechien (Anja) de VRIES, geb. te Muntendam [gr] op 17-8-1981, studerend.

XIVv.
Jan Vrieze, zn. van Vriezo-Jan Vrieze (XIIIat) (procuratiehouder, administrateur 
Vleeswarenfabriek Scheemda) en Engeltje Berends, geb. te Winschoten [gr] 
op 28-10-1961, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Oude Pekela [gr] op 8-5-1987 
met Antje Zuur, geb. te Oude Pekela [gr] op 6-1-1963.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Rianne Vrieze, geb. te Scheemda [gr] op 7-9-1988.
2. Erik Vrieze, geb. te Oude Pekela [gr] op 3-4-1991.

XIVy. Siepko (Koos) de VRIES, geb. Veendam 12-12-1964, volgt XIVy, (zv. XIIIr) geoloog, 
woont samen met Yvonne HELLER, geb. Zuidbroek 23-3-1961, medisch secretaresse, dr. van 
Chris HELLER en Janna HEUKER.
Uit deze relatie:
1. Dorien de VRIES, geb. Groningen 22-9-1996.
2. Brechje de VRIES, geb. Loppersum 5-8-1998.

XIVaz.

Peter VRIEZE, geb. Winschoten 25-4-1975, financieel adviseur, getr.(2) Wedde
20-10-2005 Gretha Klasiena DRENT, geb. Veendam 6-10-1980, doktersassistent.
Uit dit huwelijk:
1. Mirlinde Renate VRIEZE, geb. Winschoten 28-2-2009.

Mirlinde Renate Vrieze Mirlinde Renate Vrieze

XIVba.

Roelf (Roelie) de VRIES, geb. Groningen 6-10-1961, drukker, zoon van Roelf (XIIIbb), tr.
Stadskanaal 19/6/1998 Boneta SMIT, geb. Groningen 22/4/1964, politieagente.
Uit dit huwelijk
1. Yorrick de VRIES, geb. Stadskanaal 27/9/1999.

XIVbb.
Harm (Appie) de VRIES, geb. Nijmegen 15-5-1954, hovenier, zoon van Roelf (XIIIbb), tr.
Winsum 26-4-1979 Annette de KIERS, geb. Leek 26-5-1957, dr. Jan Anne de KIERS en Johanna
de JONG.
Uit dit huwelijk:
1. John Roelf de VRIES, geb. Groningen 1-1-1986.

Generatie XV


XVd.
Berend (Bert) de VRIES, zn. van Eilt de VRIES (XIVn) en Geertruida Maria 
Leonarda de JAGER (adm.medewerkster), geb. te Veendam [gr] op 14-11-1972, 
werkvoorbereider, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) te Muntendam [gr] op 
4-5-2002 met Debora Lubberts, geb. op 7-5-1969, directie secretaresse.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Marco de VRIES, geb. op 18-4-2001.
2. Iris de VRIES, geb. op 16-2-2003.
 

Deze genealogie is verre van volledig. Vooral in de oudere generaties zijn er nog vele mannelijke nakomelingen vermeld waar tot op heden nog geen relatie bij gevonden is, laat staan nageslacht. Grote kans daarom dat er in de toekomst nog vele namen zullen worden toegevoegd.

Mocht u als bezoeker bekende namen tegenkomen, of misschien zelfs namen missen, dan hoor ik dat heel graag.

Hoewel ik de grootst mogelijke zorgvuldigheid heb betracht, kan het zijn dat uw gegevens hier vermeld staan, en u daar (nog) geen uitdrukkelijke toestemming voor hebt verleend. Als dat zo is, mijn excuses. Een mailtje, en ik verwijder de gegevens direct.

Laatste wijziging: 31-3-2015

Verwijder [NO-SPAM}{mail to Fred H. Boer}

{back to homepage}