Doopboek en Lidmatenregister van Zuidbroek vanaf 1701

Bewerkt door: Fred H. Boer, correcties: Geert W. Spelde

Kerk van Zuidbroek

januari 2000

Mail Fred H. Boer


Hoewel Zuidbroek niet het dorp blijkt te zijn waar het allemaal begonnen is, is het wel de plek waar de genealogie Tjapko Egges zijn nazaten zich verder ontwikkelden en uitbreidden. Het is ook de plek waar een zijner nazaten maar liefst 30 jaar burgemeester werd (Eppo Harms Boer, van 1825 tot en met 1855), en waar Eppo Jans Nieboer als eerste een achternaam aannam, die overigens door zijn zoons onmiddellijk werd losgelaten: zij noemden zich Boer. Door middel van het bewerken van de vele bronnen en deze in een genealogisch programma op te slaan hoop ik ter zijner tijd een interaktief Zuidbroek/Muntendam te kunnen bieden. Tot die tijd kan ik de bronnen alleen nog maar te koop aanbieden in digitale vorm.

Inmiddels is het doopboek 1702-1811 klaar, en ik kan hier informatie uit verschaffen. Een lijst van in het doopboek voorkomende familienamen is beschikbaar. De bron is eventueel ook te koop. Van het lidmatenregister 1701-1740 is hier de eerste twee jaren al in te zien. Het complete register is eveneens te bestellen via mijn email adres.

Momenteel is ook gereed: Het doopboek van Noordbroek 1701-1811, aansluitend op het reeds beschikbaar gestelde gestelde gedeelte wat via Oedipus al op het net te downloaden is. Deze bron is inmiddels te koop, daarvoor kunt u een mailtje sturen.Doopboek Noordbroek (1700-1811)

Doopboek Zuidbroek (1700-1811)

Lidmatenregister Zuidbroek (1700-1740)

Inmiddels klaar, en wordt momenteel nagekeken:

Begraafboek Zuidbroek/Muntendam 1736-1811. In het kader van GenLias: overlijdens Muntendam en Zuidbroek (Gereed).

E-mailen kan altijd: fhboer no-spam@hetnet.nl (verwijder no-spam)Op Uiterburen.
Landschrijver Adriaen Wildervanck en Mevrouw Geretruda Klerck.
Juff Agneta en JD Agneta Hemma Rensiana Anna Wildervanck.
Hindric Gerlofs en Grietje Jans Echtelieden (hierna: El)
Harm Arents en Swaentje Tammes El
Memme Doedes 
Engel Harckes huisvrouw van Jan Deters
Geert Roelfs en Geeske Harms El
Epjen Amsinck wedw van Jan Arents
Jantjen Wilckes wedw Tjapcko Tjarcks
Hindrickjen Mensses Dochter
Asse Uuntkes J.D.
Luie?  Jacobs
Jan Berents
Willem Fockes
Claas Hilwerts
Focko Haeijes
Berent Jans
Hille Luirts J.D.
Rijckjen Roelfs huisvrouw van Haijo Willems
Claes Sibrants en Rixte Jacobs El
Trijntje Jacobs wedw Jan Hiltjes
Hindric Wijgers en Menje Geerts El
Haeijo Nannes en Eene Claessen El
Willem Berents 
Jurjen Willems en Jantjen Haeijes El
Frautje Eltjes wedw van Jan Jans
Gepke Jans wedw Galtje Jurjens
Lijsbeth Palmer wedw Hindric Takens
Swaantje Hindrix wedw Jan Hindricks
Roert Adriaens en Swaentjen Jeltjes El
Gerrit Hindricks em Aepcke Ockes
Alcke Wessels wedw Geert Arijs
Fockjen Eppes wedw Fopcko Jans
Eppe Fopckes
Hindric Luickens en Renske Jans El
Aissso Lamberts 
Tjake Geerts wedw Engbert Claessen
Jurjen Aeijlckes
Egbert Emes en Jantjen Hindrix El
Sebo Peters en Frieske Elleri El
Hindric Jans 
Hindric Geerts en Siertje Eemes El
Luppo Jans en Sijben Tonckes El
Geertjen Luitjens huisvrouw van Claes Jans
Cornelis Claessen en Trijntje Gerrits El
Reint Aeijlckes en Fraue Rotgers El
Aefke Bartelts huisvrouw van Haicke Jans

Op Overbuiren

Haeijo Eltjes en Aeijlcke Doedes El
Bouwina Haeijes
Aeltjen Houwinghs, huisvrouw van Sijso Hindricks
Bonne Jans en Jantje Meckes El
Pastor C. Klugkist en Gesina Hofsnijder El
Geertjen Geerts, huisvrouw van Jan Meckes
Eelcke Luitjes, huisvrouw van Jan Freercks
Geesjen van den Bogaert wedw van D. Elias Hoorn
Cijriacus Hoorn
Jacob Alberts en Aeltjen Tijes El
Edzard Pieters en Margareta Christiani El
Tamme Hindricks 
Geeske Jans, huisvrouw Harm Wessels
Jan Jans en Lijsbeth Jochums El
Jochum Frans
Ide Clement, wedw van lambert Jans
Pieter Luicken
Grietjen Berniers huisvrouw van Claes Wilckes
Geertjen Harms wedw van Roelf Abrahams
Hindric Pabes en Hillichjen Redekes El
Jurjen Swijghman en Geesjen Themmen El
Frans Franssen en Annichjen Warmolts El
Hindric Berents en Grietje Ates El
Geertruit Dercks huisvrouw van Meerten Claessen
Mevrouw Catharina Maria Lairesse wedw Aldringa
Juffr Johanna Margareta Aldringa
Luppo Leenderts en Iicke Bontkes El
Ebbichjen Hindricks wedw van Siert Harms
Tjae Pieters
Eppo Arents en Lijsbeth Busscher El
Cornelis Roelfs 
Trijntje Cornelis J.D.
Egge Eilers en Aefke Peters (wel aangehaald, geen vermelding El)
Martjen Willems wedw van Jacob Jans
Arent Jacobs
Aite Aeijlckes
Ritzo Abels en Anneke Jans El
Christiaan Harms en Anneke Jans El
Albert Wessels 
Hommo Eltjes en Jantjen Edzens El
Maria Bartelts wedw van Jan Steffens
Willemke Peters huisvrouw van jarck Stoffers
Focko Onnes en Aeltjen Jans El
Swaentjen Alberts huisvrouw van Lodewijck Willems
Jacobjen Hindricks huisvrouw van Egbert Alberts
Geert Menckes
Tebbo Galtjes en Anne Harmens El
Eefke Eppes wedw Hindric Coops
Otto Harckes en Fraucke Everts El
Jan Hindricks Witcamp en Annichjen Sijsen
Geesjen Sijsen huisvrouw van Steenck Frans
Sijpcko Heres
Anna Amsinck J.D.
Hindric Berents en Geesjen Stegmans El
Gartje Jans Schuirinck wedw van Jan Heeres
Berens Gerrits en Geertruit Willems El
Bijle Bontkes huisvrouw van Harm Cornelis
Tonnis Aepkes
Tjacko Tonnis
Tetje Ubbens J.D.
Cornelis Willems en Hemcke Rengers El
Grietje Jans wedw van Hindric Willems
Otto Wijnolts en Elje Pieters El
Trijnje Harms wedw van Berent Jans
Ente Gerckes en Aeltjen Sierts El
Jantjen Aeldrix wedw van Jan Galtjes
Gerrit Tonnis en Anne Gijsbers El
Jacob Gerrits 
Renske Claessen huisvrou van Thomas Entes
Reinder Reinders en Renske Wijpkes El
Berentje Dries wedw Peter Gijsberts
Aeijlcko Peters en Bauwe Jurjens El
Tjacko Aeisses en Siertjen Aeijlckes El
Trijntje Jans huisvrouw van Christiaan Jans
Sibrich Willems huisvrouw van Jan Geerts
Lammichjen Hindrix wedw van Lodewijck Jans
Grietje Ottes wedw van Hindric Everts
Jan Roelfs decker
Sijben Lamberts huisvrouw van Hindric Geerts
Melle Feckes

Tusschen loegen

Eenje Tjapckes wedw van Hindric Peters
Hindric Roelfs en Anne Jans El
Geert Harmens en Stijntje Dieters El
Geesjen Geerts J.D.
Aeltjen Geerts J.D.
Jan Eilers en Hemme Harms El
Hijlke Jans wed van Julle Pieters
Gabriel Harmens en Geeske Hindricks El
Jan Pieters Ippen en Grietje Hindricks El
Menne Jeltjes en Elske Jacobs El
Harm Harckes

Te Muntendam

Grietje Simons wedw van Tjapco Berents
Berent Harms en Stijntjen Harms El
Martjen Broers J.D.
Pieter Pieters en Benne Jurjens El
Epke Jans en Okjen Hiddes El
Bettje Claessen huisvrouw van Lubbert Aeijlkes
Tidde Jans en Jantjen Hindrix El
Jan Hindrix Blouw
Siecke Ebbels wedw Hindric Alberts
Jan Sijwerts en Hemcke Ontjes El
Alcke Harms huisvrouw Roelf Hindricks
Jan Teuwes en Elske Berents El
Iicke Eibes huisvrouw Rieuwen Harms
Aeielt Willems en Grietje Heeres El
Icke Sijntkes, hv Jan Ebels
Jantjen Busschers J.D.
Jan Hindricks en Aeltjen Claessen El
Geert Geerts en Aeltjen Cornelis El
Willem Hindricks en Tetje Harms El
Eggo Fopkens
Tjapco Poppes en Wupcke Roelfs El
Siecke Hindricks huisvrouw Hindric Jans El
Harm Willems en Grietje Jans El
Derck Harssema en Eltse Treccius (Ö?)
Anje Reints huisvrouw Sebe Stijes 
Focko Jacobs en Dieuwer Caspers El
Jantjen Alles wedw van Jan Plagh
Albertus Blinck
Tamme Aeisses en Petercke Blinck El
Focko Aeldricks
Emme Jans
Aeldric Harms
Geertjen Eppes wedw van Pieter Cornelis
Eppo Peters
Cornelis Peters
Jan Holtvooght en Hillichjen Edes El
Egbert Carsjes en Remke Peters El
Jan Roelfs en Remcke Jans El
Emmo Doedes 
Tjacko Doedes en Grietje Jans El
Asse Bouwes huisvrouw van Siben Hindricks
Tjacko Willems en Iicke Reuwens El
Meentke Jans wedw van Jan Simons
Ave Sibens wedw van Albert Willems
Mement Claessen en Fockjen Alberts El
Swaentjen Carsjes huisvrouw van jan Tholes
Gepke Jans J.D.
Tijes Alberts en Grietje Claessen El
Freerck Jans
Jantjen Jans huisvrouw van Jan Hibes
Sibel Alberts huisvrouw van Meint Lyppes
Addeke Addekes de oude
Addeke Addekes en Bettje Hindricks El
Harm Eltjes 
Eenje Willems wedw van Teete Claessen
Sepke Peters huisvrouw van Jan Cornelis
Geeske Jans huisvrouw van hindric Aeijlkes

Nogh met attestatie

Agneta Boeckhof J.D. bij de Landschrijver, van de Bourtange
Neese Wichers wedw van Roelf Jans Naeijer tot Muntendam van veendam
Cornet N. Harckema en Mevrouw Sophia Rengers El van de Scheemda
Marrichjen Willems J.D. met attestatie van de Wildervanck

Nieruwe Ledematen bij mij C. Klugkist Pastor tot Zuidbroeck en Muntendam of eerste 
aengenomen of met attestatie toegecomen

Anno 1702

In Martio

Van Uiterbuiren

Aeilcko Dates 
Anne Jans huisvrouw van Jurjen Aeylckes
Wopke Sibels huisvrouw van Tamme Carsjes
Berent Hindricks
Almet Harmens J.D.
Trijnje Willems huisvrouw van Doecko Ipes
Mette Jans huisvrouw van Coert Joestens
Harm Menckes Backer met attestatie van Noordbroeck

Van Overbuiren

Claes Wilckes
Grietje Luitjes huisvrouw van Eltje Jacobs
Aelke Hindrix wedw van Tjarck Tjapkes
Harm Wessels
Peter Ottes
Harm GabriŽls
Gijsbert Hindrix
Anje Cornelis, huisvrouw van Harm Geerts

Van Muntendam

Meenje Alberts huisvrouw van Focko Aeldrix
Menste Feckes huisvrouw van Emme Jans
Swaentjen Addekes J.D.

In junio


Van Uiterbuiren

Asjen Arents J.D.
Janna Arents J.D.
Albert Febes en Stijne Roelfs El
Haicke Claessen huisvrouw van Bront Jans
Hille Hindrix huisvrouw van Dietert Joesten
Eeske Claessen
Harmtje Winants met attestatie van Groningen
Maria Dercks J.D. met attestatie van Grijpskerck
Mapcke Harms huisvrouw van Derck Berents met attestatie van de nieuwe Scheemda

Van Overbuiren

Hindric Geerts
Harm Alberts
Tjapcko Jans en Fenne Geerts El
Jarch Stoffers
Lodewijck Willems
Harm Geerts
Rixte Swiers huisvrouw van Doecko Jans
Froucke Conraeds wedw van Geert Jans
Sara Haeijes huisvrouw van Jacob Meckes
Willemke Hindrix J.D.
Bauwe Rengers J.D.
Jantjen Rengers J.D.
Freric Tammen met attestatie van Groningen

Van Tusschen loegen

Geert Harms en Lucke Tjapckes El

Van Muntendam

Fraue Aickes wedw van Jan Geerts
Geele Remckes huisvrouw van Geert Alberts
Rixte Remckes huisvrouw van Focko Tonnis

In September

Van Uiterbuiren

Hindrickjen Everts huisvrouw van Doecko Febes
Jantjen Siwerts J.D.
Lambertina Wijnincks J.D.
Jantjen Kleiwarts J.D. met attestatie van Groningen

Van Overbuiren

Geertruit Cornelis J.D.
Jantjen Reinders J.D.
Attjen Hindricks J.D.
Eetjen Themmen huisvrouw van Jan Dercks met attestatie van Noordbroeck

Van Muntendam

Annichjen Jans J.D.
Derck Geerts met attestatie van Finsterwolt

In December

Sebo Louwerts op Uiterbuiren
Jantjen Geerts huisvrouw van Hindric Jans tusschenloegen
Haicke Themmen J.D. met attestatie van Groningen
Maria Pieters huisvrouw van Hindrick Remmerinck met attestatie van Groningen
                 
				 Latest Update:  27 April 2006.

{short description of image}

{short

 description of image}