Genealogie Lieuwma / Luwema

(Friesland)

Wapen Lieuwma Wapen Lieuwma

{short description of image}


De naam Lieuwma/Luwema moet worden gezien als een versteend patroniem. Dat wil zeggen dat de naam eigenlijk niet meer aangeeft dat Hoyte de zoon is van Lieuwe. Dat deze genealogie opent met een Hoytet geeft dan ook al duidelijk aan dat het uitzoeken nog niet gedaan is. Niet voordat er een stamouder wordt gevonden die de voornaam van Lieuwe heeft, en zelfs dan is er (natuurlijk) weer de vraag wie zijn vader is.

De naspeuringen zijn lang niet allemaal mijn arbeid. Mijn huwelijk met een nazaat van Lieuwma heeft mijn interesse doen komen, en stuitte ik op onderzoek gedaan door haar broer, maar ook van een heer Lieuwma uit Eindhoven, alsook van Eddy Smit.

Hoewel ik veel zorg heb besteed aan deze genealogie heb ik niet de zekerheid dat alle gegevens juist zijn, en zeker niet dat ze volledig zijn. Meent de lezer hiervan te denken dat er reden is om te reageren dan nodig ik hem/haar hierbij uit om dat te doen. U dient bij het aanklikken van het envelopje "no-spam" te verwijderen.

De hierboven weergegeven familiewapens (zowel de vader als de zoon voerden een wapen!) zijn beschreven in "Genealoysken Jierboek 1993". De kleuren zijn een zwarte arend, goud vlak, rechts een rood vlak, met zilveren leeuwekoppen op een blauw vlak. Met dank aan Edwin Luwema voor de gekleurde aanlevering van de wapens.

Overigens is er tot nu toe nog geen enkele Lieuwma in het onderzoek naar voren gekomen die geen familie is. Als de naam Lieuwma dan ook voorkomt in uw eigen onderzoek, of kent u iemand met die naam ben ik heel erg geintresseerd en vraag ik u om mij daarvan ik kennis te stellen.

I.   Hoytet Pieters LIEUWEMA, geb., sergeant, chirurgijn, ondertr. Dokkum
    10-5-1643 Dieueke Hanses WENTH, dr. van Hans WENDT, soldaat, en Rina
    FOKKERTSDR.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Hoytes LIEUWMA, dokter, tr.kerk 10-10-1680 Liesbeth THOMAS.
    2. Sicco LIEUWMA, gerechtsbode, tr.kerk 1-8-1695 Remckien Sipkes 
      REINTSMA.
    3. Hans-Pieter HOYTES, geb. Lierordt (O.Fr), ged.(nh) Lierordt
      (O.Fr) 9-3-1656, begr. Lierordt (O.Fr) 29-4-1666.
    4. Pieter HOYTES, geb. Lierordt (O.Fr), ged.(nh) Lierordt (O.Fr)
      1-6-1659, begr. Lierordt (O.Fr) 16-8-1661.
    5. Pytter Hoytes LIEUWMA, geb. Lierordt (O.Fr), ged.(nh) Lierordt
      (O.Fr) 16-3-1662, volgt II.
      
II.  Pytter Hoytes LIEUWMA (zn. van I), geb. Lierordt (O.Fr), ged.(nh)
    Lierordt (O.Fr) 16-3-1662, Stads-omroeper Dokkum (1716),
    tr.kerk(nh)(1) Dokkum 6-11-1687 Hiltje Jacobs SYTSMA, ged.(nh)
    Dokkum 27-3-1664, dr. Jacob Auckes en Rinske Folkerts.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hoyte Pytters LIEUWMA, ged. Dokkum 18-4-1690, volgt III.
    2. Jacob Pytters LIEUWMA, ged.(nh) Dokkum 28-2-1695.
    3. Minke Pytters LIEUWMA, ged.(nh) Dokkum 8-8-1697.
    4. Dieuke Pytters LIEUWMA, geb/ged.(nh) Dokkum 4/8-10-1699.
      Haar geboorte is door de toenmalige vroedvrouw in geuren en kleuren vermeld:
      Memoryboeck vroedvrouw Schrader (1693-1745):
      "1699 den 4 October ben geropen bij de stadtsroper Pitter Ludema sijn vrouw Hiltie.
      Een sware geborte en seer wonderlick. Quam gedurig met sijn ogen vor de gebort. In een
      moment weer in een ander gestalte, dan recht terstont weer qwalick. Het was of het 
      vlogt int ligam, dat mij noyt so een gebort is vorgekom(e)n. Dar bij was de vrouw
      seer onverduldig. Ick most har dry mal op het hoofd setten om het so van achteren
      te keeren. Als sey dan weer op haar platz sat, was het alweer verkerrt. Most ick het
      kind al stande vorover het so van achteren uyt haalen. Harde schir nit gedacht dat het
      kind konde levendig gebeleven heben, mar Godes werrcken sijn ondergrondelick. Het kint
      en de moeder frys en wel. Ick gaf het over, mar wilden mij nit missen. Hylen de dor int 
      sloet en most well. O Heere, bewar alle menssen." 
      (met dank aan "de Sneuper", genealogisch tijdschrift Dokkum) 
    Pytter Hoytes LIEUWMA, tr.kerk(2) 4-11-1708 Aukje KENTER.
    
    ZIJN WAPEN STAAT HIERBOVEN AFGEBEELD.
    
    In het verenigingsblad "de Sneuper" (klik op Dokkum bij zijn beroep Stads-
    omroeper) wordt hij als getuige vermeld op 2-7-1716 in dossier 892, 
    "Criminele sententies Hof van Friesland". Hierbij wordt Pijter geciteerd bij
    een aanklacht tegen een inwoner aldaar. Er was toen een conflict tussen het
    gilde der timmerlieden, kuipers, kistmakers en schuitmakers vs. een nieuw 
    reglement voor doodkisten. Gemelde inwoner had tegen Pieter geroepen
    "met dat sedultje veeg ik mijn gat af" toen deze het gewraakte reglement 
    bekend maakte.
	  
    
III.  Hoyte Pytters LIEUWMA (zn. van II), ged. Dokkum 18-4-1690, tr.kerk
    Dokkum 5-10-1710 Biwechjen (Biva) JACOBS, geb. Groningen,
    ged.(ned.herv.) Groningen 31-8-1682, dr. van Jacob CLASEN en Maria
    HUISINGH (HUESINK).
    Uit dit huwelijk:
    1. Pieter LIEUWEMA, volgt IVa.
    2. Jan Hoites LEEUWMA, geb. ca. 1711, volgt IVb.
      
IVa.  Pieter LIEUWEMA (zn. van III), Guarde du Corps, geb. ca 1720 te Lobbertsen, ovl.
    Den Haag 29-4-1786, tr.(1) ca. 1742 
    Antje JACOBS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacobus LUWEMA, geb. Leeuwarden 5-8-1742, ovl/begr. Rotterdam 27/30-1-1801, otr/tr.(1)
      Rotterdam 24-4/10-5-1768 Ingetie (Engeltje) van ES, geb. Papendrecht, ovl/begr. Rotterdam
      30-7/3-8-1797.
      Otr/tr. (2) Maria WIGMANS, geb. Nijmegen. Zij hertrouwt 6/23-8-1801 te Rotterdam 
      Adrianus Arnoldus HIJMANS. Na dit huwelijk vetrekt het paar naar Klundert.
      
    
    Pieter LIEUWEMA, tr.kerk(2) Leeuwarden 17-10-1745 Rebecca VISSER, geb. Leeuwarden ca 1714,
    ovl. Den Haag 17-2-1800.
    Uit dit huwelijk:
    1. Judica LIEUWEMA, geb. ca. 1745 Leeuwarden, ovl. 19-1-1820 te Den Haag.
    2. Buikje LIEUWMA, geb/ged. Leeuwarden 2/11-9-1746.
    3. Albert LUWEMA, geb. 17-10-1751 Leeuwarden.
    4. Huijte LUWEMA, geb. 12-1-1755 Den Haag.
    5. Geertruij LUWEMA, geb. 21-8-1757 Den Haag, ovl aldaar 25-11-1812.
    6. Eva LUWEMA, geb. 25-12-1759 Den Haag.
    
    De naam Lieuwma was voor de Haagse ambtenarij waarschijnlijk te moeilijk...
    Hier ontstaat dan ook een tak Luwema. De voornaam van het vierde kind (Huijte)
    is wat dat betreft een bevestiging.
    De aansluiting met LUWEMA is inmiddels zekerheid geworden. Dankzij Edwin LUWEMA 
    is de de definitieve aansluiting een feit en zal er in 2012 een update plaatsvinden
    waarbij deze tak van dezelfde stamvader in beeld zal komen.
      
IVb.  Jan Hoites LEEUWMA (zn. van III), geb. ca. 1711,
    trekschipper,ruiter,stalknegt, otr/tr.kerk(nh)(1) Leeuwarden 27/29-12-1734 
    Jacomijna GROENEWOLT, overl. voor 1763.
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna LIEUWMA, ged. Leeuwarden 2-9-1735, begr. Leeuwarden
      20-9-1735.
    2. Anna LIEUWMA, ged. Leeuwarden 19-1-1738.
    3. Hoite Jans LIEUWMA, ged.(nh) Leeuwarden 8-1-1740, volgt Va.
    
    Jan Hoites LEEUWMA, ondertr.(2) Harlingen 4-11-1763, tr.kerk(nh)(2)
    Harlingen 18-12-1763 Antje HARMENS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bieuwke Jans LIEUWMA, geb. Harlingen, ged. Harlingen 19-3-1765,
      overl. Harlingen 16-8-1825, tr.kerk(nh) Harlingen 4-10-1794 Auke
      Bouwes ZEIN, geb. Harlingen 24-10-1769, metselaarsknecht, overl.
      Harlingen 22-6-1826.
      4 Kinderen bekend: Aafke Aukes Zein, geb/ged Harlingen 20-7/9-8-1795, 
      Antje Aukes Zein, geb/ged.Harlingen 25-10/20-11-1798, Bouwe Auke geb/ged.
      Harlingen 30-10/9-12-1800 en Jan Aukes Sijn geb/ged. Harlingen 6/29-5-1803.
    2. Harmen Jans LIEUWMA, ged.(nh) Harlingen 9-11-1766, volgt Vb.
      
Va.  Hoite Jans LIEUWMA (zn. van IVb), ged.(nh) Leeuwarden 8-1-1740,
    zilversmid, overl.Harlingen 11-8-1798, tr.kerk(nh)(1)Harlingen 28-4-1759 Jantje HENDRIKS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacob LIEUWMA, ged.(nh) Harlingen 24-8-1760.
    2. Jacob LIEUWMA, ged.(nh) Harlingen 1-11-1761.
    
    Hoite Jans LIEUWMA, otr/tr.(2) 2/17-11-1765 Harlingen Grietjen (Gryttie) FOKKES, 
    geb ca. 1739 te Harlingen, overl. Harlingen 22-4-1817.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacomina LIEUWMA, ged.(ned.herv.) Harlingen 12-9-1767.
    2. Fokke Hoites LIEUWMA, ged.(nh) Harlingen 7-2-1769, zilversmid In boekje van 
      E. Voet (Merken van Friesch goud en zilversmeden komt hij 5 maal voor, met 
      drie verschillende zilvermeester-tekens. Op o.a. een geboortelepel, een 
      gedachtenislepel en een gladde peperbus, overl. Harlingen 13-9-1831, tr.kerk(nh)(1)
      Leeuwarden 17-12-1797 Lolkje WIEGERS, geb. Leeuwarden, tr.(2)
      Meppel 19-5-1820 Magdalena MUNNICKS, geb. Heerenveen ca. 1775,
      dr. van Hendrik MUNNIKS en Neeltje KOOPMANS.
      Bij het overlijden van Fokke wordt een annonce geplaatst in de Leeuwarder
      Courant: "Heden overleed zeer onverwacht, na eene ziekte van slechts 5 dagen, 
      mijn teederbeminde echtgenoot, Fokke Lieuwma, in den ouderdom van 62 jaren. 
      M. Meinniks, weduwe F. lieuwma."
    3. Jacomina LIEUWMA, ged.(ned.herv.) Harlingen 20-1-1772, overl.
      24-12-1846, Zij otr/tr.(1) Harlingen (gerecht)21-10/5-11-1797 Marcelus Johannes 
      TAMBOEZER, geb. ca. 1771, ovl Harlingen 18-12-1806 (aan een slijmziekte).
      tr.(2)Leeuwarden 4-3-1813 Jacob Jans VETTEVOGEL, ged.
      Harlingen 14-12-1773, meesterzilversmid, zn. van Jan Wijtzes
      VETTEVOGEL en Geertje HENDRIKS (HOREL).
    4. Jan Huyte LIEUWMA, geb./ged. Harlingen 5/30-10-1774.
    5. Anne LIEUWMA, geb./ged. Harlingen 22-9/12-10-1777.
    6. Anna LIEUWMA, ged.(nh) Harlingen 11-6-1779, overl. Heerenveen 12-12-1856,
      tr.kerk(nh) Harlingen 27-9-1819 Hendrik DREES, geb. ca. 1773, ovl. 11-5-1823,
      zn. van Johan DREES en Grietje RORMAN.
      Uit dit huwelijk in ieder geval een dochter, geboren 24-5-1820 Margaretha Johanna DREES.
      Anna was winkeliersche in Heerenveen, en ging op 8-1-1847 failliet.
      
Vb.  Harmen Jans LIEUWMA (zn. van IVb), ged.(nh) Harlingen 9-11-1766,
    verwer, overl. Leeuwarden 13-3-1836, ondertr. Leeuwarden 3-11-1797,
    tr.kerk(nh) Leeuwarden 19-11-1797 Trijntie Martens van der VELDE,
    geb. Sint Anna-Parochie 1762, overl. Leeuwarden 7-11-1847, dr. van 
    Martinus van de VELDE en Maartie BALTIS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Harmens LIEUWMA, geb./ged.(nh) Leeuwarden 13/30-9-1798,
      overl. voor 1808.
    2. Anna Harmens LIEUWEMA, geb./ged.(nh) Leeuwarden 24-5/2-6-1801, 
      volgt VIa.
    3. Martinus LIEUWEMA, geb./ged.(nh) Leeuwarden 28-10/13-11-1803,
      overl. voor 1805.
    4. Martinus LIEUWMA, geb./ged.(nh) Leeuwarden 1/13-10-1805, volgt
      VIb.
    5. Jan Harmens LIEUWMA, ged.(nh) Leeuwarden 17-7-1808, volgt VIc.
      
VIa.  Anna Harmens LIEUWEMA (dr. van Vb), geb./ged.(nh) Leeuwarden
    24-5/2-6-1801, overl. Leeuwarden 29-5-1829, ongehuwd.
    Buitenechtelijke kinderen:
    1. Harmen LIEUWMA, geb. Leeuwarden 7-4-1823, overl. 1827.
    2. Harmen LIEUWMA, geb. Leeuwarden 10-3-1827, volgt VIIa.
    3. Martinus LIEUWMA, geb. Leeuwarden 28-2-1829, ovl. Leeuwarden
      4-7-1829 (ook LUWMA genoemd!)
    4. Martinus, overl. Leeuwarden 26-7-1832.
		
    Twee maal komt de naam Martinus voor. Omdat de eerste geboren wordt slechts
    3 maanden voor haar overlijden is de laatste Martinus een raadsel. Over raadsels
    gesproken: wie is (of zijn) de vader(s) van de jongens? Geruchten zingen in
    het rond: de Liauckema State zou wel eens met de afkomst te maken kunnen hebben.
      
VIIa. Harmen LIEUWMA (zn. van VIa), geb. Leeuwarden 10-3-1827,
    hoofdveldwachter, overl. Sexbierum 12-5-1861, ondertr./tr.
    Leeuwarden 13/27-6-1852 Johanna Wilhelmina le NOBLE, geb. Leeuwarden
    17-6-1826 (door haar vader tijdens het huwelijk in 1829 erkend), 
    winkelierster, overl. Sexbierum 1-3-1874, dr. van 
    Sybrandus le NOBLE, tabakskerver,tingieter,koopm., en Dina KAMPE,
    arbeidster (naaister).
    Verhing zichzelf in de klokkentoren van de kerk in Sexbierum.
    Uit dit huwelijk:
    1. Dina Harmens LIEUWMA, geb. Almenum 21-1-1854, overl. Midlum
      26-12-1881, tr. Midlum 15-5-1875 Johannes POSTMA, geb. Midlum
      20-9-1838, ged.(nh) Midlum, overl. Harlingen 9-11-1919, zn. van 
      Sipke Jans POSTMA, doodgraver, en Sijmentje Heres POSTMA.
    2. Sybrandus LIEUWMA, geb. Tzummarum 7-2-1857, overl. Sexbierum
      3-4-1857.
    3. Sybrandus LIEUWMA, geb. Sexbierum 14-4-1858, overl. Sexbierum
      23-9-1858.
    4. Sybrandus LIEUWMA, geb. Sexbierum 16-4-1859, volgt VIIIa.
    5. Martinus Harmens LIEUWMA, geb. Sexbierum 24-2-1861, volgt VIIIb.
      
VIIIa. Sybrandus LIEUWMA (zn. van VIIa), geb. Sexbierum 16-4-1859, overl.
    Amsterdam 20-2-1940, tr. Monster 7-7-1882 Jakoba (Jaapje) van den ENDE,
    geb. Monster 10-5-1859.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johanna Wilhelmina LIEUWMA, geb. Loenen 10-5-1883, tr. 16-8-1906 
      Amsterdam Gerrit ROSKAM, zoon Jan Hendrik ROSKAM en Hendrika van SICHEM.
    2. Jan Harmen LIEUWMA, geb. Loenen 14-2-1886, volgt IXa.
    3. Harmen Sybrandus LIEUWMA, geb. Loenen 26-3-1889, volgt IXb.
      
IXa.  Jan Harmen LIEUWMA (zn. van VIIIa), geb. Loenen 14-2-1886,
    banketbakker, overl. Amsterdam 10-7-1968, begr. Velsen, tr. (1) 28-7-1910
	  Amsterdam met Johanna Maria CORNET, geb. Amsterdam 1-12-1883, winkeljuffrouw, 
    tr. Amsterdam 4-5-1922 (2) Maria Hendrika JANSEN van GALEN, geb. 24-1-1900, overl. Amsterdam 
    27-8-1968, begr. Velsen 31-7-1968, dr. Hendrikus Jan JANSEN van GALEN en Maria WORST.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Hendrik LIEUWMA, geb. 8-2-1924, volgt Xa.
    2. Hans Jan LIEUWMA, geb. Amsterdam 16-10-1930, volgt Xb.
      
Xa.  Jan Hendrik LIEUWMA (zn. van IXa), geb. 8-2-1924, banketbakker,
    overl./begr. Miliau (Frankrijk)/Velsen 16/26-9-1979, tr. Veronica
    Jacoba BOING, geb. Amsterdam 4-9-1928, winkelmeisje (bij toek.ega),
    overl./begr. Amsterdam 1/6-2-1995.
    Uit dit huwelijk:
    1. Marja Veronica LIEUWMA, geb. Amsterdam 23-11-1949, tr. Jan BRAS.
    2. Anja LIEUWMA, tr. Amersfoort 16-2-1989 Jan van de MAREL, geb.
      Amersfoort 10-3-1944, auto-coureur, winkel autosport, zn. van 
      Johannis van der MAREL en Maaike TAK.
      Uit dit huwelijk:
      Zoon, auto-coureur.
      
Xb.  Hans Jan LIEUWMA (zn. van IXa), geb. Amsterdam 16-10-1930,
    banketbakker, tr. 5-6-1956 Nieuwendam Astrid GOLZ, ovl. voor 2006.
    Uit dit huwelijk:
    1. Irma Carolina LIEUWMA, geb. 9-3-1957, tr. Rudolph J MEIJER.
    2. Jan Harmen LIEUWMA, geb. 7-2-1959, volgt XIa.
    3. Helen Marjon LIEUWMA, geb. 28-1-1964, tr. Ronald van der WEERD.
      
XIa.  Jan Harmen LIEUWMA (zn. van Xb), geb. 7-2-1959, tr. Baarn Ingeborg J.R. NOLTE.
    Uit dit huwelijk:
    1. Charon Kim LIEUWMA, geb. 28-8-1987.
    2. Kirsten Chantal LIEUWMA, geb. 25-3-1991.
      
IXb.  Harmen Sybrandus LIEUWMA (zn. van VIIIa), geb. Loenen 26-3-1889,
    overl/begr. Hilversum/Velsen 10/14-9-1960, tr.(1) Amsterdam 4-4-1912 
    Cornelia Gerdina STAPPERS, geb. Amsterdam 10-11-1889.
    Harmen Sybrandus LIEUWMA, tr.(2) te Amsterdam 16-12-1926 Kaatje (Kathy) MATTEMAN, geb.
    Amsterdam 6-4-1895, overl/begr. Hilversum/Utrecht 3/7-6-1982, dr. Alexander MATTEMAN
    en Roosje BLAASER.
    Uit dit huwelijk:
    1. Alexander Sybrandus LIEUWMA, geb. Hilversum 1-6-1935, volgt Xc.
      
Xc.  Alexander Sybrandus LIEUWMA (zn. van IXb), geb. Hilversum 1-6-1935,
    tr. Naarden 25-8-1959 Lien WAAS, geb. Amsterdam 14-4-1933.
    Uit dit huwelijk:
    1. Simone Yvonne LIEUWMA, geb. Zeist 26-7-1961.
    2. Ronald Harmen LIEUWMA, geb. Lawrence,Kansas (USA) 29-8-1966.
	 		Alex woont tegenwoordig in Amerika.   

VIIIb. Martinus Harmens LIEUWMA (zn. van VIIa), geb. Sexbierum 24-2-1861,
    veldwachter,v.a.1881 bij de nationale Militie, overl. Assen 1-5-1925, 
    ondertr./tr. Leeuwarden 25-1/14-2-1885 Ecorlina SMIDT, geb. Leeuwarden 27-3-1862,
    ovl. Amsterdam 1-11-1932, dr. van Leendert SMIDT, verwer(sknecht),huisschilder, en 
    Sijtske Ecorlina BERSEE.

Martinus Harmens Lieuwma Martinus Harmens Lieuwma (1861-1925)

Uit dit huwelijk:
    1. Tjitske (Sytske) Ecorlina LIEUWMA, geb. Leeuwarden 10-12-1885,
      tr. Assen 7-11-1910 Reinder ZWIERS, geb. Assen ca. 1888, zn. van
      Jan ZWIERS en Martha HOOGEVEEN.
    2. Harmen Martinus LIEUWMA, geb. Leeuwarden 23-11-1886, volgt IXc.
    3. Johanna Wilhelmina LIEUWMA, geb. Leeuwarden 13-2-1888, overl. 13-8-1888.
    4. Leendert LIEUWMA, geb. Leeuwarden 10-5-1889, overl. Leeuwarden
      1-7-1889.
    5. Leendert LIEUWMA, geb. Leeuwarden 31-7-1890, overl. Leeuwarden
      24-8-1890.
    6. Sibrandus LIEUWMA, geb. Leeuwarden 30-3-1892, ovl. Gouda 23-1-1943 tr. Rotterdam 2-2-1921
      Johanna Catharina Jacomina MOL, geb. Kralingen ca 1895, dr. Leendert 
      Machiel MOL en Neeltje van de VREDE.
    7. Johanna Wilhelmina LIEUWMA, geb. Assen 19-9-1896.
      
IXc.  Harmen Martinus LIEUWMA (zn. van VIIIb), geb. Leeuwarden 23-11-1886,
    schoenmaker, overl. Wassenaar 7-7-1936, begr. Zandvoort, tr. Amsterdam 
    30-12-1920 Rensje RUDOLPHUS, geb. Assen 21-3-1894, overl./begr. Amsterdam/Zandvoort
    28-2/4-3-1982, dr. van Roelof Rinzes RUDOLPHUS,
    vrachtrijder,arbeider, en Janna BOXMA.
    Uit dit huwelijk:
    1. Ecorlina Johanna LIEUWMA, geb. Zandvoort 28-7-1924, overl.
      Zandvoort 1-9-1925, begr. Zandvoort.
    2. Herman Martinus LIEUWMA, geb. Zandvoort 9-8-1926,
      beroeps-militair 1e legerkorps, overl./begr. Amsterdam
      8/13-8-1981, tr. Amsterdam 20-11-1957 Anna WILLEMS, geb.
      Enkhuizen 12-8-1936.
    3. Sybrandus Albertus LIEUWMA, geb. Zandvoort 13-6-1929, volgt Xd.
      
Xd.  Sybrandus Albertus LIEUWMA (zn. van IXc), geb. Zandvoort 13-6-1929,
    monteur,marinier,gevangenbewaarder, overl. Amsterdam 9-11-1987, begr.
    Purmerend, tr. Rotterdam 25-7-1951 Elisabeth Wilhelmina van de SANDE
    geb. Rotterdam 11-11-1930, ovl. Schagen, 24-9-2002, dr. van Leendert 
    van de SANDE, havenarbeider, en Cornelia Elisabeth WAALBOER.

Sybrandus Albertus Lieuwma Sybrandus Albertus Lieuwma (1929-1987)

Uit dit huwelijk:
    Uit dit huwelijk:
    1. Harmen Martinus LIEUWMA, geb. Rotterdam 12-7-1952, volgt XIb.
    2. Elisabeth Cornelia LIEUWMA, geb. Amsterdam 2-5-1954, ged.(nh)
      8-5-1960.
    3. Yvonne LIEUWMA, geb. Amsterdam 8-5-1957, nh, tr.(1) Ruud MARCUS,
      ondertr./tr.(2) Schagen 8-5/7-8-1990 Johannes Theodorus Maria 
      STROET, geb. en ged.(rk) Beemster 7-8-1955, schilder, zn. van 
      Willem STROET, schilder, en Maria MUNSTER.
    4. Theadora Eugenia LIEUWMA, geb./ged.(nh) Amsterdam 1-3/8-5-1960,
      Bedrijfsleidster Zeeman Text., tr.(1) Amsterdam 28-8-1980 
      Theodorus Franciscus Maria MESTEBELD, geb. Amsterdam 7-2-1956,
      chauffeur GVB, zn. van Bernardus Johannes MESTEBELD en Maria
      Johanna HUTTEN, ondertr./tr.(2) Amsterdam 12-8/21-10-1994 
      Fernandus Hendrikus BOER, geb. Amsterdam 21-10-1957, ged.(rooms
      katholiek) Amsterdam, Valuta-arbitragant P.H.P., assurantie-tussenpersoon,
      adm. medewerker pensioenbureau, zn. van Willem
      Frederik BOER, portier/surveillant haven VCK, en Agatha Johanna
      van ALPHEN, medewerkster atelier/huisvrouw.
    5. Elisabeth Wilhelmina Lieuwma, gehuwd Robert van Scheppingen. 
      
XIb.  Harmen Martinus (Martin) LIEUWMA (zn. van Xd), geb. Rotterdam 12-7-1952,
    aannemer, tr. 7-5-1975 Alette SWEERS, geb. Hilversum 4-7-1952,
    bank-employee, dr. van Hendrik Dirk SWEERS, expeditie-chef, en 
    Lammigje HAZELAAR.
    Uit dit huwelijk:
    1. Michiel Sebastiaan LIEUWMA, geb. Purmerend 22-5-1977, volgt XII.
    2. Jonathan Martijn LIEUWMA, geb. Purmerend 15-5-1980.
    3. Pascal Robin LIEUWMA, geb. Purmerend 21-12-1986.
      
XII.  Michiel Sebastiaan LIEUWMA (zn. van XIb), geb. Purmerend 22-5-1977,
    tr. Monnickendam 18-10-1999 Vicky BUISMAN, dr. van Cornelis BUISMAN
    en Jacoba Elisabeth de REUS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Brandon LIEUWMA, geb. Amsterdam 19-1-1999.
    2. Megan LIEUWMA, geb. Amsterdam 19-7-2002.
      
VIb.  Martinus LIEUWMA (zn. van Vb), geb./ged.(nh) Leeuwarden 1/13-10-1805
    smid, koopman, overl. Norg (Veenhuizen) 27-12-1881, tr.(1) Harlingen 17-11-1831 Aafke
    Aukes ZEIN, geb. Harlingen ca. 1795, dr. van Auke Bouwe ZEIN,
    metselaarsknecht, en Bieuwke Jans LIEUWMA.
    Uit dit huwelijk:
    1. Harmen LIEUWMA, geb. Harlingen 13-6-1832, overl. Harlingen
      15-6-1832 tweeling met:
    2. Catharina LIEUWMA, geb. Harlingen 13-6-1832, overl. Harlingen
      24-6-1832.
    3. Harmen LIEUWMA, geb. Harlingen 4-12-1833, overl. 5-12-1833.
    4. Harmen LIEUWMA, geb. Harlingen ca 1835, overl. 12-1-1867 (verdronken bij
      het fregatschip "Catharina Wilhelmina" als matroos), tr.
      14-5-1857 Tietje ZANDSTRA, geb. Sneek 10-11-1826, ovl. Harlingen 
      29-1-1862 (als Fietje Zandstra) dr. van Wouter ZANDSTRA en
      Thomaske Jans TERPSTRA.
    5. Trijntje LIEUWMA, geb. Harlingen 21-9-1836, ovl. aldaar 18-2-1843.
    
    Martinus LIEUWMA tr. (2) Harlingen 22-10-1974 Geertjen Hendriks ROELOFS
    geb. ca. 1806, dr. van Hendrik ROELOFS en Jantjen LAMBERTS. 
 
VIc.  Jan Harmens LIEUWMA (zn. van Vb), ged.(nh) Leeuwarden 17-7-1808,
    fuselier 8e afd.inf.Boxmeer, overl. Leeuwarden 15-2-1880,
    ondertr./tr. Leeuwarden 5-3/13-4-1834 Claaske le NOBLE, geb.
    Leeuwarden 17-3-1810, overl. Leeuwarden 12-4-1880, dr. van Jacob le
    NOBLE, schrijnwerker,kastemaker,beeld, en Alegonda Philippina du
    BIEN.
    Uit dit huwelijk:
    1. Allegonda LIEUWMA, geb. Leeuwarden 10-3-1837, overl. Leeuwarden
      16-10-1911, tr. Leeuwarden 7-10-1866 Johannes GEMSER, overl.
      Leeuwarden 19-6-1915.
    2. Trijntje LIEUWMA, geb. Leeuwarden 18-12-1838, overl. 22-7-1887,
      tr. Leeuwarden 31-5-1863 Nicolaas KRUIZE.
    3. Jacobje LIEUWMA, geb. 2-4-1841, overl. Leeuwarden 16-7-1914.
      Zij overleed ongehuwd.
    4. Martinus LIEUWMA, geb. Leeuwarden 28-5-1844, volgt VIIb.
    5. Harmen LIEUWMA, geb. Leeuwarden 31-7-1848, volgt VIIc.
    6. Sybrandus LIEUWMA, geb. Leeuwarden 4-10-1852, volgt VIId.
    7. Maria LIEUWMA, geb. Leeuwarden 20-7-1846, overl. Rotterdam 7-5-1890, 
      tr. Rotterdam 28-5-1885 Theodorus van DOPPEREN, geb. ca 1847 te 
      IJsselstein, overl.28-4-1887,zn Hendricus Johannes van DOPPEREN 
      en Maria REAN.
      In Rotterdam overlijdt 4-1-1884 Hendrika Wilhelmina LIEUWMA,
      dochter van Maria LIEUWMA.
		
VIIb. Martinus LIEUWMA (zn. van VIc), geb. Leeuwarden 28-5-1844, stucadoor
    overl. Leeuwarden 13-2-1925, tr. Leeuwarden 13-6-1874 Jacoba SOETER,
    geb. Leeuwarden 8-5-1842, overl. aldaar 28-12-1925, dr Jan SOETER en
    Antonia SIMMER.
    Martinus was eerst in loondienst als stucadoor. In 1886 ging hij met een
    compagnon zelfstandig aan de slag (Werkmanslust 47, te Leeuwarden)
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Martinus LIEUWMA, geb. Leeuwarden 21-1-1876, volgt VIIIc.
    2. Antoon LIEUWMA, geb. Leeuwarden 13-12-1876, kantoorbediende, ovl.
      Den Haag 19-10-1939, tr. Utrecht 25-4-1907 Janna Berendina KLAASSENS, 
      geb. 9-1-1876 te Assen, ovl. Groningen 6-2-1944, dv. Klaas KLAASSENS 
      en Alida JANSEN.
      Geen kinderen bekend.
    3. Willem Martinus LIEUWMA, geb. Leeuwarden 8-12-1878.
    Te Leeuwarden overlijd er Willem Lieuwma 25-5-1878, 17 mnd oud. Mogelijk
    zoon van het paar.
      
VIIIc. Jan Martinus LIEUWMA (zn. van VIIb), geb. Leeuwarden 21-1-1876,
    overl. Assen 20-2-1919, tr. Assen 19-12-1906 Aleida KLAASSEN, geb.
    Assen 2-12-1887, ovl. na 1919, dr. van Klaas KLAASSENS en Alida JANSEN.
    Uit dit huwelijk:
    1. Martinus LIEUWMA, geb. Assen 26-6-1908, volgt IXd.
    2. Klaas LIEUWMA, geb. Assen 23-7-1910, volgt IXe.
      
IXd.  Martinus LIEUWMA (zn. van VIIIc), geb. Assen 26-6-1908, ovl. Rijswijk 
    31-3-1993 tr. 18-11-1936 Geessien ten HOF, geb. Wildervank 18-9-1905, 
    overl.Rijswijk 6-5-1996, begr. aldaar 10-6-1996.
    Uit dit huwelijk:
    1. Alida Geessien LIEUWMA, geb. Rijswijk 28-9-1937, tr. Rijswijk
      2-7-1964 H W F MUMSEN.
    2. Jan Albert LIEUWMA, geb. Rijswijk 15-7-1946, volgt Xe.
    3. Albert Harm LIEUWMA, geb. Rijswijk 14-4-1950, volgt Xf.
      
Xe.  Jan Albert LIEUWMA (zn. van IXd), geb. Rijswijk 15-7-1946, tr.
    Vlaardingen 5-9-1972 Marjolijn BAKKER.
    Uit dit huwelijk:
    1. Sascha LIEUWMA.
    2. Mirjam LIEUWMA.
      
Xf.  Albert Harm LIEUWMA (zn. van IXd), geb. Rijswijk 14-4-1950, tr.
    Rijswijk 29-12-1971 Marion GROS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Rob LIEUWMA.
      
IXe.  Klaas LIEUWMA (zn. van VIIIc), geb. Assen 23-7-1910, overl. 2-4-1978 
    Bothasig (Zuid Afrika) tr. Kaapstad (Zuid Afrika) 17-5-1938 Maria Cornelia 
    Geertruida GRAAFLAND, geb. Den Haag 27-2-1904, overl.Den Haag 20-1-1996, 
    dr. Martinus Fredericus GRAAFLAND en Maria Paulina Geertruida MINTJES.
    Uit dit huwelijk:
    1. Edward (Eddie) LIEUWMA, geb. Rondebosch (Zuid Afrika) 9-6-1945, tr. 
      Johanna Jacoba Maria SMITH.
      Eddie is te bereiken via Facebook!
      
VIIc. Harmen LIEUWMA (zn. van VIc), geb. Leeuwarden 31-7-1848, verver, ovl. Rotterdam
    16-9-1925 tr. Leeuwarden 27-11-1870 Maria ALVES, geb. Leeuwarden 17-8-1850, overl.
    Amsterdam 29-9-1881, dr. Jacobus ALVES en Gatske Ruurds VONK.
    Bijzonderheid: Jacobus ALVES overleed 19-1-1850, Maria was bij geboorte dus al halfwees.
    Uit dit huwelijk:
    1. Herman LIEUWMA.
    2. Jan LIEUWMA, geb. Leeuwarden 21-10-1871, volgt VIIId.
    3. Geselina LIEUWMA, geb. Jelsum 25-1-1874, overl. Arnhem
      28-11-1951, tr. Baardwijk 22-7-1913 Johannes Adrianus MAHIEU,
      geb. Waalwijk 1-5-1878, schoenmaker, later winkelier ovl. Den Haag 4-5-1970, zn. 
      van Cornelis Josephus MAHIEU en Petronella van HERPT.
    4. Gerrit LIEUWMA, geb. Leeuwarden 17-1-1878, volgt VIIIe.
    5. Clara LIEUWMA, geb. Leeuwarden 29-1-1880.
      
VIIId. Jan LIEUWMA (zn. van VIIc), geb. Leeuwarden 21-10-1871, overl.
    Eindhoven 27-5-1921, tr. Oeffelt 23-7-1902 Wilhelmina van DINTEN, 
    geb. 17-11-1876, overl.20-3-1967 te Nuenen.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Henrietta Antonia LIEUWMA, geb. Den Bosch 5-6-1904, overl.
      Eindhoven 5-6-1942, ondertr. Eindhoven Petrus Paulus van der
      STAM, geb. Ehrenfeld (Koln,D) 13-8-1897, overl. Eindhoven
      11-11-1965.
    2. Henricus Gerardus Maria LIEUWMA, geb. Den Bosch 28-1-1915, volgt
      IXf.
      
IXf.  Henricus (Harry) Gerardus Maria LIEUWMA (zn. van VIIId), geb. Den Bosch
    28-1-1915, overl/begr. Eindhoven 13/18-12-2006 tr. 24-8-1945, tr.kerk 27-6-1946 
    Maria Petronella (Marietje) GEERIS, geb. Helmond 16-1-1915, overl/begr. Eindhoven 
    18/21-3-1996, dr. Antonius Leonardus GEERIS en Maria Petronella Cornelia SWINKELS.
    Harry was drager van de ere-medaille in goud verbonden aan de orde van
    Oranje-Nassau.
    Uit dit huwelijk:
	 	 Een zoon en twee dochters
      
Xg.  Jan A C LIEUWMA (zn. van IXf), geb. Nuenen 16-5-1947, tr. Annemarie 
    van de BENNEKOM.
    Uit dit huwelijk:
    Twee zoons.

VIIIe. Gerardus (Gerrit) LIEUWMA (zn. van VIIc), geb. Leeuwarden 17-1-1878, overl.
    Geraardsbergen (Belgie) 18-7-1948, tr. Dongen 15-11-1900 Hendrika 
    van DONGEN, geb. 3-11-1879, overl. Tilburg 11-12-1948, dr. Johannes
    van DONGEN en Cornelia van den NIEUWENHUIZEN.
    Uit dit huwelijk:
    1. Cornelis (Nelis) LIEUWMA, geb. Dongen 19-9-1899, volgt IXg.
    2. Cornelia Hendrika (Corrie) LIEUWMA, geb. Nijmegen 26-12-1907, tr. 
      Hubertus van WIJK, geb. Vlijmen 1903.
    3. Johannes Leonardus LIEUWMA, geb. Leeuwarden 1-11-1911, wever, draadmaker,
      twerner wst fabriek, overl. Tilburg 15-7-1969, tr. Tilburg
      8-2-1949 Anna Maria MOUWEN, geb. 23-10-1911 Herne (D).
      Geen kinderen.
    4. Leonardus Joannes LIEUWMA, geb. Tilburg 24-4-1915, volgt IXh.
      
IXg.  Cornelis LIEUWMA (zn. van VIIIe), geb. Dongen 19-9-1899, overl. Tilburg 
    5-12-1973, tr. Tilburg 7-2-1921 Maria van LAERHOVEN, geb. Tilburg 7-11-1897, 
    overl./begr. Tilburg 4/8-8-1984. 
    Drager van de ere-medaille in brons, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau.
    Uit dit huwelijk:
    Zoon en twee dochters
    2. Franciscus Augustinus LIEUWMA, geb. Tilburg 13-12-1925, ovl/begr Tilburg
     20/24-9-2005, tr. Loon op Zand 15-2-1950 Johanna Elisabeth Maria (Anna)
     DEKKERS, geb. Loon op Zand 8-12-1926, ovl/begr. Tilburg 21/25-3-1992, dr.
     Jacobus DEKKERS en Adriana Maria IJpelaar.
     Frans overleed aan kanker.
     Uit dit huwelijk:
     3 dochters, 4 zoons.
     2. Cornelis Jacobus Maria Franciscus (Kees) LIEUWMA, geb. Tilburg 17-8-1950,
       ovl/begr Tilburg 23/27-2-1997, puntlasser, tr. 17-10-1973 te Tilburg.
       Uit dit huwelijk een zoon.
     3. Adriana Jacoba Johanna Maria (Marian) Lieuwma, geb. Tilburg 13-3-1952,
       ovl. Tilburg 11-6-2007, gehuwd. 
       Overleed aan kanker.
    3. Adriana Jacoba Johanna Maria (Marian) LIEUWMA, geb. Tilburg 13-3-1952,
     ovl/crem. Tilburg 11/15-6-2007, tr. Tilburg 18-6-1971. 
      
IXh.  Leonardus Joannes LIEUWMA (zn. van VIIIe), geb. Tilburg 24-4-1915, ovl. Tilburg 
    3/6-7-1987 wever wolletfabriek, opzichter, tr.(1) 
    Catharina van der WIEL, geb. Tilburg 8-3-1957.
    Uit dit huwelijk:
    1. Zoon
    2. Dochter
    3. Cornelis Leonardus Hubertus (Cor) LIEUWMA, geb. Tilburg 26-4-1940, wever, 
     tr. Genk (BelgiŽ) maart 1965 Betsy Bosmans, geb. Genk (BelgiŽ) 28-2-1932.
     Uit dit huwelijk:
     1. Danielle BOSMANS, geb. Genk (BelgiŽ) 6-5-1964.
     2. Albert LIEUWMA, geb. Genk (BelgiŽ) 10-4-1965.
     Huwelijk door scheiding ontbonden. 

     Cornelis Leonardus Hurbertus LIEUWMA, tr. Tilburg februari 1976 (2) Lutta 
     DEKEERSMAKER, geb. Hasselt (BelgiŽ) 1-9-1939.
     Huwelijk door scheiding ontbonden.  
    
    Leonardus LIEUWMA, tr.(2) Naatje Maaria (Renie) HOGENDOORN, geb. Waddinxveen
    13-11-1926.
    Uit dit huwelijk:
    1. Adrianus Leonardus Hendricus (Adrie)LIEUWMA, geb. Tilburg 14-9-1948, getr. Ada
     van BEEK, geb. Texel 13-11-1956.
     Uit dit huwelijk:
     1. Richard LIEUWMA, geb. Den Helder 17-11-1979.
     2. Anita LIEUWMA, geb. Den Helder 4-9-1982
    2. dochter.
      
Xh.  Henricus Leonardus Johannes LIEUWMA (zn. van IXh), geb. Tilburg 25-1-1936, 
    tr.(1) Janie van ECK, geb. Zoetermeer 10-6-1936.
    Uit dit huwelijk:
     1. Zoon
     2. Jan LIEUWMA, volgt Xl.
     3. Dochter
		 
    Henricus Leonardus Johannes LIEUWMA, tr.(2) Maureen TUIT, geb. 
    Soerabaja (INDO) 8-4-1954.
    Uit dit huwelijk:
     Een dochter en een zoon.
      
Xi.  Cornelis LIEUWMA (zn. van IXh), geb. Tilburg 26-4-1940, tr.(1) Betsy
    BOSMANS, geb. Genk (Belgie) 28-3-1932.
    Uit dit huwelijk:
     Een dochter en een zoon.
    
    Cornelis LIEUWMA, tr.(2) Lutta DEKEERSMAKER, geb. Hasselt 1-9-1939.
    
Xj.  Adrie LIEUWMA (zn. van IXh), geb. Tilburg 14-4-1948, tr. Ada van
    BEEK, geb. Texel 13-11-1956.
    Uit dit huwelijk:
  	  Een zoon en een dochter.
      
VIId. Sybrandus LIEUWMA (zn. van VIc), geb. Leeuwarden 4-10-1852, overl.
    Leeuwarden 6-7-1931, tr. Leeuwarden 17-5-1879 Dieuke MORREMA, geb.
    Dokkum 2-3-1850, overl. na ziekbed 25-12-1915 te Leeuwarden.
    Uit dit huwelijk:
    1. Iebeltje LIEUWMA, geb. Leeuwarden 4-8-1880, overl. Apeldoorn
      10-11-1950, huishoudster, overleed ongehuwd.
    2. Jan LIEUWMA, geb. Leeuwarden 23-7-1882, volgt VIIIf.
    3. Johannes LIEUWMA, geb. Leeuwarde, 8-8-1885, volgt VIIIg.
    4. Klaske LIEUWMA, geb. Leeuwarden ca 1888, overl. Leeuwarden 28-2-1890.
      
VIIIf. Jan LIEUWMA (zn. van VIId), geb. Leeuwarden 23-7-1882, overl. Den
    Haag 18-6-1949, tr. Jenneke HARMSEN, geb. Steenderen 31-3-1883,
    overl. Den Haag 17-5-1953, dr. Hendrik HARMSEN en Johanna KNAAKE.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendrik Jan LIEUWMA, geb. 27-1-1906, volgt IXi.
    2. Dienke Johanna LIEUWMA, geb. 6-8-1907, overl. 27-1-1991, tr. 
      1-7-1931 Den Haag Marinus Johannes SNIEBEL.
      Paar heeft 2 kinderen.
    3. Sybrandus LIEUWMA, geb. Den Haag 13-10-1908, volgt IXj.
    4. Johanna LIEUWMA, geb. 21-2-1910, overl. 29-6-1983, tr. Evert 
      WOLFF.
    5. Johannes LIEUWMA, geb. 25-11-1911, overl. 24-11-1916.
    6. Frits LIEUWMA, geb. 11-12-1914, volgt IXk.
    7. Johannes LIEUWMA, geb. Den Haag 16-7-1920, volgt IXl.
      
IXi.  Hendrik Jan LIEUWMA (zn. van VIIIf), geb. 27-1-1906, overl/begr.
    Den Haag/ Rijswijk 11/14-10-1976, tr. Den Haag 8-9-1937 Dina Catharina MUNNIK.
    Uit dit huwelijk:
     Twee dochters.
      
IXj.  Sybrandus (Bram) LIEUWMA (zn. van VIIIf), geb. Den Haag 13-10-1908, overl. 26-2-1978
    tr. Maria Elizabeth KAARS.
    Uit dit huwelijk:
     Twee dochters.
      
IXk.  Frits LIEUWMA (zn. van VIIIf), geb. 11-12-1914, overl/begr. Steenderen 2/7-11-1984,
    tr. 7-7-1948 Bernarda Johanna ENGBERS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernard (Ben) LIEUWMA, geb. 30-9-1951, kantoorbediende, overl/begr. 18/22-2-1985 
      Steenderen/Dieren, gehuwd 10-4-1981 Rheden Elisabeth Maria Cornelia (Els) Vlug, geb.
      Arnhem 30-1-1958.
      Geen kinderen.
    2. Een dochter.
      
IXl.  Johannes LIEUWMA (zn. van VIIIf), geb. Den Haag 19-7-1920, tr. Den Haag 19-3-1947
    Wilhelmina van HEFFEN, geb. Den Haag 15-4-1921.
    Uit dit huwelijk:
    1. Henk LIEUWMA, geb. Den Haag 8-9-1948, volgt Xk.
    2. Annemarie LIEUWMA, geb. Den Haag 26-5-1952, tr. Karel de GROOT.
      
Xk.  Henk LIEUWMA (zn. van IXl), geb. Den Haag 8-9-1948, tr. Christina 
    NOORDANUS, geb. Rotterdam 5-4-1953.
    Uit dit huwelijk:
     1. Bas LIEUWMA, geb. Rotterdam 12-11-1983.
     2. Anne LIEUWMA, geb. Den Haag 1-7-1988.
      
VIIIg. Johannes LIEUWMA (zn. van VIId), geb. Leeuwarden 8-8-1885, overl.
    Leeuwarden 5-12-1978, tr. Leeuwarden 21-5-1910 Dieuwke TOUSSAINT,
    geb. te Marssum 20-11-1880, overl. 15-12-1954, dr. Jan Joseph Toussaint en 
    Sijtske Tjibbes Bonnema.
    Uit dit huwelijk:
    1. Ida Sytske LIEUWMA, geb. Huizum 6-2-1912, overl. Leeuwarden
      12-7-1939.
    2. Jan Sybrandus LIEUWMA, geb. 10-6-1918, volgt IXm.
      
IXm.  Jan Sybrandus LIEUWMA (zn. van VIIIg), geb. 10-6-1918, overl.
    Leeuwarden 25-7-1980, tr. 14-11-1945 Reni LONT, geb. Roordahuizum 
    15-10-1919, ovl. Leeuwarden 5-4-2006, crem Goutum 8-4-2006.
    Uit dit huwelijk:
    1. Trijntje Dieuwke LIEUWMA, geb. 20-6-1948 Huizum.
    2. Tweeling zoon met:
    3. Rein-Jacob Lieuwma, geb. Leeuwarden 20-1-1950, ovl. Nieuw Vennep 6-12-2010.
     gehuwd.
	  
Xl.  Jan LIEUWMA, geb. Den Helder 2-11-1960, tr. Margreet BAAR, geb. Renkum
    9-1-1965. 
    Uit dit huwelijk:
    1. Silke LIEUWMA, geb. 11-8-1999 (de dag van de zonsverduistering in
     West Europa!)
    2. Bonne Siewert LIEUWMA, geb. 7-8-2001.


Deze genealogie is samengesteld uit eigen onderzoek, alsmede aanvullende 
gegevens verstrekt door o.a. Eddy Smit (Groningen), en Dhr. Lieuwma. 

    LAATSTE WIJZIGING/LATEST UPDATE 29-10-2013.

Uit privacy overwegingen worden thans levende leden van deze genealogie alleen vermeld met toestemming van de betrokkene zelf. Indien u vermelding wenst, maar ook wanneer u dat juist niet (meer) wilt, verzoek ik mij daarvan op de hoogte te stellen.

{short description of image}

{short description of image}