De organisatie van het overblijven

Ouderparticipatie in de overblijfregeling.
Continuerooster, een alternatief van een werkgroepoverblijven te Amersfoort
Overblijfkrant van de Prins Clausschool (informatiefolder)
Het overblijven op de basisschool de Piramide (informatiefolder)
Verslag van een werkgroep overblijven te Alkemade


OUDERPARTICIPATIE in de overblijfregeling

Naast de inzet van  betaalde krachten wordt er een beroep gedaan op de ouders die gebruik maken van de overblijfregeling.

Wat is de bedoeling?

Wat wordt er van u verwacht?

Hieronder volgen de algemene werkzaamheden. De coördinatie deelt u in daar waar nodig.

Voor de onderbouw:

Voor de bovenbouw:

Met een aantal overblijf ouders surveilleert u in een aantal klassen, waar groepjes kinderen overblijven

Voor allen:

 Vervanging

Indien u door omstandigheden niet in staat bent mee te draaien in de overblijfregeling op de dag dat u ingedeeld bent, zorgt u zelf voor vervanging.

Dit kunt u doen door te ruilen met een andere ouder op de lijst die u ter beschikking wordt gesteld. Het is ook mogelijk dat u iemand anders voor u laat invallen. In beide gevallen moet dit doorgegeven worden aan de coördinatie

Als ingeplande ouder blijft u wel verantwoordelijk dat de vervanging goed geregeld is.

Noodgevallen

Het kan natuurlijk zo zijn dat er bij u thuis op het laatste moment iets gebeurt, waardoor u niet in staat bent om u verplichting na te komen. Bij een noodgeval, kunt u dan natuurlijk afbellen. U wordt door ons dan op een andere dag (in overleg) weer ingedeeld.

Sancties

Indien u uw verplichtingen niet na komt zijn wij genoodzaakt bepaalde sancties op te leggen.

 

(overgenomen uit het informatiepakket tussenschoolse opvang  DAKOVDA  te Den Bosch)

 Continurooster: een alternatief?

Bron: Advies van de werkgroep Overblijven op “De Breede Hei “ te Amersfoort –april 2002

Gegeven de problematiek rondom de organisatie en menskracht in het overblijven blijkt in iedere discussie opnieuw de verleiding groot het overblijven in de huidige vorm geheel af te schaffen en over te gaan  tot een zgn. continurooster. Omdat de invoering van een continurooster dit advies bijzonder zou  vereenvoudigen leek het de Werkgroep zinvol om na te gaan wat een continurooster precies is en of het een oplossing is voor de problematiek op "De Breede Hei". Onderstaande informatie berust op de studie F. Smit/J. Claessen, Totstandkoming en werking van continuroosters in het basisonderwijs, Ubbergen 1997, waarin 257 scholen met een continurooster werden vergeleken, aangevuld door gesprekken met de directeur van de Breede Hei, die op zijn vorige school ervaring heeft opgedaan met het continurooster (variant 1 hieronder), en met (overblijf)krachten van "De Meander",een basisschool die naast de Breede Hei staat en waar een variant van het continurooster functioneert.

In Nederland bestaan meerdere varianten van het 'continurooster':

1.    De eerste variant is die waarbij 100% van de kinderen verplicht overblijft onder leiding van de leerkrachten. Meestal is de pauze verkort tot een half uur. De organisatie van het overblijven ligt niet bij de ouders, c.q. de Ouderraad. De school krijgt ontheffing van de volgens CAO en ARBO verplichte minimum pauze van een half uur voor de leerkrachten, mits deze in tijd hiervoor worden gecompenseerd.

Deze situatie wordt vooral aangetroffen bij protestants‑christelijke en islamitische scholen met een regionale functie: zowel leerlingen als ouders wonen te ver van school om het overblijven anders te organiseren. Verder kiezen bijzondere scholen (Montessori, Jenaplan, Dalton) vaak voor deze variant om ideologische redenen: het gezamenlijk eten is integraal onderdeel van de les en wordt daarom ook door de leerkracht begeleid.

Geen van deze overwegingen gaat op voor de "De Breede Hei".

 

2.    Een tweede variant is een continurooster waarbij 100% van de kinderen verplicht overblijft, maar ouders (verplicht of vrijwillig) als overblijfkrachten fungeren. Hierdoor komen de leerkrachten toe aan hun minimum pauze van een half uur die door de CAO en de ARBO wordt voorgeschreven. Dit is de situatie op "De Meander", waar vrijwillige overblijfkrachten eerst de groepen op de begane grond en dan de groepen op de eerste verdieping een half uur opvangen tijdens het eten. Eventueel buiten spelen of andere ontspanning valt binnen het lesrooster en wordt dan ook door de leerkrachten geregeld. Uit gesprekken met ouders van "De Meander" die betrokken zijn bij het overblijven blijkt dat ook daar het aantal beschikbare overblijfkrachten een probleem vormt.

 

3.    Een derde variant is een continurooster waarbij minimaal 75% van de kinderen overblijft, en ouders als overblijfkrachten fungeren om de leerkrachten hun pauze te geven. Deze optie wordt veel gekozen op scholen waar feitelijk al 75% of meer van de kinderen overblijft hoewel daartoe geen verplichting bestaat. Deze situatie is dan de reden om tot een continurooster over te gaan met een korte pauze. De overgang naar een kortere pauze alleen al vergroot het aantal overblijvende kinderen omdat thuis eten voor minder kinderen haalbaar wordt.

Deze stap wordt regelmatig genomen bij openbare scholen en in mindere mate bij katholieke scholen. Op "De Breede Hei" wordt het percentage van 75% bij lange na niet gehaald ).

 

Verder dient men voor ogen te houden dat de overgang van een normaal rooster naar een continurooster, zoals op de "De Breede Hei" het geval zou zijn, extra problemen oplevert ten opzichte van het starten van een school met een continurooster. Ouders, leerlingen en leerkrachten weten in dit laatste geval immers van begin af aan waar ze voor kiezen.

 

In het geval van de "De Breede Hei" dient te worden gerekend met het feit dat invoering van het continurooster (variant 1 en 2) betekent dat ouders hun keuzevrijheid verliezen om hun kind thuis of elders de middagpauze te laten doorbrengen. Verder zijn er ouders die bewust niet voor "De Meander" maar voor "De Breede Hei" hebben gekozen om geen continurooster te hebben. Tenslotte betekent de invoering van een kortere pauze ook dat de school eerder zal zijn afgelopen, wat voor werkende ouders een probleem kan zijn.

 

De leerlingen, zowel onderbouw als bovenbouw, zullen moeten wennen aan een veel kortere pauze. De directeur kan op grond van eigen ervaring stellen dat een korte pauze de concentratie in de middaguren niet ten goede komt, en dat het vaak moeilijkheden oplevert voor de jongere kinderen. Bovendien wordt het overblijven even massaal als de lessen wat de ontspanning evenmin bevordert.

 

Tenslotte staat het bij voorbaat vast dat lang niet alle leerkrachten van "De Breede Hei" het continurooster steunen. Zij kunnen daartoe niet worden verplicht zodat invoering alleen kan op vrijwillige basis. De ARBO dienst zal bovendien niet accepteren dat de pauze voor de leerkrachten wordt bekort of komt te vervallen tenzij zij worden gecompenseerd in tijd. Bij de invoering van het continurooster met een half uur pauze zonder taak voor de leerkrachten (variant 2) betekent dit al een bekorting van de pauze met 15 minuten voor de bovenbouw, ofwel 4 x 15 minuten per week x 40 weken = 40 uur per jaar per leerkracht compensatie, voor de onderbouw het dubbele. Bij volledig inschakelen van de leerkrachten (variant 1) gaat het zelfs om 4 x 45 resp. 60 minuten x 40 weken = 120 resp. 160 uur per jaar per leerkracht compensatie. De directeur voorziet dan ook dat andere buitenschoolse activiteiten van de leerkrachten (feesten e.d.) zouden moeten vervallen als het continurooster zou worden ingevoerd.

 

Deze gevolgen kunnen uiteraard worden vermeden als er toch ouders als overblijfkrachten blijven functioneren voor tenminste het half uur pauze van de leerkrachten (variant 2 en 3). In dat geval heeft het invoeren van een continurooster op "De Breede Hei" geen voordelen meer. De overblijfregeling door ouders moet dan van kracht blijven. Het aantal op te vangen kinderen neemt alleen maar toe tot 100%, zodat er ruwweg tweemaal zoveel overblijfkrachten nodig zullen zijn terwijl er nu al een groot tekort is. De massaliteit in de klassen, in het schoolgebouw en op het schoolplein zullen het overblijven een stuk minder plezierig maken voor de kinderen dan het nu is. De nadelen van de korte pauze zullen zich ook doen gelden, evenals de problemen die een kortere schooldag met zich meebrengt voor werkende ouders.

 

Onze conclusie is dat het in de situatie van "De Breede Hei" niet zinvol is een continurooster in te voeren om de huidige problemen op te lossen. Daarmee ligt de vraag weer open hoe de continuïteit en de kwaliteit van het overblijven op "De Breede Hei" kunnen worden gewaarborgd in de toekomst.

 


OVERBLIJFKRANT VAN DE PRINS CLAUSSCHOOL

De overblijf

Aanmelding.

Als u uw kind wilt laten overblijven, kunt u dit aangeven middels het bijgevoegde aanmeldingsformulier. Dit formulier is zowel voor vaste als voor incidentele overblijvers. Ieder schooljaar krijgt u weer een nieuw aanmeldingsformulier. Dit ingevulde formulier kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind.

De kosten voor het overblijven zijn €1.05 (f 2.50) per keer. Hier wordt speelgoed, knutselmateriaal, en buitenspeelgoed voor gekocht, en tevens worden daar de overblijfmoeders van betaald.

Omdat wij het niet prettig vinden per keer geld te moeten vragen, werken wij met strippenkaarten. Deze zijn te koop, de eerste maandag van de maand van 8.35 uur tot 8.50 uur, en de daaropvolgende vrijdag van 15.30 uur tot 15.50 uur. De exacte data staan in de schoolkalender. We hebben strippenkaarten van 10 strippen a € 11.50 (f 25.00)

U mag meerdere kaarten in een keer te kopen. De strippenkaarten blijven op school. Als een strippenkaart vol is krijgt u hem via uw kind mee naar huis.

Vanaf het schooljaar 2001/2002 bestaat de mogelijkheid om giraal te betalen. De betaling moet voor de eerste van de betreffende periode binnen zijn. Met giraal betalen bent U iets voordeliger uit, € 1.00(f 2.20) per keer. Als U giraal wilt betalen, geeft U dit aan op het aanmeldingsformulier. Een betalingsschema van 2001/ 2002 is als bijlage toegevoegd.

Als uw kind voor vast een of meerdere dagen overblijft, komt zijn/ haar naam vast op een lijst te staan. Wilt u uw kind incidenteel laten overblijven, dan moet u zelf de naam van uw kind bij de betreffende klas invullen. Als uw kind op de lijst staat maar niet komt overblijven moet u hier wel voor betalen. Haalt u kind dus tijdig van de lijst als het niet nodig is. Is Uw kind ziek of kan de betreffende dag niet op de overblijf aanwezig zijn meldt U dit dan tussen 8.00 en 8.30 uur bij de overblijf coördinator, Mevr. H.

Tussen de middag.

De kinderen van groep 1 t/m 4 worden door de overblijf moeders naar de aula gebracht. De kinderen gaan hun handen wassen en zoeken een plekje aan tafel. Er wordt gebeden en aansluitend gegeten. De moeders proberen er op toe te zien dat de kinderen opeten wat ze meekrijgen. Na ongeveer 30 minuten wordt er gedankt. Om 12.00 uur komen de groepen 5 t/m 8 eten. De kleintjes gaan bij goed weer buiten spelen, of blijven binnen en gaan daar spelen en/of knutselen. Bij erg slecht weer draaien we ook wel een video. Heeft u speciale wensen of gebruikt uw kind medicijnen dan kunt u dit op het aan­meldingsformulier vermelden en ook kunt u altijd terecht bij de contactpersoon van de overblijf commissie. Om 5 over 1 worden de kinderen van groep 1 t/m 4 door de overblijf moeders naar hun lokaal gebracht, de 'groten' mogen op eigen gelegenheid naar hun lokalen terug.

Overblijfruimte

We eten op beide locaties in de open ruimte. Er zijn minimaal 3 overblijf krachten, die onderling de taken verdelen. De ruimte op de Oranjeschool is zeer beperkt, wij willen U dan ook vragen Uw kind alleen over te laten blijven als dit echt noodzakelijk is.

Regels moeten er zijn.

Tijdens de overblijf gelden dezelfde gedragsregels als in de klas. Dus niet rennen, schreeuwen, op tafels en/ of stoelen klimmen, vechten, enz. enz. Om de overblijf prettig te laten verlopen is het belangrijk dat ook de kinderen op de hoogte zijn van de regels. Ook wij zullen er regelmatig tijdens de overblijf aan herinneren. Met ouders van kinderen die zich tijdens het overblijven ernstig misdragen wordt contact opgenomen door de betreffende leerkracht en/ of de overblijf coördinator.

Broodtrommeltje.

Wilt u uw kinderen het brood meegeven in een trommeltje, en deze voorzien van naam. Dit geldt tevens voor een pakje of een beker drinken. Het is ook prettig als ieder kind zijn eigen tas bij zich heeft. De mogelijkheid bestaat om tussen de middag gebruik te maken van de schoolmelkregeling. Zie hiervoor het formulier van de melkunie. Snoep keuren wij af, maar er zijn genoeg andere hartige alternatieven die u uw kind mee mag geven, enkele voorbeelden zijn een danoontje, ligakoek, ri jstewafel, enz. De overblijf hulpen proberen erop toe te zien dat de kinderen alles op eten wat ze hebben meegekregen. Wilt U Uw kind dus niet "teveel" meegeven.

Overblijfmoeders.

Vanaf 30 kinderen werken we met 4 overblijf moeders. We zijn altijd op zoek naar nieuwe overblijf hulpen, dit kunnen ook vaders, oma's, opa's, enz. zijn. Wilt u ons helpen als overblijfhulp dan horen wij dit graag van U. U mag uw eigen kinderen meenemen, ook als deze jonger zijn dan 4 jaar. De vergoeding is f. 17.50 per keer. (€ 7.95) Voor informatie: tel…….. (Mevr H.). Een aanmeldingsformulier vindt U in deze overblijf krant.

Tenslotte.

Overblijven is een zaak van en voor ons allemaal. Uw hulp en/of suggesties zijn altijd welkom!!!!!

Bijlagen:

Aanmeldingsformulier overblijf

Locatie Prins Clausschool/ Oranjeschool*

Naam ouder(s)/verzorgers

.................................................................................................................................................

Adres............   …………………………………………..

Naam kind(eren).....................................................................................................................................................................

Groep(en).....   Leerkracht(en) ...................   ,

Telefoon  ……………………….Bij afwezigheid …………………………………………...

Huisarts  ……………………….Telefoon…………………………………………………….

Bijzonderheden ( Ziekte, medicijngebruik, enz.).........................................................................................................

Op welke dagen wilt U Uw kind(eren) laten overblijven

o       Maandag

o       Dinsdag

o       Donderdag

o       Vrijdag

o       Incidenteel

Ondergetekende gaat wel/ niet* giraal betalen.

Het verschuldigde bedrag moet voor de eerste van de betreffende periode op de overblijfrekening zijn bijgeschreven.

Datum:                        Handtekening:

Aanmeldingsformulier overblijfhulp

Naam............................................................................................................................................................................

Adres...................................................................................................................................................................

Postcode..............................................................................................................................................................

Telefoonnummer...........................................................................................................................................................

giro/bankrekeningnummer............................................................................................................................................

e-mail…………………………………………………………………………………………….

Als overblijfhulp rekenen wij op je, je mag maximaal twee keer in de week de overblijf doen (dit i.v.m het bedrag dat je aan vrijwilligerswerk mag ontvangen per jaar).

Bij afwezigheid probeer je zelf iemand anders te regelen, lukt dit niet dan ga je naar Ilse ( 0ranjeschool ) of Eveline ( Prins Clausschool ).

Op welke dagen wil jij de overblijf doen?

o       Maandag

o       Dinsdag

o       Donderdag

o       Vrijdag

o       Invallen bij ziekte/ afwezigheid

Op de dagen dat je zelf overblijf hulp bent, zijn je kinderen 'gratis' op de overblijf.

De overblijfvergoeding is F. 17.50 (€ 7.95) per keer.

Betalingsschema 2001/2002.

De betaling voor de maand september is afzonderlijk gebeurd. Hieronder treft U het schema voor de rest van het schooljaar.

Het is niet meer per maand , maar per kwartaal

Het betalingsverkeer wordt steeds duurder, voor iedere overboeking moet betaald worden, om de overblijf niet duurder te hoeven maken hebben we ervoor gekozen om per kwartaal te laten betalen. Heeft U hier vragen over, neem dan gerust contact met mij op, mevr H. tel:………

Wilt U er voor zorgen dat de betaling voor de eerste van de maand van het betreffende kwartaal is  op onze rekening staat.

Het moet worden overgemaakt op girorekening …………….. t.a.v. overblijf Oranje/Clausschool, te Zoetermeer.

Dit onder vermelding van de naam en groep van Uw  kind(eren)

Oktober t/m december

Aantal dagen per week : 1  kosten  fl 24,20

                                        2    ,,         fl 48,40

                                        3    ,,         fl 72,60

                                        4    .,,        fl 96,80

Januari t/m maart

Aantal dagen per week: 1  kosten  € 11,00

                                       2      ,,         € 22,00

                                       3     ,,        € 33,00

                                       4     ,,        € 44,00

April t/m juli

Aantal dagen per week:  1 kosten  € 14,00

                                        2       ,,    € 28,00

                                        3       ,,    € 42,00

                                        4      ,,     € 56,00

 


HET OVERBLIJVEN OP DE PIRAMIDE

Informatiefolder voor ouders
(R.K. basisschool te Rijswijk)

Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind tussen de middag te laten overblijven. Dit is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tegen betaling van een bepaalde vergoeding. Dit kan echter alleen, als het ook noodzakelijk is en daarmee bedoelen we, dat er tussen de middag niemand thuis is om het kind op te vangen. Dit klinkt misschien streng, maar onze ruimte om de kinderen op te vangen is beperkt en het aantal kinderen dat overblijft wordt steeds groter. Om die reden willen wij dus liever geen "pret-overblijvers" ontvangen.

Als uw kind tussen de middag overblijft op school kost dit fl 3,50 per keer. U hoeft uw kind geen geld mee te geven. Wij houden op school bij hoe vaak uw kind bij de overblijf is geweest en u krijgt over deze periode een rekening. De bedoeling is dat u dit geld overmaakt op het gironummer dat vermeld staat bij de rekening.

U dient uw kind zelf eten en drinken mee te geven. (Eten liefst in een broodtrommeltje en geen blikjes drinken).

Hoe gaat het overblijven in z'n werk?

Alle kinderen blijven om 12.15 uur in de klas. Er komt een overblijfouder in de klas die met de kinderen gaat eten.

Alle kinderen eten van een servet die ze op tafel neerleggen.

De kinderen beginnen pas met het nuttigen van de lunch, als de overblijfouder hiervoor het sein heeft gegeven.

Het is de bedoeling dat iedereen eerst zijn/haar boterhammen en drank nuttigt en daarna pas eventueel fruit of een snoepje eet.

Degene die klaar is ruimt zijn/haar spulletjes op. Lege pakjes en plastic zakjes worden in de prullenbak gedeponeerd.

Het eten neemt zo'n 20 minuten in beslag. In principe wachten alle kinderen op elkaar totdat iedereen klaar is met eten.

Vanaf 12.35 uur kunnen de kinderen kiezen: zij mogen naar buiten om te gaan spelen of zij mogen naar de aula.

Iedereen neemt z'n jas mee naar de aula of naar buiten.

Buiten kunnen de kinderen, onder toezicht van een aantal ouders, op het schoolplein spelen met de diverse buitenspeelmaterialen.

Binnen in de aula zijn er diverse "hoeken" ingericht waar de kinderen zich onder begeleiding van een ouder kunnen vermaken (bv. een knutselhoek, spelletjeshoek, stripboekenhoek etc).

Om 13.10 uur gaan alle kinderen met hun jas aan naar buiten.Vanaf dat moment loopt er een leerkracht op het schoolplein die toezicht houdt.

Om 13.15 uur worden de buitenspeelattributen opgeruimd en opent de leerkracht het hek. Er wordt dan ook niet meer gevoetbald op het schoolplein.

Om 13.20 uur gaan de deuren open en kunnen de kinderen naar de klas toe gaan.

Verdeling van overblijfouders over de groepen:

In iedere groep komt iedere dag een overblijfouder. Bij deze folder vindt u een schema van de verdeling van overblijfouders voor de komende periode. Indien er een wijziging plaatsvindt, zult u een nieuw overblijfschema van ons ontvangen.

Regels tijdens de overblijf:

Tijdens de overblijf gelden dezelfde regels zoals wij die ook de hele dag op school hanteren. Deze schoolregels hangen op diverse plekken in de school en in de klas en staan ook in de schoolgids.

De kinderen dienen zorgvuldig om te gaan met het materiaal dat zij bij de overblijf gebruiken.

Bij de keuze van de diverse hoeken in de aula, gaan we ervan uit dat de kinderen zich zoveel mogelijk beperken tot deze hoek. Dus geen heen en weer geloop van de ene hoek naar de andere hoek.

Wij verwachten van alle kinderen dat zij zich netjes gedragen en luisteren naar de overblijfouders.

Mocht een kind zich regelmatig niet aan de regels houden, ondanks herhaalde waarschuwingen, dan is het kennelijk niet in staat om over te blijven en zal de directie van de school contact opnemen met de ouder(s) en/of verzorger(s). Als blijkt dat een kind zich hierna nog niet aan de regels houdt, zal het verwijderd worden van de overblijf.

Contactpersoon

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u zich wenden tot de directie van de school, dhr. Warnar en mevr. Pleij. Zij draagt de verantwoording voor de organisatie van het overblijven bij ons op school.

Wij hopen van harte dat dit alles duidelijk is voor u en de kinderen. Wij willen als school graag de overblijf goed organiseren en dit vraagt de medewerking van iedereen die hierbij betrokken is. Alleen met uw medewerking lukt het om met elkaar een overblijfregeling te kunnen bieden die naar ieders wens is.

 


VERSLAG VAN DE WERKGROEP OVERBLIJVEN

(basisschool Elckerlyc te Alkemade)

Naar aanleiding van vragen en onduidelijkheden omtrent de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken tijdens het overblijven is door de Medezeggenschapsraad een werkgroep ingesteld om antwoord te krijgen op dit vraagstuk.
Tevens kreeg de werkgroep de opdracht advies uit te brengen over financiële regelingen en verzekeringen bij het overblijven.
De werkgroep bestond uit:

Dit verslag bevat de volgende notities:

 1. Notitie voor de commissie overblijven, waarin is vastgelegd op welke manier de verantwoordelijkheid tijdens het overblijven is geregeld. Deze werkwijze heeft de goedkeuring van de belastingdienst Leiden gekregen.
 2. Het Reglement overblijven.

NOTITIE VOOR DE CIE. OVERBLIJVEN.

Art. 28 van de wet op het basisonderwijs geeft aan:
`Het bevoegd gezag stelt leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers. Het bevoegd gezag kan de overblijfmogelijkheid zelf organiseren. Indien leerlingen van de mogelijkheid bedoeld in de eerste volzin gebruik maken, draagt het bevoegd gezag zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.'

Op de Elckerlyc wordt de overblijfmogelijkheid georganiseerd door een "overblijfwerkgroep" In feite is dit een orgaan, ingesteld door de ouders die gebruik maken van het overblijven. Vanuit de school zijn ook enkele mensen als adviseur en spreekbuis van de school betrokken.

Er is een studie verricht door een werkgroep van de MR naar onderstaande vraagstukken:

Er is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

Het bleek de werkgroep dat vele richtlijnen multi-interpretabel zijn en dat er binnen een orgaan verschillende adviezen gegeven worden. Al met al blijkt het overblijven binnen het Nederlandse basisonderwijs niet eenduidig georganiseerd te (kunnen) worden.
Voor onze school stellen wij voor:
De ouders organiseren het overblijven en maken daarbij gebruik van de ruimtes in de school. De ouders richten de overblijfcie. op met als opdracht het overblijven op de Elckerlyc te organiseren.Vanuit de school zijn enkele adviseurs aan de overblijfcie. toegevoegd.
De ouders die hun kind laten overblijven dragen daarbij de verantwoordelijkheid over aan de overblijfkrachten.
Er is in feite dezelfde situatie als het overdragen van een kind aan een oppas. Ook hier wordt de verantwoordelijkheid overgedragen.
De ene groep ouders betaalt de andere groep (overblijf) ouders voor de opvang van het kind.
De overblijfcie is als het ware een doorgeefluik van de geldstroom. Financieel staat de school er volledig buiten. Wel wordt een klein bedrag aan de school betaald voor de extra kosten die gemaakt worden door het overblijven.
De overblijfcie. heeft dus geen enkele gezagsverhouding met de overblijfkrachten. Wel stuurt zij erop aan dat er onderlinge `werkafspraken' worden gemaakt, teneinde eenduidigheid in de opvang te bewerkstelligen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
De belastingdienst Leiden hanteert het uitgangspunt dat oppasouders geen dienstverband hebben, vanwege de vrijblijvendheid van het werk en het ontbreken van een gezagsverhouding. Bovendien wordt uitgegaan van een maatschappelijke onaanvaardbaarheid' van het aanpakken van deze werkzaamheden. Wanneer het overblijven en het oppassen op kinderen binnen de loonbelasting zou gaan vallen zou er al gauw op geen enkele school nog een overblijfmogelijkheid bestaan. Over deze kwestie bestaat ook jurisprudentie.
Oppasouders/overblijfkrachten zijn zelf wel verantwoordelijk voor het opgeven van hun inkomen aan de inkomstenbelasting. De school en de overblijfcie staan hier buiten.
Voor de overblijfkrachten dienen wel enkele verzekeringen afgesloten te worden, te weten:

De werkgroep.
REGLEMENT OVERBLIJVEN

 1. Het overblijven wordt georganiseerd door de overblijfwerkgroep, die bestaat uit 4 leden te weten: 2 teamleden en 2 ouderleden. Een ouderlid regelt de financiën. De overblijfwerkgroep voorzien in z'n eigen opvolging.
 2. De overblijfwerkgroep vergadert minimaal 4 maal per jaar, waarvan minstens 3 maal met de overblijfkrachten.
 3. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze gaan naar de overblijfwerkgroep, de overblijfkrachten en een in het archief van de school.
 4. Eenmaal per jaar brengt de overblijfwerkgroep een jaarverslag uit en een financieel verslag. De penningmeester geeft ieder jaar in oktober alle stukken ter inzage aan de overblijfwerkgroep.
 5. De overblijfwerkgroep geeft regelmatig informatie naar de ouders via de nieuwsbrief en jaarlijks via de kalender.
 6. De overblijfkrachten werken van 11.45 - 13.15 u.
 7. De uitbetaling aan de overblijfkrachten vindt aan het begin van iedere maand plaats. De overblijfwerkgroep bepaalt de hoogte van de vergoeding aan de overblijfkrachten en de administratieve kracht.
 8. De overbIijfwerkgroep bepaalt de hoogte van de financiële bijdrage van de kinderen. De vaste overblijvers ontvangen aan het begin van de nieuwe maand een acceptgiro voor de afgelopen maand. Incidentele overblijvers nemen een envelop mee naar school met daarin het geld en hun naam, groepsnummer en datum van overblijven erop. Deze enveloppen worden door een speciale ophaaldienst o.l.v. een van de teamleden van de overblijfcommissie voor de pauze opgehaald. Dit gebeurt daags vooraf (m.u.v. de woensdag). Wanneer vaste overblijvers op een andere dag dan de vaste dag overblijven, hoeven zij slechts een briefje met naam, groepsnummer en datum van overblijven mee te nemen. Wanneer een vaste overblijver niet overblijft, moet hij/zij ook een briefje meenemen. Bij in gebreke blijven volgt gewoon betaling. Ook bij terugtrekking voor overblijven op de dag zelf blijft de betaling doorgaan. Officieel als zieke gemelde kinderen behoeven niet te betalen.
 9. Een overblijfkracht teken bij benoeming een overeenkomst tussen de overblijfkracht en de overblijfwerkgroep.
 10. Bij opzegging van de overeenkomst wordt door beide partijen een fatsoensnorm gehanteerd van een maand opzegtermijn.
 11. Het aanmelden van vaste overblijvers gebeurt door middel van een inschrijfformulier, dit is verkrijgbaar bij de overblijfkrachten.
 12. Van de bijdrage aan het overblijven gaat per kind per keer een kleine vergoeding naar school voor het gebruik van ruimte en materialen.
 13. Het overblijven vindt plaats in de daartoe aangewezen ruimten van de school.
 14. Bij geschillen over het overblijven beslist uiteindelijk de overblijfwerkgroep.
 15. Taken van de overblijfkrachten:
 16. Bij afwezigheid van een van de vaste krachten komt er een invalkracht. In principe wordt er niet geruild. Minder dan 36 kinderen: 2 overblijfkrachten.
  Meer dan 35 kinderen: 3 overblijfkrachten.
  Meer dan 50 kinderen: 4 overblijfkrachten.
  Meer dan 65 kinderen: 5 overblijfkrachten.
 17. Aan de hand van de opgestelde regels, die zowel bij de overblijfwerkgroep als de overblijfkrachten bekend zijn (zie bijlage), wordt er gehandeld.
 18. Bij ziekte van een overblijfkracht zorgt deze zelf voor een vervanger volgens het rooster. Anders wordt contact opgenomen met een overblijfwerkgroeplid.
 19. Bij ongeregeldheden of conflicten treedt de overblijfkracht in contact met de daartoe aangewezen overblijfwerkgroepleden (indien nodig wordt contact opgenomen met de ouders van het betreffende kind).
 20. Procedure bij herhaalde ongeregeldheden: Nadat het kind meerdere keren mondeling is gecorrigeerd (zonder resultaat), kan er een schriftelijke waarschuwing aan de ouders gestuurd worden. Een exemplaar dient ondertekend retour te gaan naar de overblijfwerkgroep. Mocht uit niet de gewenste resultaten opleveren, dan zal er teen schorsing voor bepaalde tijd gaan plaatsvinden middels een document, welke "tweevoud" ondertekend, retour overblijfwerkgroep dient te gaan.
 21. Er is een ongevallen- en WA verzekering voor elk van de overblijfkrachten afgesloten.
 22. De school kan niet beschikken over het saldo van de overblijfwerkgroep. Besteding van de gelden gebeurt in overleg met de overblijfwerkgroep.
 23. Uitgaven door de overblijfkrachten worden altijd in overleg met de overblijfwerkgroep gedaan.
 24. Ieder jaar in oktober vindt kascontrole plaats door 2 leden van de overblijfwerkgroep en een ouder van de kascommissie van de ouderraad.BIJLAGE 1

AFSPRAKEN TIJDENS HET OVERBLIJVEN 1. Tijdens namen lezen even stil zijn (mogen wel eten).
 2. Er mag pas worden gegeten, wanneer een van de overblijfkrachten. dit heeft gezegd.
 3. Tijdens het: eten moeten de kinderen blijven zitten.
 4. Niet rennen of lopen over het toneel. Rustig een boekje lezen is wel toegestaan.
 5. Tikkertje en verstoppertje zijn spelletjes voor buiten, dus niet binnen.
 6. Buiten spelen op het kleuterplein mogen alleen de kinderen uit de kleutergroepen en groep 3. De kinderen van groep 3 mogen zelf kiezen of ze op het kleuterplein of op het grote plein willen spelen. Heen en weer lopen mal; niet. Ze moeten dus blijven op het plein waar ze voor gekozen hebben.
 7. Wanneer de kinderen kiezen voor buiten spelen, dan moeten ze ook buiten blijven (niet bij regen natuurlijk).
 8. Kinderen die afgewassen hebben mogen een sticker uitzoeken. Kinderen die voor straf moeten afwassen krijgen geen sticker.
 9. Altijd eerst vragen of iemand vrijwillig wil afwassen. Is dat niet het geval dan iemand aanwijzen. Afdrogen doen de overblijfkrachten zelf.
 10. Geen balspelen buiten (behalve met de ballen van schuimplastic en basketballen).
 11. Brood wat niet opgegeten wordt weer meenemen naar huis.
 12. Kinderen uit de kleutergroepen een groep 3 mogen ook in de blokkenhoek spelen (max. 6 kinderen).
 13. Tijdens het overblijven alleen de toiletten in de gemeenschapsruimte gebruiken.
 14. Na het eten blijven de kinderen in de gemeenschapsruimte of gaan ze naar buiten.
 15. Niet spelen in de gang of in de klassen. Behalve: de kinderen die in de blokkenhoek mogen spelen.
 16. Geen snoep tijdens het overblijven.
 17. Tijdens het eten niet naar het toilet.
Januari 2001

 


Informatie:
Ed van Veen
e.c.vanveen@chello.nl
Sloepstraat 20
1503 KJ Zaandam
Tel.: 075-6171199 (bij voorkeur tussen 18.00-19.00)
Voor verdere informatie stuur een e-mail !!