Home
Bestuursgeschiedenis
Bevolkingsgroei
Grondgebied
Rechtsprekers & Schuinsmarcheerders
Overige publicaties
Boekhorst
Panorama
Contact
Terug
         
Vermelding van Noordwijk in een afschrift van het Cartularium van Radbod (8e-10e eeuw) uit het eind van de 11e eeuw
(British Museum, London)."Een der edelste, grootste en fraeist beboude dorpen van Hollant, (tusschen Katwyk op Rhyn en Noortwykerhout in Rhynlant gelegen) is thans het voorwerp onzer onderzoekinge en beschryvinge geworden, volgens de plaetzinge, by den tekenaer en etzer des nevensgevoegde printtafereels gemaekt.  't Is Noortwyk, ten noorden en westen met de Noortzee, ten zuidwesten, zuiden en zuidoosten met Katwyk, ten oosten met Rhynsburg en Voorhout, en ten noortwesten met Noortwykerhout bepaelt ook wel Noortwyk binnen genoemt wordende ter onderscheidinge van het dorp Noortwyk op Zee, waer van we by het hier naest aen volgend afbeeldsel een beknopte beschrijvinge op zullen geeven.


Langs den Gowegh uit Noortwykerhout zuidwestwaert voortgegaen tusschen klaverrijke beemden, bevochtight door ontallyke aflekende beekjes van helder duinwater, stappen we over den Oostender brugge binnen het dorp zelve. In de oudste Rymkronyken en Vaderlandsche tytboeken worthet genoemt Noerdike, Noertich, Nurtika, Norttika, Nortteke, Nordwige, en komt het by latere Schryveren voor onder den name Noirtich of Noortich."


Zo begint het hoofdstuk over Noordwijk in het uit het jaar 1727 stammende Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden, GeŲpent, Opgeheldert en Wydlopig Beschreven door Mattaeus BrouŽrius van Nidek, En in 300 verscheide printtafereelen vertoont van Abraham Rademaker, die van de straat in Boerenburg.

Je zou er als Noortukker verlegen van worden, want verderop staat er ook nog:  

"Wat het dorp zelver belangt, het is een der grootste van geheel Hollant, 't heeft verscheide fraie straten met steenen geplaveit, en is met alzulke treffelyke huizen betimmert, als 'er in eenige Hollandsche Steden gevonden worden, lokkende de frissche lucht, het helder en zoete water, ende treffelyke landsdouwe veele burgers uit de steden derwaerts, groeiende alhier niet alleenigh allerhande Medicinale Kruiden, maer ook het smakelykste ooft, dat ergens in Nederlant gevonden en wekelyx, voornamentlyk te Amsterdam, te koop gebragt wort."  

Maar ook: "Thans draegt dit alleredelste Dorp den naam van Noortwyk by alle beschaefde Nederlanders, en Noortich by de meeste dorpelingen...."
Da's even slikken, er was een verschil tussen (de meeste) Noordwijkse dorpelingen en beschaafde Nederlanders!

Om de ZeeŽrs niet teleur te stellen volgt hier ook de beschrijving van Noordwijk op Zee ("een tamelyk Dorp, maar niet te vergelyken by Noortwyk binnen"):
"Dit dorp werdt somtydts mede Noortwyk buyten genaamt; omdat het buyten aan Zee legt, tot onderscheydt van Noortwyk binnen, 't welke de Hooftplaats der Heerlykheid Noortwyk is, waar onder Noortwyk op Zee meede is behoorende; en dewyle van Noortwyk in 't algemeen in de voorgaande verhandelingen in 't breede gesprooken is, sullen wy hier soo veel te korter syn.
Noortwyk op Zee werd ten Noordt-Westen bespoelt van de Noordzee, hebbende, langs strant gaande, Santvoort ten Noort-Oosten, en Katwyk op Zee ten Zuydt-Westen; en door de Duynen wandelende (die tusschen hier en Katwyk op Zee het smalste langs dese geheele Kust loopen:)  Noortwyk binnen ten Zuyd-Oosten."
Daarmee is het wel duidelijk waar dit onderdeel over gaat, en de deelonderwerpen zullen ook wel voor zichzelf spreken. Dus volg de links.....  Hieronder nog een kleine impressie hoe dat edele en fraaie dorp er in tegenwoordige tijd uitziet. 


Laatste update (deze pagina):  30-09-2016