Beschrijving: Overlijdensbericht

 

 

 

J.M.J.F.X

_______

 

Ter Godvruchtige gedachtenis

Van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid

Monseigneur

Ferdinandus Hubertus Hamer

Bisschop van Trémité

Apostolisch Vicaris van Z.W. Mongolië

 

-

Geboren te Nijmegen den 21 Augustus 1940.

-

Priester gewijd te Utrecht 10 Augustus 1864.

-

Deed zijne Professie in de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria den 15 Augustus 1865.

-

Vertrok als Missionaris naar Mongolië den 19 September 1865.

-

Benoemd Bisschop van Trémité en Apostolisch Vicaris van Kan-sou bij brève van Z.H. Leo XIII Juli 1878.

-

Geconsacreerd te Si-wan-Tse den 27 October 1878.

-

Overgeplaatst naar het Vicariaat van Z.W. Mongolië 1889.

-

Bezocht zijne geboortestad tot herstel zijner gezondheid 1890.

-

Het bericht ontvangen van zijn gewelddadige dood 16 September 1900.

 

 

Bibliografie

 

Akker, Piet van den, “Over de Grote Muur. 150 jaar Scheut in China. I - Footprints van Scheut in China. II - In de voetsporen van Ferdinand Hamer”. Leiden. Augustus 2014.

Alfen, Herm P.J. van, “Kracht des geloofs: feestuitgave bij de onthulling van het standbeeld voor den bisschop-martelaar Mgr. Ferdinandus Hubertus Hamer.” Amsterdam. 1902.

Annalen der Missionarissen van Sparrendaal (Vught). “De Missie.” 1934.

Beelen, Staf, “Remi Van Merhaeghe, C.I.C.M. Zendeling in de Ordos en martelaar van de Boksersopstand.” Kortrijk. 2001.

Berenbroek, L.W.M. , Brouw, P.M. op den, en Hamers, N.A., “Zoeklicht op Nijmegen.” Genealogische heraldische bundel. Kwartierstaat Mgr. Ferdinand Hubertus Hamer: blz 46-47. Nijmegen. 1980.

Berg, Leo van den, “In het heden ligt het verleden... en in het nu wat komen zal”? Nijmegen. 22 april 2001.

Berg, Leo van den, “Lambert Christiaan van Avezaath. Het verhaal van de man die spoorloos raakte.” Trefpunt. Juli 1992.

Berg, Leo van den, “Op zoek naar sporen van de Scheutisten in China. Enkele historische kanttekeningen.” Verbiest Koerier. Leuven. September 1997.

Berg, Leo van den, “Scheut in China.” C.I.C.M. publicatie. 1998.

Berg, Leo van den, “Travellog of a Journey through former CICM missions (Gansu and Xinjiang. Impressions and reflections (revised edition).” Manuscript. 1996.

Berg, Leo van den, “Missionarissen van Scheut C.I.C.M. Mgr. Ferdinand Hubertus Hamer C.I.C.M.” Getuigen voor Christus, Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw. Hoofdstuk X. Blz 452 – 456. Den Bosch. 2008.

Bisdom ’s Hertogenbosch. “Officieel verslag van den 3den Diocesanen Katholiekendag en van de plechtige onthulling van het standbeeld van Mgr. F. Hamer en gezellen te Nijmegen 28 sept. 1902.”

Boni, Armand, “Mongolië Non-stop! Een prent uit het leven van Monseigneur Bermijn, Apostolisch Vikaris van Ortos – Mongolië (1853 – 1915)” Uitgegeven door P. Vink, Antwerpen. 1949.

Boumans, H.J., “Bisschop Hamer.” Missiën van Scheut. Vught en Utrecht. 1920.

Boumans, H.J., “Monseigneur Hamer en gezellen.” J.A. Loeff e.a. Het katholiek Nederland 1813 – 1913. Nijmegen. 1913.

Brom, Eduard, “Bij het standbeeld van Mgr. Hamer.” De Gelderlander. 6 april 1903.

Brom, Eduard, “Op den marteldood van Mgr. F. H. Hamer.” “Gedenkteeken voor Mgr. Hamer.” Katholieke Illustratie No 36. 36ste jaargang. 1902/1903. Pagina 281 ev.

Catharijneconvent, Rijksmuseum, “De heiden moest eraan geloven. Geschiedenis van zending, missie en ontwikkelingssamenwerking.” Stichting het Catharijneconvent, Utrecht. 1983.

Creyghton, Josef, “Monseigneur Hamer. Een der grootste Nijmegenaars.” De Gelderlander. 28 augustus 1930.

Croux, J., “Boksersopstand in China. Bij een vijftigste verjaardag. Mgr. Hamer en gezellen vielen als martelaren.” Nieuwe Gids. November 1950.

Derix, Jan, “Brengers van de boodschap. Geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II. ” Nijmegen. 2009.

Dijck, C. van, “Uw onderneming is moeilijk. Bij het eeuwfeest van Bisschop Hamer’s geboortedag.” 1940.

Dongen, Frans van, “Tussen neutraliteit en imperialisme. De Nederlands – Chinese betrekkingen van 1863 tot 1901.” Proefschrift. Groningen. 1966.

Drüding, Johannes, “Mgr. Ferd. Hub. Hamer (1840-1900). Bisschop van Trémité i.p.i., Apostolisch Vicaris van Zuid-West Mongolië. Een bijdrage tot de geschiedenis der Missiën in China en Mongolië.” Manuscript. Sittard. 1901.

Duinkerken, Anton van, “De Bokseropstand.” De Tijd. 13 augustus 1939.

Duinkerken, Anton van, “Gij gaat, ik blijf.” De Tijd. 20 augustus 1939.

Duinkerken, Anton van, “Houd moed.” De Tijd. 6 augustus 1939.

Duinkerken, Anton van, “Mgr. Hamer.” De Tijd. 30 juli 1939.

Duinkerken, Anton van, “Nederlandse vromen van den nieuwen tijd.” Hilversum. 1941.

Edwards, E.H., “Fire and sword in Shansi; the story of the martyrdom of foreigners and Chinese Christians.” Fleming H. Revell Company. New York. 1903. Digitized by the Internet Archive in 2008 with funding from Microsoft Corporation. Met een korte verwijzing naar de marteldood van Ferdinand Hamer. Blz. 106, 107.

Eerenbeemt, André van den, “De missie-actie in Nederland (± 1600 – 1940).” Proefschrift. Uitgeverij Berkhout. Nijmegen. 1945.

Eerenbeemt, André van den, “Scheut in Nederland, Bisschop Hamer.” Nijmegen. 1946.

Ferdinand Verbiest Stichting, “Scheut en China 150 jaar. 30 Jaar Verbiest Stichting.” Leuven 2012.

Geïllustreerd Zondagsblad voor Katholieken, “Vier martelaars voor het H. Geloof.” Amsterdam. 30 september 1900.

Goossens, Alwin, “Brieven uit Mongolië 1900 – 1921.” Bewerkt door Wilbert Voets. Amsterdam. 1993.

Greeve, Henri de, “Ontkisting van het monument van Mgr. Hamer.” Lichtflitsen. Bussum. 6 augustus 1949.

Grol, R.J. “Bisschop Hamer. Een moedig Bisschop van de missionarissen van Scheut. ”

Hamer, Carolien, “Mgr. Hamer (1840 – 1900).” Scriptie.

Hamer, Ferdinand, “Brief van den eerw. heer F.H. Hamer, missionaris in Mongolië.” De Godsdienstvriend. Vijftigste jaargang. Deel C. Arnhem. 1868.

Hamer, Ferdinand, “Nothlage der Mission.” Die Katholische Missionen. Bonn. 1893.

Hamer, Ferdinand, “Notice sur l'origine, l'érection, et les progrès spirituels et temporels du Vicariat Apostolique du Kansou, Koukounoor et Tartarie occidentale à continuer pour les archives du Vicariat (1879-1889).” Manuscript.

Hamer, Frans, “In China. Op zoek naar Ferdinand Hamer.” Verbiest koerier. Leuven. Maart 2008.

Hamer, Frans, “Voorbij de Grote Muur. Chinareis bij de viering van 150 jaar Scheut.” Scheut Hier en Elders. Driemaandelijks contactblad voor familieleden, vrienden en weldoeners van de missionarissen van Scheut – Sparrendaal. Teteringen. December 2012.

Hamer, Gerrit J.H., “Bijdragen tot de geschiedenis van de naam Hamer.” Apeldoorn. Dee1 1, 2, 2A.

Hamers, N.A., “Een stukje historie van een Nijmeegs geslacht.” Van Aernsbergen. Numaga V. 1958. Pagina 18 – 25.

Hamers, N.A., “Bijdrage tot de kennis van de Hamer-families te Nijmegen in de zeventiende eeuw.” Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. Jaargang 65. Nummer 4/5 April/Mei 2010. Pagina 197 – 206.

Hamers, Vic W.M., “Op zoek naar voorouders en familie van Hendrik Hamer (∞ 1663 Grietje Godtschalck) uit Nijmegen. Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. Jaargang 65. Nummer 4/5 April/Mei 2010. Pagina 206 - 212.

Hecken, Jozef Leonard Van, “Documentatie betreffende de missiegeschiedenis van het apostolisch vicariaat Zuidwest- Mongolië, Ordos.” 9 delen. Leuven 1970 – 1973.

Horleman, Bianca, “Xixiang, een historische missiepost in Noordwest China.” Verbiest Koerier. Leuven. Maart 2011. Pagina 23 – 25.

Jong, J. de, en Post, R.R, “Handboek der kerkgeschiedenis. 4: De Nieuwste Tijd (1789-1936).”

Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1937. Pagina 303 (korte verwijzing naar Mgr. F.H. Hamer).

Jung Chang, “Empress Dowager Cixi. The Concubine Who Launched Modern China.”

Jonathan Cape Random House. London. 2013. Vertaling: “De Keizerin. Het verhaal van de vrouw die bijna vijftig jaar over China heerste.” Meulenhoff Boekerij. Amsterdam. 2013. Met een korte verwijzing naar de marteldood van Ferdinand Hamer (blz . 355, 356).

Katholieke Illustratie. “Een groot Nederlander.” Augustus 1940.

Keeken, G.J. Van, “Mgr. Hamer.” Geert Groote Genootschap. Mariënburg. ’s-Hertogenbosch.1926.

Kemp, Adri van der, en Willems, Anita, “beeldig. Nijmeegse beelden.” Nijmegen. 2013.

Kerkhof, Ed van de, “Op zoek naar de sporen van ‘peternonkel’ Joseph Raskin.” Eindhovens Dagblad. 9 januari 1995.

Kloostermans, B.C., “Ons Leesboek. Bloemlezing voor de Katholieke School.” Hoofdstuk 21. Een groot Nijmegenaar. St. Michiels-Gestel. 1928.

Knipschild, Harry, “De missie van Scheut in China en opium in de negentiende eeuw.” Verbiest koerier. Leuven. Maart 2004.

Knipschild, Harry, “Ferdinand Hamer 1840 -1900. Missiepionier en martelaar in China. Een nieuwe kijk op de missiemethode van de Scheutisten in het noorden van China, en de reactie daarop van de Chinezen.” Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden. 2005.

Knipschild, Harry, “Soldaten van God. Nederlandse en Belgische missionarissen op missie in China in de negentiende eeuw.” Amsterdam. 2008.

Knipschild, Harry, “Bedrieglijke lieden, zaaiers van dwalingen. Katholieke missionarissen over protestantse zendelingen in China in de negentiende eeuw”. Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici. Jaargang 19. April 2008. Nr. 2. Pagina 9 – 13.

Knipschild, Harry, “Ferdinand Hamer (1840 – 1900). Een held in de Chinese missie.” Nijmeegse helden. Ex Tempore, Nijmegen 30 (2011) 1. Pagina 74 – 79.

Knipschild, Harry, “Geen goddeloozer volk onder de zon. Limburgers op missie onder de Chinezen.” Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Jaarboek 2011. Pagina 191 – 256.

Knipschild, Harry, ‘‘Het schijnt dat de Chinezen niet goed vooruit kunnen zonder hulp van de Europeanen.” Ed van Kan, een Maastrichtse missionaris, belegerd door de Boksers in Klein Brugge (China). De Maasgouw (3). 2012. Pagina 98 – 111.

Knipschild, Harry, “De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie.” Walburg Pers. Zutphen. 2013.

Lans van der, J.R. “Bisschop Hamer cantate.” Katholieke Illustratie No 36. 36ste jaargang. 1902/1903. Pagina 315 ev.

Lans van der, J.R. “De Nederlandse martelaren van Chinees Mongolië gehuldigd door het vaderland.” Katholieke Illustratie No 36. 36ste jaargang. 1902/1903. Pagina 313 ev.

Lichtflitsen. Mgr. Hamer-nummer. 16 augustus 1940.

Lieverloo van, Karin en Roelofs, Pieter, “Antoon van Welie, De laatste decadente schilder. 1866 – 1956.” Monografie over Antoon van Welie. Museum Het Valkhof, Nijmegen. 2007. Portret van Ferdinand Hamer. Pagina 95, 96.

Limburg, Rob.,“Nederlanders in den vreemde.” O.a. Monseigneur Ferdinandus Hubertus Hamer. Den Haag. 1941.

Loosen-de Bruin, M.C., “Ferdinand Hubertus Hamer, 1840 – 1900, missie-bisschop en martelaar”, in J.A.E. Kuys, R.M. Kemperink, E. Pelzers en P.W. van Wissing, Biografisch woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen uit de Gelderse geschiedenis, deel 2, Hilversum. 2000, 41-43.

Meenen, Jan Van, “China voor Vlamingen.” Uitgeverij Lannoo. Tielt (België). 2007.

Meerendonck, C. van de, “1840 Mgr. Ferdinand Hamer 1900.” Brochure.

Meerendonck, C. van de, “Mgr. Hamer.” Garde. Roermond. Juni en juli 1940.

Merk, J., “Mgr. Hamer en gezellen. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid. Nederlandse kandidaten voor een zaligverklaring (4).Bisdomblad Den Bosch. 11 december 1987.

Mi Chenfeng (Michael), “Een blik op de beperkingen in het historisch materiaal van de kerk, gezien vanuit het dispuut over de juiste datum van de jiao-an (religieuze casus) van Ershisi-qingdi.” Shandong, Jinan, China. Oktober 2000. Vertaling van Anne Sytske Keijser.

Missie Almanak. “Mgr. Ferdinand Hamer C.I.C.M.” Uitgave priesters H. Hart. Juvenaat. Bergen op Zoom. 1936.

Missionarissen van Scheut. “1840 Mgr. Ferd. Hamer 1900. Ter herdenking van de honderdste geboortedag en het veertigjarig jaarfeest der marteling van onzen groten medebroeder Mgr. Ferdinand Hamer. Bisschop-martelaar.” Vught en Nijmegen. 1940.

Morel, Louis, Nos martyrs de Chine; La Congrégation du Coeur Immaculé de Marie (Scheut). Édition critique des sources.” Brussel. 1961.

Morel, Louis, “Notes explicatives & complementaires pour le procès informatif.” Causa servorum dei Ferd. Hamer & sociorum. Scheut-Brussel. 1953.

Mulders, Alphons, “Missiegeschiedenis.” Bijdragen van het Missiologisch Instituut der R.K. Universiteit te Nijmegen. Blz 399 – 401. Bussum. 1957.

Oss, Martin van, “Ferdinand H. Hamer, missionaris in Oost-Mongolië. Eerste periode februari 1866 – november 1869.” Het missiewerk. Nederlands tijdschrift voor missiewetenschap. 33ste jaargang (1954), afl. 4. Blz 193-205.

Nijs, Jozef, “De trek naar China. Z.E.P. Verbist. Stichter van de missie van Scheut.” Stripverhaal, uitgegeven door N.V. Drukkerij ‘Het Volk’. Gent, Brussel. 1961.

Otto, Hubertus, “Le martyre de Mgr. Hamer.” Annales de la propagation de la Foi. Lyon. December 1901.

Oudheusden, Jan van, “De Geschiedenis van China in een notendop.” Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam. 2008. De Bokseropstand, blz 98 – 99.

Overmeire, Dirk Van (ed.); Ku Wei-ying, Pan Yuling (proofreading). “Elenchus of CICM in China, 1865 – 1955” (in het Chinees). Een lijst van alle 679 CICM missionarissen die in China gewerkt hebben in de periode 1865 – 1955. Ferdinand Verbiest Instituut. Leuven. 2008.

Pas, W. van den, “De bokseropstand van juli 1900.” Utrechts Katholiek Dagblad. 15 juli 1950.

Pijfers, Herman en Roes, Jan, “Memoriale.” “Een eeuw katholiek leven in Nederland.”

Waanders Uitgevers, Zwolle. 1996. Pagina 118 (korte verwijzing naar Mgr. F.H. Hamer).

Pillecijn, Filip De, “Mgr. Bermijn. De Paulus van Ortosland.” Davidsfonds nr. 227. Brugge. 1929.

Pycke, Nestor, “De Chinese missie ‘ontheiligd’: een recente biografie van Ferdinand Hamer CICM (1840 – 1900).” Verbiest Koerier. Leuven. Maart 2008.

Pycke, Nestor, “Het avontuur van Theofiel Verbist. Een pionier in Chinees Mongolië.” Ferdinand Verbiest Instituut, K.U. Leuven. 2009.

Raskin, Albert, “Scheut profielen.” Rome. 1982.

Raskin, Brigitte, “De eeuw van de ekster.” Amsterdam. 1994.

Raspoet, Erik, “Reizigers in God. De missionarissen van Scheut.” Amsterdam. 2001.

Ravo, “Een bloempje van dankbare herinnering op Mgr. Hamer’s graf.” Geïllustreerd Zondagblad voor Katholieken. Amsterdam. 30 september 1900.

Roes, Jan, “Het grote Missieuur 1915 – 1940. Op zoek naar de missiemotivatie van de Nederlandse katholieken.” Proefschrift.  Bilthoven. 1974.

Roes, Jan, “Hamer herdenken en herzien.” Erasmusplein, nummer 2. Nijmegen. 2001.

Rogier, L.J. en Rooy N. de,, “In vrijheid herboren 1853 – 1953.” NV Uitgeversmaatschappij Pax. Den Haag. 1953.

Rondelez, Valère, “Het katholieke dorp Siwantze. De geschiedenis van een voorpost in Mongolië.” Scheut. 1941.

Rondelez, Valère, “De gele orkaan”. Missiehuis Scheut – Brussel. 1947.

Rondelez, Valère, “Scheut, zo begon het…Leven en werk van provicaris T. Verbist, stichter van de missiecongregatie van Scheut 1823 - 1868.” Scheut. Brussel-Leuven. 1960.

Rutten, J., “De Missionarissen van Scheut en hun Stichter.” Leuven. 1930.

Saeys, Edward, “De Kronycken van vier Scheutisten op missie naar Mongolië in 1889.” Comité Belle 2000. Denderbelle, België. Maart 2006.

Saeys, Edward, “Het dagboek van scheutist Frans De Boeck: De vlucht uit Mongolië in 1900.” Comité Belle 2000. Denderbelle, België. Juni 2011.

Schaepman, Dr. H.J.A.M., “Menschen en Boeken. Verspreide opstellen. Vijfde Reeks. Mgr. Hamer. Rede bij het Gedenkteeken, 1902.”. Utrecht. Wed. J.R. Van Rossum. 1903. Blz 180 – 184.

Schaepman, Dr. H.J.A.M., “Menschen en Boeken. Verspreide opstellen. Vijfde Reeks. Mgr. Hamer. Rede bij het Standbeeld, 1902.”. Utrecht. Wed. J.R. Van Rossum. 1903. Blz 185 – 190.

Scheut, “De Missiecongregatie van het onbevlekt hart van Maria.”. Mechelen. 1937.

Scheut Missions (CICM), “Ambassadors for Christ to China”. Singapore. 2010.

Schie, Gijs van, “Bischop Hamer.” Parochieblad ‘De Brug’. Leiden. 1998 – 2000.

Schie, Gijs van, “Bisschop Hamer en het China van toen.” Nijmegen. 22 april 2001.

Schneiders, Nic., “Mgr. Ferdinand Hamer. Een heldenfiguur uit den bokser-opstand in China.” Roermond en Maaseik. 1938.

Schutter, Corn. de, “Mgr. Hamer en de inlandse clerus.” Vlugschrift 39 van het pauselijk liefdewerk van den H. Apostel Petrus tot opleiding van een inlandse geestelijkheid in de missiegebieden. November 1940.

Slagorde, “Mgr. Hamer sterft als martelaar, 24 juli 1900, 50 jaar geleden.” Maandschrift voor Mariaal leven. Uitgave: ‘Mariale werken’ der paters Montfortanen. Redactie in Oirschot. Secretariaat in Berg en Dal. Juli 1950. 4de jaargang no. 7.

Stekelenburg, Henk van, “Een Hamer die een standbeeld verdiende.” Manuscript. 9 november 1986.

Stultiens, Harry (red), Ideaal van mijn jeugd 1899-1999. Honderd jaar Scheut in Nederland.” Vught. 1999.

Suys, Arnoldus, “Bisschop Hamer.” Een toneelstuk met rei-gezangen. Vijf bedrijven. Den Bosch. 1904.

Taveirne, Patrick, “Han-Mongol Christian Communities and CICM in the Low Countries (1840 – 1911).” Verschenen in Agostino Giovagnoli and Elisa Giunipero, eds., The Catholic Church and the Chinese World: Between Colonialism and Evangelization (1840-1911). pp. 253-264. Urbaniana University Press, Roma, 2005. 

Taveirne, Patrick, “Han-Mongol Encounters and Missionary endeavours. A history of Scheut in Ordos (Hetao), 1874-1911.” Leuven. 2004.

Taveirne, Patrick, “Monseigneur Ferdinand Hamer.” Verbiest Koerier. Leuven. September 2000.

Taveirne, Patrick, “Sino-Mongol Encounters and missionary Endeavours. A history of Scheut in Ordos 1874 - 1911.” Leuven. 1999.

Timmermans, Jules, “Mgr. Hamer, Martelaar. 1902“. Kroniek van Nymegen. Nijmegen. 1946. Pagina 232 – 235.

Veldhoven, Ad van, “Han-sjen-Foe. De held van Mongolië.” Vught. 1964.

Verhelst, Daniël en Daniëls, Hyacinth (red). Scheut vroeger en nu, 1862-1987. Geschiedenis van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria C.I.C.M.” Leuven. 1991.

Vloeberghs, Staf, “De Boksersopstand: een tragisch, maar a-typisch gebeuren.” Verbiest Koerier. Leuven. September 2001.

Voets, Wilbert. “Uit de Oostmongoolse brieven van pater Alwin Goossens.” Maatstaf 1990 1/2. 119 – 139.

Vos, Louis. “In de voetsporen van de Scheutisten. Chinareis bij de viering van 150 jaar Scheut.” Verbiest Koerier. Leuven. Maart 2013.

Vranckx, Franciscus, “De Belgische Geloofszendelingen in Mongolië – Verhaal hunner reis en aankomst.” E. en I. van Moer. Mechelen. 1866. 38 blz.

Walraven, Hans, “Ferdinand Hamer, een Nijmeegse martelaar.” De Gelderlander. 12 januari 2008.

Wilt, A.J. de, De onthulling van het standbeeld voor Mgr. Hamer en gezellen, te Nijmegen, den 28 september 1902, met levensbeschrijving van den Bisschop-Martelaar.” Nijmegen. 1902.

Zwier, Gerrit Jan, “Avonturiers in dienst van God.” Onze Wereld. Februari 1995.

 

 

Afgeronde rechthoek: Terug naar de eerste pagina