Deze site is KPN veilig.

Alle teksten en alle links - ook die op de pagina's waarnaar kan worden gelinkt - zijn van mij.

Hopelijk weet u zich welkom
in een leefruimte
die van en voor ons allen  is
want het gaat

Over Geloof

 en dus ook over
hoop

uiteindelijk om
liefde

drie mogelijkheden die we gekregen hebben

om gelukkig te zijn.

 

Het betreft voornamelijk documenten die zijn ontstaan
in onze Martinusparochie in Epe
en die graag ter beschikking worden gesteld aan anderen in de hoop dat zij zich thuis (gaan) voelen in die leefruimte.

 

Introductie Boek over Geloof

             

Had nooit kunnen denken dat het er ooit van zou komen, en dan toch! Ook nog nu, met geloof en kerk in een crisis - vaste én vruchtbare Grond gezocht.

De volwassenencatechese en de bijbelkoers die in onze parochie vanaf 1981 zijn ontstaan en gegroeid, werden vanaf 2000 op internet gezet: www.overgeloof.info. Toen dat klaar was zijn er overwegingen voor de liturgie van de zon- en feestdagen bijgekomen. Dat duurde zes jaar omdat de liturgiecyclus drie jaren telt (A, B, C) en iedere twee weken een overweging werd toegevoegd. Alle teksten werden regelmatig verbeterd en aangevuld en eind 2008 moest e.e.a. goed genoeg zijn. Toch bleek het bloed weer te kruipen; een suggestie van een van mijn vroegere hoog­leraren - nadat hij de eerste hoofdstukken van de Volwassenencatechese had gelezen - nl. dat ik eigenlijk een boek schreef, is blijven hangen en dan gebeurt het toch; het boek van de paus was de laatste zet: de catechetische lading van de site "Over Geloof" staat nu in het "Boek over Geloof".

Het boek telt drie delen: geloofsleer, liturgie&sacramenten en inleiding op de bijbel. Zij zijn bedoeld respectievelijk als grond voor, vieren van en aanleiding tot spiritualiteit. Het gaat in ons geloof om geestelijk Leven, spiritu­aliteit, maar het is wel zo goed als die een deugdelijke basis heeft, de beleving ervan een gemeen­schappelijke 'ruimte' kent en wordt gevoed binnen een lange traditie. Geen enkele andere stroming of gods­dienst kent zo'n lange traditie in spiritualiteit, die ca. 30 eeuwen geleden is begonnen.

Het is geen boek dat je even doorneemt, niet echt laagdrempelig. Maar het is vast de moeite waard, net als ons geloof. Het heeft -evenals de site had- een ontstaans­lijn van woord en weerwoord, vraag en antwoord, verbeteringen en aanvullingen en heeft dus vele mede-auteurs: allen die hebben meegedaan aan de Volwassenen­catechese en/of de Bijbelkoers hebben gelopen. De eerste telde zeven groepen, de tweede vier.

 

Zodoende moge het 'ademen' in een - mag ik zeggen? - vertrouwde sfeer. Er werd niet opgelegd, maar aangeboden, gezocht en gevonden. We zijn vooraan begonnen, bij de mens, die een bepaald vermogen heeft.

Niettemin ben ik de auteur en de verantwoordelijke, ga dan ook vragen niet uit de weg, stel ze ook, wind er niet altijd doekjes om, soms duidelijk, zo nodig onconventioneel, zelfs onorthodox, maar zoek op de eerste plaats geestelijk Leven, 'Leven naar mijn Schepper toe'. Dat blijft nieuw en ver­nieuwend, dat leeft; je doet het niet als enige wel zelf, gewild, uniek, in goed gezelschap. 'Nieuw' is altijd nodig maar ik denk nog nooit zo als nu.

 

Ben er blij om dat een zoon van onze vermeldenswaardige parochiane, Doortje Brands z.g., dit boek uitgeeft, vanaf december 2009, samen met eega. Eigenlijk is het begonnen in 1979 met catechese voor jongeren. Toen zei een bezorgde grootvader in de kerk tegen me: "God zegene u, mijnheer Goris", omdat ik zijn kleinzoon 'godsdienstles' gaf. Nooit kunnen denken dat die zegen zo - mag ik zeggen? - werd vervuld, voltooid. Moge hij gedijen.

Nu, begin 2012, lijkt het mij 'de gunstige tijd' ervoor, zo niet hoog tijd, als ik paus Benedictus goed versta.

Piet Goris

 

De foto stond ook in de krant dus toch maar:

Dateer van eind 1929; eenvoudig echt­genoot, zesvoudig vader en zevenvoudig grootvader. In 1990 afgestudeerd aan de KTU in godsdienst­psychologie met liturgie en praktische theologie als bijvakken, hetgeen vooral in de twee pastorloze tijdvakken, die we in onze onvolprezen Martinusparochie in Epe beleefden, wel zo goed uitkwam. Ben na 26 jaar als vrijwilliger in pastorale zorg, catechese, liturgie en oecumene actief te zijn geweest in 1999 uit het parochiegewoel gestapt en heb daarna de onrust op internet uitgeleefd, hetgeen dit tot gevolg had. Meer introductie en correspondentie.

Kleinboek over Geloof

heeft eigenlijk dezelfde introductie; het is van later datum, 9 februari 2019. Het bevat alleen - wat ingekort en aangepast - het eerste deel van het Boek over Geloof, dat toch wel ambitieus is, in de hoop dat de geloofsleer wat toegankelijker wordt door de kleinere omvang van het boek. Geloofsleer is onmisbaar voor geloofsbeleving, waar het tenslotte om gaat. De inhoud is hier en daar wat stelliger en eenvoudiger gebracht dan dat van het eerste boek, dat aanvullingen nodig heeft. Maar het idee dat je ervoor moet gaan zitten geldt ook hier, want geloof is en serieuze zaak. En de moeite waard. Geloven is de mens eigen.

Inhoudsopgave

Waarom dit boek?   Voordat ik geloof    We beginnen

1 Het Religieuze

waar het om gaat   vier aspecten   symboliek-ritueel-dynamiek   de religieuze ervaring

2 GODsdienst

persoonlijke godsgedachten   bijbelse gods­beelden   de Naam   godsdienst–het religieuze

3 Openbaring

begrip   transcendentie  inhoud  de Schrift  wij nu

4 Geloof

misverstanden   wat is geloven niet?   wat wel?   in=dat plus nog wat   geloof en wetenschap   de trits  een kijk op je zelf

5 Jezus

waarvan kennen we hem?   waar kwam hij van­daan?   het getuigenis van zijn tijdgenoten    Jezus, god en mens    en wij nu?    het geloofs­mysterie: incarnatie

    de vraag is     hoe is het gekomen?    wat dan

    wel?   de Heilige Geest   het Triniteitsgegeven 

nog eens: en wij nu?

6 Verrijzenis

nietes-welles   de bedoeling    verrezen–op-de- derde-dag    volgens de Schriften    verrijzenis: geloof en ervaring   wat is leeg?   samenvatting

 

 

7 Verlossing

alles of niets    niet typisch godsdienstig   een paar begrippen op een rijtje   verlossing godsdienstig: de individuele mens en de lijdende mensheid   de rol van Jezus in de verlossing

8 De Heilige Geest

eigenlijk zou    verkenning in het Oude Testa­ment    uitbreiding in het Nieuwe Testament:

     water –Helper – Vrijmaker – Stuwer –

     Getuiger – Vader-Zoon-Heilige Geest –

     Geesteszending    

Doopsel-Eucharistie-Vormsel   wat is de Heilige Geest?    éénmakende Liefde

9 De Kerk

punt van uitgang    vorming en uitbreiding   vast­leggen wat kerk is    wat niet eenvoudig vast ligt     wat is kerk?

10 Sacramenten

heil   gereedschap   hoe werkt een sacrament?   zeven   noodzaak   het teken - het tekenende -het zienlijke    het symbool    het betekende het onzienlijke    de sacramenten afzonderlijk

 

11 Eucharistie

identificatiepunt    het Laatste Avonmaal   brood-wijn echt Lichaam-Bloed?    wat is Eucharistie? 

12 De beleving van de Eucharistie

wat niet goed is    de offerande    het Joodse tafelgebed    het huidig eucharistisch gebed

de com­munie    drieluik

13  Zonde – Bekering

inleiding   verkondiging van de bekering    twee heilslijnen   zonde-schuld-vergeving-verzoening   spijt-berouw   boeteverzoeningvergeving   Heer, heb medelijden    geweten    vrije wil

14 Gebed

inleiding   gebed benaderen   wat gebeurt er aan je   relatie onderhouden   offer (schroom) bladvulling

15 Diaconie

sluitstuk   caritas   diaconie   de basis voor dia­conie   meer dan offers

16 Feesten

existentieel   weekcyclus   jaarcyclus    jaarcyclus met latere feesten

Het boek is verkrijgbaar in de boekwinkel of bij Uitgeverij Gelderland in Epe, ISBNnr. 978 94 91826 57 3  Ook rechtstreeks te bestellen met behulp van:

https://www.uitgeverijgelderland.nl/boeken/geen-categorie/kleinboek-over-geloof-eigen-houvast/

Het telt 169 pagina's, prettige letter, harde kaft, 15 x 21,5 cm. brievenbusformaat.  De prijs is € 25,-

 

Boek over Geloof

Inhoudsopgave

Proloog

Deel 1  Over geloofsleer

Vooraf

1 Het Religieuze   leesclub

- Het doel: de mens als wezen met geestelijke vermogens - Hoe te benaderen? - Wezenlijke aspecten: het transcendente, het verhevene, het mysterieuze, het heilige - Symboliek en Ritueel om het heilige te realiseren - Samenvatting; religieuze ervaring

2 GODsdienst

- Waagstuk: het gaat niet om een vrijblijvende vraag - De vraag: naar wat we GOD noemen -  Antwoorden van de eerste twee groepen en de 6e groep - En antwoorden op weerwoorden -  Bijbelse beel­den: antwoorden van 2000 jaar en ouder - Een beetje ordenen voor de duidelijkheid m.b.v. een schema en m.b.v. een nadere karakterisering - Godsdienst: een 'definitie' als bij het religieuze - Even toespitsen: 'bestaan', Schepper, Naam 

3 Openbaring

- Begrip: wat verstaan we onder openbaring?  -  Door het transcendentiescherm heen: het komt van buitenaf  Þ - Impressie:  Þ  en kan bij ons binnenkomen - De inhoud: wat zit in de open­baring? - Over het ontstaan van de Schrift: waar gebeurde dat? - En wij nu: Gaat openbaring nog door?  Mistige brij?

4 Geloof

- Om te beginnen (het gaat nog steeds niet om

de inhoud) - Misverstanden, halve waarheden -  Het is maar een weet (dan snap je het) - Wat is geloven niet? (moet je toch even weten) - Wat geloven wel is - 'In' = 'dat + nog wat' - Geloof en wetenschap - Nog meer toespitsen - De trits 'Het religieuze-geloof-godsdienst' - Een kijk op jezelf, jouw zelf; geloofservaring

 

 

5 Jezus

- Wij tekenen hem (vaak verkeerd) - Waarvan kennen we Hem? - Waar kwam hij vandaan? -  Het getuigenis over Jezus van Zijn tijdgenoten -  Wat staat er nog meer over Jezus in de Schrift? -  Jezus: god én mens - En wij nu? - 7 Jezus, Maria, Jozef ! - Nog eens: en wij nu? Inwoning - N.T.-teksten over de maagdelijke geboorte

6 Verrijzenis

- Nietes-welles - De bedoeling - Hij is verrezen, op de derde dag, volgens de Schriften - Verrijzenis: geloof én ervaring - Wat is leeg? - Samenvatting

7 Verlossing

- Alles of niets: wat hebben we aan verrijzenis? -  Het probleem (niet typisch religieus/godsdienstig)  - Verlossing (wel typisch godsdienstig) - De rol van Jezus in de verlossing  

8 De H.Geest

- Eigenlijk zou - Verkenning vooral in O.T. -Uitbreiding in het N.T. - Doopsel-Eucharistie-Vormsel - Wat is de Geest? - Eénmakende liefde

9 Kerk

- Punt van uitgang - Vorming en uitbreiding -  Vastleggen wat Kerk is: canon, apostolische succes­sie, geloofsbelijdenis - Wat niet een­voudig vast ligt: een, heilig, katholiek, apostolisch - Wat is Kerk?

10 Eucharistie

- Identificatiepunt - Blokkeringen - Het laatste Avondmaal - Het Lichaam van Christus - Wat

is Eucharistie? - Beleving van de Eucharistie

11 Zonde - bekering

- Inleiding - Wat zit in 'keer'? - Verkondiging van de bekering - Twee verschillende heilslijnen - Zonde, schuld, vergeving (5x 'Ja maaar'), ver­zoening - Spijt, berouw - Boete, verzoe­ning - Heer, heb medelijden - Geweten - Vrije wil

 

12 Gebed

- Inleiding - Wát gebed is te benaderen met: Zijn hart verheffen tot God - Joodse gnostiek spreekt van een 'kristal' - Hiermee komen we op het ter­rein van de meditatie - Wat er aan je gebeurt - Hoe onder­houden we die relatie? - Een pastoraal-psycholo­gisch zijstapje aangaande offer

13 Sacramenten

- Heil - Gemeenschap - Hoe werkt een sacra­ment? -  Zeven - Noodzaak - Het teken, tekenende, het 'zienlijke', het symbool - Het betekende; het 'onzien­lijke' - De sacramenten afzonderlijk

14  Diaconie

- Sluitstuk - Caritas - Diaconie:  begrip, aanpak, inhoud - De basis voor diaconie- Meer dan offers -  Een beetje ethiek: regels als basis, principes van handelen, geen vrije wil?

15 Feesten

- Existentieel - Weekcyclus - wat met '7' samen­hangt  - Jaarcyclus

 

Deel 2  Liturgie & Sacramenten

1 Wat is liturgie?

2 Rond het doopsel

3 Eerste Eucharistie

4 Vormsel

5 Huwelijk

6 Woord- en Communieviering

7 Het Eucharistisch Gebed

8 Avondwakes

 

Deel 3  Over de bijbel

1 Bijbelse Begrippen: getallensymboliek, gerechtigheid, reinheid, uitverkiezing

2 Inleiding Bijbel: de boeken, ontstaan, taal, canon, voorbeeldteksten   

3 Wonderen: onder meer als a-natuurlijk, als teken

         

Het boek is verkrijgbaar in de boekwinkel of bij Uitgeverij Gelderland in Epe, ISBNnr. 978-90-813591-2-2. Het telt 352 pagina's, gebonden, harde linnen kaft met omslag, mooi FSC-papier, prettige druk en een leeslintje! Wanneer u het boek bij Uitgeverij Gelderland in Epe bestelt, kunt u dit doen via de webshop op  https://www.uitgeverijgelderland.nl/boeken/non-fictie/boek-over-geloof/  Bij het boek worden de addenda en errata gevoegd en, als u de bestelbon van de omslag invult en opstuurt, hoort de CD er ook bij. Voor € 29,50  boek en CD franco thuis.

Links voor een addendum en een corrigenda onderstaand. Ook nog andere bereikbaar.

 

Duidelijk moge zijn dat het boek typisch is gericht op catechese, onderricht in de leer van de kerk, en niet op kritiek op de kerk, die ik ook heb. Het wil een hanteerbaar positief boek zijn met de bedoeling dat we eerst het eens zijn om hetgeen waar we het over eens zijn. Van daaruit is kritiek vruchtbaarder te verwerken en op te nemen; dan denk je ook wel eens: "in de hemel zien we wel wie gelijk heeft". Discussie kan via deze site openlijk worden gevoerd; inzending hierheen. De kritiek in het Kleinboek is wel wat harder en de CD bevat nog meer kritiek maar opbouwend. De kans is groot dat het doornemen van de teksten in groepsverband, zoals wij deden, meer beleving, verwerking, 'samen', oproept.

 

Een paar extra teksten, rechtstreeks over te nemen van de site (desgewenst kunt u de artikelen ook krijgen als aangehecht document aan een antwoordmail aan u van mijn kant), geven een nadere, meer wetenschappelijke verantwoording over de betreffende onderwerpen die voor het boek te ver gaat; ze staan ook op de CD. Het gaat om geloofszaken die niet meteen confrontatie (hoeven) op (te) roepen maar wel cruciaal zijn voor geloofsbeleving, spiritualiteit:

- Cruciaal: de beleving van de Eucharistie. Het beoogt een authentieke uitvoering van de Eucharistie opdat de inspirerende en geïnspireerde be-leving van de gelovige een kans krijgt, het beoogt deel aanbieden en Deel krijgen, aan het verlangen naar geestelijk Leven te be-antwoorden. Als ooit, dan nu. Een kort uittreksel ervan inzake het ceremonieel is Te be-leven .

Summary  Crucial: Perception of the Eucharist.

- Liever anders. Over de maagdelijke geboorte. We hoeven onze kennis niet meer opzij te zetten en kunnen met inzicht het mysterie van de incarnatie de mooiste en doeltreffendste plek geven die het toekomt.  Een kort uittreksel ervan is Geboren uit de maagd Maria.

Summary  ex Maria virgine .

Op 17 december 2012 verscheen de Nederlandse vertaling van de proloog van het Boek "Jezus van Nazareth" van Joseph Ratzinger, Benedictus XVI. Ik heb mijn commentaar daarop inzake de maagdelijke geboorte aan het artikel op het eind ervan toegevoegd. Daarin komt ook de verrijzenis aan de orde, die ik in Wat is leeg? zo benader dat ook hierin de natuur intact blijft; een ingreep is niet nodig – met excuses aan Karl Barth. Maar, als het graf nou wel leeg is?

My comment on the third book of Benedictus XVI in English text.

- Natuurwet binnen het kader van het huwelijk n.a.v. de enquête over huwelijk en gezin voor de betreffende synode in Rome  2014-2015.

  Natural Law within the frame of the marriage.

en een korter artikel over het geldig ontbinden van een geldig gesloten kerkelijk huwelijk. Geldig scheiden is nog wat korter.

and a shorter article about dissolving marriage: Legal Divorce.

und ein kurzes Artikel betreffs Auflösung einer Ehe: Gültige Ehescheidung.

- Homoseksualiteit

- Kritiek bevat samenvattingen van boven genoemde onderwerpen en een paar stekelroosjes.

 

                   

Bij het boek is een CD verkrijgbaar

alleen via de originele bon op de binnenflap van de omslag. Aan die CD (of desgewenst een usb-stick) is het verlof verbonden voor een beperkte vermenigvuldiging t.b.v. gespreksgroepen of werkgroepen e.d., doorgaans binnen een gemeente of parochie, dus - laten we zeggen - circa vijf maal. U bestelt de CD persoonlijk en u belooft dat u haar zelf beheert en die beperking in acht neemt. De bon geldt dus alleen voor degene die het boek koopt of binnen een werkverband direct bij de koop is betrokken. De prijs van de CD (niet die van een stick) is inbegrepen zie boven, franco thuis. De inhoud van de CD is veel uitgebreider dan die van het boek zoals uit de onderstaande inhoudsopgave moge blijken. Het Communiegebed in een WoCo-viering mag voor plaatselijk gebruikt worden vermenigvuldigd.

 

 

Inhoudsopgave van de CD

Algemene inleiding

          Boek over Geloof

Zoals boven aangegeven

De CD bevat de tekst van het boek op een A4 blad maar het formaat van de tekst is hetzelfde zodat rondom een ruime marge ontstaat. De tekst van het boek is hier en daar bijgewerkt en aangevuld onder andere met een heikel punt inzake het vijfde onderwerp: ex Maria Virgine. "Liever anders" gaat nog dieper.

 

        Bijbelkoers  

1 Inleiding    5 Profeten                9 Brieven algemeen + Galaten

2 Genesis      6 Psalmen               10 Romeinen

3 Exodus       7 N.T. Algemeen      11 Johannes-evangelie

4 Wetsblok    8 Matteüs-evangelie          

 

          Mappen

Werkmap Avondwakes      

Werkmap Doopsel                                                

Map Eucharistisch Gebed

Map Eerste Eucharistie

Map Boetevieringen Advent en 40 dagentijd, Goede Vrijdagviering met kinderen

Map WoCo-vieringen

Cruciaal: de beleving van de Eucharistie

Liever anders. Over de maagdelijke geboorte

Natuurwet -  Wat God heeft verbonden

Homoseksualiteit

Kritiek

 

Overwegingen

Overwegingen voor de zondagen van jaar A, B, en C en de vaste feestdagen   

 

           

De frontafbeelding

 

 

    OVER

 


 

                              GELOOF

Geloofsleer reikt mij geloofsgegevens aan en geloofsbeleving laat mij, daarmee op weg gaande, hun waar­den ervaren: in mijn geloofszicht bezie ik mezelf, mijn leven en alles om me heen. Daarin sta ik voor mijn Schepper, zelf, in mijn uppie, op blote voeten, en hoef niets te camoufleren. Kan alleen maar ontvangen, doen en danken - met anderen: naar God toe leven.

In de Algemene inleiding staat hoe geloof mij naar deze front­afbeelding van de disc laat kijken. Moederlijk en vaderlijk erbarmen staan bovenaan. Ik wou het u aan­bieden in de hoop dat ook u zich in dat erbarmen welkom weet en het ervaart.

 

 

Op een apart spoor:

 

een aanbod in alle bescheidenheid en met de nodige schroom:

 

"Zal ik het dan toch maar zeggen?"

 

 

 

In de engelenbak

is plaats voor iedereen ook niet engelen of als je niet in engelen gelooft of niet durft.

De bedoeling is een gespreksruimte waar je een gewoon, 'vragend' gesprek kunt voeren

over onderwerpen die in het nieuws zijn en te maken hebben met geloof(shouding)

of vragen, ideeën over geloofszaken, levenshouding, ideaal, zingeving, teleurstelling, kennis

en noem maar op wat ook met geloof, levenshouding te maken heeft.

Binnen zonder kloppen

 

 

Leesclub van het Boek over Geloof en het Kleinboek over Geloof

Degenen die een boek hebben kunnen meedoen aan een gedachtenwisseling over de onderwerpen ervan (zie inhoudsopgaven),

een leesclub op internet met vragen, commentaar, kritiek, ervaringen opdat inzicht en beleving meer kans krijgen.

De opzet is in principe 'onderricht', vrijblijvend, zoals het boek ook is bedoeld, aan nieuwsgierigheid tegemoetkomen.

Maar de kans dat geloofsbeleving ook hier op tafel komt is nog groter; of je daarin meegaat is aan jou.

Het boek is weliswaar katholiek maar aangezien we dezelfde geloofsbelijdenis hebben kunnen ook protestanten er vast mee overweg. Pas bij 'kerk' en dus sacramenten, ambt en liturgie lopen we uit elkaar maar kunnen we best van elkaar leren.

Lezen

 

 

Boek over Geloof begint met

 

Proloog

 

Wat is dat toch dat de mens naar de sterren wil reiken? Waarom zoekt hij omhoog? Waarom wil hij "Reiken naar oneindigheid"?

In Egypte heb ik gezien hoe die mensen toentertijd in een sfeer van hemel plus aarde leefden, die volgens hun mythologie in oorsprong één waren. Dat één zijn hebben zij voortgezet. Farao begon bij zijn troonsbestijging al met het laten bouwen van zijn piramide. Ik heb gezien hoe die net als kerktorens naar de hemel wijzen. In de tempel van Luxor zijn we even gaan zitten om te kijken naar de tempelzuilen, hoe zij -hoger dan de palmen- naar de hemel reiken. Waarom zo hoog?

Naar onbeperktheid?

Het meest ontroerende vond ik in het graf van Toet-anch-Amon: de afbeeldingen op de wanden gaven verschillende fases van zijn gang naar de 'onderwereld' en de laatste fase is dat hij de dodengod Osiris omhelst. Daar zitten bepaalde visies in besloten, maar is zo iets gedropt per parachute uit de hemel of per E-mail ?

Mensen hebben zo durven en kunnen denken.

Het zal je maar gegeven zijn.

Ik heb in mijn leven wel musea bezocht en kunst gezien maar ik moest tot in Jakarta gaan om ineens -dat heb je typisch in een ongewone situatie- te zien hoe mensen worstelden met het verhevene. Ik zag een 'gegeven' moment  in mijn verbeelding kleine Aziatische handwerkers moeite doen met hun gereedschap om dat verhevene kunstig tot uitdrukking brengen. Dat was de eerste keer dat ik in een museum ontroerd was; dat gaat verder dan het artistieke, dan de kunst.

Als dat niet in hen zit, de mens eigen is, waar komt het dan vandaan?

Als het wel in de mens ligt, hoe komt hij er dan aan?

Hoe komt de mens?

En hoe kan het dat die soldaat in een loopgraaf midden in de rotzooi ineens God ziet, die hij niet kende, en tegen Hem begint te praten?

En waarom redt een ander met gevaar voor eigen leven een kameraad?

Is er dan een meer? Waarom zijn we tegen onrecht?

Is rechtvaardigheid alleen maar een nuttig overlevingsprincipe?

Ontleen ik mijn bestaan aan mezelf? Kom ik niet ergens vandaan? Leef ik uiteindelijk alleen om door te geven aan anderen , die ook doorgeven?

Nergens heen?

Of naar het mooiste toe dat mensen kennen, dat wij hebben gekregen: liefde?

Maar dan dus niet-eindigende Allesomvattende  Liefde?

Waar ik zelf in beland.

Verwaaien antwoorden in de wind?

 

We kunnen over Geloof, Hoop en Liefde praten als we er van uitgaan dat een mens een wezen is dat

 met twee benen op de grond staat,

met zijn hoofd 'over de wolken heen' reikt

en een hart heeft dat die twee bij elkaar houdt,

als rede-wezen die vraag erkent en opneemt.
We beginnen vooraan en dan ontdekken we wel of/hoe we

Geloven-Hopen-Beminnen.

Terug naar de tekst

 

 

 

Inlegvel

Addendum en corrigendum voor Boek over Geloof

Wakker gemaakt door een eenvoudige vraag kwam ik tot de conclusie dat de consecratie er wat bekaaid vanaf is gekomen. Pagina 156:

 

De consequentie is evenwel dat de slotdoxologie eigenlijk meer ter zake van Eucharistie is dan de consecratie, die onevenredig veel aandacht heeft gekregen. Dat klinkt hard, maar als je dat in de gaten hebt, ga je zien dat door het beschouwen van de consecratie als het sacrament men daarmee het sacrament laat 'dood' lopen, het stopt. Dan is 'het' gebeurd (terwijl het "Doet dit" pas gebeurt/culmineert bij de slotdoxologie plus communie). Met als gevolg dat de priester op het altaar 'het' doet bij de consecratie, de gelovigen daar geen deel aan hebben en dus het sacrament niet be-leven. Er is een afstand tussen het altaar en het volk. Ook met als gevolg dat volgens de voorschriften alleen de priester het Eucharistisch Gebed bidt en de gelovigen mogen acclameren, terwijl er juist een verbondenheid tot uitdrukking moet komen; de aanwezige Gemeenschap van Jezus Christus viert mondig, actueel haar sacrament.

Misschien helpt het voor het antwoord op de vraag te bedenken dat symbolen als chrisma en water apart worden gewijd, vóór de viering, en brood en wijn gedurende de viering omdat ze erbij horen via de opzet van de instelling. Jezus deed zo binnen dat kader en wij moesten het ook zo doen. Het is dus niet een toediening vanuit de be-Ambte naar de gelovige (of naar elkaar bij het huwelijk).

Dit sacrament bevat twee bewegingen, we a) danken (de Vader) met wat we  b) krijgen (van Christus). In dat "we" zijn de gelovige, de priester en Jezus Christus verbonden, werken we samen, zijn "heilig, priesterlijk volk". Met de wijding, heiliging, van brood en wijn is het niet gedaan, zij moeten door die drie 'actoren' als blijk van definitief zich gezegend weten, als maximaal dankaanbod en als onweerstaan­baar smeekgebed worden geheven, aangeboden, zoals Jezus in zijn Joods 'Eucharistisch Gebed' deed, De consecratie duidt dus de kwaliteit van het aanbieden, dat wordt gedaan met de rite van het heffen van Brood en Beker bij de slotdoxologie door de geheiligde Gemeenschap.

Zijn we nog niet klaar want er is een epiclese over de dank aanbiedende Gemeenschap maar ook die over de gaven: "Heilig deze gaven met de dauw van Uw Heilige Geest." Hiermee begint de heiliging van de gaven al vòòr de consecratie; zij is mede basis voor de duidende woorden. Het nuttigen is de rite van de communie met als duidende woorden "Het Lichaam/Bloed van Christus". Het breken en die ene beker houden eenheid in met Hem en met elkaar. De basis voor de rite is Zijn "Neemt en eet hiervan/drinkt hieruit." De basis voor inhoud is "Dit is immers mijn Lichaam/Bloed." Dat is 'in materia' tegenwoordigstellend, statisch. De consecratie duidt dus ook de kwaliteit van de gaven. Zij verheft brood en wijn tot tegenwoordigstellende symbolen.

 

Zo stelt de consecratie Christus' tegenwoordigheid en werkzaamheid centraal maar zij behelst niet het hele sacrament. Zij stelt aanwezig wat Jezus toen en daar deed; de Eucharistie betreft wat wij hier en nu doen met als kern "door Hem en met Hem en in Hem" en "Neemt en eet/drinkt" – op Zijn "doet dit".

Ik vind het dan ook zaak dat de priester de consecratiewoorden niet expliciet over brood en wijn gebogen uitspreekt maar ze "in persona Christi" richt tot de Gemeenschap, zó als Jezus deed. Zo is Hij weer doende. Dat is 'in actu' tegenwoordigstellend, in een rite. Dan is ook Jezus’ dankaanbod, maximaal door zijn kruisoffer, weer tegenwoordig waaraan - krachtens doop+vormsel - de aanwezige Gemeenschap deel heeft, zijn "heilig, priesterlijk volk". Dit volk geeft zijn actuele aandeel, "ons offer", de priester in handen, wiens Dienst in het algemeen priesterschap is geworteld. "Ons offer" omdat het geen offer van individuen betreft maar van de vierende Gemeenschap, die als Kerk is gekarakteriseerd door het votum bij het begin van de viering. Als de priester bij de consecratiewoorden de hostie en de kelk alleen  naar de Gemeenschap 'richt', kan het verschil met de rituele heffing van het sacrament bij de doxologie zichtbaar worden.

 

Drieluik  (binnenkant – de voorkant zij aan u)

"Doet dit ..." houdt een dubbel ritueel in: het aanbieden, heffen, van Brood en Beker als dankaanbod en vervolgens de nuttiging, delen, de éénwording met Hem, die ons in zijn goddelijke natuur binnenleidt. Zo functioneren drie elementen: Aanbieder, Offer en Eénmaker, verweven met "via Hem en met Hem en in Hem ... " Zo houdt "in Hem" ook in dat Hij in mij is.

 

Een in geloof gegrond beeld dat Gods zegen wordt ontvangen in die bij het dankaanbod heffende, met die bij het smeekgebed vragende en via die – in totale overgave - aan het kruis vastgenagelde handen: "daarin is zijn Kracht verborgen" tot ons heil - kan het beter?  (Hab 3,4) Zie ook blz. 271

Tweemaal goddelijk aanbod: het heilsaanbod aan ons van de Vader, Die ons zijn Zoon heeft gezonden met als hoogtepunt onze éenwording met Hem, en het dankaanbod aan de Vader van de Zoon, de Kerk, zijn Lichaam.

 

"Hoe de viering van de Eucharistie ..."

 

Dat "Er is veel meer over te zeggen" slechts deels gebeurt in "Het Eucharistisch Gebed", zal u wel duidelijk  zijn.

25 maart 2011 – 7 maart 2020

Terug naar de tekst

 

Corrigenda

blz. 223

Het Chanoekafeest, 25 December, heeft connecties met een verhaal over de tempel. Toen de getrouwe  Makkabeeën (circa 160 v.Chr.) de tempel hadden heroverd op de heersers die het niet zo nauw namen met de eigen Joodse traditie, moest deze worden gereinigd en opnieuw worden ingewijd. Maar er was niet genoeg olie om de zeven olielampen van de omvergegooide Menora te laten branden totdat weer nieuwe, reine olie was 'uitgezakt' uit een net met olijven. Ze hadden maar één verzegeld flesje gevonden, genoeg voor één dag. Toch gebeurde het wonder: het bleek genoeg voor acht dagen. Dus een lichtfeest met verlossingsmotief. Later is uit het thuis vieren van de herinwijding de huidige Chanoeka ontstaan, acht armen plus een voor een aparte aansteekkaars, de 'dienaar'. Zie Getallensymboliek.

Verwar deze 8 +1-armige kaarsenkandelaar niet met de 7-armige, de Menora, die in 70 bij de verwoesting van de tempel door de Romeinen werd 'gered' en in Rome als buit in de triomftocht meegedragen. En verdween.

 

 

blz. 96

Jezus kan duizend keer geleefd hebben, als hij gewoon dood was gegaan en dood gebleven, had hij zijn leer niet waar gemaakt namelijk dat hij zou verrijzen, zou leven na de dood. Dat is een wezenlijk punt van ons geloof zoals Paulus zegt. Ook Petrus stelt dat er een nieuwe getuige van de verrijzenis (in plaats van Judas) moet komen (Hand 1,22) en hij belijdt voor het sanhedrin het 'in Jezus opstaan uit de doden'; verrijzenis geldt dan ook voor diens volgelingen. Maar het haakt ook in op het verlangen naar een eeuwig leven dat altijd in ieder mens leeft. De dodencultus bestaat al lang en de mythologie hanteert een vage, schimmige voortzetting van het aarde-leven in de 'onderwereld' maar ook herleving, denk aan de Egyptische god Osiris, en cyclische ideeën, denk aan de Griekse Persephone, een vegetatiegodin, die in de winter stierf (in de onderwereld was) en in de lente zich weer manifesteerde.

Wat voelen we vooral bij een begrafenis/crematie aan? We willen niet 'afschaffen' - menselijk leven is meer waard. En zeker zo belangrijk: het betreft de zin van ons leven: stopt het of gaat het verder?

 

 

De laatste paragraaf van "3 De inhoud van het Eucharistisch Gebed" wordt nu wat meer gericht op de dubbele ritus van Danken en Delen en de 'functie' van de consecratie. Bladzijde 259/260. En een verbetering van blz.199.

En waar is nu de consecratie?

In de oudste Eucharistische Gebeden ontbrak het instellingsverhaal. Nu zal geen verstandig mens het weglaten; het is in de loop der tijden de 'link' geworden tussen wat wij doen en wat Jezus deed, een soort verantwoording, zingeving, bovenmenselijke verheffing, inspiratie. Het lijkt dat daarin de duidende woorden zijn gelegd van het sacrament (sinds Trente?) en de heffing van Brood en Beker lijkt de erbij behorende rite/gebaar. Maar toentertijd was kennelijk het gemeenschap zijn van Jezus Christus de basis voor Eucharistie, zonder consecratie. Het pluspunt nu is dat Ons Geheim benoemd 'vanuit de hemel' op tafel wordt gelegd. De consecratie is anamnese, het toppunt ervan, 'ons' brood hier en nu verbonden met Zijn Brood toen en ginds.

Maar als het gaat om 'doen wat de Heer deed', de strikte anamnese, Eucharistie, heb ik liever dat we staande de prefatie als lofprijzing bidden en de slotdoxologie staande met heffende handen zeggen dan dat we gaan knielen voor de consecratie. Dat klinkt hard vooral voor de oudere generatie. Het ongeluk is dat de consecratiewoorden in de loop der tijden wel erg veel aandacht hebben gekregen, ze werden te geïsoleerd als in een buitenmenselijk gebeuren gezien: de priester 'maakt God', kijkgaten in de muur van de kerk voor het 'moment sûprème', de klok werd geluid als 'het' gebeurd was, 'hoc est corpus' werd 'hocus pocus', opheffing van de hostie en de kelk boven het hoofd van de priester (die met zijn rug naar het volk stond) opdat iedereen het kon zien. Maar deze 'grote elevatie', die - vrees ik - nu ervaren wordt als het sacramentsgebaar/rite, dateert pas uit de 13e eeuw. Ze is niet wezenlijk.

Hoe dan wel? Door het hele Eucharistisch Gebed plus de communie als één groot geheel te beschouwen kun je én wat je overkomt én je eigen mee-doen (gratiarum actio) beter benaderen. Het Eucharistisch Gebed is het geloofs­gebed van de gemeenschap waarvan wij lid zijn. Het behelst de helft van het "Doet dit …"; de communie sluit daarbij aan. "De gelovigen van hun kant doen door hun koninklijk priesterschap actief mee aan het aanbieden van de eucharistische offergave." (Lumen Gentium 10; Vat. II). Dié activiteit ligt niet in het uiten van acclamaties, die bevestigen wat wordt gezegd, maar in het deelnemen aan de riten van heffen en nuttigen, het aanbieden van onze dank en het ontvangen van Zijn Leven. De consecratie moet dat dienen, niet overheersen. Een uitnodiging van de priester om samen de doxologie te zeggen raakt de kern. "Door hem en met Hem en in Hem" heffen wij die gaven. Dat kan alleen maar in de kracht van de Geest, van de Liefde en van de Eénheid. Zie ook blz. 165vv.

Het accent dat in het Westen op de verandering van brood en wijn werd gelegd was vooral om de zorg dat het offer geldig zou zijn en dat wij ons er van bewust zouden zijn waardig dat geheim te vieren in geest en waarheid. De priester spreekt de consecratiewoorden uit gebogen over de hostie en de kelk. Ik zie die verantwoording van de transsubstantiatie niet als wezenlijk voor de beleving. Spreken richting de Gemeenschap volgt zoals Jezus deed. Vòòr Vaticanum II was er eigenlijk geen epiclese over de gaven (ook niet over de Gemeenschap). Zou daardoor de 'druk' op de consecratie te groot zijn geweest?

In het Oosten is meer het 'zijn' ter zake. Daar is de liturgie hemels, men is al waardig genoeg door ontschuldiging en verandering van brood en wijn is niet zo ter zake. In de liturgie van Johannes Chrysostomos ligt veel meer accent op de epiclese dan op de consecratiewoorden.

Het instellingsverhaal stelt tegenwoordig wat Jezus toen en daar deed. Brood en wijn worden daarin expliciet tot tegenwoordigstellende symbolen verklaard, geaccepteerd, verheven –zeg het goede woord maar –en wel op basis van wat Jezus toen daar zei én van de epiclese in de viering nu hier. De heiliging ervan begint dus al vóór de consecratie.

Zo kun je ook de epiclese over de Gemeenschap als heiliging van haar zien opdat Zij als Zijn heilig, priesterlijk volk "door Hem en met Hem en in Hem" haar dank kan aanbieden aan de Vader "in de eenheid van De Heilige Geest". Dan pas vindt Eucharistie plaats met als teken het heffen van die symbolen en de duidende woorden van de slotdoxologie, gevolgd door de Communie. De slotdoxologie is een soort samenvatting, hoogtepunt van het Eucharistisch Gebed.

Als de priester na de woorden van de epiclesen even stilte betracht, moge die de Gemeenschap gelegenheid geven om zich te realiseren waar het om gaat.

Nog eens voor alle duidelijkheid: zonder de (persoon van de) be-Ambte geen sacrament. In de Eucharistie representeert hij Christus en Kerk.

Terug naar de tekst

 

Waarom dit Kleinboek?

Omdat ik mijn mond niet kan houden – nou ja, zo is het gekomen maar de reden is dat ik altijd al met geloven bezig ben van jongs af aan. Ik wil niet zonder. Als u nu denkt 'hoe ouder, hoe gekker', heeft u gelijk maar dat gekke is nog niet zo gek; het is een schat geworden, echt, mijn Houvast, en al helemaal bij en na het overlijden van mijn vrouw. Toen ontdekte ik dat na vijfenvijftig jaar en vijf dagen huwelijk de dood niet meer scheidt en dat geloofsbeleving invult. Ik merk nu dat ik dit Kleinboek eigenlijk haar voorleg. Mijn 'Boek over Geloof' vond ze goed  – uiteraard – maar toch wel dik. Nou ja, kijk, eigenlijk is het zo ... Maar OK – uiteraard. Eén – één. Kus.

Ik dateer van 1929; we kregen zes kinderen en zeven kleinkinderen. Ben altijd actief geweest in de kerk en heb zesentwintig jaar (tot in 1999) gediend als vrijwilliger in de Martinusparochie in Epe inzake pastorale zorg, liturgie en (volwassenen)catechese. Heb intussen theologie gedaan in Utrecht en ben in 1990 afgestudeerd met godsdienstpsychologie als hoofdvak en liturgie en praktische theologie als bijvakken. Wisselwerking tussen les en leven.

Ik meen dat er een tekort aan kennis is over geloof, waardoor geloofs-beleving niet tot ontplooiing komt. En om geloofsbeleving gaat het tenslotte, daar heb je wat aan. Hopelijk denkt u niet dat ik het wel even zal vertellen, wat u dient te geloven. Ik probeer gegevens aan te reiken, te benoemen, te verduidelijken. Gedurende mijn studie aan de KTU heb ik vaker gedacht: had ik dat maar eerder geweten, dan ...  Ik hoop u van dienst te zijn met geloofsleer.

Mij lijkt dat u in ieder geval nieuwsgierig bent, anders begon u er niet aan. Dat wil ook zeggen dat u van mij niet gelovig hoeft te zijn, bij een kerk moet behoren. Discussie gewenst, gesprek leert. Het kan pijn doen. U mag verwachten dat ik – keurig kritisch katholiek – het over het katholieke geloof heb. Als ik wat anders tegen de officiële leer aankíjk, laat ik dat merken.

Als ik 'u' schrijf spreek ik u, lezeres, lezer, direct aan; voor algemeen gebruik hanteer ik meestal 'je', omdat 'men' doorgaans zo stijf klinkt. Stilletjes hoop ik dat er ook sprake is van een 'wij'. Onderling contact is mogelijk via 'De leesclub', hierboven.

Als ik mijn mond niet kan houden, komt dat ook door pastoraal bloed, dat kruipt waar het niet gewoon kan gaan. Ik hoop op uw erbarmen.

Epe, 29 juni 2018 – 25 maart 2019

Terug naar de tekst

 

 

Summary  Eucharist

In the crisis in the catholic church one element offers hope: the quest for spirituality. An original property of the human being is his "reaching for infinity", 'the religious', that has marks such as the transcendence, the sublime, the mysterious, the sacred or the holy - all some vague terms because they are hard to define due to their transcendental character, nevertheless obviously experienced. This property should be used in order to reach the authentic experience of belief in the Eucharist, authentic Spirituality.

The core is that the believers have their own contribution to the offer and are real participants to the sacrament. The community celebrates its sacrament. The sacrament is studied and its rites are analyzed. Proposals are made, misunderstandings of present perceptions are mentioned and objections are made against the current realisation.

Willingness to teach, to learn and to consider is necessary to preserve The Church, The Body of Christ. Going about with the holy is a human own way.

Back to the text

 

Summary  Virginal Birth

Nowadays, understanding the Virginal Birth in a biological sense, like the catechisms of the Catholic Church does, hampers the believer's intimate life towards God, his faith, even though that is the goal of the incarnation stories of Luke and Matthew. The article shows why the first believers needed these stories and we do not. It opposes a biological reading of the Virginal Birth because this does not honour the human nature of Mary nor of her Son, nor the significance of Joseph's fatherhood in handing down the promise to Abraham. Jesus was as human as we are without any unnatural difference and we are human in the same way as He is/was. So our human nature is fit for being connected to the divine nature just as his nature already was from the moment of his conception.

Our salvation is real and complete because of his complete being human without any 'Yes, but…', our being child of God is -so to say- ready and a Spirituality is offered on the basis that the mystery of incarnation was never so close for us. The fact that Mt and Lc place their incarnation stories before the oral tradition shows the view of the ancient church on the elaboration of The Holy Spirit in the believer self and in the community.

It is explained where and why the catechism needs to be amended as it makes a substantial fault by mixing two ways of thinking.

Thinking about Maria might be somewhat more reasonable.

Back to the text

Comment on the third Jesus book of Benedictus XVI.