Genealogie Buschmann

(door Hanny Sinkeldam-Buschmann)

Pagina op volledig scherm bekijkenDe stamboomStartpagina
Oorsprong van de familienaam

Sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw ben ik bezig geweest met het onderzoek naar mijn voorgeslacht en al vrij gauw kwam ik erachter waar onze naam vandaan kwam. De naam Buschmann is van Duitse oorsprong. Diep van binnen wisten we dat natuurlijk wel, maar Duitsland is groot en je moet ergens een begin maken. Uit de huwelijksbijlagen, behorende bij het in 1854 te Amsterdam gesloten huwelijk van Weiert Gottfried Buschmann en Charlotta Ratelband (zie bij IIIc), was duidelijk geworden dat de bruidegom geboren was te Dunum, in Ostfriesland. Zijn ouders, Weijert Focken Buschmann en Trientke Reents, verleenden schriftelijk hun toestemming voor het huwelijk.

Voor het opnieuw plaatsen van de genealogie in juni 2012 werden huwelijksaktes opnieuw bekeken en de vermelding daarvan in de genealogie uitgebreid met o.a. de namen der getuigen. Ook werd gespeurd op internet (www.ortsfamilienbuecher.de) met als resultaat een aantal "nieuwe" gegevens (zie hiervoor bij Onderzoek in 2012). Ook werden er kinderen gevonden (met huwelijk en/of overlijden), waarbij naar de bron als "zie hierboven" verwezen wordt.

De nu volgende uitgebreide genealogie is een overzicht met nakomelingen van het uit Ostfriesland afkomstige geslacht Buschmann. Een eigen nummer werd toegekend aan alle zoons en dochters die onder de naam "Buschmann" geboren werden, mits van hen een huwelijk bekend is. Alleen van personen van wie zeker is dat zij niet meer in leven zijn, of van wie dat mag worden verondersteld, zijn alle bekende gegevens opgenomen. Zie ook de index op echtparen.Voor het laatst bijgewerkt op 18 augustus 2021.
Generatie I.

I.
Fokke Weerts BUSCHMANN, geb. Riepe (Ostfriesland), overl. vóór 4-5-1811; tr. vóór 1767 Beeke Claassen, geb. Ostfriesland.
  Er zijn twee kinderen bekend, geboren te Riepe (Ostfriesland):
 1. Gretje Buschmann, geb. ca. 1767, volgt IIa.
 2. Weert Focken Buschmann, geb. 13-2-1776, volgt IIb.

Generatie II.

IIa.
Gretje BUSCHMANN, geb. Riepe (Ostfriesland) ca. 1767, overl. Nord Dunum (Ostfriesland) 14-10-1826; tr. Engerhafe (Ostfriesland) 24-6-1810 Johann Gerhard JÖRRISSEN, weversgezel, geb. Dilkrath (Pruisen) ca. 1772, overl. Halbemond (Hage, Ostfriesland) vóór 1826; bruidegom is 38 jaar oud, bruid is 43 jaar oud. (Bron: www.ortsfamilienbuecher.de)


IIb.
Weiert Focken BUSCHMANN, geb. Riepe (Ostfriesland) 13-2-1776, onderwijzer te Spiekeroog, Nord Dunum en Funnix, organist (Ev.-Luth.), overl. Blersum (Ostfriesland) 10-1-1872; tr. Nord Dunum (Ostfriesland) 4-5-1811 Trintke Reents, geb. ald. 27-10-1790, overl. Blersum 22-7-1868, dochter van Reent Janssen en Wübke Gerdes.
  Huwelijk: de bruidegom wordt vermeld als "der hiesige Organist und Schullehrer" Weert Fokken Buschmann.
  Overlijden (Weiert B.): de overledene wordt vermeld als Weyert Buschmann, "in Ruhestand versetzter Schullehrer, Witwer". Hij had de familienaam "Buschmann" aangenomen, maar noemde zich gewoonlijk met zijn voornamen "Weyert Focken", was 95 jaar, 10 maanden en 28 dagen oud. Zijn vader, Focke Weyerts, was landbouwer. De overledene was 64 jaar als onderwijzer in dienst geweest en liet zich, 14-15 (jaren) voor zijn overlijden "in Ruhestand setzen" en woonde vanaf toen tot aan zijn overlijden in Blersum, waar hij een "Warfsstelle" bezat. Na de dood van zijn vrouw werd hij door een bij hem wonende dochter tot aan het einde verpleegd.
  Overlijden (Trintke R): de overledene wordt vermeld als echtgenote "des emeritierten Schullehrers zu Funnix, Buschmann", was 77 jaar, 8 maanden en 23 dagen oud. (Bron bij deze aanvullingen: www.ortsfamilienbuecher.de)
  Uit dit huwelijk, geboren te Nord Dunum (Ostfriesland):
 1. Friederika Louise Buschmann, geb. 7-4-1812.
 2. Beata Dorothea Buschmann, geb. 22-1-1814, overl. 29-1-1832 (aan "Nervenfieber" ofwel typhus, vader is onderwijzer; bron: www.ortsfamilienbuecher.de).
 3. Wübke Maria Buschmann, geb. 25-4-1816.
 4. Fokke Emmanuel Buschmann, geb. 30-8-1818.
 5. doodgeboren zoon, geb. 20-3-1821 (bron: www.ortsfamilienbuecher.de).
 6. Reinhard Gottlieb Buschmann, geb. 2-2-1822, volgt IIIa.
 7. Christina Helena Wilhelmina Buschmann, geb. 1-11-1824, volgt IIIb.
 8. Weiert Gottfried Buschmann, geb. 10-3-1827, volgt IIIc.
 9. doodgeboren dochter, geb. 30-3-1830.
 10. doodgeboren dochter, geb. 31-8-1831.
 11. Beata Dorothea Buschmann, geb. Funnix 18-7-1833, volgt IIId.
Kerk in Dunum Op de foto hiernaast: de Evangelisch-Lutherse kerk te Dunum, die we bezochten tijdens onze vakantie in 2000. Het verslag dat ik hier destijds van heb gemaakt staat elders op de website. (Zie ook: Het land van onze voorouders, met een verslag dat in 1985 door Ruud Buschmann werd gemaakt.)


Generatie III.

IIIa.
Reinhard Gottlieb BUSCHMANN, geb. Nord Dunum 2-2-1822, broodbakker, overl. Amsterdam 12-3-1864; tr. Amsterdam 17-6-1857 (reg. 5, fol. 60v) Johanna Maria Henderina TIJS, dienstbode, geb. Amsterdam 5-10-1821, natuurlijke dochter van Maria Henderina Tijs, overl. ald. 27-8-1877 (Anna Maria Teijs, echtgenote van Clamer Albrecht Walman; bron: bijlagen huwelijk zoon Reinhard Gottlieb).
  Huwelijksakte: de bruidegom is broodbakker, geb. te Dunum in Hannover en wonend te Amsterdam, zijn vader is onderwijzer, met zijn vrouw wonend te Dunum; de bruid is dienstbode, haar moeder is overleden; getuigen zijn Gottfried Buschmann, smid, 29 jaar, broeder van de bruidegom, Hendrik van Jaaren, smid, 40 jaar, neef van de bruidegom, Geike Hendrik Roch (Rah?), timmerman, 27 jaar en Fredrik Willem Staal, commis(sionaris?), 26 jaar, allen wonend te Amsterdam.
  Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
 1. Reinhard Gottlieb Buschmann, geb. 2-7-1859, volgt IVa.
 2. doodgeboren dochter, geb. 3-11-1861.

Bijna twee jaar na het overlijden van haar man hertrouwde zijn weduwe. Zij tr. (2) Amsterdam 7-3-1866 (reg. 2, fol. 45v) Clamor Albrecht WALMAN, geb. ald. ca. 1825, weduwnaar van Froukje Tjerks Akkerman, meerderjarige natuurlijke zoon van Theodora Walman.
  Huwelijksakte: de bruidegom is schoenmaker en weduwnaar van Froukje Tjerks Akkerman, zijn moeder is overleden; de bruid, hier Anna Maria Teijs genoemd, is zonder beroep en weduwe van Reinhard Gottlieb Busch, haar moeder is overleden; de vier aanwezige getuigen zijn geen familie.


IIIb.
Christina Helena Wilhelmina BUSCHMANN, geb. 1-11-1824; tr. Aurich 14-11-1859 Carl Friedrich Theodor BARTH, geb. ald. 10-5-1827, Witwer und Kappenmacher zu Aurich, zoon van Philipp Barth en Charlotte.
  Uit een onbekende relatie:
 1. Caroline Wilhelmine Buschmann, "uneheliche Tochter", geb. Funnix (Ostfriesland) 7-7-1850, overl. ald. 27-2-1851. (Bron: www.ortsfamilienbuecher.de).

IIIc.
Weiert Gottfried BUSCHMANN, geb. Nord Dunum 10-3-1827, smid, overl. Amsterdam 4-9-1874 (Wittenburg, 4.00 uur n.m.); tr. Amsterdam 15-3-1854 (reg. 2, fol. 27v) Charlotta RATELBAND, geb. Hummelo 10-11-1828, overl. Amsterdam 7-2-1911 (11.00 n.m.), dochter van Johannes Ratelband en Reindjen Diepenbroek.
  Huwelijksakte: de bruidegom is smidsknecht wonend te Amsterdam, zijn vader is onderwijzer, met zijn vrouw wonend te Funnix; de bruid is dienstbode wonend te Amsterdam, haar vader is overleden, haar moeder woont te Hummelo en Keppel; ingeleverd zijn o.a. authentieke acte van toestemming van de ouders der bruidegom en notariële toestemming van de moeder der bruid; getuigen zijn Reinhart Gottlieb Buschmann, broodbakker, 31 jaar, broeder des echtgenoots, Hendrik Jansen van Zuuren, smidsknecht, 37 jaar, neef van denzelven, Peter Harms, kleermaker, 41 jaar, en Pieter Kok, schoenmaker, 40 jaar, allen wonend te Amsterdam.
  Huwelijksbijlagen: o.a. Certificaat van Militie, waaruit blijkt dat Weiert Gottfried Buschmann, van beroep smidsknecht, "niet onder de wettelijke verpligtingen gebragt is, om in de gevallen waarin dit anders bij de artikelen 197 en 199 der wet van 8 Januarij 1817 (staatsblad no. 1) is gevorderd, te moeten bewijzen aan de nationale militie te hebben voldaan.

  Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
 1. Weiert Fokke Buschmann, geb. 21-5-1854, overl. ald. 25-8-1854 (Groote Wittenburgerstraat).
 2. Weiert Fokke Buschmann, geb. 4-8-1855, volgt IVb.
 3. Johan Reindert Buschmann, geb. 11-2-1858, volgt IVc.
 4. Catharina Johanna (Anna) Buschmann, geb. 27-12-1860, volgt IVd.
 5. Reinhard Gottfried Buschmann, geb. 16-11-1864, volgt IVe.
 6. Beatrix Dorothea Buschmann, geb. 31-7-1868, overl. ald. 10-7-1871.
 7. Bertus Buschmann, geb. 25-12-1871, overl. ald. 15-12-1877.

IIId.
Beata Dorothea BUSCHMANN, geb. Funnix 18-7-1833; tr. Blersum (Ostfriesland) 3-4-1869 Gerd Otten LÜBBEN, geb. Abens (Ostfriesland) 21-3-1837, lediger Hausgehülfe, overl. in Leepens (Blersum, Ostfriesland) 26-8-1873, zoon van Lübbe Weers Lübben en Talke Maria Janssen.
  Uit dit huwelijk, geboren te Blersum (Ostfriesland):
 1. Catharina Maria Lübben, geb. 5-12-1869.
 2. Lübbe Gerhard Otten Lübben, geb. 16-11-1873.
  (Bron: www.ortsfamilienbuecher.de)


Generatie IV.

IVa.
Reinhard Gottlieb BUSCHMANN (zoon van IIIa), geb. Amsterdam 2-7-1859, diamantslijper (1880), courantenbezorger (1915), overl. ald. 10-10-1935 (10.00 uur, zonder beroep); tr. Amsterdam 17-6-1880 (reg. 12, fol. 48, nr. 1159) Alida Elisabeth SCHOLTE, geb. ald. 1-4-1858, overl. ald. 15-3-1923 (04.00 uur), dochter van Johannes Scholte en Alida Johanna Baale.
  Huwelijksakte: de bruidegom is diamantslijper, zijn ouders zijn overleden; de bruid is zonder beroep, haar vader is diamantslijper wonend te Amsterdam, haar moeder is overleden; voogd van de bruidegom is Clamer Albrecht Walman, schoenmaker, en toeziend voogd is Weiert Fokke Buschmann, smid; getuigen zijn Johannes Jacobus Scholte, diamantslijper, 36 jaar, Pieter Cornelis Scholte, bakker, 33 jaar, Willem Scholte, bakker, 31 jaar en Jacobus Scholte, diamantslijper, 29 jaar, broeders van de bruid, allen wonend te Amsterdam; ondertekening uitgezonderd de voogd die verklaarde niet te kunnen schrijven.
  Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
 1. Alida Johanna Maria Buschmann, geb. 6-9-1880 (Lindengracht), volgt Va.
 2. Johanna Cornelia Buschmann, geb. 4-12-1882 (2e Boomdwarsstraat), overl. ald. 18-5-1884.
 3. Johan Reinhard Buschmann, geb. 4-5-1884 (2e Boomdwarsstraat 9), overl. ald. 10-4-1945 (14.30 uur, 60 jaar, zonder beroep).
 4. Reinhard Gottlieb Buschmann, geb. 2-7-1885 (2e Boomdwarsstraat 9), overl. ald. 2-3-1886.
 5. Johan Jacobus Buschmann, geb. 20-2-1888 (2e Boomdwarsstraat 17), overl. ald. 21-4-1890 (Bloemstraat 192).
 6. Jacoba Johanna Buschmann, geb. ca. april 1894, overl. ald. 22-9-1894 (2e Boomdwarsstraat).
 7. Johanna Elisabeth Jacoba, geb. ca. 1897, overl. ald. 10-4-1945 (11.15 uur, 48 jaar).

IVb.
Weiert Fokke BUSCHMANN (zoon van IIIc), geb. Amsterdam 4-8-1855, smid, werkman, opperman, overl. ald. 26-9-1895 (Ridderstraat 88); tr. Amsterdam 30-8-1882 (reg. 19, fol. 38v) Gijsbertje Sophia VAN EWIJK, geb. Borne 25-12-1851, verbleef van 10-2- tot 27-5-1920 bij haar zoon en zijn gezin te Zaandam, overl. Amsterdam 22-2-1924, dochter van Willem van Ewijk en Janna Wiegerink.
  Huwelijksakte: de bruidegom is smid, zijn vader is overleden, zijn moeder woont te Amsterdam; de bruid is zonder beroep wonend te Amsterdam, haar ouders zijn overleden; getuigen zijn Johan Reijndert Buschmann, smid, 24 jaar, broeder van de bruidegom, Rijnart Gottlieb Buschmann, diamantslijper, 23 jaar, neef van de bruidegom, Hillerich Oinnen Roolfs, smid 69 jaar, Philip David van Rhijn, commissionair, 40 jaar, allen wonend te Amsterdam; ondertekening, uitgezonderd de moeder van de bruid die verklaarde niet te kunnen schrijven.
  Huwelijksbijlagen: o.a. akte van Militie, waaruit blijkt dat Weiert Fokke Buschmann "in het inschrijvings-register van de gemeente Amsterdam van het jaar 1874 voor de ligting van het jaar 1875 is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 1851, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van ligchaamsgebreken no. 15 van de dienst is vrijgesteld".

  Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
 1. Charlotta Johanna Beathea Buschmann, geb. 11-4-1883, overl. ald. 4-6-1883 (Oostenburger-middenstraat 29).
 2. Charlotte Johanna Buschmann, geb. 22-9-1884, volgt Vb.
 3. Antje Buschmann, geb. 17-11-1886, overl. ald. 27-1-1889 (Binnengasthuis, wonend Ridderstraat 88).
 4. Weiert Gottfried Buschmann, geb. 16-9-1891, volgt Vc.

Gijsbertje Sophia van Ewijk had het niet gemakkelijk in haar leven. Haar ouders overleden toen ze zes was en zij werd ondergebracht in een weeshuis. Ze was volgens de overlevering van rijke afkomst, maar hoe dat nu precies in elkaar zat is niet bekend. Bij nader onderzoek blijkt haar afstamming wel vele eeuwen terug te gaan. Zie voor nadere bijzonderheden de kwartierstaat).


IVc.
Johan Reindert BUSCHMANN (zoon van IIIc), geb. Amsterdam 11-2-1858, brandwacht (1884), later smid, overl. ald. 24-11-1945 (05.15 uur, zonder beroep); tr. Amsterdam 11-6-1884 (reg. 14, fol. 15v, nr. 1288) Barbara WILLEMS, geb. ald. 3-4-1860, overl. ald. 14-8-1936, dochter van Nicolaas Wilhelmus Willems en Trijntje Luyting.
  Huwelijksakte: de bruidegom is brandwacht, zijn vader is overleden, zijn moeder woont te Amsterdam; de bruid is zonder beroep, haar vader is bakker wonend te Amsterdam, haar moeder is overleden; getuigen zijn Wijert Fokke Buschmann, smid, 28 jaar, broeder van de bruidegom, Joseph Sauers, bakker, 34 jaar, Anthonie Jacob Koekkoek, brandwacht, 33 jaar en Jan Tees, brandwacht, 34 jaar, allen wonend te Amsterdam; ondertekening, uitgezonderd de moeder der bruidegom en de vader der bruid die verklaarden niet te kunnen schrijven.
  Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
 1. Trijntje Charlotte Buschmann, geb. 25-5-1885, volgt Vd.
 2. Gottfried Wilhelm Buschmann, geb. 6-3-1887, banketbakker te Amsterdam (1922), overl. Zeist 21-7-1941.
 3. Geertruida Anna Buschmann, geb. 10-5-1889, volgt Ve.
 4. Barbara Buschmann, geb. 30-8-1891, dienstbode, overl. ald. 24-9-1908.
 5. Johanna Catharina Buschmann, geb. 1-12-1893, volgt Vf.
 6. Johan Weijert Fokke Buschmann, geb. 27-9-1895, volgt Vg.
 7. Johan Reindert Buschmann, geb. 1-6-1897, volgt Vh.
 8. Mina Hendrika Buschmann, geb. 28-7-1901, overl. ald. 28-8-1903.
 9. Bertha Josephina Buschmann, geb. 28-7-1901, volgt Vi.
 10. Antje Buschmann, geb. 21-7-1903, volgt Vj.

IVd.
Catharina Johanna (Anna) BUSCHMANN (dochter van IIIc), geb. Amsterdam 27-12-1860, overl. ald. 19-7-1952 (volgens de overlevering sprak men later over haar als "dove tante Anna"); tr. Amsterdam 30-8-1899 (reg. 27, fol. 50, nr. 2669) Hermanus Johannes (Manus) HEIJDEMAN, geb. ald. 17-1-1862, werkman, overl. ald. 7-2-1942, zoon van Hendricus Johannes Heijdeman en Maria Hendrika Hemme.
  Huwelijksakte: de bruidegom is werkman, zijn vader is kruier, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; de bruid is zonder beroep, haar vader is overleden, haar moeder woont te Amsterdam; en verklaarden de verloofden bij dezen te erkennen een kind genaamd Johanna Charlotta Buschmann, geb. Amsterdam 2-5-1890; getuigen zijn Cornelis Kleis Lanting, ambtenaar, 33 jaar, Albert Johannes Imcken, bode, 56 jaar, Jan Schubart, bode, 55 jaar en Adrianus van Dieren, bode, 37 jaar, allen wonend te Amsterdam.
  Niet uit dit huwelijk:
 1. Johanna Charlotta Buschmann, later Heijdeman (geëcht bij huwelijk in 1899), geb. Amsterdam 2-5-1890, volgt Vk.

IVe.
Reinhard Gottfried BUSCHMANN (zoon van IIIc), geb. Amsterdam 16-11-1864, brandwacht, overl. ald. 5-5-1922; tr. Amsterdam 12-9-1894 (reg. 24, fol. 41v, nr. 2236) Wilhelmina Johanna Antonia (Mien) ROOKE, geb. ald. 22-12-1867, overl. ald. 4-6-1930, dochter van Carel Ferdinand Rooke en Johanna Frederika Brockmann.
  Huwelijksakte: de bruidegom is brandwacht, zijn vader is overleden, zijn moeder woont te Amsterdam; de bruid is werkster, haar vader is schoenmaker, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; getuigen zijn Johan Reindert Buschmann, brandwacht, 35 jaar, broeder van de bruidegom, Wiebe Fokke Buschmann, smid, 39 jaar, broeder van de bruidegom, Carl Ferdinand Rooke, diamantwerker, 23 jaar, broeder van de bruid en Willem Coenraad Rooke, schoenmaker, 47 jaar, oom van de bruid, allen wonend te Amsterdam; ondertekening, uitgezonderd de beide moeders die verklaarden niet te kunnen schrijven. (opm.: was "Wiebe" de roepnaam van Weiert B.?)
  Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
 1. Johanna Frederika Buschmann, geb. 12-1-1898, volgt Vl.
 2. Reinhard Gottfried Buschmann, geb. 31-3-1900, drukker, overl. ald. 11-3-1927 (14.00 uur).
 3. levenloos kind, geb. 1-12-1903 (Hoedenmakersstraat 8).
 4. levenloos kind, geb. 1-12-1903 (tweeling).
 5. Wilhelmina Johanna Antonia Buschmann, geb. 21-5-1908, overl. ald. 12-10-1921 (02.00 uur).


Generatie V.

Va.
Alida Johanna Maria BUSCHMANN (dochter van IVa), geb. Amsterdam 6-9-1880, overl. ald. 28-4-1945 (17.30 uur); tr. Amsterdam 23-12-1915 (reg. 5K, fol. 23v, nr. 1010) Albert KOOIJ, geb. ald. 14-10-1880 (Binnen Visscherstraat 4, vader is slachter), overl. ald. 14-1-1945 (8.30 uur, nachtwaker), zoon van Hendricus Wilhelmus Kooij en Geertje Schonewille.
  Huwelijksakte: de bruidegom is pakhuisknecht, zijn vader is nachtwaker, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; de bruid is zonder beroep, haar vader is courantenbezorger, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; getuigen zijn Hendericus Wilhelmus Kooij, machinepoetser, 30 jaar, broeder van de bruidegom en Johannes Buschmann, werkman, 30 jaar, broeder van de bruid, beiden wonend te Amsterdam. (Johannes Buschmann, broeder van de bruid, tekende als "J. Buschmann"; was dit Johan Reinhard?)

Vb.
Charlotte Johanna (Lot) BUSCHMANN (dochter van IVb), geb. Amsterdam 22-9-1884, overl. ald. 10-10-1926 (0.30 uur); tr. Amsterdam 20-12-1905 (reg. 2K, fol. 38, nr. 1038) Anne (Joop) JACQUEMIER, geb. ald. 19-2-1884, overl. ald. 29-5-1973, zoon van Leendert Gijsbertus Jacquemier en Wiebrigje van der Meulen.
  Huwelijksakte: de bruidegom is koetsier, zijn vader is portier, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; de bruid is zonder beroep, haar vader is overleden, haar moeder woont te Amsterdam; getuigen zijn Frans van der Meulen, werkman, 72 jaar, grootvader van de bruidegom, Jan van der Meulen, houtwerker, 46 jaar, oom van de bruidegom, Wiggert Kok, zeeman, 31 jaar en Frans van der Meulen, modelmaker, 21 jaar, neven van de bruidegom, allen wonend te Amsterdam.
  Geboren vóór het huwelijk:
 1. Bertha Buschmann, geb. Amsterdam 7-12-1905, overl. ald. 9-12-1905 (2 dagen oud, dochter van Charlotte Johanna Buschmann, dienstbode).
Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
 1. Leendert Gijsbertus Jacquemier, geb. 14-2-1907, overl. Leusden 6-4-1984; tr. Amsterdam 21-9-1933 Maria Antoinetta van Geenen, geb. ald. 30-3-1908, overl. Amersfoort 14-3-1974.
 2. Weiert Gottfried Jacquemier, geb. 6-2-1909.
 3. Alida Maria (Marie) Jacquemier, geb. 23-3-1912; tr. Amsterdam 23-2-1944 Stephanus de Vries, geb. ald. 11-11-1910, fabrieksarbeider, metaalbewerker, bankwerker, overl. ald. 14-11-1982, zoon van Johannes Hendrik Willem de Vries en Bernardina Helena van Zijl.

Vc.
Weiert Gottfried BUSCHMANN (zoon van IVb), geb. Amsterdam 16-9-1891, marinier, stoker/machinist, overl. Zaandam 10-3-1946; tr. Amsterdam 31-12-1913 (reg. 6K, fol. 39, nr. 1046) Neeltje KOOMEN, geb. Edam 15-10-1889, werkster, overl. Oostzaan 29-10-1954, dochter van Pieter Koomen en Sijtje Langenberg.
  Huwelijksakte: de bruidegom is marinier wonend te Helder, zijn vader is overleden, zijn moeder woont te Amsterdam; de bruid is zonder beroep wonend te Amsterdam, haar vader is werkman, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; getuigen zijn Anne Jacquemier, lantaarnopsteker, 29 jaar, zwager van de bruidegom, en Ernst de Wolff, broodbakker, 22 jaar, beiden wonend te Amsterdam; bij dit huwelijk werd een kind erkend: Gijsbertje Sophia Koomen, geb. Amsterdam 10-6-1912, zijnde dit kind reeds door de moeder erkend (2-7-1912). Hieronder de ondertekening van de huwelijksakte:

ondertekening huwelijksakte

  Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam (nr. 4 te Zaandam):
 1. Gijsbertje Sophia Buschmann, geb. 10-6-1912, volgt VIa.
 2. Pieter Cornelis Buschmann, geb. 11-9-1916, volgt VIb.
 3. Johan Buschmann, geb. 2-12-1918, volgt VIc.
 4. Weiert Gottfried Buschmann, geb. 4-10-1923, volgt VId.

Weiert Gottfried Buschmann oefende verschillende beroepen uit (in volgorde van doorhalingen op de PK): besteller (expeditie), petroleumventer, stoker. Hij werd in 1920 ambtshalve ingeschreven in het bevolkingsregister te Zaandam. Hij overleed op het adres Kalf 60. Op de overlijdensakte, de dag na zijn overlijden opgemaakt (aangegeven door Hotze Elzenga, koster, RK), werd vermeld dat hij geen onr. goed bezat en dat hij 4 meerderjarige kinderen naliet. Zijn erfgename was wed. Buschmann-Koomen, 't Kalf 60, Zaandam. (Zie voor nadere bijzonderheden de kwartierstaat en Het levensverhaal van mijn grootvader.)


Vd.
Trijntje Charlotte (Charlotte) BUSCHMANN (dochter van IVc), geb. Amsterdam 25-5-1885, overl. Blaricum 27-12-1962; tr. Amsterdam 9-9-1908 (reg. 5F, fol. 6v, nr. 594) Frans Leonard HOVING, geb. Frederiksoord (gem. Vledder) 2-7-1886, rietwerker, overl. Amsterdam 31-5-1963, zoon van Roelof Hoving en Carolina Johanna Plaat.
  Huwelijksakte: de bruidegom is rietwerker wonend te Amsterdam, zijn vader is overleden, zijn moeder is winkelierster wonend te Amsterdam; de bruid is zonder beroep, haar vader is smid, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; getuigen zijn Pieter Kat, magazijnbediende, 28 jaar, Jacobus Diepersloot, stoker, 35 jaar, Willem Sanders, werkman, 40 jaar, en Cornelis Hermanus Bouw, werkman, 34 jaar, allen wonend te Amsterdam.
  Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
 1. Charlotte Carolina (Lientje) Hoving, geb. 11-4-1909; tr. Amsterdam 7-5-1936 Sibble (Tom) Greidanus, weduwnaar van Maria Margaretha Vrolijk, geb. Leeuwarden 29-11-1905, wachtsman, portier, overl. Amsterdam 19-12-1959, zoon van Karst Greidanus en Hinke Stok.
 2. Barbara Geertruida Hoving, geb. 16-10-1910, overl. ald. 16-12-1919.

Ve.
Geertruida Anna (Truus) BUSCHMANN (dochter van IVc), geb. Amsterdam 10-5-1889, overl. ald. 11-9-1953; tr. Amsterdam 11-9-1918 (reg. 5G, fol. 45, nr. 759) Lodovico Ercole (Fio) FIORANI, geb. Den Helder 19-1-1871, overl. Amsterdam 26-5-1945, zoon van Alessandro Giacinto Guisseppe Baldassarre Fiorani en Maria Christina Smit.
  Huwelijksakte: de bruidegom is kantoorbediende wonend te Amsterdam, zijn ouders zijn overleden; de bruid en haar ouders zijn zonder beroep, wonend te Amsterdam; bij deze akte is tevens overgelegd een proces verbaal van tussenkomst van de Rechter in het Kanton Amsterdam, waaruit blijkt dat de moeder der bruid hare toestemming tot dit huwelijk heeft verleend en dat de vader der bruid op de oproeping niet is verschenen; getuigen zijn Gerard Hendrik Fiorani, 55 jaar, en Carlo Alexander Gerard Fiorani (leeftijd niet vermeld), broeders van de bruidegom, beiden zonder beroep en wonend te Zandvoort.
  Geboren vóór het huwelijk:
 1. Mariëtta Lodovica Buschmann, geb. Amsterdam, overl. ald. 21-6-1918 (2 weken, moeder is kantoorbediende).
Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
 1. Enrico Lodovico Allessandro (Harry) Fiorani, geb. 28-8-1919, postzegelhandelaar, overl. ald. 3-9-1983; tr. Amsterdam 11-12-1941 Maria Anna (Mary) Stroker, geb. ald. 21-2-1919.

Vf.
Johanna Catharina (Annie) BUSCHMANN (dochter van IVc), geb. Amsterdam 1-12-1893, overl. ald. 28-7-1969; tr. Amsterdam 3-11-1915 (reg. 5H, fol. 45v, nr. 859) Auke MEESTER, geb. ald. 11-1-1895, brievenbesteller, kantoorbediende, overl. ald. 18-5-1963, zoon van Klaas Ales Meester en Hendrikje van der Duin.
  Huwelijksakte: de bruidegom is hulpbrievenbesteller, zijn vader is werkman, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; de bruid is zonder beroep, haar vader is smid, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; bij deze akte is tevens overgelegd een proces verbaal van tussenkomst van de Rechter in het Kanton Amsterdam, waaruit blijkt dat de vader der bruid op de oproeping niet is verschenen en dat de moeder der bruid hare toestemming tot dit huwelijk heeft verleend; getuigen zijn Engbert Rozeboom, werkman, 77 jaar, en Johannes Sprengers, 64 jaar, beiden wonend te Amsterdam.
  Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida Anna (Truus) Meester (1915); tr. Amsterdam 4-10-1939 Simon (Siem) Koorn, geb. Enkhuizen 23-10-1913, boorder scheepsbouwmaatschappij, laborant, schrijver Min. van Oorlog, overl. Zoetermeer 16-6-1986, zoon van Cornelis Koorn en Gerritje ten Bokkel.
 2. Johanna (Jopie) Meester (1920); tr. J. Hellemans (gescheiden).
 3. Annie (Ans) Meester (1930); tr. H.J. (Pim) Kaales.

Vg.
Johan Weijert Fokke (Fok) BUSCHMANN (zoon van IVc), geb. Amsterdam 27-9-1895, los werkman, havenarbeider, overl. ald. 29-11-1954; tr. Amsterdam 7-2-1923 (reg. 3, fol. 43v, nr. 83) Johanna Elisabeth (Jo) MUNNIK, geb. ald. 10-3-1897, overl. Utrecht 26-11-1969, dochter van Willem Munnik en Bartje de Groot.
  Huwelijksakte: de bruidegom is chauffeur, zijn vader is nachtwaker, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; de bruid is zonder beroep, haar vader is bootwerker, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; getuigen zijn Willem Nicolaas Munnik, havenarbeider, 24 jaar, broeder van de bruid, en Cornelis Johannes Hendrik de Vries, buffetbediende, 23 jaar, beiden wonend te Amsterdam.
  Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Buschmann (1923), volgt VIe.
 2. Elisabeth Barbara Buschmann (1927), volgt VIf.
 3. Freddy Antonius Buschmann (1942).

Vh.
Johan Reindert BUSCHMANN (zoon van IVc), geb. Amsterdam 1-6-1897, muziekhandelaar, overl. Utrecht 3-3-1969; tr. Utrecht 9-12-1926 (nr. 1063) Cornelia SCHUT, geb. ald. 13-9-1905, overl. Amersfoort 30-3-1994, dochter van Hubertus Schut en Grietje Schaar.
  Uit dit huwelijk:
 1. Rudolph Buschmann, geb. 24-10-1927, volgt VIg.
 2. Marie Louise Buschmann (1929), volgt VIh.
 3. Cornelia Johanna Buschmann (1931), volgt VIi.
 4. Barbara Theresia Buschmann (1937), volgt VIj.
 5. Willy Henriëtte Buschmann, geb. 29-8-1939, overl. Utrecht 4-10-1944.

Vi.
Bertha Josephina (Bep) BUSCHMANN (van IVc) geb. Amsterdam 28-7-1901, overl. ald. 6-3-1932 (19.30 uur, beroep echtgenoot staat niet vermeld); tr. Amsterdam 8-3-1922 (reg. 7A, fol. 32v, nr. 150) Joannes Hendricus (Jan) ANRÖCHTE, geb. ald. 6-11-1902, handelsreiziger, ongediertebestrijder, overl. Amersfoort 5-5-1967, zoon van Johannes Hendricus Anröchte en Neeltje Dogger. Hij tr. (2) Geertruida Jacoba van der Maas (gescheiden); tr. (3) Elisabeth Vlam.
  Huwelijksakte: de bruidegom is machinist, zijn vader is diamantsnijder, zijn moeder is overleden; de bruid is zonder beroep, haar vader is smid, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; de vader der bruid heeft blijkens hierbij overgelegde authentieke akte in deze echt toegestemd op 25 februari l.l.; getuigen zijn Salomon van Dijk, machinist ter koopvaardij, 22 jaar, en Godfried Wilhelm Buschmann, broeder der bruid, banketbakker, 35 jaar, beiden wonend te Amsterdam.
  Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
 1. Johanna Hendrika (Jopie) Anröchte (1922); tr. Alfons Sandbergen.

Vj.
Antje (Ant) BUSCHMANN (van IVc), geb. Amsterdam 21-7-1903, naaister, overl. Leeuwarden 22-2-1981; tr. (1) Amsterdam 1-4-1925 (reg. 5A, fol. 34v, nr. 162) (gesch. ald. 12-9-1936) Christiaan ALINGS, geb. ald. 9-6-1900, zoon van Hendrik Wolter Alings en Elisabeth IJsennagger; tr. (2) Amsterdam 5-5-1943 Willem GERLOFSMA, geb. Wonseradeel 18-8-1894, overl. Franeker 22-7-1970.
  Huwelijksakte (1): de bruidegom is zonder beroep, zijn vader is overleden, zijn moeder woont te Amsterdam; de bruid is zonder beroep, haar vader is bankwerker, met zijn vrouw wonend te Amsterdam; getuigen zijn Pieter van der Vliet, 25 jaar, zwager des echtgenoots, en Willem Frederik Snijders, 61 jaar, beiden zonder beroep en wonend te Amsterdam.
  Uit eerste huwelijk:
 1. Jacoba Hendrika (Henny) Alings (1927); tr. Ross Westerby.
 2. Christiaan Andreoli George (Jolie) Alings (1937?); tr. C. Pranger.

Vk.
Johanna Charlotta BUSCHMANN (later HEIJDEMAN) (dochter van IVd), geb. Amsterdam 2-5-1890, overl. ald. 2-4-1940; tr. Amsterdam 17-5-1911 Daniël Abraham (Daan) VAN DIJK, geb. ald. 1-5-1890, stoker, overl. ald. 29-11-1973, zoon van Gerrit van Dijk en Wilhelmina Slemmer. Hij tr. (2) Antje van Aanholt.
  Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Johanna van Dijk (1911).
 2. Daniël Abraham van Dijk (1913).

Vl.
Johanna Frederika BUSCHMANN (van IVe), geb. Amsterdam 12-1-1898, overl. ald. 20-2-1982; tr. Amsterdam 6-12-1928 (reg. 4G, fol. 39, nr. 753) Cornelis MOERKERKEN, geb. Ridderkerk 21-12-1901, scheepspijplegger, bankwerker, overl. Amsterdam 10-8-1973, zoon van Jan Moerkerken en Maria de Kok.
  Huwelijksakte: de bruidegom is werkman wonend te Amsterdam, zijn vader is werkman wonend te Ridderkerk, zijn moeder is overleden; de bruid is zonder beroep, haar vader is overleden, haar moeder is zonder beroep wonend te Amsterdam; getuigen zijn Wilhelmina Johanna Antonia Rooke, zonder beroep, 61 jaar, moeder van de bruid, en Isaac Neeter, behanger, 43 jaar, beiden wonend te Amsterdam.
  Uit dit huwelijk:
 1. Willem Cornelis Moerkerken (1929); tr. G. Starke.
 2. Maria Johanna Moerkerken (1936).


Generatie VI.

VIa.
Gijsbertje Sophia (Bep) BUSCHMANN (dochter van Vc), geb. Amsterdam 10-6-1912, overl. Wormerveer 10-1-1999; tr. Zaandam 20-11-1930 (nr. 234) Arend (Arie) VINKE, geb. Klazienaveen (gem. Emmen) 6-10-1907, overl. Wormerveer 25-12-1992, zoon van Fredrik Vinke en Margje Kroezen.
  Huwelijksakte: de bruidegom is fabrieksarbeider wonend te Zaandam, zijn vader is arbeider, met zijn vrouw wonend te Emmen; de bruid is zonder beroep wonend te Zaandam, haar vader is stoker, met zijn vrouw wonend te Zaandam; getuigen zijn Klaas Schuitemaker, 38 jaar, stoker, oom van de bruid wonend te Amsterdam, en Izaak Sluyk, 37 jaar, gemeentewerkman wonend te Zaandam.
  Uit dit huwelijk, geboren te Zaandijk:
 1. Fredrik (Freek) Vinke, geb. 16-3-1931, timmerman, uitvoerder, overl. Zaandam 12-4-1991; tr. Zaandijk 16-12-1955 Maria (Rita) van de Werken, geb. Rotterdam 25-12-1932, overl. Hoorn 29-7-2015 (weduwe van J. Haan, eerder weduwe van F. Vinke).
 2. Weiert Godfried (Wim) Vinke, geb. 1935, overl. 27-8-2018; tr. Grietje (Gré) Kroese, geb. 3-6-1933, overl. 12-7-2019.
 3. Jan Arend Vinke, geb. 18-11-1941, werkplaatsadministrateur, overl. Zaandam 16-5-2012; tr. (1) 26-1-1968 Elizabeth de Vries, geb. Beverwijk 5-10-1942, overl. Zaandam 2-3-1979; tr. (2) Aaf de Vries.
 4. Nelly Margaretha (Nel) Vinke, geb. 9-9-1943, overl. Zaandam 23-10-1986; tr. 17-12-1965 Geert Koopmans, geb. Heerenveen 27-1-1936, overl. Zaandam 29-10-1979, gescheiden.

VIb.
Pieter Cornelis (Piet) BUSCHMANN (zoon van Vc), geb. Amsterdam 11-9-1916, overl. Zaandam 19-6-1975; tr. Zaandam 15-10-1942 Aaltje (Alie) SCHIPPERS, geb. Lemmer (gem. Lemsterland) 28-7-1922, overl. Zaandam 15-2-1999 (wonend te Zaandijk).
  Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Buschmann (1943), volgt VIIa.
 2. Hendrik Buschmann (1948), volgt VIIb.
 3. Edith Buschmann (1956), volgt VIIc.

VIc.
Johan (Joop) BUSCHMANN (zoon van Vc), geb. Amsterdam 2-12-1918, overl. Zaandam 27-2-1987; tr. Zaandam 29-9-1948 Hendrika Maria (Riek) VAN 'T HOOFD, geb. Woerden 28-9-1918, overl. Zaandam 27-1-2008.


VId.
Weiert Gottfried (Wim) BUSCHMANN (zoon van Vc), geb. Zaandam 4-10-1923, arbeider, overl. ald. 18-3-2006; tr. Koog aan de Zaan 20-8-1948 Johanna (Jo) BUIJS, geb. Zaandijk 23-2-1923, overl. Wormerveer 25-9-2012, dochter van Thomas Buijs en Anna Catharina Heekelaar.
  Uit dit huwelijk:
 1. Hanny Buschmann (1949), volgt VIId.
 2. Dea Buschmann (1950), volgt VIIe.
 3. René Buschmann (1960), volgt VIIf.

VIe.
Johanna (Jopie) BUSCHMANN (dochter van Vg), geb. 1923; tr. (1) P. v.d. SPOEL (gescheiden); tr. (2) Sjaak TIMMER.
  Uit tweede huwelijk:
 1. Germa Timmer.
 2. Anne Timmer.

VIf.
Elisabeth Barbara (Bep) BUSCHMANN (dochter van Vg), geb. 1927; tr. (1) C. Clement; tr. (2) J. Mallo. Verdere gegevens niet bekend.


VIg.
Rudolph (Ruud) BUSCHMANN (zoon van Vh), geb. Utrecht 24-10-1927, muziekuitgever, overl. Houten 4-1-2003; tr. Theodora Catharina Maria (Dorie) VAN INGEN.
  Uit dit huwelijk:
 1. Theodora Catharina Maria (Dorie) Buschmann (1958)
 2. Cornelia Johanna (Cocky) Buschmann (1960)
 3. Willy Henriëtte Buschmann (1961)
 4. Maria Anna Elisabeth (Ria) Buschmann (1967)

VIh.
Marie Louise BUSCHMANN (dochter van Vh), geb. 1929; tr. Bernardus (Ben) DE GROOT.
  Uit dit huwelijk:
 1. Petronella (Nelleke) de Groot (1956)
 2. Cornelia (Corrie) de Groot (1957)
 3. Bernardus (Ben) de Groot (1959)
 4. Johan Reindert (Hans) de Groot (1960)
 5. Robert (Rob) de Groot (1963)
 6. Eric Ronald de Groot (1967)
 7. Sandra de Groot (1970)

VIi.
Cornelia Johanna BUSCHMANN (dochter van Vh), geb. 1931; tr. Wilhelmus Albertus VAN MEEGEN.
  Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Henriëtte (Willy) van Meegen (1957)
 2. Henrica Francisca (Henny) van Meegen (1959)
 3. Cornelis Franciscus (Kees) van Meegen (1961)
 4. Cornelia Johanna (Connie) van Meegen (1962)
 5. Wilhelmus Albertus (Pim) van Meegen (1964)
 6. Johan Reindert (Jan) van Meegen (1965)
 7. Roelof Olaf (Roel) van Meegen (1971)

VIj
Barbara Theresia BUSCHMANN (dochter van Vh), geb. 1937; tr. Carl Ludwig Hubert TAPPERMANN.
  Uit dit huwelijk:
 1. Barbara Tappermann (1966)
 2. Rolf Tappermann (1970)


Generatie VII.

VIIa.
Johanna (Joke) BUSCHMANN (dochter van VIb), geb. 1943; tr. Eduard (Ed) SCHENK.
  Uit dit huwelijk:
 1. Robin Schenk (1971)
 2. Martijn Schenk (1974)
 3. Pieter Schenk (1977)

VIIb.
Hendrik (Henk) BUSCHMANN (zoon van VIb), geb. 1948; tr. Joukje LAMMERS.
  Uit dit huwelijk:
 1. Bart Buschmann (1972)
 2. Edith Buschmann (1974)
 3. Dolf Buschmann (1975)

VIIc.
Edith BUSCHMANN (dochter van VIb), geb. 1956; tr. Robert G.J.L. VAN HEEREN (gescheiden).
  Uit dit huwelijk:
 1. Anja van Heeren (1982)
 2. Ilse van Heeren (1983)
 3. Bianca van Heeren (1985)

VIId.
Hanny BUSCHMANN (dochter van VId), geb. 1949; tr. Cornelis M. (Cor) SINKELDAM.
  Uit dit huwelijk:
 1. Dennis Sinkeldam (1973)
 2. Ellen Sinkeldam (1974)

VIIe.
Dea BUSCHMANN (dochter van VId), geb. 1950; tr. Jacobus Petrus (Sjaak) BROEKE, geb. Oudewater 2-5-1954, overl. Rotterdam 30-12-1998.


VIIf.
René BUSCHMANN (zoon van VId), geb. Koog aan de Zaan 10-12-1960, overl. Zaandijk 11-2-2014; tr. Margot GLASHOUWER (gescheiden).
  Uit dit huwelijk:
 1. Erik Buschmann (1991)
 2. Bart Buschmann (1994)
 3. Alex Buschmann (2000)
 4. Emma Buschmann (2002)


Terug naar boven