De Zutphensche landvrede van 2 februari 1375

(door Hanny Sinkeldam-Buschmann)"Het oorspronkelijke stuk, dat hoogstwaarschijnlijk in het archief der stad Zutphen geweest is, is helaas verdwenen. Wij moeten ons derhalve vergenoegen met een afschrift, in het laatste der 17de eeuw gemaakt door den heer G.S. van Rhemen", deelt dr. J.S. van Veen, de schrijver van het in 1901 in Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre (deel IV) gepubliceerde artikel, ons mee.

Het is een zeer belangrijk stuk, niet alleen vanwege de bepalingen van de overeenkomst, maar ook omdat de namen van een groot deel van de Zutphense adel er in staan vermeld. Zo lezen we de namen van de hoofden der strijdende partijen, te weten Willem van Bronckhorst en Wolter van Voorst en van Keppel, de machtige hoofdman der Heeckerens, vergezeld van een lange stoet van volgelingen. Hier volgt de lijst met namen:

In Godes namen Amen. Wij Wyllam here van Bronchorst ende Wolter here van Voerst ende here van Keppel ende wij Elsebe van Holsatien, bij der genade Godes abdysse der wertlyker kyrken van Elten,
Wyllam here van den Berghe, rytter,
Ghisebert here van Borclo, Henrick here van Wyssche, Vrederick here van Zulen, knapen,
Evert van Ulft, Ghisebert van Bronckhorst, Evert van Ulft hern Wyllems sone, ende Henrick van Dorrethe, ryddere,
Vrederick van den Berghe,
Arnt van Keppel,
Dyrc, Reynolt, Wolter ende Henrick gebrodere van Keppel,
Wyllem van Bronckhorst,
Symon, Johan ende Sweder gebrodere van Schulenborch,
Reynolt van Reyse,
Dyrc van Stenre,
Steven van Borclo,
Gadert van Borclo,
Johan van Zulen,
Steven van Zulen,
Ghert van Berentvelde,
Symon, Herman ende Ghert van Berentvelde, ghebrodere,
Ghert van Hacvoerde,
Luce van Hoenpel,
Sweder ende Reyner gebrodere van Hoenpel,
Evert van Remen,
Henrick ende Reytgher van Wexsen,
Ghert ende Bernt gebrodere van de Wylte,
Rutgher van Hekeren,
Evert, Dyrc, Johan, Jacob, Henric ende Wolter ghebrodere van Ulft,
Henrick ende Wolter brodere van Ampsen,
Bernt Hadekync,
Steven van Netelhorst,
Ghert van Kortenhorn,
Doys van Lole,
Ghert ende Dyrc van Hekeren,
Wolter Snoye Johanssone,
Ghert Mumme,
Wolter ende Johan brodere van Kelle,
Steven, Maes ende Reyner van Brochusen,
Henrick van Hetterscheyde,
Dyrc, Henrick ende Wyllem van Vurden,
Herman van Steynre,
Otto van der Kemenaden,
Jorden ende Wyllem van Bake,
Evert ende Wolter den Roden van Hekeren,
Alert van der Haep,
Ebbert ende Lubbert van Brochusen,
W..., Arnt ende Roloff van Zynderen,
Evert Bruseken,
Godert van Wylake,
Wolter van der Swanenborch,
Sander van Grays,
Henrick Schunde,
Dyrc van der Kemenaden,
Wyllam van Lole,
Johan van Lole,
Henrick den Rode,
Wyllem van Walyen,
Johan Duffler,
Dyrc van Enghusen,
Rabode van der Kornhorst,
Rolof Mumme,
Jacob van Hacvorden,
Arnt van den Damme,
Johan ende Wolter den Roden van Hekeren,
Evert van Enghusen,
Rolof van Holthusen,
Paleke van Camphusen,
Clawes van Camphusen, sijn sone,
Jacob van den Aeldenhove,
Reynolt ende Wolter van Dypenbroke,
Ghysebert van der Huethe,
Vrederick van Erde,
Wolter ende Wyllem brodere van den Holte,
Paydre van Enghusen,
Paydre van Heynoerde,
Jacob van Horstlo,
Herman van Bronchorst,
Wyllem Spaen,
Bertolt van Bransenborch,
Engelbert van Steynre,
Arnt up der Emer,
Ghysebert ende Reyner van Brochusen,
Wolter van Bake,
Henrick van Barlo,
Johan van Overhaghe,
Henrick van der Borch,
Reynolt van Aeswijn,
Vranke Ghysebertssone,
Bytter van der Horst,
Vranke Bodensone,
Vrederick Ghysebertssone,
Steven van der Kemenade,
Arnt Stycke van Lychtenhorst,
Albert van Holthusen,
Otto Wijr,
Henrick van Haghenbeke,
Bernt van Vurden,
Rolof van Vyracker,
Ghert van Leysten,
Johan Vrijdagh,
Engelbert Vrijdagh,
Sweder Roders,
Bernt van Keken,
Wyllem van der Huethe,
Steven van Kervenem,
Ernst van der Horst,
Arnt van der Emer,
Dyrc bastert van Bronchorst,
Gosen Wyckeweder,
Dyrc dye Ruther,
Godert, Jacob, Conraed ende Arnt van Vyntwijck,
Henrick Ruerrynck,
Wyllem ende Dyrc van Lyntlo,
Johan van Padenvorden,
Johan van Heker,
Wyllam Amekync,
Ghert ende Wolter brodere Amekync,
Dyrc van Keppel van der Woltbeke,
Wolter ende Symon van den Holte,
Lambert ende Henrick van Netelhurst,
Johan Grobbe,
Wolter van Huethe,
Henrick van Eke,
Dyrc ende Henrick van der Haep, brodere,
Johan Oynckinck,
Henrick ende Ghert van Overcampe,
Reyner dye Gruter,
Evert ther Poerten,
Johan Hirtebroyck,
Henrick Beyert,
Henrick van den Toerne
ende Ghyseken dye Conyng

maken kunt ende kenlick allen luden,
dat wij overgedragen synt eynes verbundes ende eyner gunstlycker vrentscap umme god ende umme sunderlynge noyt, oyrbaer ende beste der stede ende des ghemeynen landes van Zutphen, welich verbunt ingaen sal op datum des bryeves ende sal duren ende waren vijf jaer lanck daernaest volgende in allen puncten ende vorwerden, als nabescreven steyt, dat is tho wetene, dat wij royf ende brant, vaen (= vangen) ende slaen tho watere ende tho lande bynnen den lande van Zutphen, bynnen den lande van Elten, bynnen den lande van den Berghe, bynnen der herscap van Borclo, bynnen der herscap van Bredervoert, bynnen der herscap van Wyssche, bynnen der herscap van Aenholte, bynnen der Hetter, bynnen heren Everdes gherychte van Ulft myd volre ghelove na unser macht weren ende keren zulen, uytghesat sympelen doytslach, den tho rychtene na lantrechte. Ende wert zake, enz.


Enkele van de namen in bovenstaande lijst komen ook voor in de kwartierstaat van Peterke van de Pavordt, zoals Johan van Padenvorden.


Terug naar boven