Lijst met afkortingen

AIO Assistent-in-opleiding

AWT Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

BBP Bruto Binnenlands Produkt

BCS Bardeen, Cooper en Schrieffer

CBIN Commisariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CERN Centre Européen pour la Recherche Nucléaire

CFK's Chloorfluorkoolstoffen

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique

CO2 Koolstofdioxide

COBE Cosmic Background Explorer

CPB Centraal Plan Bureau

DLO Directie Lanbouwkundig Onderzoek

ECN Stichting Energie-onderzoek Centrum Nederland

EFTA European Free Trade Association

EIM Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

EPR Einstein-Podolsky-Rosen

ESTEC European Space Research and Technology Centre

ETH Eidgenössische Technische Hochschule

EU Europese Unie

FOM NWO-Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

G7 De zeven grote industrielanden (VS, Japan, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Canada)

EZ Ministerie van Economische Zaken

GTI's Grote technologische instituten

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

HBO Hoger Beroepsonderwijs

HSL Hogesnelheidslijn

IIAS International Institute for Asian Studies

IMEC Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum

IMF Internationaal Monetair Fonds

IRDAC Industrial Research and Development Advisory Committee of the European Commission

IPCC Intergovernental Panel on Climate Change

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

KU Katholieke Universiteit

LEP Large electron project

LNV Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij

Marin Stichting Maritiem Research Instituut Nederland

MERIT Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology

MIT Massachusetts Institute of Technology

MITI Ministry of International Trade and Industry (Japan)

MKB Midden- en Kleinbedrijf

MNO Multinationale onderneming

NASA National Aeronautic and Space Administration

NEO Nationale exporterende onderneming

NCW Nederlands Christelijk Werkgeversbond

NIC Newly Industrialized Country

NIKHEF Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoger-Energiefysica

NINT Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek

NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

NMP Nationaal Milieubeleidsplan

NNV Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NUTEK Swedish National Board for Industral and Technological Development

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OCenW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OCV Overlegcommissie Verkenningen

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Engels: OECD)

OIO Onderzoeker-in-opleiding

R&D Research and Development

RAWB Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

RU Rijksuniversiteit

SMO Stichting Maatschappij en Onderneming

SSK Sociology of Scientific Knowledge

STW NWO-Stichting voor de Technische Wetenschappen

TGV Train à grande vitesse

TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TU Technische Universiteit

VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

VN Verenigde Naties

VNO Verbond Nederlandse Ondernemingen

VRWB Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

UD Universitair docent

UHD Universitair hoofddocent

W&S Wetenschap en Samenleving

WBSO Wet ter Bevordering van Speur- en Ontwikkelingswerk

WL Waterloopkundig Laboratorium

WO Wetenschappelijk onderwijs

WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Naar de hoofdpagina over eendimensionale wetenschap