Stellingen bij proefschrift
Eendimensionale wetenschap


  1. Als de universiteiten het aantal promoties getalsmatig evenwichtiger verdelen over AIO's en mensen die buiten de academische wereld werkzaam zijn, zal het aantal werkloze gepromoveerden dalen terwijl de in- breng van kennis en kunde van buiten de academische subcultuur toeneemt.

  2. Het is momenteel macro-economisch niet verantwoord om het innovatiebeleid te baseren op huidige macro-economische statistieken over innovatie.

  3. Het allesomvattende in de uitdrukking theory of everything van een aantal spraakmakende fysici heeft betrekking op de middelen die nodig zijn voor het daarmee verbandhoudende onderzoek.

  4. Zolang Plato en Aristoteles de citation index in hedendaagse wijsgerige boeken aanvoeren, kunnen filosofen zich moeilijk eigentijds noemen.

  5. Om de kloof tussen de verschillende culturen binnen de wetenschap te overbruggen, moet de band tussen berekenen en beschouwen worden hersteld.

  6. Meer kennis van chaostheorieën zal studenten helpen bij het ontwikkelen van een meerdimensionale intuïtie voor de onvoorspelbare werkelijkheid.

  7. Meten leidt vaak tot het vergeten van hetgeen men voordien reeds wist.

  8. Selectie voor de poort van de universiteit verlaagt de totale selectiedruk doordat na de uitgang minder selectie nodig is.

  9. De wettelijk verankerde macht van decanen belemmert de mogelijkheid tot eenheid van bestuur binnen één meerdimensionale universiteit en schept kansen voor een versterking van de bestaande verzameling eendimensionale monoversiteiten.

  10. Met Rembrandt gesigneerde schilderijen die na minutieus onderzoek aan een leerling worden toegeschreven, zouden niet in waarde moeten dalen aangezien die doeken bij uitstek het grootmeesterschap tot uiting brengen.
Terug naar de hoofdpagina over eendimensionale wetenschap