I. Werckstuck.

Een voorgegeven recht-linischen hoeck BAC in twee gelijcke hoecken te deelen iv.

't Werck.

Genomen hebbende in d'een liny AB de punten B en D, soo 't valt / soo sy a tottet punt A in d'ander liny AC gestelt AE gelijck AD, en tottet punt E in de selve liny genomen EF gelijck DB: dan sal / treckende b beyde linien BE en DF, malkander doorsnijdende in G, somen uyt A tot G een rechte liny haelt / deselve den hoeck BAC in 2 gelijcke hoecken deelen.