't Bewijs.

Aengesien door 'twerck AD, AE gelijck zijn / als oock DB, EF: so sullen mede AB, AF, na de 2de gem. bek. in d'eerste figuer / en naer de 3de in de tweede fig. malkander gelijck wesen. Hierom dewijl van de driehoecken ABE, AFD de sijden BA, AE en FA, AD d'een d'ander gelijck zijn / en den hoeck tot A beyde driehoecken gemeen is: so volgt c dat mede d'andre hoecken EBA, AEB aen d'andre DFA / ADF, elck in het bysonder / gelijck zijn. Nu zijn d de hoecken ADF, FDB als oock AEB, BEF in d'1ste figuer even gelijck aen twee rechte hoecken. Waerom / dewijl de hoecken ADF en AEB gelijck betoont zijn / dan oock e de hoecken BDF en FEB gelijck sullen wesen. Maer aengesien in de 2de figuer f de hoecken ABE, EBD als oock AFD, DFE even gelijck zijn aen twee rechte hoecken / soo volgt / dewijl de hoecken ABE en AFD gelijck betoont zijn / dat oversulcx g oock de hoecken DBE en EFD gelijck zijn sullen. Waerom / also in yder figuer de hoecken DBG, GDB aen EFG, GEF d'een aen d'ander gelijck zijn / en voorts de syde DB des driehoecks BDG gelijck aen de sijde FE des driehoecks FEG, dan oock h de syde DG aen de syde GE gelijck zijn moet. Eyndelijck / also van de driehoecken DAG, GEA de syden DA, AG in 't bysonder gelijck zijn aen de syden EA, AG, ende mede de derde syde DG gelijck betoont is aen de derde syde GE: so volgt dat i mede den hoeck DAG aen den hoeck GAE gelijck zijn sal / en daerom den hoeck BAC door de liny AG ghedeelt in de twee gelijcke hoecken BAG, FAG. 'tWelck te doen was.

An-


Het vierde Werckstuck des 1 boecks Euclidis
a na de 3 begeerte.
b na de 1 begeerte.
c na 't 4 v. des 1 b. Eucl.
d na 't 13 v. des 1 b. Eucl.
e na de 3 gem. bek.
f na 't 13 v. des 1 b. Eucl.
g na de 3 gem. bek.
h na 't 26 v. des 1 b. Eucl.
i na 't 8 v. des 1 b. Eucl.