XXVIII. Afdeeling.

Manier om de Middag-liny Geometricè te vinden.

Hoedanig men uyt drie observatien van de schaduwe der Son, die op een dagh in een Horizontael vlack gedaen zijn, de middag-liny Meet-konstig vinden sal: heeft my over eenige jaren te Parijs betoont de seer vernuftige ende in de Wiskonsten wel ervarene Heer, Claudius Mylon, Rechts-geleerde, met wien ick doen ter tijt gemeensaem verkeert hebbe, ende als noch seer nauwe vriendtschap houde. Welcke manier hy dan seyde uyt een Italiaensch boeck, genaemt: Gli Horlogi Solari nelle superficie piane: Trattato di Mutio Oddi da Vrbino, geleert te hebben. Doch alsoo derselve sonder demonstratie bygebracht is, soo heeft my goet gedacht, 't geen ick tot bewijs daer van gevonden hebbe, met des auteurs manier, hier vervolgens te betoonene.