zontale vlack ontmoetende / soo sal deselve de verlengde ML in't punt P ontmoeten / te weeten / alwaer de verlengde ON met die t'samen komt. Soo dat / het punt P zijnde in't vlack desselven Circkels als oock in't voor-gestelt vlack / en 'tpunt C insgelijcx in beyde vlacken / de rechte liny door beyde punten P en C getrocken de gemeene door-snijding deser vlacken is. Nu dewijl dese 2 vlacken op het vlack van de Meridiaen recht-hoeckig zijn / soo sal oock haer gemeene doorsnijding PC op het selve vlack des Meridiaens / na 't 19 Voorstel des 11 boecks Euclidis, recht-hoeckig wesen / en derhalven oock recht-hoeckig op de Meridiaen-liny is. Het welck te bewijsen was.

Vorders soo staet te letten / dat de manier / om de Meridiaen-liny te vinden / niet alleen plaets heeft in Horizontale vlacken / maer oock in Verticale, en in voor of achter over hellende. Gelijck uyt de demonstratie af te neemen is.

Eyndelijck indien het boven-geseyde vlack / mettet vlack des Æquinoctiaels evenwydig zijnde / voor het vlack des Æquinoctiaels genomen wordt / soo sal de liny PC in yder ander vlack de Æquinoctiael-liny vertoonen; en de perpendiculaer AQ sal de Substilaer-liny beteeckenen. Het welcke ick noch de pijne waert geacht hebbe hier aen te teeckenen.