XXIX. Afdeeling.

Van't maecken van Sonne-wijsers, door een gelijck-beenigen triangels.

Aengesien de hooch-geleerde Samuel Forster, Professor der Astronomie in't Collegie van Gresham tot Londen, over eenige jaeren een seer aerdige manier bedacht heeft, om, door hulp van een gelijck-beenigen triangel, een Sonne-wijser te beschrijven: soo heeft my goet gedacht, die, soo als ick derselve eerst tot Dublin by Willem Purser gesien hebbe, mettet maecken der Schalen, die hy tot desen eynde gebruyckt, alhier in't kort te verklaren; latende tot desselfs bewijs voor gaen, dit namaels van my gevonde.

Vertoog.

Sy de Circkel IKLM de Meridiaen, wiens centrum F mettet centrum der werelt gemeen zy: en sy de Circkel IBLO den Horizon, maer de liny IL de gemeene snee van't vlack des Horizons en Meridiaens ofte de middag-liny: en de punten K en M de Polen der werelt, KM de asse; maer de Circkel BNOP de Æquinostiael, welckers mitsgaders des Meridiaens ge-

meene