1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

15 So een cubicq ghetal een cubicq getal deelt sal oock de sijde de sijde deelen en de soo de sijde de sijde deelt sal mede de cube de cube deelen Exempel zoy de cubo 64 welke door de cubo 8 gedeelt wert de erom de syde 4 door de syde 2 gedeelt wert 1 6 So een quadraetghetal een qua draetgetal niet en deelt sal mede de sijde de sijde niet deelen ende so de sijde de sijde niet en deelt sal mede tquadraet tquadraet niet deelen 17 Soo een cubicq ghetal een cubicq getal niet en deelt sal mede de sijde de sijde niet deelen ende so de sijde de sijde niet deelt sal mede den cubicq den cubicq niet deelen 18 Tusschen twegelijckformige vlacke getallen is een middelproportionael getal ende de vlacken zijn in dobbele reden der sijden in gelijckformige reden zy de twe gelijksormige platte getallen 12 en 18 tusschen welcke is een d proportionael getal 24 ende de selve 12 j I 14 AcHTSTE BovcK