www.fransvanschooten.nl

Oprichting Duytsche Mathematique

Hieronder staat de transcriptie van de instructie van Simon Stevin voor de Duytsche Mathematique.

Op de website van Davidse staat de tekst van Dr. P. C. Molhuysen geciteerd uit Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit.

Stevin en de Ingenieursschool


 

top 

Maniere ende Ordre die

sijn Extie. verstaen heeft dat sal worden achtervolght int doen van de Nederduytsche Lessen in de Vniversiteyt tot Leyden/ tot onderrichtinghe ende bevorderinghe der ghene die hun ten dienste van den Lande sullen begheven tot oeffeninghe van het Ingenieurschap ende andere Mathematische consten.

Tot Leyden,
By Jan Paedts Jacobsz.
Anno 1600.


 

top 

Sijne Extie. heeft tot dienst van de Landen/ ende bevoorderinghe der gene die hun tot oeffeninghe van het Ingenieurschap sullen begheven/ oorboor verstaen/ sekere ordre ghevolght te worden in de leeringe diemen daer af in de Academie tot Leyden doen sal/ als volght:

I.

De meyninghe is/ dat men den toehoorders/ soo haest als mogelijck is/ sal brenghen om met der daet het Landt als Ingenieurs te connen dienen. Hier toe sal men leeren de Arithmeticque ofte het tellen/ en het landtmeten: maer alleenlijck van elck soo veel/ als tot het dadelijck gemeyne Ingenieurschap noodich is: Die so verre ghecomen zijn/ hebbense alsdan lust de diepsinnighe dingen grondelijcker t'ondersoecken/ dat sullen sy moghen doen. Dit is van de sake int ghemeen gheseyt/ waer af breeder verclaringhe ghedaen wordt/ als volght:

II.

In de telling sullen gheleert worden de vier specien int geheel ghetal/ int ghebroken ghetal/ ende


 

top 

in thiende-tal: mitsgaders den Regel van Dryen in elck der selve ghetalen.

III.

In de voorsz. telling wel vast ende seker ervaren zijnde/ sy connen ghenoech tellen tot het gene in de gemeyne Ingenieurschap noodich is/ ende sullen comen aent landtmeten op papier/ Landtmetersche wijse/ waer by te verstaen is/ dat men niet en sal leeren deur eenige ghegeven linien/ ander linien vinden/ maer alleenlijck deur ghemeten linien met de cleyne voetmaet/ het inhoudt van't plat te vinden/ ghebruyckende daer toe rekeninge der thiende.

IIII.

Het meten des rondts met de gedeelte van dien aengaende/ voorts het vlack des cloots der Formen ghenaemt Ellipsis, Parabola, Hyperbole, ende diergelijcke/ dat en is hier niet noodich/ want het den Ingenieurs seer selden te vooren comt sulcke metinge te moeten doen/ maer alleenlick sullense leeren meten rechtlinighe platten/ daer nae cromlinighe landtmetersche wijse/ metende alsoo een selve plat deur verscheyden verdeelinghe/ als in dryehoecken oft ander platten/ om te sien hoe't een besluyt met het ander overcomt.


 

top 

V.

Daer nae sal volghen het meten op papier van Dijcken/ Wallen ende Aerdewercken/ te weten/ hoe veel schachten oft voeten een voorghestelde Wal oft hoop aerden in heeft.

VI.

Int meten op papier alsoo ghenoech ervaren wesende/ ende deur't cleyn verstaende watter int groot moet gedaen zijn/ soo sal men comen tot de dadelicke landtmeting int veldt/ hun wijsende hoe men in plaets van regel/ passer ende winckelhaeck op papier/ ander ghereetschap op't veldt ghebruyckt/ streckende nochtans tot dierghelijcken eynde. Sullen oock dadelijck leeren moeten de hooghde ende breedde van Wallen/ met het lichamelijck inhoudt van dien/ als hoe veel schachten oft voeten aerde daer in begrepen zijn.

VII.

Daer nae sullense leeren op papier teeckenen den omtreck der landen diese alsoo gemeten hebben/ ende wederom verkeert/ een plat op papier ghegheven zijnde/ t'selve met aenwijsende baken opt veldt te teeckenen.

VIII.

Hier in genoech ervaren wesende/ sullen bequaem


 

top 

zijn om tot de Fortificatie oft Stercktebouwing te comen/ waer toe bereyt sullen worden/ houten oft aerden botsen van Schantsen ende Bolwercken/ ende daer mede gheleert hebbende de eyghen namen/ soo sal het trecken van planten oft grontteyckeninghen van Steden heurlieden licht vallen/ t'welck men hun aen Steden oock dadelijck sal doen te werck stellen.

IX.

Sy sullen oock teeckenen op papier den omtreck van Schantsen oft Steden/ met vier/ vijf/ ende meer Bolwercken/ waer af men alsdan henlieden de maten sal gheven/ Ende sullen daer nae sulcke sterckten opt veldt teeckenen met baken.

X.

Dus verre gecomen zijnde/ sullen moghen in de Somer trecken nae 't Leger/ oft ter plaetsen daer sterckten ghebouwt worden/ twelck den ghenen best gheleghen sal zijn/ die als Soldaten in dienst wesende/ dan te velde moeten comen/ ende sien daer de sake selfs/ jae helpen die met der daet bevoorderen.

XI.

Ende daer toe ghecomen wesende datse t'landt alsoo oorbooren dienst connen doen/ sullen hen-


 

top 

lieden/ die willen/ des Winters tot Leyden moghen oeffenen/ als vooren gheseyt is/ in diepsinnigher stoffen/ die daer gheleert sullen worden/ om tot alle saken den Ingenieurs ontmoetende/ noch vaster ende volcomelijcker voorsien te wesen.

XII.

De Lessen van telling ende meting op papier sullen een half ure lanck ghedaen worden int ghemeyn: D'ander halve ure sal volbrocht worden met elcken int bysonder te beantwoorden/ ende onderwijsen van t'ghene sy vraghen/ ende uyt de ghemeyne Lessen niet verstaen en hebben.

XIII.

Ende want de ghene die dadelijck met Ingenieurs handel ommegaen/ met malcander gheen Latijn en spreken/ oft ymmers seer selden/ maer dat men in elck landt/ des landts sprake ghebruyckt/ soo en sullen dese Lessen niet in Latijn/ Fransoys/ oft ander talen gedaen worden/ maer alleenlijck in Duytsch.