Woensdagavond                                                       3 april  2022

Bunschoten Spakenburg

zeilcompetitie

 

Wedstrijdbepalingen voor de woensdagavond wedstrijden.

 

Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door het gelijktijdig overmaken van het inschrijfgeld ad € 40,- op rabobankrek. NL61 RABO 0311 4443 26  t.n.v. WSV De Eendracht en het verzenden van een email naar het contact adres met de (gewijzigde) gegevens van het schip zoals type schip, diepgang, spi ja/nee, genua/fok, schroef vast/klap.

 

 Wedstrijdwater en wedstrijden

Het wedstrijdwater is het bevaarbare gedeelte van het Nijkerkernauw, Eemmeer en het Gooimeer waarbij de rood-witte jachtbebakening(=1,50 meter) aan de vaarwaterzijde gepasseerd dient te worden. De recent aangebrachte groen-witte jacht bebakening mag men negeren. De wedstrijden worden gehouden op alle woensdagavonden vanaf half april t/m eind september. 

 

Reglementen

De wedstrijden zullen worden gehouden onder de geldende uitgave van de volgende reglementen:

*Het Internationale Zeilwedstrijdreglement 2013 - 2016 met de daarbij behorende bepalingen van het

   K.N.W.V. (Let op bij overtreding van een regel uit deel 2 kan men afkopen met een 360 straf i.p.v. 720 straf)

Voor de periode van zonsondergang tot zonsopgang vervallen de voorschriften van het

 Internationale Zeilwedstrijdreglement.

 

Wijziging wedstrijdbepalingen

Wijzigingen in de wedstrijd bepalingen en mededelingen worden bekend gemaakt op het mededelingenbord  van het havenkantoor van W.S.V. "De Eendracht" uiterlijk 18.30 uur op de woensdagavond waarop deze in werking treden.

 

Deelname

De wedstrijden worden gehouden als onderlinge  wedstrijden voor leden van de  Spakenburgse

watersportverenigingen. Niet leden zijn ook welkom.

 

Aansprakelijkheid

Iedere deelnemer aan de wedstrijden doet dit geheel voor eigen risico, met uitsluiting van iedere

aansprakelijkheid voor de organiserende vereniging en de wedstrijdcommissie

 

Veiligheid

   De schipper blijft verantwoordelijk voor de beslissing om wel of niet uit te varen of de wedstrijd af te breken     tijdens de wedstrijd bij slecht weer.

Bij een voorspelling van windkracht 6 op de randmeren dan wordt geen wedstrijd meer gevaren voor de competitie.

Als tijdens de wedstrijd een windkracht 6 ontstaat op de randmeren gedurende 15 minuten dan wordt geen uitslag bepaald. (Deze beslissing wordt genomen door de woensdagavond commissie of een plaatsvervanger van de commissie).

Bij niet voeren van een verlichting volgens BPR volgt DSQ op de uitslag.

 

Organiserende vereniging

De W.S.V. "De Eendracht" is de organiserende vereniging.

 

Zeilmethode

Er wordt volgens de Nijkerkse methode gevaren. Het principe van de Nijkerkse methode is dat iedereen op een verschillend tijdstip start afhankelijk van zijn handicap. Dus de langzamere boten starten eerder dan de snellere boten. De starttijden zijn zo gekozen dat iedereen op een bepaald tijdstip (b.v.21.00 uur) tegelijkertijd behoort te finishen. Degene die op dat tijdstip aan kop ligt is eerste en de volgende boot is tweede etc.

 

Wedstrijdbanen

De te zeilen baan wordt aangegeven op het startschema, dat aan u wordt via email. Dit startschema staat ook op onze website.

De A en B groep varen dezelfde baan. Echter alleen de startlijn voor groep A en B is verschillend.

 

Startlijn

   De startlijn voor groep A en B bevindt zich, indien niet anders aangegeven, tussen de NKN44 en de scheidingston NKN41 .

   De startlijn dient in de richting van het eerste merkteken van de baan doorvaren te worden.

   In het vierkant gevormd door de boeien NKN44, NKN41, NKN40 en NKN39 mag men zich niet bevinden als men nog niet van plan is te starten.

 

Start

Het tijdstip van starten wordt aangegeven op het startschema, dat aan u wordt vermeld op onze website. Er wordt exact op radiotijd gestart.

 

Finish

De finish vindt op een vastgesteld tijdstip plaats, zie uitgereikt startschema. U dient na de wedstrijd uw positie door te geven aan ondergetekende in de kantine van de “WSV Eendracht”. Het is voldoende om het schip vóór u en ná u te noteren om uw positie in de groep te bepalen.

Op het tijdstip van de finish moet u met uw gehele schip in de vaargeul liggen.

De definitie van de vaargeul is: Het vaarwater dat gemarkeerd wordt door een rechte lijn te trekken door de vaargeul boeien.

   Bij de kruising tussen de “eem vaargeul” en de “hoofd vaargeul” behoren de twee onderstaande gebieden ook tot definitie vaargeul:

    1) ingesloten door een rechte lijn tussen de boeien E2 en EM16 én de “eem vaargeul” én “hoofd vaargeul”

    2) ingesloten door een rechte lijn tussen de boeien E3 en EM20 én de “eem vaargeul” én “hoofd vaargeul”

 

Degene die niet op het finish tijdstip in de vaargeul ligt wordt gediskwalificeerd.

Degene die op het finish tijdstip een boei ronden moeten binnen een straal van 2 bootlengten deze boei ronden.

 

Bijzondere bepalingen

Te vroeg gestarte schepen worden gediskwalificeerd.

De wedstrijd is uiterlijk om 21.00 op woensdag avond afgelopen in de nazomer finishen wij om 20.30 zie ook onze website. Zo spoedig mogelijk wordt na afloop van de wedstrijd, in het clubhuis van WSV "De Eendracht" de voorlopige uitslag bekend gemaakt.

 

   Vrachtschepen

   Bevindt een schip binnen 3 scheepslengtes van het vrachtschip in de te varen baan van dit vrachtschip én het vrachtschip geeft een geluidsignaal dan is het schip gediskwalificeerd.

 

Beperking van afvallen

   Betreft schepen die over  dezelfde boeg liggen.

 Als een vrij achter liggende boot een overlap verkrijgt binnen 2 van zijn romplengte lijwaarts van een boot over dezelfde boeg , dan  moet deze boot (= loefwaartse boot) zijn juiste koers volgen. Dus hij mag niet afvallen om de lijwaartse boot de wind uit de zeilen te nemen.

 

 

Punten telling

Per wedstrijd krijgt degene die gewonnen heeft  22 punten en degene die als 20ste en later eindigen krijgen 1 punt. De punten telling is volgens onderstaande lijst:

 

Plaats

punten

1ste

22

2de

20

3de

18

4de

17

5de

16

6de

15

7de

14

8ste

13

9de

12

10de

11

11de

10

12de

 9

Etc

 8

 

 

 

Een wedstrijd is pas een geldige wedstrijd als minimaal 5 boten meedoen in een klasse A en minimaal 3 boten in klasse B. Bij minder boten dan hiervoor vermeld, wordt de einduitslag niet meegeteld.

De twaalf beste woensdag uitslagen tellen voor de einduitslag. Als bij de einduitslag boten hetzelfde aantal punten hebben dan geldt de meeste 1ste of 2de  of 3de  etc. plekken voor een hogere positie in de ranglijst van de eind uitslag.

 

Wekelijks wordt de eindstand, dus wie als eerste, tweede etc. eindigt, bijgehouden op deze website.

Op het eind van het vaarseizoen wordt het gemiddeld aantal punten van de twaalf beste wedstrijden (aftrek wedstrijden tellen niet mee) van iedere schipper berekend en daaruit worden de  winnaars bepaald.

 

Zonder bemanning.

Indien zonder bemanning wordt gevaren, start men op het tijdstip aangegeven door de kolom "zonder bemanning" op het startschema. Men mag met stuur-automaat varen, maar er mag geen spinaker gevoerd worden.

Als men toch zonder bemanning een spinaker wil voeren, dan starten op tijdstip met bemanning.

 

WA verzekering.

WA verzekering is verplicht.

 

Mededelingen

 

De deelnemers worden er met nadruk op gewezen:

- dat na zonsondergang, de in het BPR voorgeschreven verlichting moet worden gevoerd.

- dat de beroepsvaart en de pleziervaart in de vaargeul voorrang hebben en niet gehinderd mogen worden.

- dat de fuiken ontzien dienen te worden.

- dat het gebied van de waterskibaan, gemarkeerd door gele boeien formeel voor zeilboten verboden gebied is.

 

Verzocht wordt het karakter van onderlinge oefenwedstrijden te helpen handhaven, door sportief te varen en

risico's van aanvaring te vermijden.

 

Door de wedstrijdcommissie zal een handicaplijst worden gemaakt welke alleen geldig is voor de

woensdagavond wedstrijden.

 

De wedstrijdcommissie zal jaarlijks de handicaps van schepen die te snel /te langzaam zijn t.o.v. de overige

schepen aanpassen.

 

Evenals vorige jaren zal na afloop van het seizoen een gezellige avond worden georganiseerd waarop de prijzen

op basis van de twaalf beste wedstrijdresultaten worden uitgereikt.

 

De woensdagavondcommissie:

 

H.J. Steltenpool

 

Willem Duijst

 

Hans Huisman

 

Marcel Koelewijn

 

Marcel de Graaf

 

Jan Koelewijn