Terschellinger DNA

Notes


PIETER\PITER ARJENS\ARJENSZ

Pieter en Grietje maken op 02.03.1745 hun testament. Schepenacte RAL. 6987.
Acte v. voogdij over de kinderen dd. ?, (datum tussen 05-10-1754 en 22-03-1755) Ral, inv.nr. 6988.
En op 13-04-1745 gaan Pieter en Neeltje Reinders een overeenkomst (levensonderhoud?) aan met Janke Doekes te Formerum.
De vader van Pieter zou Aarjan Pietersz, genoemd in Coop-en Transportbrieven van 20-04-1677, 10-02-1686 en 30-12-1692
kunnen zijn RAL, 4799/4
Jantje hertrouwt in 1755 met Oege Willems van Midsland


JACOB JELLES\JELSEN SMID\SMIDT\SMIT

2 SOUR S195


woonpl. Midsland get. de vader


LEIJSBETH\L. ARIENS\ARJENS de VRIES*

2 SOUR S46


L.=LIJSBET/LIJSEBET/LYSBETH get. de vader, Antje Jelles

ook: Leijsbeth Pieters

woonpl. Lies


JELLE jacobsz SMID\SMIDT\SMIT

2 SOUR S7


get. de gr.vader Jelle Jans Smid, de gr.moeder Martje Jans


ARJEN jacobsz SMIDT\SMIT

get. de gr.vader Arjen Pieters(=#657)


FROUTJEN ARIENS\arjens de VRIES

get. de vader


PIETER Ariensz\ARJENS\Arjensz de VRIES

get. de vader
Volgens S.m.l. 2001, no 1, blz 62, is hij vlak na zijn huw. in 1812 overleden en werd hun huis in Formerum 45 door de weduwe ver
kocht voor 530 gulden aan Jan Hessels Smid


TRIJNTJE Pieters de VRIES

get. de vader, Neeltje Teijs(=#4886)


RINSKE Pieters de VRIES

get. de vader, Frouwtje Arjens(=#664)


PIETER Ariensz\ARJENS\Arjensz de VRIES

get. de vader
Volgens S.m.l. 2001, no 1, blz 62, is hij vlak na zijn huw. in 1812 overleden en werd hun huis in Formerum 45 door de weduwe ver
kocht voor 530 gulden aan Jan Hessels Smid


MAARIJ\MARIA\MARIJ Claas\JOHANNES EWOUDS

woonpl. Formerum jd. get. Marij Willems(=#3177)


CORNELIS CORNELIS de JONG

get. Klaas Cornelis de Jong (=#881), Bautjen Dirks (=#882)
Acte van overlijden in Midsland opgemaakt te Midsland op 24-10-1836. Zie S.m.l. 2001, no 2, blz 104.


JANTJEN ARJENS

get. de vader, Iene Klaas


KNIERKE cornelis de JONG

get. Knierke Jacobs


CORNELIS ARIENS de BOER

2 SOUR S47


get. de vader, Fetje Cornelis. Cornelis Ariens was boer op de Oosterburen nr 28 en was ook schipper en winkelier. Toen zijn dochter met Tjallingius de Zeeuw trouwde in 1863, bleek dat Tjallingius de werkzaamheden op de boerdrij ook over genomen te hebben.


LOBBRIG CORNELIS BOER

2 SOUR S47


ARIEN\ARJEN ANNES de VRIES

2 SOUR S48


woonpl. West-Tersch. jm. get. de vader, Trijntje Arjens


NEELTJE JANS VISSER

2 SOUR S25


woonpl. West-Tersch. jd. mennist