Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS FRIESKES\FRIJSKESZ

get. Neel Jans


CLAASKE\KLAASKE ARJENS

get. de vader, Ritske Jans


AERJAN cornelis

get. de vader, Japke Jans


ATTE ARIENSZ\ARJENS BAAS

get. Ritske Jans


JAPKE JANS

get. de vader, Neeltie Cornelis


ATJE attes BAAS

get. Klaaske Arjens (=nr. 700)


ATJE attes BAAS

get. Klaaske Arjens (=nr. 700)


ATTE ARIENSZ\ARJENS BAAS

get. Ritske Jans


ARJEN CLAAS\CLAASZ SMIT\SMID

2 SOUR S49


woonpl. Midsland: testament in schepenacte Ral, 6987, dd 14.10.1741.


SILTIE\SILTJE SILTIES\SILTJES KOOIJMAN

2 SOUR S49


woonpl. Midsland Arjen Claas Smit en Siltie Kooijman maken een testament te Midslands. Ral, inv. nr. 6987, dd14-10-1741.


NEEKE Arjens SMIT

get. de vader, Doetie Cornelis


ARJEN CLAAS\CLAASZ SMIT\SMID

2 SOUR S49


woonpl. Midsland: testament in schepenacte Ral, 6987, dd 14.10.1741.


TRIENTJE\TRIJNTIE\TRIJNTJE ARJENS

2 SOUR S49


get. Trijntie Gerrits


CORNELIS Arjensz SMIT

get. de vader, Jantien Arjens


MARTJEN Arjens SMIT

get. de vader


SILTJE\ZILTJE YMKES

2 SOUR S351


woonpl. Oosterend
In een raampje, naast de schouw, zodat men zicht had op de voordeur van de boerderij, gebouwd in 1702, in Oosterend en tegenwoordig eigendom van Siebe Jan Roos, was de volgende spreuk geslepen: Ik ben un vrijer van jonge jaren,
Ik kan mij vermaken met jonge paren.
te rijden in et groene gras,
Siltjen Iemkes, Anno 1702
Men zou hieruit kunnen afleiden dat deze boerderij door Siltje Iemkes (Kooijman) is gebouwd, althans dat hij daar hij kort na de bouw is komen wonen. ( Toch twijfel ik, omdat het te modern Nederlands is)
Bron: Arjen Kok in het boek "Tersch. Boerderijbouw" , blz.16


PIETJE CORNELIS

2 SOUR S352


JORRIT SILTJES

Jorrit en Cornelis zijn broer, zijn beiden vermoedelijk ongetrouwd gebleven. Toen die 2 overleden waren was er een boedelscheiding die verdeeld werd onder Neeke, hun zuster, en Doetie Siltjes, hun tante.


TRIJN SILTJES

2 SOUR S49


CORNELIS RELTJES STADA

get. de moeij Aaltje Cornelis Bron: Cees Stada: Corn. is ondertr. op 03.11.1765 te Midsland.Er werd attesta tie verleend. 2 weken later werd in A'dam bij not. Verleij in de Raamskooi door Cornelis en Neeke een testament gemaakt. Vermoedelijk werd er in Amst. getrouwd.


NEEKE\NEELTJE ARIENS\ARJENS SMIT

get. de vader, Doetie Cornelis


HILTJE cornelis

get. de vader, Martjen Arriens


PIETER cornelisz

get. de vader


SILTIE\SILTJE\ZILTJE ARIENS\ARJENS SMIT

get. Imke Siltiesz, Neeke Silties
Echtpaar is kinderloos gebleven.


ARJEN DOITIESZ

Hij was ouderling op Formerum in 1749-1752.


HILTIE\HILTJE GERRITS

Hiltie maakt een testament na overlijden van Arjen. Ral, inv. nr. 6989, dd. 26-08-1774.


TRIJNTIE arjens

get. Trijntie Hilles


CORNELIS arjensz

get. Antie Gerrits