Terug naar overzicht | Afdrukken

De Eerste Essenen.

Waar kwamen ze vandaan? Wanneer komen ze terug?

 

Wij gaan er van uit, en het wordt door herinneringen bevestigd, dat de Essenen uit Atlantis kwamen, en daarvoor wellicht in Lemurië al aanwezig waren. Tijd en ruimte geven andere benamingen, de energie blijft hetzelfde.

 

Tijdgenoten van de Essenen uit de eerste eeuw waren Josephus Flavius en Philo van Alexandrië. Josephus, geboren in Yerushalaim in het jaar 37 A.D., was de grootste historicus, terwijl Philo de grootste filosoof uit die tijd was. Hoewel beiden persoonlijke contacten hadden met Esseense cirkels, kunnen beide mannen niet aangeven waar de oorsprong der Essenen gezocht moet worden.

 

Beide tijdgenoten zijn het erover eens dat de oorsprong van deze groepen ongelooflijk ver terug in de tijd gevonden moet worden. Josephus schreef dat de Essenen sinds onheuglijke tijden al bestonden en dat er talloze generaties voor zijn tijd op deze planeet waren. Philo schreef over de Essenen de aller-oudste ingewijden waren met leerstellingen die over een immens aantal eeuwen werden doorgegeven.

 

Er staat geschreven dat de oorsprong der Essenen in verband met Enoch gebracht kan worden. Dat impliceert dat er zeven generaties na Adam al Essenen waren, en het kan geen toeval zijn dat de zeven bij de Essenen het getal voor volmaaktheid staat. Enoch vertegenwoordigt de zevende generatie der mensheid; de vervolmaakte mensheid. Hij werd 365 jaar oud, het kan geen toeval zij dat dit het aantal dagen is van een zonnejaar op Aarde.

 

Omdat Enoch in perfecte harmonie met de goddelijke wetten verkeerde werd hij, zonder een fysieke dood te ervaren, door god meegenomen naar het Rijk der Engelen waar hij de naam Metatron kreeg. Met die naam ontving hij tevens de opdrachtandere mensen te leiden en begeleiden naar hun Engelen bestemming. Zijn belangrijkste werk op Aarde was het stichten van de Orde der Essenen, we weten niet of hij dat als Mens of als Aartsengel volbracht…

 

De naam die hij als Mens droeg geeft daar misschien uitsluitsel over; Enoch betekent in het Hebreeuws ‘stichter’, ‘inwijder’ en ‘samenbrengen’. Na de oorspronkelijke oprichting van de Orde bleven de Essenen, uit het zicht van de mensheid, eeuwenlang bestaan als Mysterie School Leraren. Uiteindelijk werd het tijd voor een her-manifestatie van de Essenen, want hun aantal was zo geslonken dat ze bijna waren uitgestorven.

 

Mozes werd door god uitverkoren die nieuwe manifestatie van de Esseense Leringen tot stand te brengen… Toen Mozes echter Mount Sinaï afdaalde en het Volk aanschouwde, was het hem duidelijk dat de meerderheid van deze onontwaakte zielen niet zat te wachten op de Esseense Leringen die in Tafelen waren geëtst.

 

Met een bezwaard hart klom hij de berg weer op en vroeg god om voor niet ingewijden gemakkelijker te bevatten lessen. Hij vroeg om exoterische regels omdat de massa niet toe was aan de esoterische Esseense Leringen. Voor de goede orde leg ik, wellicht ten overvloede, nog even uit wat het verschil is. Exoterisch is bedoeld voor mensen van de buitencirkel of niet ingewijden, terwijl esoterisch voor mensen van de binnencirkel of ingewijden is bedoeld.

 

God gaf Mozes toen Tien Geboden op de Stenen Tafelen, en gebood hem de esoterische Leerstellingen te bewaren voor de Kinderen van Licht, want die zouden het wel begrijpen. Daarop leerde god Mozes de Leringen van de Eerste Essenen. Intussen kwamen de Stammen Israëls samen en ze vroegen zich af of Mozes nog wel terug zou komen.

 

Daarop besloten ze hun goud te smelten om een Gouden Kalf te maken. Ze maakten er een feest van met veel eten en drinken, het leek zowaar wel carnaval… Ze vereerden het Gouden Kalf, schonken dit nieuwe idool brandoffers, deden afstand van hun geloof en vervielen van kwaad tot erger.

 

De term brandoffers gold het offeren van dieren, dus er werd onschuldig bloed vergoten om een materiële afgod te eren. Mozes begreep dat dit volk niet begiftigd was met ogen die zien, en hij gaf het Volk de Tien Geboden. De Esseense Leringen bewaarde hij voor de Kinderen van Licht.

 

Er staat geschreven: “En Mozes verborg de Onzichtbare Wet in zijn borst en hij bewaarde het als een signaal voor de Kinderen van het Licht.”

 

Het was, volgens Philo, in die dagen dat Mozes dat Mozes 2.000 spirituele uitverkorenen trainde in het Esseense Erfgoed. Deze 2.000 hadden geweigerd voor het Gouden Kalf te knielen, het brandoffer te brengen en vlees te eten. Sindsdien waren de Essenen opnieuw een esoterische minderheid. Ze werden aangeduid met Ammi Shaddai of Kinderen van het Licht…

 

Weet dat als moderne wetenschappers ons er op wijzen dat de Essenen van Qumran pas in 200 BC waren opgericht ze ook gelijk hebben met betrekking tot die groep. De Esseense Cirkel is veel groter dan alleen Qumran en vele malen ouder.

 

Hoewel de Essenen als een esoterische minderheid begonnen binnen het judaïsme werden ze allengs de allereerste christenen, maar werden aanvankelijk bekend als ‘Esseense Nazoreners’ of ‘Ebionieten’. Dat gebeurde als volgt, enkele eeuwen voor de geboorte van Yeshua kreeg hun opperpriester, de Leraar in Rechtvaardigheid, een visioen. Een Engel zei hem dat een grote Avatar, de Mashiach, op Aarde zou komen via de Essenen.

 

Om dit te manifesteren moesten de Essenen, volgens de Engel, zich bepaalde disciplines eigen maken om een fysiek lichaam te creëren dat sterk genoeg was om de krachtige frequenties van het Christusbewustzijn te dragen. Ze moesten ook een groepsenergie creëren die krachtig genoeg was om een vortex of poort te openen naar deze tijd/ruimte waardoor het Christusbewustzijn kon indalen.

 

De voorgeschreven disciplines werden samengevat in de Esseense Halakoth (Leerstelling). De groepsenergie zou zich ontvouwen door Esseense dorpen/gemeenschappen te vormen, die zich uitsluitend met die Leerstelling bezig hielden. Binnen die dorpen werden generaties lang genealogieën bestudeerd en daar werden kandidaten uit geselecteerd en voorbereid om een heilig leven.

 

Een zuiver dieet, vrij van de smet van dood en bloed, een onderricht in de Esseense Mysteriën waren de instrumenten om kinderen met een heilige aard voort te brengen. Uit die kinderen werden weer nieuwe kandidaten gekozen.

 

In ‘The Story of Jesus van Edgar Cayce lezen we: “De Essenen waren fysiek, emotioneel en mentaal toegewijd aan een streven om dat wat hen ooit was beloofd te manifesteren. Hiermee bereidden ze zich voortdurend op voor en kregen zo meer vertrouwen in degene die het kanaal zou mogen zijn waardoor het uitverkoren voertuig zou indalen.

Op Carmel waar de Esseense priesters en opperpriesters woonden, werden ongehuwde (maagdelijke) meisjes gekozen die toegewijd waren aan dit doel. Onder hen was ook Miryam Anna, de geliefde, de ‘uitverkorene’. Op Carmel richtten ze hun hoofdkwartier in omdat het de oorspronkelijke berg was van de school der profeten uit de tijd van Elijah.

 

Op Carmel bereidden de ‘Esseense Nazoreners’ zich voor om als het ware een poort naar deze dimensie te openen voor de Messias. Hij werd dan ook bekend als Yeshua de Nazorener omdat hij voortkwam uit deze groep van Carmel.

 

Dus de schrijvers die beweren dat hij uit Nazareth zou komen hebben er niets van begrepen Historisch bewijs dat het dorp Nazareth toen bestond ontbreekt volkomen. Die traditie gaat terug tot het feit dat zijn familie leden waren van de ‘Esseense Nazoreners’. Deze groep was op Carmel zo alomtegenwoordig dat het woord Nazoreners gebruikt werd voor alle Essenen in het Noorden van het land.

 

Dat Yeshua van de Noordelijke Essenen op Carmel afstamde en niet van de Zuidelijke Essenen van Qumran wordt wel duidelijk in het boek Mystic Christianity, van Yogi Ramacharaka: “Yeshua kwam onaangekondigd en werd niet herkend door Yochanan (de Doper). Ofschoon ze volle neven waren hadden ze elkaar sinds hun kinderjaren niet meer ontmoet, zodat Yochanan in eerste instantie niet besefte wie er voor hem stond. Yeshua gaf hem echter diverse tekenen van de Mysterie School waartoe ze beiden behoorden.

 

Hij liet de tekenen zien vanaf de algemene codes tot en met de hogere graden die Yochanan nog niet had bereikt, ondanks dat hij al een Esseen van een hoge graad was. Zo begreep Yochanan dat de man die voor hem stond niet een gewone dopeling was, maar de hoogste ingewijde Mystieke Adept was, die in rang en spirituele evolutie zijn superieur was.”

 

Juist omdat Yeshua geen Qumran Esseen was, kwam hij veel meer tegemoet aan de mensen, en deed hij minder geheimzinnig dan de typische Qumran Essenen. Hij was niet alleen een Carmel Esseen of Nazorener, hij was de voorspelde Priester Koning, de ultieme verkondiger van de Universele Wetten. In die hoedanigheid was hij veruit superieur aan de andere Esseense leiders, zelfs superieur aan de Leraar in Rechtvaardigheid.

 

Daaruit vloeide voort dat Yeshua vrij was in het interpreteren van die wetten en de Profeten op zijn eigen wijze kon aanhalen voor wie ‘oren had die konden horen’. Zo kon het geschieden dat zijn woorden ver uit stegen boven de teksten van de Dode Zee rollen. In het Nieuwe Testament van de Essenen, leerde Yeshua ons al over iets wat het Vaticaan lang verzwegen heeft:

 

Yeshua, opgevoed in de Esseense traditie was een vegetariër. Hij sprak daarover als volgt: “Alleen de vruchten van bomen en de zaden van de kruiden neem ik tot mij, en de Geest transformeert dit voedsel tot mijn vlees en bloed.”

 

Als je dit leest is het in tegenspraak met wat er in Tabcha gebeurde toen hij 5.000 mensen te eten gaf door 2 vissen en 5 broden te delen. Je zou hieruit concluderen dat Yeshua toch de vruchten van de zee at, maar niets is minder waar. In de Gospel van de Heilige Twaalf lezen we dat Yeshua de menigte brood en druiven te eten gaf.

 

Het vegetarisme van Yeshua en zijn volgelingen werd door de ‘handelaren in dood’ uit de teksten van het Nieuwe Testament gewist. Die mensen die geld verdienden met het verkopen van dierlijk vlees namen de Esseense Kerk met geweld over en vestigden een religie onder staatstoezicht!

 

Dat was het begin van de schijnheiligheid van de Roomse kliek. Net zoals Osiris door Seth werd verminkt in zijn mannelijkheid zo werd Yeshua door de kerk figuurlijk ontmand. Volgens de Roomse kliek was Yeshua ongehuwd en kinderloos. Deze ontkenning van het mannelijk/vrouwelijke evenwicht, met het celibaat als gevolg, heeft de kerk lang kunnen volhouden omdat hun misbruik op vele gebieden in de doofpot werd gedumpt.

  

Yeshua sprak geheel volgens de Esseense traditie altijd over Onze Vader/Moeder God. In de Gospel van de Heilige Twaalf zegt hij: “God is beide; Hij is Zij, en Zij is Hij. Daarom zullen de naam van de van de Vader en van de Moeder gelijkelijk geëerd moeten worden. Beide zijn ze grote aspecten van God, en de een is niet zonder de ander in de Ene God.”

 

Yeshua is hier erg duidelijk over: “God is zowel mannelijk als vrouwelijk, niet afgescheiden, maar de Twee in EEN. In God is het mannelijke niet zonder het vrouwelijke, noch is het vrouwelijke zonder het mannelijke. Liefde is niet zonder kennis. Rechtmatigheid is niet zonder Genade. Het Hoofd is niet zonder het Hart. In God zijn de mannelijke en de vrouwelijke krachten perfect verenigd als EEN.”

 

Daaruit vloeit voort dat het ‘Onze Vader’ nimmer zo door Yeshua uitgesproken werd!

 

Het is een vergissing om aan te nemen dat alle Essenen gewone landbouwers waren of handwerklieden. Er zijn Essenen geweest die wetenschapper waren of rijke kooplieden en succesvolle handelaren. Elk van die Essenen had het op zijn eigen manier onmogelijk gevonden om praktijken te continueren die niet strookten met hun zielsfrequentie.

 

Daarom hadden ze hun goederen en bezit weggeschonken, hun wereldse carrière beëindigd en waren terug gekeerd naar het natuurlijke geloof van hun vaderen.

Mijn commentaar hierop is dat Joseph van Arimathea zijn succesvolle onderneming juist benutte als dekmantel voor zijn hoofdrol in de binnenste cirkel!

 

Dat Essenen een hogere intelligentie hadden dan de overige burgers van Palestina mag afgeleid worden uit het feit dat ze vaak gevraagd werden als leraar, zelfs Romeinse beambten verkozen Essenen boven wetenschappers van andere joodse groeperingen of huisonderwijzers uit Rome!

Er staat geschreven dat kinderen onder hun begeleiding niet alleen onderricht ontvingen maar ook verlichting…

 

Sommige Essenen beoefenden geneeskunde. Ze waren vooral bedacht op de armen die zich geen medicus konden veroorloven. Wanneer een Esseen bij een patiënt kwam, schreef hij niet alleen een remedie voor, maar maakte het huis schoon, deed herstelwerkzaamheden en de vuile was en alle andere taken die door de zieke niet konden worden verricht! Als iemand uit dankbaarheid aandrong op het aannemen van een geschenk, ging dat geschenk naar de algemene opslagruimte van zijn cirkel.

 

Daarnaast waren de Essenen vooral bekend als Healers. Het is verbazingwekkend dat de Eerste Essenen (assayya) twintig eeuwen geleden beoefenden wat wij tegenwoordig ‘New Age’ of holistisch noemen…

 

In zijn boek ‘The Angelic Way to Love schrijft Daniël Maziarz: “Opvallend genoeg beleeft de healing methode van de Eerste Essenen een geweldige terugkeer onder de namen holistische praktijk, natuurgeneeskunde, preventieve geneeskunde en Ayurvedische geneeskunde om er een paar te noemen.

 

Een toenemend aantal mensen past nu, zoals Essenen toen, natuurlijke middelen toe om hun gezondheid te behouden. Denk maar aan voeding en natuurlijke voedingssupplementen. Daarbij komen de volgende oude Esseense tradities ook aan bod. Ademhalingsoefeningen, natuurlijke geneesmiddelen, kruiden, vasten, massagetechnieken, Lichttherapie, watertherapie en kristallen of kwartsen…

 

In ‘The Essene Humane Gospel of Yeshua lezen we: “Yeshua genas elke kwaal en ziekte. Hij leerde de mensen de kunst van ware gezondheidsverbetering volgens de wetten der natuur. Hij leerde de mensen de genezende eigenschappen van planten, kruiden en zelfs van grassoorten. Hij leerde hen de verborgen krachten van kristallen en de zuiverende werking van puur water. En vele waren verbaasd, vele geloofden erin en genazen ook.”

 

Wanneer komen ze terug?

De latere Essenen beseften dat er geen ontkomen was aan toenemende onderdrukking, haat en geweld, oorlogen en revoluties als de onwetendheid van alle individuen in de wereld zou veranderen.

 

Overal in deze geplaagde dimensionale werkelijkheid kom je ze zomaar tegen. Amerika, Engeland en Europa kennen vele cirkels. Op een of andere wijze, en steeds vaker door het Internet dat zowel vloek als zegen is, komen die cirkels in contact met elkaar. Bij uitwisseling van ervaringen lopen er vele parallellen, zijn er vele afzonderlijke missies ondernomen voor het gezamenlijke belang.

 

Yerushalaim 2009.

Het is donderdag 19 november 2009. In de Bovenzaal of de zaal van het Laatste Avondmaal zijn we ‘toevallig’ helemaal alleen en we doen een ceremonie die door Nora vanuit het centrum geleid wordt. Om haar heen vormen 11 Assayya een Binnencirkel die resoneert met de energie van El Morya Khan, Kuthumi lal Singh en Djwal Khul.

 

Daaromheen vormen de twaalf andere Assayya een Buitencirkel. Na enige tijd begint Nora zacht te benoemen wat ze ziet; de positieve kenmerken, talenten, vermogens, deugden en kwaliteiten van onze Vader/Moeder God stromen door de Poort naar binnen. Bijna onhoorbaar noemt Nora ze op, terwijl de tranen over haar wangen stromen: “Harmonie komt binnen, balans komt binnen, Licht komt binnen, vertrouwen komt binnen… “

 

Heel even stokt haar stem en dan nog zachter: “Liefde komt binnen, geboorte komt binnen, transformatie komt binnen, kracht komt binnen.” Ze valt weer stil en nu duurt het iets langer voor ze verder gaat: “Vergeving komt binnen, onvoorwaardelijke liefde komt binnen, vrede komt binnen, dankbaarheid komt binnen.”

 

Nora ziet ineens alle Essenen uit de Dagen van Yeshua en nog meer Lichtwezens indalen, ze begint te schokken van het huilen… Ze staat nu in het centrum van beide cirkels, ze draagt de sleutel die de poort activeert, ze is het Licht in de ware betekenis van haar Naam!

 

Ik vraag de binnencirkel een volledige draai van 360º te maken, met de klok mee, en ik begeleid ze stap voor stap totdat ze hun vorige positie weer innemen. Dan herhaal ik de beweging met de buitencirkel, stap voor stap tot ze hun plaats weer innemen.

 

Het is als een gigantisch multi-dimensioneel cijferslot. De Poort gaat volledig open, en al die tijd, misschien wel een half uur lang is er buiten ons niemand aanwezig… Daarna is er euforie en ontroering. De meest nuchtere/rationele onder ons is zelfs onder de indruk van wat er gebeurt. We omhelzen en knuffelen elkaar minuten lang. Er is Licht & Liefde. Er is de Harmonie van 24!

 

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar overzicht | Afdrukken